กฎหมาย

1,057 views

Published on

 • ไม่มีเฉลยแบบทดสอบหรอคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

กฎหมาย

 1. 1. กฎหมาย อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ความหมายของกฎหมาย กฎหมาย หมายถึงขอบังคับ หรือกฎเกณฑที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของประชาชนใหปฏิบัติตามเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม หากผูใดไมปฏิบัติตามยอมมีความผิดและถูกลงโทษ ที่มาของกฎหมาย กฎหมายมีที่มาอยู 2 ทาง คือ 1. มาจากจารีตประเพณี ที่มนุษยในสังคมไดประพฤติและปฏิบัติมาเปนเวลาชานาน โดยไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. มาจากตัวบทกฎหมาย เปนกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร ที่ตราขึ้นโดยผูที่มีอํานาจสูงสุดภายในรัฐนั้นๆ ระบบกฎหมาย มี 2 ระดับ คือ 1. ระบบจารีตประเพณี คือ กฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร อาศัยจารีตประเพณีหรือคําพิพากษาของศาล โดยใชเหตุผลของนักกฎหมายเปนหลัก เชน กฎหมายในประเทศอังกฤษ และประเทศในเครือจักรภพ 2. ระบบลายลักษณอักษร คือ กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร มีลักษณะเปนตัวบทและประมวลกฎหมายที่เขียน หรือพิมพเปนลายลักษณอักษร เปนหมวดหมู ซึ่งมีประวัติมาจากกฎหมายโรมัน โดยระบบกฎหมายแบบนี้นิยมใชกันในประเทศตางๆ ลักษณะของกฎหมาย 1. เปนกฎ หรือขอบังคับที่ใชไดทั่วไปในรัฐหรือประเทศนั้น 2. ตองใชบังคับตลอดไป จนกวาจะมีกฎหมายอื่นมายกเลิก 3. ตองตราขึ้นโดยผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐ 4. ตองมีสภาพบังคับ 5. ตองไมมีการบังคับยอนหลัง 1 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 2. 2. ความสําคัญของกฎหมาย 1. เพื่อใหสังคมเปนระเบียบแบบแผน 2. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม 3. เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม ประเภทของกฎหมาย กฎหมายถาแบงตามขอความกฎหมาย แบงได 3 ประเภท คือ 1. กฎหมายเอกชน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนในฐานะเทาเทียมกัน เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายที่ดน ิ 2. กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธระหวางรัฐ หรือ หนวยงานของรัฐกับเอกชน อันไดแก ราษฎรทั่วไป ในฐานะที่รัฐเปนฝายปกครองที่มีอํานาจเหนือกวาราษฎร กฎหมายมหาชน ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายวาดวยพิจารณาความอาญา 3. กฎหมายระหวางประเทศ คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ หรือประชาชนในรัฐหนึ่งกับประชาชนอีกรัฐหนึ่ง โดยถือวารัฐนี้มีฐานะเปนนิตบุคคลตามกฎหมายระหวาง ิประเทศ กฎหมายระหวางประเทศแบงออกเปน 3 แผนก คือ 1) กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 2) กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 3) กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง และเปนแมบทแหงกฎหมายทั้งปวงโดยที่กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญไมได ถือวาเปนโมฆะ ในกรณีที่มีกฎหมายมาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญใหตุลาการรัฐธรรมนูญตีความ สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ 1. กําหนดรูปแบบการปกครองของรัฐ และอํานาจอธิปไตย 2. กําหนดความสัมพันธระหวางองคกรทางการเมือง 3. กําหนด สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของปวงชนชาวไทย พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายทีพระมหากษัตริยทรงตราขึนโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ่  ้ กระบวนการในการจัดทําพระราชบัญญัติ – ผูเสนอ ไดแก คณะรัฐมนตรี หรือ ส.ส. (อยางนอย 20 คน) ประชาชน 50,000 คน – ผูพิจารณา ไดแก สภาผูแทนราษฎร 2 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 3. 3. 1. สภาผูแทนราษฎร โดยพิจารณาเปน 3 วาระ คือ วาระที่ 1 เรียกวา ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 เรียกวา ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 เรียกวา ขั้นลงมติ 2. วุฒิสภา โดยมีการพิจารณาเปน 3 วาระเชนเดียวกัน 3. ผูตรา ไดแก พระมหากษัตริย มีผลบังคับใชเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ประมวลกฎหมาย มีศักดิ์เทากับพระราชบัญญัติ ซึ่งถูกตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติแตแตกตางจากพระราชบัญญัตคอ ประมวลกฎหมายนันเปนการรวบรวมบัญญัตของกฎหมายในเรืองใหญๆ มารวม ิื ้ ิ ่ไวที่เดียวกัน โดยจัดแบงเปนบรรพหรือภาคลักษณะ และหมวด เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประมวลกฎหมายอาญา ประมวลรัษฎากร เปนตน พระราชกําหนด คือกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี เงื่อนไขในการออกพระราชกําหนด 1. ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน อันถือวาเปนเหตุฉุกเฉินในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณสุข หรือปองปดภัยพิบัติ 2. เปนกฎหมายชั่วคราว กระบวนการในการจัดทําพระราชกําหนด – ผูเสนอ ไดแก รัฐมนตรีจะรักษาการตามพระราชกําหนด – ผูพิจารณา ไดแก คณะรัฐมนตรี – ผูตรา ไดแก พระมหากษัตริย – มีผลบังคับใช เมื่อประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลว พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีมี 2 ประเภท คือ 1. พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ใหอํานาจฝายบริหาร คือ ค.ร.ม.ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดรายละเอียดตามกฎหมายแมบทนั้นๆ 2. พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เชนพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานของขาราชการ เปนตน กระบวนการจัดทําพระราชกฤษฎีกา – ผูเสนอ ไดแก รัฐมนตรีที่จะรักษาการตาม พ.ร.บ. , พ.ร.ก. ที่ออกโดยพระราชกฤษฎีกา – ผูพิจารณา ไดแก คณะรัฐมนตรี – ผูตรา ไดแก พระมหากษัตริย 3 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 4. 4. – มีผลบังคับใช ไดแก ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง คือ กฎหมายที่ออกโดยรัฐมนตรีตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ. , พ.ร.ก. ที่กําหนดใหออกเปนรายละเอียด กระบวนการในการจัดทํากฎกระทรวง - ผูเสนอ ไดแก รัฐมนตรีที่จะรักษาการตาม พ.ร.บ. , พ.ร.ก. ซึ่งกําหนดใหออกกฎกระทรวง - ผูพิจารณา ไดแก คณะรัฐมนตรี - ผูตรา ไดแก รัฐมนตรีผูรักษาการตาม พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ก. - มีผลบังคับใชเมื่อประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลว ประเภทของกฎหมายที่แบงตามลักษณะความผิด แบงได 2 ประเภท 1. ความผิดอาญา การกระทําความผิดทางอาญา คือ ภาระกระทําที่กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม ความผิดทางอาญากําหนดไว 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขังปรับ ริบทรัพย 2. ความผิดทางแพง คือ การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะไมมีโทษทางอาญา เพราะเปนเรื่องสิทธิและหนาที่ โดยจะมีการปรับไหมหรือการปรับเปนเงิน เปนตน กระบวนการยุติธรรมทางการศาล มี 2 ประเภท 1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ ขั้นตอนในการดําเนินการเขาสูการพิจารณาของศาลอาญา 2. กระบวนการยุติธรรมทางแพง คือ ขั้นตอนในการดําเนินการเขาสูการพิจารณาของศาลแพง สภาพบุคคล หมายถึง การที่เด็กทารกคลอดมาจากครรภมารดาแลวมีชีวิตอยูรอด นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้น เพื่อใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มี 6 ประเภทคือ 1. กระทรวง ทบวง กรม 2. วัดที่ไดจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สงฆ 3. หางหุนสวนที่จดทะเบียนแลว 4. บริษัทจํากัด 5. สมาคม 6. มูลนิธิ กฎหมายมรดก มีสาระสําคัญดังนี้ ก. ความหมายของมรดก มีบรรดาทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดจนสิทธิและหนาที่ที่ตองการรับผิดชอบตางๆ 4 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 5. 5. ข. ทายาทของผูมีสิทธิรับมรดก มีกําหนด 2 ประการ คือ 1. ทายาทตามพินัยกรรม 2. ทายาทโดยธรรม ก) ทายาทที่เปนคูสมรส มีสิทธิรับมรดกไดเสมอ แมวาผูตายจะมีทายาทระดับใดก็ตาม ข) ทายาทที่เปนญาติ มี 6 อันดับ ดังนี้ 1. ผูสืบสันดาน ลูก หลาน เหลน ลื้อ 2. บิดา มารดา 3. พี่นองรวมบิดามารดา  4. พี่นองรวมบิดาเดียวกันหรือมารดาเดียวกัน 5. ปู ยา ตา ยาย 6. ลุง ปา นา อา ญาติที่พนจาก 6 ระดับนี้ไมมีสิทธิรับมรดกเลย กฎหมายแพงที่ควรรูกฎหมายบุคคลการแจงเกิด ตองแจงภายใน 15 วัน หากไมแจงจะเสียคาปรับ 200 บาท ถาไมทราบ วัน เดือน ป เกิด ใหถือเอาวันที่ 1 มกราคมของปนั้นเปนปเกิดการแจงตาย ตองแจงภายใน 24 ช.ม. ถาไมแจงเสียคาปรับ 200 บาทการตั้งชื่อ ไมควรเปนภาษาตางประเทศ คําอุทาน คําหยาบ และตองไมพองจองกับ พระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี ราชทินนามชื่อ – สกุล ถือเอาทางบิดาสัญชาติ ถาบิดาเปนคนไทย หรือเกิดในไทยถือสัญชาติไทย หญิงตางชาติท่เี คยแตงงานกับชาวไทย ก็อาจขอแปลงเปนสัญชาติไทยไดตาม เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดบรรลุนิติภาวะ เมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ หรือสมรสเมื่ออายุ 17 ปขึ้นไปอสังหาริมทรัพย ทรัพยที่เคลื่อนที่ไมได เชน ที่ดิน บาน โรงเรียน ซึ่งรวมทั้งสิ่งตางๆ ที่ประกอบ เปนอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดินนั้น เชน กรวด ดิน แรธาตุสังหาริมทรัพย ทรัพยที่เคลื่อนที่ได 5 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 6. 6. การซื้อขาย ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับสังหาริมทรัพยตองมี  การจดทะเบียนตอเจาพนักงานโมฆกรรม คือนิติกรรมที่เสียเปลา ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ จะเปนโมฆะได ตองเกิดจากเจตนาทําใหเขาใจผิดหรือหลอกลวงโมฆียกรรม คือนิติกรรมที่สมบูรณจนกวาจะถูกบอกลางโดยเกิดจากการขมขู ฉอโกง การ บอกลางโมฆียกรรมตองทําภายใน 1 ปนับจากทําสัญญาการซื้อขาย คือสัญญาที่ผูขายโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยใหผูซื้อ และผูซื้อยอมชําระราคาให ผูขายเปนขอแลกเปลี่ยนการฝากขาย เปนการขายทรัพยที่ตกลงวาผูขายอาจไถทรัพยคืนได ถาหลุดก็ไมตองฟองรอง บังคับคดีใดๆการไถทรัพย ถาสังหาริมทรัพย กําหนดเวลาไดไมเกิน 3 ป ขยายเวลาไมได ถาอสังหาริมทรัพยกําหนดเวลาไดไมเกิน 10 ป ขยายเวลาไมได ถาไมกําหนดเวลาใหถือราคาเทาที่ขายฝากการเชาทรัพย การเชาอสังหาริมทรัพยเชาไดไมเกินครั้งละ 30 ป หากผูเชาผิดสัญญาติดตอกัน 2 ครั้ง ถือเปนการผิดขอตกลง ผูเชาสามารถบอกเลิกสัญญา ทรัพยจะเปนของเจา ของไดการเชาซื้อ เปนการตกลงทําสัญญา โดยผูเชาอาจเปลี่ยนเปนเจาของไดเมื่อชําระคาเชางวด สุดทายแลว และใหผูใหเชามีสิทธิคิดดอกเบี้ยพรอมเงินตนไดไมเกินรอยละ 15 ตอปการกู คิดดอกเบี้ยรอยละไมเกิน 15% ตอป ถาเกินปรับ 1,000 บาท หรือจําคุก 1 ป และไดแตตน ดอกเบี้ยไมไดจํานอง ไมตองสงมอบทรัพยแกผูรับจํานอง ทรัพยสินที่จํานองไดแก อสังหาริมทรัพยทุก ประเภท สังหาริมทรัพยบางประเภท เชน แพ สัตวพาหนะ เรือกําปน ผูรับจํานองจะยึดทรัพยไดในกรณี – ขาดสงติดตอกันเกิน 5 ป – ตองไมไปจํานองรายอื่นอีก – ไมไดแสดงใหเห็นถึงจํานวนเงินตนที่ชําระตอศาลจํานอง – กําหนดราคารายละไมเกิน 1,000 บาท ถาเกินตองใชกฎหมายพาณิชยแทน – โรงรับจํานําถาตนไมเกิน 2,000 บาท คิดดอกเบี้ยไดรอยละ 24% ตอป หรือ – รอยละ 2 ได ถามากกวาคิดรอย 1.2 , 5 หรือรอยละ 15% ตอป 6 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 7. 7. กฎหมายอาญาความผิดลหุ จําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจําผูสนับสนุนฆาคน ถาเจตนามีโทษประหาร หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือ 15–20 ป ถาประหารจะได แกความผิด เชน ฆาบุพการีฆาเจาพนักงาน ฆาโดยไมเจตนาตองโทษ 3 – 15 ป ฆาโดยประมาท จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับ 20,000 บาท ถาทํารายรางกายหรือจิตใจ จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ 1,000 บาทลักทรัพย ตองโทษไมเกิน 3 ป หรือปรับ 6,000 บาท ถาทําใหเสียทรัพย ตองโทษ 3 ป หรือปรับ 6,000 บาททหาร ชายไทยอายุ 16 ปบริบูรณ ตองขึ้นบัญชีกองเกินภายในเดือนพฤศจิกายนของ ทุกปที่มีอายุครบ อายุครบ 21 ป รับหมายเรียกในภูมิลําเนารับราชการ 2 ป จําคุก 3 ป หากไมไปรายงานตัวบัตรประชาชน ตองรองขอทําบัตรตั้งแตอายุ 15 ปบริบูรณ จนถึง 70 ป บุคคลที่ไมตองทําบัตรประชาชน 1. พระมหากษัตริย พระราชินี 2. พระบรมวงศานุวงศ ตั้งแตชั้นพระองคเจา 3. องคมนตรี 4. ขาราชการทุกฝาย 5. กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 6. พระภิกษุ สามเณร นักบวช นักพรต 7. กรรมการอิสลามแหงประเทศไทยและกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 8. ผูมีรางกายพิการ เดินไมได หรือใบ ตาบอดทั้ง 2 ขาง 9. จิตวิปลาส 10. ผูตองขัง 7 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 8. 8. ขอทดสอบ1. เมือองคกรใดสงสัยวา ขอบังคับภายในองคกรทีออกตามกฎหมายมหาชนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือ ่ ่ ไม จะสงใหฝายใดตอไปนี้พิจารณา 1. ศาลรัฐธรรมนูญ 2. ศาลปกครอง 3. รัฐสภา 4. ศาลยุตธรรม ิ2. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 1. มีหนาที่วนิจฉัยวากฎหมายใดขัดแยงรัฐธรรมนูญหรือไม ิ 2. พิจารณาขอปญหาทางกฎหมาย หรือการศาลในกรณีสําคัญๆ 3. คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูคัดเลือกและแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4. ผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตองเปนผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายและรัฐศาสตร 3. ชาวบานที่ไดรับผลกระทบที่ภาคราชการจายคาเวนคืนที่ดินไมเปนไปตามขอกําหนดในการสราง เขื่อนราษีไศล ชาวบานความนําเรื่องนี้ไปใหองคกรใดพิจารณา 1. สมัชชาคนจน 2. ศาลรัฐธรรมนูญ 3. ศาลปกครอง 4. ศาลจังหวัดศรีษะเกษ4. คดีพิพาทระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ จะตองฟองรองกันที่ศาลใด 1. ศาลแพง 2. ศาลอาญา 3. ศาลปกครอง 4. ศาลประชาชน5. ขอใดเปนประโยชนสูงสุดของประชาชนที่ไดรับจากการที่มีศาลปกครอง 1. ประชาชนมีศาลใหฟองรองไดมากขึ้น รวดเร็วขึ้น  2. ประชาชนไดรับการปกปองสิทธิผลประโยชนของตนเองมากขึ้น 3. ประชาชนมีอิสระและเสรีภาพตามกฎหมายมากขึ้น 4. ประชาชนสามารถฟองรองหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได6. ลําดับชั้นศาลของไทยขอใดถูกตอง 1. ศาลแขวง ศาลแพง ศาลฎีกา 2. ศาลอาญา ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา 3. ศาลแพง ศาลอาญา ศาลฎีกา 4. ศาลชั้นตน ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา7. การแตงตั้งโยกยาย ถอดถอนผูพิพากษาในศาลยุติธรรมเปนอํานาจหนาที่ของสถาบันใด 1. คณะกรรมการตุลาการ 2. กระทรวงยุติธรรม 3. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4. ประธานรัฐสภา 8 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 9. 9. 8. ขอใดไมใชอํานาจของฝายตุลาการในระบอบประชาธิปไตย 1. ผูพิพากษามีอิสระในการพิพากษาคดี 2. ผูพิพากษาตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมในการพิจารณาพิพากษา 3. ผูพิพากษามีอํานาจในการตีความตามกฎหมาย เพื่อการพิจารณาคดี 4. ผูพิพากษาจะตองพิจารณาคดีตางๆ ตามลําดับชั้นศาล9. บุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือขอใด 1. ตํารวจ อัยการ ศาล พนักงานบังคับคดี 2. อัยการ พนักงานคุมประพฤติ ศาล พนักงานบังคับคดี 3. ตํารวจ อัยการ พนักงานคุมประพฤติ ศาล 4. ตํารวจ ทนายความ ศาล พนักงานบังคับคดี10. ขอใดอธิบายความหมายของอัยการไดดีที่สุด 1. ทนายแผนดิน 2. ทนายผูถูกกลาวหา 3. ทนายของผูเสียหาย 4. พนักงานสอบสวน11. เจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่บังคับคดีอาญาเพื่อใหมีการคุมขังผูกระทําผิดนั้นคือใคร 1. พนักงานอัยการ 2. ผูพิพากษา 3. เจาพนักงานศาล 4. พนักงานราชทัณฑ12. ขอใดไมใช เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแพง 1. การพรากผูเยาว 2. การจํานํา และการจํานอง 3. การคํ้าประกัน และการเชาซื้อ 4. การขายฝาก และการกูยืม13. ถาเจาของบานไดรับความเสียหายจากการกระทําของคนงานของบริษัทรับเหมาในการกอสราง อาคารสูง เขาจะตองนําคดีไปฟองตอศาลใด 1. ศาลแพง 2. ศาลอาญา 3. ศาลปกครอง 4. ศาลแรงงานกลาง14. หนวยงานใดไมเกี่ยวของกับการดําเนินคดีทางแพง 1. กรมบังคับคดี 2. ศาลจังหวัด 3. ศาลแขวง 4. กรมคุมประพฤติ15. บุคคลในขอใดตอไปนี้ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางแพง 1. พนักงานพิทักษทรัพย 2. พนักงานคุมประพฤติ 3. พนักงานสอบสวน 4. พนักงานราชทัณฑ16. การบังคับคดีใหเปนไปตามกฎหมายนั้น มีวิธีบังคับอยางไร 1. กักขัง ปรับเปนเงินเขารัฐ 2. ชดใชคาเสียหาย และกักขัง 3. ชดใชคาเสียหาย และลงโทษทางอาญา 4. ริบทรัพย และจําคุก 9 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 10. 10. 17. กระบวนการยุติธรรมทางการศาลขอใดตอไปนี้ที่ไมถูกตอง 1. ผูพิพากษามีอิสระในการตัดสินคดี ภายใตกฎหมายกําหนดเทานั้น 2. กระบวนการรับผิดชอบทางแพง และกระบวนการรับผิดทางอาญาไมมีความแตกตางกัน 3. กระบวนการยุติธรรมทางการศาลจะเกิดไดตองมีผูเสียหายเริ่มดําเนินคดีกอนทุกครั้ง  4. พนักงานพิทักษทรัพยและพนักงานคุมประพฤติมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา ของศาล18. ขอใดแสดงการเรียงลําดับชั้นของกฎหมายไดถูกตองที่สุด 1. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศกระทรวง 2. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย 3. รัฐธรรมนูญ พระราชกําหนด ประมวลกฎหมาย ประกาศกระทรวง 4. พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประกาศทบวง ประมวลกฎหมาย19. กฎหมายฉบับใดกําหนดโครงสรางทางการเมืองการปกครอง และความสัมพันธของสถาบันทาง การเมือง 1. พระราชกฤษฎีกา 2. พระราชบัญญัติ 3. ประกาศคณะปฏิวติ ั 4. รัฐธรรมนูญ20. อํานาจในการบังคับใชกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด จะเริ่มตนไดเมื่อใด 1. ภายหลังที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 2. ภายหลังการลงมติของคณะรัฐมนตรี 3. ภายหลังการอนุมัติของรัฐสภา 4. ภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา21. ผูใดมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติของพระสงฆในปจจุบัน 1. กรมการศาสนา 2. มหาเถรสมาคม 3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4. พระสงฆชั้นพระราชาคณะขึ้นไป22. กลุมบุคคลในขอใดตอไปนี้ที่ไมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 1. คณะรัฐมนตรี 2. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองใหความเห็นชอบแลว 4. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งและไดไปใชสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อกันจํานวนหาหมื่นคน 10 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 11. 11. 23. ขอใดเปนกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร 1. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎมนเทียรบาล 2. รัฐธรรมนูญ ธรรมนูญการปกครอง ประกาศกระทรวง 3. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง 4. พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง พระราชกําหนด24. ในกรณีที่บานเมืองตกอยูในภาวะฉุกเฉิน มีความจําเปนตองใชกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนอยางเรงดวน รัฐบาลมีอํานาจออกกฎหมายประเภทใดขึ้นมาใช 1. กฎกระทรวง 2. พระราชกําหนด 3. พระราชกฤษฎีกา 4. พระราชบัญญัติ25. การประกาศยุบสภาเพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม รัฐบาลจะตองออกเปนกฎหมายประเภทใด 1. พระราชกฤษฎีกา 2. พระราชกําหนด 3. พระราชบัญญัติ 4. พระราชกิจจานุเบกษา26. ขอใดคือความหมายของพระราชกฤษฎีกา 1. กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 2. กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีผูรักษาการในกระทรวงนั้น เพื่อขยายความในพระราชบัญญัติ 3. กฎหมายที่พระมหากษัตริยตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 4. กฎหมายที่พระมหากษัตริยตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรีโดยไมขัดตอ พระราชบัญญัติหรือรัฐธรรมนูญ27. การที่กรุงเทพมหานครประกาศหามประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อใหมีผลบังคับใช ตองตรา เปนกฎหมายใด 1. กฎหมายสิ่งแวดลอม 2. กฎกระทรวง 3. เทศบัญญัติ 4. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร28. ความหมายทั่วไปของกฎหมาย คือขอใด 1. ขอบังคับของรัฐ 2. บรรทัดฐานในสังคม 3. จารีตประเพณี 4. กฎเกณฑของสังคม29. ขอใดมิใชลกษณะสําคัญของกฎหมาย ั 1. จะตองมีสภาพบังคับ 2. จะตองมีกระบวนการในการจัดทํากฎหมาย 3. จะตองมีผลบังคับเปนการทั่วไป 4. จะตองมีประสิทธิภาพในการบังคับไดดีกวากลไกอื่นๆ ของสังคม 11 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 12. 12. 30. ประมวลกฎหมายของไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีลักษณะอยางไร 1. มาจากปรัชญาทางศาสนา 2. เปนกฎหมายลายลักษณอักษร 3. มาจากคําพิพากษาของศาล 4. เปนกฎหมายจารีตประเพณี31. ขอใดตอไปนี้ที่ไมจัดวาเปนกฎหมายมหาชน 1. กฎหมายปกครอง 2. กฎหมายอาญา 3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 4. กฎหมายแพงและพาณิชย32. สิทธิของบุคคลเริ่มตั้งแตเมื่อใด 1. เมื่อบิดามารดารับรองวาเปนบุตร 2. เมื่ออยูในครรภมารดานับตั้งแตมารดาเริ่มตั้งครรภ 3. เมื่อคลอดจากครรภมารดาดวยความปลอดภัย 4. เมื่อบิดามารดาแจงการเกิดตอเจาหนาที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด33. ขอใดไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 1. บริษัทจํากัด 2. คณะนิติศาสตร 3. วัดธรรมวิหารรี 4. สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย34. ผูเยาวคือบุคคลขอใด 1. นายอภิสิทธิ์ อายุ 18 ป มีบุตร 1 คน 2. นายเนวิน เปนนิสิตจุฬาฯ อายุ 19 ป 3. นายเฉลิม เปนทหารประจําการมาแลว 2 ป 4. นางพรชิตา อายุ 17 ป จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับนายลําดวน35. การกระทําในขอใดที่กฎหมายเวนโทษให 1. นายสิทธิศักดิ์ อายุ 18 ป ขโมยเงินแมเพื่อไปเที่ยวลอยกระทง 2. นายศิลานําเครื่องกรองนํ้าของโรงเรียนไปใชที่บาน 3. คนรายชักมีดจะเขาแทงนายวิทวัส นายวิทวัส จึงชักปนยิงคนรายตาย 4. นายอาจหาญ เขาไปในบานนายชวลิต โดยที่นายชวลิตไมไดเชิญ36. การผิดสัญญาหมั้น ฝายเสียหายยอมมีสิทธิเรียกรองจากฝายที่ผิดสัญญาได ยกเวนเรื่องใด 1. เรียกคาทดแทนความเสียหาย 2. รองขอใหศาลบังคับใหมการสมรส ี 3. ถาไมมีการสมรสอันเนื่องมาจากฝายหญิงผิดสัญญา ตองคืนของหมั้นใหฝายชาย 4. ฝายชายเรียกสินสอดคืนจากฝายหญิงได ถาไมมีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแกหญิง 12 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 13. 13. 37. ชาย – หญิง คูใดสามารถสมรสกันไดตามกฎหมาย 1. ชาย – หญิง รวมบิดาแตตางมารดา 2. หญิงหยาจากคูสมรสเดิม นับกอนวันหยา 310 วัน 3. พอบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมซึ่งหญิงบรรลุนิติภาวะแลว 4. ฝายชายเปนลูกของพี่ชายพอแมฝายหญิง ฝายหญิงเปนลูกของนองชายพอฝายชาย38. นาย ก และนาย ข เปนสามีภรรยากันโดยชอบดวยกฎหมาย ตอมานาย ก ไดเสียชีวิตและมี สินสมรสทั้งหมด 2,000,000 บาท แตนาย ก มีมารดาที่มีชีวิตอยูเพียงคนเดียว ตามกฎหมาย การแบงมรดกจะแบงกันอยางไร และเปนจํานวนเงินเทาไหร 1. นาง ข ไดรับมรดกเปนเงิน 2,000,000 บาท แตผูเดียว 2. นาง ข ไดรับมรดกเปนเงิน 1,500,000 บาท มารดาของนาย ก ไดเงิน 500,000 บาท 3. นาง ข ไดรับมรดกเปนเงิน 1,800,000 บาท มารดาของนาย ก ไดเงิน 200,000 บาท 4. นาง ข ไดรับมรดกเปนเงิน 1,000,000 บาท มารดาของนาย ก ไดเงิน 1,000,000 บาท39. การเรียงลําดับทายาทโดยธรรม ขอใดถูกตอง ก. ปู ยา ตา ยาย ข. ลุง ปา นา อา ค. พี่นอง รวมบิดามารดาเดียวกัน ง. พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน จ. ผูสืบสันดาน ฉ. บิดา มารดา 1. จ ฉ ค ง ก ข 2. จ ก ฉ ค ง ข 3. จ ค ง ฉ ก ข 4. จ ก ฉ ข ค ง40. ขอใดไมใชการทํานิติกรรม 1. ลูกทําพินัยกรรมยกทรัพยสินตางๆ ของตนใหแกบิดามารดา 2. การนําสัญญาซื้อขายบาน และที่ดินไปจดทะเบียนตอเจาหนาที่ของรัฐ 3. บริษัทดําดอทคอมทยื่นซองเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอรตอโรงเรียนเพื่อประกวดราคา 4. ไมเคิล ติดตอทาทายัง เพื่อเสนอเขาเปนศิลปนของคายเพลงโคแอนดกระบือ41. ภวาภพมีบานหนึ่งหลัง เรือกลไฟหนึ่งลํา รถบรรทุกหนึ่งคัน ชางหนึ่งเชือก ทรัพยสินในขอใดที่ ภวาภพไมอาจนําไปจํานองประกันชําระหนี้ได 1. บาน 2. ชาง 3. เรือกลไฟ 4. รถบรรทุก 13 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 14. 14. 42. แอนขโมยโทรศัพทเคลื่อนที่ของโอกไปใช ตอมาแอนเกิดเปลี่ยนใจแอบนํามาคืนใหโอก กรณีดัง กลาวนี้แอนจะมีความผิดทางกฎหมายหรือไม 1. ผิดฐานพยายามลักทรัพย ตองรับโทษสองในสาม 2. ผิดฐานลักทรัพย ตองรับโทษตามกฎหมาย 3. ไมผิดฐานลักทรัพย เพราะไดนํามาคืนแลว 4. ไมผิดฐานพยายามลักทรัพย เพราะแกไขเพื่อลบลางความผิดแลว43. สมชายอายุ 18 ปบริบูรณ มีสิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถาสมชายตองการที่จะทําสัญญาซื้อขายที่ดินใหมีผลสมบูรณในทางกฎหมายสมชายจะตองขอ ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือไม เพราะเหตุใด 1. ไมตองขอความยินยอม เพราะรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิดังกลาวแลว 2. ไมตองขอความยินยอม เพราะถือวาสมชายบรรลุนิติภาวะแลว 3. ตองขอความยินยอม เพราะการซื้อขายที่ดินเปนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่กฎหมาย บังคับใหตองจดทะเบียนจึงตองไดรับความยินยอมกอน 4. ตองขอความยินยอม เพราะสมชายยังเปนผูเยาว จึงถูกจํากัดความสามารถในการทํา นิติกรรม44. คดีตอไปนี้ขอใดเปนคดีแพง 1. นายแดงและนายเขียวทะเลาะวิวาทกัน 2. นายประกิตขับรถชนคนตายโดยเจตนา 3. นางอุบลขอเปนผูจัดการมรดกของสามี 4. นายสมัครนํากรรมกรในโรงงานประทวง และทําลายทรัพยสินโรงงาน45. ขอใดตอไปนี้ไมใชกฎหมายแพง 1. กฎหมายมรดก 2. กฎหมายครอบครัว 3. กฎหมายปกครอง 4. กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาตั๋วเงิน46. พระภิกษุขาวมีความสัมพันธฐานชูสาวกับหญิงคนหนึ่งจนตั้งครรภ แลวคลอดบุตรมาคนหนึ่ง พระภิกษุขาวไมยอมรับวา เด็กที่เกิดจากหญิงคนนั้นเปนบุตรของตน มารดาเด็กมีสิทธิตาม กฎหมายอยางไร 1. ฟองคดียังศาลขอใหพระภิกษุขาวรับเด็กเปนบุตร 2. แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินคดีตอพระภิกษุขาว 3. ฟองผูบงคับบัญชาของพระภิกษุขาวใหดําเนินการทางวินัยตอพระภิกษุขาวกอน ั 4. แจงนายทะเบียนฝายปกครองใหจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร 14 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร
 15. 15. 47. การเปดบอนเสรีเกี่ยวของกับกฎหมายในขอใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 1. กฎหมายแพง เพราะการเลนพนันเปนเรื่องของเอกชนกับเอกชน 2. กฎหมายปกครอง เพราะการเลนพนันตองเสียคาธรรมเนียมใหแกรัฐ 3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 4. กฎหมายอาญา เพราะการเลนพนันในบอนที่ไดรับอนุญาตไมเปนความผิดทางอาญา48. ขอใดเปนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย 1. ยักยอกทรัพยของผูอื่นแลววิ่งหนีไป 2. ลักทรัพยของผูอื่นแลวหนีไป 3. ลักทรัพยของผูอ่นโดยการฉกฉวยเอาซึ่งหนา ื 4. ชิงทรัพยของผูอื่นจนไดทรัพยของผูนั้นไป49. นางสาวอวนกลุมใจนํ้าหนักขึ้นทุกวัน อยากใหนํ้าหนักลดลงอยางรวดเร็ว จึงไปหาแพทยเพื่อดูด ไขมันออก โดยที่แพทยยืนยันวาปลอดภัย ขณะที่ทําการดูดไขมันนางสาวอวนถึงแกความตายเพราะ มีโรคแทรก แพทยจะมีความผิดหรือไมอยางไร 1. ผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา 2. ผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนา 3. ผิดฐานฆาคนตายโดยประมาท 4. ไมผิดเพราะเปนอุบัติเหตุ50. บุคคลในขอใดที่จําเปนตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 1. พระภิกษุ 2. บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 3. ขาราชการและนักโทษ 4. บุคคลที่มอายุเกิน 70 ปขึ้นไป ี51. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ 1. การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. การมีบุคลากรอยางพอเพียง 3. ความรวมมือของประชาชน 4. การมีศาลที่มีปริมาณเพียงพอกับประชาชน 15 สังคมศึกษา อ. สุทัศน ภูมิรัตนจรินทร

×