SlideShare a Scribd company logo
XIV Konferencja
Uniwersytet Wirtualny
Andrzej Syguła
Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
25-26 czerwca 2014
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Plan prezentacji
Edukacja, e-learning, m-learning
w strategiach uczelnianych
Co nas czeka? – prognozy
Urządzenia mobilne w strategii uczelni
Trzy kroki dla strategii mobile learning
Refleksje, podsumowanie
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Edukacja, e-learning, m-learning
w strategiach uczelnianych
Co nas czeka? – prognozy
Urządzenia mobilne w strategii uczelni
Trzy kroki dla strategii mobile learning
Refleksje, podsumowanie
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Art. 66. 1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje
ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów
i doktorantów uczelni.
1a. (134) Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju
uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni
wskazany w statucie. Uchwała może określić środki na
wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju
uczelni.
Art. 70. 1. (141) Kompetencje kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni określa statut.
Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej uczelni należy w szczególności
opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej
ze strategią rozwoju uczelni.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Wytyczne dla strategii uczelni w projekcie środowiskowym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP), Fundacji Rektorów (FRP), Konferencji Rektorów
Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) w następujących
obszarach:
 działalność edukacyjna,
 działalność naukowa i badawczo-rozwojowa,
 współdziałanie uczelni z otoczeniem,
 rozwój organizacyjny uczelni.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
W projekcie środowiskowym Strategia rozwoju szkolnictwa
wyższego: 2010-2020 w ramach celu strategicznego –
dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających
się potrzeb społecznych (CS1) kilkukrotnie odwołano się
do promowania nowoczesnych technik informacyjnych
oraz wspomagania nauczania na odległość.
Uczelnie powinny szerzej angażować się „w proces
doskonalenia przez nauczycieli swoich kompetencji,
zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metod, technik
i narzędzi nauczania”.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Należy wprowadzać nowe reguły kształcenia m.in. poprzez
umożliwienie „stosowania w procesie dydaktycznym metod
i narzędzi nauczania wykorzystywanych obecnie przede
wszystkim w nauczaniu na odległość oraz sprzyjających
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań takich jak nauczanie
zorientowane problemowo/ projektowo, czy też
realizowaniu eksperymentalnych, autorskich koncepcji
dydaktycznych”.
Projekt środowiskowy zakłada również „premiowanie uczelni
i ich jednostek organizacyjnych za wprowadzanie
nowych, projakościowych metod, technik i narzędzi
kształcenia”.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Główne bariery implementacji e-learningu mobilnego
na uczelniach wg (*):
(*) Komorowski T., M-learning - wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie
kształcenia - stan bieżący, potencjał i bariery [w:] Nierówności społeczne a
wzrost gospodarczy, nr 32, s. 97-112, 2013.
brak spójnej i świadomej strategii
uczelni w zakresie e-learningu
(77% ankietowanych)
niewystarczające wsparcie ze strony
macierzystych uczelni w zakresie
uregulowań prawno-organizacyjnych
i wytwarzania elektronicznych
materiałów edukacyjnych
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Jako główne bariery do pokonania przy określaniu
nowej strategii edukacyjnej uczelni wg (**) to:
(**) Handbook of mobile learning, red. Zane L. Berge I Lin I Muilenburg,
Taylor & Francis 2013, str. 114.
brak wizji dla urządzeń mobilnych
brak budżetu
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Problem wykluczenia studentów
Studenci posiadający smartfony (wrzesień 2012), źródło własne.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Zasady wykorzystania e-learningu w dydaktyce uczelnie
ujmują w swojej strategii edukacyjnej.
Implikuje to przyjęcie odpowiedniej metodyki projektowania
i prowadzenia e-kursów, opracowania i udostępnienia
instrukcji dla studentów i – co szczególnie ważne –
określenia metod ewaluacji kursów zdalnych.
A co, jeśli chodzi o m-learning?
Struktura smartfonowej lekcji:
Wstęp – wprowadzenie do tematu
Opis – wyjaśnienie zagadnienia
Przykład
Sprawdzenie opanowania wiedzy | umiejętności
Struktura e-kursu a m-kursu dla smartfonów
E-kurs „tradycyjny”
moduły lekcje
tematy
lekcje: 10 – 20 stron
materiału,
10 – 20 minut
Kurs dla
smartfonów
krótkie lekcje
1–5 ekranów
1 – 5 minut
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Pytania…
 Czy każdy kurs e-learningowy powinien być m-kursem?
 Czy e-nauczyciel staje się m-nauczycielem?
 Czy m-learning zastępuje e-learning?
 Czy należy zmienić metodykę e-learningową na
metodykę m-learningową?
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Edukacja, e-learning, m-learning
w strategiach uczelnianych
Co nas czeka? – prognozy
Urządzenia mobilne w strategii uczelni
Trzy kroki dla strategii mobile learning
Refleksje, podsumowanie
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Różnorodność urządzeń przenośnych i zmiany w politykach
zarządzania (BYOD/BYOT)
Rozwój aplikacji mobilnych
Szerokie wykorzystanie Internetu (urządzenia, wyposażenie,
telewizja, samochody)
Chmura hybrydowa i usługi IT
Architektura chmura / klient
Era osobistych chmur
Wszystko zdefiniowane programowo (SD)
Skalowane systemy webowe
Inteligentne maszyny
Drukowanie 3-D
Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2014,
http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Obserwuje się obecnie duży wzrost popularności urządzeń
przenośnych, dostęp do mobilnego internetu staje się
powszechny, a także rośnie mobilność osób uczących się.
Prognozy przewidują, że w 2018 roku ruch sieciowy
realizowany przez smartfony będzie stanowił 66,4% całego
ruchu sieciowego (w przypadku tabletów będzie to 18,2%) i
będzie znacznie większy niż na laptopach (8,6%).
Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013–2018,
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-
vni/white_paper_c11-520862.html
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Cisco Visual Networking Index: Global Mobile DataTraffic Forecast Update, 2013–
2018, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-
networking-index-vni/white_paper_c11-520862.pdf
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Cisco Visual Networking Index: Global Mobile DataTraffic Forecast Update, 2013–
2018, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-
networking-index-vni/white_paper_c11-520862.pdf
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Na kolejne lata planowany jest rozwój nowej pedagogiki -
nieograniczonej i wszechobecnej edukacji (seamless
learning lub u-learning - ubiquitous learning),
która łączy doświadczenia uczenia się w kontekście
miejsca, czasu, urządzenia i społeczności i obecnie
przechodzi z fazy badań do zastosowania.
Sharples M. i inni, Innovating Pedagogy 2013, Open University Innovation Report 2.
Institute of Educational Technology, The Open University, Mk7 6AA United Kingdom
2013, str. 6.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Scenariusz zajęć w oparciu o u-learning mógłby wyglądać
następująco:
… studenci rozpoczynają naukę w tradycyjnej sali,
korzystają z zasobów edukacyjnych w domu lub otoczeniu,
konstruują nową wiedzę z użyciem oprogramowania,
sensorów urządzeń mobilnych, kamery,
następnie dzielą się odkryciami z innymi studentami
przy użyciu narzędzi społecznościowych
oraz porównują wyniki i kreują wnioski w tradycyjnej sali…
Sharples M. i inni, Innovating Pedagogy 2013, Open University Innovation Report 2. Institute
of Educational Technology, The Open University, Mk7 6AA United Kingdom 2013, str. 19.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Wong i Looi wyróżnili w obszarze nieograniczonej edukacji
10 wymiarów charakteryzujących aktywności dla MSL
(mobile-assisted seamless learning):
(MSL1) Formalne i nieformalne uczenie się
(MSL2) Spersonalizowane i społeczne uczenie się
(MSL3) Uczenie się niezależnie od czasu
(MSL4) Uczenie się niezależnie od miejsca
(MSL5) Wszechobecny dostęp do wiedzy (kombinacja
uczenia się kontekstowego, poszerzonej rzeczywistości,
wszechobecnego dostępu do zasobów edukacyjnych)
Wong, L. H., & Looi, C. K. (2011).What seams do we remove in mobile assisted seamless
learning? A critical review of the literature. Computers and Education, 57(4), 2364-2381.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
(MSL6) Fizyczne i cyfrowe światy
(MSL7) Użytkowanie wielu typów urządzeń (włączając w to
„stałe” technologie jak komputery stacjonarne, tablice
interaktywne)
(MSL8) Nieograniczone i błyskawiczne przełączanie się
między wieloma zadaniami edukacyjnymi (takimi jak
kolekcja danych + analiza + komunikacja)
(MSL9) Synteza wiedzy (wcześniejsza i nowa wiedza,
umiejętności wielopoziomowego myślenia, uczenie się
wielodyscyplinarne)
(MSL10) Różne pedagogiki lub modele aktywności uczenia
się (udostępnione przez nauczycieli).
Wong, L. H., & Looi, C. K. (2011).What seams do we remove in mobile assisted seamless
learning? A critical review of the literature. Computers and Education, 57(4), 2364-2381.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Edukacja, e-learning, m-learning
w strategiach uczelnianych
Co nas czeka? – prognozy
Urządzenia mobilne w strategii uczelni
Trzy kroki dla strategii mobile learning
Refleksje, podsumowanie
Bates, A.W and Gary Poole, Effective teaching with technology in higher
education. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2003.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Model efektywnego użycia technologii dla nauczania
i uczenia się – 8 kryteriów:
1. Odpowiedniość technologii dla studentów
2. Łatwość użycia
3. Koszty
4. Podejście do nauczania i uczenia się
5. Interakcyjność
6. Organizacja
7. Nowoczesność
8. Prędkość.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
urządzenia przenośne
smartfon
telefon
kom.
palmtop
tablet
czytnik e-
booków
Komputer
• laptop
• netbook
• stacjonarny
Urządzenia
przenośne
• smartfon
• tablet
 pełna mobilność,
 różnorodna
komunikacja,
 czujniki i urządzenia,
 geolokalizacja,
 szczególne
możliwości
personalizacyjne,
 nowy styl życia i pracy
(czas wolny).
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Wartość dodana
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Kilka przykładów…
 Studenci przychodzą na zajęcia ze swoimi urządzeniami
przenośnymi. W czasie laboratoriów korzystają z nich
(BYOD), mają tam przyjazne, dobrze zdefiniowane własne
środowisko edukacyjne, które wykorzystują do realizacji
ćwiczeń, itd.)
 Instrukcję do wykonania zadania można pobrać ze strony
internetowej zajęć na smartfon po zeskanowaniu kodu QR.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Kilka pytań…
 Czy student może wyświetlić zawartość swojego
smartfonu bezprzewodowo na ekranie projektora
wykładowcy?
 Czy student może poprawnie wyświetlić zawartość
kursu na swoich urządzeniach przenośnych?
 Czy kurs używa aktywności dedykowanych
urządzeniom mobilnym?
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Projekt mPWSZ (mobilna Przestrzeń Wiedzy Studentów Zdalnych)
INFO– mobilne wersje
portali uczelnianych
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
ORG – kody QR, kalendarze, WiFi, m-dziekanat, m-biblioteka
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
SOC – Facebook app
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
EDU – mobilna edukacja
App HTML5
Smartfonowe
środowisko edukacyjne
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
START – personalizacja
USTAWIENIA
Aktualny poziom
kształcenia
Status
Wydział
Kierunek
Koła naukowe |
organizacje
Specyfikacja
zainteresowań
TYLKO DLA
ZALOGOWANYCH
 Dane użytkownika
(oceny, plan zajęć,
płatności, wnioski,
zapisy na zajęcia,
stypendia, zaliczenia
etapów, decyzje)
 Plan na dziś
 Informacje,
przypomnienia
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Edukacja, e-learning, m-learning
w strategiach uczelnianych
Co nas czeka? – prognozy
Urządzenia mobilne w strategii uczelni
Trzy kroki dla strategii mobile learning
Refleksje, podsumowanie
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Chad Udel formułuje następujące trzy kroki dla strategii
mobile learning:
Learning Everywhere: How Mobile Content Strategies Are Transforming
Training, Rockbench Publishing Corp., Nashville, 2012 – str. 83
zmiany w instructional design dla
urządzeń używanych przez studentów
powiązanie strategii z social learning
znalezienie i wykorzystanie unikalnych
możliwości, jakie oferuje mobilna
edukacja
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Zmiany w metodyce projektowania kursów
Uczelnie budują z reguły własne modele e-learningowe
oparte głównie na modelu ADDIE lub modelu Roberta
Gagne’a.
W przypadku tworzenia nowego modelu dla potrzeb
urządzeń przenośnych warto rozważyć zastosowanie
modelu FRAME (The Framework for the Rational Analysis
of Mobile Education) lub Mobile Learning Curriculum
Framework.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Zmiany w metodyce projektowania kursów
Model ADDIE obejmuje 5 etapów:
 Analiza (Analysis)
 Projektowanie (Design)
 Realizacja (Development)
 Wdrożenie (Implementation)
 Ewaluacja (Evaluation).
Faza analizy określa m.in. cele dydaktyczne, grupy docelowe, wymagania
pedagogiczne, sposoby badanie jakości kursu, koszty, harmonogram
realizacji. W tej fazie należy wybrać koncepcję zrealizowania mobilnej
wersji kursu.
Dobudowanie do gotowego e-kursu ścieżki nauki dla użytkowników
urządzeń mobilnych, realizowanej równolegle z głównym nurtem
(alternatywne aktywności), uzupełnienie e-kursu dodatkowymi
aktywnościami szczególnie efektywnymi do wykorzystania
na urządzeniu przenośnym, oznaczenie wszystkich aktywności
(kolorem, tekstem lub ikoną)
Model 1 - E-kurs - modyfikacja wersji dla potrzeb mobile learning
Dodatkowe możliwości
Aktywności alternatywne
E-kurs
Korekta aktywności
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Kurs zaprojektowany z myślą o użytkowaniu na smartfonie (lub innych
urządzeniach mobilnych), uwzględnia alternatywne aktywności przyjazne
dla tego urządzenia i wykorzystuje dodatkowe funkcjonalności.
Model 2 - E-kurs -wersja projektowana od początku dla różnych
urządzeń (m.in. z uwzględnieniem wymagań smartfonów)
Dodatkowe możliwości poszczególnych urządzeń
Alternatywne aktywności dla różnych urządzeń
E-kurs
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Model 3 - E-kurs i wersja m-kursu dedykowana dla urządzeń
mobilnych
m-kurs„Repetytorium do kursu Bazy danych”, zawierający
pigułki wiedzy kursowej (z audio i wideo), fiszki do powtórzeń,
pytania testowe na bieżąco, sugestywne mapy myśli
„tradycyjny” e-kurs „Bazy danych”
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Etap projektowania przypomina obecnie tworzenie stron
www w pierwszych latach XXI wieku - w warunkach
szybkiego rozwoju komputerów stacjonarnych w zakresie
sprzętowym (rozmiary i rozdzielczości ekranów),
oprogramowania (rozwój przeglądarek internetowych),
zmian prędkości dostępu do internetu i metodyk
projektowania. Szerokie spektrum urządzeń mobilnych,
szybki ich rozwój i zmiany powiązanych technologii stwarza
duże utrudnienia.
Zmiany w metodyce projektowania kursów
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Zmiany w metodyce projektowania kursów
Wang i Shen proponują wybranie czterech zasad
projektowania wiadomości dla różnych urządzeń
mobilnych:
 projektowanie dla najbardziej wymagającego
urządzenia,
 projektowanie dla e-learningu i adaptowanie do m-
learningu,
 projektowanie krótkiego i skondensowanego materiału,
 wykorzystanie możliwości sieciowych urządzeń z
technologiami 3G i 4G.
Wang M., Shen R., Message design for mobile learning: Learning theories, human
cognition and design principle [w:] British Journal of Educational Technology, Vol.
43, Nr 4, 2012, str.561–575.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
W projektowaniu należy uwzględnić istotne dla użytkownika
cechy pracy z urządzeniami mobilnymi:
Personalizacja
Urządzenia mobilne są traktowane przez użytkowników
bardzo osobiście. Z jednej strony można oferować
indywidualne kalendarze edukacyjne (terminy oddania prac,
zaliczeń), z drugiej w sposób delikatny ingerować w
organizację środowiska edukacyjnego na urządzeniu
studenta.
Intuicyjność
Ze względu na ograniczenia urządzenia mobilnego (rozmiar
ekranu, interfejs użytkownika, sposób użytkowania) wymaga
się aby korzystanie z materiałów m-learningowych było
proste i intuicyjne.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Minimalizm
Zasady przygotowania materiałów muszą uwzględniać
konieczność przedstawiania tylko spraw najważniejszych w
lapidarnym języku. Można stosować metodę: zmniejsz
materiał o 30% a następnie jeszcze raz pomniejsz o 30%.
Przyjazne (dedykowane) zasoby i aktywności kursowe,
niezawodność urządzenia
Przygotowane materiały muszą wyświetlać się i działać
na urządzeniach mobilnych studenta w sposób bezbłędny
i prezentować się przyjaźnie. Wszelkie awarie m-kursu
działają na studenta demotywująco, a to jest szczególnie
niepożądany efekt. Można rozważyć dla m-kursu
dostarczanie materiałów do użytkowania offline.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
W fazie realizacji budowany jest wcześniej zaprojektowany
kurs. Tworzone są i testowane materiały kursowe. Należy
zwrócić uwagę na ograniczenia ekranu i interfejsu
użytkownika, sposobu wykorzystania, a także na inne
aspekty gdy tego wymagają (np. dostępna przepustowość
sieci).
Zmiany w metodyce projektowania kursów
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Podstawowe zalecenia dla materiałów m-learningowych to:
 preferowana orientacja pionowa ekranu (przewijanie
góra-dół),
 jasne i kontrastowe grafiki i multimedia,
 ograniczenie tekstu do minimum (w jego miejsce symbole
i grafiki),
 przystosowanie obiektów na ekranie do obsługi palcem,
 (dla małych ekranów) jeden slajd z trzema punktami
tekstu lub jedną grafiką,
 usunięcie zbędnych ozdobników,
 unikanie wprowadzania długich tekstów,
 ograniczyć czas dla pojedynczych materiałów wideo
i audio.
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Etap implementacji kursu wymaga szczególnej uwagi w
zakresie testowania użycia wszystkich – zadeklarowanych
w projekcie – typów urządzeń przenośnych.
Dotyczy to przede wszystkim smartfonów z ekranami 3” –
5” oraz tabletów 7” – 8”.
Należy zainstalować i sprawdzić działanie wszystkich
aplikacji stanowiących mobilne środowisko edukacyjne
w kursie.
Bardzo ważne jest sprawdzenie zgodności instrukcji
dla studenta, nauczyciela prowadzącego kurs oraz
funkcjonowanie pomocy dla korzystających z urządzeń
przenośnych.
Zmiany w metodyce projektowania kursów
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Etap ewaluacji - Organizacja kursu
Aspekt technologiczny
3. Aspekt dostępności
3.1. Bariery techniczne
3.1.3. Czy wirtualne środowisko nauczania i wszystkie
elementy kursu są dostępne i działają poprawnie
na urządzeniach wykorzystujących technologie mobilne?
3.3. Bariery dla uczestników z dysfunkcjami
3.3.3. Czy uczestnik może odsłuchiwać elementy
tekstowe kursu na urządzeniach wykorzystujących
technologie mobilne za pomocą wbudowanych
mechanizmów wirtualnego środowiska nauczania
lub dostępnego oprogramowania dodatkowego?
http://www.sea.edu.pl/
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Etap ewaluacji - Opracowanie kursu
3. Aspekt dostępności
3.1. Bariery kompetencyjne
3.1.9. Czy zaplanowano możliwość odtworzenia
materiałów kursu za pomocą urządzeń mobilnych?
http://www.sea.edu.pl/
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Etap ewaluacji - Prowadzenie kursu
3. Aspekt dostępności
3.1. Bariery techniczne
3.1.3. Czy materiały dydaktyczne umieszczane przez
prowadzącego są dostępne i działają poprawnie
na urządzeniach wykorzystujących technologie mobilne?
3.2. Bariery dla uczestników z dysfunkcjami
3.2.3. Czy uczestnik kursu może odsłuchiwać
na urządzeniach wykorzystujących technologie mobilne
(za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualnego
środowiska nauczania lub dostępnego oprogramowania
dodatkowego) elementy tekstowe materiałów
dydaktycznych umieszczanych przez prowadzącego?
http://www.sea.edu.pl/
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Platforma edukacyjna – kursy w wersji mobilnej
Zasoby, aktywności platformy edukacyjnej moodle 2.7
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Aplikacja natywna Moodle Mobile 1.4
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Unikalne możliwości mobilnej edukacji
 Mobilne aplikacje edukacyjne.
Szczególną grupą są aplikacje wykorzystujące możliwości
geolokalizacyjne, np. Moje trasy do wykorzystania w nauce
geografii, Google Sky Map, NASA – w obszarze
astronomii, Wikitude Drive, Google Goggles – prezentujące
rzeczywistość poszerzoną.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Unikalne możliwości mobilnej edukacji
 Do nauki przydatne są aplikacje pomiarowe korzystające
z sensorów umieszczonych w urządzeniu mobilnym,
np. dalmierz, barometr, miernik dźwięku, wibrometr, kompas,
światłomierz, poziomica, sonar, miernik ciśnienia krwi.
 Oznakowanie w laboratorium miejsc w kody
dwuwymiarowe QR (Quick Response) pozwala studentom
po zeskanowaniu za pomocą smartfonu przekierować
do miejsca, w którym student może przeczytać instrukcję,
e-book, wyświetlić film, prezentację lub uruchomić podcast.
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
Edukacja, e-learning, m-learning
w strategiach uczelnianych
Co nas czeka? – prognozy
Urządzenia mobilne w strategii uczelni
Trzy kroki dla strategii mobile learning
Refleksje, podsumowanie
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
 Bardzo szybko zmieniające się technologie mobilne
i powstające nowe teorie uczenia się wymuszają konieczność
corocznego przeglądu strategii edukacyjnej uczelni
i dokonywania stosownych zmian.
 T + E + M – odpowiednio stosowane łącznie edukacja
tradycyjna, e-learning, m-learning (blended)
 Strategia powinna ujmować koszty – szkolenia
wykładowców, dodatkową pracochłonność tworzenia
m-kursów.
 Wymagania dla m-nauczyciela są większe
niż dla e-nauczyciela.
 Problem cyfrowych tubylców i imigrantów.
Refleksje, podsumowanie
Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej
uczelni - nadchodzi m-learning
 Instrukcje
 dla studenta (ogólna i szczegółowa w m-kursie,
aplikacje do zainstalowania, m-kurs – wymagania
dla urządzeń mobilnych, jakie będą konieczne)
 dla autora kursu
 dla nauczyciela (prowadzenie kursu)
 Pomoc online (dla jakich urządzeń przenośnych?)
 Strategia uczelni w zakresie urządzeń mobilnych określać
może dodatkowe elementy, np. promocję zachowań
ekologicznych poprzez wykonywanie zdjęć i skanowanie
zamiast tworzenia odbitek ksero.
 Problem wykluczenia i barier.
Refleksje, podsumowanie
XIV Konferencja
Uniwersytet Wirtualny
Dziękuję za uwagę
Andrzej Syguła
a.sygula@pwsz.kalisz.pl
blog: smartfony.pwsz.kalisz.pl
25-26 czerwca 2014
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

More Related Content

Similar to 2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni

Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Marcin Polak
 
My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017My zawodowcy 10.2017
Cyfrowa szkoła
Cyfrowa szkołaCyfrowa szkoła
Cyfrowa szkoła
Iwona Moczydłowska
 
Meandry e learningu1
Meandry e learningu1Meandry e learningu1
Meandry e learningu1
Grażyna Penkowska
 
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguKomunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Andrzej Syguła
 
Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005
Tsanko Ivanov
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacji
Marcin Polak
 
My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017My zawodowcy 01 2017
2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle
2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle
2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle
Andrzej Syguła
 
Konflikt a dizajn
Konflikt a dizajnKonflikt a dizajn
Konflikt a dizajn
School of Form
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
Marcin Polak
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital age
dorjan
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomcert
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomcert
 
Platformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs stoPlatformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs sto
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa
Zarządzanie i dowodzenie  orientacja procesowaZarządzanie i dowodzenie  orientacja procesowa
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa
Peter Senkus
 
Wykład3
Wykład3Wykład3

Similar to 2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni (20)

Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
 
My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017
 
Cyfrowa szkoła
Cyfrowa szkołaCyfrowa szkoła
Cyfrowa szkoła
 
Meandry e learningu1
Meandry e learningu1Meandry e learningu1
Meandry e learningu1
 
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learninguKomunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
Komunikacja internetowa - paliwo dla m-learningu
 
Metodologia pigułek wiedzy dla mśp
Metodologia pigułek wiedzy dla mśpMetodologia pigułek wiedzy dla mśp
Metodologia pigułek wiedzy dla mśp
 
Prog Naucz Gimnazjum
Prog Naucz GimnazjumProg Naucz Gimnazjum
Prog Naucz Gimnazjum
 
Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacji
 
My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017
 
2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle
2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle
2014 Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle
 
Konflikt a dizajn
Konflikt a dizajnKonflikt a dizajn
Konflikt a dizajn
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital age
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
 
Zajtech
ZajtechZajtech
Zajtech
 
Platformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs stoPlatformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs sto
 
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa
Zarządzanie i dowodzenie  orientacja procesowaZarządzanie i dowodzenie  orientacja procesowa
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa
 
Wykład3
Wykład3Wykład3
Wykład3
 

2014 Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni

 • 1. XIV Konferencja Uniwersytet Wirtualny Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning 25-26 czerwca 2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • 2. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Plan prezentacji Edukacja, e-learning, m-learning w strategiach uczelnianych Co nas czeka? – prognozy Urządzenia mobilne w strategii uczelni Trzy kroki dla strategii mobile learning Refleksje, podsumowanie
 • 3. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Edukacja, e-learning, m-learning w strategiach uczelnianych Co nas czeka? – prognozy Urządzenia mobilne w strategii uczelni Trzy kroki dla strategii mobile learning Refleksje, podsumowanie
 • 4. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Art. 66. 1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. 1a. (134) Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni. Art. 70. 1. (141) Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni określa statut. Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni należy w szczególności opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju uczelni.
 • 5. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Wytyczne dla strategii uczelni w projekcie środowiskowym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Fundacji Rektorów (FRP), Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) w następujących obszarach:  działalność edukacyjna,  działalność naukowa i badawczo-rozwojowa,  współdziałanie uczelni z otoczeniem,  rozwój organizacyjny uczelni.
 • 6. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning W projekcie środowiskowym Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020 w ramach celu strategicznego – dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb społecznych (CS1) kilkukrotnie odwołano się do promowania nowoczesnych technik informacyjnych oraz wspomagania nauczania na odległość. Uczelnie powinny szerzej angażować się „w proces doskonalenia przez nauczycieli swoich kompetencji, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych metod, technik i narzędzi nauczania”.
 • 7. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Należy wprowadzać nowe reguły kształcenia m.in. poprzez umożliwienie „stosowania w procesie dydaktycznym metod i narzędzi nauczania wykorzystywanych obecnie przede wszystkim w nauczaniu na odległość oraz sprzyjających wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań takich jak nauczanie zorientowane problemowo/ projektowo, czy też realizowaniu eksperymentalnych, autorskich koncepcji dydaktycznych”. Projekt środowiskowy zakłada również „premiowanie uczelni i ich jednostek organizacyjnych za wprowadzanie nowych, projakościowych metod, technik i narzędzi kształcenia”.
 • 8. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Główne bariery implementacji e-learningu mobilnego na uczelniach wg (*): (*) Komorowski T., M-learning - wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia - stan bieżący, potencjał i bariery [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 32, s. 97-112, 2013. brak spójnej i świadomej strategii uczelni w zakresie e-learningu (77% ankietowanych) niewystarczające wsparcie ze strony macierzystych uczelni w zakresie uregulowań prawno-organizacyjnych i wytwarzania elektronicznych materiałów edukacyjnych
 • 9. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Jako główne bariery do pokonania przy określaniu nowej strategii edukacyjnej uczelni wg (**) to: (**) Handbook of mobile learning, red. Zane L. Berge I Lin I Muilenburg, Taylor & Francis 2013, str. 114. brak wizji dla urządzeń mobilnych brak budżetu
 • 10. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Problem wykluczenia studentów Studenci posiadający smartfony (wrzesień 2012), źródło własne.
 • 11. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Zasady wykorzystania e-learningu w dydaktyce uczelnie ujmują w swojej strategii edukacyjnej. Implikuje to przyjęcie odpowiedniej metodyki projektowania i prowadzenia e-kursów, opracowania i udostępnienia instrukcji dla studentów i – co szczególnie ważne – określenia metod ewaluacji kursów zdalnych. A co, jeśli chodzi o m-learning?
 • 12. Struktura smartfonowej lekcji: Wstęp – wprowadzenie do tematu Opis – wyjaśnienie zagadnienia Przykład Sprawdzenie opanowania wiedzy | umiejętności Struktura e-kursu a m-kursu dla smartfonów E-kurs „tradycyjny” moduły lekcje tematy lekcje: 10 – 20 stron materiału, 10 – 20 minut Kurs dla smartfonów krótkie lekcje 1–5 ekranów 1 – 5 minut Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 13. Pytania…  Czy każdy kurs e-learningowy powinien być m-kursem?  Czy e-nauczyciel staje się m-nauczycielem?  Czy m-learning zastępuje e-learning?  Czy należy zmienić metodykę e-learningową na metodykę m-learningową? Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 14. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Edukacja, e-learning, m-learning w strategiach uczelnianych Co nas czeka? – prognozy Urządzenia mobilne w strategii uczelni Trzy kroki dla strategii mobile learning Refleksje, podsumowanie
 • 15. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Różnorodność urządzeń przenośnych i zmiany w politykach zarządzania (BYOD/BYOT) Rozwój aplikacji mobilnych Szerokie wykorzystanie Internetu (urządzenia, wyposażenie, telewizja, samochody) Chmura hybrydowa i usługi IT Architektura chmura / klient Era osobistych chmur Wszystko zdefiniowane programowo (SD) Skalowane systemy webowe Inteligentne maszyny Drukowanie 3-D Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2014, http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623
 • 16. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Obserwuje się obecnie duży wzrost popularności urządzeń przenośnych, dostęp do mobilnego internetu staje się powszechny, a także rośnie mobilność osób uczących się. Prognozy przewidują, że w 2018 roku ruch sieciowy realizowany przez smartfony będzie stanowił 66,4% całego ruchu sieciowego (w przypadku tabletów będzie to 18,2%) i będzie znacznie większy niż na laptopach (8,6%). Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013–2018, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index- vni/white_paper_c11-520862.html
 • 17. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Cisco Visual Networking Index: Global Mobile DataTraffic Forecast Update, 2013– 2018, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual- networking-index-vni/white_paper_c11-520862.pdf
 • 18. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Cisco Visual Networking Index: Global Mobile DataTraffic Forecast Update, 2013– 2018, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual- networking-index-vni/white_paper_c11-520862.pdf
 • 19. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Na kolejne lata planowany jest rozwój nowej pedagogiki - nieograniczonej i wszechobecnej edukacji (seamless learning lub u-learning - ubiquitous learning), która łączy doświadczenia uczenia się w kontekście miejsca, czasu, urządzenia i społeczności i obecnie przechodzi z fazy badań do zastosowania. Sharples M. i inni, Innovating Pedagogy 2013, Open University Innovation Report 2. Institute of Educational Technology, The Open University, Mk7 6AA United Kingdom 2013, str. 6.
 • 20. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Scenariusz zajęć w oparciu o u-learning mógłby wyglądać następująco: … studenci rozpoczynają naukę w tradycyjnej sali, korzystają z zasobów edukacyjnych w domu lub otoczeniu, konstruują nową wiedzę z użyciem oprogramowania, sensorów urządzeń mobilnych, kamery, następnie dzielą się odkryciami z innymi studentami przy użyciu narzędzi społecznościowych oraz porównują wyniki i kreują wnioski w tradycyjnej sali… Sharples M. i inni, Innovating Pedagogy 2013, Open University Innovation Report 2. Institute of Educational Technology, The Open University, Mk7 6AA United Kingdom 2013, str. 19.
 • 21. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Wong i Looi wyróżnili w obszarze nieograniczonej edukacji 10 wymiarów charakteryzujących aktywności dla MSL (mobile-assisted seamless learning): (MSL1) Formalne i nieformalne uczenie się (MSL2) Spersonalizowane i społeczne uczenie się (MSL3) Uczenie się niezależnie od czasu (MSL4) Uczenie się niezależnie od miejsca (MSL5) Wszechobecny dostęp do wiedzy (kombinacja uczenia się kontekstowego, poszerzonej rzeczywistości, wszechobecnego dostępu do zasobów edukacyjnych) Wong, L. H., & Looi, C. K. (2011).What seams do we remove in mobile assisted seamless learning? A critical review of the literature. Computers and Education, 57(4), 2364-2381.
 • 22. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning (MSL6) Fizyczne i cyfrowe światy (MSL7) Użytkowanie wielu typów urządzeń (włączając w to „stałe” technologie jak komputery stacjonarne, tablice interaktywne) (MSL8) Nieograniczone i błyskawiczne przełączanie się między wieloma zadaniami edukacyjnymi (takimi jak kolekcja danych + analiza + komunikacja) (MSL9) Synteza wiedzy (wcześniejsza i nowa wiedza, umiejętności wielopoziomowego myślenia, uczenie się wielodyscyplinarne) (MSL10) Różne pedagogiki lub modele aktywności uczenia się (udostępnione przez nauczycieli). Wong, L. H., & Looi, C. K. (2011).What seams do we remove in mobile assisted seamless learning? A critical review of the literature. Computers and Education, 57(4), 2364-2381.
 • 23. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Edukacja, e-learning, m-learning w strategiach uczelnianych Co nas czeka? – prognozy Urządzenia mobilne w strategii uczelni Trzy kroki dla strategii mobile learning Refleksje, podsumowanie
 • 24. Bates, A.W and Gary Poole, Effective teaching with technology in higher education. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2003. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Model efektywnego użycia technologii dla nauczania i uczenia się – 8 kryteriów: 1. Odpowiedniość technologii dla studentów 2. Łatwość użycia 3. Koszty 4. Podejście do nauczania i uczenia się 5. Interakcyjność 6. Organizacja 7. Nowoczesność 8. Prędkość.
 • 25. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning urządzenia przenośne smartfon telefon kom. palmtop tablet czytnik e- booków
 • 26. Komputer • laptop • netbook • stacjonarny Urządzenia przenośne • smartfon • tablet  pełna mobilność,  różnorodna komunikacja,  czujniki i urządzenia,  geolokalizacja,  szczególne możliwości personalizacyjne,  nowy styl życia i pracy (czas wolny). Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Wartość dodana
 • 27. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Kilka przykładów…  Studenci przychodzą na zajęcia ze swoimi urządzeniami przenośnymi. W czasie laboratoriów korzystają z nich (BYOD), mają tam przyjazne, dobrze zdefiniowane własne środowisko edukacyjne, które wykorzystują do realizacji ćwiczeń, itd.)  Instrukcję do wykonania zadania można pobrać ze strony internetowej zajęć na smartfon po zeskanowaniu kodu QR.
 • 28. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Kilka pytań…  Czy student może wyświetlić zawartość swojego smartfonu bezprzewodowo na ekranie projektora wykładowcy?  Czy student może poprawnie wyświetlić zawartość kursu na swoich urządzeniach przenośnych?  Czy kurs używa aktywności dedykowanych urządzeniom mobilnym?
 • 29. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Projekt mPWSZ (mobilna Przestrzeń Wiedzy Studentów Zdalnych)
 • 30. INFO– mobilne wersje portali uczelnianych Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 31. ORG – kody QR, kalendarze, WiFi, m-dziekanat, m-biblioteka Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 32. SOC – Facebook app Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 33. EDU – mobilna edukacja App HTML5 Smartfonowe środowisko edukacyjne Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 34. START – personalizacja USTAWIENIA Aktualny poziom kształcenia Status Wydział Kierunek Koła naukowe | organizacje Specyfikacja zainteresowań TYLKO DLA ZALOGOWANYCH  Dane użytkownika (oceny, plan zajęć, płatności, wnioski, zapisy na zajęcia, stypendia, zaliczenia etapów, decyzje)  Plan na dziś  Informacje, przypomnienia Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 35. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Edukacja, e-learning, m-learning w strategiach uczelnianych Co nas czeka? – prognozy Urządzenia mobilne w strategii uczelni Trzy kroki dla strategii mobile learning Refleksje, podsumowanie
 • 36. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Chad Udel formułuje następujące trzy kroki dla strategii mobile learning: Learning Everywhere: How Mobile Content Strategies Are Transforming Training, Rockbench Publishing Corp., Nashville, 2012 – str. 83 zmiany w instructional design dla urządzeń używanych przez studentów powiązanie strategii z social learning znalezienie i wykorzystanie unikalnych możliwości, jakie oferuje mobilna edukacja
 • 37. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Zmiany w metodyce projektowania kursów Uczelnie budują z reguły własne modele e-learningowe oparte głównie na modelu ADDIE lub modelu Roberta Gagne’a. W przypadku tworzenia nowego modelu dla potrzeb urządzeń przenośnych warto rozważyć zastosowanie modelu FRAME (The Framework for the Rational Analysis of Mobile Education) lub Mobile Learning Curriculum Framework.
 • 38. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Zmiany w metodyce projektowania kursów Model ADDIE obejmuje 5 etapów:  Analiza (Analysis)  Projektowanie (Design)  Realizacja (Development)  Wdrożenie (Implementation)  Ewaluacja (Evaluation). Faza analizy określa m.in. cele dydaktyczne, grupy docelowe, wymagania pedagogiczne, sposoby badanie jakości kursu, koszty, harmonogram realizacji. W tej fazie należy wybrać koncepcję zrealizowania mobilnej wersji kursu.
 • 39. Dobudowanie do gotowego e-kursu ścieżki nauki dla użytkowników urządzeń mobilnych, realizowanej równolegle z głównym nurtem (alternatywne aktywności), uzupełnienie e-kursu dodatkowymi aktywnościami szczególnie efektywnymi do wykorzystania na urządzeniu przenośnym, oznaczenie wszystkich aktywności (kolorem, tekstem lub ikoną) Model 1 - E-kurs - modyfikacja wersji dla potrzeb mobile learning Dodatkowe możliwości Aktywności alternatywne E-kurs Korekta aktywności Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 40. Kurs zaprojektowany z myślą o użytkowaniu na smartfonie (lub innych urządzeniach mobilnych), uwzględnia alternatywne aktywności przyjazne dla tego urządzenia i wykorzystuje dodatkowe funkcjonalności. Model 2 - E-kurs -wersja projektowana od początku dla różnych urządzeń (m.in. z uwzględnieniem wymagań smartfonów) Dodatkowe możliwości poszczególnych urządzeń Alternatywne aktywności dla różnych urządzeń E-kurs Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 41. Model 3 - E-kurs i wersja m-kursu dedykowana dla urządzeń mobilnych m-kurs„Repetytorium do kursu Bazy danych”, zawierający pigułki wiedzy kursowej (z audio i wideo), fiszki do powtórzeń, pytania testowe na bieżąco, sugestywne mapy myśli „tradycyjny” e-kurs „Bazy danych” Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 42. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Etap projektowania przypomina obecnie tworzenie stron www w pierwszych latach XXI wieku - w warunkach szybkiego rozwoju komputerów stacjonarnych w zakresie sprzętowym (rozmiary i rozdzielczości ekranów), oprogramowania (rozwój przeglądarek internetowych), zmian prędkości dostępu do internetu i metodyk projektowania. Szerokie spektrum urządzeń mobilnych, szybki ich rozwój i zmiany powiązanych technologii stwarza duże utrudnienia. Zmiany w metodyce projektowania kursów
 • 43. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Zmiany w metodyce projektowania kursów Wang i Shen proponują wybranie czterech zasad projektowania wiadomości dla różnych urządzeń mobilnych:  projektowanie dla najbardziej wymagającego urządzenia,  projektowanie dla e-learningu i adaptowanie do m- learningu,  projektowanie krótkiego i skondensowanego materiału,  wykorzystanie możliwości sieciowych urządzeń z technologiami 3G i 4G. Wang M., Shen R., Message design for mobile learning: Learning theories, human cognition and design principle [w:] British Journal of Educational Technology, Vol. 43, Nr 4, 2012, str.561–575.
 • 44. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning W projektowaniu należy uwzględnić istotne dla użytkownika cechy pracy z urządzeniami mobilnymi: Personalizacja Urządzenia mobilne są traktowane przez użytkowników bardzo osobiście. Z jednej strony można oferować indywidualne kalendarze edukacyjne (terminy oddania prac, zaliczeń), z drugiej w sposób delikatny ingerować w organizację środowiska edukacyjnego na urządzeniu studenta. Intuicyjność Ze względu na ograniczenia urządzenia mobilnego (rozmiar ekranu, interfejs użytkownika, sposób użytkowania) wymaga się aby korzystanie z materiałów m-learningowych było proste i intuicyjne.
 • 45. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Minimalizm Zasady przygotowania materiałów muszą uwzględniać konieczność przedstawiania tylko spraw najważniejszych w lapidarnym języku. Można stosować metodę: zmniejsz materiał o 30% a następnie jeszcze raz pomniejsz o 30%. Przyjazne (dedykowane) zasoby i aktywności kursowe, niezawodność urządzenia Przygotowane materiały muszą wyświetlać się i działać na urządzeniach mobilnych studenta w sposób bezbłędny i prezentować się przyjaźnie. Wszelkie awarie m-kursu działają na studenta demotywująco, a to jest szczególnie niepożądany efekt. Można rozważyć dla m-kursu dostarczanie materiałów do użytkowania offline.
 • 46. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning W fazie realizacji budowany jest wcześniej zaprojektowany kurs. Tworzone są i testowane materiały kursowe. Należy zwrócić uwagę na ograniczenia ekranu i interfejsu użytkownika, sposobu wykorzystania, a także na inne aspekty gdy tego wymagają (np. dostępna przepustowość sieci). Zmiany w metodyce projektowania kursów
 • 47. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Podstawowe zalecenia dla materiałów m-learningowych to:  preferowana orientacja pionowa ekranu (przewijanie góra-dół),  jasne i kontrastowe grafiki i multimedia,  ograniczenie tekstu do minimum (w jego miejsce symbole i grafiki),  przystosowanie obiektów na ekranie do obsługi palcem,  (dla małych ekranów) jeden slajd z trzema punktami tekstu lub jedną grafiką,  usunięcie zbędnych ozdobników,  unikanie wprowadzania długich tekstów,  ograniczyć czas dla pojedynczych materiałów wideo i audio.
 • 50. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Etap implementacji kursu wymaga szczególnej uwagi w zakresie testowania użycia wszystkich – zadeklarowanych w projekcie – typów urządzeń przenośnych. Dotyczy to przede wszystkim smartfonów z ekranami 3” – 5” oraz tabletów 7” – 8”. Należy zainstalować i sprawdzić działanie wszystkich aplikacji stanowiących mobilne środowisko edukacyjne w kursie. Bardzo ważne jest sprawdzenie zgodności instrukcji dla studenta, nauczyciela prowadzącego kurs oraz funkcjonowanie pomocy dla korzystających z urządzeń przenośnych. Zmiany w metodyce projektowania kursów
 • 51. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Etap ewaluacji - Organizacja kursu Aspekt technologiczny 3. Aspekt dostępności 3.1. Bariery techniczne 3.1.3. Czy wirtualne środowisko nauczania i wszystkie elementy kursu są dostępne i działają poprawnie na urządzeniach wykorzystujących technologie mobilne? 3.3. Bariery dla uczestników z dysfunkcjami 3.3.3. Czy uczestnik może odsłuchiwać elementy tekstowe kursu na urządzeniach wykorzystujących technologie mobilne za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualnego środowiska nauczania lub dostępnego oprogramowania dodatkowego? http://www.sea.edu.pl/
 • 52. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Etap ewaluacji - Opracowanie kursu 3. Aspekt dostępności 3.1. Bariery kompetencyjne 3.1.9. Czy zaplanowano możliwość odtworzenia materiałów kursu za pomocą urządzeń mobilnych? http://www.sea.edu.pl/
 • 53. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Etap ewaluacji - Prowadzenie kursu 3. Aspekt dostępności 3.1. Bariery techniczne 3.1.3. Czy materiały dydaktyczne umieszczane przez prowadzącego są dostępne i działają poprawnie na urządzeniach wykorzystujących technologie mobilne? 3.2. Bariery dla uczestników z dysfunkcjami 3.2.3. Czy uczestnik kursu może odsłuchiwać na urządzeniach wykorzystujących technologie mobilne (za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualnego środowiska nauczania lub dostępnego oprogramowania dodatkowego) elementy tekstowe materiałów dydaktycznych umieszczanych przez prowadzącego? http://www.sea.edu.pl/
 • 54. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Platforma edukacyjna – kursy w wersji mobilnej
 • 55. Zasoby, aktywności platformy edukacyjnej moodle 2.7 Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 56. Aplikacja natywna Moodle Mobile 1.4 Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning
 • 57. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Unikalne możliwości mobilnej edukacji  Mobilne aplikacje edukacyjne. Szczególną grupą są aplikacje wykorzystujące możliwości geolokalizacyjne, np. Moje trasy do wykorzystania w nauce geografii, Google Sky Map, NASA – w obszarze astronomii, Wikitude Drive, Google Goggles – prezentujące rzeczywistość poszerzoną.
 • 58. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Unikalne możliwości mobilnej edukacji  Do nauki przydatne są aplikacje pomiarowe korzystające z sensorów umieszczonych w urządzeniu mobilnym, np. dalmierz, barometr, miernik dźwięku, wibrometr, kompas, światłomierz, poziomica, sonar, miernik ciśnienia krwi.  Oznakowanie w laboratorium miejsc w kody dwuwymiarowe QR (Quick Response) pozwala studentom po zeskanowaniu za pomocą smartfonu przekierować do miejsca, w którym student może przeczytać instrukcję, e-book, wyświetlić film, prezentację lub uruchomić podcast.
 • 59. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning Edukacja, e-learning, m-learning w strategiach uczelnianych Co nas czeka? – prognozy Urządzenia mobilne w strategii uczelni Trzy kroki dla strategii mobile learning Refleksje, podsumowanie
 • 60. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning  Bardzo szybko zmieniające się technologie mobilne i powstające nowe teorie uczenia się wymuszają konieczność corocznego przeglądu strategii edukacyjnej uczelni i dokonywania stosownych zmian.  T + E + M – odpowiednio stosowane łącznie edukacja tradycyjna, e-learning, m-learning (blended)  Strategia powinna ujmować koszty – szkolenia wykładowców, dodatkową pracochłonność tworzenia m-kursów.  Wymagania dla m-nauczyciela są większe niż dla e-nauczyciela.  Problem cyfrowych tubylców i imigrantów. Refleksje, podsumowanie
 • 61. Andrzej Syguła Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni - nadchodzi m-learning  Instrukcje  dla studenta (ogólna i szczegółowa w m-kursie, aplikacje do zainstalowania, m-kurs – wymagania dla urządzeń mobilnych, jakie będą konieczne)  dla autora kursu  dla nauczyciela (prowadzenie kursu)  Pomoc online (dla jakich urządzeń przenośnych?)  Strategia uczelni w zakresie urządzeń mobilnych określać może dodatkowe elementy, np. promocję zachowań ekologicznych poprzez wykonywanie zdjęć i skanowanie zamiast tworzenia odbitek ksero.  Problem wykluczenia i barier. Refleksje, podsumowanie
 • 62. XIV Konferencja Uniwersytet Wirtualny Dziękuję za uwagę Andrzej Syguła a.sygula@pwsz.kalisz.pl blog: smartfony.pwsz.kalisz.pl 25-26 czerwca 2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Editor's Notes

 1. 12
 2. 39
 3. 40
 4. 41