Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สงครามโลกครั้งที2        ่
สงครามโลกครั้งที่สอง (World War 2) เป็นความขัดแย้งในวงกว้าง ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศส่วนใหญ่ในโลก เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2482 (...
สาเหตุและความเป็นมา
สาเหตุสาคัญเป็นผลมาจากประเทศเยอรมนีไม่พอใจสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ซี่งเป็นสนธิสัญญาที่เยอรมนีต้องลงนามเมื่อแพ้สงครามโลกครั้งที่...
โดยผ่านฉนวนโปแลนด์ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส แต่อังกฤษและฝรั่งเศสไม่อนุญาต เยอรมนีจึงยกเลิกข้อตก...
รายละเอียดและเหตุการณ์
โดยทั่วไปมักถือเอาว่าสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นหลังจากการรุกรานโปแลนด์ของเยอรมนี ซึ่งนาไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมน...
ด้วยความปรารถนาจะสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา จึงฉวยโอกาสโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์และส่งทหารรุกรานหลายประเทศในเอเชียตะว...
จนกระทั่งมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สองลูกถล่มญี่ปุ่น รวมทั้งการรุกรานแมนจูเรีย จึงได้นาไปสู่การยอมจานนอย่างเป็นทางการเมื่อว...
ระเบิดปรมาณูซึ่งถูกทิ้งที่เมืองนะงะซากิ
สมรภูมิรบ    สมรภูมิรบในสงครามโลกครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นหลายแห่งในโลก โดยตามแผนเดิมของฝ่ายอักษะนั้น ต้องการที่จะบุกมาบรรจ...
สมรภูมิทางตะวันตกสมรภูมิทางตะวันตก ซึ่งมีเยอรมนีเป็นฝ่ายรับผิดชอบ โดยยังสามารถแยกย่อยให้เป็นกลุ่มย่อยได้อีกคือ- สมรภูมิในท...
สมรภูมิทางตะวันออกสมรภูมิทางตะวันออก ซึ่งรับผิดชอบโดยญี่ปุ่นเป็นด้านหลักโดยมีชื่อเรียกยังสามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยได้อีกคือ- ...
ภาพเรียงตามเข็มนาฬิกาจากบนสุด : กองทัพเครือจักรภพในยุทธการเอล อาลาเมน ; พลเรือนชาวจีนถูกฝังทั้งเป็นโดยทหารญี่ปุ่น ; กองทัพ...
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลดี      -ได้ดินแดนเชียงตุง และสี่จังหวัดภาคใต้ที่ต้องเสียแก่อังกฤษกลับมา แต่ต้องคืนให้เจ้าของ เมื่อสงครามสงบลง   ...
ผลเสีย     -ความหายนะจากภัยสงคราม อาวุธที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพและกาลังทาลายร้ายแรงสูงกว่าในสงครามโล...
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงเมื่อสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูโจมตีญี่ปุ่น ทาให้ญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายพันธมิตร เมื่อวั...
ข้อสรุปของสงครามโลก    ครั้งที่ 2
ข้อสรุปของสงครามโลก ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945)       - ช่วงเวลาทีเ่ กิดสงคราม รวมเวลา 6 ปี             ...
จัดทาโดย1.นายพัทธดนย์ อุดมสันติ ม.6/2 เลขที่ 32.นายธีระพล คันธภูมิ ม.6/2 เลขที่ 7
สงครามโลก..[2]
สงครามโลก..[2]
สงครามโลก..[2]
สงครามโลก..[2]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
21.01.2014 - Ubuntu server 13.04
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

สงครามโลก..[2]

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

สงครามโลก..[2]

 1. 1. สงครามโลกครั้งที2 ่
 2. 2. สงครามโลกครั้งที่สอง (World War 2) เป็นความขัดแย้งในวงกว้าง ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศส่วนใหญ่ในโลก เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ.1939) และดาเนินไปจนกระทั่งสิ้นสุดในปี พ.ศ.2488 (ค.ศ. 1945) ได้ชื่อว่าเป็นสงครามทีมีขนาด ่ใหญ่และทาให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์โลก
 3. 3. สาเหตุและความเป็นมา
 4. 4. สาเหตุสาคัญเป็นผลมาจากประเทศเยอรมนีไม่พอใจสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ซี่งเป็นสนธิสัญญาที่เยอรมนีต้องลงนามเมื่อแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง คือต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจานวนมาก ถูกลดกาลังทหาร อาวุธ ทาให้เศรษฐกิจตกต่า เสียดินแดน ชนวนเกิดขึ้นเมื่อเยอรมนีหาเรื่องโปแลนด์ในประเด็นเรื่องการไม่เคารพสิทธิของคนเชื้อสายเยอรมันในโปแลนด์นอกจากนี้เมื่อทางเยอรมนีขอตัดถนนข้ามจากเยอรมนีฝั่งตะวันตกเข้าไปยังปรัส เซีย(ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนฝั่งตะวันออกของเยอรมนี)
 5. 5. โดยผ่านฉนวนโปแลนด์ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส แต่อังกฤษและฝรั่งเศสไม่อนุญาต เยอรมนีจึงยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงและบุกเข้าโปแลนด์ทันที ซึงอังกฤษและฝรั่งเศสได้สัญญาไว้ว่าจะช่วยเหลือ ่ทางทหาร จึงสั่งให้เยอรมนีถอนกาลังออกภายใน 14 ชั่วโมง แต่เยอรมนีปฏิเสธไม่ถอนกาลัง จึงได้ประกาศสงคราม โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายอักษะเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น ฝ่ายสัมพันธมิตร อังกฤษ ฝรั่งเศส ต่อมาจึงมี จีนสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ฝ่ายชนะคือฝ่าย สัมพันธมิตร ทาให้ประเทศมหาอานาจในยุโรปหมดกาลังลง จึงเกิดมหาอานาจใหม่คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต จนนาไปสู่สภาพสงครามเย็นในเกือบจะทันทีที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด
 6. 6. รายละเอียดและเหตุการณ์
 7. 7. โดยทั่วไปมักถือเอาว่าสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นหลังจากการรุกรานโปแลนด์ของเยอรมนี ซึ่งนาไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมนีของฝรั่งเศสและประเทศส่วนใหญ่ในจักรวรรดิอังกฤษและเครือจักรภพแห่งชาติ ภายในหนึ่งปี เยอรมนีมีชัยเหนือยุโรปตะวันตกเกือบทั้งหมด คงเหลือเพียงสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพที่ยังคงเป็นมหาอานาจที่ต่อกรกับเยอรมนีทั้งบนเกาะบริเตนและการรบทางทะเลอย่างกว้างขวาง ใน ค.ศ. 1941 เยอรมนีได้ชัยชนะในพื้นทีคาบสมุทรบอลข่านและเกาะครีต รวมทั้งได้ส่งทหารไป ่ช่วยอิตาลีในทวีปแอฟริกา ตลอดจนส่งทหารรุกรานสหภาพโซเวียตซึ่งนับว่าเป็นยุทธบริเวณภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ฝ่ายจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งกาลังทาสงครามกับจีนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1937
 8. 8. ด้วยความปรารถนาจะสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา จึงฉวยโอกาสโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์และส่งทหารรุกรานหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วการรุกคืบของฝ่ายอักษะยุติลงใน ค.ศ. 1942หลังจากความพ่ายแพ้ในญี่ปุ่นในยุทธนาวีมิดเวย์และหลังจากความพ่ายแพ้มหาศาลของฝ่ายอักษะทวีปยุโรปในอียิปต์และสตาลินกราด ใน ค.ศ. 1943 จากความปราชัยของเยอรมนีที่เคิสก์ในยุโรปตะวันออก การรุกรานอิตาลีของฝ่ายสัมพันธมิตร ตลอดจนถึงชัยชนะของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทาลายการริเริ่มทางยุทธศาสตร์และส่งผลไปสู่การล่าถอยในทุกแนวรบในปี ค.ศ. 1944 ฝ่ายสัมพันธมิตรเปิดแนวรบใหม่ในฝรั่งเศสได้ ซึ่งเมื่อประกอบกับการโจมตีกลับจากทางตะวันออกของสหภาพโซเวียตแล้ว ยิ่งทาให้เยอรมนีสูญเสียดินแดนยึดครองไปมากขึ้นอีก ในขณะเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาสามารถขับไล่ญี่ปุ่นออกจากฟิลิปปินส์และคุกคามที่จะรุกรานแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่น สงครามในทวีปยุโรปยุติลงหลังการยึดครองเบอร์ลินโดยกองทัพโซเวียต และการยอมจานนอย่างไม่มีเงื่อนไขของเยอรมนีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1945 แม้จะโดดเดี่ยวและตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างยิ่ง ญี่ปุ่นยังคงปฏิเสธที่จะยอมจานน
 9. 9. จนกระทั่งมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สองลูกถล่มญี่ปุ่น รวมทั้งการรุกรานแมนจูเรีย จึงได้นาไปสู่การยอมจานนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายนค.ศ. 1945สงครามยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร สหประชาชาติถูกสถาปนาขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต ในขณะทีสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตกลายเป็น ่อภิมหาอานาจของโลก อันเป็นคู่ปรปักษ์กัน ซึ่งนาไปสู่ความขัดแย้งบนเวทีแห่งสงครามเย็น ซึ่งได้ดาเนินต่อมาอีก 46 ปีภายหลังสงคราม ในขณะเดียวกัน การยอมรับในหลักการของการกาหนดการปกครองด้วยตนเองเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ขณะที่หลายประเทศได้มุ่งหน้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจซึ่งอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายระหว่างสงคราม และบูรณาการทางการเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกในความพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพอย่างสันติหลังสงคราม
 10. 10. ระเบิดปรมาณูซึ่งถูกทิ้งที่เมืองนะงะซากิ
 11. 11. สมรภูมิรบ สมรภูมิรบในสงครามโลกครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นหลายแห่งในโลก โดยตามแผนเดิมของฝ่ายอักษะนั้น ต้องการที่จะบุกมาบรรจบกันที่อิหร่าน ซึงสามารถจาแนกสมรภูมิเป็นกลุ่มใหญ่ ่ได้2กลุ่มคือ
 12. 12. สมรภูมิทางตะวันตกสมรภูมิทางตะวันตก ซึ่งมีเยอรมนีเป็นฝ่ายรับผิดชอบ โดยยังสามารถแยกย่อยให้เป็นกลุ่มย่อยได้อีกคือ- สมรภูมิในทวีปยุโรปตะวันตก ได้แก่ ในฝรั่งเศส ออสเตรีย-ฮังการี- สมรภูมิในทวีปยุโรปตะวันออก ได้แก่ ในโปแลนด์ กรีซ(บางส่วน) ยูโกสลาเวีย โรมาเนีย และสหภาพโซเวียตสมรภูมิริมขอบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ในไซปรัส กรีซ(บางส่วน) ลิเบีย และอียิปต์
 13. 13. สมรภูมิทางตะวันออกสมรภูมิทางตะวันออก ซึ่งรับผิดชอบโดยญี่ปุ่นเป็นด้านหลักโดยมีชื่อเรียกยังสามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยได้อีกคือ- สมรภูมิในจีน ซึ่งกองทัพบกญี่ปุ่นได้ดาเนินการมานานก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที2อย่าง เป็นทางการ ่- สมรภูมิในแปซิฟิคและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถ้าไม่นับรวมการเข้ายึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศส ที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะภายใต้รัฐบาลวิชีแล้ว สมรภูมิด้านนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือหลักของกองทัพ เรือสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ลฮาเบอร์ และการบุกยึดประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยในเดือนธันวาคมค.ศ. 1941
 14. 14. ภาพเรียงตามเข็มนาฬิกาจากบนสุด : กองทัพเครือจักรภพในยุทธการเอล อาลาเมน ; พลเรือนชาวจีนถูกฝังทั้งเป็นโดยทหารญี่ปุ่น ; กองทัพโซเวียตในแนวรบด้านตะวันออก ; เครื่องบินรบญี่ปุ่นเตรียมบินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน ; กองทัพโซเวียตสู้รบในกรุงเบอร์ลิน ; เรือดานาเยอรมันถูกระดมยิงอย่างหนัก
 15. 15. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 16. 16. ผลดี -ได้ดินแดนเชียงตุง และสี่จังหวัดภาคใต้ที่ต้องเสียแก่อังกฤษกลับมา แต่ต้องคืนให้เจ้าของ เมื่อสงครามสงบลง -เกิดขบวนการเสรีไทย ซึ่งให้พ้นจากการยึดครอง -ไทยได้รับเกียรติเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ - เกิดการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จะยุติลงประเทศมหาอานาจของโลกเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต ได้ร่วมลงนามใน “กฎบัตรแอตแลนติก” (Atlantic Charter) ในปี ค.ศ.1941 เพื่อกาหนดแนวทางจัดตั้งองค์การรักษาสันติภาพของโลกขึ้นจนกระทั่งเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ในปี ค.ศ 1945 องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงถือกาเนิดขึ้นโดยความร่วมมือก่อตั้งของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 51 ประเทศเพื่อทาหน้าที่เป็นองค์กรสากลระหว่างประเทศในการธารงรักษาสันติภาพของโลก
 17. 17. ผลเสีย -ความหายนะจากภัยสงคราม อาวุธที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพและกาลังทาลายร้ายแรงสูงกว่าในสงครามโลกครั้งที่ 1 มาก เช่น จรวดและเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ต (Jet Engine) ซึ่งบินได้ระดับสูงและมีความเร็วมาก การทิ้งระเบิดทางอากาศเพื่อโจมตีจุดยุทธศาสตร์สาคัญ และการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ เป็นต้น เป็นผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าในสงครามโลกครั้งที่ 1 หลายสิบเท่า - การเกิดสงครามเย็น (Cold war) ภายหลังเมื่อสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลง ในปี ค.ศ.1945 ทั้งสหรัฐเมริกาและสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศมหาอานาจชั้นนาของโลก และแข่งขันกันเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในทวีปยุโรป โดยให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศต่าง ๆ - การแบ่งแยกดุลอานาจทางการเมืองในยุโรป เพราะการแข่งขันอานาจระหว่างชาติ มหาอานาจสองค่ายซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทาให้ประเทศในยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยเช่นกัน
 18. 18. สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงเมื่อสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดปรมาณูโจมตีญี่ปุ่น ทาให้ญี่ปุ่นต้องประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายพันธมิตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1945 รวมเวลา ที่เกิดสงครามยาวนานถึง 6 ปี ความสูญเสียของสงครามโลกครั้งที่ 2 มีมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 หลายเท่าสรุปได้ดังนี้- ด้านสังคม มีผู้เสียชีวตทั้งทหารและพลเรือนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 40 ิล้านคน- ด้านเศรษฐกิจ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สาคัญเกิดจากการทุ่มเทงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตอาวุธที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงของประเทศคู่สงคราม ทั้งสองฝ่าย เช่นเรือบรรทุกเครื่องบิน เครื่องบินทิ้งระเบิด เรดาร์ตรวจจับเรือดาน้า จรวด และระเบิดปรมาณู เป็นต้นรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณไม่ต่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ- ด้านการเมือง ประเทศผู้แพ้ต้องยอมปฏิบัตตามเงื่อนไขในสนธิสัญญาที่ฝ่ายชนะกาหนด เช่น จ่าย ิค่าปฏิกรรมสงคราม ยอมเสียดินแดนและอาณานิคม ฯลฯประเทศผู้นาของฝ่ายแพ้ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และรวมถึงประเทศในยุโรปที่ให้การสนับสนุนเช่น ออสเตรีย โรมาเนีย ฮังการี และฟินแลนด์ ต่างต้องสูญเสียดินแดน ซึ่งทาให้พรมแดนและอาณาเขตการปกครองต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 19. 19. ข้อสรุปของสงครามโลก ครั้งที่ 2
 20. 20. ข้อสรุปของสงครามโลก ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) - ช่วงเวลาทีเ่ กิดสงคราม รวมเวลา 6 ปี - เริ่มเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1939 เมือเยอรมนีบุกโปแลนด์ ่ - สิ้นสุดในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.1945 เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมจานน - ประเทศคู่สงคราม แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ (1) กลุ่มประเทศฝ่ายพันธมิตร ชาติผู้นาที่สาคัญ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต รวมทั้งยังมีประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เข้าร่วมสมทบด้วยอีกจานวนมาก (2) กลุ่มประเทศฝ่ายอักษะ ชาติผู้นาที่สาคัญได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี - ความสาคัญของสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นสงครามที่เกิดในเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและเอเชีย มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมจานวนมาก เป็นสงครามที่สร้างความหายนะ และมีผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากกว่าสงครามโลก ครั้งที่ 1 มีผู้คนเสียชีวิต ทั้งทหารและพลเรือนรวมทั้งหมดไม่ต่ากว่า 75 ล้านคน เพราะการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทาลายล้างสูง โดยเฉพาะระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ (Atomic Bomb ) ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้กับญี่ปุ่น โดยทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ จนทาให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ในที่สุด
 21. 21. จัดทาโดย1.นายพัทธดนย์ อุดมสันติ ม.6/2 เลขที่ 32.นายธีระพล คันธภูมิ ม.6/2 เลขที่ 7

Views

Total views

1,523

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

69

Actions

Downloads

21

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×