Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานนำเสนอ1

269 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

งานนำเสนอ1

  1. 1. โจเซฟ สตาลินโดยนายชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์ เลขที1 ่นายไตรภพ เดขอุดม เลขที7่นางสาวศศิธร ศิรเิ ทพ เลขที13 ่นางสาวนภาพรรณ ใจดี เลขที18 ่
  2. 2. โจเซฟ สตาลิน เป็ นผูนาของสหภาพโซเวียต ตังแต่กลางทศวรรษที่ 1920 ถึง ้ ้ค.ศ. 1953 และดารงตาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต(ค.ศ. 1922-1953) ซึงเป็ นตาแหน่งทีเ่ ปรียบได้กบหัวหน้าพรรคสตาลินสืบทอด ่ ัอานาจจาก วลาดิมร์ เลนิน และนาโซเวียตก้าวขึ้นเป็ นมหาอานาจของโลก หลัง ีสงครามโลกครังทีสอง ก็เป็ นหนึ่งในขัวอานาจในการทาสงครามเย็น ้ ่ ้กับสหรัฐอเมริกา
  3. 3. ประวัติโจเซฟ สตาลิน ไม่ใช่ช่อจริงของเขา ชื่อ ืนี้เขาตังขึ้นมาเองขณะทางานให้พรรค ้คอมมิวนิสต์ (stalin ในภาษารัสเซียแปลว่า เหล็กกล้า) เขาเกิดที่ รัฐจอร์เจีย ซึงเป็ นหนึ่งในรัฐของจักรวรรดิ ่รัสเซียสมัยนัน เป็ นลูกของช่างทา ้รองเท้า สตาลินหนีออกจากบ้านหลังจากทะเลาะกับบิดาแล ้วถูกตบด้วยรองเท้า
  4. 4. ในช่วงปี 1900 สตาลินเข้าเป็ นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และปลนธนาคารในบ้าน ้เกิดของเขาเอง เพือเอาเงินไปสนับสนุนพรรค แต่เขาถูกจับได้และถูกเนรเทศไปอยู่ ่ไซบีเรีย บ้างก็ว่าสมัยเขาอยู่จอร์เจียเขาได้แต่งงานกับผูหญิงคนหนึ่ง(ไม่มบนทึกชื่อ ้ ี ัในประวัตศาสตร์)และมีลูกชายด้วยกัน 1 คน เมือสตาลินกลับมาจากไซบีเรียเขา ิ ่ได้ทางานให้พรรคคอมมิวนิสต์ต่อและตาแหน่งการงานก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เขาเป็ นคนมีความมักใหญ่ไฝ่ สูงมาก จน เลนิน ก็รูสกกลัวคนๆนี้ เพราะเขาเป็ นคนไม่มี ้ึการศึกษา กิรยาท่าทางก็หยาบคาย แต่ความก้าวหน้าของเขาเป็ นได้จากความ ิจงรักภักดีต่อพรรคของเขานันเอง ช่วงราว 1910-1920 นี้เอง สตาลิน แต่งงาน ้แบบมีบนทึกในประวัตศาสตร์ มีลูกชาย 1 คน(ต่อมาทาหน้าทีเ่ ป็ นนักบินใน ั ิสงครามโลกครังที่ 2) และลูกสาวอีก 1 คน(ชื่อ สเวตลาย่า ต่อมาแต่งงานกับยิว ้และลี้ภยทางการเมืองไปอยู่ในอเมริกาหลังสตาลินตาย) ั
  5. 5. เมือเลนินตายปี 1923 เขาเสนอชื่อชื่อตัวเองเข้ารับตาแหน่งประธานพรรคคอมมิวนิสต์ ่ตอนนันคู่แข่งของเขาคือ ลีออง สตรอยคอฟ ลังเลเพียงเสี้ยวนาทีในการตัดสินใจเสนอ ้ชื่อตนเอง ลีออง เลยต้องลี้ภยการเมืองไปอยู่ เม็กซิโก เพือรักษาชีวตตนเอง แต่เขาก็ ั ่ ิถูกสตาลินส่งคนไปฆ่า ในปี 1940 ระหว่างทีเ่ ขาดารงตาแหน่ง ผูนาของสหภาพโซเวียต ้เขาถูกเรียกว่า บิดาแห่งชาวสหภาพโซเวียตทังปวง เมือศาสนาเป็ นสิงผิดกฎหมายในรัฐ ้ ่ ่คอมมิวนิสต์ บทบาทของพระเจ้าก็ถกเล่นโดยสตาลิน เขานาระบบ คอมมูน มาใช้ ทุก ูคนถูกห้ามมีทรัพย์สนส่วนตัว ทุกอย่างรวมทังตัวบุคคลเป็ นของพรรคหรือคอมมูน ผู ้ ิ ้ต่อต้านถูกส่งไปค่ายกักกันและเสียชีวตราว 10 ล ้านคน ไม่มการสารวจประชากรว่า ิ ีระหว่างเขาเป็ นผูนาประชากรโซเวียตลดลงไปเท่าไร ในช่วงทีมการปฏิวติระบบนารวม มี ้ ่ ี ัคนอดตายอีกเป็ นล ้านๆ คน เมือ สงครามโลกครังที่ 2 เริ่มขึ้นกับรัสเซีย ปี 1941-1945 ่ ้เขานาโซเวียตชนะสงคราม โดยประชาชนเสียชีวต 20 ล ้านคน ทหารเสียชีวต 10 ล ้าน ิ ิคน เขาสัง่ พัฒนาประเทศต่อไปอย่างไม่รรอี
  6. 6. เขาเสียชีวตในปี 1953 ด้วยเส้นเลือดในสมองแตกขณะเถียงกับ ครุฟซอฟ ิเรื่องเนรเทศยิวกลุมใหม่ไปไซบีเรีย งานศพของเขา มีคนเหยียบกันตายราว ่3000 คน หลังสตาลินตาย ครุฟซอฟ ผูนาคนใหม่ได้ผ่อนคลายความเข้มงวด ้ในระบบสตาลินลง พร้อมทังประนามขุดขุยความโหดร้ายของเจ้านายคนเก่า ้ ้ของเขา จนในทีสุดทุกๆที่ ทีมรูปปันสตาลินถูกทุบทิ้ง เพลงชาติถกลบชื่อของ ่ ่ ี ้ ูเขาออก ศพของเขาถูกย้ายจากข้างๆ เลนิน ไปฝังอยู่ในกาแพงวังเครมลิน

×