Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PELE infantil i primaria 2010

1,975 views

Published on

Presentació Inicial dels Plans Experimentals de Llengües estrangeres 2010-2013, Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya

Published in: Education
 • Be the first to comment

PELE infantil i primaria 2010

 1. 1. Edició 2010-2013 RESOLUCIÓ EDU/123/2010, d’1 de març DOGC Núm. 5582 – 08.03.2010 PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
 2. 2. <ul><ul><ul><li>Incrementar el contacte de l’alumnat amb la llengua estrangera i ampliar-ne l’àmbit d’ús. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar la competència lingüística comunicativa de l’alumnat en llengua estrangera que li permeti interactuar eficaçment de manera autònoma. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promoure actuacions i experiències innovadores en els centres que augmentin la presència de la llengua estrangera en l’entorn educatiu de l’alumne. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assegurar la continuïtat metodològica i la progressió dels continguts entre les diferents etapes educatives. </li></ul></ul></ul>Objectiu: desenvolupar les competències EVIDÈNCIES Impuls de les terceres llengües Motivació de l’alumnat i professorat Bones pràctiques
 3. 3. Propostes: adaptació sostenible al context educatiu i escolar <ul><li>Educació primària </li></ul><ul><li>Introducció de la llengua estrangera a segon curs de parvulari amb una dedicació de 2 hores setmanals. </li></ul><ul><li>Impartició de 3 hores setmanals de llengua estrangera a l’educació primària amb una sessió de mig grup, en tots els nivells, per reforçar la llengua oral . </li></ul><ul><li>L'ensenyament i l'aprenentatge de continguts d'àrees no lingüístiques en llengua estrangera en el cicle superior de primària amb una dedicació mitjana mínima d’una hora setmanal. </li></ul><ul><li>La introducció de la segona llengua estrangera en el cicle superior amb una dedicació mitjana mínima d‘1,5 hores setmanals. </li></ul>
 4. 4. Competències Bàsiques TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES
 5. 5. Treball per projectes i tasques SIMPLE COMPLEX concret abstracte Exploració d’idees prèvies 1 Introducció de nous conceptes o procediments 2 Estructuració dels aprenentatges 3 Aplicació dels aprenentatges i pràctica competencial 4 AVALUACIÓ
 6. 6. PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES
 7. 7. PEL - DESCRIPTORS Descriptor A1 – Parlar Utilitzo expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on visc i les persones que conec.
 8. 8. Coordinació amb les activitats EduCat 1 x 1 HOTS: Higher Order Thinking Skills LOTS: Lower Order Thinking Skills Bloom’s taxonomy Fisher’s taxonomy
 9. 9. <ul><li>Emmarcats dins del Projecte Lingüístic Plurilingüe de centre </li></ul><ul><li>Aprovats pel claustre i pel consell escolar </li></ul><ul><li>Durada de tres cursos escolars </li></ul><ul><li>L’equip directiu: </li></ul><ul><ul><li>Garantir la continuitat del projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar l’assistència a les activitats de formació al professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>que implementa el projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament del </li></ul></ul><ul><ul><li>projecte disposi d’una hora setmanal per a la coordinació dins </li></ul></ul><ul><ul><li>l’horari de permanència al centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluar la millora que ha suposat el Pla i incorporar al projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>educatiu i al projecte curricular del centre els aspectes que es </li></ul></ul><ul><ul><li>decideixi consolidar </li></ul></ul>Característiques dels projectes
 10. 10. <ul><li>Dotació econòmica de 2000 euros per a l’adquisició de recursos i/o materials destinats a desenvolupar el projecte. </li></ul><ul><li>Formació específica del professorat implicat en el projecte i assessorament didàctic. </li></ul><ul><li>Prioritat en l’assignació d’auxiliars de conversa pels centres públics : segon any. </li></ul><ul><li>Puntuació per a la participació en cursos d’estiu . </li></ul><ul><li>Prioritat per cursos intensius i extensius a l’ E.O.I . </li></ul><ul><li>Prioritat en els Grups de Treball : Portfolio, Oralitat... </li></ul>Què facilita el Departament d’Educació
 11. 11. <ul><li>Tramesa anual als Serveis Territorials corresponents, en finalitzar cada </li></ul><ul><li>curs escolar: </li></ul><ul><li>- Certificació del professorat participant: noms i NIF </li></ul><ul><li>- Síntesi de les activitats realitzades durant el curs escolar </li></ul><ul><li>Tramesa als Serveis Territorials en finalitzar el projecte (setembre 2013) </li></ul><ul><li>- Memòria global de les activitats realitzades </li></ul><ul><li>Comunicació als Serveis Territorials de les possibles incidències d’altes i </li></ul><ul><li>baixes del professorat implicat en el projecte, a l’inici dels cursos 2010, </li></ul><ul><li>2011 i 2012. </li></ul><ul><li>Certificació final: </li></ul><ul><ul><ul><li>Certificació d’assistència a la formació que s’ofereixi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Certificació d’innovació en acabar el projecte (a partir Octubre 2013) ‏ </li></ul></ul></ul>Aspectes administratius
 12. 12. <ul><ul><li>Assessorament durant tot el projecte: SSTT & Consorci de BCN </li></ul></ul><ul><ul><li>Visites als centres per tal d’acompanyar el desenvolupament: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>l’aplicació a l’aula </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>la contribució a la millora de la qualitat educativa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>el grau de participació del professorat implicat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Visibilitat amb activitats al centre, amb els pares, a la comunitat… </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusió de resultats: APAC, Web, Jornades de bones pràctiques… </li></ul></ul>Dinamització i seguiment
 13. 13. CONSOLIDACIÓ <ul><li>I quan hem acabat els tres anys de PELE? </li></ul><ul><li>Continuar desenvolupant el projecte de centre </li></ul><ul><li>Demanar-ne un altre de diferent modalitat o diferent idioma </li></ul><ul><li>Ampliar l’experiència i fer xarxa educativa </li></ul>
 14. 14. Servei de Llengües MOLTES GRÀCIES! Neus Fluriach [email_address] Laura A. Boyd [email_address]

×