SlideShare a Scribd company logo
วิธีติดตั้ง
และ ESET NOD32
สำหรับคนที่กำลังจะหำทำงในกำรลง Windows 10 โดยจะทำกำรลงเอง โดยไม่
ต้องเพิ่งช่ำงให้เสียตังโดยเปล่ำประโยชน์ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลง Windows 10 ใน
กำรติดตั้ง Windows สมัยก่อนที่เป็นเรื่องยำกมำกๆสำหรับคนที่ไม่มีควำมรู้ทำงด้ำน
ไอที แต่เดี๋ยวสมัยนี้เรำสำมำรถลง Windows กันเองได้แล้ว ไม่ยำกด้วย ถ้ำคุณอ่ำน
บทควำมนี้จบ คุณก็สำมำรถทำการลง Windows 10 ได้อย่ำงสบำยใจ สำหรับใครที่
ไม่เคยลง Windows 10 วันนี้ผมจะมำสอนวิธีการลง Windows 10 แบบละเอียด
ที่สุด ซึ่งในกำรลง Windows 10 ก็จะคล้ำยกับกำรลง Windows 8.1 หรือลง
Windows 7
ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทาการลง
Windows 10
 1. เตรียมคอมพิวเตอร์ / PC / Laptop ให้พร้อม
 2. เตรียม Drive ต่ำงๆกรณีลงเพิ่ม เช่น Drive กำรด์จอ , Wireless, LAB , Sound โดยให้ทำ
กำรดำวน์โหลดตำมยี่ห้อ Notebook ของแต่ละท่ำนไว้
 3. เตรียมแผ่น DVD Windows 10 ในกำรติดตั้ง หรือ สำหรับคนที่ต้องกำรลง Windows 10
USB
การติดตั้ง Windows 10
 ทำกำรเอำแผ่น DVD Windows 10 หรือ USB Flash Drive เสียบเข้ำกับคอมพิวเตอร์
 สำมำรถตั้ง Boot ได้จำกกำรกดปุ่ม“delete”บน keyboard ของเรำ หรือทำกำรกด F2 / F10
/ F12 เพื่อทำกำรตั้งค่ำกำรBoot ใน BIOS ได้โดยกำรเข้ำ BIOS นั้นให้ดูตอน Boost ว่ำ
คอมพิวเตอร์จะให้กดปุ่มอะไรบน Keyboard
 โดยถ้าลงแบบใช้แผ่น Windows 10 ก็ให้เลือก Boot DVD เป็นอันดับแรก แต่ถ้าลงแบบ
USB ก็ให้ทาการเลือก Boot แบบ USB เป็นอันดับแรก และทาการ Save ค่า คอมพิวเตอร์
จะ Restart ตัวเอง
1. จำกนั้นถ้ำเห็นข้อควำมว่ำ “Press any key to boot CD or DVD” ให้ทำกำร
กด Enter
2. จำกนั้นจะเข้ำสู่หน้ำ ตอนรับของ Windows 10
3. ในหน้ำ Windows Setup
Language to install : เลือก English (United States)
Time and currency format : เลือก English (United States)
Keyboard or input Method : เลือก US
4. กด Install Now เพื่อทำกำรติดตั้ง
5. เลือก (/) I accept the license terms และทำกำรกด Next
6. ให้ทำกำรเลือก Custom : Install Windows only (Advance)
7. สำคัญ ตรงนี้มี 2 กรณี
กรณีซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่
สำหรับใครที่ซื้อคอมพิวเตอร์มำใหม่และยังไม่ได้ทำกำรสร้ำงพำติชั่นของ
Windows ให้ทำกำรกด New
จำกนั้นให้ใส่ขนำดของพื้นที่ Drive C แนะนำให้ใส่ 102400 MB หรือเท่ำกับ 100 GB
นั้นเอง และทำกำรกด Apply และทำกำรสร้ำง Drive D โดยใช้พื้นที่ที่เหลือ และทำกำร
คลิกไปที่ Drive ที่เรำแบ่งไว้ให้สำหรับ OS และทำกำรกด Next
กรณีเคยลง Windows อยู่แล้ว แต่จะลง Windows 10 เพื่อใช้ใหม่
ให้ทำกำรกดไปที่ drive ของ OS ที่เรำเคยลง Windows มำแล้ว จำกนั้นกด drive option (Advance) และทำกำรกด
Format > ทำกำรยืนยันโดยกด OK เพื่อเป็นกำร format Drive C และทำกำรเลือกไปที่ Drive ที่เรำ format เมื่อกี้และ
ทำกำรกด OK
8. รอทำกำรติดตั้งของ Windows 10
9. หลังจำกคอมพิวเตอร์ลง Windows 10 เสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะทำกำร Restart
ตัวเองอัตโนมัติ และเข้ำสู่หน้ำ Settings (สำหรับคนที่ใช้ USB ในกำรติดตั้งให้ดึง
USB ออกได้เลยหลังจำก Restart ในข้อ8)
ทำกำรกรอกใส่ License Windows 10 ของเรำให้ตรงกับ Editions ที่เรำได้ทำกำรลง
Windows 10
10. ให้ทำกำรเลือก Use Express Settings
11. สำหรับถ้ำเป็นคอมพิวเตอร์ลงที่บ้ำนให้ทำกำรเลือก I own it
10. สำหรับใครที่ต้องกำร Sign in ด้วย Microsoft Account
เช่น ABC@hotmail.com หรือ ABC@outlook.com ก็ให้ทำกำรใส่ Email ลงไปใน
ช่องว่ำง
แต่วันนี้ผมจะมำสอนวิธีกำรสร้ำง Account Local โดยให้กด Skip this step ไป
ก่อน
11. เลือก Your Account
User name : ใส่ชื่อที่ต้องกำร
Password : ใส่ Password ที่เรำต้องกำร
Reenter Password : ยืนยัน Password อีกครั้ง
Password hint : ใส่ Password อันนี้กรณีลืม Password ด้ำนบน
14. จำกนั้นเรำก็จะได้หน้ำ Windows 10 พร้อมใช้งำนแล้วครับ
การติดตั้งโปรแกรม
ESET NOD32 Antivirus
เมื่อเปิดโปรแกรมติดตั้งขึ้นมำแล้ว ให้คลิ๊ก ถัดไป ดังรูป
จำกนั้นให้ “คลิ๊ก” ฉันยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงกำรอนุญำต จำกนั้น “คลิ๊ก”
ถัดไป ดังรูป
จำกนั้นให้ “คลิ๊ก” ฉันต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของ ESET Live Grid “คลิ๊ก” ถัดไป
ดังรูป
ให้เลือก “เปิดใช้งำนกำรตรวจหำแอพพลิเคชั่นที่อำจไม่พึงประสงค์ จำกนั้น
“คลิ๊ก” ติดตั้ง ดังรูป
รอซักพักแล้วจะหน้ำจอจะขึ้น สิ้นสุดกำรติดตั้ง ให้ทำกำรคลิกที่ "สิ้นสุด"
เปิดโปรแกรมขึ้นมำแล้วให้เลือก เปิดใช้งำนโดยใช้รหัสกำรเปิดใช้งำน
ให้ทำกำรกรอก Serail Number ที่ติดอยู่บนกล่องผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกรอก
รำยละเอียด ข้อมูลส่วนตัว เพื่อบันทึกในฐำนข้อมูลของ Ese

More Related Content

What's hot

วินโดว์ 7
วินโดว์ 7วินโดว์ 7
วินโดว์ 7
nan122538
 
ข นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows 8 บน vmware
ข  นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows  8 บน vmwareข  นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows  8 บน vmware
ข นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows 8 บน vmware
Nuumint
 
นัทนะจ๊ะ
นัทนะจ๊ะนัทนะจ๊ะ
นัทนะจ๊ะ
Nut Anupong
 
บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม java
บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม javaบทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม java
บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม java
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 
การเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beans
การเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beansการเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beans
การเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beans
ABELE Snvip
 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Android
การเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Androidการเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Android
การเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Android
mallika .j
 
Week 3 บาจรีย์
Week 3 บาจรีย์Week 3 บาจรีย์
Week 3 บาจรีย์
Bajaree Tameeyong
 

What's hot (11)

Vm ware ubuntu
Vm ware ubuntuVm ware ubuntu
Vm ware ubuntu
 
วินโดว์ 7
วินโดว์ 7วินโดว์ 7
วินโดว์ 7
 
ข นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows 8 บน vmware
ข  นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows  8 บน vmwareข  นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows  8 บน vmware
ข นตอนการต_ดต__ง โปรแกรม windows 8 บน vmware
 
Virtualbox
VirtualboxVirtualbox
Virtualbox
 
DOS
DOSDOS
DOS
 
นัทนะจ๊ะ
นัทนะจ๊ะนัทนะจ๊ะ
นัทนะจ๊ะ
 
บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม java
บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม javaบทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม java
บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม java
 
การเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beans
การเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beansการเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beans
การเข ยนโปรแกรมโดยใช Net_beans
 
การเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Android
การเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Androidการเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Android
การเขียนโปรแกรมโดยใช้NetBeans และ การสร้าง App Android
 
Week 3 บาจรีย์
Week 3 บาจรีย์Week 3 บาจรีย์
Week 3 บาจรีย์
 
It
ItIt
It
 

Similar to วิธีติดตั้ง Windows10 เเละ eset nod32

การติดตั้ง Windows8
การติดตั้ง Windows8การติดตั้ง Windows8
การติดตั้ง Windows8
atommove
 
ระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิบัติการ Windowsระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิบัติการ Windows
Arrat Krupeach
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
wachee_4
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
kachornchit_maprang
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
kachornchit_maprang
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
kachornchit_maprang
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
kachornchit_maprang
 
ระบบปฏิบัติการ โบ
ระบบปฏิบัติการ โบระบบปฏิบัติการ โบ
ระบบปฏิบัติการ โบ
puangtong
 
ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง
ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเองติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง
ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง
oonban
 
ระบบปฏิบัติการMix
ระบบปฏิบัติการMixระบบปฏิบัติการMix
ระบบปฏิบัติการMix
vgame_emagv
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
nantakit
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
nantakit
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
nantakit
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
nantakit
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
nantakit
 
ระบบปฏิบัติการ เตย
ระบบปฏิบัติการ เตยระบบปฏิบัติการ เตย
ระบบปฏิบัติการ เตย
Toey_Wanatsanan
 

Similar to วิธีติดตั้ง Windows10 เเละ eset nod32 (20)

การติดตั้ง Windows8
การติดตั้ง Windows8การติดตั้ง Windows8
การติดตั้ง Windows8
 
การใช้งานคอมฯ (Pptx)
การใช้งานคอมฯ  (Pptx)การใช้งานคอมฯ  (Pptx)
การใช้งานคอมฯ (Pptx)
 
ระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิบัติการ Windowsระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิบัติการ Windows
 
Windows7
Windows7Windows7
Windows7
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
 
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
ระบบปฏิบัติการคอมพ์ฯ
 
Deep freeze 6.53
Deep freeze 6.53Deep freeze 6.53
Deep freeze 6.53
 
unit 1
unit 1unit 1
unit 1
 
ระบบปฏิบัติการ โบ
ระบบปฏิบัติการ โบระบบปฏิบัติการ โบ
ระบบปฏิบัติการ โบ
 
ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง
ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเองติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง
ติดตั้ง Windows Xp ด้วยตัวคุณเอง
 
ระบบปฏิบัติการMix
ระบบปฏิบัติการMixระบบปฏิบัติการMix
ระบบปฏิบัติการMix
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
 
งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155งานนำเสนอ155
งานนำเสนอ155
 
ระบบปฏิบัติการ เตย
ระบบปฏิบัติการ เตยระบบปฏิบัติการ เตย
ระบบปฏิบัติการ เตย
 

วิธีติดตั้ง Windows10 เเละ eset nod32