SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
Schools Division of Las Piñas
____________________________________________________________________________________________________________________
VALUES CURRICULUM (ESP/ EPP)
LESSON EXEMPLAR
Paaralan: Baitang: V
Guro: Markahan: Ikatlo
Linggo/ Petsa/ Oras: Week 5 Learners’ Group Hope
LAYUNIN SA
PAGKATUTO
MGA KAGAMITAN PAMAMARAAN PAGTATAYA
Nakikiisa nang may
kasiyahan sa mga
programa ng
pamahalaan na may
kaugnay sa
pagpapanatili ng
kapayapaan:
a. paggalang sa
karapatang pantao
b. paggalang sa
opinion ng iba
c. paggalang sa
ideya ng iba
(EsP5PPP-IIIf-29)
https://takdangaralin.ph/tula-
tungkol-sa-karapatang-
pantao/
abs-cbn news kapayapaan,
ating ihatid
https://lrms.depedpasay.ph/
division-based-printed-
modules/quarter-3-s-y-2022-
2023
google.com
A. Panimulang Gawain:
• Pagsasanay
Ayusin ang mga letra sa baba upang
makabuo ng salita
1. I S A I P K I I K: (Pakikiisa)
2. N T A R A P A A K: (Karapatan)
3. G A P A G L A A N G: (Paggalang)
• Balik-aral
(Drill Board)
Iguhit ang araw (☼) dapat gawin ang mga
sumusunod at bilog (О) kung hindi.
_____1. Ang mga bata sa ikalimang baitang
ay sumusunod sa paglilinis ng silid-aralan
araw-araw.
Humanap ng kapareha.
Pumili ng isang pahayag na
nasa ibaba, at isagawa ito sa
harap ng klase.
1. Pagsunod sa batas
2. Pakikiisa sa pagtatanim
ng puno at pag-iingat ng
ating kapaligiran.
3. Pagtatapon ng basura sa
tamang lalagyan
4. Pagtupad sa hinihingi ng
programa ng edukasyon na
ang lahat ay makapag-aral.
5. Paglahok sa mga gawaing
pambarangay, lungsod o
bansa.
EPP Competency
(as integration)
1.10 Natutupad ang
mga tungkulin sa
pag-aayos ng
tahanan at
komunidad.( EPP5H
E-0d-10)
_____2. Tinapon ni Pedro ang balat ng candy
sa bintana ng sasakyan.
______3. Ang mga magulang at mag-aaral ay
nakikiisa tungkol sa pagpapanatili ng
kalinisan sa mga programang pampaaralan.
_____4. Inilalagay ni Susan sa bulsa ang
balat ng biscuit kapag nakita niya na
walang basurahan sa paligid.
______5. Pinupulot ni Mario ang mga
nakitang kalat sa mga pasilyo at iba pang
lugar sa paaralan kahit walang naguutos sa
kanya.
Integrasyon sa EPP
B. Panlinang na Gawain:
• Paghahabi ng Layunin
Tukuyin ang mga larawan kung ito ba ay
pakikiisa sa programa ng pamahalaan,
paggalang sa karapatang pantao o paggalang
sa desisyon ng iba.
1. Paglilinis ng mga kalat sa kalye:
___________________________________________
2. Pagsali sa Clean and Green Program:
___________________________________________
3.Magkaroon ng sapat na edukasyon:
__________________________________________
4. Pakikinig sa saloobin ng iba:
__________________________________________
• Pag-uugnay ng mga Gawain sa
Bagong Aralin
Alam mo ba ang iba’t ibang programa ng
ating pamahalaan na may kaugnayan sa
pagpapanatili ng kapayapaan?
Nakikiisa ka ba sa mga programang ito?
Naipapakita mo ba ang paggalang sa
karapatang
pantao ng iyong kapwa?
Paano mo naman igagalang ang opinyon at
ideya ng iba?
Basahin at unawain ang pangungusap.
Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o
4P’s ay isang programa na nagbibigay ng
tulong-pinansiyal mula sa pamahalaan
upang matulungan ang mga mahihirap na
pamilyang Pilipino. Ang Department of
Welfare and Development o DSWD ang
namamahala dito. Sadyang napakarami ng
programa ng pamahalaan lalo na sa
pagpapanatili ng kapayapaan. Sa panahon
ng pandemya, napakahalaga na makiisa tayo
sa mga programang ito hinggil sa
pangkalusugang pangkaligtasan ng ating
pamilya.
Mga tanong:
1. Kabilang ba ang pamilya ninyo sa 4P’s o
Pantawid Pamilyang Pilipino Program?
2. Anong sangay ng pamahalaan ang
namamahala sa programang 4P’s?
3. Paano nakakatulong ang programang ito
sa iyong pamilya?
Narito ang ilan sa mga programa na
nangangalaga sa karapatang pantao:
➢ Bantay Bata 163
➢ Child Protection Policy
➢ “Laban Kontra Droga”
➢ Human Rights Education
-Talakayin ng guro ang mga programang
nabanggit
• Pagtalakay sa Bagong Konsepto at
paglalahad ng Bagong Kasanayan
Basahin ang bawat pahayag. Idikit sa loob ng
puso na buo kung sang-ayon ka sa pahayag
at idikit sa nahati na puso kung hindi ka
sang-ayon sa pahayag.
Hinikayat ni Gng. Lea ang mga mag-aaral
na laging igalang ang ideya at opinyon ng
kanilang kapwa.
Mataimtim na nakikinig si Kapitana Milma
sa mga opinyon ng kaniyang mga kagawad
tungkol sa nalalapit na kapistahan.
Laging nakikipagdiskusyon si Aling Auring
sa kaniyang kapitbahay tungkol samga
tuyong
dahon sa kaniyang bakuran.
Si Bimby ay nagalit dahil hindi siya
pinayagan ng kaniyang Lolo Perdro na
umalis ng gabi.
Pinayuhan ni Tetay ang kaniyang anak na
laging igalang ang karapatan ng iba.
-Pagtalakay sa Bagong Konsepto
Ilagay sa wastong kolum ang mga
sumusunod na kaisipan na nakapaloob sa
kahon.
Mamili ng gustong iboto
Makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo
Pag-iwas ng pagtatapon ng kalat
Pagtanggap ng saloobin ng iba
Mamuhay ng matiwasay at tahimik
Pagsunod sa desisyon ng nakararami
Pagsali sa Clean and Green Program
Magsabi ng ating nararamdaman
Pakikinig sa saloobin ng iba
Pagtatanim ng halaman sa bakuran
Pakikiisa sa
programang
pamahalaan
Paggalang sa
karapatang
pantao
Paggalang
sa ideya o
opinion ng
iba
• Paglinang sa Kabihasaan
Laro: Buuin Mo Ako!
Ayusin ang mga salita na nakasulat sa
kartolina strips upang mabuo ang
pangungusap na may magandang dulot ng
paggalang sa opinyon at ideya ng iba:
1. maayos may at samahan matatag na-
(May maayos at matatag na samahan)
2. ng pantay magkaroon na ibang tao
pagtingin sa karapatan ng – (Magkaroon ng
pantay na pagtingin sa karapatan ng ibang
tao)
3. ang maiwasan makasakit sa iyong kapwa
damdamin ng (Maiwasan ang makasakit sa
damdamin ng iyong kapwa.)
4. na makapagtimpi matuto sa kapwa
pakikinig at maging mahinahon sa (Matuto
na makapagtimpi sa kapwa at maging
mahinahon sa pakikinig)
5. pagkakaunawaan ang pagkakaunawaan
(Mapanatili ang pagkakaunawaan)
C. Pangwakas na Gawain:
• Paglalahat
Punan ng tamang salita. Idikit ang angkop
na salita sa patlang upang mabuo ang
talata.
pakikiisa pantao kapayapaan desisyon
Ang ________ sa programa ng pamahalaan,
paggalang sa karapatang ________ at
paggalang sa ________ ng iba ang daan tungo
sa pagkakaroon ng ___________ sa bansa.
• Paglalapat
Nakita ni Bea na nagdodroga ang mga
kaibigan ng kaniyang kapatid at hinayaan
niya
lamang ang mga ito dahil natakot siya sa
mga pagbabanta sa kaniya. Kung ikaw si
Bea gagawin mo rin ba ang ginawa niya?
Bakit?
• Karagdagang Gawain
Sumulat ng isang tuntunin na mababasa sa
kalye, paaralan at komunidad na
nagpapanatili ng kapayapaan sa atin.
Inihanda ni:
CRISTINA D. MONTAJES
Dalubguro
Iniwasto ni:
HERWINA R. SIMBILLO
Dalubguro
Binigyan Pansin ni:
NORA S. CEPEDA
Punongguro
Sinuri ni:
JOCELYN C. BALOME
Pandistritong Tagamasid Pampurok
Pinagtibay ni:
FELICES P. TAGLE
Pansangay na Tagamasid sa ESP

More Related Content

Similar to WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf

ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfKristineDelaCruz50
 
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 Charm Sanugab
 
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoJhanine Cordova
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)LiGhT ArOhL
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Cansinala High School
 
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptxrufinodelacruz3
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteR Borres
 
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfJohnnyJrAbalos1
 
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)OLIVERRAMOS29
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfjashemar1
 
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffffDLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffffMaritesOlanio
 
SLMQ1G10ESPM4.pdf
SLMQ1G10ESPM4.pdfSLMQ1G10ESPM4.pdf
SLMQ1G10ESPM4.pdfJosephDy8
 
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfJohnnyJrAbalos1
 
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdfKPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdfJohnnyJrAbalos1
 

Similar to WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf (20)

ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdfARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
ARPA 4-Q1-Mod-1-ANG-PILIPINAS-AY-ISANG-BANSA for printing.pdf
 
Es p 9 lm draft 3.31.2014
Es p 9 lm draft 3.31.2014Es p 9 lm draft 3.31.2014
Es p 9 lm draft 3.31.2014
 
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's MaterialEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
 
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
 
Esp 9
Esp 9Esp 9
Esp 9
 
Esp 9 lm
Esp 9 lmEsp 9 lm
Esp 9 lm
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
 
Esp leaners module 9
Esp leaners module 9Esp leaners module 9
Esp leaners module 9
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptxKOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
KOMUNIKASYON-Q1-WEEK 4 FOR STUDENT.pptx
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
 
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
 
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
 
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffffDLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
 
SLMQ1G10ESPM4.pdf
SLMQ1G10ESPM4.pdfSLMQ1G10ESPM4.pdf
SLMQ1G10ESPM4.pdf
 
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
 
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdfKPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
KPWKP_Q1_Module4 Register at Barayti ng Wika.pdf
 

More from BrianGeorgeReyesAman

Q3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptx
Q3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptxQ3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptx
Q3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptxBrianGeorgeReyesAman
 
MATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbb
MATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbbMATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbb
MATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbbBrianGeorgeReyesAman
 
SCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptxSCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptxBrianGeorgeReyesAman
 
Health 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhg
Health 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhgHealth 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhg
Health 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhgBrianGeorgeReyesAman
 
SCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptxSCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptxBrianGeorgeReyesAman
 
Science-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfgh
Science-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfghScience-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfgh
Science-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfghBrianGeorgeReyesAman
 
vdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfh
vdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfhvdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfh
vdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfhBrianGeorgeReyesAman
 
PPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghh
PPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghhPPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghh
PPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghhBrianGeorgeReyesAman
 
Peace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxb
Peace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxbPeace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxb
Peace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxbBrianGeorgeReyesAman
 
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptxQ4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptxBrianGeorgeReyesAman
 
Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...
Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...
Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...BrianGeorgeReyesAman
 
AAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsn
AAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsnAAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsn
AAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsnBrianGeorgeReyesAman
 
MAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvv
MAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvvMAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvv
MAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvvBrianGeorgeReyesAman
 
3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognition
3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognition3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognition
3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognitionBrianGeorgeReyesAman
 
araling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptx
araling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptxaraling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptx
araling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptxBrianGeorgeReyesAman
 
sleeping-penguin-grade-3-week-1.pptx
sleeping-penguin-grade-3-week-1.pptxsleeping-penguin-grade-3-week-1.pptx
sleeping-penguin-grade-3-week-1.pptxBrianGeorgeReyesAman
 

More from BrianGeorgeReyesAman (20)

Q3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptx
Q3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptxQ3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptx
Q3_ARPAN_MOD 5_#Natatalakay ang konsepto ng pamamahala at pamahalaan.pptx
 
MATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbb
MATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbbMATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbb
MATH-1.pptxbznjwbsjqbsvzhwjwihebebhjsbsbsbb
 
SCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptxSCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Pinanggagalingan Ng Kuryente.pptx
 
Health 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhg
Health 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhgHealth 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhg
Health 3 Wk 5.pptxbhgdhbvcgfdghhghbcggvvhg
 
SCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptxSCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptx
SCIENCE 6 PPT Q3 - Gamit ng Liwanag.pptx
 
Science-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfgh
Science-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfghScience-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfgh
Science-3.pptxvhhjcfjkbvddgnjyffcgjughvfgh
 
vdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfh
vdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfhvdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfh
vdocuments.mx_karapatan-ng-mamimili.ppthhfh
 
PPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghh
PPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghhPPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghh
PPT_Q3M2_MATHEMATICS 2.pptxhyhhhjhgrghhghh
 
Peace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxb
Peace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxbPeace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxb
Peace Wk 5 pptxhicjchxhhxjclhcjn hkxkgxngxvxb
 
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptxQ4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
Q4_MAPEH-MUSIC_MOD 5_#distinguishes between thinness and thickness.pptx
 
Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...
Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...
Q3_MAPEH-MUSIC_MOD 2_#identifies the common musical instruments by their soun...
 
AAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsn
AAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsnAAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsn
AAAAA English 6 Q3 week 2 ppt.pptxndndndnsn
 
MAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvv
MAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvvMAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvv
MAPEH 3 HEALTH 3 PPT Q3 W1-5.pptxhghvbvvv
 
3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognition
3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognition3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognition
3-MONTOYA-certis-sy-2022-2023.pptx recognition
 
araling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptx
araling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptxaraling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptx
araling panliunan grade 3AP-W3Q3-day-1.pptx
 
1st-Quarter-COT-Filipino.pptx
1st-Quarter-COT-Filipino.pptx1st-Quarter-COT-Filipino.pptx
1st-Quarter-COT-Filipino.pptx
 
L-55.pptx
L-55.pptxL-55.pptx
L-55.pptx
 
sleeping-penguin-grade-3-week-1.pptx
sleeping-penguin-grade-3-week-1.pptxsleeping-penguin-grade-3-week-1.pptx
sleeping-penguin-grade-3-week-1.pptx
 
Ang-Uod-at-Bubuyog.pptx
Ang-Uod-at-Bubuyog.pptxAng-Uod-at-Bubuyog.pptx
Ang-Uod-at-Bubuyog.pptx
 
dindo-pundido.pptx
dindo-pundido.pptxdindo-pundido.pptx
dindo-pundido.pptx
 

Recently uploaded

Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 

Recently uploaded (20)

Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 

WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf

 • 1. Republic of the Philippines Department of Education National Capital Region Schools Division of Las Piñas ____________________________________________________________________________________________________________________ VALUES CURRICULUM (ESP/ EPP) LESSON EXEMPLAR Paaralan: Baitang: V Guro: Markahan: Ikatlo Linggo/ Petsa/ Oras: Week 5 Learners’ Group Hope LAYUNIN SA PAGKATUTO MGA KAGAMITAN PAMAMARAAN PAGTATAYA Nakikiisa nang may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnay sa pagpapanatili ng kapayapaan: a. paggalang sa karapatang pantao b. paggalang sa opinion ng iba c. paggalang sa ideya ng iba (EsP5PPP-IIIf-29) https://takdangaralin.ph/tula- tungkol-sa-karapatang- pantao/ abs-cbn news kapayapaan, ating ihatid https://lrms.depedpasay.ph/ division-based-printed- modules/quarter-3-s-y-2022- 2023 google.com A. Panimulang Gawain: • Pagsasanay Ayusin ang mga letra sa baba upang makabuo ng salita 1. I S A I P K I I K: (Pakikiisa) 2. N T A R A P A A K: (Karapatan) 3. G A P A G L A A N G: (Paggalang) • Balik-aral (Drill Board) Iguhit ang araw (☼) dapat gawin ang mga sumusunod at bilog (О) kung hindi. _____1. Ang mga bata sa ikalimang baitang ay sumusunod sa paglilinis ng silid-aralan araw-araw. Humanap ng kapareha. Pumili ng isang pahayag na nasa ibaba, at isagawa ito sa harap ng klase. 1. Pagsunod sa batas 2. Pakikiisa sa pagtatanim ng puno at pag-iingat ng ating kapaligiran. 3. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan 4. Pagtupad sa hinihingi ng programa ng edukasyon na ang lahat ay makapag-aral. 5. Paglahok sa mga gawaing pambarangay, lungsod o bansa.
 • 2. EPP Competency (as integration) 1.10 Natutupad ang mga tungkulin sa pag-aayos ng tahanan at komunidad.( EPP5H E-0d-10) _____2. Tinapon ni Pedro ang balat ng candy sa bintana ng sasakyan. ______3. Ang mga magulang at mag-aaral ay nakikiisa tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga programang pampaaralan. _____4. Inilalagay ni Susan sa bulsa ang balat ng biscuit kapag nakita niya na walang basurahan sa paligid. ______5. Pinupulot ni Mario ang mga nakitang kalat sa mga pasilyo at iba pang lugar sa paaralan kahit walang naguutos sa kanya. Integrasyon sa EPP B. Panlinang na Gawain: • Paghahabi ng Layunin Tukuyin ang mga larawan kung ito ba ay pakikiisa sa programa ng pamahalaan, paggalang sa karapatang pantao o paggalang sa desisyon ng iba. 1. Paglilinis ng mga kalat sa kalye: ___________________________________________
 • 3. 2. Pagsali sa Clean and Green Program: ___________________________________________ 3.Magkaroon ng sapat na edukasyon: __________________________________________ 4. Pakikinig sa saloobin ng iba: __________________________________________
 • 4. • Pag-uugnay ng mga Gawain sa Bagong Aralin Alam mo ba ang iba’t ibang programa ng ating pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan? Nakikiisa ka ba sa mga programang ito? Naipapakita mo ba ang paggalang sa karapatang pantao ng iyong kapwa? Paano mo naman igagalang ang opinyon at ideya ng iba? Basahin at unawain ang pangungusap. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P’s ay isang programa na nagbibigay ng tulong-pinansiyal mula sa pamahalaan upang matulungan ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ang Department of Welfare and Development o DSWD ang namamahala dito. Sadyang napakarami ng programa ng pamahalaan lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, napakahalaga na makiisa tayo sa mga programang ito hinggil sa pangkalusugang pangkaligtasan ng ating pamilya. Mga tanong: 1. Kabilang ba ang pamilya ninyo sa 4P’s o Pantawid Pamilyang Pilipino Program?
 • 5. 2. Anong sangay ng pamahalaan ang namamahala sa programang 4P’s? 3. Paano nakakatulong ang programang ito sa iyong pamilya? Narito ang ilan sa mga programa na nangangalaga sa karapatang pantao: ➢ Bantay Bata 163 ➢ Child Protection Policy ➢ “Laban Kontra Droga” ➢ Human Rights Education -Talakayin ng guro ang mga programang nabanggit • Pagtalakay sa Bagong Konsepto at paglalahad ng Bagong Kasanayan Basahin ang bawat pahayag. Idikit sa loob ng puso na buo kung sang-ayon ka sa pahayag at idikit sa nahati na puso kung hindi ka sang-ayon sa pahayag. Hinikayat ni Gng. Lea ang mga mag-aaral na laging igalang ang ideya at opinyon ng kanilang kapwa.
 • 6. Mataimtim na nakikinig si Kapitana Milma sa mga opinyon ng kaniyang mga kagawad tungkol sa nalalapit na kapistahan. Laging nakikipagdiskusyon si Aling Auring sa kaniyang kapitbahay tungkol samga tuyong dahon sa kaniyang bakuran. Si Bimby ay nagalit dahil hindi siya pinayagan ng kaniyang Lolo Perdro na umalis ng gabi. Pinayuhan ni Tetay ang kaniyang anak na laging igalang ang karapatan ng iba. -Pagtalakay sa Bagong Konsepto Ilagay sa wastong kolum ang mga sumusunod na kaisipan na nakapaloob sa kahon. Mamili ng gustong iboto Makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo Pag-iwas ng pagtatapon ng kalat Pagtanggap ng saloobin ng iba Mamuhay ng matiwasay at tahimik Pagsunod sa desisyon ng nakararami
 • 7. Pagsali sa Clean and Green Program Magsabi ng ating nararamdaman Pakikinig sa saloobin ng iba Pagtatanim ng halaman sa bakuran Pakikiisa sa programang pamahalaan Paggalang sa karapatang pantao Paggalang sa ideya o opinion ng iba • Paglinang sa Kabihasaan Laro: Buuin Mo Ako! Ayusin ang mga salita na nakasulat sa kartolina strips upang mabuo ang pangungusap na may magandang dulot ng paggalang sa opinyon at ideya ng iba: 1. maayos may at samahan matatag na- (May maayos at matatag na samahan) 2. ng pantay magkaroon na ibang tao pagtingin sa karapatan ng – (Magkaroon ng pantay na pagtingin sa karapatan ng ibang tao)
 • 8. 3. ang maiwasan makasakit sa iyong kapwa damdamin ng (Maiwasan ang makasakit sa damdamin ng iyong kapwa.) 4. na makapagtimpi matuto sa kapwa pakikinig at maging mahinahon sa (Matuto na makapagtimpi sa kapwa at maging mahinahon sa pakikinig) 5. pagkakaunawaan ang pagkakaunawaan (Mapanatili ang pagkakaunawaan) C. Pangwakas na Gawain: • Paglalahat Punan ng tamang salita. Idikit ang angkop na salita sa patlang upang mabuo ang talata. pakikiisa pantao kapayapaan desisyon Ang ________ sa programa ng pamahalaan, paggalang sa karapatang ________ at paggalang sa ________ ng iba ang daan tungo sa pagkakaroon ng ___________ sa bansa. • Paglalapat Nakita ni Bea na nagdodroga ang mga kaibigan ng kaniyang kapatid at hinayaan niya lamang ang mga ito dahil natakot siya sa mga pagbabanta sa kaniya. Kung ikaw si Bea gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit?
 • 9. • Karagdagang Gawain Sumulat ng isang tuntunin na mababasa sa kalye, paaralan at komunidad na nagpapanatili ng kapayapaan sa atin. Inihanda ni: CRISTINA D. MONTAJES Dalubguro Iniwasto ni: HERWINA R. SIMBILLO Dalubguro Binigyan Pansin ni: NORA S. CEPEDA Punongguro Sinuri ni: JOCELYN C. BALOME Pandistritong Tagamasid Pampurok Pinagtibay ni: FELICES P. TAGLE Pansangay na Tagamasid sa ESP