Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

public tenders

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

public tenders

 1. 1. semin ář – veřejné zakázky nový zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. účinný od 1. 7. 2006 kines [xx] november 2006
 2. 2. základní pojmy kines poznámky – italics underlined – třeba doplnit
 3. 3. v eřejná zakázka ( zadavatelé ) kines <ul><li>- v eřejný zadavatel (§ 2/2 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>ČR, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace </li></ul></ul><ul><ul><li>jiná právnická osoba (založena/zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu; vztah k veřejnému zadavateli – financování, ovládání, jmenování členů statut. orgánů) </li></ul></ul><ul><li>centrální zadavatel (§ 3 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, které jim následně prodává; nebo </li></ul></ul><ul><ul><li>provádí zadávací řízení a zadává VZ na vlastní účet nebo na účet jiných zadavatelů </li></ul></ul><ul><ul><li>zákon neřeší podrobnosti – např. financování Centrálního zadavatele (povinnost prodat předmět VZ jiným zadavatelům za cenu nikoli vyšší, než za jakou byly pořízeny) </li></ul></ul>
 4. 4. v eřejná zakázka ( změna přístupu/rizika ) kines <ul><li>riziko ztráty veřejných zakázek </li></ul><ul><li>celoevropský trend předmětné generalizace zadávacích podmínek </li></ul><ul><ul><li>posun od požadavku na konkrétní software MS k obecnému požadavku na software splňující určité parametry) </li></ul></ul><ul><ul><li>ekonomický výběr nemůže být činěn předem, ale až při hodnocení </li></ul></ul><ul><li>licenční smlouvy uzavírány s jiným subjektem, než který se účastní výběrových řízení </li></ul>
 5. 5. formy zadávání veřejných zakázek kines <ul><li>přehled + seznámení se změnami </li></ul><ul><li>zjednodušené formy zadání – zákonné předpoklady (obecně + implikace pro MS) </li></ul><ul><li>ochrana duševního vlastnictví </li></ul><ul><li>efektivní vynakládání prostředků </li></ul><ul><li>rámcové smlouvy </li></ul>
 6. 6. v eřejná zakázka ( druhy dle p ředmětu ) kines <ul><li>- VZ na dodávky (§ 8 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>- předmětem je pořízení věci (zboží), zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing) </li></ul></ul><ul><li>- VZ na služby (§ 10 ZVZ) </li></ul><ul><ul><li>- VZ, která není VZ na dodávky nebo VZ na stavební práce </li></ul></ul><ul><ul><li>- software je podle českého práva vždy VZ na služby (SW není věc a nemůže proto být VZ na dodávky) </li></ul></ul><ul><ul><li>- poskytnutí dodávky (podle § 8 ZVZ), pokud je předpokládaná hodnota služeb vyšší než předpokládaná hodnota dodávky </li></ul></ul><ul><ul><li>- služby se dělí do kategorií stanovených v přílohách zákona č.1 a č.2 </li></ul></ul>
 7. 7. v eřejná zakázka ( dle p ředpokl. hodnoty ) finanční limity kines <ul><li>- nadlimitní VZ </li></ul><ul><li>- podlimitní VZ – od 2 mil. Kč ( výjimky (§ 18/2 ZVZ) ) </li></ul><ul><ul><li>- dodávky/služby (i) poskytované Vězeňskou službou, (ii) související s poskytováním humanitární pomoci, (iii) související se zajištěním referenda, </li></ul></ul><ul><ul><li>- je-li zadavatel (iv) zpravodajskou službou, (v) zastupitelským úřadem ČR v zahraničí </li></ul></ul><ul><li>- VZ malého rozsahu – do 2 mil. Kč </li></ul><ul><ul><li>- zadavatel nemusí zadávat tyto VZ podle ZVZ (§ 18/3 ZVZ), je však povinen dodržet zásady dle § 6 (transparentnost, rovné zacházení, nediskriminace) </li></ul></ul><ul><ul><li>- platí obecná pravidla ZVZ (např. předpokládaná hodnota VZ, pravidla pro dělení zakázek) </li></ul></ul>
 8. 8. v eřejná zakázka ( lhůty ) kines <ul><li>- nadlimitní VZ (OŘ 52 dnů, UŘ 40 dnů) </li></ul><ul><li>- podlimitní VZ – výrazně zkráceny </li></ul><ul><ul><li>- podání žádosti o účast (15 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>- podání nabídky (OŘ 22 dnů, UŘ 15 dnů) </li></ul></ul><ul><li>- další možnosti zkrácení (mohou se sčítat) </li></ul><ul><ul><li>- odeslání oznámení elektronicky (o 7 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>- neomezený elektronický přístup k zad. dokumentaci (o 5 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>- nepovinné předběžné oznámení (až o 16 dnů) </li></ul></ul><ul><li>- možnost zkrácení lhůt v naléhavých případech </li></ul>
 9. 9. v eřejná zakázka ( námitky ) kines <ul><li>lhůty k podání námitek </li></ul><ul><ul><li>subjektivní (15 dnů) </li></ul></ul><ul><ul><li>objektivní (do uzavření smlouvy) </li></ul></ul><ul><li>změny v právní úpravě námitek od 1. 7. 2006 </li></ul><ul><ul><li>- může podat kterýkoli dodavatel (u nadlimitních a podlimitních VZ a u soutěže o návrh), který má nebo měl zájem na získání VZ </li></ul></ul><ul><ul><li>nejčastější důvody námitek u zakázek na SW - nesoulad se ZVZ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nedodržení kvalifikačních předpokladů </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nedodržení rovnosti při hodnocení – nerespektování výsledků hodnotící komise </li></ul></ul></ul>
 10. 10. správní delikty dodavatele kines <ul><li>řízení je zahájeno na návrh zadavatele, správce systému nebo z moci úřední </li></ul><ul><ul><li>dodavatel předloží k prokázání splnění kvalifikace nepravdivý výpis ze seznamu či certifikát o kvalifikaci (např. po změně údajů zapsaných v seznamu) </li></ul></ul><ul><li>pokuta do 10 mil. Kč </li></ul>
 11. 11. zadávací dokumentace, tech. podmínky kines <ul><li>jaké riziko hrozí uchazeči, pokud je na předmět VZ uzavřena smlouva bez výběrového řízení </li></ul><ul><ul><li>PR </li></ul></ul><ul><ul><li>neplatnost smlouvy </li></ul></ul><ul><ul><li>další </li></ul></ul><ul><li>při prodeji licencí by měl být uchazečem VZ Microsoft, prodejce, nebo oba (JANA: existuje zpracované stanovisko, které se pokusí dohledat ) </li></ul>
 12. 12. možnosti legálního ovlivňování zadavatele kines <ul><li>neformální kontakt se zástupci zadavatele, členy hodnotící komise </li></ul><ul><li>pozvání na večeři </li></ul><ul><li>prezentace </li></ul><ul><li>negativní vyjádření o ostatních uchazečích apod, </li></ul><ul><li>kde je hranice trestného činu nebo jiného porušeni zákona </li></ul><ul><li>možnost úpravy v samotných podmínkách výběrového řízení </li></ul>
 13. 13. druhy zadávacího řízení ( §21 ZVZ ) kines <ul><li>otevřené řízení (§ 27 ZVZ) </li></ul><ul><li>užší řízení (§ 28 ZVZ) - povinnost vyzvat nejméně 5 zájemců </li></ul><ul><li>jednací řízení s uveřejněním (§ 22, 29-32 ZVZ) - zadavatel nesmí podstatně změnit zadávací podmínky, omezení na min. 3 zájemce </li></ul><ul><li>- jednací řízení bez uveřejnění (§ 23, 34 ZVZ) - v předchozím řízení žádné nabídky (žádosti), nelze změnit zadávací podmínky, řízení musí být zahájeno bezodkladně po zrušení předchozího </li></ul><ul><li>- soutěžní dialog (§ 24, 35-37 ZVZ) - pouze pro VZ se zvláště složitým předmětem plnění, min. 3 dodavatelé </li></ul><ul><li>- zjednodušené podlimitní řízení (§ 25, 38 ZVZ) – min. 5 zájemců,nesmí být opakovaně vyzýván stejný okruh zájemců </li></ul>
 14. 14. podmínky jednacího řízení bez uveřejnění kines
 15. 15. omezení počtu zájemců ( § 61 ZVZ ) kines <ul><li>užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog </li></ul><ul><li>podle objektivních kritérií ( uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení ) – musí odpovídat některému z ekonomických, finančních nebo technických kvalifikačních předpokladů </li></ul><ul><li>i možnost náhodného losu (popř. kombinace) </li></ul><ul><li>vždy je třeba dodržet zásady zadávání (§ 6 ZVZ) </li></ul><ul><li>povinnost pořídit protokol </li></ul>
 16. 16. rámcové smlouvy, opční právo, zadávání částí veřejných zakázek kines <ul><li>rámcová smlouva (§ 11, 89-92 ZVZ) </li></ul><ul><li>požadavky dle zákona </li></ul><ul><ul><li>písemná smlouva na dobu určitou (max. 4 roky) </li></ul></ul><ul><ul><li>1 nebo více dodavatelů </li></ul></ul><ul><ul><li>podmínky jednotlivých VZ (dílčích plnění) zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy (zejména cena a množství) </li></ul></ul><ul><ul><li>- dílčí plnění na základě písemné výzvy k plnění nebo k podání nabídky </li></ul></ul><ul><li>slučitelnost s dokumenty MS </li></ul><ul><li>důsledky </li></ul>
 17. 17. rizika při porušení pravidel kines
 18. 18. možnost měnit smlouvy po úspěšném získání VZ kines (pokud je smlouva součástí zadávacích podmínek)
 19. 19. konsorcia uchazečů – společná nabídka, subdodavatel ( § 51/5,6 ZVZ ) kines <ul><li>společná nabídka </li></ul><ul><ul><li>smlouva (o sdružení) – spolu s doklady prokazujícími kvalifikaci, nejpozději s podáním společné nabídky </li></ul></ul><ul><ul><li>společná a nerozdílná odpovědnost, kterou nelze vyloučit </li></ul></ul><ul><ul><li>všichni prokazují – základní kvalifikační předpoklady, výpis z OR; společně prokazují – zbývající předpoklady </li></ul></ul><ul><li>subdodavatel - smlouva – závazek subdodavatele poskytnout určené plnění; nelze prokázat základní kvalifikační předpoklady a výpis z OR </li></ul><ul><li>alternativy </li></ul><ul><ul><li>MS jako prime nebo sub-contractor </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody nevýhody (JANA: tuto část připravím sama) </li></ul></ul>
 20. 20. registr veřejných zakázek ( www.centralniadresa.cz, TED, SIMAP ) kines <ul><li>jsou údaje v něm závazné? </li></ul><ul><li>co v případě, že je ve zveřejněných údajích chyba </li></ul>
 21. 21. referenční rozhraní pro státní správu kines
 22. 22. koncesní zákon kines <ul><li>VZ podléhající koncesnímu zákonu (§ 1/2 KZ) </li></ul><ul><li>- nadlimitní, </li></ul><ul><li>na dobu určitou nad 5 let, </li></ul><ul><li>dodavatel nese rizika, která obvykle nese zadavatel </li></ul>
 23. 23. základní novinky kines <ul><li>- VZ malého rozsahu </li></ul><ul><li>- nová řízení: soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení </li></ul><ul><li>- centrální zadávání </li></ul><ul><li>- rámcové smlouvy pro všechny zadavatele </li></ul><ul><li>možnost plně elektronického zadávání </li></ul><ul><li>změny v definici VZ: </li></ul><ul><ul><li>- vypuštěn spodní limit 2 mil. Kč </li></ul></ul><ul><ul><li>- povinnost uzavřít písemnou smlouvu na VZ, které je zadavatel povinen zadat </li></ul></ul>
 24. 24. další novinky kines - bez vyzvednutí (a tedy i zaplacení) zadávací dokumentace (nebyla-li zpřístupněna elektronicky) nelze podat nabídku (§ 48 ZVZ)
 25. 25. kines .com

×