SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Nr 10 / marzec 2024
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
7 KWIETNIA ZAGŁOSUJ NA LISTĘ NR 12!
kierunku i na zasadach nieakcepto-
walnych przez większość mieszkań-
cówŚwinoujścia.
Odnowa aparatu władzy, jego
„przewietrzenie” i odcięcie od ciążą-
cego garba przeszłości daje gwaran-
cje nadejściaoczekiwanegolepszego
czasu dla Miasta i jego mieszkańców.
Można będzie w końcu podjąć dzia-
łania odkładane w nieskończoność
na najwyższą półkę i te niewygodne
dla władzy. A z kolei zrezygnować
z tych oczekiwanych przez krewnych i
znajomych królika. Otwarcie także
prezentować w zewnętrznych, często
trudnych rozmowach demokratycz-
nie wyłonione stanowisko większości
sztandaru startując do sejmiku woje-
wództwa. Z drugiej też strony stara-
jący się także o urząd prezydenta
obecny zastępca Paweł Sujka przejął
niejako w spadku komitet „Wybieram
Świnoujście” wraz z częścią tamtej
ekipy i niejako kontynuuje linię pro-
gramową wytyczoną przez swojego
„mistrza”, którego nauki odbierał
przez lata I dlatego czas z tym skoń-
czyć, bo oba te fronty skażone auto-
kratycznym władztwem Żmurkiewi-
cza nie dają żadnej gwarancji popra-
wy. Ba, na zasadzie kontynuacji, przy
wykorzystaniu ludzi tamtej ekipy, po
części założeń programowych i zasta-
nego „miejskiego układu” pociągną
dalej władzę w dobrze nam znanym
mieszkańców, a nie potulnie pod
biurkiem, w zaciszu gabinetów przy-
klepywaćlosyMiasta.
Zachęcam gorąco zatem kochani
Wyspiarze stańcie do wyborów i wy-
bierzcie gwaranta odnowy, demo-
kracji i uszanowania właściwej roli
mieszkańców na Wspólnych Wys-
pach- Wybierzmyjuż
bez rozdrabniania się w pierwszej
turze i to grona, które zapewni wła-
dzy miejskiej odpowiednią moc i de-
cyzyjnąpłynność.
listanumer12.
szanował, czas wreszcie dokonać
zmiany i odetchnąć. Trzeba więc wy-
brać tych, którzy największy nacisk
kładą na faktyczne otwarcie, transpa-
rentność i nieprzepartą chęć włącze-
nia mieszkańcówdo procesu decyzyj-
nego.
Trudno w tym kontekście uwie-
rzyć w zapowiedzi bezpośrednich
spadkobierców idei głoszonych przez
Żmurkiewicza, których niejako dwu-
frontowo wspiera. Wyraził przecież
poparcie w ubieganiu się o urząd
świnoujskiego prezydenta dla Doroty
Konkolewskiej reprezentującej Koali-
cję Obywatelską, a właściwie Platfor-
mę Obywatelską samemu spod tego
W tej gmatwaninie propozycji na
pierwsze miejsce bez wątpienia wy-
bija się kwestia zagwarantowania
nam Wyspiarzom zdecydowanie wię-
kszego poczucia wolności i niezależ-
ności. Musimy mieć faktyczny wpływ
na rozwój wydarzeń w Świnoujściu
i odczuć, że w końcu my jako miesz-
kańcy jesteśmy najważniejsi, a wła-
dzauchwałodawczaiwykonawczasię
z nami liczy, traktując nas poważnie
jak partnera, a nie pospólstwo do wy-
korzystania. I w tym miejscu sprawa
się w pewnym stopniu wyjaśnia.Po
27 latach autorytarnych rządów Ja-
nusza Żmurkiewicza, dla którego
mieszkańcy stanowili jedynie tło dla
jego majestatu i których zdania nie
Już tylko kilkanaście dni zostało do pierwszej tury wyborów samorządowych. Tuż po Świętach Wielkanocnych w dnu 7 kwietnia wybierzemy tych, którzy przez przynajmniej przez 5 lat będą
w dużym stopniu decydować o tym w jakim kierunku rozwinie się Świnoujście i jak potoczy się nasze życie społeczne, ale także i to rodzinne. Ważne żeby wybrać mądrze i wesprzeć ekipę taką,
która bez mydlenia oczu w jak największym stopniu odpowiada naszym oczekiwaniom. Wiadomo, że wymaga to sporej dozy ostrożności w zalewie zapowiedzi, deklaracji i obietnic. Czasem
trudno jest oddzielić ziarno od plew, ale nie możemy się po raz któryś dać nabrać. Przede wszystkim zaś zagłosujmy, gdyż nie można być obojętnym i nie skorzystać z wyboru, a później jeszcze
miećdowładzypretensje.
Aleksander Bane
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych mieszkańcy zjednoczeni pod szyldem „Świnoujście - Wspólne Wyspy” życzą Wszystkim Państwu Świąt zdrowych, radosnych
i pełnych rodzinnego ciepła oraz zatrzymania się w biegu i wytchnienia od pracy zawodowej i innych codziennych zajęć. Niech ten czas spędzony wśród Rodziny i Przyjaciół -
będzie pełen wzajemnej życzliwości i będzie okazją do wybaczenia różnych nieporozumień. Szanujmy się i dbajmy o pozytywne relacje z najbliższym otoczeniem rodzinnym,
zawodowym i towarzyskim. Niech cieszą nas chwile!
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus wleje w Wasze serce wiarę, nadzieję i miłość. Smacznego tradycyjnego jajka, mokrego Dyngusa i pełnych spokoju Świąt
Wielkanocnych!
DRODZY MIESZKAŃCY ŚWINOUJŚCIA!
życzą Państwu: Joanna Agatowska oraz
Aleksander Bane
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
Ciąg dalszy na następnej stronie
Fot. Zbiory własne.
które niestety mają wsparcie wśród
części obecnych radnych. I stoją za
plecamiczęścimoichkontrkandyda-
tów w wyścigu prezydenckim. Jeśli
chcemy,abyapartamentowceinwe-
stycyjne nie wyparły resztek zieleni
wokół Parku Zdrojowego, aby w
miejscu starej pływalni nie stanął
wielki wieżowiec, a Świnoujśćie nie
stało się wielkim betonowym par-
kiem rozrywki obsługiwanym przez
mieszkańców,musimyichpowstrzy-
mać idąc na wybory. Jeśli tego nie
zrobimy, miasto dla mieszkańców
umrze.
A.B.: Kiedy Pani wygra wybory
jakie będą priorytety w działaniu
na stanowisku Prezydenta Miasta
Świnoujście?
J.A.: Tak, zakładam pozytywny
scenariusz i wygranie wyborów
i chcę zaproponować mieszkańcom
Świnoujścia inny od obecnego
autorytarnego, styl zarządzania
miastem. Moja filozofia zarządzania
to „MIASTO DLA MIESZAŃCÓW!”.
Będę jak zawsze szanowała przede
wszystkim mieszkańców, ale i turys-
tów oraz klientów handlowych, któ-
rzy chcą współpracować z naszym
pięknym miastem, bo dzięki nim za-
rabiamy dla Świnoujścia. Widzę
również dużą przestrzeń dla roz-
woju gospodarki morskiej, zgodnej
ze standardami ochrony środowis-
kowejidobrostanemspołecznym.
Trzeba jak najszybciej zająć się
uporządkowaniem przestrzeni ko-
munikacyjnejmiasta.Nowapolityka
parkingowa, to choćby budowa par-
kingowców poprzez dedykowane
mieszkańcom i lokalnym przedsię-
biorcom rozwiązania finansowe,
które pozwolą pozyskać pieniądze
na realizację tego ważnego zadania i
potem czerpać z tego korzyści. Ko-
lejny powiązany z tym temat to
zmiany w Komunikacji Autobuso-
wej. Sami pracownicy spółki mają
mnóstwo dobrych pomysłów jak
zracjonalizowaćjej działanie.Wróci-
my do krótkich tras i częstszych kur-
sów, głównie do szkół, centrum,
cmentarza i działek. Chcemy rów-
nież komunikacji bezpłatnej dla
wszystkich, żeby zmniejszyć konie-
czność korzystania z samochodów
iprzezmieszkańcówiturystów.
Chcę zatrzymać agresywną po-
litykę apartamentową, zatrzymać
betonowanie miasta, wycinki ziele-
ni i wprowadzić modyfikacje dla pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujacych obszar Parku
Zdrojowego i Basenu Północnego.
Zbudować nareszcie Molo i nowy
„Dom Zdrojowy” tak jak w klasycz-
samego miasta, budownictwa mie-
szkaniowego i rozwój usług publicz-
nych. Takie decyzje nie mogą być
podejmowane bez wiedzy i zgody
mieszkańców! A tak właśnie rządzi
obecna władza. Musimy z tym skoń-
czyć!
Bez trudu można dostrzec, że
prezydent namaścił w wyborach na
swoje stanowisko dwie osoby: Do-
rota Konkolewska startująca z listy
KO i Paweł Sujka, który przejął daw-
ny prezydencki komitet Wybieram
Świnoujście, to wychowankowie
Żmurkiewicza. Oboje nie ukrywają
tego, że będą kontynuowali dotych-
czasową politykę prezydenta. I obo-
je są niechętni zmianom. Ja nato-
miast uważam że Świnoujściem nie
można zarządzać poprzez agresję
czy przy pomocy przedsądowych
wezwań. Bo czy takiej władzy chcą
mieszkańcy? Wiem, że nie! I wiem
że mieszkańcy się zmobilizują aby 7
kwietnia pójść na wybory i zmienić
obecnąwładzę.
Musimy te wybory wygrać
wspólnie, ponieważ realnym zagro-
żeniem dla Świnoujścia są agresyw-
ne szczecińskie i warszawskie grupy
kapitałowe i głównei developerskie,
nym kurorcie. Chcę uczynić z samo-
rządu i naszych jednostek organiza-
cyjnych (spółek i zakładów komu-
nalnych oraz placówek oświato-
wych) jak najlepszego pracodawcę,
którybędzieszanowałpracowników
i doceniał ich pracę na rzecz realizo-
wania interesów publicznych. Dużą
rolę przywiązuję do stworzenia kli-
matu dobrej współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami oraz poprawę
standardów realizacji usług publicz-
nych, inwestycji i remontów. Mamy
kilka bardzo prorozwojowych pro-
pozycji podatkowych dla przedsię-
biorców, które będą ich też włączać
w zaangażowanie na rzecz klubów
sportowych i innych rodzajów dzia-
łalności stowarzyszeń kulturalnych
i społecznych. Będziemy to premio-
wać obniżaniem podatków lokal-
nych i opłat. Przetargi będą praw-
dziwiekonkurencyjne,aniededyko-
wane dla określonych podmiotów,
tychmiłychobecnejwładzy.
Samorząd musi w mojej ocenie
pełnić rolę organizatora życia lokal-
nego i spełniać najwyższe standardy
jakości obsługi mieszkańców. Prag-
nę kreować rozwój potencjału spo-
łecznego, talentów i pasji naszych
mieszkańców. Dlatego jako samo-
rząd wdrożymy BON JUNIORA, czyli
sumę1.000złotychrocznienakażde
dziecko, które będzie korzystało
z zajęć pozalekcyjnych. W ostatnich
latach poznałam także wielu no-
wych mieszkańców, którzy sprowa-
dzili się do nas z innych miast i chcą
się aktywnie włączyć w codzienne
życie wspólnych wysp. Dla takich lu-
dzi chcących tu żyć przez długie ko-
lejne lata, będziemy miastem przy-
jaznym bo tacy są właśnie wyspia-
rze.Otwarcinadobrezmiany.
Bliski jest mi obszar szeroko ro-
zumianejkultury, a więc także kultu-
ry lokalnej, sportu i rekreacji. Widzę
tutaj mnóstwo zaniedbań i wiele
wyzwań, ale potrafimy te problemy
twórczo rozwiązać. Nasze propozyc-
je i sugestie są opisane w programie
wyborczym Współnych Wysp i za-
chęcamdoichpoznania.
Wielkim wyzwaniem będzie za-
trzymanie zmniejszającej się liczby
mieszkańców miasta. Dlatego znie-
siemy opłaty żłobkowe, będziemy
tworzyć programy mieszkaniowe
przyjazne młodym ludziom. Pilnie
zajmę się przygotowaniem nowej
długofalowej Strategii Rozwoju
Miasta i Planów Ogólnych Miasta
z bezwzględnym zabezpieczeniem
interesu Rodzinnych Ogrodów...
kańców i stawiają nas wszystkich
przed faktami dokonanymi. Tak
działo się na Warszowie, a teraz za-
niepokojeni zauważyliśmy podobne
plany wprowadzenia przemysłu do
kolejnych dwóch osiedli, pod domy
naszychmieszkańców.Towielkieza-
grożenie dla obszaru Przytoru, a do-
tkną one też Karsibór (plany budo-
wy ogromnego zakładu petroche-
micznego i instalacji produkcji wo-
doru). Radni dowiadują się o takich
zakulisowo prowadzonych rozmo-
wach obecnego Prezydenta i jego
współpracowników przypadkowo
z Internetu. Przecież to skandal! Ja
zdecydowanie sprzeciwiam się ta-
kiemu postępowaniu. Obserwuję
i walczę z tym złem od wielu lat.
Alarmuję również o tym od lat
mieszkańców i dzisiaj widać wyraź-
nie, że mieszkańcy się „obudzili”
ichcątoszaleństwozatrzymać.
Niestety prezydent postawił bar-
dzo mocno na uprzemysłowienie
miasta głównie prawobrzeżnej stro-
nymiasta,cozgubiidocelowolewo-
brzeże. Ten proces doprowadzi do
obniżenia wartości leżących tam
nieruchomości i działek, wpłynie
negatywnie na jakości życia miesz-
kańców. Znikną tereny pod rozwój
AleksanderBane:Co Paniąskło-
niło aby ubiegać się o stanowisko
PrezydentaMiastaŚwinoujście?
Joanna Agatowska: To co najwa-
żniejsze, głos i postawa mieszkań-
cow Świnoujścia. Moje społeczne
zaangażowanie i związana z tym
wieloletnia samorządowa aktyw-
ność spotyka się z dużym zaintere-
sowaniem i budzi wiele pozytyw-
nych ocen. Mieszkańcy doceniają
moją polityczną stabilność i konsek-
wencję. Jestem po prostu skutecz-
na, otwarta na zmiany i szybko się
uczę, tego zresztą wymaga wspól-
czesny świat. Wszyscy widzimy, że
Świnoujście zalane betonem, zas-
tygłowmiejscu.Aktualnejwładzyto
odpowiada, ale świnoujścianie nie
godzą się z tym, chcą zmian i przy-
wróceniaożywionegomiastamiesz-
kańcom. Otrzymałam i nadal otrzy-
muję wiele propozycji i głosów
z wielu różnych środowisk społecz-
nych i gospodarczych, wiele próśb
oskutecznerozwiązanietegoiinnyh
problemów. Nie unikam odpowie-
dzialności,kocham Świnoujście ipo-
trafię odzyskać miasto dla miesz-
kańców. Dlatego, po uzgodnieniach
z najbliższymi, podjęłam się tego
niełatwego zadania i startu w wybo-
rach na prezydenta miasta. Czas na
zamiany.
A.B.:Obecnyprezydent,wrazze
swoimi zastępcami, poprzez chy-
bione decyzje dotyczące kierun-
ków i sposobu funkcjonowania
Świnoujścia, postawił miasto przed
przysłowiową betonową ścianą.
Świnoujściejestzadłużoneiwtrud-
nej sytuacji ekonomicznej i inwes-
tycyjnej, czy wiedząc o tym, czuje
się Pani pewnie na drodze do pre-
zydentury?
J.A.: Razem z mieszkańcami da-
my radę. Widzę i czuję ogromną
zmianę społecznego klimatu w Świ-
noujściu zarówno wśród mieszkań-
ców jak i przedsiębiorców. Oni ocze-
kują stanowczej zmiany, ponieważ
widzą, że miasto stanęło w rozwoju i
przestaje wykorzystywać możliwoś-
ci jakie niesie nowoczesność. Prezy-
dent skupiony na budowie tunelu
i kolejnych promenad o większości
miejskich spraw i potrzeb zapom-
niał. A przecież życie miasta to wiele
codziennych problemów do syste-
matycznego rozwiązywania. To nie
tylko moja opinia, że Świnoujście w
minionych latach nie wykorzystywa-
ło posiadanego potencjału, nie sko-
rzystało z wielu szans, zaniedbało
komunikację z mieszkańcami i tran-
sparentność urzędowego działania.
Prezydent i jego zastępcy podejmu-
ją złe decyzje ponad głowami miesz-
KANDYDATKA NA PREZYDENTA MIASTA JOANNA AGATOWSKA
- Świnoujście należy do Mieszkańców!
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
w Świnoujściu obecnego prezyden-
ta w opinii wielu mieszkańców były
skażone jego autorytaryzmem,
arogancją i brakiem liczenia się
zopiniąigłosamimieszkańców.Czy
zamierza Pani zmienić oblicze
władz Miasta wprowadzając z pra-
wdziwego zdarzenia demokrację
wspieraną przez zwiększony, ak-
tywny udział w podejmowanych
decyzjach ze strony mieszkańców
iorganizacjipozarządowych?
J.A.: Tak, zdecydowanie! Właś-
nie ten autorytarny styl sprawowa-
nia władzy, choć nie tylko, poróżnił
mnie z obecnym prezydentem. A on
nadal nie umie działać transparent-
nie i nie rozumie wagi głosu miesz-
kańców Świnoujścia. Tak nie wolno,
dlatego chcę to zmienić. Dobre rela-
cje z mieszkańcami są dla mnie bar-
dzo ważne, wierzę że im więcej wie-
dzą,tymlepiejmogą współuczestni-
czyćwzarządzaniumiastem.
Gwarantuję, że żadna ważna
sprawa społecznia I gospodarcza nie
odbędziesiębez szerokichkonsulta-
cji i nawet przeprowadzania lokal-
nego referendum. Nic o Was - bez
Was moi Drodzy! Dlatego też będę
lepiej wspierać działalność organi-
zacji pozarządowych, stowarzyszeń,
klubów, Uniwersytetu III Wieku. Od-
grywają przecież bardzo ważną spo-
wolnego. Dlatego będę pracowała,
żeby miasto w obu gospodarczych
przypadkach, zarabiało jak najwię-
cej, dzięki czemu będziemy mogli
obniżać koszty życia mieszkańców,
oraz podnosić jakość życia na na-
szychwyspach.
Gdzie są teraz te pieniądze?
Ciężkiemilionyleżąnaulicy,zpowo-
du ich niepobierania od zagranicz-
nych kierowców w Strefie Płatnego
Parkowania (dzisiaj to ok. 4 mln. zł).
Są w szarej strefie poboru opłaty uz-
drowiskowej, którą szacujemy na
około10mln.zł.itd.
Ale chcę również zainteresować
inne miasta portowe wspólnym
wystąpieniem o zmianę Ustaw
i przepisów podatkowych dla spółek
skarbu państwa obsługujących por-
ty. Miasto musi mieć z tej portowej
działalnościwiększeniżobecniepie-
niądze, choćby po to żeby rekom-
pensować mieszkańcom (głównie
Warszowa) niedogodność życia przy
porcie. Dlatego ustalimy nowe zasa-
dy finansowania dla poszczególnych
osiedli i sprawiedliwie będziemy
dzieliliśrodkamibudżetowymi.Nas-
tąpi to oczywiście we współpracy
z nowo wybranymi radnymi miasta.
A.B.: Ponad 30-letnie rządy
złożona z radnych jego komitetu
„Wybieram Świnoujście” (A. Zdybel,
M. Niewiarowski, G. Koss, R. Kowal-
ski), Platformy Obywatelskiej (E. Ja-
błońska, J. Borowski, A. Rachtan, W.
Góreczny, L. Waga), i PiS (J. Jurkie-
wicz, A. Staszyński, A. Mrozek). Te
12 osób często przy poparciu rów-
nież czasem radnych Grupy Mor-
skiej przegłosowywało bezreflek-
syjnie niekorzystne w mojej ocenie,
decyzje dotyczące wspólnego prze-
cież miasta. Te dotyczące wdrożenia
Strefy Płatnego Parkowania w 2019
roku (tylko my jako radni Lewicy by-
liśmy przeciw), podnoszenia opłat
za wywóz śmieci, podnoszenia cen
wody i ścieków, podwyższania opłat
zażłobki,itd.
W tym także złych rozwiązań
budżetowych (zadłużenia miasta
w latach 2019 - 2023 na kwotę ok.
300 mln. zł!), a zaciągany dług, był
wydawany na inwestycje bez rzetel-
nejanalizykosztówichrealizacjiiut-
rzymania tych obiektów, często wy-
budowanych z błędami techniczny-
mi jak w przypadku Uznam Areny
(obiekt nie spełnia standardów do
organizacjiimprezsportowych).
Decyzje tej grupy radnych, to
również dzisiejszy problem rozsypu-
jących się już nowych Promenad,
czy karygodne zaniedbania i brak
zadbania o zabezpieczenie interesu
publicznego przy wydzierżawianiu
terenów pod budowę parkingow-
ców(niezapisywaniekarzaprzekro-
czenie terminów itp.). Skutkuje to
np. tym że parkingowiec przy ul. Be-
ma budowany jest dłużej o 2 lata niż
był budowany Tunel, a kolejne bu-
dowy dwóch parkingowców przyul.
Kołłątaja i ul. Piastowskiej w ogóle
nie ruszyły. Za niektóre z tych błę-
dówpłacimyjużmilionowekary!
A.B.: Co Pani sądzi o zrównowa-
żonymrozwojuŚwinoujścia?
J.A.: Chcę zasady zrównoważo-
nego rozwoju miasta, ponieważ bar-
dzo ważna jest gospodarka turysty-
czno - uzdrowiskowa, ale ważna jest
też gospodarka morska. Przecież to
wynika z naszego geograficznego
położenia, wszystkich nas karmi
morze. Trzeba tymi gałęziami roz-
woju rozsądnie zarządzać i współ-
pracować z podmiotami prywatny-
mi oraz Rządem RP. Potrafię i lubię
rozmawiać z ludźmi, szukać kom-
promisów i godzić różne interesy.
Jednak w centrum zawsze musi stać
mieszkaniec Świnoujścia. Mieszka-
niec jako pracownik, mieszkaniec
senior, młody mieszkaniec i taki,
który chce po pracy skorzystać
z oferty udanego spędzenia czasu
...Działkowych jako terenów zielo-
nych. Konieczne będzie włączenie
się samorządu w realizację wielu
strategii regionalnych, ogólnopol-
skich i transgranicznych. Systema-
tyczne zmniejszanie zadłużenia
miasta oraz stworzenie warunków
do kontynuacji rozwoju poprzez po-
zyskanie nowych terenów inwesty-
cyjnych, pod rozbudowę miasta
głównie na Prawobrzeżu i mamy na
to konkretne plany. Jednak pamię-
tajmy, że ten wieloletni proces od-
budowy nie może się odbyć bez ak-
ceptacjijegomieszkańców.
A.B.: Które z zaniechań i zanied-
bań obecnego prezydenta Świnouj-
ściauważaPanizazłeiwymagające
pilnychdziałańwcelunaprawy?
J.A.: Minione 6 lat pokazało, że
w wielu tematach, o których alar-
mowałam opinię publiczną poprzez
sesje Rady Miasta i moje profile
w mediach społecznościowych,
dzieje się bardzo źle. Zwracałam
uwagę na problemy parkingowe
i konieczność budowania parkingo-
wców buforowych oraz usprawnie-
nie komunikacji autobusowej na
krótkie, szybsze trasy i większą ilość
połączeń głównie do szkół i innych
obiektów użyteczności publicznej,
na działki czy na cmentarz. Zwraca-
łam uwagę na zaniechanie działań
prezydenta w sprawie wynegocjo-
wania z Rządem i Sejmem RP no-
wego zapisu prawnego i dotacji na
utrzymanie promów i tunelu. To, że
prezydent zrezygnował już w grud-
niu 2018 r. z dotychczasowej dotacji
jest skandalem, który kosztuje mie-
szkańców, po otwarciu tunelu, 46
mln. rocznie. Prezydent zaniechał
jakichkolwiek działań na rzecz przy-
gotowania nowej koniecznej Strate-
gii Rozwoju Miasta (dotychczasowa
obejmowała okres 2014-2020) co
spowodowało, że ubezwłasnowol-
niona Rada Miasta tylko potwier-
dzała osobiste decyzje prezydenta.
Nie było na to zgody, zarówno mojej
jak i naszego Klubu Radnych Lewicy,
dlatego byliśmy w konstruktywnej
opozycji i głośno wyrażaliśmy nasz
sprzeciw. Zawsze twardo i uczciwie
staliśmy po stronie mieszkańców
pomagając w rozwiązaniu ich pro-
blemów. Wspieralismy i wspieramy,
mieszkańców i handlowców osiedla
Posejdon, mieszkańców ul. Sołtana
i ul. Ludzi Morza, ul. Krzywej, dział-
kowców, pacjentów Szpitala Miejs-
kiego, mieszkańców Warszowa, Kar-
siborza czy Przytoru. Wszystkich
mieszkańcówwspólnychwysp.
Niestety, prezydent przez lata
otoczył sie układnymi osobami
w Radzie Miasta. To dziwna grupa,
łeczną rolę. Pomożemy im pozyski-
wać środki zewnętrzne z UE poprzez
stworzenie stanowiska w strukturze
UM, którego zadaniem będzie po-
moc przy pisaniu projektów oraz ich
rozliczaniu.Powołampełnomocnika
ds. seniorów, oraz Radę Gospodar-
czą złożoną z demokratycznie wyb-
ranych przedstawicieli różnych
branż funkcjonujących w naszym
mieście. Bardzo potrzebujemy dia-
logu pomiędzy różnymi grupami
mieszkańcówiprzedsiębiorców-za-
czniemy się wtedy lepiej rozumieć.
A.B.: Niektóre formy pomocy
społecznej ze strony miasta mocno
się zdezaktualizowały wobec po-
ziomu inflacji i zmian w kraju. Czy
zamierza Pani jako przyszły prezy-
dent podnieść pewne świadczenia
np. Bon Seniora z 300 zł na powie-
dzmyconajmniej500zł?
J.A.: Nie wykluczam modyfikacji
tego programu, jak również kilku in-
nych na przykład rozszerzenia bene-
fitów na Karty Wyspiarza i Karty Wy-
spiarza Seniora. Pomoc publiczna
nie może być jednak rozdawnict-
wem pieniędzy z budżetu, tylko włą-
czaniem nas wszystkich w system
miastotwórczego wzajemnego wsp-
arcia i dbania też o interesy miasta.
Im więcej pieniędzy będziemy np.
zbierać z poboru opłaty uzdrowisko-
wej czy z parkowania samochodów
turystów w mieście - tym więcej bę-
dę chciała przekazywać ich bezpo-
średnio mieszkańcom, choćby na
sport, rekreację, kulturę i ochronę
zdrowia. Dlatego proponujemy
w naszym programie, do lektury
którego zachęcam, na przykład
środkinarehabilitacjęmieszkańców
w kwocie ok. 2 mln. rocznie, gdyż
NFZ corocznie zmniejsza nam kon-
trakt, a mieszkańcy coraz dłużej cze-
kają na niezbędne zabiegi rehabili-
tacyjne.Zmienimyto.
A.B.:Czykoniecznejestdokona-
nie konkretnych zmian w formule
Budżetu Obywatelskiego, jak pos-
tulują mieszkańcy? Czy będzie Pani
zmierzać do sprowadzenia tego bu-
dżetu do ich oczekiwań, odchodząc
od dotychczasowego preferowania
projektów składanych przez spółki
miejskie?
J.A.: Tak, koniecznie. Od lat wi-
dzimy, że Budżet Obywatelski nie
spełnia w pełni swojej roli. Duże pie-
niądze dzielone są według złych za-
sad.Zmienimywięctezasady.Wszy-
stkie pieniądze z Budżetu Obywatel-
skiego nasza grupa Wspólne Wyspy
proponujeprzekazywaćna...
Ciąg dalszy na następnej stronie
Fot. R. Ignaciuk.
KANDYDATKA NA PREZYDENTA MIASTA JOANNA AGATOWSKA
- Świnoujście należy do Mieszkańców!
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
zawodową, ale z jakiś powodów po-
litycznychzmieniłznowuzdanie.
Chciałabym jednak zwrócić uwa-
gę mieszkańców, że ze Świnoujścia
kandydują do Sejmiku również inni
świnoujścianie, w tym Pan Piotr Pi-
wowarczyk z 7 miejsca Listy nr 3 PSL
- Trzecia Droga. To wieloletni Prezes
Świnoujskiej Organizacji Turystycz-
nej, organizator wielu imprez histo-
rycznych jak Dni Twierdzy na Wys-
pach, dzierżawca Fortu Gerharda -
naszegowspaniałegozabytkuzamk-
niętego od roku, człowiek ogromne-
go serca i autentycznej walki o dob-
ro mieszkańców Świnoujścia, wy-
chowawca młodzieży i ambasador
Świnoujściapozajegogranicami.
Właśnie takich ludzi nasze mias-
to potrzebuje, żeby w Szczecinie
mówiliprawdęotymcoczująmiesz-
kańcy w Świnoujściu i autentycznie
walczyli o nasze sprawy. Piotr w mo-
jej ocenie byłby idealnym radnym
bardzo dobrze reprezentującym
Świnoujście. Mielibyśmy w Nim ws-
parcie.Zachęcamwięcświnoujścian
do mobilizacji. Nie patrzmy na listy,
ale na konkretnych ludzi i przysz-
łość, w której o pewne tematy trze-
ba będzie walczyć. Piotr Piwowar-
czykidealniesiędotegonadaje,dla-
tego głos na Niego oddany będzie
najlepszymwyborem!
Mi bliska jest też lista Lewicy
więc polecam Państwa uwadze Pa-
na Bartosza Baszczyńskiego, numer
1 na liście numer 4. Znam Go z dużej
aktywności dla regionu i wiem, że
będzie dużym przyjacielem naszego
miasta, a my będziemy mogli liczyć
najegopomocwSejmiku.
A.B.: A jak widzi Pani współ-
pracę z nową Radą Miasta? Kogo
chciałaby Pani żeby mieszkańcy
miastawybrali?
J.A.: Będę współpracowała z ta-
Uzyskane informacje zostaną
poddane analizie i na ich podstawie
będziemy proponować mieszkań-
com i przedsiębiorcom konkretne
rozwiązania. To co było dobre oraz
efektywnenapewnozostanieutrzy-
mane. Na podstawie posiadanej
obecnie wiedzy przewiduję jednak
głębsze zmiany np. w polityce mie-
szkaniowej miasta. Zakładam też
zmiany organizacyjne i merytorycz-
ne uporządkowanie kilku tematów.
Chaos wprowadzony w Zarzą-
dzie Dróg i Żegludze Świnoujskiej,
przenikanie się wzajemnych zadań
pomiędzy Wydziałami Urzędu Mias-
ta, wykorzystywanie zakładów bu-
dżetowych jak OSiR czy instytucji
kultury jak MDK do wykonywania
czynności nie wynikających z ich
Statutów - są dla mnie nie do przy-
jęcia. Będziemy to naprawiać. Prag-
nę też kategorycznie, ponieważ do-
cierają do mnie rozsiewane przez
konkurencję wyborczą pomówienia
i plotki, zapewnić, że nie będzie re-
wolucji kadrowej i zwalniania szere-
gowych pracowników w instytuc-
jach podlegających miastu. Wręcz
przeciwnie, będziemy szanować
obecnie pracujących, zwiekszając
zatrudnienie i komfort pracy. Urząd
i miejskie instytucje będą przyjazne
mieszkańcomibędąsłużyłypomocą
w rozwiązywaniu ich problemów.
Zapewniam też, że na wszystkie sta-
nowiska tego wymagające, będą
przeprowadzane publiczne konkur-
sy. Kolejnymi nieprawdziwymi plot-
kami są te rozsiewane przez obecne
osoby władzy konkurujące ze mną
w wyborach, a dotyczące Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych. Zdecy-
dowanietymwszystkimplotkomza-
przeczam. Jako pierwsza gwaranto-
wałam utrzymanie ROD-ów w nie-
zmienionych lokalizacjach i wręcz
ich rozwój. Podobnie jak chcemy też
współpracować ze Spółdzielniami
i Wspólnotami Mieszkaniowymi
w partycypowaniu kosztów zmian
przestrzeni wewnetrznych dróg,
placów zabaw czy mini parków osie-
dlowych. Mamy na to konkretne
planyIbędziemyjerealizować.
A.B.: Obecny Prezydent staruje
do Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego, choć mógłby roz-
wiązywać na miejscu problemy,
które sam stworzył. Co Pani o tym
sądzi?
J.A.: Dziwi mnie ten start do Sej-
miku, gdyż Prezydent wielokrotnie
deklarował, że kończy aktywność
ceniłam sobie bliski kontakt z miesz-
kańcami, dlatego chcę też wprowa-
dzić zasadę w miarę możliwości sys-
tematycznego spotykania się z mie-
szkańcami Osiedli, Radą Sportu, Ra-
dą Gospodarczą, ale również służ-
bami Policji, Straży Pożarnej i wszys-
tkich służb. Bardzo ważne będą dla
mnie normalne, przyjazne relacje
z urzędnikami oraz zakładami i spół-
kami miejskimi. Mamy razem wiele
ważnychsprawdozrealizowania.
A.B.: Czy obejmując urząd Pre-
zydenta Miasta Świnoujście w po-
czątkowej fazie zamierza Pani prze-
prowadzić szeroko pojęty audyt fi-
nansowyiorganizacyjnyMiasta?
J.A.: Nie chcę ponosić odpowie-
dzialności za złe decyzje poprzedni-
ków, nie chcę również aby ponosili
je szeregowi pracownicy. Wiem z ja-
kim psychicznym naciskiem i groź-
bami, musieli się mierzyć. Dlatego
w kilku tematach przewiduję doko-
nanie analizy przebiegu procesów
inwestycyjnych. Dokonamy też in-
wentaryzacji zasobów miasta na
wszystkich płaszczyznach, sprawdzi-
my obowiązujące umowy i procesy
sądowe, które ma miasto, a wszys-
tkie te informacje zostaną miesz-
kańcom przedstawione publicznie.
...inicjatywy społeczne. Inwestycje
tak jak tzw. górka karsiborska, czy
zakupy sprzętu medycznego do
Szpitala oraz inne tematy inwesty-
cyjne jak remonty placów zabaw np.
w żłobku będą realizowane bezpo-
średniozbudżetumiasta,aniebędą
„kradły” pieniądze ze sfery społecz-
nej. Jakimś totalnym nieporozumie-
niemnaktórewielokrotniejakorad-
ni Lewicy zwracaliśmy uwagę Prezy-
dentowi było zbieranie przez rodzi-
ców czy pacjentów Szpitala na to
głosów! Zlikwidujemy takie aburdy.
Chcę też bliższej współpracy z zarzą-
dami osiedli i Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, wspólnie mamy dużo
pracy do wykonania, a ich bliskość
mieszkańców oraz zaangażowanie
w sprawy swoich obszarów działa-
niasąbezcenne.
A.B.: Dawniej przez krótki okres
funkcjonowała w Świnoujściu for-
ma przyjmowania przez prezyden-
ta na dyżurach mieszkańców w wa-
żnych dla nich sprawach. To zostało
zaniechane i czy uważa Pani, że ta
formapowinnabyćwznowiona?
J.A.:Zdecydowanietak.Będędla
nich dostępna. Będę dla mieszkań-
ców dostępna również popołudnia-
mi,gdyżwielumieszkańcówpracuje
do godz. 15.00, lub dłużej. Zawsze
ką Radą Miasta jaką mieszkańcy wy-
biorą. Umiem współpracować. Wie-
rzę jednak, że świnoujścianie to mą-
drzy ludzie i nie wybiorą ponownie
tych osób z obecnej Rady Miejskiej,
którzy działali na ich niekorzyść, za-
miast ludzi wybierając np. budowę
apartamentowców dla obcych
inwestorów.
Ja zebrałam wokół siebie świet-
ny zespół wspaniałych kandydatów,
których znajdziecie Państwo na liś-
cie nr 12 i proszę o ich wybór. Będą
nam potrzebni w nowej Radzie
Miasta.
Chciałabym bardzo, żeby ci me-
rytoryczni, kompetentni, zaangażo-
wani społecznie i po prostu dobrzy
oraz uczciwi ludzie, zyskali zaufanie
świnoujścian. Ja będę gwarantem,
że to będzie słuszny wybór, a moi
przyszli współpracownicyw Radzie
Miejskiej będą ciężko dla mieszkań-
ców pracowali. Czas oddać Miasto
Mieszkańcom,więczróbmyto!
Najważniejsze to pójść na wy-
bory. Mnóstwo mieszkańców mówi,
że nas wspiera, że prowadzimy ws-
paniałą i przyjazną dla mieszkańców
kampanię wyborczą, w której po-
przez udział w koncertach i spotka-
niach wszyscy uczestniczą. Kampa-
nię którą finansujemy z własnych
prywatnych środków. Czas na zmia-
ny,dlategojedynymrealnymwspar-
ciem jest pójście do urn wyborczych
i wierzę, że 7 kwietnia Państwo to
zrobicie!
Proszę o Głos dla mnie i dla
naszych kandydatów z listy nr 12 -
WspólneWyspy!
Rozmawiał: Aleksander Bane
Fot. Zbiory własne.
KANDYDATKA NA PREZYDENTA MIASTA JOANNA AGATOWSKA
- Świnoujście należy do Mieszkańców!
Z poważaniem
Joanna Monika Agatowska
Fot. Zbiory własne.
Fot. Zbiory własne.
JOANNA
AGATOWSKA
ROMAN
MOMOT
3
2
1
LIDIA
GAWROŃSKA
OKRĘG • KANDYDACI DO RADY MIASTA
1
OBWODOWEKOMISJEWYBORCZEWOKRĘGU1:
KOMISJA NR 1 ( HOSSA” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”, ul. Jana Kasprowicza 4), KOMISJA NR 2 (Miejski Dom Kultury Galeria
„ART”, ul. Wojska Polskiego 1/1), KOMISJA NR 3 (Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gabriela Narutowicza 10), KOMISJA NR 4 (Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Stanisława Wyspiańskiego 12),
KOMISJA NR 5 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piastowska 55), KOMISJA NR 6 (Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkolna 1), KOMISJA NR 7 (Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkolna 1),
KOMISJANR8(CentrumEdukacjiZawodowejiTurystyki,ul.Gdyńska26).
„
MICHAŁ
FALIGOWSKI
BEATA
KASTRAU
6
5
4
ARTUR
KRYSZTOFOWICZ
BEATA KASTRAU - założycielka i Prezes Fundacji Animals Przystań
Świnoujście. Prowadziła firmę gastronomiczną i Schronisko dla Bez-
domnych Zwierząt w Świnoujściu. Niesie pomoc zwierzętom. W za-
kresieochronyzwierzątkładziedużynacisknaedukacjędzieci,mło-
dzieży oraz przede wszystkim dorosłych. Jej marzeniem jest stwo-
rzeniewŚwinoujściuOśrodkaRehabilitacjiDzikichZwierząt.
ARTUR KRYSZTOFOWICZ - lat 46. Społecznik otwarty na głosy mie-
szkańców i starający się pomóc we wszelkich sprawach. Obecnie
jestPrzewodniczącymZarząduOsiedlaWarszóworazjednymzlide-
rów grupy protestacyjnej. Jest za równym traktowaniem wszystkich
mieszkańców, bez tworzenia sztucznych podziałów. Według niego
jestnajwyższyczasżebyoddaćmiastojegomieszkańcom.
MICHAŁ FALIGOWSKI - lat 55. Przedsiębiorca, prowadzi własne biu-
ro turystyczne, przewodnik turystyczny, członek Zarządu Świnouj-
skiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Słoneczny Uznam.
Absolwent szkoły hotelarskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego (magi-
ster ekonomii). Konieczne jest nowe spojrzenie na miasto. Należy
skończyćznieuzasadnionąwycinkądrzewibetonowaniemmiasta.
ROMANMOMOT-lat57.Pracujejakoforeman,brygadzistanapro-
jektachoffionshore. Zjednoczył mieszkańcówwwalceo„małąoj-
czyznę”, czyliOsiedlePosejdon. Pełnifunkcję Przewodniczącego Za-
rząduOsiedla.Przeciwnikwysokiejzabudowyi„betonozy”.Uwa-ża,
że każda inwestycja w Świnoujściu wymaga konsultacji z mieszkań-
camiirealizacjizgodnejzichoczekiwaniami.
LIDIA GAWROŃSKA - Od 28 lat pracuje w Świnoujściu jako nauczy-
cielka języka polskiego. Środowisko oświatowe powinno mieć w ra-
dzie miasta swojego reprezentanta. Wykorzysta swoje doświadcze-
nie do działania dla dobra szkolnictwa oraz wspierania nauczycieli
poprzez zmniejszenie przeładowanej podstawy programowej i nau-
czycielskiejbiurokracjiorazdoposażeniesallekcyjnych.
JOANNA MONIKA AGATOWSKA - lat 51. Wykształcenie wyższe
ekonomiczne, ukończone studia MBA z zarządzania samorządem.
Od22latsamorządowiec,dwukrotniePrzewodniczącaRadyMiasta
i zastępca Prezydenta ds. społecznych w latach 2010-2014. Chce
zmiany filozofii zarządzania miastem i podnoszenia jakości usług
publicznych.LiderkakomitetuWspólneWyspy.
ŁUKASZ
LEWA
ROBERT
RACHUTA
9
8
7
EWA
TRUSKOLASKA
ROBERT RACHUTA - z wykształcenia architekt. Były wieloletni pra-
cownikoraznaczelnikWydz.ArchitekturywUrzędzieMiastaŚwino-
ujście, a także wiceprezydent Świnoujścia i radny. Zamierza poświę-
cić swoje działania na bliską mu sferę, czyli architekturę, w tym
procesy projektowania, planowania przestrzennego, tworzenia
izmianmiejscowychplanówzagospodarowaniaprzestrzennego.
EWA TRUSKOLASKA - ukończyła Medyczne Studium Zawodowym
w Szczecinie, a jako pielęgniarka pracowała do emerytury. Chciała-
byuczynićŚwinoujściebardziejprzyjaznym.Zależyjej,abymłodzież
miała tu godne warunki do życia i zechciała pozostać na wyspach po
skończeniu nauki, a także na tym, by starsi ludzie nie zamykali się
wdomach,izolowaliiczulisięsamotni.
ŁUKASZ LEWA - przedsiębiorca z pasją do turystyki. Chce działać dla
dobra Świnoujścia, z myślą o przyszłości mieszkańców. Zadba o wa-
runki rozwoju dla świnoujskiej młodzieży, wesprze inicjatywy kultu-
ralne i ochronę terenów zielonych. Dążyć będzie do rozwoju par-
ków, terenów rekreacyjnych. Jest głęboko związany z losem zwie-
rzątiwspieraćbędzieinicjatywynarzeczprawzwierząt.
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
JAROSŁAW
WŁODARCZYK
KRZYSZTOF
SZPYTKO
3
2
1
JOANNA
PAWŁOWSKA
AGNIESZKA
CIESIELSKA
KAROLINA
CZAJKA
6
5
4
SEBASTIAN
IWANIUK
KAROLINA CZAJKA - lat 48. Ukończyła studia ekonomiczne w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki Międzyna-
rodowe. Obroniła dwa dyplomy w Katedrze Transportu. Przedsię-
biorca, prowadzi pensjonat „Pod Kasztanami”. Chce „Zielonego
Miasta”, dla młodzieży krytego skateparku, przejrzystych finansów
publicznychiabymieszkańcybyli gospodarzamimiasta.
SEBASTIANIWANIUK-Nauczycielmatematykiwśródnajmłodszych
dzieci i starszej młodzieży w SP nr 6 i STSG. Ukończył Politechnikę
Szczecińską Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uważa, że
trzeba stworzyć uczniom odpowiednie warunki do rozwoju. Klu-
czem jest umożliwienie im rozwijania własnych pasji zarówno spor-
towychjakinaukowych,czykulturalnych.
AGNIESZKA CIESIELSKA - lat 51 lat, pracownik administracyjny, ak-
tywnymorsipodróżniczka.Ważnajestdlaniejzieleńmiejska.Chce,
abyŚwinoujścietworzyłowięcejsferdlalokalnejspołeczności.Zwo-
lenniczkaorganizowania,większejniżdotychczas,liczbyimprezma-
sowych, w tym koncertów, spektakli teatralnych, różnorodnych za-
wodówsportowychitonietylkowsezonie.
KRZYSZTOF SZPYTKO - Prawnik z doświadczeniem. Samorządo-
wiec, były naczelnik wydziału oraz radny dwóch kadencji. Obecnie
prezes w Spółdzielni Mieszkaniowej L-W ODRA w Świnoujściu. Wal-
czy o lepsze Miasto, przywrócenie jego naturalnych walorów uzdro-
wiskowo-turystycznych, poprzez ograniczenie ekspansji wieżow-
cówiapartamentowców.
JOANNA PAWŁOWSKA - lat 40. Magister inżynier, absolwentka
Szczecińskiej Akademii Rolniczej, Wydziału Technologii Żywności
i Żywienia Człowieka. Kandyduje jako przedstawiciel grupy hand-
lowców. Od ponad 9 lat sama prowadzi działalność gospodarczą
i swoje stoisko handlowe. Uważa, że rynek przygraniczny czeka
wielezmian,jednaknie rewolucyjnychewolucyjnych.
JAROSŁAW CEZARY WŁODARCZYK - lat 45. Przedsiębiorca, peda-
gog, instruktor pływania, ratownik oraz instruktor ratownictwa wo-
dnego. Radny obecnej kadencji. Stawia na rozwój edukacji i kultury
dzieci i młodzieży. Optuje za wprowadzeniem Bonu Juniora. Uważa,
że miasto stać na budowę Centrum Edukacyjno - Żeglarskiego,
a strefa płatnego parkowania nie powin-na dotyczyć mieszkańców.
MICHAŁ
JELONEK
ALICJA
LUDWICZAK
9
8
7
TOMASZ
OŻÓG
ALICJA LUDWICZAK - lat 44. Z wykształcenia socjolog. Po latach pra-
cy w MOPR obecnie jest dyplomowanym technikiem usług kosme-
tycznych.Uważa,żemiastojestatrakcyjnedlaturystówikuracjuszy,
a teraz nadrzyszedł czas, aby stało się również atrakcyjne także dla
mieszkańców. W szkołach należy uruchomić zajęcia edukacyjno-
praktycznezzakresużeglarstwaisportówmotorowodnych.
TOMASZ OŻÓG - lat 49. Wykształcenie wyższe techniczne. Uważa,
że rozwój Świnoujścia zszedł na niewłaściwy kurs. Zapomniano
o problemach mieszkańców, a realizuje się głównie potrzeby turys-
tów i hotelarzy. Konieczny jest zrównoważony rozwój - najpierw po-
trzeby mieszkańców, później turystów. Zaprzestać zadłużania mias-
ta,wzbogacićofertękulturowo-sportowądlanajmłodszych.
MICHAŁ JELONEK - lat 43. Mgr inż. budownictwa, absolwent Wy-
działu Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocław-
skiej oraz studiów podyplomowych w Instytucie Budownictwa Poli-
techniki Wrocławskiej na kierunku Gospodarka Nieruchomościami
w specjalności Zarządzanie-Utrzymanie-Wycena. Chce zadbać o in-
teresyspołecznościlokalnej.
OKRĘG • KANDYDACI DO RADY MIASTA
2
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
OBWODOWEKOMISJEWYBORCZEWOKRĘGU2:
KOMISJA NR 9 ( ), KOMISJA NR 10 (Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Mieczysława
Niedziałkowskiego 2), KOMISJA NR 11 (Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wincentego Witosa 12), KOMISJA NR 12 (Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki 11), KOMISJA NR 13 (Szkoła
Podstawowa Nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki 11), KOMISJA NR 14 (Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stanisława Staszica 17), KOMISJA NR 15 (I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”, ul. Grunwaldzka 47),
KOMISJANR16(DomKulturyS.M.L.-W.„Słowianin”,ul.JanaMatejki43).
budynek użytkowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Piastowska 62
MAREK GRANISZ - lat 40. Ekonomista, z zawodu bankowiec i przed-
siębiorca. Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Carla von Ossiet-
zky Oldenburg (Niemcy), biznesowe Master Of Business Admini-
stration (USA) oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Jego zda-
niem miasto wymaga zmian wobec braku mieszkań i parkingów,
poprawystanudróg,poziomunaukiiopiekinadseniorami.
RYSZARD
TETERYCZ
AGNIESZKA
KACZMAREK
3
2
1
DARIUSZ
KRZYWDA
ALEKSANDRA
ANDRYSZAK
MAREK
GRANISZ
6
5
4
RENATA
KOCH-TROCHIMOWICZ
RENATA KOCH-TROCHIMOWICZ - lat 40. Specjalistka do spraw
sprzedaży w branży BHP. Społecznik, wiceprzewodnicząca Zarządu
Osiedla Warszów. Pragnie aby Świnoujście było przystosowane do
potrzeb mieszkańców. Stawia na zrównoważony rozwój przemysłu
i turystyki. Zabiegać będzie o lepsze połączenia komunikacyjne, po-
prawęjakościpowietrzaimiejscadorekreacjidlanajmłodszych.
ALEKSANDRA ANDRYSZAK - absolwentka m.in. Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu, studiów magisterskich na kierunku
Fizjoterapia, triathlonistka, zajmuje się organizacją zajęć sporto-
wych dla dzieci i młodzieży. Stawia na rozwój wszelkich sportów
wodnych. Chce doprowadzić do praktycznego i logicznego połącze-
niawcałośćmiejskichścieżekrowerowych.
AGNIESZKA KACZMAREK - ekonomistka, absolwentka Uniwersyte-
tu Szczecińskiego. Radna VIII kadencji. Od 17 lat pracownik PEC
w Świnoujściu. Zna dokładnie problemy Prawobrzeża i jego miesz-
kańców. Uważa, że mieszkańcy zasługują na wiele więcej, niż dotąd
otrzymują od obecnej władzy. Wspiera Warszów, który mówi „NIE”
dla portu kontenerowego, ale „TAK” dla infrastruktury turystycznej.
DARIUSZ KRZYWDA - lat 31. Absolwent turystyki i rekreacji o spe-
cjalności usługi turystyczne na Wyższej Szkole Bankowej w Szcze-
cinie. Od 2016 r. był wiceprzewodniczącym, a później przewodni-
czącym Zarządu Osiedla Warszów. Rozwój gospodarki morskiej na
Prawobrzeżu powinien zabezpieczać interesy mieszkańców. Trzeba
zminimalizowaćpylenie,hałasiinneportoweuciążliwości.
RYSZARD TETERYCZ - lat 71. Inżynier nawigator, mgr pedagogiki,
kmdr por. rez. - służba w jednostkach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
Radny Rady Miasta Świnoujście - były wiceprezydent Miasta, wice-
przewodniczący Rady Miasta. Zabiega o zwiększenie liczby parkin-
gów, pobór opłaty uzdrowiskowej od pierwszego dnia pobytu, uru-
chomienieprogramurehabilitacji dlachorychonkologicznie.
MAŁGORZATA
KUJAWA
TADEUSZ
TAŃSKI
9
8
7
ADRIAN
TRYDEŃSKI
TADEUSZ TAŃSKI - Przedsiębiorca prowadzący małą firmę. Mówi
m.in.: „Nie mogę biernie przyglądać się temu, co zrobiono przez
ostatnich 30 lat, jak marnowany jest prawdziwy potencjał miasta.
Tym potencjałem są ludzie - mieszkańcy Świnoujścia. Nie potrafię
patrzeć, jak na atrakcyjności naszego miasta zyskuje jedynie garstka
inwestorów, podczas gdy mieszkańcy płacą coraz wyższe rachunki”.
ADRIAN TRYDEŃSKI - lat 27. Przedsiębiorca, aktywny działacz spo-
łeczny.Chcewalczyćojawnośćitransparentnośćwszystkichdziałań
samorządu. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co i jak przezna-
czane są ich pieniądze. Uczciwość i dialog społeczny to dla niego
fundamentsamorządunaprzyszłelata.
MAŁGORZATA KUJAWA - Absolwentka Liceum Medycznego i dwu-
letniej specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego oraz Zachod-
niopomorskiej Szkoły Biznesu - Finanse i Rachunkowość (w trakcie
studiów mgr.). Ważny jest dla niej rozwój Świnoujścia z dużą ilością
zieleni,ścieżekrowerowychiterenówrekreacyjnych,atakżeopieka
nadseniorami,dostępnośćdoplacówekmedycznychilekarzy.
OKRĘG • KANDYDACI DO RADY MIASTA
3
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
OBWODOWEKOMISJEWYBORCZEWOKRĘGU3:
KOMISJA NR 17 ( ), KOMISJA NR 18 (I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”, ul. Grunwaldzka 47), KOMISJA NR 19 (Informacja Turystyczna,
pl.Słowiański6/1),KOMISJANR20(MuzeumRybołówstwaMorskiego,pl.Rybaka1),KOMISJANR21(KapitanatPortu,wyb.WybrzeżeWładysławaIV 7),KOMISJANR22(SzkołaPodstawowaNr
2, ul. Białoruska 2), KOMISJA NR 23 (MiejskiDom Kultury FiliaNr 2, ul. Sosnowa 18), KOMISJA NR 24 (MiejskiDom Kultury FiliaNr 3, ul. 1 Maja 40),
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stanisława Staszica 17
KOMISJA NR 25 (MiejskiDom Kultury FiliaNr 1,
ul.Zalewowa40),KOMISJANR26(SzpitalMiejskiim.JanaGarduływŚwinoujściuSP.ZO.O.,ul.MieszkaI7),KOMISJANR27(ZODFregataSP.ZO.O.,ul.Bydgoska14).
KLUCZOWE PUNKTY PROGRAMU - ZROBIMY TO!
NOWY SAMORZĄD - NOWA EPOKA!
Czas na inwestycje dla mieszkańców:
•
•
•
•
•
•
•
Zbudujemy nowoczesną halę widowiskowo-sportową.
Zbudujemy molo.
Odbudujemy Dom Zdrojowy.
Ożywimy bulwary - przebudujemy
ul. Władysława IV.
Stworzymy Centrum Służb Ratowniczych dla
Straży Pożarnej i Policji.
Zbudujemy Centrum Edukacyjno-Żeglarskie.
Rozbudujemy Miejski Dom Kultury.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA DOCELOWO
BEZPŁATNA DLA MIESZKAŃCÓW!
•
•
Kompleksowo zreformujemy politykę parkingową oraz usprawnimy
układ komunikacyjny Miasta.
Wzmocnimy pozycję Straży Miejskiej poprzez zmianę zasad jej
funkcjonowania, doposażymy ją sprzętowo, zakupimy blokady
oraz wprowadzimy zmotoryzowane patrole m.in. na rowerach i skuterach,
umożliwiające szybką interwencję oraz skuteczną reakcję na zakłócanie
porządku powodowanego w szczególności przez zagranicznych kierowców
oraz turystów.
ZAINWESTUJEMY W ROZWÓJ NASZYCH DZIECI!
•
•
•
•
•
•
Wdrożymy „Bon Juniora” o wartości 1000 zł na dopłaty do zajęć
rozwijających pasje naszych dzieci, talenty edukacyjne, sportowe i kulturalne.
Wprowadzimy dofinansowanie do opłat za żłobki i przedszkola.
Wprowadzimy naukę języka angielskiego i niemieckiego do przedszkoli.
Zapewnimy dofinansowaną przez miasto obsługę stomatologiczną dla dzieci
oraz gimnastykę korekcyjną w każdej szkole podstawowej.
Zwiększymy zakres zadań z zakresu profilaktyki logopedycznej i terapii wad wymowy.
Przywrócimy naukę pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym.
MIASTO PRZYJAZNE NASZYM PRZEDSIĘBIORCOM!
•
•
•
•
Stworzymy innowacyjny system podatkowy, zakładający współudział
przedsiębiorców w realizację celów społecznych na rzecz Mieszkańców.
Powołamy Radę Biznesu Lokalnego złożoną z przedstawicieli przedsiębiorstw
turystycznych, handlu, transportu i usług.
We współpracy z handlowcami i właścicielami terenów prywatnych
przebudujemy trakt handlowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego w celu utworzenia
tam legalnie działającej przestrzeni handlowej.
W porozumieniu ze środowiskiem wszystkich handlowców
(Zielony Rynek i Niemiecki Rynek, Promenada, Plaża) i usługodawców
miasta stworzymy spójny i sprawiedliwy system poboru opłat targowych,
czynszów i najmów terenów handlowych na obszarach komunalnych.
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
KLUCZOWE PUNKTY PROGRAMU - ZROBIMY TO!
Stworzymy zintegrowany system komunikacji miejskiej z bezpłatnymi
przejazdami dla mieszkańców, krótkimi trasami autobusowymi
oraz stabilnym i czytelnym rozkładem jazdy.
KOMUNIKACJA PUBLICZNA W KOŃCU
DLA MIESZKAŃCÓW!
Wspólna przestrzeń musi być przyjazna.
EDUKACJA JAKO ELEMENT PRZYSZŁOŚCI NASZYCH
WSPÓLNYCH WYSP!
•
•
•
•
•
Stworzymy innowacyjny system stypendialny dla młodzieży.
Przywrócimy sprawność administracyjną szkołom i będziemy podnosić jakość
nauczania naszych dzieci.
Stworzymy atrakcyjne i akceptowalne przez młodych ludzi miejsca spędzania
czasu wolnego.
Stworzymy budżet obywatelski dla młodzieży, na organizację imprez zgodnych
z ich oczekiwaniami.
Przyznamy formalną decyzyjność i wpływ na rozwój miasta, świnoujskiej
Młodzieżowej Radzie Miasta.
ZDROWIE MIESZKAŃCÓW NASZYM PRIORYTETEM!
Zadbamy o poprawę i zmianę dotychczasowych standardów
medycznych i opiekuńczych w Świnoujściu.
•
•
•
•
•
Przeznaczymy między innymi 2.000.000 zł na program rehabilitacji
dla Mieszkańców Świnoujścia.
Rozbudujemy Zakład Opieki Długoterminowej Fregata i urealnimy opłaty za
korzystanie z niego.
Rozbudujemy Szpital Miejski wraz z lądowiskiem dla helikopterów na jego dachu.
Pozyskamy dla szpitala specjalistów i otworzymy dodatkowe poradnie
specjalistyczne.
Wprowadzimy system współpracy ze wszystkimi placówkami Podstawowej
Opieki Zdrowotnej.
OŻYWIMY MIASTO!
Kultura i rozrywka przez cały rok - Mieszkańcy w centrum wydarzeń.
•
•
•
•
•
•
Rozpoczniemy i zrealizujemy rewitalizację zabytkowego zespołu Basenu Północnego,
tworząc tam wielofunkcyjną nową przestrzeń miejską.
Rozbudujemy i powiększymy istniejącą Salę Teatralną, przy ulicy Matejki.
Powołamy do życia Miejską Galerię Sztuki Współczesnej.
Zwiększymy ilość i jakość imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców
w ciągu całego roku.
Przygotujemy razem z lokalnymi aktywistami kulturalnymi Festiwal Miejski,
w trakcie którego promować będziemy miejscowych twórców.
Zainicjujemy opracowania planistyczne i ekonomiczne, niezbędne dla podjęcia
rozsądnej decyzji o budowie współczesnego Domu Zdrojowego przy Promenadzie.
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
KLUCZOWE PUNKTY PROGRAMU - ZROBIMY TO!
NASI MNIEJSI BRACIA
•
•
•
•
•
•
Zorganizujemy skoordynowaną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi
oraz dzikimi.
Utworzymy ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt, w rejonie
Wysp Uznam – Wolin.
Doprowadzimy do zagwarantowania całodobowych dyżurów
weterynaryjnych w mieście.
Utworzymy nowe wybiegi dla psów i zagospodarujemy istniejące.
Będziemy wspierać schronisko dla zwierząt.
Rozbudujemy system pojemników i wydawania torebek
na odchody zwierząt.
PRAWOBRZEŻE TO TEŻ ŚWINOUJŚCIE!
Uważamy że miasto 44 wysp, jest całością, wszystkie jego części
są równie ważne. Warszów, Ognica, Karsibór, Przytór i Łunowo to
też Świnoujście!
Wszystkie dzielnice Świnoujścia są równoprawne i będziemy
harmonijnie je rozwijać.
Przywrócimy równowagę finansowania inwestycji pomiędzy
Dzielnicami Mieszkaniowymi, a dotychczas uprzywilejowaną
Dzielnicą Nadmorską.
•
•
STOP BETONOZIE! NA BETONIE KWIATY NIE ROSNĄ!
•
•
•
•
•
Nie pozwolimy zlikwidować Ogrodów Działkowych w mieście, chroniąc
te tereny przed lobby deweloperskim.
Stop betonowaniu Parku Zdrojowego! Zmienimy miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.
Poszerzymy infrastrukturę rowerową, wpisując ją bezpiecznie
w tereny zielone.
Zazielenimy Promenadę Miejską i Plac Wolności, uzupełnimy
nasadzenia na obszarze miasta oraz usuniemy.
Wprowadzimy program Zielone Osiedle wspierający budowę
parków osiedlowych oraz stref wypoczynku.
SPORTOWE PASJE - WSPÓLNE CELE!
•
•
•
•
•
•
Zadbamy o modernizację obiektów sportowych i realizować
będziemy wydarzenia sportowe łączące wszystkie pokolenia mieszkańców.
Kontynuować będziemy rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej,
będziemy dążyć do możliwości całorocznego korzystania z boiska na
ul. Matejki (balon) oraz stworzymy tam nowy zadaszony skeatepark.
Zadaszymy trybuny boiska przy ul. Białoruskiej.
Zbudujemy miejskie lodowisko w formule obiektu wielofunkcyjnego
umożliwiającego też np. jazdę na wrotkach, rolkach itp..
Wprowadzimy system stypendiów sportowych dla młodych sportowców.
Zwiększymy nakłady na żeglarstwo i sfery z nim związane.
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
„ZROBIMYTO!”.
Kandydatkanaurządprezydenta
Joanna Agatowska m.in. zapewniała
o otwartości władzy, która będzie
służyć mieszkańcom ze wszystkich
zakątków miasta, zwracała uwagę
na konieczność odzyskania miasta
dla mieszkańców - dotąd marginali-
zowanych. Podkreślała wagę zadba-
nia o młode pokolenie i stworzenie
mu warunków do pozostania na
wyspach, potrzebę urealnienia po-
lityki mieszkaniowej i lokalowej oraz
większą dbałość o zapewnienie
świadczeń zdrowotnych na odpo-
wiednimpoziomie.Mówiła,żeztym
zespołem można zrealizować ów
wymagający program i prosiła o gło-
sy dla Komitetu Wyborczego Wy-
borców Joanny Agatowskiej Świno-
ujścieWspólneWyspy.
Przybyli goście wyrażali swój
zachwyt dla niezwykle jak zawsze
aktywnejkandydatkinaprezydenta,
jej doświadczenia, konsekwencji
i pomysłowości oraz podkreślali
swoją wiarę w sukces prężnego ko-
mitetu, ekipy wyłonionej przez Jo-
annę Agatowską. Wicemarszałek
Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że
Joanna Agatowska jest dzielną i nie-
złomną kobietą należącą do wąskie-
nieniem wygłaszanym przez kandy-
datów i zamkniętym w mocno ak-
centowanym sformułowaniu: „ZRO-
BIMY TO!”. Generalnie podkreślano
w nim nowe otwarcie, w nowej epo-
ceprzywracającejniejakomieszkań-
comodebranyimudziałwrządzeniu
miastem. Kładzie nacisk na spełnia-
nie oczekiwań mieszkańców, którzy
dali temu wyraz w wynikach sondy
jaką przygotowały Wspólne Wyspy,
wktórejwypowiedziałosię ponad2
tysiące osób. Program zapowiada
m.in. wybudowanie nowej hali wi-
dowiskowo-sportowejimolo,odbu-
dowanie Domu Zdrojowego, oży-
wienie bulwaru poprzez przebudo-
wanie ul.Władysława IV, stworzenie
Centrum Służb Ratownictwa dla
strażaków i policji oraz Centrum
Edukacji, również rozbudowanie
Miejskiego Domu Kultury. Zapowia-
dane jest wprowadzenie Bonu Ju-
niora w wysokości 1000 zł, zrefor-
mowanie funkcjonowania Komuni-
kacji Autobusowej i polityki parkin-
gowej. Program zakłada iż strefa
płatnego parkowania docelowo bę-
dzie bezpłatna dla mieszkańców,
a także uwzględnia wprowadzenie
innowacyjnego systemu podatko-
wego i systemu stypendialnego dla
młodzieży. Kolejna propozycja to za-
gwarantowanie 2 mln. zł na pro-
gram rehabilitacji dla mieszkańców
oraz kultury i rozrywki przez cały
rok. Deklarują STOP „betonozie”
w mieście, zadbanie o równowagę
rozwoju między wyspami i oczeki-
wane podniesienie poziomu świad-
czenia opieki nad zwierzętami,
a także opracowanie strategii mias-
ta na lata 2025-2050 i powołanie
Rady Biznesu Lokalnego. I jak gło-
szono wprost ze sceny amfiteatru:
go grona osób, którego się boi
z uwagi na jej konsekwencję, brak
uległości i niezmienne dążenie do
realizacji wytyczonych celów. Cza-
rzasty powiedział - „Joanna Aga-
towska kocha Świnoujście, a my ko-
chamy Joannę Agatowską”. Wyraził
też swoje nieustające wsparcie dla
Agatowskiej i poprosił licznie zgro-
madzoną publiczność o oddanie
głosu właśnie na Joannę Agatowską
i kandydatów na radnych z jej komi-
tetu. Na koniec mówił z przekona-
niem, że jest pewien iż to właśnie
Agatowska będzie nowym prezy-
dentem miasta Świnoujście. Kandy-
datka na prezydenta odebrała też
piękny bukiet wręczony jej przez
grupę dzieci, których liczba na sce-
nie amfiteatru z każdą minutą przy-
rastała, w miarę trwającego czasu
dla fotoreporterów uwieczniają-
cych ostatnie chwile prezentowane-
gokomitetu.
Na zakończenie konwencji,
w części artystycznej tego bez wąt-
pienia wydarzenia politycznego
(jakżeodmiennegoodinnychwŚwi-
noujściu) wystąpił zespół BOYS, któ-
ry rozpalił publiczność w ten dość
chłodnywieczór.
KONWENCJA WYBORCZA W STYLU AMERYKAŃSKIM
bert Rachuta i z 9 miejsca Ewa Trus-
kolaska.
W okręgu nr 2 w kolejności zaj-
mowanych miejsc kandydują: z 1
miejsca Jarosław Włodarczyk, Krzy-
sztof Szpytko, Joanna Pawłowska,
Agnieszka Ciesielska, Karolina Czaj-
ka, Sebastian Iwaniuk, Michał Jelo-
nek, Alicja Ludwiczak i z 9 miejsca
TomaszOżóg.
Natomiast w okręgu nr 3 w kolej-
ności zajmowanych miejsc kandy-
dują na radnych: z 1 miejsca Ryszard
Teterycz, Agnieszka Kaczmarek, Da-
riusz Krzywda, Aleksandra Andry-
szak, Marek Granisz, Renata Koch-
Trochimowicz, Małgorzata Kujawa,
Tadeusz Tański i z 9 miejsca Adrian
Trydeński.
Program wyborczy Komitetu
Wyborczego Wyborców Joanny
Agatowskiej Świnoujście Wspólne
Wyspy prezentowany podczas kon-
wencji zawiera wiele zapowiedzi
i deklaracji z jednoczesnym zapew-
W gronie gości komitetu w so-
botniej konwencji uczestniczyli mię-
dzy innymi wicemarszałek sejmu
Włodzimierz Czarzasty, Minister Na-
uki Dariusz Wieczorek, poseł na
sejm Jarosław Rzepa oraz przewod-
nicząca KKP Lewicy w Sejmie RP
AnnaŻukowska.
Na konwencji przedstawiono
Joannę Agatowską jako kandydatkę
na urząd Prezydenta Miasta Świno-
ujście, zaprezentowani zostali także
kandydaci Komitetu Wyborczego
Wyborców Joanny Agatowskiej Świ-
noujście Wspólne Wyspy w trzech
świnoujskich okręgach wyborczych,
a każdy z nich przedstawiał wybrane
fragmenty niezwykle rozbudowane-
go programuwyborczego.
W okręgu nr 1 w kolejności zaj-
mowanych miejsc do Rady Miasta
Świnoujście na radnych kandydują:
z 1 miejsca Joanna Agatowska, Ro-
man Momot, Lidia Gawrońska, Mi-
chał Faligowski, Beata Kastrau, Ar-
tur Krysztofowicz, Łukasz Lewa, Ro-
Komitet Wyborczy Wyborców Joanny Agatowskiej Świnoujście Wspólne Wyspy z wielkim rozmachem w iście amerykańskim stylu zorganizował w sobotę 16 marca w świnoujskim
amfiteatrze konwencjęprogramowejzudziałemznamienitychgościi koncertemzespołuBOYS.Nawidowniświnoujskiegoamfiteatruprzezimprezęprzewinęłosięokoło2tysięcyosób.
Autor: KMN
Fot. Organizator.
Fot. Organizator.
Fot. Organizator.
Fot. Organizator.
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
NIHILI NOVI… NIC O NAS BEZ NAS
nych okresach swojej historii- poty-
kasięoswojeinteresyztzw.wielkim
Szczecinem. Ta wielka aglomeracja -
oczywiście głosami swoich zarząd-
ców - od lat traktuje Świnoujście jak
swójbiednyprzysiółek.Takifolwark.
I od lat próbuje w najróżniejszy spo-
sób nas kolonizować! Dominować
gospodarczo, a ostatnio - by realizo-
wać ten pierwszy cel - także i polity-
cznie. Tak jest od niemal 250 lat,
czyli od dnia powstania miasta, ale
w ostatnich latach nasi „szczecińscy
przyjaciele” przekraczają w tych
działania wszelkie dopuszczalne
granice.
A.B.: A jakieś przykłady tego
szczecińskiegokolonializmu?
P.P.: Likwidacja stoczni w Świno-
ujściu - po to by ratować stocznio-
wego trupa w Szczecinie. Budowa
portu kontenerowego w trybie
specustawy - bez zapytanie miesz-
kańców o opinię, czy chcą tej inwe-
stycji. Próba przejęcia władzy samo-
rządowej w Świnoujściu przez Plat-
formę Obywatelską ze Szczecinia -
poprzez wystawienie i wspieranie
kandydatury prezes szpitala na pre-
zydenta miasta i p. Janusza Żmur-
kiewicza - do sejmiku. Czytał Pan, że
według byłego członka Platformy
Obywatelskiej Jana Borowskiego
świnoujskie PO głosowało podczas
sesji rady miasta zgodnie ze wskaza-
niami Szczecina? To nieprawdopo-
dobne,aleniestetyprawdziwe!
A.B.: W Pana programie jest
postulatbyusamodzielnićświnouj-
skiportodSzczecina!
P.P.: Tak - bo dzisiejszy twór - czy-
li Zespół Morskich Portów Szczecin
Świnoujście to właśnie kolejny do-
wód na tzw. szczeciński kolonializm!
my nie tylko o porcie kontenero-
wym, ale o „portowym potworku”
na skalę portu północnego w Gdań-
sku, w Przytorze planowany jest za-
kład petrochemiczny, a w Łunowie -
podziemne zbiorniki wodoru. Czy
piękna promenada, molo jest wsta-
nie załatwić problem z zakorkowa-
nymi drogami do miasta, hałasem
i zanieczyszczeniem powietrza, któ-
re te inwestycje mogę generować?
Zbrakiemwody,czymiejscem gdzie
może rozwijać się miasto? Gdy do
tego doda się, że te inwestycje
wprowadzane są do miasta tylnymi
drzwiami - bez konsultacji i bez uw-
zględnienia interesu lokalnego spo-
łeczeństwa - czy taki kierunek roz-
woju miasta to nie droga na końcu
której jest przepaść? Wisienką na
torcie jest retoryka lobbystów - bo
te inwestycje to POLSKA RACJA STA-
NU! Tak jak polski w tym przypadku
jest inwestor z Kataru, Belgii i Chin.
A.B.: Dlaczego sejmik woje-
wództwa,anienp.radamiasta?
P.P.: Z punktu widzenia interesu
miastatowłaśniewsejmikuzapada-
ją jedne z najważniejszych decyzji
dotyczących przyszłości Świnoujś-
cia!Tomarszałekisejmik uchwalają
strategię rozwoju województwa
i rozdysponowują olbrzymie fundu-
sze. Tak przy okazji - jestem ciekawy,
czy ktoś z naszych Czytelników jest
w stanie wymienić nazwiska rad-
nych sejmiku ze Świnoujścia, którzy
reprezentowali nasze miasto w po-
przednichkadencjach.
A.B.: W jednym z wywiadów
użył Pan ciekawego sformułowa-
nia,że-„SzczecinkolonizujeŚwino-
ujście”.
P.P.: Świnoujście od lat - w róż-
Przecież to mariaż, który podporzą-
dkował świnoujski portu Szczecino-
wi, byśmy nie mogli otwarcie konku-
rować z „bagienną” przystanią
w Szczecinie! To oczywiście proces
długotrwały, ale możliwy do zrealiz-
owania,apowinienrozpocząćsięod
przyznania Świnoujściu większej ilo-
ści członków w zarządzie portu. By
Świnoujście miało wpływ na to jak
ta spółka ma się dalej rozwijać. Raz
jeszcze historycznie - proces podpo-
rządkowywania Świnoujścia ośrod-
kowi w Szczecinie trwa od wielu lat.
Do 1945 roku mieliśmy w Świnouj-
ściu mocnych lobbystów, którzy
w najważniejszych dla miasta spra-
wach potrafili opierać się szczeciń-
skiemu lobby i skutecznie walczyć o
interes miasta. W ostatnich latach
wpływ Szczecina na nasze życie roś-
nie - według moich obserwacji strat
z powodu istnienia tego układu jest
o wiele więcej niż jakichkolwiek po-
tencjalnych korzyści. Sejmik oczy-
wiście nie ma bezpośrednich kom-
petencji by o tym decydować, ale
może być politycznym narzędziem
do lobbowania za większą niezależ-
nościąnaszychwysp.
A.B.:Czytoniezbytsurowaoce-
na? Przecież urząd marszałkowski
np. dofinansowuje różne przedsię-
wzięcia...
P.P.: Próbował Pan policzyć ile
pieniędzy wydaje się na inwestycje,
czy kulturę w Szczecinie, Kołobrze-
gu, a ile na Świnoujście? Ile przezna-
czono środkówna budowę Morskie-
go Centrum Nauki, remont Zamku
Książąt Piastowskich, modernizacje
szczecińskiego teatru? Do Szczecina
od marszałka płynął miliardy zło-
tych! Od lat mocno w tym zakresie
jest też wspierany Kołobrzeg. W os-
tatnim konkursie organizowanym
przez Urząd Marszałkowski dofinan-
sowano 39 wydarzeń artystycznych
i kulturalnych. Ani jednego ze
Świnoujścia!
A.B.: Dlaczego warto oddać na
Panagłos?
P.P.: Wybijmy się na niepodleg-
łość! Dla naszych dzieci i wnuków.
Dlanas.Niconasbeznas!
Piotr Piwowarczyk
sejmiku województwa Trzecia
Droga-nr2. Ostatnie-7-miejsce
naliście.
- Lista do
Mieszkańców! To możliwe. Wymaga
jednak by decydenci zobaczyli w nas
partnerów, a władza samorządowa
po 7 kwietnia w końcu stanęła po
stronie interesu miasta oraz jego
mieszkańców!
A.B.: Dlatego zdecydował się
Pannastartwwyborach?
P.P.: Tak! Doszedłem do wnios-
ku, że sejmik to kolejne narzędzie by
zadbać o interes naszego miasta. To
ostania chwila, by zbudować koalic-
ję na rzecz w/w równowagi. Wcho-
dzimy w decydujący dla przyszłych
pokoleń moment naszej wyspiars-
kiej historii - wszystkie ręce na po-
kład! Mamy szansę zatrzymać ten
szalony autobus, który nazywa się
Świnoujście i obecnie zmierza w kie-
runkuprzepaści.
A.B.: Uważa Pan, że nasze mias-
to i wyspy rozwijają się w złym kie-
runku?
P.P.: Zewnętrzne ośrodki decy-
zyjne całkowicie nie liczą się z na-
szym zdaniem i interesem. Przypo-
mnieć? Obiecano koniec uprzemy-
sławianiawysp,dostępdozabytków
- fortu, latarni i falochronu, konsul-
tacje społeczne itd. Dziś już słyszy-
Aleksander Bane: Czy chciałby
Pan coś dodać to tego skrótu pana
biogramu? Zaznaczę, że musiałem
bardzotencytatzawęzić,agdywpi-
sze się Pana nazwisko w wyszuki-
warkę widać Pana bardzo dużą ak-
tywność w mediach - nie tylko na
polu ochrony zabytków. Tylko tyle?
Piotr Piwowarczyk: Aż tyle! Świ-
noujście i wyspy to od 25 lat moje
prawdziwe życie. I moja chyba naj-
większa miłość. Miejsce magiczne -
mimo, że wiele razy próbowałem
stąd wyjechać i z różnych powód
szukać innego miejsca do życia zaw-
szepokilkutygodniachwracałem.
A.B.: Od blisko ćwierć wieku
działa Pan na rzecz lokalnych zabyt-
ków i historii. Stworzył Pan znany
nie tylko w Polsce Fort Gerharda,
Podziemne Miasta. Walczy Pan - bo
to chyba odpowiednie słowo -
z uprzemysłowieniem wysp. Czy to
odpowiedniesformułowanie?
P.P.: Niestety tak. Starania na
rzecz zachowania równowagi po-
między przemysłem, a turystyką
w ostatnich latach to prawdziwa bit-
wa o przetrwanie tej ostatniej gałęzi
gospodarki. I utrzymanie na odpo-
wiednim poziomie stanu naszej
wyspiarskiej przyrody. Bitwa Dawi-
da z Goliatem! Bo z jednej strony
stoją potężne i bogate koncerny
z Kataru czy Chin, wspierane przez
rząd oraz niestety władze samorzą-
dowe,azdrugiejstronymieszkańcy.
A.B.: Czyli jest Pan przeciwni-
kiem rozwoju portu i przemysłu
wŚwinoujściu?
P.P. : Absolutnie nie! To retoryka
narzucona przez naszych oponen-
tów, którzy próbują nam przypiąć
łatkę ekoterorystów! Port i usługi
portowe muszą się w Świnoujściu
rozwijać - ale w zgodzie z naturą,
w równowadze z gospodarką turys-
tyczną. I za pełną zgodą i akceptacją
Piotr Piwowarczyk - przedsiębiorca turystyczny, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Regionalista i inicjator działań na
rzeczochronyzabytkówzeszczególnymuwzględnieniemarchitekturymilitaris.Twórca,inicjatormarek,wydarzeńiproduktówturystycznychmiędzyinnymi:„TwierdzaŚwinoujście”,„Dzień
Flagi na Latarni Morskiej w Świnoujściu”, „Dni Twierdzy”, „Fort Gerharda” czy „Podziemne Miasto na Wyspie Wolin”. Aktywny działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki
i gospodarki morskiej na wyspie Wolin i Uznam. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie organizator jednego z pierwszych transportów humanitarnych, który dotarł do oblężonego Kijowa z lekami
dladziecięcegoszpitalaonkologicznego,aobecniekandydatdosejmikuwojewództwazachodniopomorskiegozlistyTrzeciejDrogi.
Rozmawiał: Aleksander Bane
Fot. P. Piwowarczyk.
Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy
Kandydatka na radną Karolina Czajka odpowiada
K.Cz.: Nic o nas bez nas! W tak
małej społeczności, w której w dużej
mierze wszyscy się znamy byłoby
pięknie, gdybyśmy czuli się gospoda-
rzami naszego Miasta. Do tego pot-
rzebne są prawdziwe i uczciwe kon-
sultacje z mieszkańcami. Nic o nas
bez nas to także usamodzielnienie
naszego Portu. Gospodarka morska
jest bardzo ważna dla zrównoważo-
nego i harmonijnego rozwoju wraz
z turystyką. Takie dwie silne nogi to
naszemiejskiebogactwo.
A.B.: Jakie obszary i konkretne
sprawy dotyczące mieszkańców
oraz wyspiarskiego Miasta są Pani
najbliższe?
K.Cz.: Zależy mi na tym, aby w na-
szym mieście żyło nam się dobrze
i bezpiecznie. Marzy mi się, żeby mło-
miasta, w tym ogrodów działkowych,
a stawy będzie można zarybiać, two-
rzącmiejscawypoczynku.
A.B.: Co należy pilnie zmodyfi-
kować w sferze turystyki oraz pro-
mocji?
K.Cz.: Należy pilnie stworzyć pro-
fesjonalnie rozbudowaną Informację
Turystyczną, działającą przez 7 dni
w tygodniu i dostępną w godzinach
dogodnych dla turystów. Konieczne
jest zacieśnienie współpracy z perso-
nelem recepcyjnym, wraz z systema-
tycznym doszkalaniem. Niezbędne
jest otwarcie stałego punktu infor-
macyjnego w dzielnicy nadmorskiej.
A.B.: Jaki jest według Pani naj-
ważniejszy kierunek strategiczny dla
naszegoMiasta?
dzież miała warunki do uprawiania
sportów i czynnego spędzania czasu
również w miesiącach zimowych.
W tym celu potrzebny jest kryty ska-
tepark z pełną pasji młodą kadrą, do
której młodzi ludzie będą lgnęli.
MamynatodoskonałemiejscenaBa-
senie Północnym w niszczejącej od
wielu lat hali przy Parku Zdrojowym.
Byłby to element większego przed-
sięwzięcia - Centrum Edukacji Mor-
skiejiŻeglarskiej.
Młodzież przez praktykę uczy się
najlepiej. Dla naszego zdrowia i re-
laksu ważna jest ochrona i udostęp-
nienie mieszkańcom dobrze zagos-
podarowanych terenów zielonych.
Chcę, żeby Świnoujście znów było
nazywane„ZielonymMiastem”.
Aleksander Bane: Co Pani zda-
niem w pierwszej kolejności powi-
nno być w Świnoujściu zrealizowa-
ne, zmienione, a z czego powinniś-
mywMieściezrezygnować?
Karolina Czajka: Natychmiast
Miasto powinno zaprzestać wydawa-
niapozwoleńnabudowęapartamen-
towców, które w zimie wyglądają jak
„statki widma”. Pilnie, wzorem wielu
nowoczesnych miast należy stworzyć
Lasy Miejskie, zarządzające w grani-
cach miasta Świnoujście lasami, par-
kamiiterenamizielonymi,melioracją
oraz siecią zbiorników wodnych i sta-
wów. Dzięki takiemu podmiotowi bę-
dzie możliwa kompleksowa ochrona
naturalnych zasobów wody pitnej
oraz rozwijanie małej architektury.
Utworzenie zbiorników wodnych
umożliwi lepszą meliorację całego Rozmawiał: Aleksander Bane
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
KONIEC EPOKI... IDZIE NOWE
Czy nazwisko „Żmurkiewicz” będzie w przyszłości synonimem wielkiego sukcesu i złotego ćwierćwiecza w historii wysp? Dynamicznego rozwoju infrastruktury miejskiej, rozwoju gospodarki
turystycznej i kurortu? Czy dzikiej prywatyzacji miasta, tzw. betonozy i upadku turystycznych walorów wysp? Czy ciągnące się po horyzont apartamentowce i promenady z palmami za blisko 50
milionów i wyczekiwany przez wiele pokoleń tunel będą pomnikami tej „ery”? Jedno jest pewne - blisko 300 milionowy dług i szereg zaniedbań, poważnych zaniechań w różnych sferach życia
Świnoujściapoprzednikówbędziedużymobciążeniemdlanowychwładz,którezostanąwybrane8kwietnia!
miastozapłaciło4.800złnetto.
Wielokrotnie wzrósł budżet sa-
morządu. Wielokrotnie wzrosły tak-
że koszty utrzymania naszego mias-
ta. A propos` rankingów - w 2021 r.
Świnoujście wygrało jeszcze jeden,
tym razem niechlubny plebiscyt - naj-
bardziej zadłużonego miasta na jed-
nego mieszkańca! Podczas gdy np.
w Jastrzębiu-Zdroju ten dług wynosił
około 200 zł na mieszkańca, w Świno-
ujściublisko7.000zł!
Młodzi uciekają z wysp, miasto
wymiera.
Jak wynika ze statystyk, co roku
zmniejsza się populacja mieszkań-
ców - gdy w 2002 roku J. Żmurkiewicz
obejmował urząd, w Świnoujściu by-
ło według danych GUS - 43.000 mie-
szkańców. Gdy ustępuje zameldowa-
nych jest nieco ponad 35.000! Mimo
atrakcyjności wysp, co roku wyspia-
rzy, szczególnie w wieku produkcyj-
nym - ubywa. Według wielu miesz-
kańców,samorządwogólenieinwes-
tuje w sferę społeczną - kapitał spo-
łecznyikulturę.
Podczas jednej z ostatnich debat
porównano programy imprez kultu-
ralnych w lutym w Świnoujściu i Ko-
łobrzegu. Okazało się, że w tym dru-
gim kurorcie ilość imprez była kilka-
naście razy większa niż na 44 wys-
pach. Jako że częścią kultury są także
zabytki - miasto od wielu lat nie po-
trafi poradzić sobie z zagospodaro-
waniem Basenu Północnego. Od 12
miesięcy nie ma dostępu lądowego
tkiem wielkiego portu zewnętrznego
dorównującego portowi w Gdańsku
był olbrzymi - Żmurkiewicz niemal od
początku był ambasadorem tej in-
westycji i jeżeli ta na naszych plażach
powstanie prezydent będzie miał w
tym swój wielki udział. To J. Żmurkie-
wicz otworzył też „drzwi” kanadyj-
skim inwestorom do budowy w Przy-
torze zakładu przetwórstwa gazu. Czy
wŁunowiepowstanąwielkie,podzie-
mnezbiornikinawodór?
Najbardziej zadłużone w Polsce
miastoi286mln.złdługu.
Zmieniała się infrastruktura mia-
sta, a ono i jego prezydent wielokrot-
nie stawało na podium wielu konkur-
sów i rankingów. Czar niektórych
z tych wyróżnień prysł, gdy okazało
się, że część z nich była płatna. Jak np.
certyfikat lidera edukacji, który został
przyznany miastu w 2024 r. i za który
do Latarni Morskiej w Świnoujściu -
największej pod względem frekwen-
cyjnym atrakcji miasta i Muzeum
Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda.
Gdy do tego doda się informacje,
że rodzice dzieci uczęszczających do
świnoujskich przedszkoli i szkół mu-
sząteplacówkizaopatrywaćwpapier
toaletowy, czy papier ksero… to czy
tak powinno wyglądać zarządzenie
edukacją w takim mieście jak
Świnoujście?
Wiele z wydarzeń, także tych in-
westycyjnych, które miały miejsce
w ciągu ostatnich lat budzi skrajnie
odmienne opinie. Jedni cieszą się
z budowy nowych hoteli po hory-
zont, inni oburzają, że miasto zalewa
bezgraniczny beton i kurort traci cha-
rakter. Część mieszkańców nie może
się doczekać sznura kontene-rowców
na prawobrzeżnych plażach, gdy inni
gotowi są żywym łańcuchem bronić
jednej z najpiękniejszych bałtyckich
plaż przed, jak mówią, „najazdem
przemysłowychbarbarzyńców”.
Czy minione dwie dekady to złoty
okres w historii Świnoujścia? A może
warto porównać to co wydarzyło się
w naszym mieście, do tego jak w cza-
sie tych ostatnich lat zmieniały się
innemiejscowości?JakrozrósłsięKo-
łobrzeg, ile pieniędzy na kulturę wy-
daje Sopot. Jak świetną infrastruk-
turę tworzy np. malutki Wolin. Czy
czasem nie jest jednak tak, że Świno-
ujściejestmiastemstraconychszans?
przeobrażenie się podobają - wielu
twierdzi, że agresywna deweloperka
za bardzo zaingerowała w zieleń
miasta. Warto dodać, że zmieniła się
struktura turystyczna miasta - liczba
obiektów apartamentowych prze-
wyższa dziś już liczbę miejsc hotelo-
wych! A miejskie inwestycje prefe-
rowały jako materiał beton na stałe
zmieniając charakter wielu miejsce
wŚwinoujściu.
Upadek naszej stoczni i przemysł
wPrzytorze.
To także w czasie ostatnich dwóch
dekad doszło do upadku gospodarki
morskiej-likwidacjistoczni,margina-
lizacji świnoujskiego operatora por-
tu. O ile wpływ samorządu na te os-
tatnie dwa procesy był minimalny, to
już wpływ na plany budowy portu
kontenerowego, który ma być począ-
Do końca „ery” Janusza Żmurkie-
wicza, czyli wyborów samorządo-
wych pozostały już tylko kilka dni.
Jak przez ostatnie dwie dekady
zmieniło się miasto na wyspach
i jak te zmiany oceniają - ocenią
mieszkańcy?
20latwładzy.
Janusz Żmurkiewicz prezydentem
miasta Świnoujścia został 18 listopa-
da 2002 roku (przyp. red. pomijając
oczywiście okres 1984-1989, gdy też
taką funkcje pełnił). Ponownie na ten
urząd został wybrany przez miesz-
kańców w 2006, 2010, 2014 i 2018
roku. Swoją ostatnią kadencję, jak
sam deklaruje obecny prezydent, za-
kończyw2024roku.
Minione 20 lat to okres bardzo
ważny w historii miasta. Warto przy-
pomnieć, że Janusz Żmurkiewicz peł-
nił w tym czasie w Świnoujściu wyjąt-
kową rolę, a dzięki sprawności w za-
rządzaniu,przezniemal20latpotrafił
do swoich pomysłów na rozwój mias-
ta przekonać większość w radzie, ze
wszystkimi dobrymi i złymi konse-
kwencjamiwładzy.
Terminal LNG i dzielnica uzdro-
wiskowapohoryzont.
To wtedy zapadła decyzja o pow-
staniu w Świnoujściu terminala LNG.
Rozpoczęto i zakończono budowę tu-
nelu. Na nowo ukształtowano dziel-
nicę uzdrowiskową, powiększając te-
ren zabudowy niemal dwukrotnie.
Nie wszystkim mieszkańcom takie Redakcja
Kandydatka na radną
Karolina Czajka.
Fot. S. Ryfczyński.
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
ZAWALCZYĆ O PRZYWRÓCENIE SUBWENCJI
Za tą kwotę można by było co roku w Świnoujściu wybudować np. 70 mieszkań komunalnych. Wyremontować - co roku - kilka kilometrów ulic i chodników. Sfinansować stypendia dla
najzdolniejszych uczniów, czy zorganizować dziesiątki wydarzeń kulturalnych. Świnoujście na utrzymanie przeprawy promowych i tunelu w tym roku wyda blisko 47 mln. złotych! Dodajmy -
zwłasnegobudżetu,boustępującewładzemiastaponad3latatemuzrezygnowałypootwarciutuneluzdopłatdoprzeprawześrodkówskarbupaństwa!
się w ciągu drogi krajowej S3. Zabez-
pieczeniem tej drogi są przeprawy
promowe - także na wypadek konie-
czności zamknięcia tunelu na czas
remontu,czyjakiegośzdarzeniakry-
tycznego. Zgodnie z obecnymi prze-
pisami - nie wchodząc w szczegóły -
inwestycja jest utrzymywana przez
samorząd. Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie by to zmienić. Potrze-
ba jest do tego tylko (albo aż?) wola
politykówzWarszawy.
Dlatego jedna z konsultacji
wwyżejwymienionejsprawieodby-
łasięwWarszawie-wMinisterstwie
Infrastruktury. Problem przepraw
i tunelu został przedstawiony mię-
dzy innymi Pawłowi Gancarzowi,
wiceministrowi odpowiedzialnemu
w wymienionym resorcie właśnie za
drogi.
Rozmowy i konsultacje z polity-
Czy ten stan rzeczy można zmie-
nić? Czy jest szansa by przynajmniej
część tej kwoty pozostała w kasie
samorządu? Według Joanny Agat-
owskiej tak! Kandydatka na prezy-
denta Świnoujścia, obecnie radna
od wielu miesięcy prowadzi działa-
nia,abydotacjęmiastuprzywrócić.
Ona się naszemu miastu po
prostu należy! - podkreśla Joanna
Agatowska. - Kwoty przeznaczone
na utrzymanie przepraw promo-
wych i tunelu to prawdziwa fortuna.
Dziś to prawie 50 mln. zł i z dużym
prawdopodobieństwem można za-
łożyć, że ta kwota będzie rosła. Dla-
tegopriorytetemdlasamorządupo-
winno być przywrócenie dofinanso-
wania - przynajmniej jednej z tych
przepraw - ze środków skarbu pań-
stwa-dodaje.
Przypomnijmy - tunel znajduje
kami i urzędnikami to nie jedyne
działania w tej sprawie - w ciągu os-
tatnich kilku miesięcy Joanna Aga-
towska wraz z współpracownikami
przygotowała projektzmianwprze-
pisach, który jest konieczny by ten
problemrozwiązać.
Będziemy działać na rzecz przy-
wrócenie w pierwszej kolejności do-
tacji na przeprawy promowe, trzeba
lobbować na rzecz stworzenia no-
wych zapisów ustawowych, czyli to
co zostało zaniedbane w minionych
latach. Po rozmowach z kilkoma po-
litykami w Warszawie mam wraże-
nie, że będzie do tego wola - mówi
Joanna Agatowska - Widzę także
szansę, by w przyszłości także koszty
utrzymania tunelu były finansowa-
ne ze środków skarbu państwa i zro-
bięwszystkobytaksięstało.
Źródło: Wn
Joanna Agatowska i wiceminister infrastruktury
Paweł Gancarz - Fot. Zbiory własne.
Budżet a Strefa Płatnego Parkowania i opłata uzdrowiskowa
Podczas tworzenia ostatnich budżetów Miasta prezydent, mając na względzie czekające go problemy z finansowaniem tunelu, przy jednoczesnym zrezygnowaniu przez niego z pieniędzy
z budżetu państwa na utrzymanie przepraw promowych oraz niewiadome koszty inwestycji drogowych na Prawobrzeżu, a także pozyskania wody z Mulnika - dokonał wielu cięć budżetowych.
Zaplanował też podwyżki opłat dla mieszkańców m.in. za odpady komunalne oraz zwiększone wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania i parkingów miejskich. Uważaliśmy, że takie bezrefleksyjne
obciążanie mieszkańców skutkami powstałej sytuacji budżetowej jest niewłaściwe. W ostatnich trzech latach, to właśnie budżety mieszkańców dotknięte zostały najbardziej wzrostem
inflacyjnym cen. Należy pamiętać, że nasze miasto należy do najdroższych miast w Polsce, między innymi przez fakt swojego przygranicznego położenia. Uważamy, że zanim zaserwowane zostaną
mieszkańcom kolejne podwyżki, należy wykorzystać wszystkie inne, możliwe do wykorzystania źródła dodatkowych dochodów budżetowych, albo też zmienić radykalnie zasady pozyskiwania
środków,którychskutkiboleśnieodczuwająmieszkańcy.DotakichnależąopłatywStrefiePłatnegoParkowania/SPP/orazopłatauzdrowiskowa.
dawczą / 15 posłów, kluby poselskie
itd. /- o zainicjowanie zmiany art. 17
ust.1austawyzdnia12stycznia1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych .
Zmiana obejmuje część dotyczącą
opłaty uzdrowiskowej. Polega ona na
tym, że obowiązek dokonania opłaty
uzdrowiskowej przez osobę fizyczną /
turystów, obywateli Niemiec i innych
państw/będzienastępować zchwilą
rozpoczęcia przebywania w miejsco-
wości uzdrowiskowej, a nie jak do-
tychczas dopiero po upływie doby. Te
osoby przyjezdne korzystają w tym
dnium.in.zcałejinfrastrukturyturys-
tycznej i uzdrowiskowej Miasta, plaży
finansowanej przez OSiR „Wyspiarz”,
pozostawiając tony odpadów i powo-
dując generowanie kosztów, które
pokrywająpóźniejmieszkańcy.
Z wielkim zdziwieniem usłysza-
łem podczas debaty kandydatów na
prezydenta, jak radna E. Jabłońska
i kandydatka PO D. Konkolewska oz-
najmiły, że temat jest zamknięty po-
kendy , zgodnie z zapowiedzią Rządu,
o szykowanej w tym zakresie zmianie
ustawy. Wiadomym jest, że najwięk-
szy napływ samochodów do naszego
Miasta odbywa się w dni weeken-
dowe. Otwarcie tunelu potęguje ten
proces.
Przejęcie przez Komunikację Au-
tobusową, od operatora prywatnego
zarządzania SPP spowoduje genero-
wanie 100% wpływów finansowych
do kasy Miasta, a do tej pory prawie
40% inkasował operator strefy. Kolej-
ny krok to utworzenie w Mieście no-
wych miejsc parkingowych, jako pod-
stawowy warunek właściwego fun-
kcjonowaniacałegosystemu.
Opłata uzdrowiskowa - W ostat-
nich trzech latach przedkładaliśmy
wnioski i interpelację w sprawie pod-
jęcia przez Radę Miasta i prezydenta
działań, polegających na przygoto-
waniu wystąpienia do podmiotów
posiadających inicjatywę ustawo-
nieważ poseł Nitras i inni posłowie
ich partii nie poprą tych proponowa-
nych zmian. Uważają, że zniechęci to
turystów do odwiedzenia naszego
Miasta. Wynika z tego, że część lokal-
nychpolityków,zamiastwalczyćopo-
zyskanie dodatkowych ok. 20 milio-
nów do budżetu Miasta i pokrycia
później z wpływów wielu zadań na-
tury turystyczno-uzdrowiskowej,
przyjmuje „warszawski” i „szczeciń-
ski” punkt widzenia. A ów zakłada, że
przez te 6,20 zł dopłacanych do kilku-
set lub kilku tysięcy złotych, jakie wy-
dająturyściiobywateleNiemiecpod-
czas pobytu w Świnoujściu zrezygnu-
ją oni z przyjazdu do naszego Miasta.
Naszczęścieturyścikierująsięinnymi
kryteriami niż część polityków różne-
go szczebla. Mieszkańcom natomiast
przedstawiam do oceny te problemy.
Liczę, że podczas zbliżających się wy-
borów sami ocenią, który tok myśle-
niajestimbliższy.
oni bowiem głównie zasilają kasę
Miasta z tytułu opłaty parkingowej,
ponieważ znaczna część obywateli
Niemiec i innych krajów oraz turys-
tówumiejętnieunikatejopłaty.Byliś-
my, jako radni przeciwni jej wprowa-
dzeniu w takim kształcie jak obecnie.
Zgłaszaliśmy i zgłaszamy obecnie
następujące zmiany: wprowadzenie
„okresu przejściowego” z 2 godzin-
nym zwolnieniem mieszkańców z op-
łaty parkingowej, w tym czasie przy-
gotowanie nowych zasad funkcjono-
wania SPP i wprowadzenie ich do-
celowo i ostateczne zwolnienie mie-
szkańcówzopłatyparkingowej.
Rekompensata utraconych środ-
ków finansowych może nastąpić po-
przez rozszerzenie SPP na dopusz-
czalnie prawne obszary Miasta. Nas-
tąpi tym samym generowanie dodat-
kowych środków finansowych oraz
jednocześnie likwidacja „szarej stre-
fy” parkowania.Pobór opłaty w wee-
Strefa Płatnego Parkowania - Dla
prezydenta Żmurkiewicza i tych rad-
nych, którzy z nim ją wprowadzili - to
błogosławieństwo budżetowe i re-
medium na problemy komunikacyjne
Miasta, które wcześniej spreparowa-
li. Dla większości naszych mieszkań-
ców to przekleństwo i utrapienie. To
Radny Ryszard Teterycz
Radny Ryszard Teterycz
Fot. R. Teterycz.
Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy
Zdaniem kandydata na radnego Łukasza Lewy
to ruch drogowy ale też uchroni
wszystkich miłośników motoryzacji
przed kosztami związanymi z napra-
wązawieszeniawsamochodach.
A.B.: Jakich zmian należy doko-
nać w komunikacji autobusowej
aby usatysfakcjonować naszych
mieszkańców?
Ł.L.:Myślężeprzydałobysięwię-
cej kursów w godzinach porannych
które obejmują główne przystanki -
tak aby dojazd do pracy czy szkoły
szkodliwe dla środowiska. Ważną
dla mnie kwestią do realizacji jest
zapewnienie bezpiecznego miejsca
do spędzania czasu ze swoimi zwie-
rzakami - zarówno na lewobrzeżu
jakiwdzielnicachprawobrzeża.
A.B.: Pańskim zdaniem co nale-
żałoby zmienić w Świnoujściu aby
usprawnićruchnaulicach?
Ł.L.: Tak jak wspomniałem
wcześniej, remont niektórych ulic
jest niezbędny. Nie tylko usprawni
byłszybkiidopasowanyczasowo.
A.B.: Czy w Świnoujściu powin-
no się zabiegać o zrównoważony
rozwój Miasta w sferze turystycz-
nej i przemysłowej, czy raczej
zadbaćoporzebymieszkańców?
Ł.L.: Mimo iż jestem pasjonatem
turystyki, to uważam że miasto po-
winno bardziej skupić się na potrze-
bachmieszkańców.
Aleksander Bane: Co Pana zda-
niem w pierwszej kolejności po-
winno być w Świnoujściu zrealizo-
wane, czy też zmienione, a z czego
powinniśmyzrezygnować?
Łukasz Lewa: Ogólnie rzecz bio-
rąc, pierwszeństwo powinno być
nadane kwestiom związanym z in-
frastrukturą miejską- m.in remont
ulic w dzielnicy nadmorskiej. Co do
rezygnacji to jest wskazane odstęp-
stwo od projektów, które nie przy-
noszą wartości społeczności lub są
Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy
Zdaniem kandydatki na radną Renaty Koch-Trochimowicz
R.K-T.: Gaz-System praktycznie
od początku angażuje się w polep-
szenie relacji z mieszkańcami, m.in.
przez sponsorowanie różnego ro-
dzaju imprez organizowanych dla
mieszkańców prawobrzeża. Nato-
miast z Zarządem Morskich Portów
Szczecin Świnoujście tak naprawdę
jako zarząd osiedla dopiero
zaczynamy współpracę. Wcześniej z
Panem Urbasiem nie było możliwo-
ściprowadzeniażadnegodialogu.
A.B.: Czy w Świnoujściu powin-
no się zabiegać o zrównoważony
rozwój Miasta w sferze turystycz-
nej i przemysłowej, czy też raczej w
pierwszej kolejności zadbać o po-
trzebymieszkańców?
R.K-T.: Należy radykalnie zmie-
nić postrzeganie samego Warszowa
jak i innych dzielnic prawobrzeża.
Warszów do tej pory był postrzega-
ny głównie jako dzielnica przemys-
łowa i mimo, że do budżetu miasta
wpływają z niego ogromne środki,
był traktowany po macoszemu. Tym
czasem Warszów to przede wszyst-
kim ludzie, którzy tu mieszkają i ma-
ją takie same prawa do życia i odpo-
czynku jak mieszkańcy innych, lewo-
brzeżnychdzielnicŚwinoujścia.
A.B.: Według Pani poziom ws-
półpracy mieszkańców Prawobrze-
ża z firmą Gaz- System oraz ZMPSiŚ
jest zadowalający, czy też należy
dopracowaćjejformy?
R.K-T.: Mieszkańcy i ich potrzeby
powinny być zawsze na pierwszym
miejscu. To oni tu żyją, pracują, od-
prowadzają podatki i muszą też
mieć zapewnioną możliwość odpo-
czynku. Zrównoważony rozwój
miasta, był do tej pory prowadzony
kosztem mieszkańców Warszowa.
To oni do dzisiaj są narażani na wdy-
chanie pyłu węglowego, czy oparów
mazutu. To im zabrano dostęp do
plaży. To na Warszowie ludzie mają
ograniczone prawa majątkowe
przez rozbudowę portów czy drogi
S3.Tuniemażadnejrównowagi.
Aleksander Bane: Co Pani zda-
niem w pierwszej kolejności po-
winno być w Świnoujściu zrealizo-
wane, czy też zmienione, a z czego
powinniśmy zrezygnować?
Renata Koch-Trochimowicz:
Jestem zdania, że przede wszystkim
należyzmienićpodejścieRadyMias-
ta do mieszkańców. Trzeba wyjść im
na przeciw, wsłuchać się w ich głos,
anietraktowaćichzgóry.
A.B.: Jak ocenia Pani dbałość
władz Miasta Świnoujście o rozwój
prawobrzeżnej części i co najpierw
powinno się w tej części miasta
zmienić?
Rozmawiał: Aleksander Bane
Kandydat na radnego
Łukasz Lewa.
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
jest wystarczająca, czy też powinno
sięrozwijaćinnedyscyplinyijakie?
T.O.: Miasto z takimi możliwoś-
ciami, potencjałem i łatwością po-
zyskania sponsorów powinno za-
pewnić bogatszą ofertę sportową
dladzieciimłodzieży.Odczuwalnyw
mieście jest brak klubów sporto-
wych z prawdziwego zdarzenia. Ma-
my zdolną i utalentowaną młodzież
(nie tylko piłkarzy), która chcąc się
rozwijać musi trenować w Między-
zdrojach, Szczecinie lub innych
miastach. Mimo tego, że mamy wy-
kwalifikowaną kadrę instruktorsko-
trenerską, basen to w mieście do
dziś nie mamy klubu pływackiego.
Funkcjonują tylko szkółki lub sekcja
(OSiR) pływacka i to praktycznie tyl-
ko dzięki zaangażowaniu podmio-
tówprywatnych.
A.B.: Rozwój sportów wodnych
i organizacja różnych imprez spor-
zabezpieczenia świnoujskiej plaży?
T.O.: Sam jestem ratownikiem
wodnym i sprawy bezpiecznego
przebywania nad wodą nie są mi
obce. Sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne zachęcają mieszkańców i tu-
rystówdokąpieliwmorzujużodpo-
czątku czerwca i pozwalają korzys-
taćztejformyaktywnościażdokoń-
ca września (nie wliczając morsów).
Natomiast bezpieczeństwo zapew-
nione jest tylko w okresie wakacyj-
nym. Zasadne jest więc zapewnie-
nie zabezpieczenia ratowniczego
chociażby w postaci mobilnego pat-
rolu ratowniczego przez cały okres
letni. Ponadto z racji tego, że przez
ponad 27 lat byłem żołnierzem za-
wodowym nie mogę obojętnie
przejśćoboksprawzwiązanychzob-
ronącywilną.
A.B.: Czy według Pana oferta
świnoujskich klubów sportowych
towych, przede wszystkim żeglar-
skich winno należeć do głównych
zdań miasta z racji jego położenia?
Czy zajęcia z żeglarstwa powinny
być też wprowadzone przynaj-
mniejdoczęściszkół
T.O.: Żeglarstwo powinno, a na-
wet musi być wizytówką naszego
miasta. Co do wprowadzenia żeglar-
stwa do szkół mam mieszane odczu-
cia. Moim zdaniem nie możemy
wszystkich zmuszać do uprawiania
tej dziedziny sportu czy też rekreacji
-nicnasiłę.
Jestem przekonany, że takie
miasto jak Świnoujście nie tylko stać
ale przede wszystkim powinno być
organizatorem cyklicznych imprez
sportowychrangikrajowejiwyższej.
Jest to ogromna szansa, której nie
możnazmarnować.
niejszychwyzwańjestpodjęciedzia-
łań mających na celu usprawnienie
ruchu drogowego w mieście. Przy-
czyną korkowania miasta są zawęża-
ne ulice brak zatok postojowych dla
autobusów i autokarów oraz spo-
wolnienie ruchu przez pojazdy wol-
nobieżne tj. pojazdy zaprzęgowe,
kolejki turystyczne. Do dziś nie ma-
myścieżkirowerowejwzdłużul.Ma-
tejki od skrzyżowania z ul. Konstytu-
cji 3-go Maja. Bardzo niebezpieczne
są kontrapasy dla rowerzystów na
ulicach jednokierunkowych - wielu
użytkowników nie potrafi z ich ko-
rzystać we właściwy sposób. Mamy
pięknie położone, ale zaniedbane
„bulwary”wzdłużul.WybrzeżeWła-
dysława IV, które powinna być miej-
scem odpoczynku i zarazem wizy-
tówkąnaszegomiasta.
A.B.: Pański pomysł na zapew-
nienie bezpieczeństwa w mieście
i poprawę pod każdym względem
Aleksander Bane: Co Pana zda-
niem w pierwszej kolejności po-
winno być w Świnoujściu zrealizo-
wane, czy też zmienione, a z czego
powinniśmy zrezygnować?
Tomasz Ożóg: Jednym z najważ-
Rozmawiał: Aleksander Bane
Kandydatka na radną
Renata Koch-Trochimowicz.
Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy
Zdaniem kandydata na radnego Tomasza Ożóga
Rozmawiał: Aleksander Bane
Kandydat na radnego
Tomasz Ożóg.
WYDAWCA Redakcja oraz wydawca biuletynu
SKŁAD REDAKCJI
zastrzegają sobie prawo do
Aleksander Bane, Michał Kaliciński,
redagowania, skracania oraz
Andrzej Sokołowski, Joanna
rozpowszechniania materiałów
Agatowska
zawartych w jego miesięczniku.
E-MAIL: Wykorzystywanie tych
PROJEKT
wspolnewyspy@gmail.com materiałów bez zgody redakcji oraz
wydawcy jest zabronione
REDAKTOR NACZELNY i może się równać z wszelkimi
Adrian Trydeński konsekwencjami prawnymi.
ADŁEX s.c.
ul. Hugona Kołłątaja 11C/4A,
72-600 Świnoujście.
ADŁEX s.c.
ul. Hugona Kołłątaja 11C/4A,
72-600 Świnoujście.
Gorączka ci w grodzie Winoujście w apogeum, boć to za dni kilka już obieranie na ględziołków i kasztelana. Gród obwieszon ponad miarę obrazkami z obliczami tych co to w obieraniu udział
biorą. Gęby ci na nich gładkie, zmarszczki wygładzone i oblicza w dobrotliwy uśmiech obleczone wprost miłością do bliźnich i mądrością tryskają. Czegóż to się nie robi coby grodzianom się
przypodobać i ich głosy łyknąć, a potem się na nich wypnąć. Na dworze w Szmalcborku kalkulacyje trwają i obstawianie któż to nowym kasztelanem i czy całkiem wymiecie, czy ino deczko
posprząta. Niektóre w biurkowaniach porządki odczyniają, maszyny niszczarowate w ruch puszczają, insze z trwogą roboty juści szukają. Są i takie co to tera zabiegi czynią coby niektórym
zawczasuwejśćpomasełkuwtylnezakończenieodwłokapapierzyskatrefnedokopaniaszykując,abyłebswójwybronić.Agrodzianierozdartezmyślamibłądzącymikomutuzaufać,cobysięna
plewynienabraćipełnidziwówktotozkimwpacejednejdoobieraniarusza.
Klanu Komuhunów zbaczać począł
wspierając kasztelana Oponususa,
a tera zdrady tej paki się ostatkiem
dopuścił.
TakożiwKlaniePeonitówpewne
zaskoki. Tam ci dali wicekasztelankę
Bamichę na trzecim miejscu listo-
wania i do tego jeszcze w kampaniji
niewiedziećczemudołkipodniąko-
pią.SamaDorciaKąkolcotonakasz-
telana startuje w szklanym obrazo-
waniu rzekła, że pola żadnego do
współpracy z Bamichą nie widzi.
A na listowaniu ją widziała? Z owej
paki i Zdybelka pcha się znowu na
ględziołka. Tak, ta sama co to na ga-
daniu o kulturze kłamliwe słowy po-
wiadała o grodzkiej galeryji wskazu-
jąc Leona Strusiem zwanego jako jej
twórcę, odbierając przy tym zasługi
wicekasztelance zwanej Bamichą.
Ot dziwy, co to żywcem pakazują, że
w tej pace to się dobrze nie dzieje
i jakoweś animozyje na światło
dzienne wychodzą. Tam ci takoż
Zdzicho Marchewka co to parcie do
władzuni ma tak wielkie, jak i do
sławienia swoich czynów mało zna-
nych a u grodzian z wyspy Karasi nie
najwyżejzdawnanotowan.
ZpakiKlanuPeonitówikasztelan
Oponusus na ględziołka wojewo-
dzińskiego starania czyni wspierany
przez mar-szałkusa Olo Gebela, któ-
ren go ciąga po grodach różnych
promocyję czyniąc. Jego Schyłkowa
Alistowaniawgrodziezaistepeł-
ne zaskoczeń. Brak ci tam dla przy-
kładu Sopla w Klanie Pisów, a inszy
z tej paki Jacenty Jurowaty manianę
odczynił i do Pasuja vel Psuja do
obierania poszedł. Do tej paki o dzi-
wo Iwon Domino przystała, a nawet
Bart Koviak. Przykro ci, że ten ostat-
ni któren nie tak dawno przysięgi
składał, że już ci do obieranie nie
przystąpi tera na listowaniu u Pasu-
ja vel Psuja się znalazł. Jak wielu roz-
czarowan grodzian tera powiada
Bart Koviak nisko padł w stopę se
strzelającnakoniecswegobogatego
żywota pełnego czynów znaczą-
cych. Tak po prawdzie to już od cza-
su pewnego widać było, że Bart Ko-
viak co to przynależon laty całe do
Nieomylność Oponusus jednakoż ci
czasy ostatnimi smutny jakowyś ok-
rutnie. Pojął pewnikiem w końcu, że
miast królem ze szczytu to ino pion-
kiem będzie, którego ustawiać będą
jak i gdzie zechcą. Tera coby zabaw-
niej było - a dla mnie kronikarza w
szczególności - na jednym w ramach
promocyji obrazku w grodzie Wi-
noujście wisi wespół zespół Dorcia
Kąkol i kasztelan Oponusus. Tak ci to
pokazuje na zażyłość i szacun niby
obopólny, a mnie śmiech okrutny
bierze, bo ci pamiętam jak to do
mnie do wieścionosa Dorcia Kąkol
donosy na kasztelana czyniła, co też
pozwoliło jego błądzenie wykazać.
Ot, dziwolągiem ów świat i zmienne
grodzianintencyje.
Jak tak podumam, że w nowym
grodzkim Ględzisku Winoujścia mo-
gą być w jednej pace Dorcia Kąkol,
Eli Jabłonka, Bamicha, Jasio Borów-
ko, Karola Romana, Szujka vel Psuj,
Sławoj Rzeźnikiem Zwany, Ola Zmyś-
lona, Jacenty Jurowaty, Leszek Zwa-
żony i Bart Koviak to słabość mnie
ogarnia i czarno widzę zmierzanie
wszystkich onych w zgodzie i kie-
runku jednym, dla dobra grodzian
iświetlanejprzyszłościgrodu.
9
Gall Anomal
(wszelkie podobieństwo
do znanych współcześnie osób
i sytuacji jest całkowicie
przypadkowe)
Ciąg dalszy nastąpi
przysługuje osobom pełnoletnim, po-
siadającym polskie obywatelstwo.
Warunkiem głosowania jest także sta-
łe zamieszkanie w danej gminie, po-
wiecie lub województwie. Jedynym
dokumentem, jaki należy mieć przy
sobie wybierając się na głosowanie,
jestdowódosobisty.
każdej z kart, pamiętaj, by przy wy-
borze radnego postawić tylko jeden
znak „X” przy jednym nazwisku. Ta
sama zasada dotyczy wyborów do
sejmiku województwa i na prezydenta
miasta. Jeżeli zaznaczysz więcej, niż
jednego kandydata, twój głos będzie
poprostu nieważny.
Sposób głosowania zależy od miej-
sca zamieszkania. W mieście na pra-
wachpowiatu,otrzymasztrzykartydo
głosowania: do rady miasta, do sejmi-
ku województwa oraz na prezydenta
miasta.
Kiedy wybierzesz kandydatów na
7 kwietnia zagłosuj na kandyda-
tów z LISTY nr 12! Zagłosuj na kandy-
datów KKW JOANNY AGATOWSKIEJ
ŚWINOUJŚCIEWSPÓLNEWYSPY!
Już 07 kwietnia 2024 r. odbędą się
wybory samorządowe. Sprawdź, kto
może w nich głosować, jakie doku-
menty należy przygotować oraz w ja-
kich godzinach otwarte będą lokale
wyborcze?
Kto może głosować? Takie prawo
KARTA
DO GŁOSOWANIA
RADA MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU
KARTA
DO GŁOSOWANIA
SEJMIK
WOJEWÓDZTWA
KARTA
DO GŁOSOWANIA
PREZYDENT
MIASTA
WYBORY 2024 - JAK GŁOSOWAĆ?
Zajrzyj do naszego poradnika wyborcy
Redakcja
Napisz do nas:
wspolnewyspy@gmail.com
Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ
• KWW Świnoujście Wspólne Wyspy

More Related Content

Similar to Wspólne Wyspy wydanie nr 10 marzec 2024 Świnoujście

nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdfnowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdfWroclaw
 
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdfnowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdfWroclaw
 
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 StowarzyszenieZP
 
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 StowarzyszenieZP
 
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecWroclaw
 
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecWroclaw
 
KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1KronikaCh
 
KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1KronikaCh
 
Tomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowaTomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowaMichal Kowalski
 
Tomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowaTomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowaMichal Kowalski
 
Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3Wroclaw
 
Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3Wroclaw
 
Otwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanieOtwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanieNajim135
 
Otwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanieOtwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanieNajim135
 
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październikBiuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październikWroclaw
 
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październikBiuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październikWroclaw
 
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdfBiuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdfWroclaw
 
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdfBiuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdfWroclaw
 

Similar to Wspólne Wyspy wydanie nr 10 marzec 2024 Świnoujście (20)

nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdfnowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
 
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdfnowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
nowy_biuletyn_wroclaw_pl_Nr3-164 2024.pdf
 
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
 
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1 Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
Edytowalna prezentacja sponsor Dzień Dziecka ver.1
 
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
 
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
 
KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1
 
KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1KronikaChrzanowska Nr 1
KronikaChrzanowska Nr 1
 
Tomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowaTomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowa
 
Tomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowaTomasz Komorowski - deklaracja programowa
Tomasz Komorowski - deklaracja programowa
 
Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3
 
Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3Araw gazeta-sierpien-2020 f3
Araw gazeta-sierpien-2020 f3
 
Sejm
SejmSejm
Sejm
 
Sejm
SejmSejm
Sejm
 
Otwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanieOtwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanie
 
Otwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanieOtwarcie kampanii i wyzwanie
Otwarcie kampanii i wyzwanie
 
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październikBiuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
 
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październikBiuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
Biuletyn wroclaw.pl nr 13, październik
 
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdfBiuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
 
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdfBiuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
Biuletyn miejski wroclaw_pl-Nr12-173-2024.pdf
 

More from Wspólne Wyspy Wspólne Wyspy (8)

Wspólne Wyspy wydanie nr 9 luty 2024 Świnoujście
Wspólne Wyspy wydanie nr 9 luty 2024 ŚwinoujścieWspólne Wyspy wydanie nr 9 luty 2024 Świnoujście
Wspólne Wyspy wydanie nr 9 luty 2024 Świnoujście
 
Wspólne Wyspy nr 8
Wspólne Wyspy nr 8Wspólne Wyspy nr 8
Wspólne Wyspy nr 8
 
Wspólne Wyspy nr 7
Wspólne Wyspy nr 7Wspólne Wyspy nr 7
Wspólne Wyspy nr 7
 
Wspólne Wyspy nr 6
Wspólne Wyspy nr 6Wspólne Wyspy nr 6
Wspólne Wyspy nr 6
 
Wspólne Wyspy nr 5 + dodatek
Wspólne Wyspy nr 5 + dodatekWspólne Wyspy nr 5 + dodatek
Wspólne Wyspy nr 5 + dodatek
 
Wspólne Wyspy nr 4
Wspólne Wyspy nr 4Wspólne Wyspy nr 4
Wspólne Wyspy nr 4
 
Wspólne Wyspy nr 3
Wspólne Wyspy nr 3Wspólne Wyspy nr 3
Wspólne Wyspy nr 3
 
Wspólne Wyspy nr 2
Wspólne Wyspy nr 2Wspólne Wyspy nr 2
Wspólne Wyspy nr 2
 

Wspólne Wyspy wydanie nr 10 marzec 2024 Świnoujście

 • 1. Nr 10 / marzec 2024 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY 7 KWIETNIA ZAGŁOSUJ NA LISTĘ NR 12! kierunku i na zasadach nieakcepto- walnych przez większość mieszkań- cówŚwinoujścia. Odnowa aparatu władzy, jego „przewietrzenie” i odcięcie od ciążą- cego garba przeszłości daje gwaran- cje nadejściaoczekiwanegolepszego czasu dla Miasta i jego mieszkańców. Można będzie w końcu podjąć dzia- łania odkładane w nieskończoność na najwyższą półkę i te niewygodne dla władzy. A z kolei zrezygnować z tych oczekiwanych przez krewnych i znajomych królika. Otwarcie także prezentować w zewnętrznych, często trudnych rozmowach demokratycz- nie wyłonione stanowisko większości sztandaru startując do sejmiku woje- wództwa. Z drugiej też strony stara- jący się także o urząd prezydenta obecny zastępca Paweł Sujka przejął niejako w spadku komitet „Wybieram Świnoujście” wraz z częścią tamtej ekipy i niejako kontynuuje linię pro- gramową wytyczoną przez swojego „mistrza”, którego nauki odbierał przez lata I dlatego czas z tym skoń- czyć, bo oba te fronty skażone auto- kratycznym władztwem Żmurkiewi- cza nie dają żadnej gwarancji popra- wy. Ba, na zasadzie kontynuacji, przy wykorzystaniu ludzi tamtej ekipy, po części założeń programowych i zasta- nego „miejskiego układu” pociągną dalej władzę w dobrze nam znanym mieszkańców, a nie potulnie pod biurkiem, w zaciszu gabinetów przy- klepywaćlosyMiasta. Zachęcam gorąco zatem kochani Wyspiarze stańcie do wyborów i wy- bierzcie gwaranta odnowy, demo- kracji i uszanowania właściwej roli mieszkańców na Wspólnych Wys- pach- Wybierzmyjuż bez rozdrabniania się w pierwszej turze i to grona, które zapewni wła- dzy miejskiej odpowiednią moc i de- cyzyjnąpłynność. listanumer12. szanował, czas wreszcie dokonać zmiany i odetchnąć. Trzeba więc wy- brać tych, którzy największy nacisk kładą na faktyczne otwarcie, transpa- rentność i nieprzepartą chęć włącze- nia mieszkańcówdo procesu decyzyj- nego. Trudno w tym kontekście uwie- rzyć w zapowiedzi bezpośrednich spadkobierców idei głoszonych przez Żmurkiewicza, których niejako dwu- frontowo wspiera. Wyraził przecież poparcie w ubieganiu się o urząd świnoujskiego prezydenta dla Doroty Konkolewskiej reprezentującej Koali- cję Obywatelską, a właściwie Platfor- mę Obywatelską samemu spod tego W tej gmatwaninie propozycji na pierwsze miejsce bez wątpienia wy- bija się kwestia zagwarantowania nam Wyspiarzom zdecydowanie wię- kszego poczucia wolności i niezależ- ności. Musimy mieć faktyczny wpływ na rozwój wydarzeń w Świnoujściu i odczuć, że w końcu my jako miesz- kańcy jesteśmy najważniejsi, a wła- dzauchwałodawczaiwykonawczasię z nami liczy, traktując nas poważnie jak partnera, a nie pospólstwo do wy- korzystania. I w tym miejscu sprawa się w pewnym stopniu wyjaśnia.Po 27 latach autorytarnych rządów Ja- nusza Żmurkiewicza, dla którego mieszkańcy stanowili jedynie tło dla jego majestatu i których zdania nie Już tylko kilkanaście dni zostało do pierwszej tury wyborów samorządowych. Tuż po Świętach Wielkanocnych w dnu 7 kwietnia wybierzemy tych, którzy przez przynajmniej przez 5 lat będą w dużym stopniu decydować o tym w jakim kierunku rozwinie się Świnoujście i jak potoczy się nasze życie społeczne, ale także i to rodzinne. Ważne żeby wybrać mądrze i wesprzeć ekipę taką, która bez mydlenia oczu w jak największym stopniu odpowiada naszym oczekiwaniom. Wiadomo, że wymaga to sporej dozy ostrożności w zalewie zapowiedzi, deklaracji i obietnic. Czasem trudno jest oddzielić ziarno od plew, ale nie możemy się po raz któryś dać nabrać. Przede wszystkim zaś zagłosujmy, gdyż nie można być obojętnym i nie skorzystać z wyboru, a później jeszcze miećdowładzypretensje. Aleksander Bane Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych mieszkańcy zjednoczeni pod szyldem „Świnoujście - Wspólne Wyspy” życzą Wszystkim Państwu Świąt zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła oraz zatrzymania się w biegu i wytchnienia od pracy zawodowej i innych codziennych zajęć. Niech ten czas spędzony wśród Rodziny i Przyjaciół - będzie pełen wzajemnej życzliwości i będzie okazją do wybaczenia różnych nieporozumień. Szanujmy się i dbajmy o pozytywne relacje z najbliższym otoczeniem rodzinnym, zawodowym i towarzyskim. Niech cieszą nas chwile! Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus wleje w Wasze serce wiarę, nadzieję i miłość. Smacznego tradycyjnego jajka, mokrego Dyngusa i pełnych spokoju Świąt Wielkanocnych! DRODZY MIESZKAŃCY ŚWINOUJŚCIA! życzą Państwu: Joanna Agatowska oraz Aleksander Bane
 • 2. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy Ciąg dalszy na następnej stronie Fot. Zbiory własne. które niestety mają wsparcie wśród części obecnych radnych. I stoją za plecamiczęścimoichkontrkandyda- tów w wyścigu prezydenckim. Jeśli chcemy,abyapartamentowceinwe- stycyjne nie wyparły resztek zieleni wokół Parku Zdrojowego, aby w miejscu starej pływalni nie stanął wielki wieżowiec, a Świnoujśćie nie stało się wielkim betonowym par- kiem rozrywki obsługiwanym przez mieszkańców,musimyichpowstrzy- mać idąc na wybory. Jeśli tego nie zrobimy, miasto dla mieszkańców umrze. A.B.: Kiedy Pani wygra wybory jakie będą priorytety w działaniu na stanowisku Prezydenta Miasta Świnoujście? J.A.: Tak, zakładam pozytywny scenariusz i wygranie wyborów i chcę zaproponować mieszkańcom Świnoujścia inny od obecnego autorytarnego, styl zarządzania miastem. Moja filozofia zarządzania to „MIASTO DLA MIESZAŃCÓW!”. Będę jak zawsze szanowała przede wszystkim mieszkańców, ale i turys- tów oraz klientów handlowych, któ- rzy chcą współpracować z naszym pięknym miastem, bo dzięki nim za- rabiamy dla Świnoujścia. Widzę również dużą przestrzeń dla roz- woju gospodarki morskiej, zgodnej ze standardami ochrony środowis- kowejidobrostanemspołecznym. Trzeba jak najszybciej zająć się uporządkowaniem przestrzeni ko- munikacyjnejmiasta.Nowapolityka parkingowa, to choćby budowa par- kingowców poprzez dedykowane mieszkańcom i lokalnym przedsię- biorcom rozwiązania finansowe, które pozwolą pozyskać pieniądze na realizację tego ważnego zadania i potem czerpać z tego korzyści. Ko- lejny powiązany z tym temat to zmiany w Komunikacji Autobuso- wej. Sami pracownicy spółki mają mnóstwo dobrych pomysłów jak zracjonalizowaćjej działanie.Wróci- my do krótkich tras i częstszych kur- sów, głównie do szkół, centrum, cmentarza i działek. Chcemy rów- nież komunikacji bezpłatnej dla wszystkich, żeby zmniejszyć konie- czność korzystania z samochodów iprzezmieszkańcówiturystów. Chcę zatrzymać agresywną po- litykę apartamentową, zatrzymać betonowanie miasta, wycinki ziele- ni i wprowadzić modyfikacje dla pla- nów zagospodarowania przestrzen- nego obejmujacych obszar Parku Zdrojowego i Basenu Północnego. Zbudować nareszcie Molo i nowy „Dom Zdrojowy” tak jak w klasycz- samego miasta, budownictwa mie- szkaniowego i rozwój usług publicz- nych. Takie decyzje nie mogą być podejmowane bez wiedzy i zgody mieszkańców! A tak właśnie rządzi obecna władza. Musimy z tym skoń- czyć! Bez trudu można dostrzec, że prezydent namaścił w wyborach na swoje stanowisko dwie osoby: Do- rota Konkolewska startująca z listy KO i Paweł Sujka, który przejął daw- ny prezydencki komitet Wybieram Świnoujście, to wychowankowie Żmurkiewicza. Oboje nie ukrywają tego, że będą kontynuowali dotych- czasową politykę prezydenta. I obo- je są niechętni zmianom. Ja nato- miast uważam że Świnoujściem nie można zarządzać poprzez agresję czy przy pomocy przedsądowych wezwań. Bo czy takiej władzy chcą mieszkańcy? Wiem, że nie! I wiem że mieszkańcy się zmobilizują aby 7 kwietnia pójść na wybory i zmienić obecnąwładzę. Musimy te wybory wygrać wspólnie, ponieważ realnym zagro- żeniem dla Świnoujścia są agresyw- ne szczecińskie i warszawskie grupy kapitałowe i głównei developerskie, nym kurorcie. Chcę uczynić z samo- rządu i naszych jednostek organiza- cyjnych (spółek i zakładów komu- nalnych oraz placówek oświato- wych) jak najlepszego pracodawcę, którybędzieszanowałpracowników i doceniał ich pracę na rzecz realizo- wania interesów publicznych. Dużą rolę przywiązuję do stworzenia kli- matu dobrej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz poprawę standardów realizacji usług publicz- nych, inwestycji i remontów. Mamy kilka bardzo prorozwojowych pro- pozycji podatkowych dla przedsię- biorców, które będą ich też włączać w zaangażowanie na rzecz klubów sportowych i innych rodzajów dzia- łalności stowarzyszeń kulturalnych i społecznych. Będziemy to premio- wać obniżaniem podatków lokal- nych i opłat. Przetargi będą praw- dziwiekonkurencyjne,aniededyko- wane dla określonych podmiotów, tychmiłychobecnejwładzy. Samorząd musi w mojej ocenie pełnić rolę organizatora życia lokal- nego i spełniać najwyższe standardy jakości obsługi mieszkańców. Prag- nę kreować rozwój potencjału spo- łecznego, talentów i pasji naszych mieszkańców. Dlatego jako samo- rząd wdrożymy BON JUNIORA, czyli sumę1.000złotychrocznienakażde dziecko, które będzie korzystało z zajęć pozalekcyjnych. W ostatnich latach poznałam także wielu no- wych mieszkańców, którzy sprowa- dzili się do nas z innych miast i chcą się aktywnie włączyć w codzienne życie wspólnych wysp. Dla takich lu- dzi chcących tu żyć przez długie ko- lejne lata, będziemy miastem przy- jaznym bo tacy są właśnie wyspia- rze.Otwarcinadobrezmiany. Bliski jest mi obszar szeroko ro- zumianejkultury, a więc także kultu- ry lokalnej, sportu i rekreacji. Widzę tutaj mnóstwo zaniedbań i wiele wyzwań, ale potrafimy te problemy twórczo rozwiązać. Nasze propozyc- je i sugestie są opisane w programie wyborczym Współnych Wysp i za- chęcamdoichpoznania. Wielkim wyzwaniem będzie za- trzymanie zmniejszającej się liczby mieszkańców miasta. Dlatego znie- siemy opłaty żłobkowe, będziemy tworzyć programy mieszkaniowe przyjazne młodym ludziom. Pilnie zajmę się przygotowaniem nowej długofalowej Strategii Rozwoju Miasta i Planów Ogólnych Miasta z bezwzględnym zabezpieczeniem interesu Rodzinnych Ogrodów... kańców i stawiają nas wszystkich przed faktami dokonanymi. Tak działo się na Warszowie, a teraz za- niepokojeni zauważyliśmy podobne plany wprowadzenia przemysłu do kolejnych dwóch osiedli, pod domy naszychmieszkańców.Towielkieza- grożenie dla obszaru Przytoru, a do- tkną one też Karsibór (plany budo- wy ogromnego zakładu petroche- micznego i instalacji produkcji wo- doru). Radni dowiadują się o takich zakulisowo prowadzonych rozmo- wach obecnego Prezydenta i jego współpracowników przypadkowo z Internetu. Przecież to skandal! Ja zdecydowanie sprzeciwiam się ta- kiemu postępowaniu. Obserwuję i walczę z tym złem od wielu lat. Alarmuję również o tym od lat mieszkańców i dzisiaj widać wyraź- nie, że mieszkańcy się „obudzili” ichcątoszaleństwozatrzymać. Niestety prezydent postawił bar- dzo mocno na uprzemysłowienie miasta głównie prawobrzeżnej stro- nymiasta,cozgubiidocelowolewo- brzeże. Ten proces doprowadzi do obniżenia wartości leżących tam nieruchomości i działek, wpłynie negatywnie na jakości życia miesz- kańców. Znikną tereny pod rozwój AleksanderBane:Co Paniąskło- niło aby ubiegać się o stanowisko PrezydentaMiastaŚwinoujście? Joanna Agatowska: To co najwa- żniejsze, głos i postawa mieszkań- cow Świnoujścia. Moje społeczne zaangażowanie i związana z tym wieloletnia samorządowa aktyw- ność spotyka się z dużym zaintere- sowaniem i budzi wiele pozytyw- nych ocen. Mieszkańcy doceniają moją polityczną stabilność i konsek- wencję. Jestem po prostu skutecz- na, otwarta na zmiany i szybko się uczę, tego zresztą wymaga wspól- czesny świat. Wszyscy widzimy, że Świnoujście zalane betonem, zas- tygłowmiejscu.Aktualnejwładzyto odpowiada, ale świnoujścianie nie godzą się z tym, chcą zmian i przy- wróceniaożywionegomiastamiesz- kańcom. Otrzymałam i nadal otrzy- muję wiele propozycji i głosów z wielu różnych środowisk społecz- nych i gospodarczych, wiele próśb oskutecznerozwiązanietegoiinnyh problemów. Nie unikam odpowie- dzialności,kocham Świnoujście ipo- trafię odzyskać miasto dla miesz- kańców. Dlatego, po uzgodnieniach z najbliższymi, podjęłam się tego niełatwego zadania i startu w wybo- rach na prezydenta miasta. Czas na zamiany. A.B.:Obecnyprezydent,wrazze swoimi zastępcami, poprzez chy- bione decyzje dotyczące kierun- ków i sposobu funkcjonowania Świnoujścia, postawił miasto przed przysłowiową betonową ścianą. Świnoujściejestzadłużoneiwtrud- nej sytuacji ekonomicznej i inwes- tycyjnej, czy wiedząc o tym, czuje się Pani pewnie na drodze do pre- zydentury? J.A.: Razem z mieszkańcami da- my radę. Widzę i czuję ogromną zmianę społecznego klimatu w Świ- noujściu zarówno wśród mieszkań- ców jak i przedsiębiorców. Oni ocze- kują stanowczej zmiany, ponieważ widzą, że miasto stanęło w rozwoju i przestaje wykorzystywać możliwoś- ci jakie niesie nowoczesność. Prezy- dent skupiony na budowie tunelu i kolejnych promenad o większości miejskich spraw i potrzeb zapom- niał. A przecież życie miasta to wiele codziennych problemów do syste- matycznego rozwiązywania. To nie tylko moja opinia, że Świnoujście w minionych latach nie wykorzystywa- ło posiadanego potencjału, nie sko- rzystało z wielu szans, zaniedbało komunikację z mieszkańcami i tran- sparentność urzędowego działania. Prezydent i jego zastępcy podejmu- ją złe decyzje ponad głowami miesz- KANDYDATKA NA PREZYDENTA MIASTA JOANNA AGATOWSKA - Świnoujście należy do Mieszkańców!
 • 3. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy w Świnoujściu obecnego prezyden- ta w opinii wielu mieszkańców były skażone jego autorytaryzmem, arogancją i brakiem liczenia się zopiniąigłosamimieszkańców.Czy zamierza Pani zmienić oblicze władz Miasta wprowadzając z pra- wdziwego zdarzenia demokrację wspieraną przez zwiększony, ak- tywny udział w podejmowanych decyzjach ze strony mieszkańców iorganizacjipozarządowych? J.A.: Tak, zdecydowanie! Właś- nie ten autorytarny styl sprawowa- nia władzy, choć nie tylko, poróżnił mnie z obecnym prezydentem. A on nadal nie umie działać transparent- nie i nie rozumie wagi głosu miesz- kańców Świnoujścia. Tak nie wolno, dlatego chcę to zmienić. Dobre rela- cje z mieszkańcami są dla mnie bar- dzo ważne, wierzę że im więcej wie- dzą,tymlepiejmogą współuczestni- czyćwzarządzaniumiastem. Gwarantuję, że żadna ważna sprawa społecznia I gospodarcza nie odbędziesiębez szerokichkonsulta- cji i nawet przeprowadzania lokal- nego referendum. Nic o Was - bez Was moi Drodzy! Dlatego też będę lepiej wspierać działalność organi- zacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów, Uniwersytetu III Wieku. Od- grywają przecież bardzo ważną spo- wolnego. Dlatego będę pracowała, żeby miasto w obu gospodarczych przypadkach, zarabiało jak najwię- cej, dzięki czemu będziemy mogli obniżać koszty życia mieszkańców, oraz podnosić jakość życia na na- szychwyspach. Gdzie są teraz te pieniądze? Ciężkiemilionyleżąnaulicy,zpowo- du ich niepobierania od zagranicz- nych kierowców w Strefie Płatnego Parkowania (dzisiaj to ok. 4 mln. zł). Są w szarej strefie poboru opłaty uz- drowiskowej, którą szacujemy na około10mln.zł.itd. Ale chcę również zainteresować inne miasta portowe wspólnym wystąpieniem o zmianę Ustaw i przepisów podatkowych dla spółek skarbu państwa obsługujących por- ty. Miasto musi mieć z tej portowej działalnościwiększeniżobecniepie- niądze, choćby po to żeby rekom- pensować mieszkańcom (głównie Warszowa) niedogodność życia przy porcie. Dlatego ustalimy nowe zasa- dy finansowania dla poszczególnych osiedli i sprawiedliwie będziemy dzieliliśrodkamibudżetowymi.Nas- tąpi to oczywiście we współpracy z nowo wybranymi radnymi miasta. A.B.: Ponad 30-letnie rządy złożona z radnych jego komitetu „Wybieram Świnoujście” (A. Zdybel, M. Niewiarowski, G. Koss, R. Kowal- ski), Platformy Obywatelskiej (E. Ja- błońska, J. Borowski, A. Rachtan, W. Góreczny, L. Waga), i PiS (J. Jurkie- wicz, A. Staszyński, A. Mrozek). Te 12 osób często przy poparciu rów- nież czasem radnych Grupy Mor- skiej przegłosowywało bezreflek- syjnie niekorzystne w mojej ocenie, decyzje dotyczące wspólnego prze- cież miasta. Te dotyczące wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania w 2019 roku (tylko my jako radni Lewicy by- liśmy przeciw), podnoszenia opłat za wywóz śmieci, podnoszenia cen wody i ścieków, podwyższania opłat zażłobki,itd. W tym także złych rozwiązań budżetowych (zadłużenia miasta w latach 2019 - 2023 na kwotę ok. 300 mln. zł!), a zaciągany dług, był wydawany na inwestycje bez rzetel- nejanalizykosztówichrealizacjiiut- rzymania tych obiektów, często wy- budowanych z błędami techniczny- mi jak w przypadku Uznam Areny (obiekt nie spełnia standardów do organizacjiimprezsportowych). Decyzje tej grupy radnych, to również dzisiejszy problem rozsypu- jących się już nowych Promenad, czy karygodne zaniedbania i brak zadbania o zabezpieczenie interesu publicznego przy wydzierżawianiu terenów pod budowę parkingow- ców(niezapisywaniekarzaprzekro- czenie terminów itp.). Skutkuje to np. tym że parkingowiec przy ul. Be- ma budowany jest dłużej o 2 lata niż był budowany Tunel, a kolejne bu- dowy dwóch parkingowców przyul. Kołłątaja i ul. Piastowskiej w ogóle nie ruszyły. Za niektóre z tych błę- dówpłacimyjużmilionowekary! A.B.: Co Pani sądzi o zrównowa- żonymrozwojuŚwinoujścia? J.A.: Chcę zasady zrównoważo- nego rozwoju miasta, ponieważ bar- dzo ważna jest gospodarka turysty- czno - uzdrowiskowa, ale ważna jest też gospodarka morska. Przecież to wynika z naszego geograficznego położenia, wszystkich nas karmi morze. Trzeba tymi gałęziami roz- woju rozsądnie zarządzać i współ- pracować z podmiotami prywatny- mi oraz Rządem RP. Potrafię i lubię rozmawiać z ludźmi, szukać kom- promisów i godzić różne interesy. Jednak w centrum zawsze musi stać mieszkaniec Świnoujścia. Mieszka- niec jako pracownik, mieszkaniec senior, młody mieszkaniec i taki, który chce po pracy skorzystać z oferty udanego spędzenia czasu ...Działkowych jako terenów zielo- nych. Konieczne będzie włączenie się samorządu w realizację wielu strategii regionalnych, ogólnopol- skich i transgranicznych. Systema- tyczne zmniejszanie zadłużenia miasta oraz stworzenie warunków do kontynuacji rozwoju poprzez po- zyskanie nowych terenów inwesty- cyjnych, pod rozbudowę miasta głównie na Prawobrzeżu i mamy na to konkretne plany. Jednak pamię- tajmy, że ten wieloletni proces od- budowy nie może się odbyć bez ak- ceptacjijegomieszkańców. A.B.: Które z zaniechań i zanied- bań obecnego prezydenta Świnouj- ściauważaPanizazłeiwymagające pilnychdziałańwcelunaprawy? J.A.: Minione 6 lat pokazało, że w wielu tematach, o których alar- mowałam opinię publiczną poprzez sesje Rady Miasta i moje profile w mediach społecznościowych, dzieje się bardzo źle. Zwracałam uwagę na problemy parkingowe i konieczność budowania parkingo- wców buforowych oraz usprawnie- nie komunikacji autobusowej na krótkie, szybsze trasy i większą ilość połączeń głównie do szkół i innych obiektów użyteczności publicznej, na działki czy na cmentarz. Zwraca- łam uwagę na zaniechanie działań prezydenta w sprawie wynegocjo- wania z Rządem i Sejmem RP no- wego zapisu prawnego i dotacji na utrzymanie promów i tunelu. To, że prezydent zrezygnował już w grud- niu 2018 r. z dotychczasowej dotacji jest skandalem, który kosztuje mie- szkańców, po otwarciu tunelu, 46 mln. rocznie. Prezydent zaniechał jakichkolwiek działań na rzecz przy- gotowania nowej koniecznej Strate- gii Rozwoju Miasta (dotychczasowa obejmowała okres 2014-2020) co spowodowało, że ubezwłasnowol- niona Rada Miasta tylko potwier- dzała osobiste decyzje prezydenta. Nie było na to zgody, zarówno mojej jak i naszego Klubu Radnych Lewicy, dlatego byliśmy w konstruktywnej opozycji i głośno wyrażaliśmy nasz sprzeciw. Zawsze twardo i uczciwie staliśmy po stronie mieszkańców pomagając w rozwiązaniu ich pro- blemów. Wspieralismy i wspieramy, mieszkańców i handlowców osiedla Posejdon, mieszkańców ul. Sołtana i ul. Ludzi Morza, ul. Krzywej, dział- kowców, pacjentów Szpitala Miejs- kiego, mieszkańców Warszowa, Kar- siborza czy Przytoru. Wszystkich mieszkańcówwspólnychwysp. Niestety, prezydent przez lata otoczył sie układnymi osobami w Radzie Miasta. To dziwna grupa, łeczną rolę. Pomożemy im pozyski- wać środki zewnętrzne z UE poprzez stworzenie stanowiska w strukturze UM, którego zadaniem będzie po- moc przy pisaniu projektów oraz ich rozliczaniu.Powołampełnomocnika ds. seniorów, oraz Radę Gospodar- czą złożoną z demokratycznie wyb- ranych przedstawicieli różnych branż funkcjonujących w naszym mieście. Bardzo potrzebujemy dia- logu pomiędzy różnymi grupami mieszkańcówiprzedsiębiorców-za- czniemy się wtedy lepiej rozumieć. A.B.: Niektóre formy pomocy społecznej ze strony miasta mocno się zdezaktualizowały wobec po- ziomu inflacji i zmian w kraju. Czy zamierza Pani jako przyszły prezy- dent podnieść pewne świadczenia np. Bon Seniora z 300 zł na powie- dzmyconajmniej500zł? J.A.: Nie wykluczam modyfikacji tego programu, jak również kilku in- nych na przykład rozszerzenia bene- fitów na Karty Wyspiarza i Karty Wy- spiarza Seniora. Pomoc publiczna nie może być jednak rozdawnict- wem pieniędzy z budżetu, tylko włą- czaniem nas wszystkich w system miastotwórczego wzajemnego wsp- arcia i dbania też o interesy miasta. Im więcej pieniędzy będziemy np. zbierać z poboru opłaty uzdrowisko- wej czy z parkowania samochodów turystów w mieście - tym więcej bę- dę chciała przekazywać ich bezpo- średnio mieszkańcom, choćby na sport, rekreację, kulturę i ochronę zdrowia. Dlatego proponujemy w naszym programie, do lektury którego zachęcam, na przykład środkinarehabilitacjęmieszkańców w kwocie ok. 2 mln. rocznie, gdyż NFZ corocznie zmniejsza nam kon- trakt, a mieszkańcy coraz dłużej cze- kają na niezbędne zabiegi rehabili- tacyjne.Zmienimyto. A.B.:Czykoniecznejestdokona- nie konkretnych zmian w formule Budżetu Obywatelskiego, jak pos- tulują mieszkańcy? Czy będzie Pani zmierzać do sprowadzenia tego bu- dżetu do ich oczekiwań, odchodząc od dotychczasowego preferowania projektów składanych przez spółki miejskie? J.A.: Tak, koniecznie. Od lat wi- dzimy, że Budżet Obywatelski nie spełnia w pełni swojej roli. Duże pie- niądze dzielone są według złych za- sad.Zmienimywięctezasady.Wszy- stkie pieniądze z Budżetu Obywatel- skiego nasza grupa Wspólne Wyspy proponujeprzekazywaćna... Ciąg dalszy na następnej stronie Fot. R. Ignaciuk. KANDYDATKA NA PREZYDENTA MIASTA JOANNA AGATOWSKA - Świnoujście należy do Mieszkańców!
 • 4. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy zawodową, ale z jakiś powodów po- litycznychzmieniłznowuzdanie. Chciałabym jednak zwrócić uwa- gę mieszkańców, że ze Świnoujścia kandydują do Sejmiku również inni świnoujścianie, w tym Pan Piotr Pi- wowarczyk z 7 miejsca Listy nr 3 PSL - Trzecia Droga. To wieloletni Prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycz- nej, organizator wielu imprez histo- rycznych jak Dni Twierdzy na Wys- pach, dzierżawca Fortu Gerharda - naszegowspaniałegozabytkuzamk- niętego od roku, człowiek ogromne- go serca i autentycznej walki o dob- ro mieszkańców Świnoujścia, wy- chowawca młodzieży i ambasador Świnoujściapozajegogranicami. Właśnie takich ludzi nasze mias- to potrzebuje, żeby w Szczecinie mówiliprawdęotymcoczująmiesz- kańcy w Świnoujściu i autentycznie walczyli o nasze sprawy. Piotr w mo- jej ocenie byłby idealnym radnym bardzo dobrze reprezentującym Świnoujście. Mielibyśmy w Nim ws- parcie.Zachęcamwięcświnoujścian do mobilizacji. Nie patrzmy na listy, ale na konkretnych ludzi i przysz- łość, w której o pewne tematy trze- ba będzie walczyć. Piotr Piwowar- czykidealniesiędotegonadaje,dla- tego głos na Niego oddany będzie najlepszymwyborem! Mi bliska jest też lista Lewicy więc polecam Państwa uwadze Pa- na Bartosza Baszczyńskiego, numer 1 na liście numer 4. Znam Go z dużej aktywności dla regionu i wiem, że będzie dużym przyjacielem naszego miasta, a my będziemy mogli liczyć najegopomocwSejmiku. A.B.: A jak widzi Pani współ- pracę z nową Radą Miasta? Kogo chciałaby Pani żeby mieszkańcy miastawybrali? J.A.: Będę współpracowała z ta- Uzyskane informacje zostaną poddane analizie i na ich podstawie będziemy proponować mieszkań- com i przedsiębiorcom konkretne rozwiązania. To co było dobre oraz efektywnenapewnozostanieutrzy- mane. Na podstawie posiadanej obecnie wiedzy przewiduję jednak głębsze zmiany np. w polityce mie- szkaniowej miasta. Zakładam też zmiany organizacyjne i merytorycz- ne uporządkowanie kilku tematów. Chaos wprowadzony w Zarzą- dzie Dróg i Żegludze Świnoujskiej, przenikanie się wzajemnych zadań pomiędzy Wydziałami Urzędu Mias- ta, wykorzystywanie zakładów bu- dżetowych jak OSiR czy instytucji kultury jak MDK do wykonywania czynności nie wynikających z ich Statutów - są dla mnie nie do przy- jęcia. Będziemy to naprawiać. Prag- nę też kategorycznie, ponieważ do- cierają do mnie rozsiewane przez konkurencję wyborczą pomówienia i plotki, zapewnić, że nie będzie re- wolucji kadrowej i zwalniania szere- gowych pracowników w instytuc- jach podlegających miastu. Wręcz przeciwnie, będziemy szanować obecnie pracujących, zwiekszając zatrudnienie i komfort pracy. Urząd i miejskie instytucje będą przyjazne mieszkańcomibędąsłużyłypomocą w rozwiązywaniu ich problemów. Zapewniam też, że na wszystkie sta- nowiska tego wymagające, będą przeprowadzane publiczne konkur- sy. Kolejnymi nieprawdziwymi plot- kami są te rozsiewane przez obecne osoby władzy konkurujące ze mną w wyborach, a dotyczące Rodzin- nych Ogrodów Działkowych. Zdecy- dowanietymwszystkimplotkomza- przeczam. Jako pierwsza gwaranto- wałam utrzymanie ROD-ów w nie- zmienionych lokalizacjach i wręcz ich rozwój. Podobnie jak chcemy też współpracować ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi w partycypowaniu kosztów zmian przestrzeni wewnetrznych dróg, placów zabaw czy mini parków osie- dlowych. Mamy na to konkretne planyIbędziemyjerealizować. A.B.: Obecny Prezydent staruje do Sejmiku Województwa Zachod- niopomorskiego, choć mógłby roz- wiązywać na miejscu problemy, które sam stworzył. Co Pani o tym sądzi? J.A.: Dziwi mnie ten start do Sej- miku, gdyż Prezydent wielokrotnie deklarował, że kończy aktywność ceniłam sobie bliski kontakt z miesz- kańcami, dlatego chcę też wprowa- dzić zasadę w miarę możliwości sys- tematycznego spotykania się z mie- szkańcami Osiedli, Radą Sportu, Ra- dą Gospodarczą, ale również służ- bami Policji, Straży Pożarnej i wszys- tkich służb. Bardzo ważne będą dla mnie normalne, przyjazne relacje z urzędnikami oraz zakładami i spół- kami miejskimi. Mamy razem wiele ważnychsprawdozrealizowania. A.B.: Czy obejmując urząd Pre- zydenta Miasta Świnoujście w po- czątkowej fazie zamierza Pani prze- prowadzić szeroko pojęty audyt fi- nansowyiorganizacyjnyMiasta? J.A.: Nie chcę ponosić odpowie- dzialności za złe decyzje poprzedni- ków, nie chcę również aby ponosili je szeregowi pracownicy. Wiem z ja- kim psychicznym naciskiem i groź- bami, musieli się mierzyć. Dlatego w kilku tematach przewiduję doko- nanie analizy przebiegu procesów inwestycyjnych. Dokonamy też in- wentaryzacji zasobów miasta na wszystkich płaszczyznach, sprawdzi- my obowiązujące umowy i procesy sądowe, które ma miasto, a wszys- tkie te informacje zostaną miesz- kańcom przedstawione publicznie. ...inicjatywy społeczne. Inwestycje tak jak tzw. górka karsiborska, czy zakupy sprzętu medycznego do Szpitala oraz inne tematy inwesty- cyjne jak remonty placów zabaw np. w żłobku będą realizowane bezpo- średniozbudżetumiasta,aniebędą „kradły” pieniądze ze sfery społecz- nej. Jakimś totalnym nieporozumie- niemnaktórewielokrotniejakorad- ni Lewicy zwracaliśmy uwagę Prezy- dentowi było zbieranie przez rodzi- ców czy pacjentów Szpitala na to głosów! Zlikwidujemy takie aburdy. Chcę też bliższej współpracy z zarzą- dami osiedli i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wspólnie mamy dużo pracy do wykonania, a ich bliskość mieszkańców oraz zaangażowanie w sprawy swoich obszarów działa- niasąbezcenne. A.B.: Dawniej przez krótki okres funkcjonowała w Świnoujściu for- ma przyjmowania przez prezyden- ta na dyżurach mieszkańców w wa- żnych dla nich sprawach. To zostało zaniechane i czy uważa Pani, że ta formapowinnabyćwznowiona? J.A.:Zdecydowanietak.Będędla nich dostępna. Będę dla mieszkań- ców dostępna również popołudnia- mi,gdyżwielumieszkańcówpracuje do godz. 15.00, lub dłużej. Zawsze ką Radą Miasta jaką mieszkańcy wy- biorą. Umiem współpracować. Wie- rzę jednak, że świnoujścianie to mą- drzy ludzie i nie wybiorą ponownie tych osób z obecnej Rady Miejskiej, którzy działali na ich niekorzyść, za- miast ludzi wybierając np. budowę apartamentowców dla obcych inwestorów. Ja zebrałam wokół siebie świet- ny zespół wspaniałych kandydatów, których znajdziecie Państwo na liś- cie nr 12 i proszę o ich wybór. Będą nam potrzebni w nowej Radzie Miasta. Chciałabym bardzo, żeby ci me- rytoryczni, kompetentni, zaangażo- wani społecznie i po prostu dobrzy oraz uczciwi ludzie, zyskali zaufanie świnoujścian. Ja będę gwarantem, że to będzie słuszny wybór, a moi przyszli współpracownicyw Radzie Miejskiej będą ciężko dla mieszkań- ców pracowali. Czas oddać Miasto Mieszkańcom,więczróbmyto! Najważniejsze to pójść na wy- bory. Mnóstwo mieszkańców mówi, że nas wspiera, że prowadzimy ws- paniałą i przyjazną dla mieszkańców kampanię wyborczą, w której po- przez udział w koncertach i spotka- niach wszyscy uczestniczą. Kampa- nię którą finansujemy z własnych prywatnych środków. Czas na zmia- ny,dlategojedynymrealnymwspar- ciem jest pójście do urn wyborczych i wierzę, że 7 kwietnia Państwo to zrobicie! Proszę o Głos dla mnie i dla naszych kandydatów z listy nr 12 - WspólneWyspy! Rozmawiał: Aleksander Bane Fot. Zbiory własne. KANDYDATKA NA PREZYDENTA MIASTA JOANNA AGATOWSKA - Świnoujście należy do Mieszkańców! Z poważaniem Joanna Monika Agatowska Fot. Zbiory własne. Fot. Zbiory własne.
 • 5. JOANNA AGATOWSKA ROMAN MOMOT 3 2 1 LIDIA GAWROŃSKA OKRĘG • KANDYDACI DO RADY MIASTA 1 OBWODOWEKOMISJEWYBORCZEWOKRĘGU1: KOMISJA NR 1 ( HOSSA” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”, ul. Jana Kasprowicza 4), KOMISJA NR 2 (Miejski Dom Kultury Galeria „ART”, ul. Wojska Polskiego 1/1), KOMISJA NR 3 (Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gabriela Narutowicza 10), KOMISJA NR 4 (Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Stanisława Wyspiańskiego 12), KOMISJA NR 5 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piastowska 55), KOMISJA NR 6 (Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkolna 1), KOMISJA NR 7 (Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkolna 1), KOMISJANR8(CentrumEdukacjiZawodowejiTurystyki,ul.Gdyńska26). „ MICHAŁ FALIGOWSKI BEATA KASTRAU 6 5 4 ARTUR KRYSZTOFOWICZ BEATA KASTRAU - założycielka i Prezes Fundacji Animals Przystań Świnoujście. Prowadziła firmę gastronomiczną i Schronisko dla Bez- domnych Zwierząt w Świnoujściu. Niesie pomoc zwierzętom. W za- kresieochronyzwierzątkładziedużynacisknaedukacjędzieci,mło- dzieży oraz przede wszystkim dorosłych. Jej marzeniem jest stwo- rzeniewŚwinoujściuOśrodkaRehabilitacjiDzikichZwierząt. ARTUR KRYSZTOFOWICZ - lat 46. Społecznik otwarty na głosy mie- szkańców i starający się pomóc we wszelkich sprawach. Obecnie jestPrzewodniczącymZarząduOsiedlaWarszóworazjednymzlide- rów grupy protestacyjnej. Jest za równym traktowaniem wszystkich mieszkańców, bez tworzenia sztucznych podziałów. Według niego jestnajwyższyczasżebyoddaćmiastojegomieszkańcom. MICHAŁ FALIGOWSKI - lat 55. Przedsiębiorca, prowadzi własne biu- ro turystyczne, przewodnik turystyczny, członek Zarządu Świnouj- skiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Słoneczny Uznam. Absolwent szkoły hotelarskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego (magi- ster ekonomii). Konieczne jest nowe spojrzenie na miasto. Należy skończyćznieuzasadnionąwycinkądrzewibetonowaniemmiasta. ROMANMOMOT-lat57.Pracujejakoforeman,brygadzistanapro- jektachoffionshore. Zjednoczył mieszkańcówwwalceo„małąoj- czyznę”, czyliOsiedlePosejdon. Pełnifunkcję Przewodniczącego Za- rząduOsiedla.Przeciwnikwysokiejzabudowyi„betonozy”.Uwa-ża, że każda inwestycja w Świnoujściu wymaga konsultacji z mieszkań- camiirealizacjizgodnejzichoczekiwaniami. LIDIA GAWROŃSKA - Od 28 lat pracuje w Świnoujściu jako nauczy- cielka języka polskiego. Środowisko oświatowe powinno mieć w ra- dzie miasta swojego reprezentanta. Wykorzysta swoje doświadcze- nie do działania dla dobra szkolnictwa oraz wspierania nauczycieli poprzez zmniejszenie przeładowanej podstawy programowej i nau- czycielskiejbiurokracjiorazdoposażeniesallekcyjnych. JOANNA MONIKA AGATOWSKA - lat 51. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia MBA z zarządzania samorządem. Od22latsamorządowiec,dwukrotniePrzewodniczącaRadyMiasta i zastępca Prezydenta ds. społecznych w latach 2010-2014. Chce zmiany filozofii zarządzania miastem i podnoszenia jakości usług publicznych.LiderkakomitetuWspólneWyspy. ŁUKASZ LEWA ROBERT RACHUTA 9 8 7 EWA TRUSKOLASKA ROBERT RACHUTA - z wykształcenia architekt. Były wieloletni pra- cownikoraznaczelnikWydz.ArchitekturywUrzędzieMiastaŚwino- ujście, a także wiceprezydent Świnoujścia i radny. Zamierza poświę- cić swoje działania na bliską mu sferę, czyli architekturę, w tym procesy projektowania, planowania przestrzennego, tworzenia izmianmiejscowychplanówzagospodarowaniaprzestrzennego. EWA TRUSKOLASKA - ukończyła Medyczne Studium Zawodowym w Szczecinie, a jako pielęgniarka pracowała do emerytury. Chciała- byuczynićŚwinoujściebardziejprzyjaznym.Zależyjej,abymłodzież miała tu godne warunki do życia i zechciała pozostać na wyspach po skończeniu nauki, a także na tym, by starsi ludzie nie zamykali się wdomach,izolowaliiczulisięsamotni. ŁUKASZ LEWA - przedsiębiorca z pasją do turystyki. Chce działać dla dobra Świnoujścia, z myślą o przyszłości mieszkańców. Zadba o wa- runki rozwoju dla świnoujskiej młodzieży, wesprze inicjatywy kultu- ralne i ochronę terenów zielonych. Dążyć będzie do rozwoju par- ków, terenów rekreacyjnych. Jest głęboko związany z losem zwie- rzątiwspieraćbędzieinicjatywynarzeczprawzwierząt. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
 • 6. JAROSŁAW WŁODARCZYK KRZYSZTOF SZPYTKO 3 2 1 JOANNA PAWŁOWSKA AGNIESZKA CIESIELSKA KAROLINA CZAJKA 6 5 4 SEBASTIAN IWANIUK KAROLINA CZAJKA - lat 48. Ukończyła studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki Międzyna- rodowe. Obroniła dwa dyplomy w Katedrze Transportu. Przedsię- biorca, prowadzi pensjonat „Pod Kasztanami”. Chce „Zielonego Miasta”, dla młodzieży krytego skateparku, przejrzystych finansów publicznychiabymieszkańcybyli gospodarzamimiasta. SEBASTIANIWANIUK-Nauczycielmatematykiwśródnajmłodszych dzieci i starszej młodzieży w SP nr 6 i STSG. Ukończył Politechnikę Szczecińską Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uważa, że trzeba stworzyć uczniom odpowiednie warunki do rozwoju. Klu- czem jest umożliwienie im rozwijania własnych pasji zarówno spor- towychjakinaukowych,czykulturalnych. AGNIESZKA CIESIELSKA - lat 51 lat, pracownik administracyjny, ak- tywnymorsipodróżniczka.Ważnajestdlaniejzieleńmiejska.Chce, abyŚwinoujścietworzyłowięcejsferdlalokalnejspołeczności.Zwo- lenniczkaorganizowania,większejniżdotychczas,liczbyimprezma- sowych, w tym koncertów, spektakli teatralnych, różnorodnych za- wodówsportowychitonietylkowsezonie. KRZYSZTOF SZPYTKO - Prawnik z doświadczeniem. Samorządo- wiec, były naczelnik wydziału oraz radny dwóch kadencji. Obecnie prezes w Spółdzielni Mieszkaniowej L-W ODRA w Świnoujściu. Wal- czy o lepsze Miasto, przywrócenie jego naturalnych walorów uzdro- wiskowo-turystycznych, poprzez ograniczenie ekspansji wieżow- cówiapartamentowców. JOANNA PAWŁOWSKA - lat 40. Magister inżynier, absolwentka Szczecińskiej Akademii Rolniczej, Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Kandyduje jako przedstawiciel grupy hand- lowców. Od ponad 9 lat sama prowadzi działalność gospodarczą i swoje stoisko handlowe. Uważa, że rynek przygraniczny czeka wielezmian,jednaknie rewolucyjnychewolucyjnych. JAROSŁAW CEZARY WŁODARCZYK - lat 45. Przedsiębiorca, peda- gog, instruktor pływania, ratownik oraz instruktor ratownictwa wo- dnego. Radny obecnej kadencji. Stawia na rozwój edukacji i kultury dzieci i młodzieży. Optuje za wprowadzeniem Bonu Juniora. Uważa, że miasto stać na budowę Centrum Edukacyjno - Żeglarskiego, a strefa płatnego parkowania nie powin-na dotyczyć mieszkańców. MICHAŁ JELONEK ALICJA LUDWICZAK 9 8 7 TOMASZ OŻÓG ALICJA LUDWICZAK - lat 44. Z wykształcenia socjolog. Po latach pra- cy w MOPR obecnie jest dyplomowanym technikiem usług kosme- tycznych.Uważa,żemiastojestatrakcyjnedlaturystówikuracjuszy, a teraz nadrzyszedł czas, aby stało się również atrakcyjne także dla mieszkańców. W szkołach należy uruchomić zajęcia edukacyjno- praktycznezzakresużeglarstwaisportówmotorowodnych. TOMASZ OŻÓG - lat 49. Wykształcenie wyższe techniczne. Uważa, że rozwój Świnoujścia zszedł na niewłaściwy kurs. Zapomniano o problemach mieszkańców, a realizuje się głównie potrzeby turys- tów i hotelarzy. Konieczny jest zrównoważony rozwój - najpierw po- trzeby mieszkańców, później turystów. Zaprzestać zadłużania mias- ta,wzbogacićofertękulturowo-sportowądlanajmłodszych. MICHAŁ JELONEK - lat 43. Mgr inż. budownictwa, absolwent Wy- działu Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocław- skiej oraz studiów podyplomowych w Instytucie Budownictwa Poli- techniki Wrocławskiej na kierunku Gospodarka Nieruchomościami w specjalności Zarządzanie-Utrzymanie-Wycena. Chce zadbać o in- teresyspołecznościlokalnej. OKRĘG • KANDYDACI DO RADY MIASTA 2 Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy OBWODOWEKOMISJEWYBORCZEWOKRĘGU2: KOMISJA NR 9 ( ), KOMISJA NR 10 (Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2), KOMISJA NR 11 (Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wincentego Witosa 12), KOMISJA NR 12 (Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki 11), KOMISJA NR 13 (Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki 11), KOMISJA NR 14 (Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stanisława Staszica 17), KOMISJA NR 15 (I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”, ul. Grunwaldzka 47), KOMISJANR16(DomKulturyS.M.L.-W.„Słowianin”,ul.JanaMatejki43). budynek użytkowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Piastowska 62
 • 7. MAREK GRANISZ - lat 40. Ekonomista, z zawodu bankowiec i przed- siębiorca. Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Carla von Ossiet- zky Oldenburg (Niemcy), biznesowe Master Of Business Admini- stration (USA) oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Jego zda- niem miasto wymaga zmian wobec braku mieszkań i parkingów, poprawystanudróg,poziomunaukiiopiekinadseniorami. RYSZARD TETERYCZ AGNIESZKA KACZMAREK 3 2 1 DARIUSZ KRZYWDA ALEKSANDRA ANDRYSZAK MAREK GRANISZ 6 5 4 RENATA KOCH-TROCHIMOWICZ RENATA KOCH-TROCHIMOWICZ - lat 40. Specjalistka do spraw sprzedaży w branży BHP. Społecznik, wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Warszów. Pragnie aby Świnoujście było przystosowane do potrzeb mieszkańców. Stawia na zrównoważony rozwój przemysłu i turystyki. Zabiegać będzie o lepsze połączenia komunikacyjne, po- prawęjakościpowietrzaimiejscadorekreacjidlanajmłodszych. ALEKSANDRA ANDRYSZAK - absolwentka m.in. Akademii Wycho- wania Fizycznego w Poznaniu, studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia, triathlonistka, zajmuje się organizacją zajęć sporto- wych dla dzieci i młodzieży. Stawia na rozwój wszelkich sportów wodnych. Chce doprowadzić do praktycznego i logicznego połącze- niawcałośćmiejskichścieżekrowerowych. AGNIESZKA KACZMAREK - ekonomistka, absolwentka Uniwersyte- tu Szczecińskiego. Radna VIII kadencji. Od 17 lat pracownik PEC w Świnoujściu. Zna dokładnie problemy Prawobrzeża i jego miesz- kańców. Uważa, że mieszkańcy zasługują na wiele więcej, niż dotąd otrzymują od obecnej władzy. Wspiera Warszów, który mówi „NIE” dla portu kontenerowego, ale „TAK” dla infrastruktury turystycznej. DARIUSZ KRZYWDA - lat 31. Absolwent turystyki i rekreacji o spe- cjalności usługi turystyczne na Wyższej Szkole Bankowej w Szcze- cinie. Od 2016 r. był wiceprzewodniczącym, a później przewodni- czącym Zarządu Osiedla Warszów. Rozwój gospodarki morskiej na Prawobrzeżu powinien zabezpieczać interesy mieszkańców. Trzeba zminimalizowaćpylenie,hałasiinneportoweuciążliwości. RYSZARD TETERYCZ - lat 71. Inżynier nawigator, mgr pedagogiki, kmdr por. rez. - służba w jednostkach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Radny Rady Miasta Świnoujście - były wiceprezydent Miasta, wice- przewodniczący Rady Miasta. Zabiega o zwiększenie liczby parkin- gów, pobór opłaty uzdrowiskowej od pierwszego dnia pobytu, uru- chomienieprogramurehabilitacji dlachorychonkologicznie. MAŁGORZATA KUJAWA TADEUSZ TAŃSKI 9 8 7 ADRIAN TRYDEŃSKI TADEUSZ TAŃSKI - Przedsiębiorca prowadzący małą firmę. Mówi m.in.: „Nie mogę biernie przyglądać się temu, co zrobiono przez ostatnich 30 lat, jak marnowany jest prawdziwy potencjał miasta. Tym potencjałem są ludzie - mieszkańcy Świnoujścia. Nie potrafię patrzeć, jak na atrakcyjności naszego miasta zyskuje jedynie garstka inwestorów, podczas gdy mieszkańcy płacą coraz wyższe rachunki”. ADRIAN TRYDEŃSKI - lat 27. Przedsiębiorca, aktywny działacz spo- łeczny.Chcewalczyćojawnośćitransparentnośćwszystkichdziałań samorządu. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co i jak przezna- czane są ich pieniądze. Uczciwość i dialog społeczny to dla niego fundamentsamorządunaprzyszłelata. MAŁGORZATA KUJAWA - Absolwentka Liceum Medycznego i dwu- letniej specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego oraz Zachod- niopomorskiej Szkoły Biznesu - Finanse i Rachunkowość (w trakcie studiów mgr.). Ważny jest dla niej rozwój Świnoujścia z dużą ilością zieleni,ścieżekrowerowychiterenówrekreacyjnych,atakżeopieka nadseniorami,dostępnośćdoplacówekmedycznychilekarzy. OKRĘG • KANDYDACI DO RADY MIASTA 3 Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy OBWODOWEKOMISJEWYBORCZEWOKRĘGU3: KOMISJA NR 17 ( ), KOMISJA NR 18 (I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”, ul. Grunwaldzka 47), KOMISJA NR 19 (Informacja Turystyczna, pl.Słowiański6/1),KOMISJANR20(MuzeumRybołówstwaMorskiego,pl.Rybaka1),KOMISJANR21(KapitanatPortu,wyb.WybrzeżeWładysławaIV 7),KOMISJANR22(SzkołaPodstawowaNr 2, ul. Białoruska 2), KOMISJA NR 23 (MiejskiDom Kultury FiliaNr 2, ul. Sosnowa 18), KOMISJA NR 24 (MiejskiDom Kultury FiliaNr 3, ul. 1 Maja 40), Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stanisława Staszica 17 KOMISJA NR 25 (MiejskiDom Kultury FiliaNr 1, ul.Zalewowa40),KOMISJANR26(SzpitalMiejskiim.JanaGarduływŚwinoujściuSP.ZO.O.,ul.MieszkaI7),KOMISJANR27(ZODFregataSP.ZO.O.,ul.Bydgoska14).
 • 8. KLUCZOWE PUNKTY PROGRAMU - ZROBIMY TO! NOWY SAMORZĄD - NOWA EPOKA! Czas na inwestycje dla mieszkańców: • • • • • • • Zbudujemy nowoczesną halę widowiskowo-sportową. Zbudujemy molo. Odbudujemy Dom Zdrojowy. Ożywimy bulwary - przebudujemy ul. Władysława IV. Stworzymy Centrum Służb Ratowniczych dla Straży Pożarnej i Policji. Zbudujemy Centrum Edukacyjno-Żeglarskie. Rozbudujemy Miejski Dom Kultury. STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA DOCELOWO BEZPŁATNA DLA MIESZKAŃCÓW! • • Kompleksowo zreformujemy politykę parkingową oraz usprawnimy układ komunikacyjny Miasta. Wzmocnimy pozycję Straży Miejskiej poprzez zmianę zasad jej funkcjonowania, doposażymy ją sprzętowo, zakupimy blokady oraz wprowadzimy zmotoryzowane patrole m.in. na rowerach i skuterach, umożliwiające szybką interwencję oraz skuteczną reakcję na zakłócanie porządku powodowanego w szczególności przez zagranicznych kierowców oraz turystów. ZAINWESTUJEMY W ROZWÓJ NASZYCH DZIECI! • • • • • • Wdrożymy „Bon Juniora” o wartości 1000 zł na dopłaty do zajęć rozwijających pasje naszych dzieci, talenty edukacyjne, sportowe i kulturalne. Wprowadzimy dofinansowanie do opłat za żłobki i przedszkola. Wprowadzimy naukę języka angielskiego i niemieckiego do przedszkoli. Zapewnimy dofinansowaną przez miasto obsługę stomatologiczną dla dzieci oraz gimnastykę korekcyjną w każdej szkole podstawowej. Zwiększymy zakres zadań z zakresu profilaktyki logopedycznej i terapii wad wymowy. Przywrócimy naukę pływania dla dzieci w wieku przedszkolnym. MIASTO PRZYJAZNE NASZYM PRZEDSIĘBIORCOM! • • • • Stworzymy innowacyjny system podatkowy, zakładający współudział przedsiębiorców w realizację celów społecznych na rzecz Mieszkańców. Powołamy Radę Biznesu Lokalnego złożoną z przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych, handlu, transportu i usług. We współpracy z handlowcami i właścicielami terenów prywatnych przebudujemy trakt handlowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego w celu utworzenia tam legalnie działającej przestrzeni handlowej. W porozumieniu ze środowiskiem wszystkich handlowców (Zielony Rynek i Niemiecki Rynek, Promenada, Plaża) i usługodawców miasta stworzymy spójny i sprawiedliwy system poboru opłat targowych, czynszów i najmów terenów handlowych na obszarach komunalnych. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
 • 9. KLUCZOWE PUNKTY PROGRAMU - ZROBIMY TO! Stworzymy zintegrowany system komunikacji miejskiej z bezpłatnymi przejazdami dla mieszkańców, krótkimi trasami autobusowymi oraz stabilnym i czytelnym rozkładem jazdy. KOMUNIKACJA PUBLICZNA W KOŃCU DLA MIESZKAŃCÓW! Wspólna przestrzeń musi być przyjazna. EDUKACJA JAKO ELEMENT PRZYSZŁOŚCI NASZYCH WSPÓLNYCH WYSP! • • • • • Stworzymy innowacyjny system stypendialny dla młodzieży. Przywrócimy sprawność administracyjną szkołom i będziemy podnosić jakość nauczania naszych dzieci. Stworzymy atrakcyjne i akceptowalne przez młodych ludzi miejsca spędzania czasu wolnego. Stworzymy budżet obywatelski dla młodzieży, na organizację imprez zgodnych z ich oczekiwaniami. Przyznamy formalną decyzyjność i wpływ na rozwój miasta, świnoujskiej Młodzieżowej Radzie Miasta. ZDROWIE MIESZKAŃCÓW NASZYM PRIORYTETEM! Zadbamy o poprawę i zmianę dotychczasowych standardów medycznych i opiekuńczych w Świnoujściu. • • • • • Przeznaczymy między innymi 2.000.000 zł na program rehabilitacji dla Mieszkańców Świnoujścia. Rozbudujemy Zakład Opieki Długoterminowej Fregata i urealnimy opłaty za korzystanie z niego. Rozbudujemy Szpital Miejski wraz z lądowiskiem dla helikopterów na jego dachu. Pozyskamy dla szpitala specjalistów i otworzymy dodatkowe poradnie specjalistyczne. Wprowadzimy system współpracy ze wszystkimi placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej. OŻYWIMY MIASTO! Kultura i rozrywka przez cały rok - Mieszkańcy w centrum wydarzeń. • • • • • • Rozpoczniemy i zrealizujemy rewitalizację zabytkowego zespołu Basenu Północnego, tworząc tam wielofunkcyjną nową przestrzeń miejską. Rozbudujemy i powiększymy istniejącą Salę Teatralną, przy ulicy Matejki. Powołamy do życia Miejską Galerię Sztuki Współczesnej. Zwiększymy ilość i jakość imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców w ciągu całego roku. Przygotujemy razem z lokalnymi aktywistami kulturalnymi Festiwal Miejski, w trakcie którego promować będziemy miejscowych twórców. Zainicjujemy opracowania planistyczne i ekonomiczne, niezbędne dla podjęcia rozsądnej decyzji o budowie współczesnego Domu Zdrojowego przy Promenadzie. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
 • 10. KLUCZOWE PUNKTY PROGRAMU - ZROBIMY TO! NASI MNIEJSI BRACIA • • • • • • Zorganizujemy skoordynowaną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz dzikimi. Utworzymy ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt, w rejonie Wysp Uznam – Wolin. Doprowadzimy do zagwarantowania całodobowych dyżurów weterynaryjnych w mieście. Utworzymy nowe wybiegi dla psów i zagospodarujemy istniejące. Będziemy wspierać schronisko dla zwierząt. Rozbudujemy system pojemników i wydawania torebek na odchody zwierząt. PRAWOBRZEŻE TO TEŻ ŚWINOUJŚCIE! Uważamy że miasto 44 wysp, jest całością, wszystkie jego części są równie ważne. Warszów, Ognica, Karsibór, Przytór i Łunowo to też Świnoujście! Wszystkie dzielnice Świnoujścia są równoprawne i będziemy harmonijnie je rozwijać. Przywrócimy równowagę finansowania inwestycji pomiędzy Dzielnicami Mieszkaniowymi, a dotychczas uprzywilejowaną Dzielnicą Nadmorską. • • STOP BETONOZIE! NA BETONIE KWIATY NIE ROSNĄ! • • • • • Nie pozwolimy zlikwidować Ogrodów Działkowych w mieście, chroniąc te tereny przed lobby deweloperskim. Stop betonowaniu Parku Zdrojowego! Zmienimy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie. Poszerzymy infrastrukturę rowerową, wpisując ją bezpiecznie w tereny zielone. Zazielenimy Promenadę Miejską i Plac Wolności, uzupełnimy nasadzenia na obszarze miasta oraz usuniemy. Wprowadzimy program Zielone Osiedle wspierający budowę parków osiedlowych oraz stref wypoczynku. SPORTOWE PASJE - WSPÓLNE CELE! • • • • • • Zadbamy o modernizację obiektów sportowych i realizować będziemy wydarzenia sportowe łączące wszystkie pokolenia mieszkańców. Kontynuować będziemy rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, będziemy dążyć do możliwości całorocznego korzystania z boiska na ul. Matejki (balon) oraz stworzymy tam nowy zadaszony skeatepark. Zadaszymy trybuny boiska przy ul. Białoruskiej. Zbudujemy miejskie lodowisko w formule obiektu wielofunkcyjnego umożliwiającego też np. jazdę na wrotkach, rolkach itp.. Wprowadzimy system stypendiów sportowych dla młodych sportowców. Zwiększymy nakłady na żeglarstwo i sfery z nim związane. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
 • 11. „ZROBIMYTO!”. Kandydatkanaurządprezydenta Joanna Agatowska m.in. zapewniała o otwartości władzy, która będzie służyć mieszkańcom ze wszystkich zakątków miasta, zwracała uwagę na konieczność odzyskania miasta dla mieszkańców - dotąd marginali- zowanych. Podkreślała wagę zadba- nia o młode pokolenie i stworzenie mu warunków do pozostania na wyspach, potrzebę urealnienia po- lityki mieszkaniowej i lokalowej oraz większą dbałość o zapewnienie świadczeń zdrowotnych na odpo- wiednimpoziomie.Mówiła,żeztym zespołem można zrealizować ów wymagający program i prosiła o gło- sy dla Komitetu Wyborczego Wy- borców Joanny Agatowskiej Świno- ujścieWspólneWyspy. Przybyli goście wyrażali swój zachwyt dla niezwykle jak zawsze aktywnejkandydatkinaprezydenta, jej doświadczenia, konsekwencji i pomysłowości oraz podkreślali swoją wiarę w sukces prężnego ko- mitetu, ekipy wyłonionej przez Jo- annę Agatowską. Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że Joanna Agatowska jest dzielną i nie- złomną kobietą należącą do wąskie- nieniem wygłaszanym przez kandy- datów i zamkniętym w mocno ak- centowanym sformułowaniu: „ZRO- BIMY TO!”. Generalnie podkreślano w nim nowe otwarcie, w nowej epo- ceprzywracającejniejakomieszkań- comodebranyimudziałwrządzeniu miastem. Kładzie nacisk na spełnia- nie oczekiwań mieszkańców, którzy dali temu wyraz w wynikach sondy jaką przygotowały Wspólne Wyspy, wktórejwypowiedziałosię ponad2 tysiące osób. Program zapowiada m.in. wybudowanie nowej hali wi- dowiskowo-sportowejimolo,odbu- dowanie Domu Zdrojowego, oży- wienie bulwaru poprzez przebudo- wanie ul.Władysława IV, stworzenie Centrum Służb Ratownictwa dla strażaków i policji oraz Centrum Edukacji, również rozbudowanie Miejskiego Domu Kultury. Zapowia- dane jest wprowadzenie Bonu Ju- niora w wysokości 1000 zł, zrefor- mowanie funkcjonowania Komuni- kacji Autobusowej i polityki parkin- gowej. Program zakłada iż strefa płatnego parkowania docelowo bę- dzie bezpłatna dla mieszkańców, a także uwzględnia wprowadzenie innowacyjnego systemu podatko- wego i systemu stypendialnego dla młodzieży. Kolejna propozycja to za- gwarantowanie 2 mln. zł na pro- gram rehabilitacji dla mieszkańców oraz kultury i rozrywki przez cały rok. Deklarują STOP „betonozie” w mieście, zadbanie o równowagę rozwoju między wyspami i oczeki- wane podniesienie poziomu świad- czenia opieki nad zwierzętami, a także opracowanie strategii mias- ta na lata 2025-2050 i powołanie Rady Biznesu Lokalnego. I jak gło- szono wprost ze sceny amfiteatru: go grona osób, którego się boi z uwagi na jej konsekwencję, brak uległości i niezmienne dążenie do realizacji wytyczonych celów. Cza- rzasty powiedział - „Joanna Aga- towska kocha Świnoujście, a my ko- chamy Joannę Agatowską”. Wyraził też swoje nieustające wsparcie dla Agatowskiej i poprosił licznie zgro- madzoną publiczność o oddanie głosu właśnie na Joannę Agatowską i kandydatów na radnych z jej komi- tetu. Na koniec mówił z przekona- niem, że jest pewien iż to właśnie Agatowska będzie nowym prezy- dentem miasta Świnoujście. Kandy- datka na prezydenta odebrała też piękny bukiet wręczony jej przez grupę dzieci, których liczba na sce- nie amfiteatru z każdą minutą przy- rastała, w miarę trwającego czasu dla fotoreporterów uwieczniają- cych ostatnie chwile prezentowane- gokomitetu. Na zakończenie konwencji, w części artystycznej tego bez wąt- pienia wydarzenia politycznego (jakżeodmiennegoodinnychwŚwi- noujściu) wystąpił zespół BOYS, któ- ry rozpalił publiczność w ten dość chłodnywieczór. KONWENCJA WYBORCZA W STYLU AMERYKAŃSKIM bert Rachuta i z 9 miejsca Ewa Trus- kolaska. W okręgu nr 2 w kolejności zaj- mowanych miejsc kandydują: z 1 miejsca Jarosław Włodarczyk, Krzy- sztof Szpytko, Joanna Pawłowska, Agnieszka Ciesielska, Karolina Czaj- ka, Sebastian Iwaniuk, Michał Jelo- nek, Alicja Ludwiczak i z 9 miejsca TomaszOżóg. Natomiast w okręgu nr 3 w kolej- ności zajmowanych miejsc kandy- dują na radnych: z 1 miejsca Ryszard Teterycz, Agnieszka Kaczmarek, Da- riusz Krzywda, Aleksandra Andry- szak, Marek Granisz, Renata Koch- Trochimowicz, Małgorzata Kujawa, Tadeusz Tański i z 9 miejsca Adrian Trydeński. Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Joanny Agatowskiej Świnoujście Wspólne Wyspy prezentowany podczas kon- wencji zawiera wiele zapowiedzi i deklaracji z jednoczesnym zapew- W gronie gości komitetu w so- botniej konwencji uczestniczyli mię- dzy innymi wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty, Minister Na- uki Dariusz Wieczorek, poseł na sejm Jarosław Rzepa oraz przewod- nicząca KKP Lewicy w Sejmie RP AnnaŻukowska. Na konwencji przedstawiono Joannę Agatowską jako kandydatkę na urząd Prezydenta Miasta Świno- ujście, zaprezentowani zostali także kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Joanny Agatowskiej Świ- noujście Wspólne Wyspy w trzech świnoujskich okręgach wyborczych, a każdy z nich przedstawiał wybrane fragmenty niezwykle rozbudowane- go programuwyborczego. W okręgu nr 1 w kolejności zaj- mowanych miejsc do Rady Miasta Świnoujście na radnych kandydują: z 1 miejsca Joanna Agatowska, Ro- man Momot, Lidia Gawrońska, Mi- chał Faligowski, Beata Kastrau, Ar- tur Krysztofowicz, Łukasz Lewa, Ro- Komitet Wyborczy Wyborców Joanny Agatowskiej Świnoujście Wspólne Wyspy z wielkim rozmachem w iście amerykańskim stylu zorganizował w sobotę 16 marca w świnoujskim amfiteatrze konwencjęprogramowejzudziałemznamienitychgościi koncertemzespołuBOYS.Nawidowniświnoujskiegoamfiteatruprzezimprezęprzewinęłosięokoło2tysięcyosób. Autor: KMN Fot. Organizator. Fot. Organizator. Fot. Organizator. Fot. Organizator. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy
 • 12. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy NIHILI NOVI… NIC O NAS BEZ NAS nych okresach swojej historii- poty- kasięoswojeinteresyztzw.wielkim Szczecinem. Ta wielka aglomeracja - oczywiście głosami swoich zarząd- ców - od lat traktuje Świnoujście jak swójbiednyprzysiółek.Takifolwark. I od lat próbuje w najróżniejszy spo- sób nas kolonizować! Dominować gospodarczo, a ostatnio - by realizo- wać ten pierwszy cel - także i polity- cznie. Tak jest od niemal 250 lat, czyli od dnia powstania miasta, ale w ostatnich latach nasi „szczecińscy przyjaciele” przekraczają w tych działania wszelkie dopuszczalne granice. A.B.: A jakieś przykłady tego szczecińskiegokolonializmu? P.P.: Likwidacja stoczni w Świno- ujściu - po to by ratować stocznio- wego trupa w Szczecinie. Budowa portu kontenerowego w trybie specustawy - bez zapytanie miesz- kańców o opinię, czy chcą tej inwe- stycji. Próba przejęcia władzy samo- rządowej w Świnoujściu przez Plat- formę Obywatelską ze Szczecinia - poprzez wystawienie i wspieranie kandydatury prezes szpitala na pre- zydenta miasta i p. Janusza Żmur- kiewicza - do sejmiku. Czytał Pan, że według byłego członka Platformy Obywatelskiej Jana Borowskiego świnoujskie PO głosowało podczas sesji rady miasta zgodnie ze wskaza- niami Szczecina? To nieprawdopo- dobne,aleniestetyprawdziwe! A.B.: W Pana programie jest postulatbyusamodzielnićświnouj- skiportodSzczecina! P.P.: Tak - bo dzisiejszy twór - czy- li Zespół Morskich Portów Szczecin Świnoujście to właśnie kolejny do- wód na tzw. szczeciński kolonializm! my nie tylko o porcie kontenero- wym, ale o „portowym potworku” na skalę portu północnego w Gdań- sku, w Przytorze planowany jest za- kład petrochemiczny, a w Łunowie - podziemne zbiorniki wodoru. Czy piękna promenada, molo jest wsta- nie załatwić problem z zakorkowa- nymi drogami do miasta, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, któ- re te inwestycje mogę generować? Zbrakiemwody,czymiejscem gdzie może rozwijać się miasto? Gdy do tego doda się, że te inwestycje wprowadzane są do miasta tylnymi drzwiami - bez konsultacji i bez uw- zględnienia interesu lokalnego spo- łeczeństwa - czy taki kierunek roz- woju miasta to nie droga na końcu której jest przepaść? Wisienką na torcie jest retoryka lobbystów - bo te inwestycje to POLSKA RACJA STA- NU! Tak jak polski w tym przypadku jest inwestor z Kataru, Belgii i Chin. A.B.: Dlaczego sejmik woje- wództwa,anienp.radamiasta? P.P.: Z punktu widzenia interesu miastatowłaśniewsejmikuzapada- ją jedne z najważniejszych decyzji dotyczących przyszłości Świnoujś- cia!Tomarszałekisejmik uchwalają strategię rozwoju województwa i rozdysponowują olbrzymie fundu- sze. Tak przy okazji - jestem ciekawy, czy ktoś z naszych Czytelników jest w stanie wymienić nazwiska rad- nych sejmiku ze Świnoujścia, którzy reprezentowali nasze miasto w po- przednichkadencjach. A.B.: W jednym z wywiadów użył Pan ciekawego sformułowa- nia,że-„SzczecinkolonizujeŚwino- ujście”. P.P.: Świnoujście od lat - w róż- Przecież to mariaż, który podporzą- dkował świnoujski portu Szczecino- wi, byśmy nie mogli otwarcie konku- rować z „bagienną” przystanią w Szczecinie! To oczywiście proces długotrwały, ale możliwy do zrealiz- owania,apowinienrozpocząćsięod przyznania Świnoujściu większej ilo- ści członków w zarządzie portu. By Świnoujście miało wpływ na to jak ta spółka ma się dalej rozwijać. Raz jeszcze historycznie - proces podpo- rządkowywania Świnoujścia ośrod- kowi w Szczecinie trwa od wielu lat. Do 1945 roku mieliśmy w Świnouj- ściu mocnych lobbystów, którzy w najważniejszych dla miasta spra- wach potrafili opierać się szczeciń- skiemu lobby i skutecznie walczyć o interes miasta. W ostatnich latach wpływ Szczecina na nasze życie roś- nie - według moich obserwacji strat z powodu istnienia tego układu jest o wiele więcej niż jakichkolwiek po- tencjalnych korzyści. Sejmik oczy- wiście nie ma bezpośrednich kom- petencji by o tym decydować, ale może być politycznym narzędziem do lobbowania za większą niezależ- nościąnaszychwysp. A.B.:Czytoniezbytsurowaoce- na? Przecież urząd marszałkowski np. dofinansowuje różne przedsię- wzięcia... P.P.: Próbował Pan policzyć ile pieniędzy wydaje się na inwestycje, czy kulturę w Szczecinie, Kołobrze- gu, a ile na Świnoujście? Ile przezna- czono środkówna budowę Morskie- go Centrum Nauki, remont Zamku Książąt Piastowskich, modernizacje szczecińskiego teatru? Do Szczecina od marszałka płynął miliardy zło- tych! Od lat mocno w tym zakresie jest też wspierany Kołobrzeg. W os- tatnim konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski dofinan- sowano 39 wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Ani jednego ze Świnoujścia! A.B.: Dlaczego warto oddać na Panagłos? P.P.: Wybijmy się na niepodleg- łość! Dla naszych dzieci i wnuków. Dlanas.Niconasbeznas! Piotr Piwowarczyk sejmiku województwa Trzecia Droga-nr2. Ostatnie-7-miejsce naliście. - Lista do Mieszkańców! To możliwe. Wymaga jednak by decydenci zobaczyli w nas partnerów, a władza samorządowa po 7 kwietnia w końcu stanęła po stronie interesu miasta oraz jego mieszkańców! A.B.: Dlatego zdecydował się Pannastartwwyborach? P.P.: Tak! Doszedłem do wnios- ku, że sejmik to kolejne narzędzie by zadbać o interes naszego miasta. To ostania chwila, by zbudować koalic- ję na rzecz w/w równowagi. Wcho- dzimy w decydujący dla przyszłych pokoleń moment naszej wyspiars- kiej historii - wszystkie ręce na po- kład! Mamy szansę zatrzymać ten szalony autobus, który nazywa się Świnoujście i obecnie zmierza w kie- runkuprzepaści. A.B.: Uważa Pan, że nasze mias- to i wyspy rozwijają się w złym kie- runku? P.P.: Zewnętrzne ośrodki decy- zyjne całkowicie nie liczą się z na- szym zdaniem i interesem. Przypo- mnieć? Obiecano koniec uprzemy- sławianiawysp,dostępdozabytków - fortu, latarni i falochronu, konsul- tacje społeczne itd. Dziś już słyszy- Aleksander Bane: Czy chciałby Pan coś dodać to tego skrótu pana biogramu? Zaznaczę, że musiałem bardzotencytatzawęzić,agdywpi- sze się Pana nazwisko w wyszuki- warkę widać Pana bardzo dużą ak- tywność w mediach - nie tylko na polu ochrony zabytków. Tylko tyle? Piotr Piwowarczyk: Aż tyle! Świ- noujście i wyspy to od 25 lat moje prawdziwe życie. I moja chyba naj- większa miłość. Miejsce magiczne - mimo, że wiele razy próbowałem stąd wyjechać i z różnych powód szukać innego miejsca do życia zaw- szepokilkutygodniachwracałem. A.B.: Od blisko ćwierć wieku działa Pan na rzecz lokalnych zabyt- ków i historii. Stworzył Pan znany nie tylko w Polsce Fort Gerharda, Podziemne Miasta. Walczy Pan - bo to chyba odpowiednie słowo - z uprzemysłowieniem wysp. Czy to odpowiedniesformułowanie? P.P.: Niestety tak. Starania na rzecz zachowania równowagi po- między przemysłem, a turystyką w ostatnich latach to prawdziwa bit- wa o przetrwanie tej ostatniej gałęzi gospodarki. I utrzymanie na odpo- wiednim poziomie stanu naszej wyspiarskiej przyrody. Bitwa Dawi- da z Goliatem! Bo z jednej strony stoją potężne i bogate koncerny z Kataru czy Chin, wspierane przez rząd oraz niestety władze samorzą- dowe,azdrugiejstronymieszkańcy. A.B.: Czyli jest Pan przeciwni- kiem rozwoju portu i przemysłu wŚwinoujściu? P.P. : Absolutnie nie! To retoryka narzucona przez naszych oponen- tów, którzy próbują nam przypiąć łatkę ekoterorystów! Port i usługi portowe muszą się w Świnoujściu rozwijać - ale w zgodzie z naturą, w równowadze z gospodarką turys- tyczną. I za pełną zgodą i akceptacją Piotr Piwowarczyk - przedsiębiorca turystyczny, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Regionalista i inicjator działań na rzeczochronyzabytkówzeszczególnymuwzględnieniemarchitekturymilitaris.Twórca,inicjatormarek,wydarzeńiproduktówturystycznychmiędzyinnymi:„TwierdzaŚwinoujście”,„Dzień Flagi na Latarni Morskiej w Świnoujściu”, „Dni Twierdzy”, „Fort Gerharda” czy „Podziemne Miasto na Wyspie Wolin”. Aktywny działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki i gospodarki morskiej na wyspie Wolin i Uznam. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie organizator jednego z pierwszych transportów humanitarnych, który dotarł do oblężonego Kijowa z lekami dladziecięcegoszpitalaonkologicznego,aobecniekandydatdosejmikuwojewództwazachodniopomorskiegozlistyTrzeciejDrogi. Rozmawiał: Aleksander Bane Fot. P. Piwowarczyk.
 • 13. Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy Kandydatka na radną Karolina Czajka odpowiada K.Cz.: Nic o nas bez nas! W tak małej społeczności, w której w dużej mierze wszyscy się znamy byłoby pięknie, gdybyśmy czuli się gospoda- rzami naszego Miasta. Do tego pot- rzebne są prawdziwe i uczciwe kon- sultacje z mieszkańcami. Nic o nas bez nas to także usamodzielnienie naszego Portu. Gospodarka morska jest bardzo ważna dla zrównoważo- nego i harmonijnego rozwoju wraz z turystyką. Takie dwie silne nogi to naszemiejskiebogactwo. A.B.: Jakie obszary i konkretne sprawy dotyczące mieszkańców oraz wyspiarskiego Miasta są Pani najbliższe? K.Cz.: Zależy mi na tym, aby w na- szym mieście żyło nam się dobrze i bezpiecznie. Marzy mi się, żeby mło- miasta, w tym ogrodów działkowych, a stawy będzie można zarybiać, two- rzącmiejscawypoczynku. A.B.: Co należy pilnie zmodyfi- kować w sferze turystyki oraz pro- mocji? K.Cz.: Należy pilnie stworzyć pro- fesjonalnie rozbudowaną Informację Turystyczną, działającą przez 7 dni w tygodniu i dostępną w godzinach dogodnych dla turystów. Konieczne jest zacieśnienie współpracy z perso- nelem recepcyjnym, wraz z systema- tycznym doszkalaniem. Niezbędne jest otwarcie stałego punktu infor- macyjnego w dzielnicy nadmorskiej. A.B.: Jaki jest według Pani naj- ważniejszy kierunek strategiczny dla naszegoMiasta? dzież miała warunki do uprawiania sportów i czynnego spędzania czasu również w miesiącach zimowych. W tym celu potrzebny jest kryty ska- tepark z pełną pasji młodą kadrą, do której młodzi ludzie będą lgnęli. MamynatodoskonałemiejscenaBa- senie Północnym w niszczejącej od wielu lat hali przy Parku Zdrojowym. Byłby to element większego przed- sięwzięcia - Centrum Edukacji Mor- skiejiŻeglarskiej. Młodzież przez praktykę uczy się najlepiej. Dla naszego zdrowia i re- laksu ważna jest ochrona i udostęp- nienie mieszkańcom dobrze zagos- podarowanych terenów zielonych. Chcę, żeby Świnoujście znów było nazywane„ZielonymMiastem”. Aleksander Bane: Co Pani zda- niem w pierwszej kolejności powi- nno być w Świnoujściu zrealizowa- ne, zmienione, a z czego powinniś- mywMieściezrezygnować? Karolina Czajka: Natychmiast Miasto powinno zaprzestać wydawa- niapozwoleńnabudowęapartamen- towców, które w zimie wyglądają jak „statki widma”. Pilnie, wzorem wielu nowoczesnych miast należy stworzyć Lasy Miejskie, zarządzające w grani- cach miasta Świnoujście lasami, par- kamiiterenamizielonymi,melioracją oraz siecią zbiorników wodnych i sta- wów. Dzięki takiemu podmiotowi bę- dzie możliwa kompleksowa ochrona naturalnych zasobów wody pitnej oraz rozwijanie małej architektury. Utworzenie zbiorników wodnych umożliwi lepszą meliorację całego Rozmawiał: Aleksander Bane Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy KONIEC EPOKI... IDZIE NOWE Czy nazwisko „Żmurkiewicz” będzie w przyszłości synonimem wielkiego sukcesu i złotego ćwierćwiecza w historii wysp? Dynamicznego rozwoju infrastruktury miejskiej, rozwoju gospodarki turystycznej i kurortu? Czy dzikiej prywatyzacji miasta, tzw. betonozy i upadku turystycznych walorów wysp? Czy ciągnące się po horyzont apartamentowce i promenady z palmami za blisko 50 milionów i wyczekiwany przez wiele pokoleń tunel będą pomnikami tej „ery”? Jedno jest pewne - blisko 300 milionowy dług i szereg zaniedbań, poważnych zaniechań w różnych sferach życia Świnoujściapoprzednikówbędziedużymobciążeniemdlanowychwładz,którezostanąwybrane8kwietnia! miastozapłaciło4.800złnetto. Wielokrotnie wzrósł budżet sa- morządu. Wielokrotnie wzrosły tak- że koszty utrzymania naszego mias- ta. A propos` rankingów - w 2021 r. Świnoujście wygrało jeszcze jeden, tym razem niechlubny plebiscyt - naj- bardziej zadłużonego miasta na jed- nego mieszkańca! Podczas gdy np. w Jastrzębiu-Zdroju ten dług wynosił około 200 zł na mieszkańca, w Świno- ujściublisko7.000zł! Młodzi uciekają z wysp, miasto wymiera. Jak wynika ze statystyk, co roku zmniejsza się populacja mieszkań- ców - gdy w 2002 roku J. Żmurkiewicz obejmował urząd, w Świnoujściu by- ło według danych GUS - 43.000 mie- szkańców. Gdy ustępuje zameldowa- nych jest nieco ponad 35.000! Mimo atrakcyjności wysp, co roku wyspia- rzy, szczególnie w wieku produkcyj- nym - ubywa. Według wielu miesz- kańców,samorządwogólenieinwes- tuje w sferę społeczną - kapitał spo- łecznyikulturę. Podczas jednej z ostatnich debat porównano programy imprez kultu- ralnych w lutym w Świnoujściu i Ko- łobrzegu. Okazało się, że w tym dru- gim kurorcie ilość imprez była kilka- naście razy większa niż na 44 wys- pach. Jako że częścią kultury są także zabytki - miasto od wielu lat nie po- trafi poradzić sobie z zagospodaro- waniem Basenu Północnego. Od 12 miesięcy nie ma dostępu lądowego tkiem wielkiego portu zewnętrznego dorównującego portowi w Gdańsku był olbrzymi - Żmurkiewicz niemal od początku był ambasadorem tej in- westycji i jeżeli ta na naszych plażach powstanie prezydent będzie miał w tym swój wielki udział. To J. Żmurkie- wicz otworzył też „drzwi” kanadyj- skim inwestorom do budowy w Przy- torze zakładu przetwórstwa gazu. Czy wŁunowiepowstanąwielkie,podzie- mnezbiornikinawodór? Najbardziej zadłużone w Polsce miastoi286mln.złdługu. Zmieniała się infrastruktura mia- sta, a ono i jego prezydent wielokrot- nie stawało na podium wielu konkur- sów i rankingów. Czar niektórych z tych wyróżnień prysł, gdy okazało się, że część z nich była płatna. Jak np. certyfikat lidera edukacji, który został przyznany miastu w 2024 r. i za który do Latarni Morskiej w Świnoujściu - największej pod względem frekwen- cyjnym atrakcji miasta i Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda. Gdy do tego doda się informacje, że rodzice dzieci uczęszczających do świnoujskich przedszkoli i szkół mu- sząteplacówkizaopatrywaćwpapier toaletowy, czy papier ksero… to czy tak powinno wyglądać zarządzenie edukacją w takim mieście jak Świnoujście? Wiele z wydarzeń, także tych in- westycyjnych, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat budzi skrajnie odmienne opinie. Jedni cieszą się z budowy nowych hoteli po hory- zont, inni oburzają, że miasto zalewa bezgraniczny beton i kurort traci cha- rakter. Część mieszkańców nie może się doczekać sznura kontene-rowców na prawobrzeżnych plażach, gdy inni gotowi są żywym łańcuchem bronić jednej z najpiękniejszych bałtyckich plaż przed, jak mówią, „najazdem przemysłowychbarbarzyńców”. Czy minione dwie dekady to złoty okres w historii Świnoujścia? A może warto porównać to co wydarzyło się w naszym mieście, do tego jak w cza- sie tych ostatnich lat zmieniały się innemiejscowości?JakrozrósłsięKo- łobrzeg, ile pieniędzy na kulturę wy- daje Sopot. Jak świetną infrastruk- turę tworzy np. malutki Wolin. Czy czasem nie jest jednak tak, że Świno- ujściejestmiastemstraconychszans? przeobrażenie się podobają - wielu twierdzi, że agresywna deweloperka za bardzo zaingerowała w zieleń miasta. Warto dodać, że zmieniła się struktura turystyczna miasta - liczba obiektów apartamentowych prze- wyższa dziś już liczbę miejsc hotelo- wych! A miejskie inwestycje prefe- rowały jako materiał beton na stałe zmieniając charakter wielu miejsce wŚwinoujściu. Upadek naszej stoczni i przemysł wPrzytorze. To także w czasie ostatnich dwóch dekad doszło do upadku gospodarki morskiej-likwidacjistoczni,margina- lizacji świnoujskiego operatora por- tu. O ile wpływ samorządu na te os- tatnie dwa procesy był minimalny, to już wpływ na plany budowy portu kontenerowego, który ma być począ- Do końca „ery” Janusza Żmurkie- wicza, czyli wyborów samorządo- wych pozostały już tylko kilka dni. Jak przez ostatnie dwie dekady zmieniło się miasto na wyspach i jak te zmiany oceniają - ocenią mieszkańcy? 20latwładzy. Janusz Żmurkiewicz prezydentem miasta Świnoujścia został 18 listopa- da 2002 roku (przyp. red. pomijając oczywiście okres 1984-1989, gdy też taką funkcje pełnił). Ponownie na ten urząd został wybrany przez miesz- kańców w 2006, 2010, 2014 i 2018 roku. Swoją ostatnią kadencję, jak sam deklaruje obecny prezydent, za- kończyw2024roku. Minione 20 lat to okres bardzo ważny w historii miasta. Warto przy- pomnieć, że Janusz Żmurkiewicz peł- nił w tym czasie w Świnoujściu wyjąt- kową rolę, a dzięki sprawności w za- rządzaniu,przezniemal20latpotrafił do swoich pomysłów na rozwój mias- ta przekonać większość w radzie, ze wszystkimi dobrymi i złymi konse- kwencjamiwładzy. Terminal LNG i dzielnica uzdro- wiskowapohoryzont. To wtedy zapadła decyzja o pow- staniu w Świnoujściu terminala LNG. Rozpoczęto i zakończono budowę tu- nelu. Na nowo ukształtowano dziel- nicę uzdrowiskową, powiększając te- ren zabudowy niemal dwukrotnie. Nie wszystkim mieszkańcom takie Redakcja Kandydatka na radną Karolina Czajka. Fot. S. Ryfczyński.
 • 14. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy ZAWALCZYĆ O PRZYWRÓCENIE SUBWENCJI Za tą kwotę można by było co roku w Świnoujściu wybudować np. 70 mieszkań komunalnych. Wyremontować - co roku - kilka kilometrów ulic i chodników. Sfinansować stypendia dla najzdolniejszych uczniów, czy zorganizować dziesiątki wydarzeń kulturalnych. Świnoujście na utrzymanie przeprawy promowych i tunelu w tym roku wyda blisko 47 mln. złotych! Dodajmy - zwłasnegobudżetu,boustępującewładzemiastaponad3latatemuzrezygnowałypootwarciutuneluzdopłatdoprzeprawześrodkówskarbupaństwa! się w ciągu drogi krajowej S3. Zabez- pieczeniem tej drogi są przeprawy promowe - także na wypadek konie- czności zamknięcia tunelu na czas remontu,czyjakiegośzdarzeniakry- tycznego. Zgodnie z obecnymi prze- pisami - nie wchodząc w szczegóły - inwestycja jest utrzymywana przez samorząd. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by to zmienić. Potrze- ba jest do tego tylko (albo aż?) wola politykówzWarszawy. Dlatego jedna z konsultacji wwyżejwymienionejsprawieodby- łasięwWarszawie-wMinisterstwie Infrastruktury. Problem przepraw i tunelu został przedstawiony mię- dzy innymi Pawłowi Gancarzowi, wiceministrowi odpowiedzialnemu w wymienionym resorcie właśnie za drogi. Rozmowy i konsultacje z polity- Czy ten stan rzeczy można zmie- nić? Czy jest szansa by przynajmniej część tej kwoty pozostała w kasie samorządu? Według Joanny Agat- owskiej tak! Kandydatka na prezy- denta Świnoujścia, obecnie radna od wielu miesięcy prowadzi działa- nia,abydotacjęmiastuprzywrócić. Ona się naszemu miastu po prostu należy! - podkreśla Joanna Agatowska. - Kwoty przeznaczone na utrzymanie przepraw promo- wych i tunelu to prawdziwa fortuna. Dziś to prawie 50 mln. zł i z dużym prawdopodobieństwem można za- łożyć, że ta kwota będzie rosła. Dla- tegopriorytetemdlasamorządupo- winno być przywrócenie dofinanso- wania - przynajmniej jednej z tych przepraw - ze środków skarbu pań- stwa-dodaje. Przypomnijmy - tunel znajduje kami i urzędnikami to nie jedyne działania w tej sprawie - w ciągu os- tatnich kilku miesięcy Joanna Aga- towska wraz z współpracownikami przygotowała projektzmianwprze- pisach, który jest konieczny by ten problemrozwiązać. Będziemy działać na rzecz przy- wrócenie w pierwszej kolejności do- tacji na przeprawy promowe, trzeba lobbować na rzecz stworzenia no- wych zapisów ustawowych, czyli to co zostało zaniedbane w minionych latach. Po rozmowach z kilkoma po- litykami w Warszawie mam wraże- nie, że będzie do tego wola - mówi Joanna Agatowska - Widzę także szansę, by w przyszłości także koszty utrzymania tunelu były finansowa- ne ze środków skarbu państwa i zro- bięwszystkobytaksięstało. Źródło: Wn Joanna Agatowska i wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz - Fot. Zbiory własne. Budżet a Strefa Płatnego Parkowania i opłata uzdrowiskowa Podczas tworzenia ostatnich budżetów Miasta prezydent, mając na względzie czekające go problemy z finansowaniem tunelu, przy jednoczesnym zrezygnowaniu przez niego z pieniędzy z budżetu państwa na utrzymanie przepraw promowych oraz niewiadome koszty inwestycji drogowych na Prawobrzeżu, a także pozyskania wody z Mulnika - dokonał wielu cięć budżetowych. Zaplanował też podwyżki opłat dla mieszkańców m.in. za odpady komunalne oraz zwiększone wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania i parkingów miejskich. Uważaliśmy, że takie bezrefleksyjne obciążanie mieszkańców skutkami powstałej sytuacji budżetowej jest niewłaściwe. W ostatnich trzech latach, to właśnie budżety mieszkańców dotknięte zostały najbardziej wzrostem inflacyjnym cen. Należy pamiętać, że nasze miasto należy do najdroższych miast w Polsce, między innymi przez fakt swojego przygranicznego położenia. Uważamy, że zanim zaserwowane zostaną mieszkańcom kolejne podwyżki, należy wykorzystać wszystkie inne, możliwe do wykorzystania źródła dodatkowych dochodów budżetowych, albo też zmienić radykalnie zasady pozyskiwania środków,którychskutkiboleśnieodczuwająmieszkańcy.DotakichnależąopłatywStrefiePłatnegoParkowania/SPP/orazopłatauzdrowiskowa. dawczą / 15 posłów, kluby poselskie itd. /- o zainicjowanie zmiany art. 17 ust.1austawyzdnia12stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych . Zmiana obejmuje część dotyczącą opłaty uzdrowiskowej. Polega ona na tym, że obowiązek dokonania opłaty uzdrowiskowej przez osobę fizyczną / turystów, obywateli Niemiec i innych państw/będzienastępować zchwilą rozpoczęcia przebywania w miejsco- wości uzdrowiskowej, a nie jak do- tychczas dopiero po upływie doby. Te osoby przyjezdne korzystają w tym dnium.in.zcałejinfrastrukturyturys- tycznej i uzdrowiskowej Miasta, plaży finansowanej przez OSiR „Wyspiarz”, pozostawiając tony odpadów i powo- dując generowanie kosztów, które pokrywająpóźniejmieszkańcy. Z wielkim zdziwieniem usłysza- łem podczas debaty kandydatów na prezydenta, jak radna E. Jabłońska i kandydatka PO D. Konkolewska oz- najmiły, że temat jest zamknięty po- kendy , zgodnie z zapowiedzią Rządu, o szykowanej w tym zakresie zmianie ustawy. Wiadomym jest, że najwięk- szy napływ samochodów do naszego Miasta odbywa się w dni weeken- dowe. Otwarcie tunelu potęguje ten proces. Przejęcie przez Komunikację Au- tobusową, od operatora prywatnego zarządzania SPP spowoduje genero- wanie 100% wpływów finansowych do kasy Miasta, a do tej pory prawie 40% inkasował operator strefy. Kolej- ny krok to utworzenie w Mieście no- wych miejsc parkingowych, jako pod- stawowy warunek właściwego fun- kcjonowaniacałegosystemu. Opłata uzdrowiskowa - W ostat- nich trzech latach przedkładaliśmy wnioski i interpelację w sprawie pod- jęcia przez Radę Miasta i prezydenta działań, polegających na przygoto- waniu wystąpienia do podmiotów posiadających inicjatywę ustawo- nieważ poseł Nitras i inni posłowie ich partii nie poprą tych proponowa- nych zmian. Uważają, że zniechęci to turystów do odwiedzenia naszego Miasta. Wynika z tego, że część lokal- nychpolityków,zamiastwalczyćopo- zyskanie dodatkowych ok. 20 milio- nów do budżetu Miasta i pokrycia później z wpływów wielu zadań na- tury turystyczno-uzdrowiskowej, przyjmuje „warszawski” i „szczeciń- ski” punkt widzenia. A ów zakłada, że przez te 6,20 zł dopłacanych do kilku- set lub kilku tysięcy złotych, jakie wy- dająturyściiobywateleNiemiecpod- czas pobytu w Świnoujściu zrezygnu- ją oni z przyjazdu do naszego Miasta. Naszczęścieturyścikierująsięinnymi kryteriami niż część polityków różne- go szczebla. Mieszkańcom natomiast przedstawiam do oceny te problemy. Liczę, że podczas zbliżających się wy- borów sami ocenią, który tok myśle- niajestimbliższy. oni bowiem głównie zasilają kasę Miasta z tytułu opłaty parkingowej, ponieważ znaczna część obywateli Niemiec i innych krajów oraz turys- tówumiejętnieunikatejopłaty.Byliś- my, jako radni przeciwni jej wprowa- dzeniu w takim kształcie jak obecnie. Zgłaszaliśmy i zgłaszamy obecnie następujące zmiany: wprowadzenie „okresu przejściowego” z 2 godzin- nym zwolnieniem mieszkańców z op- łaty parkingowej, w tym czasie przy- gotowanie nowych zasad funkcjono- wania SPP i wprowadzenie ich do- celowo i ostateczne zwolnienie mie- szkańcówzopłatyparkingowej. Rekompensata utraconych środ- ków finansowych może nastąpić po- przez rozszerzenie SPP na dopusz- czalnie prawne obszary Miasta. Nas- tąpi tym samym generowanie dodat- kowych środków finansowych oraz jednocześnie likwidacja „szarej stre- fy” parkowania.Pobór opłaty w wee- Strefa Płatnego Parkowania - Dla prezydenta Żmurkiewicza i tych rad- nych, którzy z nim ją wprowadzili - to błogosławieństwo budżetowe i re- medium na problemy komunikacyjne Miasta, które wcześniej spreparowa- li. Dla większości naszych mieszkań- ców to przekleństwo i utrapienie. To Radny Ryszard Teterycz Radny Ryszard Teterycz Fot. R. Teterycz.
 • 15. Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy Zdaniem kandydata na radnego Łukasza Lewy to ruch drogowy ale też uchroni wszystkich miłośników motoryzacji przed kosztami związanymi z napra- wązawieszeniawsamochodach. A.B.: Jakich zmian należy doko- nać w komunikacji autobusowej aby usatysfakcjonować naszych mieszkańców? Ł.L.:Myślężeprzydałobysięwię- cej kursów w godzinach porannych które obejmują główne przystanki - tak aby dojazd do pracy czy szkoły szkodliwe dla środowiska. Ważną dla mnie kwestią do realizacji jest zapewnienie bezpiecznego miejsca do spędzania czasu ze swoimi zwie- rzakami - zarówno na lewobrzeżu jakiwdzielnicachprawobrzeża. A.B.: Pańskim zdaniem co nale- żałoby zmienić w Świnoujściu aby usprawnićruchnaulicach? Ł.L.: Tak jak wspomniałem wcześniej, remont niektórych ulic jest niezbędny. Nie tylko usprawni byłszybkiidopasowanyczasowo. A.B.: Czy w Świnoujściu powin- no się zabiegać o zrównoważony rozwój Miasta w sferze turystycz- nej i przemysłowej, czy raczej zadbaćoporzebymieszkańców? Ł.L.: Mimo iż jestem pasjonatem turystyki, to uważam że miasto po- winno bardziej skupić się na potrze- bachmieszkańców. Aleksander Bane: Co Pana zda- niem w pierwszej kolejności po- winno być w Świnoujściu zrealizo- wane, czy też zmienione, a z czego powinniśmyzrezygnować? Łukasz Lewa: Ogólnie rzecz bio- rąc, pierwszeństwo powinno być nadane kwestiom związanym z in- frastrukturą miejską- m.in remont ulic w dzielnicy nadmorskiej. Co do rezygnacji to jest wskazane odstęp- stwo od projektów, które nie przy- noszą wartości społeczności lub są Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy Zdaniem kandydatki na radną Renaty Koch-Trochimowicz R.K-T.: Gaz-System praktycznie od początku angażuje się w polep- szenie relacji z mieszkańcami, m.in. przez sponsorowanie różnego ro- dzaju imprez organizowanych dla mieszkańców prawobrzeża. Nato- miast z Zarządem Morskich Portów Szczecin Świnoujście tak naprawdę jako zarząd osiedla dopiero zaczynamy współpracę. Wcześniej z Panem Urbasiem nie było możliwo- ściprowadzeniażadnegodialogu. A.B.: Czy w Świnoujściu powin- no się zabiegać o zrównoważony rozwój Miasta w sferze turystycz- nej i przemysłowej, czy też raczej w pierwszej kolejności zadbać o po- trzebymieszkańców? R.K-T.: Należy radykalnie zmie- nić postrzeganie samego Warszowa jak i innych dzielnic prawobrzeża. Warszów do tej pory był postrzega- ny głównie jako dzielnica przemys- łowa i mimo, że do budżetu miasta wpływają z niego ogromne środki, był traktowany po macoszemu. Tym czasem Warszów to przede wszyst- kim ludzie, którzy tu mieszkają i ma- ją takie same prawa do życia i odpo- czynku jak mieszkańcy innych, lewo- brzeżnychdzielnicŚwinoujścia. A.B.: Według Pani poziom ws- półpracy mieszkańców Prawobrze- ża z firmą Gaz- System oraz ZMPSiŚ jest zadowalający, czy też należy dopracowaćjejformy? R.K-T.: Mieszkańcy i ich potrzeby powinny być zawsze na pierwszym miejscu. To oni tu żyją, pracują, od- prowadzają podatki i muszą też mieć zapewnioną możliwość odpo- czynku. Zrównoważony rozwój miasta, był do tej pory prowadzony kosztem mieszkańców Warszowa. To oni do dzisiaj są narażani na wdy- chanie pyłu węglowego, czy oparów mazutu. To im zabrano dostęp do plaży. To na Warszowie ludzie mają ograniczone prawa majątkowe przez rozbudowę portów czy drogi S3.Tuniemażadnejrównowagi. Aleksander Bane: Co Pani zda- niem w pierwszej kolejności po- winno być w Świnoujściu zrealizo- wane, czy też zmienione, a z czego powinniśmy zrezygnować? Renata Koch-Trochimowicz: Jestem zdania, że przede wszystkim należyzmienićpodejścieRadyMias- ta do mieszkańców. Trzeba wyjść im na przeciw, wsłuchać się w ich głos, anietraktowaćichzgóry. A.B.: Jak ocenia Pani dbałość władz Miasta Świnoujście o rozwój prawobrzeżnej części i co najpierw powinno się w tej części miasta zmienić? Rozmawiał: Aleksander Bane Kandydat na radnego Łukasz Lewa. Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy jest wystarczająca, czy też powinno sięrozwijaćinnedyscyplinyijakie? T.O.: Miasto z takimi możliwoś- ciami, potencjałem i łatwością po- zyskania sponsorów powinno za- pewnić bogatszą ofertę sportową dladzieciimłodzieży.Odczuwalnyw mieście jest brak klubów sporto- wych z prawdziwego zdarzenia. Ma- my zdolną i utalentowaną młodzież (nie tylko piłkarzy), która chcąc się rozwijać musi trenować w Między- zdrojach, Szczecinie lub innych miastach. Mimo tego, że mamy wy- kwalifikowaną kadrę instruktorsko- trenerską, basen to w mieście do dziś nie mamy klubu pływackiego. Funkcjonują tylko szkółki lub sekcja (OSiR) pływacka i to praktycznie tyl- ko dzięki zaangażowaniu podmio- tówprywatnych. A.B.: Rozwój sportów wodnych i organizacja różnych imprez spor- zabezpieczenia świnoujskiej plaży? T.O.: Sam jestem ratownikiem wodnym i sprawy bezpiecznego przebywania nad wodą nie są mi obce. Sprzyjające warunki atmosfe- ryczne zachęcają mieszkańców i tu- rystówdokąpieliwmorzujużodpo- czątku czerwca i pozwalają korzys- taćztejformyaktywnościażdokoń- ca września (nie wliczając morsów). Natomiast bezpieczeństwo zapew- nione jest tylko w okresie wakacyj- nym. Zasadne jest więc zapewnie- nie zabezpieczenia ratowniczego chociażby w postaci mobilnego pat- rolu ratowniczego przez cały okres letni. Ponadto z racji tego, że przez ponad 27 lat byłem żołnierzem za- wodowym nie mogę obojętnie przejśćoboksprawzwiązanychzob- ronącywilną. A.B.: Czy według Pana oferta świnoujskich klubów sportowych towych, przede wszystkim żeglar- skich winno należeć do głównych zdań miasta z racji jego położenia? Czy zajęcia z żeglarstwa powinny być też wprowadzone przynaj- mniejdoczęściszkół T.O.: Żeglarstwo powinno, a na- wet musi być wizytówką naszego miasta. Co do wprowadzenia żeglar- stwa do szkół mam mieszane odczu- cia. Moim zdaniem nie możemy wszystkich zmuszać do uprawiania tej dziedziny sportu czy też rekreacji -nicnasiłę. Jestem przekonany, że takie miasto jak Świnoujście nie tylko stać ale przede wszystkim powinno być organizatorem cyklicznych imprez sportowychrangikrajowejiwyższej. Jest to ogromna szansa, której nie możnazmarnować. niejszychwyzwańjestpodjęciedzia- łań mających na celu usprawnienie ruchu drogowego w mieście. Przy- czyną korkowania miasta są zawęża- ne ulice brak zatok postojowych dla autobusów i autokarów oraz spo- wolnienie ruchu przez pojazdy wol- nobieżne tj. pojazdy zaprzęgowe, kolejki turystyczne. Do dziś nie ma- myścieżkirowerowejwzdłużul.Ma- tejki od skrzyżowania z ul. Konstytu- cji 3-go Maja. Bardzo niebezpieczne są kontrapasy dla rowerzystów na ulicach jednokierunkowych - wielu użytkowników nie potrafi z ich ko- rzystać we właściwy sposób. Mamy pięknie położone, ale zaniedbane „bulwary”wzdłużul.WybrzeżeWła- dysława IV, które powinna być miej- scem odpoczynku i zarazem wizy- tówkąnaszegomiasta. A.B.: Pański pomysł na zapew- nienie bezpieczeństwa w mieście i poprawę pod każdym względem Aleksander Bane: Co Pana zda- niem w pierwszej kolejności po- winno być w Świnoujściu zrealizo- wane, czy też zmienione, a z czego powinniśmy zrezygnować? Tomasz Ożóg: Jednym z najważ- Rozmawiał: Aleksander Bane Kandydatka na radną Renata Koch-Trochimowicz. Cykl biuletynu opinie Wyspiarzy Zdaniem kandydata na radnego Tomasza Ożóga Rozmawiał: Aleksander Bane Kandydat na radnego Tomasz Ożóg.
 • 16. WYDAWCA Redakcja oraz wydawca biuletynu SKŁAD REDAKCJI zastrzegają sobie prawo do Aleksander Bane, Michał Kaliciński, redagowania, skracania oraz Andrzej Sokołowski, Joanna rozpowszechniania materiałów Agatowska zawartych w jego miesięczniku. E-MAIL: Wykorzystywanie tych PROJEKT wspolnewyspy@gmail.com materiałów bez zgody redakcji oraz wydawcy jest zabronione REDAKTOR NACZELNY i może się równać z wszelkimi Adrian Trydeński konsekwencjami prawnymi. ADŁEX s.c. ul. Hugona Kołłątaja 11C/4A, 72-600 Świnoujście. ADŁEX s.c. ul. Hugona Kołłątaja 11C/4A, 72-600 Świnoujście. Gorączka ci w grodzie Winoujście w apogeum, boć to za dni kilka już obieranie na ględziołków i kasztelana. Gród obwieszon ponad miarę obrazkami z obliczami tych co to w obieraniu udział biorą. Gęby ci na nich gładkie, zmarszczki wygładzone i oblicza w dobrotliwy uśmiech obleczone wprost miłością do bliźnich i mądrością tryskają. Czegóż to się nie robi coby grodzianom się przypodobać i ich głosy łyknąć, a potem się na nich wypnąć. Na dworze w Szmalcborku kalkulacyje trwają i obstawianie któż to nowym kasztelanem i czy całkiem wymiecie, czy ino deczko posprząta. Niektóre w biurkowaniach porządki odczyniają, maszyny niszczarowate w ruch puszczają, insze z trwogą roboty juści szukają. Są i takie co to tera zabiegi czynią coby niektórym zawczasuwejśćpomasełkuwtylnezakończenieodwłokapapierzyskatrefnedokopaniaszykując,abyłebswójwybronić.Agrodzianierozdartezmyślamibłądzącymikomutuzaufać,cobysięna plewynienabraćipełnidziwówktotozkimwpacejednejdoobieraniarusza. Klanu Komuhunów zbaczać począł wspierając kasztelana Oponususa, a tera zdrady tej paki się ostatkiem dopuścił. TakożiwKlaniePeonitówpewne zaskoki. Tam ci dali wicekasztelankę Bamichę na trzecim miejscu listo- wania i do tego jeszcze w kampaniji niewiedziećczemudołkipodniąko- pią.SamaDorciaKąkolcotonakasz- telana startuje w szklanym obrazo- waniu rzekła, że pola żadnego do współpracy z Bamichą nie widzi. A na listowaniu ją widziała? Z owej paki i Zdybelka pcha się znowu na ględziołka. Tak, ta sama co to na ga- daniu o kulturze kłamliwe słowy po- wiadała o grodzkiej galeryji wskazu- jąc Leona Strusiem zwanego jako jej twórcę, odbierając przy tym zasługi wicekasztelance zwanej Bamichą. Ot dziwy, co to żywcem pakazują, że w tej pace to się dobrze nie dzieje i jakoweś animozyje na światło dzienne wychodzą. Tam ci takoż Zdzicho Marchewka co to parcie do władzuni ma tak wielkie, jak i do sławienia swoich czynów mało zna- nych a u grodzian z wyspy Karasi nie najwyżejzdawnanotowan. ZpakiKlanuPeonitówikasztelan Oponusus na ględziołka wojewo- dzińskiego starania czyni wspierany przez mar-szałkusa Olo Gebela, któ- ren go ciąga po grodach różnych promocyję czyniąc. Jego Schyłkowa Alistowaniawgrodziezaistepeł- ne zaskoczeń. Brak ci tam dla przy- kładu Sopla w Klanie Pisów, a inszy z tej paki Jacenty Jurowaty manianę odczynił i do Pasuja vel Psuja do obierania poszedł. Do tej paki o dzi- wo Iwon Domino przystała, a nawet Bart Koviak. Przykro ci, że ten ostat- ni któren nie tak dawno przysięgi składał, że już ci do obieranie nie przystąpi tera na listowaniu u Pasu- ja vel Psuja się znalazł. Jak wielu roz- czarowan grodzian tera powiada Bart Koviak nisko padł w stopę se strzelającnakoniecswegobogatego żywota pełnego czynów znaczą- cych. Tak po prawdzie to już od cza- su pewnego widać było, że Bart Ko- viak co to przynależon laty całe do Nieomylność Oponusus jednakoż ci czasy ostatnimi smutny jakowyś ok- rutnie. Pojął pewnikiem w końcu, że miast królem ze szczytu to ino pion- kiem będzie, którego ustawiać będą jak i gdzie zechcą. Tera coby zabaw- niej było - a dla mnie kronikarza w szczególności - na jednym w ramach promocyji obrazku w grodzie Wi- noujście wisi wespół zespół Dorcia Kąkol i kasztelan Oponusus. Tak ci to pokazuje na zażyłość i szacun niby obopólny, a mnie śmiech okrutny bierze, bo ci pamiętam jak to do mnie do wieścionosa Dorcia Kąkol donosy na kasztelana czyniła, co też pozwoliło jego błądzenie wykazać. Ot, dziwolągiem ów świat i zmienne grodzianintencyje. Jak tak podumam, że w nowym grodzkim Ględzisku Winoujścia mo- gą być w jednej pace Dorcia Kąkol, Eli Jabłonka, Bamicha, Jasio Borów- ko, Karola Romana, Szujka vel Psuj, Sławoj Rzeźnikiem Zwany, Ola Zmyś- lona, Jacenty Jurowaty, Leszek Zwa- żony i Bart Koviak to słabość mnie ogarnia i czarno widzę zmierzanie wszystkich onych w zgodzie i kie- runku jednym, dla dobra grodzian iświetlanejprzyszłościgrodu. 9 Gall Anomal (wszelkie podobieństwo do znanych współcześnie osób i sytuacji jest całkowicie przypadkowe) Ciąg dalszy nastąpi przysługuje osobom pełnoletnim, po- siadającym polskie obywatelstwo. Warunkiem głosowania jest także sta- łe zamieszkanie w danej gminie, po- wiecie lub województwie. Jedynym dokumentem, jaki należy mieć przy sobie wybierając się na głosowanie, jestdowódosobisty. każdej z kart, pamiętaj, by przy wy- borze radnego postawić tylko jeden znak „X” przy jednym nazwisku. Ta sama zasada dotyczy wyborów do sejmiku województwa i na prezydenta miasta. Jeżeli zaznaczysz więcej, niż jednego kandydata, twój głos będzie poprostu nieważny. Sposób głosowania zależy od miej- sca zamieszkania. W mieście na pra- wachpowiatu,otrzymasztrzykartydo głosowania: do rady miasta, do sejmi- ku województwa oraz na prezydenta miasta. Kiedy wybierzesz kandydatów na 7 kwietnia zagłosuj na kandyda- tów z LISTY nr 12! Zagłosuj na kandy- datów KKW JOANNY AGATOWSKIEJ ŚWINOUJŚCIEWSPÓLNEWYSPY! Już 07 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Sprawdź, kto może w nich głosować, jakie doku- menty należy przygotować oraz w ja- kich godzinach otwarte będą lokale wyborcze? Kto może głosować? Takie prawo KARTA DO GŁOSOWANIA RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU KARTA DO GŁOSOWANIA SEJMIK WOJEWÓDZTWA KARTA DO GŁOSOWANIA PREZYDENT MIASTA WYBORY 2024 - JAK GŁOSOWAĆ? Zajrzyj do naszego poradnika wyborcy Redakcja Napisz do nas: wspolnewyspy@gmail.com Zagłosuj na listę nr 12 JOANNY AGATOWSKIEJ • KWW Świnoujście Wspólne Wyspy