Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slimmer organiseren-com

366 views

Published on

De netwerkgroep Slimmer Organiseren behandelt uitdagingen en oplossingen voor de flexibiliserende
arbeidsmarkt en moderne communicatiemiddelen. Deze presentatie geeft een inkijkje in de aspecten en oplossingsrichtingen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Slimmer organiseren-com

  1. 1. Slimmerorganiseren.com Een flexibiliserende arbeidsmarkt en moderne communicatiestructuren dagen organisaties uit op de volgende terreinen: Fiscaal-juridisch Geheimhouding Individualisme Globalisering ICT HRM Inkoop Facilities Sourcing Download de volledige versie op www.Slimmerorganiseren.com
  2. 2. Wat lezen we: SER rapport* <ul><li>Strategieën zijn: </li></ul><ul><ul><li>Arbeid of dienstverlening tijd- en plaatsonafhankelijk aanbieden door middel van nieuwe technologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden om arbeid en dienstverlening te plannen ( zoals zelfroosteren of het kunnen plannen van afspraken bij dienstverleners) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschuiving en verruiming van openingstijden </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzetten van verlof </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassen van arbeidsuren( tijdelijk meer of minder werken, variatie in aanvangs- en eindtijden en jaarroosters) </li></ul></ul><ul><li>Doelstelling is: </li></ul><ul><ul><li>Een betere combineerbaarheid van werk en privé over de gehele levensloop </li></ul></ul><ul><ul><li>Een grotere arbeidsdeelname en duurzame optimale arbeidsinzet van werkenden </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame economische groei, met behoorlijke perspectieven voor alle betrokkenen </li></ul></ul>Nederland verandert…in een land van taakcombineerders en tijdsknelpunten, dat vraagt om een slimmere organisatie van arbeid en dienstverlening op basis van wederkerige flexibiliteit met behulp van een palet aan strategieën van bedrijven en hun medewerkers…….. * Tijden van de Samenleving: Slimmer organiseren van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening, 15 april 2011
  3. 3. De uitdaging: resultaat boeken Snel veranderende markten Snel veranderende arbeidsmarkt Snel veranderende productie omgevingen Slimmer organiseren ? Hogere marge Lagere kosten Een snel reagerende organisatie
  4. 4. De uitdaging: voorwaarden scheppen Hoe creëer je natuurlijke samenhang tussen alle soorten medewerkers in je organisatie en optimale omstandigheden voor sociale innovatie in een individualiserende maatschappij en een flexibiliserende arbeidsmarkt? leverancier zzp-er contract vast leverancier leverancier vast vast leverancier zzp-er zzp-er vast
  5. 5. Sourcing Succesvolle organisaties bepalen hun prioriteiten en positioneren “die cultuurdragers” in de kern van hun organisatie met secundair benodigde capaciteit in flexibele schillen. leveranciers Interne flexibele schil allianties, partners kern Voorbeeld: Apple geeft prioriteit aan Marketing/vormgeving Voorbeeld: Dell geeft prioriteit aan Logistiek Voorbeeld: Microsoft geeft prioriteit aan R & D
  6. 6. Portal: een faciliterend communicatiemiddel Een kloppend hart van informatie- en communicatievoorziening dat mensen op diverse organisatie- en autorisatieniveaus met elkaar verbindt met als doelstelling organisatorische cohesie, co-creatie, sociale innovatie...productiviteit. autorisatieniveau laag middel hoog rol in organisatie Projectlid Projectmanager Eindverantwoordelijke marketing HRM OR Project X Coördinatie door multidisciplinaire en onafhankelijke regisseur regisseur ICT infrastructuur medewerkers Portal Core ICT
  7. 7. Geïnteresseerd in Slimmer Organiseren? <ul><li>i-Concept </li></ul><ul><li>Rotterdam </li></ul><ul><li>www.i-concept.nl </li></ul><ul><li>LRWA </li></ul><ul><li>Voorburg </li></ul><ul><li>www.lrwa.nl </li></ul><ul><li>Field Group </li></ul><ul><li>Gouda </li></ul><ul><li>www.fieldgroup.nl </li></ul><ul><li>Download de volledige versie op www.Slimmerorganiseren.com </li></ul>Een quickscan identificeert de mogelijke verbeterpunten en de besparingsmogelijkheden. Daarna volgt het besluit om een business case uit te werken. Op basis van de business case kan worden gekozen voor de inzet van een regisseur o.b.v. fixed price/performance based of o.b.v. nacalculatie. Quickscan

×