SlideShare a Scribd company logo
HAZIRLAYAN:ZEHRA ERTAŞ
DERSİN ADI:ÖĞRETİM TEKLONOJİLERİ
NUMARA:21310521116
BILGIYI IŞLEME
KURAMI
Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada
kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kurallardır. Bilişsel
açıdan öğrenme, bireyin zihinsel yapılarındaki değişme
olarak tanımlanmaktadır. Bilgiyi işleme kuramı, bilişsel
öğrenme kuramlarından olup öğrenmenin nasıl
gerçekleştiğini açıklamaya çalışmıştır. Bilgi işleme
kuramında en önemli kavram bellektir. Aşağıdaki şemada
çevreden gelen uyarıcıların bilgiyi işleme kuramcılarına
göre hangi aşamalardan geçtiğini göstermektedir.
BELLEK
Bellek kısaca bireyin öğrendiği bilgilerin zihinde tutulduğu yerdir.
Zihinde saklanan bilgiyi de gerektiği zaman geri getirir. Belleğin üç
önemli işlevi vardır. Bunlar: kodlama, depolama ve geri çağırmadır.
Kodlama, öğrenilen bilgiyi zihinde tutmak için kullanılan yoldur.
Depolama, kodlanan bilginin zihinde saklanmasıdır. Geri çağırma,
kodlanmış ve depolanmış bilginin gerektiği zaman geri getirilmesidir.
Bellek; duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak
üzere üç kategoride incelenir.
Duyusal Bellek
Duyusal bellek bilginin ilk işlendiği yerdir. Çevreden
gelen uyarıcılar ilk olarak duyusal kayıtta tutulur.
Kapasitesi sınırsızdır. Kapasitesi sınırsız olmakla birlikte
gelen bilgi anında işlenmezse, çok hızlı bir şekilde
kaybolur.
Duyusal kayda gelen
uyarıcı dikkat ve algı süreçlerinden geçerek kısa süreli
belleğe geçiş yapar. Bu noktada dikkat, dışarıdan gelen
birçok uyarıcıdan sadece birey için önem taşıyan veya
onun ilgisini çekenleri alır. Algı ise dikkat sonucu alınan
bilginin yorumlanması ya da anlamlandırılması işlevini
görür.
Kısa Süreli Bellek
Duysal kayıttan dikkat ve algı süzgecinden geçen bilgi kısa süreli bellekte işlenir, geri kalan bilgiler
ise yok olur. Kısa süreli belleğin bilgiyi tutma süresi sınırlıdır yaklaşık olarak 20 ile 30 saniye arasında
bilgi burada kalır. Bilgiyi tutma süresi sınırlı olması ile birlikte kapasitesi de sınırlıdır. Buna göre
insanların çoğu 5 ile 9 arasında bilgi örüntüsünü bir arada tutabilir.
Kısa süreli belleğin iki işlevi vardır. Bunlar, kısa süreliğine olsa da bilgileri saklamak ve zihinsel
işlemler yapmak. Zihinsel işlemlerden kasıt kısa süreli bellekten çıkan bilginin tepki üreticilerine
gönderilerek, bireyin davranışta bulunmasını sağlamaktır. Karşınızdaki ile konuşmak, matematiksel
hesaplamalar yapmak, bir problemin çözümünde bulunmak birer zihinsel işlemdir. Bundan dolayı kısa
süreli belleğe işleyen bellek de denmektedir.
Bilginin kısa süreli bellekte daha fazla kalması için sürekli tekrar ve gruplama yöntemi kullanılır.
Örneğin bir çocuğun annesinin isteği şeyleri almak için bakkala giderken istenilenlerin zihinsel veya
sözel olarak tekrar edilmesi buna örnektir. Eğer alınacak şeylerin bir kısmı yiyecek, bir kısmı da
temizlik malzemesi ise çocuk bu sefer de yiyecek ve temizlik ürünleri diye gruplandırma yaparak
bilgiyi daha fazla zihinde tutmaya çalışır.
Uzun Süreli Bellek
Bilginin uzun süreli olarak depolandığı yer burasıdır. Kapasitesi sınırsızdır. Bütün hayatımız
boyunca yaşadığımız anılar, olaylar, tatlar, kokular, duygular, problem çözme becerileri vb.
yaşantılarımızın hepsi burada yer almaktadır.
Uzun süreli bellek; anısal, anlamsal ve işlemsel olmak üzere üç türü olduğu kabul edilir.
Anlamsal Bellek (Semantik Bellek)
Uzun süreli belleğin bu kısmı olguları, genellemeleri, kuralları depolar. Kısaca öğrendiğimiz
kelimeler, kavramlar, gramer kuralları, bilimsel bilgiler, anlamsal bellekte yer almaktadır.
Anısal Bellek (Episodik Bellek)
Uzun süreli belleğin bu kısmında, kişisel yaşantılarımızın depolandığı bölümdür. Yaşantımız
boyunca yaşadığımız olaylar, tanıştığımız kişiler, izlediğimiz filmler, gittiğimiz yerlerin hepsi burada
depolanır.
İşlemsel Bellek
Herhangi bir işin nasıl yapılacağına dair bilgiler burada depolanmaktadır.
Hem motor becerileri hem de bilişsel becerileri kapsar.
Örneğin, nasıl yüzeceğimizi bilmek, bir matematik problemini nasıl
çözeceğimizi bilmek, bir yemeği hangi aşamalardan geçirerek yapacağımızı
bilmek bu bellek türünde yer alır.
KSB’DEN USB’E BİLGİ TRANSFERİ
Bilgiyi işleme kuramında kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgi
transferinde izlenen iki önemli yol vardır. Bunlar: tekrar ve kodlamadır.
Tekrar
Bilginin zihinsel bir şekilde veya sesli olarak tekrar edilmesiyle uzun süreli
belleğe aktarılmasıdır. Şiir ezberlediğimizde genelde tekrar yöntemini
kullanırız.
Kodlama
Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapan bilgi, burada uzun süre kalmasını
sağlayacak yöntem doğru bir kodlamayla uygun şemaya yerleştirilmesidir. Kodlamanın
amacı bilgiyi doğru şemaya yerleştirerek anlamlı hale getirmektir. Kodlamada iki yöntem
vardır. Bunlar: otomatik kodlama ve çaba harcayarak kodlamadır.
Otomatik kodlama
Burada bilginin öğrenilmesi için herhangi özel bir çabaya gerek yoktur. Örneğin gün
içinde arkadaşlarımızla yaptığımız etkinlikler, gittiğimiz yerler ve daha birçok yapılan iş
özel çaba gerektirmeden uzun süreli belleğe kodlanır.
Çaba harcayarak kodlama
Burada bir bilginin öğrenilmesi için özel bir çaba sarf edilme söz konusudur. Örneğin
derste öğrendiğimiz bilgiler, bir işi yapmak için gerekli süreçler, matematiksel işlemler ile
özel çaba gerektiren durumlardır.
Kodlamada Etkili Yöntemler
Bilginin uzun süreli bellekte kalabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca geri gelebilmesi
için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin ne olduğuna aşağıda kısaca değinilmiştir.
Etkinlik
Bilgiyi alan kişinin etkin olmasıdır. Öğretmenler öğretecekleri bilginin daha fazla kalıcı
olması için, öğrencileri etkin bir şekilde derse katmalıdırlar. Öğrenmeye aktif olarak katılan
bireyler, pasif olarak kalan bireylere göre bilgiyi daha fazla kalıcı olarak tutabilmektedir.
Örgütleme
Bilginin uygun bir şekilde örgütlenmesi kodlamanın daha etkin yapılmasına yardım eden
bir süreçtir. Bunun için tablo, çizelge, matrisler ve kavram haritaları önemli teknikleridir.
Örgütleme sayesinde daha fazla bilgi daha az yer kaplayarak ve kalıcı bir şekilde kodlanır.
Eklemleme
Eklemleme yönetimi de kodlamada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bu kodlama yöntemine
göre yeni gelen bilgi ile zihinde var olan eski bilgi ilişkilendirilir. Bu sayede yeni gelen bilgi, eski bilginin
şemasını genişletir, anlamlandırır. Hem yeni gelen bilginin daha iyi kullanmasını hem eski bilginin daha
iyi hatırlanmasını sağlar.
Örneğin matematikte basit soruları çözmeyi öğrenen öğrenci daha karmaşık problemlere gelince
eski bilgilerinden yararlanır. Bu sayede hem problemlere dayalı şeması genişler hem de yeni işlemleri
öğrenmesi daha kolay olur.
Belleği Güçlendirme Yöntemleri
Örgütleme ve eklemleme yöntemleri dışında öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlayan
yöntemlerdir. Buradaki amaç öğrenilen bilginin canlı çağrışımlar oluşturularak bilginin kalıcılığını
sağlamaktır. Başlıca bellek destekleyici ipuçları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Yerleşim (Loci) yöntemi
Yerleşim yöntemi, belli bir bilgiyi doğru sırayla hatırlamaya yardım eder. Bunun oluşabilmesi için
çok iyi bilinen bir çevre çevre ile hatırlanmak istenen bilgiler eşleştirilir. Bu sayede bilgi hatırlanmak
istendiğinde, bilindik çevredeki imajlar bilginin hatırlanmasında yardımcı olur.
Örneğin, Davranışçı Kuramların gelişiminde rol alan psikologların isimlerinin sırayla hatırlanması
gerekiyorsa, öğrenci bunun için evden okula giderken veya daha iyi bildiği bir çevrede zihinsel imajlar
oluşturur. Bunun için ilk olarak geçtiği yerlerde gördüğü şeylere ilk psikologların ismini verir ve
isimlendirme işlemine sırayla devam eder. Bu sayede bildiği çevre sayesinde tüm isimleri zihninde
tutar.
Asma yöntemi
İmaj oluşturularak yapılan bir diğer belleği güçlendirme yöntemi de asma yöntemidir. Uzun listeleri doğru
bir şekilde hatırlayabilmek için bu defa sayılardan yardım alınır. Her bir rakama denk gelen kafiyeli bir söz,
uzun listedeki sıralamada sırasıyla yer alır. Böylece öğrenilecek bilgiler sırayla hatırlanır.
Örneğin: Türkiye’nin üç büyük kentini sırayla ezberlemek istediğimizde şu yöntemi kullanabiliriz
1- kir
2- içi
3- uç
Çevredeki kir(bir) ile en fazla İstanbul mücadele ediliyor. Ankara’nın içi (iki) her geçen gün daha da
ağaçlandırılıyor. İzmir Türkiye’nin batısında uç(üç) noktada.
Anahtar sözcük (keyword) yöntemi
Bu yöntem daha çok yabancı Dildeki sözcüklerin belirlemek için kullanılır. Buradaki amaç, yabancı dildeki
sözcük ile kendi dilindeki benzer sözcüğü bulmak ve öğrenilecek kelimenin anlamını çağrıştıracak bir yapı
oluşturmaktır.
Örneğin, İngilizcede ‘one'(bir) sözcüğü Türkçedeki Van sözcüğüyle eşleştirilir ve şöyle bir cümle kurulur:
Van’da ‘bir’ göl var.
Baş harflerle düzenleme stratejileri
Daha çok bir şiirlerde kullanılan bu yöntem, hatırlanmak istenen bilginin veya sözcüklerin baş harflerini bir
kısaltma oluşturarak ezberlenmesidir.
Örneğin, fen dersinde öğrenciler oksidasyon sürecinde elektron kaybı mı oluyordu yoksa artışı mı
oluyordu sürekli karıştırırlar. Bu durumda EKO kısaltmasıyla sorunu çözebilirler. Yani ‘Elektron Kaybı
Oksidasyondur.’
BİLGİYİ UZUN SÜRELİ BELLEKTEN GERİ GETİRME
Bilgiyi işleme kramında bilginin uzun süreli belleğe kodlanması kadar geri getirilmesi önemlidir. Öğrenilen
bilgi, kodlama yöntemi ile doğru bir şemaya yerleştirilmişse veya ilişkilendirilmişse geri getirilmesi daha kolay
olacaktır. Ayrıca öğrenilen bilgi, öğrenildiği yerdeki benzer ortamlarda daha kolay hatırlanmaktadır.
Hatırlama
Önceden kazanılmış bir bilgi veya geçmişe ait bir anı, belli ipuçları doğrultusunda uzun süreli bellekten
geri getirilmesidir.
Örneğin, biri adres sorduğunda, eğer sorduğu yeri biliyorsak oraya dair bilgiler hemen gelir.
Çağrışımla Hatırlama
Bu yöntemle hatırlamanın oluşabilmesi için, birbiriyle daha önceden ilişkilendirilmiş iki durumdan birisiyle
karşılaşınca diğer durumun da hatırlanmasıdır.
Tanıma
Daha önceden öğrenilen bilgilerin, farklı bir durumda karşımıza çıktığında tekrardan tanınmasıdır. Örneğin
KPSS de sorulan bir sorunun şıklarına baktığımızda doğru cevabı o an bilmemiz gibi.
Sırasal Konum Etkisi (Öncelik ve Sonralık)
Yapılan çalışmalarda yeni bir bilgi ile karşılaşan birey, bazen bu bilgilerin ilk öğrendiği kısmını
bazen ise son öğrendiği kısmına hatırlamaktadır. Buradaki öğrenme bir U şeklini almaktadır. Yani
ilk öğrenilen bilgilerin veya son öğrenilen bilgilerin ortada öğrenilen bilgilerden daha çok
hatırlandığını göstermiştir. Örneğin Bir sınıftaki öğrencilerin isimlerini ezberlemek isteyen bir
öğretmenin, sınıf listesini birkaç kez okuduktan sonra listenin başındaki isimleri daha iyi hatırlıyorsa
buna öncelik etkisi; listenin sonundaki isimleri, daha iyi hatırlıyorsa buna da sonralık
etkisi denmektedir.
UNUTMA
Uzun süreli bellekteki bilginin geri getirilmemesi unutma olarak adlandırılmaktadır. Aslında bilgi
uzun süreli bellekte bir yerde durmaktadır. Problem onu bulmadadır. Unutmayı açıklayan başlıca
kavramlar şunlardır:
Ket Vurma
Bu teoriye göre, öğrenilen iki bilgiden birinin diğerini bastırması ve hatırlanmasını
zorlaştırmasıdır. İleri ket vurma ve eriye ket vurma diye iki türü vardır.
İleriye ket vurma
Önceki öğrenmelerin, yeni öğrenmelerin ortaya çıkışını zorlaştırmasıdır. Örneğin Türkiye’de
araba kullanan birisinin, İngiltere’de soldan akan şeritte araba kullanırken zorlanmasıdır.
Geriye ket vurma
Yeni öğrenmelerin, önceki öğrenmeleri bastırılması veya ortaya çıkışını zorlaştırmaktadır.
Örneğin, yeni kız arkadaşı edinen birisine, eski kız arkadaşının ismi sorulduğunda yeni kız
arkadaşının ismini söylemesi, eski kız arkadaşının adını o an unutması.
Bozulma
Öğrenilen her yeni bilgi, her yaşantı bellekte kodlanarak bir iz bırakır bu bırakılan izlere bellek izi
denir. Uzun süreli bellekteki bu bellek izleri zaman ilerledikçe ve bilgide herhangi bir değişme
olmamasına rağmen bozulur. Örneğin lisede güzel bir Almanca eğitimi alan Tuğçe bu dili
konuşabilecek seviyeye gelir. Ancak liseden sonra bir daha Almanca konuşmaya ihtiyaç duymaz.
Yıllar sonra bir lise arkadaşının ona Almanca yaptığı bir espriyi anlamaz ve bu dili unuttuğunu fark
eder.
Bellek kaybı (Amnezi)
Bireyin beynine almış olduğu bir darbe sebebiyle, verilen yanlış ilaçlar sebebiyle veya yaşadığı
travmatik olaylar sonucunda geçici veya kalıcı hafıza kaybına denir.
Çarpıtma
İnsanlardaki ön yargılar veya yanlış düşünceler yüzünden bilgilerin yanlış
hatırlanması veya unutulmasıdır.
Geri Getirmede Zayıf İpuçları
Bu açıklamaya göre uzun süreli belleğe alınan bilgi her zaman orada kalır
ancak ona ulaşmak bazen olamamaktadır. Bunun sebebi de bilginin zayıf bir
şekilde kodlanmasıdır. Doğru kodlama ve sağlam ipuçları sayesinde bilgiye her
zaman ulaşılır.
BİLİŞSEL YAPIDA YÜRÜTÜCÜ SÜREÇLER
Bilgiyi işleme kuramına göre bilişsel olarak bilginin duyusal kayıttan kısa süreli
belleğe, buradan da uzun süreli belleğe geçişini sağlayan; kodlama, hatırlama ve
geri getirme süreçlerini kontrol eden yapıya yürütücü süreçler denir. Kısaca bilginin
alınmasını, transfer edilmesini ve başka yerde kullanılmasını kontrol eden
yapıdır. Kendi içinde yürütücü kontrol ve yürütücü biliş olmak üzere ikiye ayrılır.
Yürütücü kontrol
Bireyin güdüsel süreçlerinin kontrolü de dahil olmak üzere, bilginin dışarıdan
alınan performans olarak üretilinceye kadar tüm bilgi işleme süreçleri yürüten,
yörüngeleri üretip uygulanan bir sistemdir.
Yürütücü biliş
Yürütücü biliş, genel olarak bireyin kendi biliş sistemi, yapısı, çalışması
hakkındaki bilgisidir. Kısaca kendimiz ile ilgili nasıl öğrendiğimizin farkında
olmaktır.

More Related Content

Similar to ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx

Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıummagan
 
Acik ve uzaktan ogrenme
Acik ve uzaktan ogrenmeAcik ve uzaktan ogrenme
Acik ve uzaktan ogrenme
hilaltosun2
 
Bilgiyi İşleme Kuramı
Bilgiyi İşleme KuramıBilgiyi İşleme Kuramı
Bilgiyi İşleme Kuramıofoozer
 
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxBilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
ulenurTavuz
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMIBİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
NeslihanKara3
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
MustafaKoyun6
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
Nazmiye KOYUN
 
blgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxblgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptx
ilkimenhg
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdfBİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
Senakszolu
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Hatice Genç
 
Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme
TahaAKGN1
 
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptxbilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
Smeyye23
 
Bilgi.pptx
Bilgi.pptxBilgi.pptx
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 
Nasıl Öğreniyoruz?
Nasıl Öğreniyoruz?Nasıl Öğreniyoruz?
Nasıl Öğreniyoruz?
Şafak Yıldırım
 
Kuramlar slayt
Kuramlar slaytKuramlar slayt
Kuramlar slayt
MelikeGrbz1
 
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxBilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
HikmetBelge1
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfBİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
semanur aktaş
 
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUBilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
BerkTrksever
 
K
KK

Similar to ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx (20)

Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramı
 
Acik ve uzaktan ogrenme
Acik ve uzaktan ogrenmeAcik ve uzaktan ogrenme
Acik ve uzaktan ogrenme
 
Bilgiyi İşleme Kuramı
Bilgiyi İşleme KuramıBilgiyi İşleme Kuramı
Bilgiyi İşleme Kuramı
 
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxBilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Bilgi işleme kuramı- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMIBİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
 
blgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxblgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptx
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdfBİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI.pdf
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
 
Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme
 
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptxbilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
bilgiyi işleme kuramı,SümeyyeÇanlı,22310521073,Doç.Dr. Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
Bilgi.pptx
Bilgi.pptxBilgi.pptx
Bilgi.pptx
 
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
Nasıl Öğreniyoruz?
Nasıl Öğreniyoruz?Nasıl Öğreniyoruz?
Nasıl Öğreniyoruz?
 
Kuramlar slayt
Kuramlar slaytKuramlar slayt
Kuramlar slayt
 
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxBilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfBİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUBilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Bilgiyi İşleme Kuramı - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
 
K
KK
K
 

More from Zehra Ertaş

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Zehra Ertaş
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
Zehra Ertaş
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Zehra Ertaş
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Zehra Ertaş
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
Zehra Ertaş
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
Zehra Ertaş
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 

More from Zehra Ertaş (16)

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptxÖğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi.pptx
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİ VE İLETİŞİM.pptx
 
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
 
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptxGörsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
Görsel Araç, Gereç ve Materyaller.pptx
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
 
KAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptxKAVRAM HARİTALARI.pptx
KAVRAM HARİTALARI.pptx
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptxÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.5 pptx.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 

Recently uploaded

SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönmeAlışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
YaseminSengunDemirca
 
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
SeyfettinColak
 
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
tosaf96232
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
SeyfettinColak
 

Recently uploaded (8)

SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
 
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönmeAlışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
 
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
 
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
 

ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx

 • 1. HAZIRLAYAN:ZEHRA ERTAŞ DERSİN ADI:ÖĞRETİM TEKLONOJİLERİ NUMARA:21310521116
 • 3. Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kurallardır. Bilişsel açıdan öğrenme, bireyin zihinsel yapılarındaki değişme olarak tanımlanmaktadır. Bilgiyi işleme kuramı, bilişsel öğrenme kuramlarından olup öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışmıştır. Bilgi işleme kuramında en önemli kavram bellektir. Aşağıdaki şemada çevreden gelen uyarıcıların bilgiyi işleme kuramcılarına göre hangi aşamalardan geçtiğini göstermektedir.
 • 4.
 • 5. BELLEK Bellek kısaca bireyin öğrendiği bilgilerin zihinde tutulduğu yerdir. Zihinde saklanan bilgiyi de gerektiği zaman geri getirir. Belleğin üç önemli işlevi vardır. Bunlar: kodlama, depolama ve geri çağırmadır. Kodlama, öğrenilen bilgiyi zihinde tutmak için kullanılan yoldur. Depolama, kodlanan bilginin zihinde saklanmasıdır. Geri çağırma, kodlanmış ve depolanmış bilginin gerektiği zaman geri getirilmesidir. Bellek; duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere üç kategoride incelenir.
 • 6. Duyusal Bellek Duyusal bellek bilginin ilk işlendiği yerdir. Çevreden gelen uyarıcılar ilk olarak duyusal kayıtta tutulur. Kapasitesi sınırsızdır. Kapasitesi sınırsız olmakla birlikte gelen bilgi anında işlenmezse, çok hızlı bir şekilde kaybolur. Duyusal kayda gelen uyarıcı dikkat ve algı süreçlerinden geçerek kısa süreli belleğe geçiş yapar. Bu noktada dikkat, dışarıdan gelen birçok uyarıcıdan sadece birey için önem taşıyan veya onun ilgisini çekenleri alır. Algı ise dikkat sonucu alınan bilginin yorumlanması ya da anlamlandırılması işlevini görür.
 • 7. Kısa Süreli Bellek Duysal kayıttan dikkat ve algı süzgecinden geçen bilgi kısa süreli bellekte işlenir, geri kalan bilgiler ise yok olur. Kısa süreli belleğin bilgiyi tutma süresi sınırlıdır yaklaşık olarak 20 ile 30 saniye arasında bilgi burada kalır. Bilgiyi tutma süresi sınırlı olması ile birlikte kapasitesi de sınırlıdır. Buna göre insanların çoğu 5 ile 9 arasında bilgi örüntüsünü bir arada tutabilir. Kısa süreli belleğin iki işlevi vardır. Bunlar, kısa süreliğine olsa da bilgileri saklamak ve zihinsel işlemler yapmak. Zihinsel işlemlerden kasıt kısa süreli bellekten çıkan bilginin tepki üreticilerine gönderilerek, bireyin davranışta bulunmasını sağlamaktır. Karşınızdaki ile konuşmak, matematiksel hesaplamalar yapmak, bir problemin çözümünde bulunmak birer zihinsel işlemdir. Bundan dolayı kısa süreli belleğe işleyen bellek de denmektedir. Bilginin kısa süreli bellekte daha fazla kalması için sürekli tekrar ve gruplama yöntemi kullanılır. Örneğin bir çocuğun annesinin isteği şeyleri almak için bakkala giderken istenilenlerin zihinsel veya sözel olarak tekrar edilmesi buna örnektir. Eğer alınacak şeylerin bir kısmı yiyecek, bir kısmı da temizlik malzemesi ise çocuk bu sefer de yiyecek ve temizlik ürünleri diye gruplandırma yaparak bilgiyi daha fazla zihinde tutmaya çalışır.
 • 8. Uzun Süreli Bellek Bilginin uzun süreli olarak depolandığı yer burasıdır. Kapasitesi sınırsızdır. Bütün hayatımız boyunca yaşadığımız anılar, olaylar, tatlar, kokular, duygular, problem çözme becerileri vb. yaşantılarımızın hepsi burada yer almaktadır. Uzun süreli bellek; anısal, anlamsal ve işlemsel olmak üzere üç türü olduğu kabul edilir. Anlamsal Bellek (Semantik Bellek) Uzun süreli belleğin bu kısmı olguları, genellemeleri, kuralları depolar. Kısaca öğrendiğimiz kelimeler, kavramlar, gramer kuralları, bilimsel bilgiler, anlamsal bellekte yer almaktadır. Anısal Bellek (Episodik Bellek) Uzun süreli belleğin bu kısmında, kişisel yaşantılarımızın depolandığı bölümdür. Yaşantımız boyunca yaşadığımız olaylar, tanıştığımız kişiler, izlediğimiz filmler, gittiğimiz yerlerin hepsi burada depolanır.
 • 9. İşlemsel Bellek Herhangi bir işin nasıl yapılacağına dair bilgiler burada depolanmaktadır. Hem motor becerileri hem de bilişsel becerileri kapsar. Örneğin, nasıl yüzeceğimizi bilmek, bir matematik problemini nasıl çözeceğimizi bilmek, bir yemeği hangi aşamalardan geçirerek yapacağımızı bilmek bu bellek türünde yer alır. KSB’DEN USB’E BİLGİ TRANSFERİ Bilgiyi işleme kuramında kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgi transferinde izlenen iki önemli yol vardır. Bunlar: tekrar ve kodlamadır. Tekrar Bilginin zihinsel bir şekilde veya sesli olarak tekrar edilmesiyle uzun süreli belleğe aktarılmasıdır. Şiir ezberlediğimizde genelde tekrar yöntemini kullanırız.
 • 10. Kodlama Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapan bilgi, burada uzun süre kalmasını sağlayacak yöntem doğru bir kodlamayla uygun şemaya yerleştirilmesidir. Kodlamanın amacı bilgiyi doğru şemaya yerleştirerek anlamlı hale getirmektir. Kodlamada iki yöntem vardır. Bunlar: otomatik kodlama ve çaba harcayarak kodlamadır. Otomatik kodlama Burada bilginin öğrenilmesi için herhangi özel bir çabaya gerek yoktur. Örneğin gün içinde arkadaşlarımızla yaptığımız etkinlikler, gittiğimiz yerler ve daha birçok yapılan iş özel çaba gerektirmeden uzun süreli belleğe kodlanır. Çaba harcayarak kodlama Burada bir bilginin öğrenilmesi için özel bir çaba sarf edilme söz konusudur. Örneğin derste öğrendiğimiz bilgiler, bir işi yapmak için gerekli süreçler, matematiksel işlemler ile özel çaba gerektiren durumlardır.
 • 11. Kodlamada Etkili Yöntemler Bilginin uzun süreli bellekte kalabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca geri gelebilmesi için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin ne olduğuna aşağıda kısaca değinilmiştir. Etkinlik Bilgiyi alan kişinin etkin olmasıdır. Öğretmenler öğretecekleri bilginin daha fazla kalıcı olması için, öğrencileri etkin bir şekilde derse katmalıdırlar. Öğrenmeye aktif olarak katılan bireyler, pasif olarak kalan bireylere göre bilgiyi daha fazla kalıcı olarak tutabilmektedir. Örgütleme Bilginin uygun bir şekilde örgütlenmesi kodlamanın daha etkin yapılmasına yardım eden bir süreçtir. Bunun için tablo, çizelge, matrisler ve kavram haritaları önemli teknikleridir. Örgütleme sayesinde daha fazla bilgi daha az yer kaplayarak ve kalıcı bir şekilde kodlanır.
 • 12. Eklemleme Eklemleme yönetimi de kodlamada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bu kodlama yöntemine göre yeni gelen bilgi ile zihinde var olan eski bilgi ilişkilendirilir. Bu sayede yeni gelen bilgi, eski bilginin şemasını genişletir, anlamlandırır. Hem yeni gelen bilginin daha iyi kullanmasını hem eski bilginin daha iyi hatırlanmasını sağlar. Örneğin matematikte basit soruları çözmeyi öğrenen öğrenci daha karmaşık problemlere gelince eski bilgilerinden yararlanır. Bu sayede hem problemlere dayalı şeması genişler hem de yeni işlemleri öğrenmesi daha kolay olur. Belleği Güçlendirme Yöntemleri Örgütleme ve eklemleme yöntemleri dışında öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlayan yöntemlerdir. Buradaki amaç öğrenilen bilginin canlı çağrışımlar oluşturularak bilginin kalıcılığını sağlamaktır. Başlıca bellek destekleyici ipuçları aşağıda kısaca açıklanmıştır. Yerleşim (Loci) yöntemi Yerleşim yöntemi, belli bir bilgiyi doğru sırayla hatırlamaya yardım eder. Bunun oluşabilmesi için çok iyi bilinen bir çevre çevre ile hatırlanmak istenen bilgiler eşleştirilir. Bu sayede bilgi hatırlanmak istendiğinde, bilindik çevredeki imajlar bilginin hatırlanmasında yardımcı olur. Örneğin, Davranışçı Kuramların gelişiminde rol alan psikologların isimlerinin sırayla hatırlanması gerekiyorsa, öğrenci bunun için evden okula giderken veya daha iyi bildiği bir çevrede zihinsel imajlar oluşturur. Bunun için ilk olarak geçtiği yerlerde gördüğü şeylere ilk psikologların ismini verir ve isimlendirme işlemine sırayla devam eder. Bu sayede bildiği çevre sayesinde tüm isimleri zihninde tutar.
 • 13. Asma yöntemi İmaj oluşturularak yapılan bir diğer belleği güçlendirme yöntemi de asma yöntemidir. Uzun listeleri doğru bir şekilde hatırlayabilmek için bu defa sayılardan yardım alınır. Her bir rakama denk gelen kafiyeli bir söz, uzun listedeki sıralamada sırasıyla yer alır. Böylece öğrenilecek bilgiler sırayla hatırlanır. Örneğin: Türkiye’nin üç büyük kentini sırayla ezberlemek istediğimizde şu yöntemi kullanabiliriz 1- kir 2- içi 3- uç Çevredeki kir(bir) ile en fazla İstanbul mücadele ediliyor. Ankara’nın içi (iki) her geçen gün daha da ağaçlandırılıyor. İzmir Türkiye’nin batısında uç(üç) noktada. Anahtar sözcük (keyword) yöntemi Bu yöntem daha çok yabancı Dildeki sözcüklerin belirlemek için kullanılır. Buradaki amaç, yabancı dildeki sözcük ile kendi dilindeki benzer sözcüğü bulmak ve öğrenilecek kelimenin anlamını çağrıştıracak bir yapı oluşturmaktır. Örneğin, İngilizcede ‘one'(bir) sözcüğü Türkçedeki Van sözcüğüyle eşleştirilir ve şöyle bir cümle kurulur: Van’da ‘bir’ göl var. Baş harflerle düzenleme stratejileri Daha çok bir şiirlerde kullanılan bu yöntem, hatırlanmak istenen bilginin veya sözcüklerin baş harflerini bir kısaltma oluşturarak ezberlenmesidir. Örneğin, fen dersinde öğrenciler oksidasyon sürecinde elektron kaybı mı oluyordu yoksa artışı mı oluyordu sürekli karıştırırlar. Bu durumda EKO kısaltmasıyla sorunu çözebilirler. Yani ‘Elektron Kaybı Oksidasyondur.’
 • 14. BİLGİYİ UZUN SÜRELİ BELLEKTEN GERİ GETİRME Bilgiyi işleme kramında bilginin uzun süreli belleğe kodlanması kadar geri getirilmesi önemlidir. Öğrenilen bilgi, kodlama yöntemi ile doğru bir şemaya yerleştirilmişse veya ilişkilendirilmişse geri getirilmesi daha kolay olacaktır. Ayrıca öğrenilen bilgi, öğrenildiği yerdeki benzer ortamlarda daha kolay hatırlanmaktadır. Hatırlama Önceden kazanılmış bir bilgi veya geçmişe ait bir anı, belli ipuçları doğrultusunda uzun süreli bellekten geri getirilmesidir. Örneğin, biri adres sorduğunda, eğer sorduğu yeri biliyorsak oraya dair bilgiler hemen gelir. Çağrışımla Hatırlama Bu yöntemle hatırlamanın oluşabilmesi için, birbiriyle daha önceden ilişkilendirilmiş iki durumdan birisiyle karşılaşınca diğer durumun da hatırlanmasıdır. Tanıma Daha önceden öğrenilen bilgilerin, farklı bir durumda karşımıza çıktığında tekrardan tanınmasıdır. Örneğin KPSS de sorulan bir sorunun şıklarına baktığımızda doğru cevabı o an bilmemiz gibi.
 • 15. Sırasal Konum Etkisi (Öncelik ve Sonralık) Yapılan çalışmalarda yeni bir bilgi ile karşılaşan birey, bazen bu bilgilerin ilk öğrendiği kısmını bazen ise son öğrendiği kısmına hatırlamaktadır. Buradaki öğrenme bir U şeklini almaktadır. Yani ilk öğrenilen bilgilerin veya son öğrenilen bilgilerin ortada öğrenilen bilgilerden daha çok hatırlandığını göstermiştir. Örneğin Bir sınıftaki öğrencilerin isimlerini ezberlemek isteyen bir öğretmenin, sınıf listesini birkaç kez okuduktan sonra listenin başındaki isimleri daha iyi hatırlıyorsa buna öncelik etkisi; listenin sonundaki isimleri, daha iyi hatırlıyorsa buna da sonralık etkisi denmektedir. UNUTMA Uzun süreli bellekteki bilginin geri getirilmemesi unutma olarak adlandırılmaktadır. Aslında bilgi uzun süreli bellekte bir yerde durmaktadır. Problem onu bulmadadır. Unutmayı açıklayan başlıca kavramlar şunlardır: Ket Vurma Bu teoriye göre, öğrenilen iki bilgiden birinin diğerini bastırması ve hatırlanmasını zorlaştırmasıdır. İleri ket vurma ve eriye ket vurma diye iki türü vardır.
 • 16. İleriye ket vurma Önceki öğrenmelerin, yeni öğrenmelerin ortaya çıkışını zorlaştırmasıdır. Örneğin Türkiye’de araba kullanan birisinin, İngiltere’de soldan akan şeritte araba kullanırken zorlanmasıdır. Geriye ket vurma Yeni öğrenmelerin, önceki öğrenmeleri bastırılması veya ortaya çıkışını zorlaştırmaktadır. Örneğin, yeni kız arkadaşı edinen birisine, eski kız arkadaşının ismi sorulduğunda yeni kız arkadaşının ismini söylemesi, eski kız arkadaşının adını o an unutması. Bozulma Öğrenilen her yeni bilgi, her yaşantı bellekte kodlanarak bir iz bırakır bu bırakılan izlere bellek izi denir. Uzun süreli bellekteki bu bellek izleri zaman ilerledikçe ve bilgide herhangi bir değişme olmamasına rağmen bozulur. Örneğin lisede güzel bir Almanca eğitimi alan Tuğçe bu dili konuşabilecek seviyeye gelir. Ancak liseden sonra bir daha Almanca konuşmaya ihtiyaç duymaz. Yıllar sonra bir lise arkadaşının ona Almanca yaptığı bir espriyi anlamaz ve bu dili unuttuğunu fark eder. Bellek kaybı (Amnezi) Bireyin beynine almış olduğu bir darbe sebebiyle, verilen yanlış ilaçlar sebebiyle veya yaşadığı travmatik olaylar sonucunda geçici veya kalıcı hafıza kaybına denir.
 • 17. Çarpıtma İnsanlardaki ön yargılar veya yanlış düşünceler yüzünden bilgilerin yanlış hatırlanması veya unutulmasıdır. Geri Getirmede Zayıf İpuçları Bu açıklamaya göre uzun süreli belleğe alınan bilgi her zaman orada kalır ancak ona ulaşmak bazen olamamaktadır. Bunun sebebi de bilginin zayıf bir şekilde kodlanmasıdır. Doğru kodlama ve sağlam ipuçları sayesinde bilgiye her zaman ulaşılır. BİLİŞSEL YAPIDA YÜRÜTÜCÜ SÜREÇLER Bilgiyi işleme kuramına göre bilişsel olarak bilginin duyusal kayıttan kısa süreli belleğe, buradan da uzun süreli belleğe geçişini sağlayan; kodlama, hatırlama ve geri getirme süreçlerini kontrol eden yapıya yürütücü süreçler denir. Kısaca bilginin alınmasını, transfer edilmesini ve başka yerde kullanılmasını kontrol eden yapıdır. Kendi içinde yürütücü kontrol ve yürütücü biliş olmak üzere ikiye ayrılır. Yürütücü kontrol Bireyin güdüsel süreçlerinin kontrolü de dahil olmak üzere, bilginin dışarıdan alınan performans olarak üretilinceye kadar tüm bilgi işleme süreçleri yürüten, yörüngeleri üretip uygulanan bir sistemdir. Yürütücü biliş Yürütücü biliş, genel olarak bireyin kendi biliş sistemi, yapısı, çalışması hakkındaki bilgisidir. Kısaca kendimiz ile ilgili nasıl öğrendiğimizin farkında olmaktır.