SlideShare a Scribd company logo
1/6
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
DEĞİŞİKLİK TASLAĞI
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
Ödeme yükümlülüğü tutarının hesaplanması
MADDE14 – (1) Her bir tedarikçiden Piyasa
İşletmecisi tarafından aylık bazda tahsil edilecek
ödeme yükümlülüğü tutarı (ÖYT), YEKDEM
kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı
dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
ÖYTi = YEKTOB x
ÖYOi
(3)
Bu formülde geçen;
ÖYTi : Her bir fatura dönemi için i tedarikçisi
tarafından ödenecek tutarı (TL),
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan
YEK toplam bedelini (TL),
ÖYOi : Her bir fatura dönemi için i tedarikçisinin
ödeme yükümlülüğü oranını (%),
ifade eder.
Ödeme yükümlülüğü tutarının hesaplanması
MADDE14 – (1) Her bir tedarikçiden Piyasa
İşletmecisi tarafından aylık bazda tahsil edilecek ödeme
yükümlülüğü tutarı (ÖYT), YEKDEM kapsamında
hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı dikkate alınarak
aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
Ö𝑌𝑇𝑖 = (Ö𝑌𝐵𝑥 ∑ ∑ 𝑈𝐸Ç𝑀𝑖,𝑏,𝑢
𝑘
𝑢=1
𝑛
𝑏=1
) + ( 𝑌𝐸𝐾𝑇𝑂𝐵 − 𝐾𝑌𝐸𝐾𝑇𝑂𝐵) 𝑥Ö𝑌𝑂𝑖 (3.1)
Bu formülde geçen;
ÖYTi : Her bir fatura dönemi için i tedarikçisi
tarafından ödenecek tutarı (TL),
ÖYB: Yıllık olarak her bir fatura dönemi için
Kurul Kararı ile belirlenen ve ilgili dönemde oluşması
beklenen YEK toplam bedeli ile desteklemeye tabi
uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak
hesaplanan öngörülen birim YEK destek bedeli
(TL/MWh),
UEÇMi,b,u : Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini
düzenleyen ilgili mevzuatın ilgili maddesi uyarınca
hesaplanan, i tedarikçisi adına kayıtlı b uzlaştırmaya
esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemi için,
tedarik yükümlülüğü kapsamındaki uzlaştırmaya esas
çekiş miktarını (MWh),
YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan
YEK toplam bedelini (TL),
2/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
KYEKTOB: Her bir fatura döneminde, bu
maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde
hesaplanan karşılanan YEK toplam bedeli (TL),
ÖYOi : Bir fatura döneminde i tedarikçisinin
YEKDEM uyarınca ödeme yükümlülüğü oranını (%)
n: Bir fatura dönemine ilişkin i tedarikçisi adına
kayıtlı uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi
sayısını
ifade eder.
(2) Her bir fatura dönemi için karşılanan YEK
toplam bedeli (KYEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca
hesaplanır:
𝐾𝑌𝐸𝐾𝑇𝑂𝐵 = Ö𝑌𝐵𝑥 ∑ ∑ 𝑈𝐸Ç𝑀 𝑏,𝑢
𝑘
𝑢=1
𝑚
𝑏=1
(3.2)
Bu formülde geçen;
KYEKTOB: Her bir fatura döneminde, öngörülen
birim YEK destek bedeli (ÖYB) ile bu dönemde
gerçekleşen desteklemeye tabi uzlaştırmaya esas çekiş
miktarı çarpılarak hesaplanan karşılanan YEK toplam
bedeli (TL),
ÖYB: Yıllık olarak her bir fatura dönemi için
Kurul Kararı ile belirlenen ve ilgili dönemde oluşması
beklenen YEK toplam bedeli ile desteklemeye tabi
uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak
hesaplanan öngörülen birim YEK destek bedeli
(TL/MWh),
UEÇMb,u: Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini
3/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
düzenleyen ilgili mevzuatın ilgili maddesi uyarınca
hesaplanan, b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u
uzlaştırma dönemi için, tedarik yükümlülüğü
kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş miktarını
(MWh),
m: Bir fatura dönemine ilişkin toplam
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi
sayısını,
ifade eder.
4/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
YEKDEM portföy gelirinin hesaplanması ve
paylaştırılması
MADDE15 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-
29/4/2016-29698) (1)
(1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) YEKDEM
katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest
piyasaya arzını gerçekleştirir.
(2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle
göre hesaplanır:
(4)
Bu formülde geçen;
YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini
(TL),
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine
ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının
YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-
çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma
dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı
sayısını,
ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM
kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi
sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi
sayısını,
j: Kurul tarafından belirlenen tolerans
YEKDEM gelirinin hesaplanması ve
paylaştırılması
MADDE15 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-
29/4/2016-29698) (1)
(1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) YEKDEM
katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest
piyasaya arzını gerçekleştirir.
(2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle
göre hesaplanır:
𝑌𝐺 = ∑ ∑ ∑ ∑(𝑈𝐸𝑉𝑀𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 × 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑗)
𝑘
𝑢=1
𝑙
𝑡=1
𝑛𝑖
𝑏=1
𝑎
𝑖=1
+ ∑ ∑ ∑(İ𝐹𝐸𝑀 𝑚,𝑡,𝑢
𝑘
𝑢=1
× 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑝)
𝑙
𝑡=1
𝑑
𝑚=1
(4)
Bu formülde geçen;
YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini
(TL),
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine
ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
UEVMi,b,t,u: Lisanslı üretim tesisleri için, i
YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif
bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya
esas veriş miktarını (MWh),
İFEMm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli
tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma
döneminde YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği
Muafiyetli üretim YEKDEM geliri
hesaplamasına dahil edilmiştir.
5/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
katsayısını,
ifade eder.
(3) Her bir tedarikçiye Piyasa İşletmecisi
tarafından ödenecek YEKDEM geliri tutarı (YGT),
YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme
yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağıdaki formül
uyarınca hesaplanır:
YGTi = YG x
ÖYOi
(5)
Bu formülde geçen;
YGTi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisine
ödenecek YEKDEM geliri tutarını, (TL),
YG: Bir fatura dönemi için hesaplanan
YEKDEM gelirini (TL),
ÖYOi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisinin
ödeme yükümlülüğü oranını, (%),
ifade eder.
muafiyetli üretim kaynaklı ihtiyaç fazlası elektrik
enerjisi miktarını (MWh),
a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı
sayısını,
d: YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi
sayısını,
ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM
kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi
sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi
sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için
belirlenen tolerans katsayısını,
p: Kurul tarafından muafiyetli üretim kapsamında
şebekeye verilmiş ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için
belirlenen tolerans katsayısını,
ifade eder.
(3) Her bir tedarikçiye Piyasa İşletmecisi
tarafından ödenecek YEKDEM geliri tutarı (YGT),
YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme
yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağıdaki formül
uyarınca hesaplanır:
YGTi = YG x
ÖYOi (
5)
Bu formülde geçen;
YGTi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisine
ödenecek YEKDEM geliri tutarını, (TL),
6/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
YG: Bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM
gelirini (TL),
ÖYOi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisinin
ödeme yükümlülüğü oranını, (%),
ifade eder.
7/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
YEK bedellerinin hesaplanması
MADDE18 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698)
(1)
(1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı
üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek ya da lisans
sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK
bedeli (YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek
şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
(9)
Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM
katılımcısına ödenecek ya da katılımcı tarafından
piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının
YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-
çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait
uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),
YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygulanacak
olan fiyatı (ABD Doları/MWh),
KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu
günde geçerli TCMB döviz alış kurunu (TL/ABD
Doları)
m: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma
dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
YEK bedellerinin hesaplanması
MADDE18 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698) (1)
(1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı
üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek ya da lisans
sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK
bedeli (YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek
şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
𝑌𝐸𝐾𝐵𝐸𝐷𝑖 = ∑ ∑ ∑(𝑈𝐸𝑉𝑀𝑖,𝑏,𝑢
𝑘
𝑢=1
𝑙
𝑡=1
𝑛
𝑏=1
× [(𝑌𝐸𝐾𝐹𝑖,𝑏 × 𝐾𝑈𝑅 𝑢) − 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑗])
(9)
Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM
katılımcısına ödenecek ya da katılımcı tarafından
piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL),
UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM
kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin,
u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş
miktarını (MWh),YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygulanacak
olan fiyatı (ABD Doları/MWh),KURu: u uzlaştırma
döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alış
kurunu (TL/ABD Doları)
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine
ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma
8/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
j: Kurul tarafından belirlenen tolerans
katsayısını,
n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM
kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi
sayısını,
ifade eder.
(2) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler nam ve
hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir görevli
tedarik şirketine ödenecek ya da görevli tedarik şirketi
tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli
(YEKBED), kendilerince LÜY ilgili hükümlerine göre
hesaplanmış olan ve 12 nci madde uyarınca YEKTOB
hesabında kullanılan LÜYTOB değeridir.
dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için
belirlenen tolerans katsayısını,n: i YEKDEM
katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya
esas veriş-çekiş birimi sayısını,
ifade eder.
(2) Muafiyetli üretim kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler
nam ve hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir
görevli tedarik şirketine ödenecek ya da görevli tedarik
şirketi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK
bedeli (YEKBED), aşağıdaki formül uyarınca
hesaplanır:
𝑌𝐸𝐾𝐵𝐸𝐷𝑖 = 𝐿Ü𝑌𝑇𝑂𝐵𝑖
− ∑ ∑(İ𝐹𝐸𝑀𝑖,𝑡,𝑢 × 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑝
𝑘
𝑢=1
)
𝑙
𝑡=1
(10)
Bu formülde geçen;
YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM
katılımcısı görevli tedarik şirketine ödenecek ya da
katılımcı tarafından piyasa işletmecisine ödenecek
YEK bedelini (TL),
LÜYTOBi: Her bir fatura dönemi için i görevli
tedarik şirketi tarafından bölgesindeki muafiyetli
üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki
gerçek ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam bedeli
YEK bedeli eskiden LÜYTOB’a eşitken,
getirilen değişiklikle LÜYTOB-(net
muafiyetli üretim x PTF x p) olarak
tanımlanmıştır. Muafiyetli üretimlerin
dengesizlik tolerans katsayısı olarak p
eklenmiştir.
9/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
(TL),
İFEMi,t,u: i YEKDEM katılımcısı görevli tedarik
şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma döneminde
YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği muafiyetli
üretim kaynaklı ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi
miktarını (MWh),
PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine
ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh),
k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma
dönemlerinin sayısını,
l: t teklif bölgesi sayısını,
p: Kurul tarafından muafiyetli üretim kapsamında
şebekeye verilmiş ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için
belirlenen tolerans katsayısını
ifade eder.
10/6
Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe
Tolerans katsayısı
GEÇİCİ MADDE2 – (Ek:RG-29/4/2016-
29698)(1)
(1) Tolerans katsayısı başlangıç değeri 0,98’dir.
Tolerans katsayısı
GEÇİCİ MADDE2 – (Ek:RG-29/4/2016-
29698)(1)
(1) Lisanslı üretim tesisleri için uygulanacak
tolerans katsayısının başlangıç değeri 0,98’dir.
(2) Muafiyetli üretim kapsamında şebekeye
verilmiş ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için
uygulanacak olan tolerans katsayısının başlangıç değeri
0,99’dur.
Muafiyetli üretimlerin dengesizlik
tolerans katsayısı p için başlangıç değeri
0,99 tanımlanmıştır.

More Related Content

More from Faik Sönmez

BP Enerji Görünümü 2018
BP Enerji Görünümü 2018BP Enerji Görünümü 2018
BP Enerji Görünümü 2018
Faik Sönmez
 
TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017
TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017
TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017
Faik Sönmez
 
TEİAŞ Rüzgar RES Yarışma Duyurusu
TEİAŞ Rüzgar RES Yarışma DuyurusuTEİAŞ Rüzgar RES Yarışma Duyurusu
TEİAŞ Rüzgar RES Yarışma Duyurusu
Faik Sönmez
 
TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017
TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017
TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017
Faik Sönmez
 
Enerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıkları
Enerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıklarıEnerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıkları
Enerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıkları
Faik Sönmez
 
tuz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesi
tuz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesituz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesi
tuz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesi
Faik Sönmez
 
TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026
TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026
TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026
Faik Sönmez
 
Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...
Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...
Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...
Faik Sönmez
 
TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)
TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)
TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)
Faik Sönmez
 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim RaporuTürkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu
Faik Sönmez
 
Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016
Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016
Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016
Faik Sönmez
 
EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016
EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016
EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016
Faik Sönmez
 
Elder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında Gerçekler
Elder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında GerçeklerElder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında Gerçekler
Elder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında Gerçekler
Faik Sönmez
 
Clean200 Report
Clean200 ReportClean200 Report
Clean200 Report
Faik Sönmez
 
EPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı Kılavuzu
EPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı KılavuzuEPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı Kılavuzu
EPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı Kılavuzu
Faik Sönmez
 
Rüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesi
Rüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesiRüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesi
Rüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesi
Faik Sönmez
 
Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016
Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016
Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016
Faik Sönmez
 
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...
Faik Sönmez
 
TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016
TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016
TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016
Faik Sönmez
 
Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015
Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015 Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015
Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015
Faik Sönmez
 

More from Faik Sönmez (20)

BP Enerji Görünümü 2018
BP Enerji Görünümü 2018BP Enerji Görünümü 2018
BP Enerji Görünümü 2018
 
TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017
TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017
TEİAŞ lisanssız elektrik ges ve res kapasite tahsis tablosu Haziran 2017
 
TEİAŞ Rüzgar RES Yarışma Duyurusu
TEİAŞ Rüzgar RES Yarışma DuyurusuTEİAŞ Rüzgar RES Yarışma Duyurusu
TEİAŞ Rüzgar RES Yarışma Duyurusu
 
TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017
TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017
TEİAŞ Lisanssiz Elektrik Kapasite Tahsis Tablosu Nisan 2017
 
Enerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıkları
Enerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıklarıEnerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıkları
Enerji verimliliği ulusal eylem planındaki eylem başlıkları
 
tuz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesi
tuz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesituz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesi
tuz gölü doğalgaz yeraltı depolama projesi
 
TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026
TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026
TEİAŞ 10 Yıllık Talep Tahminleri Raporu 2017-2026
 
Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...
Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...
Enerji Bakanlığı depolama, iletim, enerji piyasası senaryoları ve veri merkez...
 
TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)
TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)
TEİAŞ lisanssiz elektrik trafo merkezi kapasiteleri GES ve RES (Aralık 2016)
 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim RaporuTürkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu
 
Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016
Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016
Rüzgar enerjisi taslak yarışma yönetmeliği 2016
 
EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016
EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016
EPIAS Consulting services for_transparency_and_market_surveillance_expert 2016
 
Elder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında Gerçekler
Elder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında GerçeklerElder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında Gerçekler
Elder Eurelectric Avrupa Elektrik Piyasalari Hakkında Gerçekler
 
Clean200 Report
Clean200 ReportClean200 Report
Clean200 Report
 
EPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı Kılavuzu
EPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı KılavuzuEPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı Kılavuzu
EPİAŞ Yerli TürkGÖP Kullanıcı Kılavuzu
 
Rüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesi
Rüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesiRüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesi
Rüzgar ölçüm istasyonları Ek 2 vor-dme-ndb listesi
 
Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016
Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016
Elektrik Piyasası Kanun Teklifi 25042016
 
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı'nın proje onayına i̇lişkin evrakı v1 1904...
 
TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016
TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016
TEİAŞ GES ve RES için trafo merkezi kapasiteleri Mart 2016
 
Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015
Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015 Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015
Dünya Temiz Enerji Yatırımları 2015
 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Desktekleme Mekanizması (YEKDEM) değişiyor

  • 1. 1/6 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK TASLAĞI Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe Ödeme yükümlülüğü tutarının hesaplanması MADDE14 – (1) Her bir tedarikçiden Piyasa İşletmecisi tarafından aylık bazda tahsil edilecek ödeme yükümlülüğü tutarı (ÖYT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: ÖYTi = YEKTOB x ÖYOi (3) Bu formülde geçen; ÖYTi : Her bir fatura dönemi için i tedarikçisi tarafından ödenecek tutarı (TL), YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL), ÖYOi : Her bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını (%), ifade eder. Ödeme yükümlülüğü tutarının hesaplanması MADDE14 – (1) Her bir tedarikçiden Piyasa İşletmecisi tarafından aylık bazda tahsil edilecek ödeme yükümlülüğü tutarı (ÖYT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: Ö𝑌𝑇𝑖 = (Ö𝑌𝐵𝑥 ∑ ∑ 𝑈𝐸Ç𝑀𝑖,𝑏,𝑢 𝑘 𝑢=1 𝑛 𝑏=1 ) + ( 𝑌𝐸𝐾𝑇𝑂𝐵 − 𝐾𝑌𝐸𝐾𝑇𝑂𝐵) 𝑥Ö𝑌𝑂𝑖 (3.1) Bu formülde geçen; ÖYTi : Her bir fatura dönemi için i tedarikçisi tarafından ödenecek tutarı (TL), ÖYB: Yıllık olarak her bir fatura dönemi için Kurul Kararı ile belirlenen ve ilgili dönemde oluşması beklenen YEK toplam bedeli ile desteklemeye tabi uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak hesaplanan öngörülen birim YEK destek bedeli (TL/MWh), UEÇMi,b,u : Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuatın ilgili maddesi uyarınca hesaplanan, i tedarikçisi adına kayıtlı b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemi için, tedarik yükümlülüğü kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş miktarını (MWh), YEKTOB: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),
  • 2. 2/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe KYEKTOB: Her bir fatura döneminde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanan karşılanan YEK toplam bedeli (TL), ÖYOi : Bir fatura döneminde i tedarikçisinin YEKDEM uyarınca ödeme yükümlülüğü oranını (%) n: Bir fatura dönemine ilişkin i tedarikçisi adına kayıtlı uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını, k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını ifade eder. (2) Her bir fatura dönemi için karşılanan YEK toplam bedeli (KYEKTOB) aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: 𝐾𝑌𝐸𝐾𝑇𝑂𝐵 = Ö𝑌𝐵𝑥 ∑ ∑ 𝑈𝐸Ç𝑀 𝑏,𝑢 𝑘 𝑢=1 𝑚 𝑏=1 (3.2) Bu formülde geçen; KYEKTOB: Her bir fatura döneminde, öngörülen birim YEK destek bedeli (ÖYB) ile bu dönemde gerçekleşen desteklemeye tabi uzlaştırmaya esas çekiş miktarı çarpılarak hesaplanan karşılanan YEK toplam bedeli (TL), ÖYB: Yıllık olarak her bir fatura dönemi için Kurul Kararı ile belirlenen ve ilgili dönemde oluşması beklenen YEK toplam bedeli ile desteklemeye tabi uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak hesaplanan öngörülen birim YEK destek bedeli (TL/MWh), UEÇMb,u: Dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini
  • 3. 3/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe düzenleyen ilgili mevzuatın ilgili maddesi uyarınca hesaplanan, b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemi için, tedarik yükümlülüğü kapsamındaki uzlaştırmaya esas çekiş miktarını (MWh), m: Bir fatura dönemine ilişkin toplam uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını, k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını, ifade eder.
  • 4. 4/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe YEKDEM portföy gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması MADDE15 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG- 29/4/2016-29698) (1) (1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) YEKDEM katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest piyasaya arzını gerçekleştirir. (2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır: (4) Bu formülde geçen; YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL), PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh), UEVMi,b,t,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş- çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh), a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını, ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını, l: t teklif bölgesi sayısını, k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını, j: Kurul tarafından belirlenen tolerans YEKDEM gelirinin hesaplanması ve paylaştırılması MADDE15 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG- 29/4/2016-29698) (1) (1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) YEKDEM katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest piyasaya arzını gerçekleştirir. (2) YEKDEM geliri aşağıda yer alan formüle göre hesaplanır: 𝑌𝐺 = ∑ ∑ ∑ ∑(𝑈𝐸𝑉𝑀𝑖,𝑏,𝑡,𝑢 × 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑗) 𝑘 𝑢=1 𝑙 𝑡=1 𝑛𝑖 𝑏=1 𝑎 𝑖=1 + ∑ ∑ ∑(İ𝐹𝐸𝑀 𝑚,𝑡,𝑢 𝑘 𝑢=1 × 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑝) 𝑙 𝑡=1 𝑑 𝑚=1 (4) Bu formülde geçen; YG: Bir fatura dönemi için YEKDEM gelirini (TL), PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh), UEVMi,b,t,u: Lisanslı üretim tesisleri için, i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, t teklif bölgesindeki u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh), İFEMm,t,u: m YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma döneminde YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği Muafiyetli üretim YEKDEM geliri hesaplamasına dahil edilmiştir.
  • 5. 5/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe katsayısını, ifade eder. (3) Her bir tedarikçiye Piyasa İşletmecisi tarafından ödenecek YEKDEM geliri tutarı (YGT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: YGTi = YG x ÖYOi (5) Bu formülde geçen; YGTi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisine ödenecek YEKDEM geliri tutarını, (TL), YG: Bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM gelirini (TL), ÖYOi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını, (%), ifade eder. muafiyetli üretim kaynaklı ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını (MWh), a: Lisanslı üretim tesisi olan YEKDEM katılımcı sayısını, d: YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketi sayısını, ni: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını, l: t teklif bölgesi sayısını, k: Bir fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemi sayısını, j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını, p: Kurul tarafından muafiyetli üretim kapsamında şebekeye verilmiş ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için belirlenen tolerans katsayısını, ifade eder. (3) Her bir tedarikçiye Piyasa İşletmecisi tarafından ödenecek YEKDEM geliri tutarı (YGT), YEKDEM kapsamında hesaplanan ödeme yükümlülüğü oranı dikkate alınarak aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: YGTi = YG x ÖYOi ( 5) Bu formülde geçen; YGTi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisine ödenecek YEKDEM geliri tutarını, (TL),
  • 6. 6/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe YG: Bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM gelirini (TL), ÖYOi : Bir fatura dönemi için i tedarikçisinin ödeme yükümlülüğü oranını, (%), ifade eder.
  • 7. 7/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe YEK bedellerinin hesaplanması MADDE18 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698) (1) (1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: (9) Bu formülde geçen; YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek ya da katılımcı tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL), UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş- çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh), YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh), KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alış kurunu (TL/ABD Doları) m: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını, l: t teklif bölgesi sayısını, YEK bedellerinin hesaplanması MADDE18 – (Değişik:RG-29/4/2016-29698) (1) (1) YEKDEM katılımcısı olan her bir lisanslı üretim tesisi için lisans sahibine ödenecek ya da lisans sahibi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED) YEKDEM gelirini de içerecek şekilde aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: 𝑌𝐸𝐾𝐵𝐸𝐷𝑖 = ∑ ∑ ∑(𝑈𝐸𝑉𝑀𝑖,𝑏,𝑢 𝑘 𝑢=1 𝑙 𝑡=1 𝑛 𝑏=1 × [(𝑌𝐸𝐾𝐹𝑖,𝑏 × 𝐾𝑈𝑅 𝑢) − 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑗]) (9) Bu formülde geçen; YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısına ödenecek ya da katılımcı tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL), UEVMi,b,u: i YEKDEM katılımcısının YEKDEM kapsamındaki b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin, u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh),YEKFi,b: i YEKDEM katılımcısına b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi için uygulanacak olan fiyatı (ABD Doları/MWh),KURu: u uzlaştırma döneminin dahil olduğu günde geçerli TCMB döviz alış kurunu (TL/ABD Doları) PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh), k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma
  • 8. 8/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe j: Kurul tarafından belirlenen tolerans katsayısını, n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını, ifade eder. (2) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler nam ve hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir görevli tedarik şirketine ödenecek ya da görevli tedarik şirketi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED), kendilerince LÜY ilgili hükümlerine göre hesaplanmış olan ve 12 nci madde uyarınca YEKTOB hesabında kullanılan LÜYTOB değeridir. dönemlerinin sayısını, l: t teklif bölgesi sayısını, j: Kurul tarafından lisanslı üretim tesisleri için belirlenen tolerans katsayısını,n: i YEKDEM katılımcısına ait YEKDEM kapsamındaki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi sayısını, ifade eder. (2) Muafiyetli üretim kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişiler nam ve hesabına YEKDEM katılımcısı olan her bir görevli tedarik şirketine ödenecek ya da görevli tedarik şirketi tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedeli (YEKBED), aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: 𝑌𝐸𝐾𝐵𝐸𝐷𝑖 = 𝐿Ü𝑌𝑇𝑂𝐵𝑖 − ∑ ∑(İ𝐹𝐸𝑀𝑖,𝑡,𝑢 × 𝑃𝑇𝐹𝑡,𝑢 × 𝑝 𝑘 𝑢=1 ) 𝑙 𝑡=1 (10) Bu formülde geçen; YEKBEDi: Bir fatura dönemi için i YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketine ödenecek ya da katılımcı tarafından piyasa işletmecisine ödenecek YEK bedelini (TL), LÜYTOBi: Her bir fatura dönemi için i görevli tedarik şirketi tarafından bölgesindeki muafiyetli üretime ilişkin olarak hesaplanan ve bölgesindeki gerçek ve/veya tüzel kişilere ödenecek toplam bedeli YEK bedeli eskiden LÜYTOB’a eşitken, getirilen değişiklikle LÜYTOB-(net muafiyetli üretim x PTF x p) olarak tanımlanmıştır. Muafiyetli üretimlerin dengesizlik tolerans katsayısı olarak p eklenmiştir.
  • 9. 9/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe (TL), İFEMi,t,u: i YEKDEM katılımcısı görevli tedarik şirketinin t teklif bölgesindeki u uzlaştırma döneminde YEKDEM kapsamında şebekeye verdiği muafiyetli üretim kaynaklı ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını (MWh), PTFt,u: t teklif bölgesi ve u uzlaştırma dönemine ait Piyasa Takas Fiyatını (TL/MWh), k: İlgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını, l: t teklif bölgesi sayısını, p: Kurul tarafından muafiyetli üretim kapsamında şebekeye verilmiş ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için belirlenen tolerans katsayısını ifade eder.
  • 10. 10/6 Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Açıklama/Gerekçe Tolerans katsayısı GEÇİCİ MADDE2 – (Ek:RG-29/4/2016- 29698)(1) (1) Tolerans katsayısı başlangıç değeri 0,98’dir. Tolerans katsayısı GEÇİCİ MADDE2 – (Ek:RG-29/4/2016- 29698)(1) (1) Lisanslı üretim tesisleri için uygulanacak tolerans katsayısının başlangıç değeri 0,98’dir. (2) Muafiyetli üretim kapsamında şebekeye verilmiş ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için uygulanacak olan tolerans katsayısının başlangıç değeri 0,99’dur. Muafiyetli üretimlerin dengesizlik tolerans katsayısı p için başlangıç değeri 0,99 tanımlanmıştır.