SlideShare a Scribd company logo
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 1: WORD HUNT
Hanapin at bilugan sa puzzle box ang mga terminong
tinutukoy sa bawat kahon sa kasunod na pahina. Gamitin ang
una at huling titik ng salita bilang gabay sa paghahanap ng
bawat salita.
Gawain 1: WORD HUNT
Gawain 1: WORD HUNT
Gawain 1: WORD HUNT
Matapos matukoy ng mga mag-aaral ang mga salitang
may kaugnayan sa aralin, hikayatin silang bumuo ng konsepto
na maiuugnay sa paglakas ng Europe sa tulong ng mga salitang
kanilang nahanap. Isulat ito sa rectangle callout. Para sa higit
na pag-unawa sa bahaging ito ng aralin, gamitin ang mga
pamprosesong tanong.
Gawain 1: WORD HUNT
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano-ano ang iyong nahanap at nabuong mga salita?
2. Batay sa mga salitang iyong nahanap at nabuo, alin sa
mga ito ang inakala mong malaki ang kaugnayan sa paglakas ng
Europe? Bakit mo nasabi iyon?
3. Paano mo nabuo ang sariling konsepto o kaisipan mula
sa mga salitang iyong pinagsama-sama?
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 2: KILALANIN MO!
Suriin ang mga sumusunod na mga larawan. Kilalanin ang
bawat nakalarawan at isulat sa patlang ang tungkulin o gawain
ng bawat isa. Gawin sa kuwaderno.
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sino-sino ang ipinakikita sa mga larawan?
2. Mayroon ka bang kilala na katulad ng nasa larawan?
3. Sa anong panahon kaya ng kasaysayan sila nagmula at
nakilala?
4. May naitutulong ba sa kasalukuyan ang mga nasa
larawan? Patunayan
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE
Sa tulong ng gawaing ito, masusukat mo ang kaalaman at
pag – unlad sa pag-unawa ng aralin.
Pumili ng kapareha at basahin ang katanungan sa aralin.
Sagutin ang tanong sa mga kahong itinakda sa inyo bago
pagsamahin ang mga ideya. Iwanang walang sagot ang
dalawang nasa ibabang kahon at balikan ito sa huling bahagi
ng aralin. Gawin ito sa kuwaderno.
Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN
Natalakay sa Aralin 3 ng Modyul 2 ang mahahalagang
pamana sa bayan at lungsod sa Panahong Medieval. Malaki
ang naitulong ng mga pamanang ito sa pag-usbong sa Europe.
Makikita sa diagram ang mga pamanang ito.
Suriin ang diagram at sagutin ang mga katanungan. Isulat
ang sagot sa kanang bahagi ng diagram. Gawin ito sa
kuwaderno.
Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sa mga pamanang inilahad sa dayagram, alin sa mga
ito ang inaakala mong pinakamahalaga? Bakit?
2. Sa iyong palagay, paano makaaapekto ang mga
pamanang ito sa paglakas ng Europe?
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 5: BURGIS KA!
Malaki ang bahaging ginampanan ng mga bourgeoisie sa
paglakas ng Europe. Gusto mo ba silang makilala?
Basahin at unawain mo ang teksto tungkol sa bourgeoisie.
Iyong itala ang mahahalagang datos na nakapaloob dito at
punan ang cloud call out at concept map ng nasabing datos
tungkol sa bourgeoisie. Isulat sa kuwaderno.
PAG – USBONG NG MGA BOURGEIOISE
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bourgeoisie – iniuugnay sa mga
mamamayan ng bayan sa Medieval France na
binubuo ng mga artisan at mangangalakal.
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Artisan – manggagawang may kasanayan
sa paggawa ng mga kagamitang maaaring
may particular na gamit o pandekorasyon
lamang.
PAGKAKAIBA
BOURGEOISIE ARISTOKRASYA, MGA
MAGSASAKA, O NG MGA PARI
Daigdig: Pamilihan Daigdig: Manor o simbahan
Hindi nakatali sa mga panginoong
may lupa o landlord
Nakatali sa mga panginoong may
lupa o landlord
Yaman: galing sa industriya Yaman: galing sa lupa
Ang mga artisan ay naninirahan sa
mga nabuong pamayanan, hindi
nakadepende sa sistemang piyudal
at hindi binabayaran sa kanilang
paggawa
Ang mga artisan ay hindi
naninirahan sa mga nabuong
pamayanan, nakadepende sa
sistemang piyudal at binabayaran
sa kanilang paggawa
BOURGEOISIE
PAMILIHAN
HINDI NAKATALI SA MGA LANDLORD
ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
HINDI NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL
HINDI BINABAYARAN SA KANILANG PAGGAWA
ARISTOKRATA,
MAGSASAKA, PARI
MANOR AT SIMBAHAN
NAKATALI SA MGA LANDLORD
ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging
makapangyarihang pwersa ang mga
bourgeoisie sa Europe.
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging
makapangyarihang pwersa ang mga
bourgeoisie sa Europe.
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)
Mga pangunahing namumuhunan
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)
Mga pangunahing namumuhunan
Mga negosyante
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)
Mga pangunahing namumuhunan
Mga negosyante
*hindi na kabilang ang mga artisan dahil naiuri na sila
bilang manggagawa
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Ang kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng
kayamanan at pakikipag-alyansa (pagkampi) sa hari laban sa
landlord.
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Ang kanilang kapangyarihan ay pang-ekonomiya lamang.
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ng mga bourgeoisie na…..
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ng mga bourgeoisie na…..
a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ng mga bourgeoisie na…..
a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo
b. Sa pakikialam ng monarkiya sa personal na
kalayaan
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ng mga bourgeoisie na…..
a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo
b. Sa pakikialam ng monarkiya sa personal na
kalayaan
c. Karapatan sa kalakalan at pagmamay - ari
KAPANGYARIHAN NG MGA BOURGEOISIE
Ika – 17 na siglo Ika - 19 na siglo
Pang – ekonomiya
lamang
Nagkaroon ng political
na kapangyarihan,
nagkamit ng karapatang
political, panrelihiyon at
sibil sa pamamagitan ng
pagtataguyod ng
liberalismo
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sino-sino ang itinuturing na kabilang sa pangkat ng
bourgeoisie?
2. Ano-ano ang katangian ng bourgeoisie?
3. Ano ang naging papel nila sa paglakas ng Europe?
4. Sino ang maituturing na Bourgeoisie sa kasalukuyan?
5. Sa kasalukuyan paano nakatutulong ang bourgeoisie sa
ating bansa at maging sa daigdig?
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAGSILANG NG MERKANTILISMO
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- hango sa karanasan ng Spain na yumaman at
makapangyarihan dahil sa mahahalagang metal na nanggaling
sa mga kolonya nito sa South America at Central America.
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- kailangan ng kolonya na magkaloob ng mga ginto at pilak
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- dapat mas paunlarin pa ang kalakalan sa ibang bansa ng
mga bansang walang kakayahang makakuha ng ginto at pilak
ng madalian
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- kung mas marami ang iluluwas kaysa iaangkat, mas
maraming ginto at pilak ang papasok sa bansa.
- mapapanatili ang lamang sa balance ng kalakalan.
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
NASYONALISMONG EKONOMIKO
- elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo
at paglakas ng mga nation – state
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
NASYONALISMONG EKONOMIKO
- kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong
pangangailangan.
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
NASYONALISMONG EKONOMIKO
- hindi na aasa sa mga produktong dayuhan
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- itaguyod ang kaunlarang pang – ekonomiya at
kapangyarihang political ng isang bansa.
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- layuning magkaroon ng
malaking kitang magbibigay
daan upang ang hari ay
makapagpagawa ng mga barko,
mapondohan ang kaniyang
hukbo at magkaroon ng
pamahalaang katatakutan at
rerespetuhin ng buong daigdig.
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
DOKTRINANG BULLIONISM
- sentral ng teorya ng merkantilismo
- ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng
mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
DOKTRINANG BULLIONISM
- mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang
bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis
- mas magiging mayaman at makapangyarihan ang
naturang bansa.
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Batay sa mga kaisipan at konseptong nabasa sa teksto, ano ang
kahulugan ng merkantilismo?
2. Bakit sinasabing hindi lamang pang-ekonomiya kundi pampolitika
rin ang layunin ng merkantilismo?
3. Paano nagsimula at nakatulong ang merkantilismo sa paglakas ng
Europe?
4. Mayroon pa bang merkantilismo sa kasalukuyan? Patunayan.
5. Pabor ka ba na ito ang gamiting sistemang pang-ekonomiya sa
ating bansa? Sa daigdig? Bakit?
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAGTATATAG NG
NATIONAL MONARCHY
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Noong panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong
pamahalaan
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Noong panahon ng piyudalismo, mahina ang
kapangyarihan ng hari
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Noong panahon ng piyudalismo, ang naghahari ay mga
noble na sila ring mga panginoong maylupa (landlord).
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- sa tulong ng mga bourgeoisie, ang mga hari ay unti –
unting namayagpag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng
teritoryo at pagbubuo ng matatatag na sentralisadong
pamahalaan.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- humirang siya ng mamamayang magpapatupad ng batas
at nagsasagawa ng paglilitis at paparusa sa korte ng palasyo.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Resulta: lumipat ang katapatan ng tao mula sa landlord
tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila.
Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Dahil sa buwis: nagkaroon ng pondo ang hari upang
magbayad ng mga sundalo
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- nakalaya ang hari mula sa proteksyon na dating
ibinibigay ng mga knight ng mga landlord.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- ang katapatan ng mga sundalo ay nasa hari, maaari
silang gamitin ng hari laban sa mga knight ng landlord kung
kinakailangan.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- maaari nang humirang ang hari ng mga edukadong
mamamayan bilang kolektor ng buwis, hukom, sekretarya at
administrador.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Anu – ano ang salik na nakatulong sa muling paglakas ng
kapangyarihan ng hari? Isulat ang sagot sa kuwaderno.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Nation – state: isang estado na pinananahanan ng
mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon
at kasaysayan.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- ang mamamayan ay isang nagkakaisang lahi
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Estado dahil nasa isang tiyak na teritoryo at pamahalaan
silang may soberanidad (soberanya) o kasarinlan
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Katangian ng nation – state sa panahong ito.
1. May sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng isang
pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihan
na magpatupad ng batas sa buong nasasakupan.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Katangian ng nation – state sa panahong ito.
2. Bagong institusyong nabuo gaya ng isang hukbo ng mga
propesyunal na sundalo na tapat sa hari.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Tungkulin ng hukbo na palawigin ang teritoryo at
kapangyarihan ng monarkiya kahit na nangangahulugan ito ng
digmaan.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Katangian ng nation – state sa panahong ito.
3. Pagsisimula ng institusyon ng burukrasya sa mga opisyal o
kawani na may kasanayan para patakbuhin ang pamahalaan
ayon sa kautusan ng monarkiya.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Tungkulin; pangongolekta ng buwis, pagpapatupad ng
batas at pagkakaloob ng hustisya.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Dahil sa makapangyarihan ang mga nation – state,
nagpakita ng ibayong lakas ang Europe.
1. Nabuo ang ibayong lakas pampolitika, panlipunan at
pang – ekonomiya
2. pagpapalawak ng impluwensiya: nanghimasok at
pananakop ng mga Europeong nation – state sa Asya, America
at nang kinalaunan, sa Africa.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Paano nakatulong ang mga nation – state sa paglakas ng
Europe? Isulat ang sagot sa kuwaderno.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano - ano ang salik na nagpabago sa konsepto ng
monarkiya at nagpalakas sa kapangyarihan ng hari?
2. Ano - anong bansa sa kasalukuyan ang
pinamumunuan pa rin ng hari at reyna?
3. Paano nakatulong ang nation-state sa paglakas
ng Europe?
4. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na hari at
reyna ang mamuno sa ating bansa? Bakit?
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG
PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- nababawasan ang katapatan ng mga mamamayan sa
mga landlord
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- nakikita nila ang Simbahan bilang bagong sentro ng
debosyon
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- tinuligsa ang pang – aabuso ng mga hari
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- lalong lumakas ang kapangyarihan ng Papa
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
1073 – naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang
itakda ni Pope Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng
kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- pinakamataas na lider – espirituwal at tagapagmana ng
Simbahang Katoliko mula kay San Pedro
- ang Papa ang may pinakamataas na kapangyarihan sa
pananampalataya at doktrina
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- ang lahat ng Obispo ay dapat na mapasailalim sa kanya,
gayundin ang hari na ang kapangyarihan ay dapat lamang
diumanong gamitin sa layuning Kristiyano.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahalaan
kaugnay ng mga ideya ni Pope Gregory VII.
- relihiyong panatisismo ang nais ng Papa
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- hindi nagustuhan ni Henry IV, isang haring German dahil
tuwirang nakaaapekto sa mga kaugalian at usaping political sa
Germany.
- Hiniling niya sa mga obispong German na pababain sa
pwesto ang Papa
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- itiniwalag (ekskomulgado) si Henry IV sa Simbahang
Katoliko at humiling at alisin ang ekskomulgasyon sa kaniya
- tumayo nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa
sa Hilagang Italy ng 3 araw (1077)
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- pinatawad ng Papa si Henry
- nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbahan
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
CONCORDAT OF WORMS
(1122)
- kasunduan sa pagitan ng
Simbahan at ni Henry IV
- kumilala sa dalawang
tungkulin ng Obispo bilang lider
– espirituwal ng Simbahan at
panginoong maylupa.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
CONCORDAT OF WORMS (1122)
- kinilala ang Simbahan bilang isang nagsasariling
institusyon na pinamumunuan ng Papa na hindi napapasailalim
sa sinumang hari.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
ANG SIMBAHAN
- pinakamapangyarihang institusyon sa panahon ng
Middle Ages.
- malawak ang lupaing pag – aari nito
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
ANG SIMBAHAN
- nagtakda sa Europe ng pamantayan ng pag – uugali at
moralidad
- namahalaan sa edukasyon
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
ANG SIMBAHAN
- maging ang mga hari ay kaya niyang utusan o pasunurin
- sa pangunguna ng Simbahan, nabuo ang imahen ng
Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristiyano – ang
Republica Christiana na pinamumunuan ng hari sa patnubay
ng Papa.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
11th – 13th CENTURY EUROPE
- lumaki ang populasyon
- nanumbalik ang dating siglang pangkalakalan
- umusbong ang mga lungsod at kalaunan naging nation –
state at
- lumakas ang kapangyarihan ng Simbahan
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 8: DISCUSSION WEB
Sundin ang sumusunod:
1. Pagkatapos basahin ang teksto, sagutan ang tanong sa
discussion web. Bumuo ng limang pangkat na may parehong
bilang.
2. Talakayin ang tanong sa iyong pangkat at bumuo ng ebidensya
at suporta sa panig ng Oo at Hindi.
3. Suriin ang tanong at itala ang mga impormasyon at pahayag ng
bawat miyembro sa bawat pangkat kung ang sagot ay Oo o Hindi.
4. Magtulungan ang bawat miyembro ng pangkat sa pagbuo ng
dahilan at kongklusyon.
5. Panghuli, pumili ng tagapagsalita para maibahagi ang inyong
pananaw sa buong klase.
Gawain 8: DISCUSSION WEB
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang naging papel ng Simbahan sa paglakas ng Europe?
2. Bakit mahalaga ang impluwensiya ng Simbahan sa
paglakas ng Europe?
3. Paano nakatulong ang Simbahan sa paglakas ng Europe at
transpormasyon ng daigdig?
4. Malaki pa rin ba ang impluwensiya ng Simbahan sa
kasalukuyan? Patunayan.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 9: OO o HINDI
Pagkatapos ang pagtalakay, pagsusuri ng mga konsepto at
kaalaman sa naging aralin, iyong malalaman kung gaano mo
nauunawan ang naging pag – aaral tungkol sa paglakas ng Europe.
Basahin at suriin mo ang mga pahayag hinggil sa aralin. Idikit mo
ang hawak mong thumbs up sign sa bahagi ng OO kung nauunawaan
mo na ito at sa bahagi naman ng HINDI kung hindi pa malinaw sa iyo
ang konsepto ng aralin. Pagkatapos ay suriin ang bilang ng mga
nakaunawa at hindi pa naging malinaw ang pagkaunawa.
Gawain 9: OO o HINDI
KONSEPTO/ KAALAMAN OO
(NAUNAWAAN)
HINDI
(NAUNAWAAN)
1. Ang bourgeoisie ay binubuo ng mga mamamayang kabilang sa
panggitnang uri ng lipunan.
2. Dahil sa impluwensiya ng bourgeoisie, nasimulan ang mga reporma
sa pamahalaan.
3. Ang merkantilismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na
lumaganap sa Europe at naghangad ng pagkakaroon ng maraming
ginto at pilak bilang tanda ng kayamanan at kapangyarihan ng bansa.
4. Sa pagkawala ng kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, ang
hari ang nagsilbing pinuno at nagpatingkad sa pagtatatag ng national
monarchy.
5. Ang Simbahan ang nagsilbing tagapangalaga ng kalinangan sa
imperyo noong Panahong Medieval.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
PAG-USBONG NG RENAISSANCE
Dahil sa pag-unlad ng agrikultura bunga ng mga
pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim,
umunlad ang produksiyon sa Europe noong Middle Ages.
1. Lumaki ang populasyon
2. Pagdami ng pangangailangn ng mamamayan na
natugunan naman ng maunlad na kalakalan
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY
- nakinabang sa kalakalan
- naging sentrong pangkalakalan at pananalapi sa Europe.
- monopolisado ang kalakalan sa pagitan ng Asya at
Europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD –
ESTADO SA HILAGANG
ITALY
- Milan, Florence,
Venice, Mantua,
Ferrara, Padua, Bologna
at Genoa
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD –
ESTADO SA HILAGANG
ITALY
- Mga lungsod – estado:
Milan, Florence, Venice,
Mantua, Ferrara, Padua, Bologna
at Genoa
 ang yaman ay hindi
nakasalalay sa lupa kundi sa
kalakalan at industriya
 kung nangangailangn ng pera
ang Papa, hari o Panginoong
Maylupa, nanghihiram sila sa
mga mangangalakal at banker
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY
• Ang mga Medici sa Florence ang halimbawa ng mangangalakal at
banker
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
RENAISSANCE “Muling Pagsilang o rebirth”
- kilusang kultural o intelektuwal na nagtangkang ibalik
ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa
pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga
nasabing sibilisasyon.
- Pagtatapos ng Middle Ages, panahon ng transisyon mula
Middle Ages tungo sa Modern Period o Makabagong Panahon
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
•Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome at
higit na may kaugnayan ang Italyano kaysa sa mga Romano o
alinmang bansa sa Europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
•Pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong
mahusay sa sining at masigasig sa pag-aaral.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
• Maganda ang lokasyon nito. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga
lungsod dito na makipagkalakalann sa Kanlurang Asya at Europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
• Mahalagang papel ang ginampanan ng mga unibersidad sa Italy.
Naitaguyod at napanatiling buhay ang kulturang Klasikal at ang mga
teknolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihasnang Griyego at
Romano.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
Batay sa mga impormasyong inilahad, bakit
nga ba sa Italy sumibol ang Renaissance?
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA HUMANISTA
Sa pagtatapos ng Middle Ages,
•nagkaroon ng bagong kapangyarihan ang mga hari
samantalang ang kapangyarihan naman ng Simbahan
ay sinimulang tuligsain.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA HUMANISTA
Sa pagtatapos ng Middle Ages,
•Ang mga digmaan, epidemya, at suliraning pang-
ekonomiya ay tuluyan nang nagwakas.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA HUMANISTA
Sa pagtatapos ng Middle Ages,
•Nagbigay-daan ang mga kaganapang ito sa pagsilang
ng bagong pananaw na dulot ng interes sa pag-aaral ng
sinaunang Greece at Rome, ang Humanismo.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
HUMANISMO
isang kilusang intelektuwal noong Renaissance na naniniwalang
dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at
Rome sa pag-aaral dahil naglalaman ito ng lahat ng aral na dapat
matutuhan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
HUMANIST O HUMANISTA
- mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na
sibilisasyon ng Greece at Rome.
- meaning: “guro ng humanidades, particular ng wikang
Latin”
- pinag-aaralan: wikang Latin at Greek, komposisyon,
retorika, kasaysayan at pilosopiya, at maging Matematika at
Musika.
- dapat gawing modelo ang mga Klasikal na ideyang
matatagpuan sa mga asignaturang ito.
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA - IBANG LARANGAN
Sining at Panitikan
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
SINING AT PANITIKAN
Francesco Petrarch (1304-1374).
Ang “Ama ng Humanismo”.
Pinakamahalagang sinulat niya sa
Italyano ang “Songbook,” isang
koleksiyon ng mga sonata ng pag-
ibig sa pinakakamahal niyang si
Laura.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Giovanni Boccacio (1313 – 1375)
Matalik na kaibigan ni
Petrarch. Ang kaniyang
pinakamahusay na panitikang
piyesa ay ang “Decameron”, isang
tanyag na koleksyon na nagtataglay
ng isandaang (100) nakatatawang
salaysay.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
William Shakespeare (1564 – 1616)
Ang “Makata ng mga
Makata.” Naging tanyag na
manunulat sa Ginintuang Panahon
ng England sa pamumuno ni Reyna
Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya
ang mga walang kamatayang dula
gaya ng: Julius Caesar, Romeo at
Juliet, Hamlet, Anthony at
Cleopatra at Scarlet.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Desiderius Erasmus (c.1466-1536).
“Prinsipe ng mga
Humanista.”
May-akda ng “In Praise of
Folly” kung saan tinuligsa niya ang
hindi mabuting gawa ng mga pari
at mga karaniwang tao.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Nicollo Machievelli (1469-1527).
Isang diplomatikong
manunulat na taga Florence, Italia.
May-akda ng “The Prince.”
Napapaloob sa aklat na ito ang
dalawang prinsipyo:
“Ang layunin ay nagbibigay
matuwid sa pamamaraan.”
“Wasto ang nilikha ng lakas.”
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Miguel de Cervantes (1547-
1616).
Sa larangan ng panitikan,
isinulat niya ang nobelang “Don
Quixote de la Mancha,” aklat na
kumukutya at ginagawang
katawa-tawa sa kasaysayan ang
kabayanihan ng mga kabalyero
noong Medieval Period.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA - IBANG LARANGAN
PAGPIPINTA
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG
LARANGAN
Michelangelo Bounarotti (1475-1564).
Ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance,
ang una niyang obra maestro ay ang estatwa ni
David. Sa paanyaya ni Papa Julius II ipininta niya sa
Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kuwento
sa Banal na Kasulatan tungkol sa pinagmulan ng
sandaigdaigan hanggang sa pagbaha.
Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang La
Pieta, isang estatwa ni Kristo pagkatapos ng
Kaniyang Krusipiksyon.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG
LARANGAN
Leonardo da Vinci (1452-1519).
Ang hindi makakalimutang obra maestra
niyang “Huling Hapunan” (The Last Supper), na
nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama
ang Kaniyang labindalawang disipulo. Isang
henyong maraming nalalaman sa iba’t ibang
larangan. Hindi lang siya kilalang pintor, kundi isa
ring arkitekto, iskultor, inhinyero, imbentor,
siyentista, musikero at pilosopher.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T
IBANG LARANGAN
Raphael Santi (1483-1520).
“Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”.
Pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa
pagkakatugma at balanse o proporsiyon ng kanyang
mga likha. Ilan sa kaniyang tanyag na gawa ang Obra
Maestrang “Sistine Madonna”, “Madonna and the
Child” at “Alba Madonna.”
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA - IBANG LARANGAN
AGHAM
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T
IBANG LARANGAN
Nicolas Copernicus (1473-1543).
Inilahad ni Nicolas ang Teoryang
Heliocentric; “Sa pag-ikot ng daigdig sa
aksis nito, kasabay ng ibang planeta,
umiikot ito sa paligid ng araw.”
Pinasungalingan ng teoryang ito ang
tradisyonal na pag-iisip na ang mundo
ang sentro ng sansinukob, na matagal
ding tinangkilik ng simbahan.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA
IBA’T IBANG LARANGAN
Galileo Galilei (1564-1642).
Isang astronomo at
matematiko, noong 1610. Malaki
ang naitulong ng kaniyang na
imbentong teleskopyo para
mapatotohanan ang Teoryang
Copernican.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T
IBANG LARANGAN
Sir Isaac Newton (1642-1727).
Ang higante ng siyentipikong
Renaissance. Sang-ayon sa kaniyang “Batas ng
Universal Gravitation,” ang bawat planeta ay
may kaniya-kaniyang lakas ng grabitasyon at
siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar
ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na
ang grabitasyong ito ang dahilan kung bakit
bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis
pataas.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN
Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa
panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko
bagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hangga’t ang tao ay
naghahanap at naghahangad ng kasagutan sa kaniyang mga tanong.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN
Paano binago ng mga ambag ng
Renaissance ang pananaw at kultura ng Europe
noon at maging sa kasalukuyan?
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN
Ang ika-14 hanggang ika-16 na siglo ang sinasabing panahon na
kung saan kakikitaan ng mga pagbabago mula sa madilim na anino ng
kalagitnaang panahon patungo sa Modernong Panahon.
Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay
nagbigay daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng
malawak at maunlad na mga pag-aaral, pagmamasid at pananaliksik.
Ang transisyong ito ay nagbigay daan rin sa pag-usbong ng
Rebolusyong Intelektuwal at malawak na kaalaman sa daigdig bunsod
ng malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat indibidwal. Ang
pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at
pagbubuklod - buklod ng mga bansa sa katotohanang ang
pagpapahalaga sa kalayaan at kabutihan ay nauukol sa sangkatauhan.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang
ang tinanggap sa mga unibersidad o pinayagang magsanay ng
kanilang propesyon sa Italy. Gayunpaman, hindi ito naging
hadlang upang makilala ang ilang kababaihan at ang kanilang
ambag sa Renaissance.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Isotta Nogarola ng Verona na
may akda ng Dialogue on Adam and
Eve (1451) at Oration on the Life of St.
Jerome (1453) na kakikitaan ng
kaniyang kahusayan sa pag-unawa sa
mga isyung teolohikal.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Laura Cereta mula sa Brescia na
bago mamatay sa gulang na 30 ay
isinulong ang isang makabuluhang
pagtatanggol sa pag-aaral na
humanistiko para sa kababaihan.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Sa pagsulat ng tula, mahahalagang
personalidad ng Renaissance sina
Veronica Franco mula sa Venice
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Vittoria Colonna mula sa Rome.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Sa larangan ng pagpipinta,
nariyan sina Sofonisba Anguissola
mula sa Cremona na may likha ng
Self-Portrait (1554) at si Artemisia
Gentileschi, anak ni Orazio, na
nagpinta ng Judith and Her
Maidservant with the Head of
Holoferness (1625) at Self- Portrait as
the Allegory of Painting (1630).
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Ano-ano ang kontribusyon ng kababaihan sa larawan?
PANGKATANG PAG-UULAT
Maghahati ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. Sa
tulong ng tekstong iyong binasa ay ilahad ninyo ng inyong
kapangkat ang mahahalagang impormasyon tungkol sa
Renaissance.
Pangkat 1: Kahulugan ng Renaissance
Pangkat 2: Salik sa Pagsibol ng Renaissance
Pangkat 3: Ambag ng Renaissance sa Iba’t ibang Larangan
Pangkat 4: Mga Kababaihan sa Renaissance
PANGKATANG PAG-UULAT
Pagkatapos ng inyong presentasiyon maglagay ng mga datos sa
concept definition map para sa mas malinaw na daloy ng mga
impormasyong kaugnay ng paksa. Magbigay ng reaksiyon o magtanong
sa naging presentasiyon ng kamag-aaral kung mayroon kang hindi
naunawaan.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang kahulugan ng Renaissance?
2. Ano-ano ang naging mga salik sa pag-usbong ng
Renaissance?
3. Bakit sa Italy nagsimula ang Renaissance?
4. Ano ang naging epekto ng Renaissance sa pagkakaroon ng
panibagong pagtingin sa politika, relihiyon, at pag-aaral?
5. Sino-sino ang pangunahing tagapagtaguyod ng
Renaissance?
6. Ano-ano ang mga naiambag ng Renaissance sa ating
kabihasnan?
7. Sino-sinong kababaihan ang kilala sa panahong ito?
PAMPROSESONG MGA TANONG
8. Ano-ano ang kanilang naging kontribusyon sa Panahon ng
Renaissance?
9. Paano nakatulong ang Renaissance sa paglakas ng Europe?
10. Nagaganap pa rin ba ang mga pangyayari sa Panahon ng
Renaissance sa kasalukuyan? Magbigay ng mga patunay.
11. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-ambag
ng anumang bagay sa ating bansa, anong bagay at saang
larangan mo pipiliing makapagbahagi ng mga ito?
Pangatuwiranan.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG RENAISSANCE
Nagdala ng maraming pagbabago at mga pamana sa
daigdig ang Panahon ng Renaissance. Sa bahaging ito ay
tutungo ka naman sa kuwento ng Repormasyon at
Kontra Repormasyon.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 11: PALITAN TAYO!
Panuto: Sa huling bahagi ng Middle Ages ay naranasan ang
paghina ng Simbahan dahil sa mga pagbabagong politikal,
ekonomiko, at panlipunan. Pagsapit ng ika-14 na siglo,
maraming mga reporma ang hinihingi sa Simbahan. Dito
nagsimula ang Repormasyon. Basahin at unawain ang teksto sa
Repormasyon upang masuri ang mga kaganapan sa panahong
ito. Ihanda mo rin ang iyong sarili sa mga gawain sa bahaging
ito ng aralin.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
ANG REPORMASYON
Ang katawagan sa mga kaganapan na yumanig sa
kakristiyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 na dantaon na
humantong sa pagkakahati ng Simbahang Kristiyano.
Dito nagsimula ang paghihiwalay ng mga Protestante sa
Simbahang Katoliko Romano, gayunpaman hindi nagpabaya ang mga
Katoliko Romano, sinimulan nila ang pagbabago sa sariling relihiyon
nang hindi binabago ang kanilang doktrina.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Ipinanganak si Luther noong
Nobyembre 10, 1483, sa Eisleben,
Germany. Ang kaniyang ama, si Hans
Luther ay isang magsasaka na naging
minero ng tanso, samantalang ang ina
niyang si Margareth Linderman ay mula
sa isang pamilyang kabilang sa gitnang
uri.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
- ang napagsimula ng Repormasyon.
- propesor sa Wittenburg University
(Germany)
- sumulat ng “Ninety – Five Thesis”
- tinuligsa ang simony o pagbibili ng mga
pwesto at indulhensya o pagbibili ng
kapatawaran
- tinutulan ang “kabanalan ng Papa”
- Aral: ang kaligtasan ay masusumpungan
lamang sa Bibliya
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Noong taong 1529, nagbigay ang
mga sumusuportang estado at bayang
Aleman ng isang protestasyon - na siyang
pinagmulan ng salitang Protestante.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Sila ay ang mga sumasalungat sa
mamamayang Katoliko at sa emperador
ng Banal na Imperyong Romano.
Pagkatapos ng ilang taong alitan ng
Protestante at Katoliko Romano na
humantong sa digmaan, ito ay tinapos ni
Charles V sa pamamagitan ng paglagda sa
Kapayapaang Augsburg noong 1555.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Nasasaad sa kasunduan na kilalanin
ng mga hari o namumuno ang malayang
pagpili ng relihiyon ang kanilang
nasasakupan.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
ANG REPORMASYON
Batay sa teksto, paano nagsimula ang Repormasyon?
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA - REPORMASYON
Bago nagsimula ang Repormasyong
Protestante, nagsikap ang mga pinunong
Katoliko na maituwid ang mga maling
pamamaraan ng Simbahan. Si Papa
Gregory VII (1073-1085), na lalong kilala
sa una niyang pangalang Hilderbrand, ang
nagpasimuno ng tatlong pagbabago sa
Simbahan.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA - REPORMASYON
1. Pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng
pamilya at nang mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos.
2. Pag-aalis ng simony.
3. Pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa
anumang tungkulin sa Simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Upang harapin ang hamon ng Protestantismo, isang
malakas na kilusan ang sinimulan ng mga tapat na
Katoliko upang paunlarin ang Simbahang Katoliko.
Tinawag ang kilusang ito na Catholic Reformation o
Counter Reformation. Isinagawa ito ng Konseho ng
Trent, Inquisition at ng mga Samahan ng mga Heswita
(Society of Jesus).
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Nagtagumpay ang mga Heswita sa
pagbawi sa Bohemia, Hungary, Poland, at
Timog Germany para sa Simbahang
Katoliko.
1. Sila ang naging makapangyarihang
lakas ng Katolisismo sa kanlurang Europe.
2. Nagtatag sila ng mga paaralan at
naging dalubhasa bilang mga guro.
3. Pinilit din nilang magkaroon ng
malaking kaugnayan sa politika ng Europe.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
4. Naging tagapayo sila at
katapatang-loob ng mga hari at reyna
ng mga kahariang Katoliko.
5. Nagtamo sila ng matataas na
karangalan sa pamamagitan ng
kanilang nagawa bilang mga iskolar at
mga siyentista.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Sa panahon nina Haring
Ferdinand at Reyna Isabella
ipinatupad ang Inquisition laban
sa mga erehe at Hudyo at
nakidigma sa mga Muslim ng
Granada. Maging ang Simbahan
ay sumailalim sa trono ng hari at
reyna.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Ano-ano ang binago ni Pope Gregory VII sa
Simbahang Katoliko?
Ano ang naging bunga ng Kontra -
Repormasyon?
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN
NG REPORMASYON
nagkaroon ng
dibisyong panrelihiyon sa
Europe kung saan ang
hilaga ay naging mga
Protestante samantalang
ang timog naman ay
nanatiling Katoliko;
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
sa kadahilanang maraming mga turo ng Simbahang Katoliko na
iba sa aral ni Kristo, at iba pang pagmamalabis ng mga pari, marami
ang humiwalay sa Simbahang Katoliko at nagtatag ng mga sekta ng
Protestante tulad ng Calvinism, Lutheranism, Methodist, Anglican,
Presbyterian, at iba;
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
gumawa ng aksiyon ang Simbahang Katoliko hinggil sa mga
suliraning pangrelihiyon na kanilang hinarap upang muling
mapanumbalik ang dating tiwala ng mga tagasunod nito at pagbutihin
ang pananampalatayang Katoliko. Ang ilan sa mga repormang kanilang
ginawa ay ang pagpapawalang bisa ng seremonya na tumutukoy sa
pagbebenta at pagbibili ng mga opisyo ng Simbahan at ang
pagbabawal sa pagtatalaga ng mga hari o karaniwang pinuno sa
Simbahan;
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europe
(Katoliko at Protestante) ay nagbunga sa mahabang panahon ng
digmaang panrelihiyon
ang pagpapanumbalik ng katuruang espirituwal sa
Kristiyanismo, ang pagpapalaganap ng Bibliya, at ang doktrina ng
kaligtasan base sa Bibliya. Isinasaad dito na ang kaligtasan ay
makakamit hindi sa pagsapi sa Simbahan kundi sa pagtanggap at
pagtitiwala kay Kristo.
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
1. Ano ang naging bunga ng Kontra-Repormasyon?
2. Ano-ano ang naging epekto ng Repormasyon?
3. Mabuti ba o masama ang naging epekto ng Repormasyon?
Patunayan.
4. Ano ang mahalagang aral na iniwan ng Repormasyon sa mga
tao?
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
Sa tulong ng mga kaalaman sa nasuring teksto, sipiin mo
ang Contrast-Compare Map. Punan mo ito ng hinihinging mga
impormasyon. Pagkatapos, makipagpalitan ka ng papel sa
iyong kamag-aaral. Suriin ang gawa ng bawat isa at magbigay
ng reaksiyon sa kasagutan ng iyong kamag-aral. Kumpletuhin
din ang 3 - 2 -1 Chart tungkol sa Repormasyon at Kontra-
Repormasyon.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang Repormasyon?
2. Bakit iniugat kay Martin Luther ang unang yugto ng Repormasyon?
3. Paano lumaganap ang Repormasyon?
4. Ano ang naging sagot ng Simbahang Katoliko sa Repormasyon?
5. Ano-ano ang naging pamana ng Repormasyon?
6. Paano binago ng Repormasyon ang Europe?
7. Sa kasalukuyan, nakaapekto ba sa iyong paniniwala sa Diyos ang
pagkakaroon ng iba’t ibang denominasyon ng relihiyon sa iyong
paligid? Bakit?
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 12: TAYAIN MO!
Suriin ang sumusunod na pahayag. Itanong mo sa iyong
sarili kung ginagawa mo o hindi ang mga gawaing nakatala.
Itala mo rin ang iyong dahilan at mungkahi sa mga gawaing ito.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE
Balikan mo ang Think-Pair-Share Chart. Sa pagkakataong
ito na natutuhan mo na ang mahahalagang konsepto ng aralin
ay sagutan mo na at ng iyong kapareha ng pinal ang
katanungan sa aralin sa pagsisimula nito. Tiyaking mapag-
uusapan ninyong magkapareha ang magiging pinal na
kasagutan at kung may mga nais pang idagdag na bagong
kaalaman na naunawaan ay gawin na rin. Huwag ding
kalimutan na ilagay ang mga sanggunian at batayan ng iyong
nabuong kasagutan. Isulat ang sagot sa kuwaderno.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE
Sa bahaging ito ng aralin ay nilinang mo sa pamamagitan
ng talakayan at ibaibang gawain ang mga konseptong dapat
mong maunawaan tungkol sa paglakas ng Europe. Balikan mo
ang katanungan sa bahagi ng pagtuklas at suriin mo kung ano
ang pagkakaiba ng mga una mong sagot sa naging sagot mo
ngayon. Ilan sa mga una mong konsepto ang natalakay at
nabigyang linaw?
Ngayong batid mo na ang mahahalagang ideya tungkol sa
aralin, palalimin pa natin ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy
ng ating mga gawain na nasa susunod na bahagi ng araling ito.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 14: PAGNILAYAN MO!
Malaki ang bahaging ginampanan ng Simbahan at mga
bourgeoisie (mga mangangalakal at propesyunal) sa naging paglakas
ng Europe. Sila ay nagsilbing saligan ng Europe para muling
manumbalik ang kalakasan nito. Sa panahon natin ngayon, ang ating
bansa ay naharap sa ilang isyung panlipunan na kung saan ang
Simbahan, mga mangangalakal, at maging iba pang propesyunal atang
pamahalaan ay nagkakaroon ng salungat na pananaw. Suriin mo ang
mga punto na inilahad ng simbahan at pamahalaan hinggil sa
pagpaplano ng pamilya. Pagkatapos nito ay itala mo ang iyong
reaksiyon sa paniniwala ng Simbahang Katoliko at ng pamahalaan.
Ihanda mo rin ang iyong sarili sa pagsagot sa mga pamprosesong mga
tanong.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sakaling dumating ka na sa panahong ikaw ay magpapamilya, kaninong
paniniwala ang iyong susundin; ang Simbahang Katoliko o ang sa pamahalaan?
Bakit?
2. Lumalabag ba sa moralidad ang paninindigan ng pamahalaan na dapat
gumamit ng contraceptives sa pagpaplano ng pamilya? Ipaliwanag ang sagot.
3. Sang-ayon ka bang pondo ng pamahalaan ang dapat gamitin sa pagbili ng
contraceptives? Bakit?
4. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong batas kaugnay ng pagpaplano ng pamilya:
ang Republic Act 10354 (The Responsible Parenthood and Reproductive Health
Act of 2012). Sa iyong palagay, makatutulong ba ito upang mabawasan ang
mabilis na paglaki ng populasyon? Ipaliwanag.
5. Bilang mag-aaral, ano ang maitutulong mo upang mabawasan ang mabilis na
paglaki ng populasyon at ang hindi mabuting epekto nito?
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 15: ANO ANG GUSTO MO!
Gamit ang iyong mga natutuhang kaalaman sa aralin, lumikha ng isang
poster o editorial cartoon. Gawin ito nang pangkatan. Sundin ang PDRS (Plan, Do,
Review, at Share) technique. Ang lilikhaing poster o editorial cartoon ay
maglalaman ng mga pamana sa kabihasnan ng bourgeoisie, merkantilismo,
national monarchy, Simbahang Katoliko, Renaissance, at Repormasyon. Maaari
mo itong gawin sa isang cartolina o illustration board. Maging malikhain sa
magiging laman ng inyong gagawin at sikaping lahat ng kasapi ng pangkat ay may
bahagi sa gawain. Lagyan din ng paliwanag at pasasalamat sa naging ambag sa
daigdig ng mga nasabing salik sa paglakas ng Europe. Ibahagi ito sa klase
pagkatapos.
Mamarkahan ang inyong ginawa batay sa kasunod na criteria. Sagutin din
ang mga pamprosesong tanong para sa mas malalim na pag-unawa sa aralin.
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang iyong napuna sa nabuong mga poster/ editorial
cartoon?
2. Paano nakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay ang
mga pamanang iniwan ng mga pangyayaring kaugnay ng
paglakas ng Europe?
3. Paano ipinakita sa poster/editorial cartoon ang naitulong ng
mga pamanang iniwan ng paglakas ng Europe sa
transpormasyon ng ating daigdig sa kasalukuyan?
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI
Ano ang naramdaman mo habang inaalam ang
mahahalagang impormasyon tungkol sa paglakas ng Europe?
Alin sa mga paksa ng aralin ang mas nakapukaw ng iyong
interes? Bakit? May bahagi ba ng aralin na nais mo pang
tuklasin nang mas malawak? Sa proseso ng paunlarin at pag-
unawa ng aralin, ano ang mga natuklasan mo sa iyong sarili
bilang isang mag-aaral, at ano ang iyong mga susunod na
hakbang upang mas maging produktibo at makabuluhan ang
iyong pag-aaral?
Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI
Isulat mo sa reflection journal ang lahat ng iyong
mga iniisip at saloobin upang maging gabay sa pagsukat
ng iyong mga kaalaman at pagganap sa mga gawaing
iyong naisakatuparan. Gawin mo rin itong pamantayan
tungo sa pagpapaunlad ng iyong sarili.
Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI
Binigyang diin sa Aralin 1 ang pagtalakay ng mga pangyayari
tungkol sa paglakas ng Europe. Nakasentro ang pagtalakay sa mga salik
na nagbunsod nito tulad ng pagsilang at kontribusyon ng Renaissance,
ang Repormasyon, maging ang naging tugon ng Simbahang Katoliko, at
ang Kontra-Repormasyon.
Mahalagang tandaan ang mga bagay na iyong natutuhan dahil
makatutulong ito sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng
daigdig. Mahalaga rin ang mga natalakay upang mapag-ugnay ang
nakaraan sa kasalukuyang panahon.
MGA SANGGUNIAN
Microsoft Encarta 2009
www.google.com/images
Araling Panlipunan: Kasaysayan ng Daigdig, pp. 274 - 321
DOWNLOAD LINK
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Prepared by:
JARED RAM A. JUEZAN
Teacher I
October 14 – November 19, 2015
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Repormasyon at Repormista
Repormasyon at RepormistaRepormasyon at Repormista
Repormasyon at Repormista
Raymart Guinto
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
edmond84
 
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang PandaigdigAng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
edmond84
 
Piyudalismo
PiyudalismoPiyudalismo
Piyudalismo
Rufino Pomeda
 
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Jennifer Macarat
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
Noel Cyrus Outreach Ministries, Inc.
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Olhen Rence Duque
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Joy Ann Jusay
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam
 
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at ManoryalismoPyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
Joanna19
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Jt Engay
 
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Yves Audrey Cenas
 
Kasunduang pangkapayapaan
Kasunduang pangkapayapaanKasunduang pangkapayapaan
Kasunduang pangkapayapaan
Mary Gladys Fodra Abao
 
Kabihasnang Roman
Kabihasnang RomanKabihasnang Roman
Kabihasnang Roman
Jelai Anger
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
edmond84
 
Pag-usbong ng Renaissance.pptx
Pag-usbong ng Renaissance.pptxPag-usbong ng Renaissance.pptx
Pag-usbong ng Renaissance.pptx
CARLOSRyanCholo
 
Sistemang Merkantilismo
Sistemang MerkantilismoSistemang Merkantilismo
Sistemang Merkantilismo
edmond84
 
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
ria de los santos
 

What's hot (20)

Repormasyon at Repormista
Repormasyon at RepormistaRepormasyon at Repormista
Repormasyon at Repormista
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
 
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang PandaigdigAng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
 
Piyudalismo
PiyudalismoPiyudalismo
Piyudalismo
 
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
 
panahon ng renaissance
panahon ng renaissancepanahon ng renaissance
panahon ng renaissance
 
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
Paglakas ng europe (Bourgeoisie)
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (ika 16-20 ...
 
Pag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng BourgeoisiePag-usbong ng Bourgeoisie
Pag-usbong ng Bourgeoisie
 
merkantilismo
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
 
Pyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at ManoryalismoPyudalismo at Manoryalismo
Pyudalismo at Manoryalismo
 
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYALGRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
GRADE 8 : REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
Kabihasnang Roman (Sinauna, Republika, Imperyo)
 
Kasunduang pangkapayapaan
Kasunduang pangkapayapaanKasunduang pangkapayapaan
Kasunduang pangkapayapaan
 
Kabihasnang Roman
Kabihasnang RomanKabihasnang Roman
Kabihasnang Roman
 
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng EuropePaglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
 
Pag-usbong ng Renaissance.pptx
Pag-usbong ng Renaissance.pptxPag-usbong ng Renaissance.pptx
Pag-usbong ng Renaissance.pptx
 
Sistemang Merkantilismo
Sistemang MerkantilismoSistemang Merkantilismo
Sistemang Merkantilismo
 
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)
 

Viewers also liked

Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
Jared Ram Juezan
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Joanna19
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Jhing Pantaleon
 
Ang Merkantilismo
Ang MerkantilismoAng Merkantilismo
Ang Merkantilismo
maryannaureo23
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
KrlMlg
 
Lipunan
LipunanLipunan
K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3
Noel Tan
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
chloe418
 
Paglakas ng europe merkantilismo
Paglakas ng europe  merkantilismoPaglakas ng europe  merkantilismo
Paglakas ng europe merkantilismo
Jared Ram Juezan
 
Pag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng MerkantilismoPag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng Merkantilismo
Godwin Lanojan
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Rhouna Vie Eviza
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Jared Ram Juezan
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
Avilei
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Jhing Pantaleon
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jared Ram Juezan
 
9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]
9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]
9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]
Shaina Magbayao
 
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
ApHUB2013
 
Modyul 2
Modyul 2Modyul 2
Modyul 2
Betty Lapuz
 

Viewers also liked (20)

Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
 
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTERKasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
Kasaysayan ng Daigdig Araling Panlipunan Grade 9 THIRD QUARTER
 
Ang Merkantilismo
Ang MerkantilismoAng Merkantilismo
Ang Merkantilismo
 
AP G8/G9 lm q3
AP G8/G9 lm q3AP G8/G9 lm q3
AP G8/G9 lm q3
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Lipunan
LipunanLipunan
Lipunan
 
K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3K 12 Grade8 AP LM Q3
K 12 Grade8 AP LM Q3
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
 
Paglakas ng europe merkantilismo
Paglakas ng europe  merkantilismoPaglakas ng europe  merkantilismo
Paglakas ng europe merkantilismo
 
Pag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng MerkantilismoPag Iral ng Merkantilismo
Pag Iral ng Merkantilismo
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Paglakas ng europe simbahang katoliko
Paglakas ng europe  simbahang katolikoPaglakas ng europe  simbahang katoliko
Paglakas ng europe simbahang katoliko
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]
9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]
9 ap lm_mod.3.v1.0_(1)[1]
 
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
Pagbagsak ng imperyong romano - balikaral - quarter 2
 
Modyul 2
Modyul 2Modyul 2
Modyul 2
 

Similar to Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe

AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATIONAP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
IvyTalisic1
 
COMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked already
COMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked alreadyCOMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked already
COMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked already
BrixterDanao
 
ARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptx
ARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptxARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptx
ARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptx
CLARISELAUREL
 
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3
Jonathan Husain
 
Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)
Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)
Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)
EJ Pascua
 
Ap module (unit 3)
Ap module (unit 3)Ap module (unit 3)
Ap module (unit 3)
M.J. Labrador
 
8aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp01
8aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp018aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp01
8aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp01
Jillian Barrio
 
A.P 9 (3rd Grading)
A.P 9 (3rd Grading)A.P 9 (3rd Grading)
A.P 9 (3rd Grading)
Edilissa Padilla
 
AP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdf
AP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdfAP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdf
AP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdf
mtmedel20in0037
 
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptxOnline Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
RoyRebolado1
 
Araling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptx
Araling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptxAraling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptx
Araling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptx
VandolphMallillin2
 
AP8 DLL 3RD QTR.docx
AP8 DLL 3RD                         QTR.docxAP8 DLL 3RD                         QTR.docx
AP8 DLL 3RD QTR.docx
EllaPatawaran1
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
edmond84
 
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imperModyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
南 睿
 
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Gellan Barrientos
 
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docxMorga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
LeslieMorga
 

Similar to Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe (20)

AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATIONAP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
AP Q3 ARALIN MERKANTILISMO GRADE 8 LEARNER POWER POINT PRESENTATION
 
COMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked already
COMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked alreadyCOMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked already
COMPREHENSIVE EXAM araling panlipunan 6 checked already
 
ARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptx
ARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptxARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptx
ARALIN 1 PAGLAKAS NG EUROPA.pptx
 
6Ap module iii
6Ap module iii6Ap module iii
6Ap module iii
 
Ap module iii
Ap module iiiAp module iii
Ap module iii
 
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3
Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Module 3
 
Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)
Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)
Grade 9 - Aralin Panlipunan (3rd Grading)
 
Ap module (unit 3)
Ap module (unit 3)Ap module (unit 3)
Ap module (unit 3)
 
8aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp01
8aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp018aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp01
8aplmq3 140602080033-phpapp01-140819205336-phpapp01
 
A.P 9 (3rd Grading)
A.P 9 (3rd Grading)A.P 9 (3rd Grading)
A.P 9 (3rd Grading)
 
8 ap lm q3
8 ap lm q38 ap lm q3
8 ap lm q3
 
AP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdf
AP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdfAP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdf
AP8_Q3_M4_arielvillanunsuwahausjsajuwwjeva.pdf
 
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptxOnline Class 6 Obedience 2ND day.pptx
Online Class 6 Obedience 2ND day.pptx
 
Araling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptx
Araling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptxAraling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptx
Araling Panlipunan Quarter 1 -WEEK1.pptx
 
AP8 DLL 3RD QTR.docx
AP8 DLL 3RD                         QTR.docxAP8 DLL 3RD                         QTR.docx
AP8 DLL 3RD QTR.docx
 
AP8 DLL 3RD ...
AP8 DLL 3RD                                 ...AP8 DLL 3RD                                 ...
AP8 DLL 3RD ...
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng EuropeMga Salik sa Paglakas ng Europe
Mga Salik sa Paglakas ng Europe
 
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imperModyul 7  ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
Modyul 7 ang paglaganap ng kolonyalismo at simula ng imper
 
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko modyul 3 Q3
 
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docxMorga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
 

More from Jared Ram Juezan

Kultura
KulturaKultura
Mga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranMga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiran
Jared Ram Juezan
 
Mga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyadoMga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyado
Jared Ram Juezan
 
9 types of students
9 types of students9 types of students
9 types of students
Jared Ram Juezan
 
Strengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesStrengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomes
Jared Ram Juezan
 
Rank of skills
Rank of skillsRank of skills
Rank of skills
Jared Ram Juezan
 
Learner information system
Learner information systemLearner information system
Learner information system
Jared Ram Juezan
 
Adoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaAdoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agenda
Jared Ram Juezan
 
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
Jared Ram Juezan
 
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelGuidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Jared Ram Juezan
 
Tips on passing the licensure
Tips on passing the licensureTips on passing the licensure
Tips on passing the licensure
Jared Ram Juezan
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Jared Ram Juezan
 
The role of social media in learning
The role of social media in learningThe role of social media in learning
The role of social media in learning
Jared Ram Juezan
 
Klima ng asya
Klima ng asyaKlima ng asya
Klima ng asya
Jared Ram Juezan
 
Ang mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asya
Jared Ram Juezan
 
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubigMapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
Jared Ram Juezan
 
Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)
Jared Ram Juezan
 
Budget of work 2 (1)
Budget of work 2 (1)Budget of work 2 (1)
Budget of work 2 (1)
Jared Ram Juezan
 
Budget of work 1
Budget of work 1Budget of work 1
Budget of work 1
Jared Ram Juezan
 
Budget of work 4 (1)
Budget of work 4 (1)Budget of work 4 (1)
Budget of work 4 (1)
Jared Ram Juezan
 

More from Jared Ram Juezan (20)

Kultura
KulturaKultura
Kultura
 
Mga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranMga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiran
 
Mga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyadoMga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyado
 
9 types of students
9 types of students9 types of students
9 types of students
 
Strengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesStrengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomes
 
Rank of skills
Rank of skillsRank of skills
Rank of skills
 
Learner information system
Learner information systemLearner information system
Learner information system
 
Adoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaAdoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agenda
 
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
 
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelGuidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
 
Tips on passing the licensure
Tips on passing the licensureTips on passing the licensure
Tips on passing the licensure
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
 
The role of social media in learning
The role of social media in learningThe role of social media in learning
The role of social media in learning
 
Klima ng asya
Klima ng asyaKlima ng asya
Klima ng asya
 
Ang mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asya
 
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubigMapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
 
Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)
 
Budget of work 2 (1)
Budget of work 2 (1)Budget of work 2 (1)
Budget of work 2 (1)
 
Budget of work 1
Budget of work 1Budget of work 1
Budget of work 1
 
Budget of work 4 (1)
Budget of work 4 (1)Budget of work 4 (1)
Budget of work 4 (1)
 

Recently uploaded

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 

Recently uploaded (11)

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 

Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe

 • 4. Gawain 1: WORD HUNT Hanapin at bilugan sa puzzle box ang mga terminong tinutukoy sa bawat kahon sa kasunod na pahina. Gamitin ang una at huling titik ng salita bilang gabay sa paghahanap ng bawat salita.
 • 7. Gawain 1: WORD HUNT Matapos matukoy ng mga mag-aaral ang mga salitang may kaugnayan sa aralin, hikayatin silang bumuo ng konsepto na maiuugnay sa paglakas ng Europe sa tulong ng mga salitang kanilang nahanap. Isulat ito sa rectangle callout. Para sa higit na pag-unawa sa bahaging ito ng aralin, gamitin ang mga pamprosesong tanong.
 • 9. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano-ano ang iyong nahanap at nabuong mga salita? 2. Batay sa mga salitang iyong nahanap at nabuo, alin sa mga ito ang inakala mong malaki ang kaugnayan sa paglakas ng Europe? Bakit mo nasabi iyon? 3. Paano mo nabuo ang sariling konsepto o kaisipan mula sa mga salitang iyong pinagsama-sama?
 • 11. Gawain 2: KILALANIN MO! Suriin ang mga sumusunod na mga larawan. Kilalanin ang bawat nakalarawan at isulat sa patlang ang tungkulin o gawain ng bawat isa. Gawin sa kuwaderno.
 • 12. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sino-sino ang ipinakikita sa mga larawan? 2. Mayroon ka bang kilala na katulad ng nasa larawan? 3. Sa anong panahon kaya ng kasaysayan sila nagmula at nakilala? 4. May naitutulong ba sa kasalukuyan ang mga nasa larawan? Patunayan
 • 14. Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE Sa tulong ng gawaing ito, masusukat mo ang kaalaman at pag – unlad sa pag-unawa ng aralin. Pumili ng kapareha at basahin ang katanungan sa aralin. Sagutin ang tanong sa mga kahong itinakda sa inyo bago pagsamahin ang mga ideya. Iwanang walang sagot ang dalawang nasa ibabang kahon at balikan ito sa huling bahagi ng aralin. Gawin ito sa kuwaderno.
 • 15. Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE
 • 18. Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN Natalakay sa Aralin 3 ng Modyul 2 ang mahahalagang pamana sa bayan at lungsod sa Panahong Medieval. Malaki ang naitulong ng mga pamanang ito sa pag-usbong sa Europe. Makikita sa diagram ang mga pamanang ito. Suriin ang diagram at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa kanang bahagi ng diagram. Gawin ito sa kuwaderno.
 • 19. Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN
 • 20. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sa mga pamanang inilahad sa dayagram, alin sa mga ito ang inaakala mong pinakamahalaga? Bakit? 2. Sa iyong palagay, paano makaaapekto ang mga pamanang ito sa paglakas ng Europe?
 • 22. Gawain 5: BURGIS KA! Malaki ang bahaging ginampanan ng mga bourgeoisie sa paglakas ng Europe. Gusto mo ba silang makilala? Basahin at unawain mo ang teksto tungkol sa bourgeoisie. Iyong itala ang mahahalagang datos na nakapaloob dito at punan ang cloud call out at concept map ng nasabing datos tungkol sa bourgeoisie. Isulat sa kuwaderno.
 • 23. PAG – USBONG NG MGA BOURGEIOISE
 • 24. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bourgeoisie – iniuugnay sa mga mamamayan ng bayan sa Medieval France na binubuo ng mga artisan at mangangalakal.
 • 25. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Artisan – manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may particular na gamit o pandekorasyon lamang.
 • 26. PAGKAKAIBA BOURGEOISIE ARISTOKRASYA, MGA MAGSASAKA, O NG MGA PARI Daigdig: Pamilihan Daigdig: Manor o simbahan Hindi nakatali sa mga panginoong may lupa o landlord Nakatali sa mga panginoong may lupa o landlord Yaman: galing sa industriya Yaman: galing sa lupa Ang mga artisan ay naninirahan sa mga nabuong pamayanan, hindi nakadepende sa sistemang piyudal at hindi binabayaran sa kanilang paggawa Ang mga artisan ay hindi naninirahan sa mga nabuong pamayanan, nakadepende sa sistemang piyudal at binabayaran sa kanilang paggawa
 • 29. HINDI NAKATALI SA MGA LANDLORD
 • 30. ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
 • 31. HINDI NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL
 • 32. HINDI BINABAYARAN SA KANILANG PAGGAWA
 • 35. NAKATALI SA MGA LANDLORD
 • 36. ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
 • 38. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging makapangyarihang pwersa ang mga bourgeoisie sa Europe.
 • 39. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging makapangyarihang pwersa ang mga bourgeoisie sa Europe. Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
 • 40. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
 • 41. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal
 • 42. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
 • 43. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)
 • 44. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko) Mga pangunahing namumuhunan
 • 45. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko) Mga pangunahing namumuhunan Mga negosyante
 • 46. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko) Mga pangunahing namumuhunan Mga negosyante *hindi na kabilang ang mga artisan dahil naiuri na sila bilang manggagawa
 • 47. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Ang kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng kayamanan at pakikipag-alyansa (pagkampi) sa hari laban sa landlord.
 • 48. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Ang kanilang kapangyarihan ay pang-ekonomiya lamang.
 • 49. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution?
 • 50. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na…..
 • 51. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na….. a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo
 • 52. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na….. a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo b. Sa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan
 • 53. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na….. a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo b. Sa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan c. Karapatan sa kalakalan at pagmamay - ari
 • 54. KAPANGYARIHAN NG MGA BOURGEOISIE Ika – 17 na siglo Ika - 19 na siglo Pang – ekonomiya lamang Nagkaroon ng political na kapangyarihan, nagkamit ng karapatang political, panrelihiyon at sibil sa pamamagitan ng pagtataguyod ng liberalismo
 • 57. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sino-sino ang itinuturing na kabilang sa pangkat ng bourgeoisie? 2. Ano-ano ang katangian ng bourgeoisie? 3. Ano ang naging papel nila sa paglakas ng Europe? 4. Sino ang maituturing na Bourgeoisie sa kasalukuyan? 5. Sa kasalukuyan paano nakatutulong ang bourgeoisie sa ating bansa at maging sa daigdig?
 • 60. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - hango sa karanasan ng Spain na yumaman at makapangyarihan dahil sa mahahalagang metal na nanggaling sa mga kolonya nito sa South America at Central America.
 • 61. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - kailangan ng kolonya na magkaloob ng mga ginto at pilak
 • 62. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - dapat mas paunlarin pa ang kalakalan sa ibang bansa ng mga bansang walang kakayahang makakuha ng ginto at pilak ng madalian
 • 63. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - kung mas marami ang iluluwas kaysa iaangkat, mas maraming ginto at pilak ang papasok sa bansa. - mapapanatili ang lamang sa balance ng kalakalan.
 • 64. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN NASYONALISMONG EKONOMIKO - elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nation – state
 • 65. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN NASYONALISMONG EKONOMIKO - kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan.
 • 66. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN NASYONALISMONG EKONOMIKO - hindi na aasa sa mga produktong dayuhan
 • 67. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - itaguyod ang kaunlarang pang – ekonomiya at kapangyarihang political ng isang bansa.
 • 68. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - layuning magkaroon ng malaking kitang magbibigay daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kaniyang hukbo at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig.
 • 69. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN DOKTRINANG BULLIONISM - sentral ng teorya ng merkantilismo - ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.
 • 70. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN DOKTRINANG BULLIONISM - mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis - mas magiging mayaman at makapangyarihan ang naturang bansa.
 • 71. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Batay sa mga kaisipan at konseptong nabasa sa teksto, ano ang kahulugan ng merkantilismo? 2. Bakit sinasabing hindi lamang pang-ekonomiya kundi pampolitika rin ang layunin ng merkantilismo? 3. Paano nagsimula at nakatulong ang merkantilismo sa paglakas ng Europe? 4. Mayroon pa bang merkantilismo sa kasalukuyan? Patunayan. 5. Pabor ka ba na ito ang gamiting sistemang pang-ekonomiya sa ating bansa? Sa daigdig? Bakit?
 • 74. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Noong panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan
 • 75. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Noong panahon ng piyudalismo, mahina ang kapangyarihan ng hari
 • 76. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Noong panahon ng piyudalismo, ang naghahari ay mga noble na sila ring mga panginoong maylupa (landlord).
 • 77. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - sa tulong ng mga bourgeoisie, ang mga hari ay unti – unting namayagpag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo at pagbubuo ng matatatag na sentralisadong pamahalaan.
 • 78. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - humirang siya ng mamamayang magpapatupad ng batas at nagsasagawa ng paglilitis at paparusa sa korte ng palasyo.
 • 79. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Resulta: lumipat ang katapatan ng tao mula sa landlord tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.
 • 80. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Dahil sa buwis: nagkaroon ng pondo ang hari upang magbayad ng mga sundalo
 • 81. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - nakalaya ang hari mula sa proteksyon na dating ibinibigay ng mga knight ng mga landlord.
 • 82. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - ang katapatan ng mga sundalo ay nasa hari, maaari silang gamitin ng hari laban sa mga knight ng landlord kung kinakailangan.
 • 83. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - maaari nang humirang ang hari ng mga edukadong mamamayan bilang kolektor ng buwis, hukom, sekretarya at administrador.
 • 84. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Anu – ano ang salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari? Isulat ang sagot sa kuwaderno.
 • 85. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Nation – state: isang estado na pinananahanan ng mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon at kasaysayan.
 • 86. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - ang mamamayan ay isang nagkakaisang lahi
 • 87. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Estado dahil nasa isang tiyak na teritoryo at pamahalaan silang may soberanidad (soberanya) o kasarinlan
 • 88. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.
 • 89. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Katangian ng nation – state sa panahong ito. 1. May sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng isang pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihan na magpatupad ng batas sa buong nasasakupan.
 • 91. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Katangian ng nation – state sa panahong ito. 2. Bagong institusyong nabuo gaya ng isang hukbo ng mga propesyunal na sundalo na tapat sa hari.
 • 92. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Tungkulin ng hukbo na palawigin ang teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya kahit na nangangahulugan ito ng digmaan.
 • 93. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Katangian ng nation – state sa panahong ito. 3. Pagsisimula ng institusyon ng burukrasya sa mga opisyal o kawani na may kasanayan para patakbuhin ang pamahalaan ayon sa kautusan ng monarkiya.
 • 94. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Tungkulin; pangongolekta ng buwis, pagpapatupad ng batas at pagkakaloob ng hustisya.
 • 95. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Dahil sa makapangyarihan ang mga nation – state, nagpakita ng ibayong lakas ang Europe. 1. Nabuo ang ibayong lakas pampolitika, panlipunan at pang – ekonomiya 2. pagpapalawak ng impluwensiya: nanghimasok at pananakop ng mga Europeong nation – state sa Asya, America at nang kinalaunan, sa Africa.
 • 96. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Paano nakatulong ang mga nation – state sa paglakas ng Europe? Isulat ang sagot sa kuwaderno.
 • 98. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano - ano ang salik na nagpabago sa konsepto ng monarkiya at nagpalakas sa kapangyarihan ng hari? 2. Ano - anong bansa sa kasalukuyan ang pinamumunuan pa rin ng hari at reyna? 3. Paano nakatulong ang nation-state sa paglakas ng Europe? 4. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na hari at reyna ang mamuno sa ating bansa? Bakit?
 • 99. PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE
 • 100. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - nababawasan ang katapatan ng mga mamamayan sa mga landlord
 • 101. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - nakikita nila ang Simbahan bilang bagong sentro ng debosyon
 • 102. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - tinuligsa ang pang – aabuso ng mga hari
 • 103. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - lalong lumakas ang kapangyarihan ng Papa
 • 104. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE 1073 – naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Pope Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos.
 • 105. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - pinakamataas na lider – espirituwal at tagapagmana ng Simbahang Katoliko mula kay San Pedro - ang Papa ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina
 • 106. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - ang lahat ng Obispo ay dapat na mapasailalim sa kanya, gayundin ang hari na ang kapangyarihan ay dapat lamang diumanong gamitin sa layuning Kristiyano.
 • 107. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Pope Gregory VII. - relihiyong panatisismo ang nais ng Papa
 • 108. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - hindi nagustuhan ni Henry IV, isang haring German dahil tuwirang nakaaapekto sa mga kaugalian at usaping political sa Germany. - Hiniling niya sa mga obispong German na pababain sa pwesto ang Papa
 • 109. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - itiniwalag (ekskomulgado) si Henry IV sa Simbahang Katoliko at humiling at alisin ang ekskomulgasyon sa kaniya - tumayo nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa Hilagang Italy ng 3 araw (1077)
 • 110. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - pinatawad ng Papa si Henry - nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbahan
 • 111. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA CONCORDAT OF WORMS (1122) - kasunduan sa pagitan ng Simbahan at ni Henry IV - kumilala sa dalawang tungkulin ng Obispo bilang lider – espirituwal ng Simbahan at panginoong maylupa.
 • 112. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA CONCORDAT OF WORMS (1122) - kinilala ang Simbahan bilang isang nagsasariling institusyon na pinamumunuan ng Papa na hindi napapasailalim sa sinumang hari.
 • 113. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA ANG SIMBAHAN - pinakamapangyarihang institusyon sa panahon ng Middle Ages. - malawak ang lupaing pag – aari nito
 • 114. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA ANG SIMBAHAN - nagtakda sa Europe ng pamantayan ng pag – uugali at moralidad - namahalaan sa edukasyon
 • 116. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA ANG SIMBAHAN - maging ang mga hari ay kaya niyang utusan o pasunurin - sa pangunguna ng Simbahan, nabuo ang imahen ng Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristiyano – ang Republica Christiana na pinamumunuan ng hari sa patnubay ng Papa.
 • 117. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA 11th – 13th CENTURY EUROPE - lumaki ang populasyon - nanumbalik ang dating siglang pangkalakalan - umusbong ang mga lungsod at kalaunan naging nation – state at - lumakas ang kapangyarihan ng Simbahan
 • 119. Gawain 8: DISCUSSION WEB Sundin ang sumusunod: 1. Pagkatapos basahin ang teksto, sagutan ang tanong sa discussion web. Bumuo ng limang pangkat na may parehong bilang. 2. Talakayin ang tanong sa iyong pangkat at bumuo ng ebidensya at suporta sa panig ng Oo at Hindi. 3. Suriin ang tanong at itala ang mga impormasyon at pahayag ng bawat miyembro sa bawat pangkat kung ang sagot ay Oo o Hindi. 4. Magtulungan ang bawat miyembro ng pangkat sa pagbuo ng dahilan at kongklusyon. 5. Panghuli, pumili ng tagapagsalita para maibahagi ang inyong pananaw sa buong klase.
 • 121. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang naging papel ng Simbahan sa paglakas ng Europe? 2. Bakit mahalaga ang impluwensiya ng Simbahan sa paglakas ng Europe? 3. Paano nakatulong ang Simbahan sa paglakas ng Europe at transpormasyon ng daigdig? 4. Malaki pa rin ba ang impluwensiya ng Simbahan sa kasalukuyan? Patunayan.
 • 123. Gawain 9: OO o HINDI Pagkatapos ang pagtalakay, pagsusuri ng mga konsepto at kaalaman sa naging aralin, iyong malalaman kung gaano mo nauunawan ang naging pag – aaral tungkol sa paglakas ng Europe. Basahin at suriin mo ang mga pahayag hinggil sa aralin. Idikit mo ang hawak mong thumbs up sign sa bahagi ng OO kung nauunawaan mo na ito at sa bahagi naman ng HINDI kung hindi pa malinaw sa iyo ang konsepto ng aralin. Pagkatapos ay suriin ang bilang ng mga nakaunawa at hindi pa naging malinaw ang pagkaunawa.
 • 124. Gawain 9: OO o HINDI KONSEPTO/ KAALAMAN OO (NAUNAWAAN) HINDI (NAUNAWAAN) 1. Ang bourgeoisie ay binubuo ng mga mamamayang kabilang sa panggitnang uri ng lipunan. 2. Dahil sa impluwensiya ng bourgeoisie, nasimulan ang mga reporma sa pamahalaan. 3. Ang merkantilismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na lumaganap sa Europe at naghangad ng pagkakaroon ng maraming ginto at pilak bilang tanda ng kayamanan at kapangyarihan ng bansa. 4. Sa pagkawala ng kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, ang hari ang nagsilbing pinuno at nagpatingkad sa pagtatatag ng national monarchy. 5. Ang Simbahan ang nagsilbing tagapangalaga ng kalinangan sa imperyo noong Panahong Medieval.
 • 127. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO PAG-USBONG NG RENAISSANCE Dahil sa pag-unlad ng agrikultura bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim, umunlad ang produksiyon sa Europe noong Middle Ages. 1. Lumaki ang populasyon 2. Pagdami ng pangangailangn ng mamamayan na natugunan naman ng maunlad na kalakalan
 • 128. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY - nakinabang sa kalakalan - naging sentrong pangkalakalan at pananalapi sa Europe. - monopolisado ang kalakalan sa pagitan ng Asya at Europe
 • 129. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY - Milan, Florence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa
 • 130. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY - Mga lungsod – estado: Milan, Florence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa  ang yaman ay hindi nakasalalay sa lupa kundi sa kalakalan at industriya  kung nangangailangn ng pera ang Papa, hari o Panginoong Maylupa, nanghihiram sila sa mga mangangalakal at banker
 • 131. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY • Ang mga Medici sa Florence ang halimbawa ng mangangalakal at banker
 • 132. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO RENAISSANCE “Muling Pagsilang o rebirth” - kilusang kultural o intelektuwal na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. - Pagtatapos ng Middle Ages, panahon ng transisyon mula Middle Ages tungo sa Modern Period o Makabagong Panahon
 • 134. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY?
 • 135. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? •Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome at higit na may kaugnayan ang Italyano kaysa sa mga Romano o alinmang bansa sa Europe
 • 136. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? •Pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong mahusay sa sining at masigasig sa pag-aaral.
 • 137. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? • Maganda ang lokasyon nito. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga lungsod dito na makipagkalakalann sa Kanlurang Asya at Europe
 • 138. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? • Mahalagang papel ang ginampanan ng mga unibersidad sa Italy. Naitaguyod at napanatiling buhay ang kulturang Klasikal at ang mga teknolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihasnang Griyego at Romano.
 • 139. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? Batay sa mga impormasyong inilahad, bakit nga ba sa Italy sumibol ang Renaissance?
 • 140. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA HUMANISTA Sa pagtatapos ng Middle Ages, •nagkaroon ng bagong kapangyarihan ang mga hari samantalang ang kapangyarihan naman ng Simbahan ay sinimulang tuligsain.
 • 141. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA HUMANISTA Sa pagtatapos ng Middle Ages, •Ang mga digmaan, epidemya, at suliraning pang- ekonomiya ay tuluyan nang nagwakas.
 • 142. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA HUMANISTA Sa pagtatapos ng Middle Ages, •Nagbigay-daan ang mga kaganapang ito sa pagsilang ng bagong pananaw na dulot ng interes sa pag-aaral ng sinaunang Greece at Rome, ang Humanismo.
 • 143. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO HUMANISMO isang kilusang intelektuwal noong Renaissance na naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome sa pag-aaral dahil naglalaman ito ng lahat ng aral na dapat matutuhan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay.
 • 144. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO HUMANIST O HUMANISTA - mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. - meaning: “guro ng humanidades, particular ng wikang Latin” - pinag-aaralan: wikang Latin at Greek, komposisyon, retorika, kasaysayan at pilosopiya, at maging Matematika at Musika. - dapat gawing modelo ang mga Klasikal na ideyang matatagpuan sa mga asignaturang ito.
 • 145. MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA - IBANG LARANGAN Sining at Panitikan
 • 146. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN SINING AT PANITIKAN Francesco Petrarch (1304-1374). Ang “Ama ng Humanismo”. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang “Songbook,” isang koleksiyon ng mga sonata ng pag- ibig sa pinakakamahal niyang si Laura.
 • 148. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Giovanni Boccacio (1313 – 1375) Matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kaniyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang “Decameron”, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang (100) nakatatawang salaysay.
 • 150. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN William Shakespeare (1564 – 1616) Ang “Makata ng mga Makata.” Naging tanyag na manunulat sa Ginintuang Panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng: Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Anthony at Cleopatra at Scarlet.
 • 156. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Desiderius Erasmus (c.1466-1536). “Prinsipe ng mga Humanista.” May-akda ng “In Praise of Folly” kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao.
 • 158. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Nicollo Machievelli (1469-1527). Isang diplomatikong manunulat na taga Florence, Italia. May-akda ng “The Prince.” Napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo: “Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan.” “Wasto ang nilikha ng lakas.”
 • 160. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Miguel de Cervantes (1547- 1616). Sa larangan ng panitikan, isinulat niya ang nobelang “Don Quixote de la Mancha,” aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period.
 • 162. MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA - IBANG LARANGAN PAGPIPINTA
 • 163. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Michelangelo Bounarotti (1475-1564). Ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance, ang una niyang obra maestro ay ang estatwa ni David. Sa paanyaya ni Papa Julius II ipininta niya sa Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kuwento sa Banal na Kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdaigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang La Pieta, isang estatwa ni Kristo pagkatapos ng Kaniyang Krusipiksyon.
 • 168. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Leonardo da Vinci (1452-1519). Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang “Huling Hapunan” (The Last Supper), na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang Kaniyang labindalawang disipulo. Isang henyong maraming nalalaman sa iba’t ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor, kundi isa ring arkitekto, iskultor, inhinyero, imbentor, siyentista, musikero at pilosopher.
 • 171. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Raphael Santi (1483-1520). “Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”. Pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsiyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kaniyang tanyag na gawa ang Obra Maestrang “Sistine Madonna”, “Madonna and the Child” at “Alba Madonna.”
 • 173. MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA - IBANG LARANGAN AGHAM
 • 174. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Nicolas Copernicus (1473-1543). Inilahad ni Nicolas ang Teoryang Heliocentric; “Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito, kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw.” Pinasungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob, na matagal ding tinangkilik ng simbahan.
 • 176. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Galileo Galilei (1564-1642). Isang astronomo at matematiko, noong 1610. Malaki ang naitulong ng kaniyang na imbentong teleskopyo para mapatotohanan ang Teoryang Copernican.
 • 177. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Sir Isaac Newton (1642-1727). Ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kaniyang “Batas ng Universal Gravitation,” ang bawat planeta ay may kaniya-kaniyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na ang grabitasyong ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas.
 • 179. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko bagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hangga’t ang tao ay naghahanap at naghahangad ng kasagutan sa kaniyang mga tanong.
 • 180. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Paano binago ng mga ambag ng Renaissance ang pananaw at kultura ng Europe noon at maging sa kasalukuyan?
 • 181. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Ang ika-14 hanggang ika-16 na siglo ang sinasabing panahon na kung saan kakikitaan ng mga pagbabago mula sa madilim na anino ng kalagitnaang panahon patungo sa Modernong Panahon. Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay nagbigay daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng malawak at maunlad na mga pag-aaral, pagmamasid at pananaliksik. Ang transisyong ito ay nagbigay daan rin sa pag-usbong ng Rebolusyong Intelektuwal at malawak na kaalaman sa daigdig bunsod ng malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat indibidwal. Ang pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at pagbubuklod - buklod ng mga bansa sa katotohanang ang pagpapahalaga sa kalayaan at kabutihan ay nauukol sa sangkatauhan.
 • 182. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang ang tinanggap sa mga unibersidad o pinayagang magsanay ng kanilang propesyon sa Italy. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang makilala ang ilang kababaihan at ang kanilang ambag sa Renaissance.
 • 183. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Isotta Nogarola ng Verona na may akda ng Dialogue on Adam and Eve (1451) at Oration on the Life of St. Jerome (1453) na kakikitaan ng kaniyang kahusayan sa pag-unawa sa mga isyung teolohikal.
 • 184. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Laura Cereta mula sa Brescia na bago mamatay sa gulang na 30 ay isinulong ang isang makabuluhang pagtatanggol sa pag-aaral na humanistiko para sa kababaihan.
 • 185. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Sa pagsulat ng tula, mahahalagang personalidad ng Renaissance sina Veronica Franco mula sa Venice
 • 186. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Vittoria Colonna mula sa Rome.
 • 187. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Sa larangan ng pagpipinta, nariyan sina Sofonisba Anguissola mula sa Cremona na may likha ng Self-Portrait (1554) at si Artemisia Gentileschi, anak ni Orazio, na nagpinta ng Judith and Her Maidservant with the Head of Holoferness (1625) at Self- Portrait as the Allegory of Painting (1630).
 • 188. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Ano-ano ang kontribusyon ng kababaihan sa larawan?
 • 189. PANGKATANG PAG-UULAT Maghahati ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. Sa tulong ng tekstong iyong binasa ay ilahad ninyo ng inyong kapangkat ang mahahalagang impormasyon tungkol sa Renaissance. Pangkat 1: Kahulugan ng Renaissance Pangkat 2: Salik sa Pagsibol ng Renaissance Pangkat 3: Ambag ng Renaissance sa Iba’t ibang Larangan Pangkat 4: Mga Kababaihan sa Renaissance
 • 190. PANGKATANG PAG-UULAT Pagkatapos ng inyong presentasiyon maglagay ng mga datos sa concept definition map para sa mas malinaw na daloy ng mga impormasyong kaugnay ng paksa. Magbigay ng reaksiyon o magtanong sa naging presentasiyon ng kamag-aaral kung mayroon kang hindi naunawaan.
 • 192. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang kahulugan ng Renaissance? 2. Ano-ano ang naging mga salik sa pag-usbong ng Renaissance? 3. Bakit sa Italy nagsimula ang Renaissance? 4. Ano ang naging epekto ng Renaissance sa pagkakaroon ng panibagong pagtingin sa politika, relihiyon, at pag-aaral? 5. Sino-sino ang pangunahing tagapagtaguyod ng Renaissance? 6. Ano-ano ang mga naiambag ng Renaissance sa ating kabihasnan? 7. Sino-sinong kababaihan ang kilala sa panahong ito?
 • 193. PAMPROSESONG MGA TANONG 8. Ano-ano ang kanilang naging kontribusyon sa Panahon ng Renaissance? 9. Paano nakatulong ang Renaissance sa paglakas ng Europe? 10. Nagaganap pa rin ba ang mga pangyayari sa Panahon ng Renaissance sa kasalukuyan? Magbigay ng mga patunay. 11. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-ambag ng anumang bagay sa ating bansa, anong bagay at saang larangan mo pipiliing makapagbahagi ng mga ito? Pangatuwiranan.
 • 194. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG RENAISSANCE Nagdala ng maraming pagbabago at mga pamana sa daigdig ang Panahon ng Renaissance. Sa bahaging ito ay tutungo ka naman sa kuwento ng Repormasyon at Kontra Repormasyon.
 • 196. Gawain 11: PALITAN TAYO! Panuto: Sa huling bahagi ng Middle Ages ay naranasan ang paghina ng Simbahan dahil sa mga pagbabagong politikal, ekonomiko, at panlipunan. Pagsapit ng ika-14 na siglo, maraming mga reporma ang hinihingi sa Simbahan. Dito nagsimula ang Repormasyon. Basahin at unawain ang teksto sa Repormasyon upang masuri ang mga kaganapan sa panahong ito. Ihanda mo rin ang iyong sarili sa mga gawain sa bahaging ito ng aralin.
 • 197. Gawain 11: PALITAN TAYO! ANG REPORMASYON Ang katawagan sa mga kaganapan na yumanig sa kakristiyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 na dantaon na humantong sa pagkakahati ng Simbahang Kristiyano. Dito nagsimula ang paghihiwalay ng mga Protestante sa Simbahang Katoliko Romano, gayunpaman hindi nagpabaya ang mga Katoliko Romano, sinimulan nila ang pagbabago sa sariling relihiyon nang hindi binabago ang kanilang doktrina.
 • 198. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Ipinanganak si Luther noong Nobyembre 10, 1483, sa Eisleben, Germany. Ang kaniyang ama, si Hans Luther ay isang magsasaka na naging minero ng tanso, samantalang ang ina niyang si Margareth Linderman ay mula sa isang pamilyang kabilang sa gitnang uri.
 • 199. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK - ang napagsimula ng Repormasyon. - propesor sa Wittenburg University (Germany) - sumulat ng “Ninety – Five Thesis” - tinuligsa ang simony o pagbibili ng mga pwesto at indulhensya o pagbibili ng kapatawaran - tinutulan ang “kabanalan ng Papa” - Aral: ang kaligtasan ay masusumpungan lamang sa Bibliya
 • 201. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Noong taong 1529, nagbigay ang mga sumusuportang estado at bayang Aleman ng isang protestasyon - na siyang pinagmulan ng salitang Protestante.
 • 202. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Sila ay ang mga sumasalungat sa mamamayang Katoliko at sa emperador ng Banal na Imperyong Romano. Pagkatapos ng ilang taong alitan ng Protestante at Katoliko Romano na humantong sa digmaan, ito ay tinapos ni Charles V sa pamamagitan ng paglagda sa Kapayapaang Augsburg noong 1555.
 • 204. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Nasasaad sa kasunduan na kilalanin ng mga hari o namumuno ang malayang pagpili ng relihiyon ang kanilang nasasakupan.
 • 205. Gawain 11: PALITAN TAYO! ANG REPORMASYON Batay sa teksto, paano nagsimula ang Repormasyon?
 • 206. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA - REPORMASYON Bago nagsimula ang Repormasyong Protestante, nagsikap ang mga pinunong Katoliko na maituwid ang mga maling pamamaraan ng Simbahan. Si Papa Gregory VII (1073-1085), na lalong kilala sa una niyang pangalang Hilderbrand, ang nagpasimuno ng tatlong pagbabago sa Simbahan.
 • 207. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA - REPORMASYON 1. Pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng pamilya at nang mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. 2. Pag-aalis ng simony. 3. Pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa anumang tungkulin sa Simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno.
 • 208. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Upang harapin ang hamon ng Protestantismo, isang malakas na kilusan ang sinimulan ng mga tapat na Katoliko upang paunlarin ang Simbahang Katoliko. Tinawag ang kilusang ito na Catholic Reformation o Counter Reformation. Isinagawa ito ng Konseho ng Trent, Inquisition at ng mga Samahan ng mga Heswita (Society of Jesus).
 • 210. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Nagtagumpay ang mga Heswita sa pagbawi sa Bohemia, Hungary, Poland, at Timog Germany para sa Simbahang Katoliko. 1. Sila ang naging makapangyarihang lakas ng Katolisismo sa kanlurang Europe. 2. Nagtatag sila ng mga paaralan at naging dalubhasa bilang mga guro. 3. Pinilit din nilang magkaroon ng malaking kaugnayan sa politika ng Europe.
 • 211. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON 4. Naging tagapayo sila at katapatang-loob ng mga hari at reyna ng mga kahariang Katoliko. 5. Nagtamo sila ng matataas na karangalan sa pamamagitan ng kanilang nagawa bilang mga iskolar at mga siyentista.
 • 212. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Sa panahon nina Haring Ferdinand at Reyna Isabella ipinatupad ang Inquisition laban sa mga erehe at Hudyo at nakidigma sa mga Muslim ng Granada. Maging ang Simbahan ay sumailalim sa trono ng hari at reyna.
 • 213. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Ano-ano ang binago ni Pope Gregory VII sa Simbahang Katoliko? Ano ang naging bunga ng Kontra - Repormasyon?
 • 214. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON nagkaroon ng dibisyong panrelihiyon sa Europe kung saan ang hilaga ay naging mga Protestante samantalang ang timog naman ay nanatiling Katoliko;
 • 215. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON sa kadahilanang maraming mga turo ng Simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo, at iba pang pagmamalabis ng mga pari, marami ang humiwalay sa Simbahang Katoliko at nagtatag ng mga sekta ng Protestante tulad ng Calvinism, Lutheranism, Methodist, Anglican, Presbyterian, at iba;
 • 216. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON gumawa ng aksiyon ang Simbahang Katoliko hinggil sa mga suliraning pangrelihiyon na kanilang hinarap upang muling mapanumbalik ang dating tiwala ng mga tagasunod nito at pagbutihin ang pananampalatayang Katoliko. Ang ilan sa mga repormang kanilang ginawa ay ang pagpapawalang bisa ng seremonya na tumutukoy sa pagbebenta at pagbibili ng mga opisyo ng Simbahan at ang pagbabawal sa pagtatalaga ng mga hari o karaniwang pinuno sa Simbahan;
 • 217. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europe (Katoliko at Protestante) ay nagbunga sa mahabang panahon ng digmaang panrelihiyon ang pagpapanumbalik ng katuruang espirituwal sa Kristiyanismo, ang pagpapalaganap ng Bibliya, at ang doktrina ng kaligtasan base sa Bibliya. Isinasaad dito na ang kaligtasan ay makakamit hindi sa pagsapi sa Simbahan kundi sa pagtanggap at pagtitiwala kay Kristo.
 • 218. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON 1. Ano ang naging bunga ng Kontra-Repormasyon? 2. Ano-ano ang naging epekto ng Repormasyon? 3. Mabuti ba o masama ang naging epekto ng Repormasyon? Patunayan. 4. Ano ang mahalagang aral na iniwan ng Repormasyon sa mga tao?
 • 219. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON Sa tulong ng mga kaalaman sa nasuring teksto, sipiin mo ang Contrast-Compare Map. Punan mo ito ng hinihinging mga impormasyon. Pagkatapos, makipagpalitan ka ng papel sa iyong kamag-aaral. Suriin ang gawa ng bawat isa at magbigay ng reaksiyon sa kasagutan ng iyong kamag-aral. Kumpletuhin din ang 3 - 2 -1 Chart tungkol sa Repormasyon at Kontra- Repormasyon.
 • 222. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang Repormasyon? 2. Bakit iniugat kay Martin Luther ang unang yugto ng Repormasyon? 3. Paano lumaganap ang Repormasyon? 4. Ano ang naging sagot ng Simbahang Katoliko sa Repormasyon? 5. Ano-ano ang naging pamana ng Repormasyon? 6. Paano binago ng Repormasyon ang Europe? 7. Sa kasalukuyan, nakaapekto ba sa iyong paniniwala sa Diyos ang pagkakaroon ng iba’t ibang denominasyon ng relihiyon sa iyong paligid? Bakit?
 • 224. Gawain 12: TAYAIN MO! Suriin ang sumusunod na pahayag. Itanong mo sa iyong sarili kung ginagawa mo o hindi ang mga gawaing nakatala. Itala mo rin ang iyong dahilan at mungkahi sa mga gawaing ito.
 • 227. Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE Balikan mo ang Think-Pair-Share Chart. Sa pagkakataong ito na natutuhan mo na ang mahahalagang konsepto ng aralin ay sagutan mo na at ng iyong kapareha ng pinal ang katanungan sa aralin sa pagsisimula nito. Tiyaking mapag- uusapan ninyong magkapareha ang magiging pinal na kasagutan at kung may mga nais pang idagdag na bagong kaalaman na naunawaan ay gawin na rin. Huwag ding kalimutan na ilagay ang mga sanggunian at batayan ng iyong nabuong kasagutan. Isulat ang sagot sa kuwaderno.
 • 229. Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE Sa bahaging ito ng aralin ay nilinang mo sa pamamagitan ng talakayan at ibaibang gawain ang mga konseptong dapat mong maunawaan tungkol sa paglakas ng Europe. Balikan mo ang katanungan sa bahagi ng pagtuklas at suriin mo kung ano ang pagkakaiba ng mga una mong sagot sa naging sagot mo ngayon. Ilan sa mga una mong konsepto ang natalakay at nabigyang linaw? Ngayong batid mo na ang mahahalagang ideya tungkol sa aralin, palalimin pa natin ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng ating mga gawain na nasa susunod na bahagi ng araling ito.
 • 232. Gawain 14: PAGNILAYAN MO! Malaki ang bahaging ginampanan ng Simbahan at mga bourgeoisie (mga mangangalakal at propesyunal) sa naging paglakas ng Europe. Sila ay nagsilbing saligan ng Europe para muling manumbalik ang kalakasan nito. Sa panahon natin ngayon, ang ating bansa ay naharap sa ilang isyung panlipunan na kung saan ang Simbahan, mga mangangalakal, at maging iba pang propesyunal atang pamahalaan ay nagkakaroon ng salungat na pananaw. Suriin mo ang mga punto na inilahad ng simbahan at pamahalaan hinggil sa pagpaplano ng pamilya. Pagkatapos nito ay itala mo ang iyong reaksiyon sa paniniwala ng Simbahang Katoliko at ng pamahalaan. Ihanda mo rin ang iyong sarili sa pagsagot sa mga pamprosesong mga tanong.
 • 235. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sakaling dumating ka na sa panahong ikaw ay magpapamilya, kaninong paniniwala ang iyong susundin; ang Simbahang Katoliko o ang sa pamahalaan? Bakit? 2. Lumalabag ba sa moralidad ang paninindigan ng pamahalaan na dapat gumamit ng contraceptives sa pagpaplano ng pamilya? Ipaliwanag ang sagot. 3. Sang-ayon ka bang pondo ng pamahalaan ang dapat gamitin sa pagbili ng contraceptives? Bakit? 4. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong batas kaugnay ng pagpaplano ng pamilya: ang Republic Act 10354 (The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012). Sa iyong palagay, makatutulong ba ito upang mabawasan ang mabilis na paglaki ng populasyon? Ipaliwanag. 5. Bilang mag-aaral, ano ang maitutulong mo upang mabawasan ang mabilis na paglaki ng populasyon at ang hindi mabuting epekto nito?
 • 237. Gawain 15: ANO ANG GUSTO MO! Gamit ang iyong mga natutuhang kaalaman sa aralin, lumikha ng isang poster o editorial cartoon. Gawin ito nang pangkatan. Sundin ang PDRS (Plan, Do, Review, at Share) technique. Ang lilikhaing poster o editorial cartoon ay maglalaman ng mga pamana sa kabihasnan ng bourgeoisie, merkantilismo, national monarchy, Simbahang Katoliko, Renaissance, at Repormasyon. Maaari mo itong gawin sa isang cartolina o illustration board. Maging malikhain sa magiging laman ng inyong gagawin at sikaping lahat ng kasapi ng pangkat ay may bahagi sa gawain. Lagyan din ng paliwanag at pasasalamat sa naging ambag sa daigdig ng mga nasabing salik sa paglakas ng Europe. Ibahagi ito sa klase pagkatapos. Mamarkahan ang inyong ginawa batay sa kasunod na criteria. Sagutin din ang mga pamprosesong tanong para sa mas malalim na pag-unawa sa aralin.
 • 239. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang iyong napuna sa nabuong mga poster/ editorial cartoon? 2. Paano nakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay ang mga pamanang iniwan ng mga pangyayaring kaugnay ng paglakas ng Europe? 3. Paano ipinakita sa poster/editorial cartoon ang naitulong ng mga pamanang iniwan ng paglakas ng Europe sa transpormasyon ng ating daigdig sa kasalukuyan?
 • 241. Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI Ano ang naramdaman mo habang inaalam ang mahahalagang impormasyon tungkol sa paglakas ng Europe? Alin sa mga paksa ng aralin ang mas nakapukaw ng iyong interes? Bakit? May bahagi ba ng aralin na nais mo pang tuklasin nang mas malawak? Sa proseso ng paunlarin at pag- unawa ng aralin, ano ang mga natuklasan mo sa iyong sarili bilang isang mag-aaral, at ano ang iyong mga susunod na hakbang upang mas maging produktibo at makabuluhan ang iyong pag-aaral?
 • 242. Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI Isulat mo sa reflection journal ang lahat ng iyong mga iniisip at saloobin upang maging gabay sa pagsukat ng iyong mga kaalaman at pagganap sa mga gawaing iyong naisakatuparan. Gawin mo rin itong pamantayan tungo sa pagpapaunlad ng iyong sarili.
 • 243. Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI Binigyang diin sa Aralin 1 ang pagtalakay ng mga pangyayari tungkol sa paglakas ng Europe. Nakasentro ang pagtalakay sa mga salik na nagbunsod nito tulad ng pagsilang at kontribusyon ng Renaissance, ang Repormasyon, maging ang naging tugon ng Simbahang Katoliko, at ang Kontra-Repormasyon. Mahalagang tandaan ang mga bagay na iyong natutuhan dahil makatutulong ito sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng daigdig. Mahalaga rin ang mga natalakay upang mapag-ugnay ang nakaraan sa kasalukuyang panahon.
 • 244. MGA SANGGUNIAN Microsoft Encarta 2009 www.google.com/images Araling Panlipunan: Kasaysayan ng Daigdig, pp. 274 - 321
 • 247. Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I October 14 – November 19, 2015 THANK YOU