Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

955 views

Published on

 • Be the first to comment

การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

 1. 1. การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย อ.อุษณีย ยุชยะทัต โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สังคมไทยโบราณ มีการแบงคนเปนชนชั้นตางๆ เพราะความตองการแรงงานในการผลิตและการทําสงครามลักษณะชนชั้นในสังคมไทยคือ 1. เปนระบบอุปถัมภ คือพึ่งพาอาศัยกัน 2. เลื่อนชั้นไดตามความสามารถสมัยสุโขทัย มีการแบงคนออกเปน 2 ชั้น ไดแก 1. ชนชั้นปกครองไดแก พระมหากษัตริย และขุนนาง 2. ชนชั้นผูถกปกครอง ไดแก ไพร และขา ูสมัยอยุธยา การควบคุมกําลังคน แบงเปน 2 ระบบ คือ ระบบไพร และระบบศักดินา สังคมไทยในสมัยอยุธยา แบงออกเปน 4 ชั้น ไดแก เจา ขุนนาง ไพร ทาส สวนพระสงฆถือเปนชนชั้นพิเศษ เจา หมายถึง พระมหากษัตริย และเจานาย ซึ่งหมายถึงผูสืบเชื้อสายใกลชิดพระมหากษัตริย ไดแกเจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา ถือศักดินาลดหลั่นกันลงไป และมีสิทธิพิเศษ คือ ไมตองถูกเกณฑแรงงาน ไมตองเสียภาษี ไดผลประโยชนจากไพรในสังกัด ไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดประจําป  ขุนนาง (นาย, มูลนาย) คือ ขาราชการมีบทบาทสําคัญดานการปกครอง ถือศักดินา 400 – 10,000ไร ประกอบดวย ยศศักดิ์ 4 อยาง คือ ยศ ตําแหนง ราชทินนาม ศักดินา สิทธิของขุนนาง ไดแก 1. ไมตองถูกเกณฑแรงงาน  2. ขุนนางผูใหญเขาเฝาพระมหากษัตริยใกลชิดได 3. ไดผลประโยชนจากไพร 4. ไดผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่การงาน 1 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 2. 2. ไพร คือประชาชนซึ่งถือวาเปนคนกลุมใหญของสังคม ถือศักดินา 10 – 25 ไร มีหนาที่รับใชราชการโดยสังกัดมูลนาย เพื่อจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1. ไพรหลวง คือ คนของทางราชการมีหนาที่ทํางานใหกับทางราชการโดยการเกณฑแรงงาน 2. ไพรสม คือ คนของขุนนางมีหนาที่ทํางานกับขุนนาง การเกณฑแรงงาน หมายถึง การทํางานใหกับทางราชการ โดยไมไดคาตอบแทน ในสมัยอยุธยาความตองการแรงงานมีมาก เกณฑแรงงานไพรปละ 6 เดือน โดยเกณฑเขาเดือนออกเดือน สิทธิหนาที่ของไพร คือ 1. เสียภาษีอากร 2. มีสิทธิจับจองเปนเจาของที่ดินได 3. ตองขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนาย 4. ยายสังกัด กรมกอง ภูมิลําเนาไมได ทาส คือ กลุมชนชั้นตํ่าที่สดของสังคม ถือศักดินา 5 ไร ทาสมี 7 ชนิด ไดแก ุ - ทาสสินไถ - ทาสในเรือนเบี้ย - ทาสทานให - ทาสไดมาแตบิดามารดา - ทาสที่ชวยไวยามเมื่อตองโทษทัณฑ - ทาสที่เลี้ยงไวยามขาวยากหมากแพง ทาสเชลย ทาสที่มีมากที่สุด คือ ทาสสินไถ ทาสที่ไดรับการปลดปลอย เปนอันดับแรก คือ ทาสในเรือนเบี้ย ทาสเปนอิสระไดโดย 1. ไถถอนตัวเอง 2. โดยการบวช 3. แตงงานกับนายเงิน หรือลูกหลานนายเงิน 4. ไปสงครามถูกจับเปนเชลย หนีรอดกลับมาได 5. ฟองรองนายเงินเปนกบฎ สอบสวนแลวเปนความจริง 2 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 3. 3. ความสัมพันธระหวางชนชั้นในสมัยอยุธยา ความสัมพันธระหวางชนชั้นในสมัยอยุธยา เปนระบบอุปถัมภ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไดแก 1. พระมหากษัตริย กับขุนนาง 2. มูลนาย กับไพร 3. นายเงิน กับทาสสมัยกรุงธนบุรี เนื่องจากในสมัยอยุธยาไพรสูญหาย หลบหนีไปมาก สมัยกรุงธนบุรีมีการควบคุมไพรเขมงวดกวาสมัยอยุธยาโดยการสักเลก คือ สักขอมือไพร เพื่อปองกันการหลบหนีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีการลดการเกณฑแรงงานไพรหลวงนอยลง โดย - สมัยรัชกาลที่ 1 เกณฑแรงงานปละ 4 เดือน โดยเกณฑเขาเดือน ออก 2 เดือน - สมัยรัชกาลที่ 2 เกณฑแรงงานปละ 3 เดือน โดยเกณฑเขาเดือน ออก 3 เดือน การเปลี่ยนแปลงสังคมสมัยรัชกาลที่ 3 ทําสนธิสัญญาฉบับแรกกับอังกฤษ คือ สัญญาเบอรนีพ.ศ.2369 เกิดธรรมยุติกนิกาย ขอทดสอบ1. การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยอยุธยาเกี่ยวของกับเรื่องใดนอยที่สุด 1. ความมั่นคงของอาณาจักร 2. กําลังแรงงานของทางราชการ 3. ความเจริญของบานเมือง 4. ความสัมพันธระหวางไพรกับมูลนาย2. คําอธิบายเกี่ยวกับมูลนาย-ไพร ขอใดผิด 1. ลูกของมูลนาย แมมีศักดินาตํ่ากวาเกณฑก็ไมถือวาเปนไพร 2. ไพรไมมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมเปนมูลนายได 3. มูลนายไมตองถูกเกณฑแรงงาน ไพรตองถูกเกณฑแรงงาน 4. มูลนายมีศักดินาสูงกวา 400 ไรนา สวนไพรตํ่ากวา 400 ไร 3 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 4. 4. 3. “นายเหมือนเปนไพรของขุนชํานาญบริรักษ” ขอใดแสดงความสัมพันธระหวางคนทั้ง 2 ไมถูกตอง 1. ขุนชํานาญบริรักษตองดูแลไมใหใครทํารายนายเหมือน 2. ถาหากนายเหมือนขัดสนเงินไมสามารถไปขอขุนชํานาญบริรักษได 3. นายเหมือนมีหนาที่ทํานาทั้งในที่นาของตน และที่นาของขุนชํานาญบริรักษ 4. เมื่อนายเหมือนมีคดีความ ขุนชํานาญบริรักษตองไปศาลกับนายเหมือนดวย4. ขอใดเปนกลไกสําคัญในการควบคุมกําลังคนในระบบไพร 1. ไพรตองสังกัดมูลนาย 2. ไพรจับจองที่ดินไมได 3. ไพรเปลี่ยนแปลงสถานะไมได 4. ไพรตองมาทํางานใหราชการ5. ขอมูลในขอใดตอไปนี้ที่ไมถูกตอง 1. มูลนายและขุนนางมีศักดินาตั้งแต 400 ไรขึ้นไป 2. สนธิสัญญาเบอรนีเปนสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบอังกฤษมาก 3. ไทยเสียดินแดนใหฝรั่งเศสครั้งแรกในรัชกาลที่ 4 4. การลดเวลาเขารับราชการของไพรเหลือปละ 3 เดือน เริ่มในรัชกาลที่ 26. สิทธิเกี่ยวกับไพรในขอใดไมถูกตอง 1. ถือครองศักดินาได 2. เลื่อนตําแหนงเปนขาราชการได 3. โยกยายกรมกองสังกัดไมได 4. จับจองกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมได7. ขอใดตรงกับวัตถุประสงคเบื้องตนของการจัด “ระบบไพร” 1. ตองการแรงงาน 2. ตองการภาษี 3. ตองการเสริมอํานาจบารมี 4. ตองการหาคนมาเขาเวรรับราชการ8. เหตุผลขอใดทําใหไพรตองมีสังกัด 1. ความคุมครองตามกฎหมาย 2. ความคุมครองในเรื่องทรัพยสิน 3. ความคุมครองดานความปลอดภัย 4. ความคุมครองในเรื่องการถือครองที่ดิน9. ตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เหตุใดชายฉกรรจจําเปนตองเปนไพร ก. ถูกเกณฑแรงงานโดยทางราชการ ข. เขารับราชการเพื่อใหมีศักดินาสูงกวาทาส ค. ตองการที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ง. มีสิทธิจับจองที่ดนที่ตนไดลงแรงไวและยังไมมีเจาของ ิ 1. ก และ ข 2. ข และ ง 3. ก และ ค 4. ค และ ง 4 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 5. 5. 10. การสรางระบบมูลนาย-ไพร สังคมไทยสมัยศักดินา ในระยะเริ่มแรกมีวัตถุประสงคสําคัญอยางไร 1. รัฐบาลจะไดจัดเก็บภาษีและควบคุมแรงงานไพรอยางมีระบบ 2. ควบคุมมูลนายมิใหมีไพรมาก เพราะถามีมากอาจเปนกบฎตอกษัตริยได 3. เกณฑคนออกรบในสงครามและเกณฑไพรมาใชในราชการในเวลาปกติ 4. ควบคุมการเคลื่อนไหวของไพรและมูลนายมิใหเปนกบฎ ขณะเดียวกันก็สะดวกรวดเร็วเวลาเกณฑ พวกนี้ออกรบ 5 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 6. 6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไทยติดตอกับตะวันตกมากขึ้น เปนผลมาจากการทําสัญญาบาวริง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 4 1. ยกเลิกการหมอบคลานเขาเฝา 2. ยกเลิกการไมสวมเสื้อเขาเฝา 3. ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนามากขึ้น 4. ฟนฟูประเพณีตีกลองรองฎีกา 5. ยกเลิกกองทหารขับไลประชาชน เมื่อขบวนเสด็จผาน 6. จางชาวตางชาติมาสอนหนังสือในวัง สาเหตุที่รัชกาลที่ 4 เปลี่ยนแปลงประเพณีบางอยาง เนื่องจาก 1. กลัวภัยจากลัทธิจักรวรรดินยมิ 2. รับวิทยาการจากตะวันตกมาในสมัยรัชกาลที่ 3การปฏิรูปสังคมสมัยรัชกาลที่ 5 ไดแก 1. เลิกไพร 2. เลิกทาส 3. ปฏิรูปการศึกษา 4. ปฏิรูปการศาล ขั้นตอนในการเลิกไพร 1. จัดตั้งกรมทหารหนา ใหไพรที่มูลนายตายมาสมัครทหารแบบใหม 2. ใหไพรหลวงที่ไมมาเขาเวรรับราชการเสียเงินแทนปละ 6 บาท 3. ตราพระราชบัญญัติทหาร โดยใหไพรทั่วประเทศเขามารับการฝกหัดทหาร 4. ตราพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 กําหนดใหชายฉกรรจอายุ 18-20 ป เขารับราชการทหาร 2 ป เมื่อปลดประจําการแลวไมตองเสียเงินคาราชการอีกตอไปเปนการยกเลิกไพรอยางสิ้นเชิง 6 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 7. 7. ขั้นตอนในการเลิกทาส 1. ออกประกาศสํารวจทาส และประกาศใชพระราชบัญญัติเกษียณอายุลกทาส ลูกไท พ.ศ. 2417 ูกําหนดวา ใหทาสที่เกิดในปที่รัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชสมบัติ (พ.ศ. 2411) เปนอิสระไดเมื่ออายุ 21 ป 2. ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ออกพระราชบัญญัติทาสในมณฑลบูรพา 4. ออกพระราชบัญญัติทาสรัตนโกสินทรศก 124 มีผลบังคับใชต้งแต เมษายน พ.ศ.2448 มีสาระ ัสําคัญ คือ - หามซื้อขายทาสโดยเด็ดขาด - ลดคาตัวทาสลงเดือนละ 4 บาท ผลของการเลิกไพรและทาส 1. แรงงานมีอิสระมากขึ้น 2. เกิดกองทหารประจําการติดอาวุธสมัยใหม 3. ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยมีมากขึ้น 4. ประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษา และมีโอกาสไดรวมพัฒนาประเทศมากขึ้น การปฏิรูปการศึกษา มีจุดมุงเนนเพื่อสรางคนเขารับราชการ ดําเนินการดังนี้ 1. ตั้งโรงเรียนขึ้นในวัง คือ โรงเรียนวังหลวง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก และโรงเรียนแผนที่ 2. ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ มีการวางแผนการศึกษาของชาติ 3. ตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎร คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 4. ตั้งโรงเรียนนายรอยทหารบก 5. ตั้งโรงเรียนกฎหมาย และการสอบชิงทุนเลาเรียนหลวง ซึ่งเรียกกันวา คิงสสกอลาชิป 6. ตั้งโรงเรียนนายทหารเรือการปรับปรุงและขยายการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 1. ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 2. กําเนิดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสังคมไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี เมืองไทยเขาสูยุคสรางชาติ ซึ่งหมายถึงการสรางประเทศใหยิ่งใหญ คนไทยมีวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย เชน 7 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 8. 8. - เปลี่ยนวันขึ้นปใหม จากวันที่ 1 เมษายน เปนวันที่ 1 มกราคม - เปลี่ยนชื่อสยาม มาเปนไทย - กําหนดใหวันที่ 24 มิถุนายนเปนวันชาติ - เปลี่ยนแปลงการแตงกายใหมานุงกางเกงขายาวสําหรับผูชาย และกระโปรงสําหรับผูหญิง - ยกเลิกบรรดาศักดิ์ตางๆสังคมไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดลัทธิสงครามเย็น ซึ่งเปนความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองระหวางประชาธิปไตย กับลัทธิคอมมิวนิสต รัฐบาลมีนโยบายตอตานภัยคอมมิวนิสต โดยการมีสมพันธภาพ ักับโลกเสรีโดยเฉพาะกับอเมริกา สังคมไทยระยะนีมการขยายตัวทางการศึกษา และเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ้ ีมากขึ้นสังคมไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ประเทศไทยเริมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแบบมีแผนเปนครังแรก พ.ศ. 2504 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ่ ้ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคูกันไป ขอทดสอบ1. สังคมไทยกอนสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะอยางไร 1. ตั้งแตพระมหากษัตริยจนถึงทาสตางมีศักดินาตั้งแต 100,000 ไรถึง 5 ไร ลดหลั่นกันไป 2. ไพรและทาสอยูภายใตการควบคุมของพระมหากษัตริย เจานาย และขุนนาง 3. ชนชั้นไพรและทาสเปลี่ยนแปลงฐานะไมได แตพระมหากษัตริยและเจานายสามารถเปลี่ยนแปลง ฐานะได 4. พอคาและผูที่มีความรูไดรับการยกยองอยางสูงในสังคม2. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต มีความหมายตรงกับขอใด 1. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 2. ชาวตางชาติไดรับการยกเวนไมตองถูกเกณฑแรงงาน 3. ชาวตางชาติไดรับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน 4. สิทธิอํานาจของเมืองแมเหนือดินแดนอื่น 8 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 9. 9. 3. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา- อยูหัว มีลักษณะที่สําคัญอยางไร 1. รับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกที่สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย 2. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเทาที่จําเปน 3. รับเอาสังคมวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาในสังคมไทยในลักษณะถูกบังคับจากมหาอํานาจ 4. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมืองหลวงเทานั้น4. การพัฒนาทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 6 ในลักษณะใดที่เกิดประโยชนสูงสุด 1. กําหนดเกณฑการเขาเรียนหนังสือสําหรับเด็กไทย 2. ยกเลิกการเกณฑแรงงานเปลี่ยนเปนระบบเกณฑทหาร 3. สงเสริมความรูสึกชาตินิยมผานทางงานวรรณกรรม 4. สนับสนุนบทบาทและความสําคัญของกลุมเสือปา5. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว สังคมไทยเปนอยางไร 1. คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคภายใตกฎหมายเดียวกัน 2. คณะราษฎรเปนกลุมบุคคลที่มีอํานาจมากตามรัฐธรรมนูญ 3. สตรีไทยยังไมมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 4. พระภิกษุสงฆมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร จนถึง พ.ศ. 25006. ขอใดเปนปจจัยสําหรับจัดระดับชนชั้นในสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 1. ตําแหนงทางการเมือง 2. ตําแหนงทางราชการ 3. การทําธุรกิจที่ดินและทรัพยสิน 4. ระดับการศึกษา อาชีพ ความมั่งคั่ง7. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยดานใด ที่ไมไดเปนผลจากการยกเลิกระบบไพร 1. เกิดการฝกหัดทหารอาชีพเขารับราชการประจํา 2. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารประเทศมากขึ้น 3. ประชาชนมีโอกาสเลื่อนสถานภาพทางสังคม 4. ประชาชนมีอิสระในการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ8. สาเหตุใดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยแรกที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี 1. แนวคิดเรื่องชาตินิยมของผูนําประเทศ 2. เพื่อรวมมือกับประเทศญี่ปุนในการทําสงครามมหาเอเชียบูรพา 3. โลกตะวันตกกําลังบอนทําลายวัฒนธรรมของชาติไทย 4. เศรษฐกิจโลกกําลังตกตํ่าอยางรุนแรงและขยายตัวไปทั่วโลก 9 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 10. 10. 9. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหลัง พ.ศ. 2500 เปนผลกระทบจากปจจัยตางๆ ยกเวนขอใด 1. การที่ประชาชนในเมืองใหญเปลี่ยนเปนพวกวัตถุนิยม 2. การขยายตัวของชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม 3. การผูกพันทางการทหารกับสหรัฐอเมริกา เพื่อตอตานลัทธิคอมมิวนิสต 4. นโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับและตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค10. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสามัญชนในโครงสรางชนชั้นของสังคมไทยดั้งเดิม 1. สตรีตองรับภาระดูแลบุตรหลานและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว 2. ผูที่บวชเปนพระภิกษุถาสึกออกมารับราชการจะมีสถานภาพที่สูงขึ้น 3. ชายฉกรรจตองถูกเกณฑแรงงานเพื่อเปนทหารหรือชวยงานราชการอื่นๆ 4. สถานภาพของบุคคลยึดถือตามชาติกําเนิดและสืบทอดตอไปถึงบุตร11. หลังจากการทําสนธิสัญญาบาวริงแลว เกิดผลกระทบทางสังคมอยางไรตามมา 1. การเลิกระบบไพรและทาส 2. การเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 3. การเลิกประเพณีหมอบคลานและถอดเสื้อ 4. การใหเสรีภาพแกคนไทยในการนับถือศาสนา12. ขอใดนับวาเปนการผลิตคนเพื่อเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 1. การตั้งกรมศึกษาธิการ 2. การออกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 3. การปรับปรุงระเบียบบริหารงานในกรมพระสุรัสวดี 4. การตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง13. นายชมเคยเปนไพร เมื่อรัชกาลที่ 5 ยกเลิกระบบไพร นายชมไดเรียนหนังสือ จบแลวไดเขารับราชการ เปนขุนนางและมีฐานะดี การที่นายชมเปลี่ยนสถานะไปเชนนี้เพราะผลขอใดเปนสําคัญ 1. การปฏิรูปทางสังคม 2. การปฏิรูปการศึกษา 3. การปฏิรูปการปกครอง 4. การปฏิรปเศรษฐกิจ ู14. ขอใดที่ไมใชการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 4 1. อนุญาตใหราษฎรทํางานกับฝรั่งได 2. ใหราษฎรถวายฎีกาไดเดือนละ 4 ครั้ง 3. ใหราษฎรเขาเฝาในเวลาเสด็จพระราชดําเนินได 4. งานเก็บเงินคาราชการจากไพรหลวงคนละ 6 บาทตอป 10 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 11. 11. 15. เมื่อนายแดงพนจากความเปนไพรในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวภาระหลาย อยางสิ้นสุดลง ยกเวนขอใด 1. หมดภาระการเขาเวร 2. หมดภาระการเสียสวย 3. หมดภาระรับใชบานเมือง 4. หมดภาระตามระบบอุปถัมภ16. ขอใดที่จัดวาเปนการเปลี่ยนแปลงจากสังคมไทยโบราณเปนสังคมสมัยใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 1. ไพรและทาสสวนใหญเปลี่ยนฐานะมาเปนชาวไรชาวนา 2. บรรดาเจาและขุนนางเปลี่ยนฐานะมาเปนพอคานายทุน 3. ชาวไรชาวนาละทิ้งที่นาของตนเปลี่ยนฐานะมาเปนกรรมกร 4. ชาวนาตกเปนลูกหนี้เพราะรายไดไมสมดุลกับรายจาย17. ขอใดเปนขั้นตอนแรกในการประกาศเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 1. ออกกฎหมายใหผูที่จะนําลูกเมียมาขายเปนทาสตองไดรับความยินยอมจากเจาตัวกอน 2. ออกกฎหมายใหลูกทาสลูกไทที่เกิดใน พ.ศ. 2411 เปนอิสระเมื่ออายุได 21 ป 3. ออกกฎหมายใหทาสทุกประเภทเปนอิสระในปที่พระองคทรงบรรลุนิติภาวะ 4. ออกกฎหมายลดคาตัวทาสสินไถลงเดือนละ 4 บาท เพื่อใหทาสเปนอิสระเร็วขึ้น18. ขอใดแสดงใหเห็นเดนชัดถึงจุดเริ่มตนที่นําไปสูความเปนสังคมสมัยใหมในสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 1. การจัดตั้งกองทหารหนาขึ้น 2. การเปดโอกาสใหสามัญชนไดศึกษาเลาเรียน 3. การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมของมหาอํานาจตะวันตก 4. การเปลี่ยนฐานะของไพรและทาสมาเปนสามัญชน19. ระบบไพรสิ้นสุดลงภายหลังเหตุการณในขอใด 1. การตั้งกรมทหารหนา พ.ศ. 2428 2. ออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 3. การออกพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 4. การออกพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไท พ.ศ. 241720. แดงเปนทาสรุนแรกที่ไดรับการปลดปลอยใหเปนไท แดงเกิดปอะไร 1. ปท่รัชกาลที่ 5 ประสูติ ี 2. ปที่รัชกาลที่ 5 ครองราชย 3. ปที่รัชกาลที่ 5 บรรลุนิติภาวะ 4. ปที่รัชกาลที่ 5 ประกาศใชพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไท 11 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต
 12. 12. 21. อะไรคือปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการปฏิรูปในสังคมไทยตั้งแตรัชกาลที่ 4 เปนตนมา 1. กลุมขุนนางและเจานายที่มีความคิดกาวหนา 2. การยกเลิกระบบไพรและทาส 3. การนําระบบการศึกษาแบบตะวันตกมาใช 4. การคุกคามและแผอิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตก22. อุปสรรคสําคัญในการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือเรื่องใด 1. ขาดแคลนคนมีความรู 2. เสียเงินคาปรับแกตางชาติ  3. เกิดกบฏในหลายภาคของประเทศ 4. สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ23. ขอความใดไมถูกตองเมื่อมีการยกเลิกระบบไพรและทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา- อยูหัว 1. เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน 2. มูลนายไมตองรับภาระในการคุมครองไพรและทาสอีกตอไป 3. การประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 4. เกิดแรงงานอิสระที่สามารถประกอบอาชีพไดตามความพอใจ24. เหตุการณใดตอไปนี้ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสําคัญที่สุดของไทย 1. การยกเลิกระบบศักดินา 2. การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 3. ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง 4. การยกเลิกระบบไพรและทาสสมัยรัชกาลที่ 525. เมื่อเด็กหญิงแดงอายุครบ 15 ป ตองใชคํานําหนาวา นางสาวแดง ขอกําหนดนี้เริ่มในสมัยใด 1. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 2. จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี 3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 12 สังคมศึกษา อ.อุษณีย ยุชยะทัต

×