SlideShare a Scribd company logo
Waar
moet de
zorgonder-
nemer
écht voor
zorgen?
Puck Bulthuis
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar
moet de
zorgondernemer
écht voor
zorgen?
Puck Bulthuis
4
Zorg,
maar dan
anders …
5
De vergrijzing neemt verder toe. De zorgkosten rijzen de
pan uit. Hoe moet dat als ik straks – zeg over twintig jaar –
kwetsbaar oud word en niet meer thuis kan wonen?
Heb ik dan nog iets te kiezen? Of stoppen ze me ergens weg?
Het is hét schrikbeeld van de vijftig- en zestigplussers van nu.
Dit schrikbeeld dreigt werkelijkheid te worden. Dat mag niet
gebeuren! En dat hoeft ook niet te gebeuren, wanneer we als
samenleving de zorg anders, slimmer en persoonlijker weten
te maken. Daar is wel – én snel! – een omslag in denken en
doen voor nodig. Met een reeks vlugschriften over actuele
zorgthema’s wil ik die omslag helpen bevorderen.
6
Het eerste vlugschrift zag in augustus 2015 het licht. Het had
als vertrekpunt dat de houdbaarheid, de betaalbaarheid en
de solidariteit van de zorg voor mensen die kwetsbaar oud
worden, onder grote druk staan. Een urgent probleem, omdat
de zorgvraag ondertussen toeneemt. In het eerste vlugschrift
stelde ik de vraag welke rol de overheid zou moeten spelen
om hoogwaardige zorg voor mensen die kwetsbaar oud wor-
den voor de lange termijn zeker te kunnen stellen.
Het (voorlopige) antwoord was dat de overheid toezicht moet
houden op de verantwoordelijkheden van zorgaanbieder en
zorgvrager.
7
Dit tweede vlugschrift gaat verder waar het eerste ophield.
Particuliere ondernemers in kleinschalige woonvormen met
zorg hebben hun intrede gedaan in de zorgsector. Deze zorg-
ondernemers, zoals ik hen verder zal noemen, werken samen
met investeerders en vastgoedpartijen. Met dit vlugschrift wil
ik verkennen wat deze samenwerking bijzonder maakt, wat de
kwaliteit ervan inhoudt en hoe die kwaliteit zichtbaar gemaakt
kan worden. Want op de kwaliteit van deze samenwerking
moet de overheid naar mijn mening ook toezicht houden.
8
De zorgondernemer wil met vraaggerichte zorg en persoonlijke
aandacht het verschil maken voor mensen die kwetsbaar oud
worden. Dat is een mooie ambitie en tegelijkertijd een uitda-
gende opdracht. Want zorg voor ouderen en particulier onder-
nemerschap is een combinatie waar Nederland nog onwennig,
of liever gezegd wantrouwend tegenover staat.
De wet- en regelgeving is dan ook helemaal afgestemd op
gevestigde non-profitorganisaties. De particuliere zorgonder-
nemer die hier tussen wil komen, zal ruimte moeten creëren.
9
Hoe kan een particuliere zorgondernemer ruimte creëren én
toezicht van partners en overheid mogelijk maken? Ik vroeg
het drie mensen die thuis zijn in de particuliere tak van zorg
voor kwetsbare ouderen. Ze gaven helder en eerlijk antwoord.
De conclusie: ruimte creëer je door openheid van zaken te
geven. De conclusie zelf is eigenlijk niet zo moeilijk om te
trekken. Maar in daden omzetten, dat is lastiger …
10
Dit vlugschrift geef ik op persoonlijke titel uit, omdat ik mij
betrokken voel bij mensen die kwetsbaar oud worden en bij
hun dierbaren. Vanuit die betrokkenheid ben ik vier jaar
geleden voorzitter geworden van de NEVEP, de Nederlandse
Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig
wonen met zorg. Dat de NEVEP in dit vlugschrift regelmatig
ter sprake komt, is dus bepaald geen toeval!
11
Ik hoop dat dit vlugschrift de lezer prikkelt en inspireert.
Hebt u ideeën over hoe de zorg voor ouderen beter kan?
Laat het mij weten!
Puck Bulthuis
12
In NRC Weekeinde van 6 februari 2016 schrijft Joke Mat in het
artikel Chip in schoen demente oudere:
‘De grote meerderheid van de circa 50.000 dementiepatiënten in
de verpleeghuizen verblijft op gesloten afdelingen. Volgens de wet
BOPZ moeten mensen instemmen met opname, maar als ze geen be-
zwaar maken kan na beoordeling door een commissie de opsluiting
worden doorgezet. Bij verzet kan tot gedwongen opname worden
besloten.
In de ouderenzorg vinden steeds meer mensen deze gang van
zaken achterhaald. Volgens hoofdinspecteur ouderenzorg van
IGZ, Anja Jonkers denken veel instellingen ten onrechte dat op-
sluiting moet. “Dat is een misverstand: in de wet staat niet dat je
de deur moet sluiten. In de wet staat dat je de deur kunt sluiten.”
13
En daarmee slaat Anja Jonkers wat mij betreft de spijker op
de kop. En ik moest direct denken aan andere regels die in
de zorg voor ouderen een rol spelen. Ik bedoel de Normen
Verantwoorde Zorg, opgesteld door wat men noemt de grote
veldpartijen, zoals Actiz, NPCF en Zorgverzekeraars Nederland.
Zolang ik Anja Jonkers ken, is het voor mij klip-en-klaar dat
deze normen erg eenzijdig worden uitgelegd.
14
Eén voorbeeld: volgens de gangbare uitleg zouden in een
woonvorm met zorg uitsluitend gekwalificeerde zorgprofes-
sionals mogen werken. Mensen zonder zorgachtergrond
zouden alleen als vrijwilliger mogen worden ingezet. In de
praktijk leidt dit tot een enorme verschraling. Juist als het
gaat om persoonlijke aandacht en betrokkenheid heeft de
particuliere zorgondernemer ook – altijd naast en samen
met de zorgprofessionals – ‘gewone’ mensen nodig om het
verschil te kunnen maken. Ze vertegenwoordigen bij uitstek
het ‘gewone’ leven, waar cliënten graag deel aan willen blijven
hebben. De Normen Verantwoorde Zorg bieden hiervoor ook
de (interpretatie)ruimte. Juist kleinschalige aanbieders zoals
NEVEP-ondernemers kunnen daar gebruik van maken om hun
cliënten optimaal van dienst te zijn én zich te onderscheiden
in de markt.
15
Benut die
ruimte,
zou ik
zeggen!
16
Natuurlijk is dat geen gemakkelijke opgave. Mensen hebben
de neiging om slaafs te volgen wat hun voorgeschreven wordt.
Maar de tijden veranderen. Steeds meer mensen stellen
vragen bij die regels. We leven in een open-source samenle-
ving, waarin iedereen toegang heeft tot informatie en zich een
mening kan vormen. Elk mens kiest zelf uit de verschillende
opties die worden aangeboden.
17
De crowd
bepaalt:
18
de macht
is aan de
consument
19
Dit is de échte transitie die plaatsvindt in de samenleving.
Ik noem dat verandering van mentaliteit door verandering van
de omstandigheden in de samenleving. En hier ligt een grote
uitdaging voor de markt van kleinschalig wonen met zorg.
Mensen vragen immers steeds meer om andere vormen van
wonen met zorg dan alleen de klassieke verpleeghuiszorg.
De exponentiële groei van deze ‘gewone huizen met zorg’
in de afgelopen vijf jaar bewijst het. In deze huizen ligt het
accent meer op welbevinden en minder op de ziekte of be-
perking. En hier ligt dus ook de kans voor investeerders,
vastgoedpartijen en zorgondernemers.
20
Mijn stelling is dat de kwaliteit van de relatie tussen investeer-
der, vastgoedpartij en zorgondernemer bepalend is voor de
nieuwe vierdeling in de care in NL:
21
goede service
goed wonen
goede zorg
goed bestuur
22
Overigens geldt deze vierdeling zowel in de klassieke
verpleeghuiszorg als in de ‘gewone huizen met zorg’.
Wat vinden jullie?
Gerard, wat vind jij van mijn stelling vanuit jouw perspectief
als expert op het gebied van investering in vastgoed?
Mark, wat vind jij van mijn stelling vanuit jouw perspectief als
expert op het gebied van projectontwikkeling?
23
Gerard Thaens,
entrepreneur,
consultant en
zorgondernemer
(Huize Zocher)
reageert:
24
Er is nogal wat aan de hand in zorgland. De overheidsbemoei-
enis neemt af als je kijkt naar de beheersing van de publieke
middelen en de invoering van scheiden wonen en zorg. Tege-
lijkertijd groeit de zorgvraag vanwege de (dubbele) vergrijzing.
In de toekomst zijn er aanzienlijk minder kapitaalslastenver-
goedingen beschikbaar. En wie betaalt bepaalt, zegt men wel
eens. Oftewel de markt krijgt meer invloed en de overheid
doet een stapje terug. Maar is dat ook de praktijk? Vanuit de
sector komen geluiden dat bijvoorbeeld verzorgingshuizen
moeten sluiten. De overheid heeft nog steeds een flinke vinger
in de pap via wet- en regelgeving en de allocatie van middelen
door objectfinanciering: productieafspraken tussen zorgkan-
toor en toegelaten instellingen. Het maatschappelijk midden-
veld stuurt bijvoorbeeld met collectieve arbeidsvoorwaarden.
25
En één ding is zeker.
In al die regels kun
je niet wonen en een
gemedicaliseerde
leefomgeving is niet
meer van deze tijd.
26
En dan rijst ook nog deze vraag: zijn al die wetten, regels en
afspraken nu wel of niet van toepassing voor nieuwe onderne-
mers? Een weerbarstige praktijk in een nog niet transparante
markt. Is het grote geld klaar voor zorgvastgoed? Dat vroeg ik
mij onlangs af in een blog op vastgoedjournaal en het plat-
form zorgvastgoed.nl. De omvang van de investeringen zijn
flink toegenomen in de afgelopen jaren maar daarmee zijn
de twijfels over deze markt nog niet weg. Duurzame (institu-
tionele) investeerders houden van solide kasstromen en niet
van gedoe en onzekerheden. Het zijn veelal of woningen of
bedrijfsruimten waar ze geld in willen steken. Afwijkende ma-
ten en beperkte alternatieve aanwendbaarheid zijn voor veel
investeerders een brug te ver.
27
Mensen met dementie hebben geen behoefte aan veel vier-
kante meters. Maar bijvoorbeeld wel aan ruime leefcirkels en
een centrale plek voor beleving, ontvangst en ontmoeting. Iets
wat niet een-twee-drie valt in te passen in een ontwerp voor
een standaard appartementencomplex. Jouw succesfactoren
voor de vierdeling in de nieuwe zorg zijn nauwelijks uit de kin-
derschoenen. Het vertrouwen in elkaars business groeit maar
het wantrouwen is er niet minder om. De reguliere zorgorga-
nisaties ontbreekt het aan zelfvertrouwen. Zij hebben het te
druk met in control blijven en vergeten te innoveren.
28
Voormalig staatssecretaris van financiën Willem Vermeend
zou zeggen dat de sector behoefte heeft aan kannibalen. Aan
nieuwe bedrijven die niet ‘besmet´ zijn met het DNA van de
oude wereld en vrij zijn om te innoveren. De tijd dringt want
de zorgvraag stijgt gestaag en daarmee ook de behoefte aan
dedicated woonruimte voor senioren en kwetsbare ouderen.
Daar ligt nog een schone taak voor de NEVEP.
29
Puck reageert:
Gerard, een helder stuk. Je stelt met overtuiging dat mijn
vierdeling van goede service, goed wonen, goed bestuur en
goede zorg nog in de kinderschoenen staat. Ik vrees dat je
conclusie de werkelijkheid goed benadert. Wel stel ik vast
dat de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de
zorg meer perspectief op transparantie biedt dan voorgaande
wetten.
30
Maar terug naar die vierdeling die in de kinderschoenen staat.
Wat zouden wij kunnen doen om het proces van volwassen
worden te versnellen? Welke wegen zouden we kunnen
bewandelen?
31
Mark Logtenberg,
commercieel
manager bij de
HD groep,
geeft zijn visie:
32
Je stelt dat de kwaliteit van de relatie tussen investeerder,
vastgoedpartij en zorgondernemer bepalend is voor de nieuwe
vierdeling in de care in NL: goede service, goed wonen, goede
zorg en goed bestuur.
Mijn visie vanuit de invalshoek van projectontwikkeling is dat
de stelling laat zien dat het bij kleinschalig wonen met zorg
om veel meer gaat dan om locatie, locatie, locatie. Voor een
goed woonproduct is de locatie veelal doorslaggevend en ver-
volgens de kwaliteit van de woning. Hierbij wordt veelal vanuit
de locatie en het vastgoed ontwikkeld.
33
Bij kleinschalig wonen
met zorg is echter niet
het vastgoed, maar zijn
de kwaliteit en het
onderscheidend concept
van de zorgondernemer
maatgevend.
34
Het programma van eisen van de zorgondernemer dient
geschreven te zijn vanuit een concept waarin welbevinden en
goede zorg vooropstaan, vertaald naar het vastgoed. Goede
service en aandacht gericht op het individu zijn, naast goede
zorg, bepalend voor het welbevinden van de bewoners.
De kwaliteit van het wonen wordt bij kleinschalig wonen met
zorg niet uitgedrukt in de grootte van het appartement.
Het comfort, de toegankelijkheid, de sfeer en het gevoel van
huiselijkheid zijn van veel groter belang.
35
Uiteraard bepaalt de locatie een groot deel van de huurprijs
en daarmee deels de vastgoedwaarde. De waardering van het
vastgoed is echter mede afhankelijk van de kwaliteit van de
zorgondernemer en het waardeoordeel van de investeerder.
Heeft de ondernemer voldoende onderscheidend vermogen in
een markt die steeds meer concurrentie van nieuwe zorgaan-
bieders kent? Heeft de zorgondernemer een reële business-
case waaruit een goede exploitatie blijkt? Is de ondernemer
solvabel genoeg om de aanloopkosten zelf te kunnen finan-
cieren? Kortom, hoe goed is de ondernemer als huurder van
het vastgoed?
36
Een goede exploitatie vergt ook goed bestuur. Er komt immers
meer bij kijken dan het leveren van goede zorg.
De ondernemer dient dan ook een goede ondernemer te zijn.
Een combinatie die in de markt van zorgverleners niet vanzelf-
sprekend is. Een markt waar veel gevraagd wordt als het gaat
om goed ondernemerschap.
37
Aan de vraag of de ondernemer voldoende zekerheden biedt
aan de vastgoedpartij (ontwikkelaar) maar voornamelijk aan
de eindbelegger van het vastgoed, gaat een intensieve fase
van kennismaken aan vooraf. Er is immers sprake van een
langjarig huurcontract, veelal met een looptijd van 15 tot 20
jaar. In de fase die voorafgaat aan het ondertekenen van het
huurcontract en de ontwikkelingsovereenkomst, is het van
belang dat drie partijen, ontwikkelaar, zorgondernemer en
investeerder intensief samenwerken, vertrouwen hebben in
elkaar en met name in de exploitatie. Pas als de eindbelegger
als financier van het vastgoed, overtuigd is van de kwaliteit
van de ondernemer, zal hij de totale ontwikkeling daadwerke-
lijk financieren.
38
Het vastgoed is uiteraard nodig voor de exploitatie, maar
uiteindelijk zijn de kwaliteit en de overtuiging van de onderne-
mer doorslaggevend voor de investeerder. Een goede relatie
tussen investeerder, vastgoedpartij en zorgondernemer, kent
absoluut een basis vanuit de kwaliteit van de zorgondernemer
ten aanzien van goede service, goed wonen, goede zorg en
goed bestuur.
39
Reactie van Puck:
Mark, ik genoot van je commentaar. De erkenning van de
onderlinge afhankelijkheid van partijen is wezenlijk. Dat
maakt ieder van de drie partijen bewust van de waarde van de
samenwerking. De miskenning van die relatie heeft als gevolg
dat er juist waarde onttrokken wordt aan het kleinschalig
wonen met zorg! In de afgelopen jaren heb ik daar de
negatieve effecten van gezien en ervaren.
40
Puck aan Bart van der Kwast:
Goede Bart, veel hebben we dit jaar gedeeld in onze gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid voor NEVEP en ons commit-
ment aan de branche voor kleinschalig wonen met zorg.
Staatsecretaris Martin van Rijn heb ik hoog. Wat was het voor
hem simpel geweest om lekker in Zeist te blijven als baas van
PGGM. Nee, hij werd staatssecretaris van Volksgezondheid op
een moment dat ook hij zag dat de overheid moest innoveren
omdat het macrobudget zorg tot onbetaalbare hoogte steeg.
Het solidariteitsbeginsel komt onder grote druk te staan. Ik
denk dat dat hem mede inspireerde tot zijn overstap. Ik denk
dat hij ook voorzag dat in de zorg, evenals in de bankenwe-
reld, de ‘grote graaiers’ ofwel de ‘cowboys’ de markt zouden
gaan domineren!
41
Als maatschappij gaan we hiervoor een hoge prijs betalen als
jij en ik en velen met ons niet bereid zijn om in alle openheid
verantwoording af te leggen over de vier elementen die cru-
ciaal zijn in onze branche: goed wonen, goed bestuur, goede
zorg en goede service voor mensen die kwetsbaar zijn en thuis
niet meer veilig kunnen wonen.
Het is mijns inziens aan de investeerders om openheid af
te dwingen bij de zorgondernemers en de vastgoedpartijen
en andersom. En dat kan alleen als in deze driehoeksrelatie
permanente openheid naar elkaar en naar de cliënten en hun
familie de gewoonste zaak van de wereld wordt! Kortom goed
ondernemingsbestuur is de kritische succesfactor bij uitstek
voor een langetermijngarantie op goed wonen met goede ser-
vice en zorg. Ik strijd hier al 20 jaar voor. En in jou heb ik een
medestander gevonden wat dit betreft!
42
Door de code-Tabaksblat is corporate governance als begrip
ruimschoots ingeburgerd. De praktijk is echter nog lang niet
zover. Uit onderzoek (Citizens disunited, B. Monks, 2013) blijkt
dat bedrijven met passieve aandeelhouders een significant
lager gemiddeld rendement hebben dan bedrijven waar de
aandeelhouders actief betrokken zijn bij het management! Dit
onderzoeksresultaat sterkt mij in de opvatting dat de relatie
tussen investeerder, vastgoedpartij en zorgondernemer open
en persoonlijk moet zijn. Graag nodig ik je uit om hierop een
reactie te geven.
43
Bart van der Kwast,
ondernemer
Administration
Backoffice for Care
en penningmeester
van de NEVEP,
reageert:
44
Kwaliteit van de zorgondernemer
Mark Logtenberg stelt: “De kwaliteit van de zorgondernemer is
doorslaggevend.” Oké, maar hoe meet je die kwaliteit? Wat zijn
je criteria? Is het genoeg dat een zorgondernemer winst maakt,
met een goede exploitatiebegroting werkt, geschoolde hand-
jes aan het bed krijgt en de zaak goed bestuurt? Is dat genoeg
als diezelfde zorgondernemer missie, visie en doelstellingen
niet duidelijk heeft en geen kaas heeft gegeten van de zachte
waarden, zoals cliëntvriendelijkheid en bejegening? Want die
cliënt is het allerbelangrijkste. Als cliënten ontevreden raken,
krijg je leegstand en is het snel gebeurd met de onderneming.
Goede solvabiliteit zegt dan niets: het geld vloeit zó weg!
45
Aantoonbare kwaliteit
De harde waarden, de kwaliteitswaarborgen die de overheid
verlangt (IGZ-normen) en de zachte waarden: de zorgonder-
nemer die succes wil boeken, dient op al deze fronten te
presteren. De investeerder en de vastgoedpartij doen er goed
aan de prestaties te monitoren. Die zorgondernemer moet dus
niet alleen kwaliteit leveren, maar ook volstrekt transparant
zijn. Waarbij het essentieel is dat hij uit eigen beweging zijn
investeerder op de hoogte houdt. Dat bevordert het vertrou-
wen bij de investeerder. En als de zorgondernemer niet aan
criteria voldoet en dus niet doet wat er is afgesproken, moet
de investeerder daar wat van kunnen zeggen.
46
Waarom zeg ik dit? Veel investeerders en vastgoedpartijen
beseffen nog niet dat dit een sector met bijzondere risico’s
is. Als een zorgondernemer onder verscherpt toezicht komt,
brengt dat de continuïteit van de onderneming direct in
gevaar. En daarmee wordt ook het gevoel van veiligheid van
cliënten, hun familie en medewerkers ondermijnd. Volgens
mij denken veel investeerders te gemakkelijk: dit is booming
business. In volume klopt dat wel, want de vraag blijft stijgen.
Financieel is het echter een stuk minder ‘booming’.
Zeker, de ondernemer die op alle fronten kwaliteit levert, kan
een fatsoenlijke boterham verdienen. Maar de rendementen
waaraan vastgoedpartijen gewend zijn: vergeet het maar.
47
Continue
kwaliteitscontrole
en transparantie
naar investeerder
en vastgoedpartij?
48
Als investeerder en vastgoedpartij kun je in zee gaan met een
zorgondernemer zonder je bewust te zijn van de bijzondere
risico’s in de sector kleinschalig wonen met zorg. Je kunt
aan de zijlijn gaan staan en wachten tot bijvoorbeeld IGZ
komt controleren. Hopelijk blijkt dan dat de zorgondernemer
aan de normen voldoet. Is dat niet het geval, dan heb je een
probleem! Die ongewenste situatie is maar op één manier
te voorkomen: continue controle op de harde en de zachte
waarden.
49
Hoe gaat de zorgondernemer om met de
geïndiceerde zorg?
Verantwoordt hij correct naar de overheid?
Zijn de personeelsleden voor wie hij geld
ontvangt, wel gekwalificeerd?
Wat voor rendementen behaalt hij op zorg en kan hij
daarmee ook zijn overhead dekken?
Is er IGZ-controle geweest?
Laat het IGZ-rapport zien dat de onderneming (weer) op
het goede spoor zit?
50
Goed bestuur, goed wonen, goede zorg en goede service: het
vraagt wat werk, maar het is allemaal te vangen in objectieve,
toetsbare criteria. Zachte waarden kun je bijvoorbeeld toetsen
in cliënttevredenheidsonderzoek. Continue kwaliteitscontrole
en openheid over de resultaten dragen ertoe bij dat zorgon-
dernemer en vastgoedpartij weten wat ze van elkaar mogen
verwachten. Realistische verwachtingen en vertrouwen vormen
de basis waarop ze met elkaar in zee zouden moeten gaan.
51
Vanzelfsprekend: transparantie naar de cliënt
Met transparantie naar elkaar zijn de partijen er echter nog
niet. Transparantie naar de (potentiële) cliënten is ook een
must. Dat betekent: communiceren op welke criteria de
zorgonderneming is gecontroleerd. De waardering op de
afzonderlijke criteria kan in een totaalcijfer worden uitgedrukt.
Het kwaliteitskeur voor kleinschalig wonen met zorg ligt aan
die waarderingsmethode ten grondslag. Als de zorgonderne-
mer hier open en eerlijk over is, weet de cliënt wat hij mag
verwachten en wat niet. Zo willen de cliënt en diens familie
uiteraard weten wat er uit de cliënttevredenheidsonderzoeken
komt, die bijvoorbeeld twee keer per jaar worden gehouden.
52
En de investeerder wil dat natuurlijk ook weten. Want op basis
van de prestaties van de ondernemer en de cliënttevreden-
heid die deze prestaties opleveren, heeft hij miljoenen geïn-
vesteerd! Zelf zou ik ook altijd willen weten hoe de zorggelden
worden verantwoord. Doet de zorgondernemer dat zo goed
dat zorgverzekeraar en overheid zeggen: hier is ons geld goed
besteed? Belangrijk, want ca. 50% van de inkomsten van de
zorgonderneming komt daarvandaan!
53
Cliënt heeft het laatste woord
Op de harde waarden zullen zorgondernemingen zich niet
zozeer van elkaar onderscheiden, verwacht ik. Open over
prijsstelling en contracten: dat ben je of niet. Wel of geen ver-
zekering in het servicepakket: kan een meer- of minderwaarde
zijn. Misschien richt een zorgondernemer zich op cliënten die
elke dag een door een chef-kok bereide warme maaltijd willen
gebruiken en bereid zijn daarvoor extra te betalen.
54
Of de
zorgondernemer
gaat naar een
voorstelling van
het Russisch
Staatscircus ...
55
Kan een
toegevoegde
waarde zijn,
maar dan moeten
je cliënten wel
van circus houden!
56
Zoals ik heb toegelicht: continue kwaliteitscontrole op basis
van objectieve criteria is absoluut noodzakelijk. Maar de cliënt
heeft het laatste woord; zijn oordeel is uiteindelijk beslissend.
Is de service goed? De cliënt is wel of niet tevreden. Goed
wonen heeft een subjectieve component. Wie altijd in de stilte
heeft gewoond, zal zich thuis voelen in een landhuis. Maar wie
de drukte van een grote stad plezierig vindt, maakt een andere
keuze.
De zorgondernemer moet zich daarnaast realiseren dat er geen
kok is die naar alle monden koken kan. De cliënt kan bijvoor-
beeld tevreden zijn en zijn kinderen juist helemaal niet. Lastig,
zeker als de kinderen via social media druk gaan uitoefenen.
Overigens hebben reguliere huizen daar ook last van.
57
De zorgondernemer doet er goed aan om zich te focussen
op zijn business: kwaliteit leveren en zorgen dat hij daarop
getoetst wordt. Over de uitkomsten van de toetsingen moet hij
open zijn, net zoals hij steeds moet laten zien welke acties hij
daarop heeft ondernomen. Een opgave die elke dag opnieuw
zijn aandacht vraagt. Voldoen aan de veldnormen waarop
IGZ controleert is bijvoorbeeld een continu proces. De zorg-
ondernemer moet daar bovenop blijven zitten en zijn mensen
scherp houden, want anders sluipt de routine binnen en zakt
het in. Het blijft mensenwerk …
58
Wat drijft de zorgondernemer?
Met al die eisen en verplichtingen moet iemand wel gek zijn
om ondernemer van een kleinschalige woononderneming met
zorg te willen worden, zou je zeggen. Inderdaad, het is elke
dag scherp zijn, keihard werken en nooit verslappen. Maar er
is ook uitzicht op de beloning. De gedreven zorgondernemer
die dit voor elkaar krijgt, haalt voldoening uit de passie en
inzet van zijn medewerkers en uit de tevredenheid en dank-
baarheid van cliënten en hun dierbaren.
59
Voldoening, tevredenheid, dankbaarheid en de fatsoenlijke
boterham waarover ik het eerder had: dat zijn niet zomaar
woorden. De particuliere zorgondernemer kan ze waarmaken.
Want hij heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van zijn
reguliere collega’s. Hij heeft geen last van de overhead en de
bureaucratische organisatiestructuur van reguliere zorginstel-
lingen. En als hij het intelligente businessmodel van de NEVEP
optimaal benut, kan hij het verschil maken voor cliënten.
Dan kan hij de personele bezetting optimaal afstemmen op de
persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt.
60
Dan hoeven cliënten niet in de twee keer daags verstrekte
incontinentieluier rond te lopen, maar dan gaan medewerkers
vaker met ze naar het toilet.
Dan hoeven de ADL-verrichtingen niet tussen 8.00 en 10.00
uur te worden ingepland, maar dan kan iemand ook om half
elf opstaan, als hij daar zin in heeft en dan wordt hij met
evenveel aandacht en liefde geholpen.
Dan hoeven cliënten niet in het ‘one size fits all’-programma
van de activiteitenbegeleider mee te doen, maar kunnen ze
onder begeleiding dingen doen die ze wél leuk vinden.
61
Cliënten ondersteunen met
aandacht,
betrokkenheid,
bezieling en
persoonlijk contact:
het kan écht.
En daar is steeds meer vraag naar…
62
Conclusie
Kwaliteit leveren, de kwaliteit laten toetsen op basis van
objectieve criteria en transparant zijn over prestaties en
verbeteracties: dat is wat de zorgondernemer moet doen.
Als het goed is, heeft hij daar de drive, de kennis, de vaar-
digheden en de ervaring voor. Om terug te keren naar het
begin van mijn betoog: als kwaliteit objectief gedefinieerd en
getoetst kan worden – en volgens mij is dat mogelijk – dan is
de kwaliteit van de zorgondernemer doorslaggevend. Maar de
vastgoedpartij en de investeerder hebben hierbij wel degelijk
een belangrijke rol. Het is aan hen om de ondernemer te vol-
gen, scherp te houden en waar mogelijk te ondersteunen.
63
Want de drie partijen moeten zich terdege
bewust zijn van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor een bijzondere
doelgroep: kwetsbare mensen in hun
laatste levensfase.
Dat vraagt om een duurzame inspanning.
Zij kunnen die inspanning leveren als zij
weten wat zij wel en niet van elkaar mogen
verwachten.
64
Reactie van Puck:
Bart, dank voor je reactie! Met de NEVEP zijn we druk doende
om de schijf van vier – goede service, goed wonen, goede
zorg en goed bestuur – te verankeren in een keurmerk dat de
gewenste kwaliteitsgaranties zal bieden. Ondertussen werken
een aantal zorgondernemers binnen de NEVEP al met het intel-
ligente businessmodel op basis van een gestandaardiseerde
backoffice. Hiermee kan de zorgondernemer 24/7 zien of op
alle fronten – service, wonen, zorg en bestuur – gedaan is wat
er afgesproken is. De zorgondernemer weet zo precies wat er
gebeurt en kan waar nodig bijsturen.
65
Handig, ook voor het toezicht door de overheid! Ook handig
voor de zorginkoper van de zorgverzekeraar! De zorgonderne-
mer kan 24/7 inzage geven aan de IGZ en de zorgverzekeraar.
Wij nodigen de IGZ en de zorgverzekeraar – en ieder ander
die geïnteresseerd is – uit om met eigen ogen te zien hoe het
businessmodel werkt.
66
Genoeg over de NEVEP, want daar gaat dit vlugschrift niet over.
Waar het wel over gaat, is dat elke ondernemer in kleinscha-
lig wonen met zorg het verschil wil maken voor mensen die
kwetsbaar ouder worden. Zijn succes is in het belang van de
cliënten. Zorgondernemers zorgen immers voor diversiteit in
het aanbod, zodat er écht wat te kiezen valt voor ouderen die
niet meer thuis kunnen wonen en hun dierbaren.
De zorgondernemer van nu weet dus dat zijn succes afhangt
van de mate waarin hij naar zijn cliënten, zijn partners
(investeerder en vastgoedpartij), de zorgverzekeraar en de
overheid transparant is over zijn prestaties.
67
Mijn conclusie is duidelijk: een ondernemer moet gewoon
kunnen aantonen dat hij garant staat voor goede service, goed
wonen, goede zorg en goed bestuur. En dat is betrekkelijk een-
voudig te regelen.
Maar de politieke werkelijkheid is altijd onvoorspelbaar.
Onlangs werd bekend dat minister Schippers het overheids-
toezicht op vastgoedplannen van zorginstellingen wil afschaf-
fen.
68
Dus
dit
is
69
de situatie:
70
particuliere
zorgondernemers
maken zich sterk
voor transparantie,
71
maar de
overheid vindt
die ineens niet
zo belangrijk meer?
72
Laat ik eindigen met een citaat uit het artikel Zorg op maat
als maatschappelijk product dat is gepubliceerd op
www.innovatieindezorg.nl.
73
“Volgens Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie en hoog-
leraar Healthcare Management verbonden aan TIAS, biedt markt-
werking meer keuzemogelijkheden maar geen garantie voor betere
opties op patiënt- of cliëntniveau. ‘De zorgvrager moet kunnen be-
schikken over relevante en toegankelijke informatie. En daar schort
het vaak aan. Dit beperkt transparantie, waardoor marktwerking
in de zorg - daar waar we het willen toestaan - niet goed tot stand
komt. Het wonderlijke is dan dat gesteld wordt dat marktwerking
voor de zorg niet opgaat. Het heeft dan echter niet met de markt of
marktwerking zelf te maken, maar met de condities waaronder de
markt zijn gang mag gaan’, concludeert Poiesz.”
74
Van Theo Poiesz heb ik inspirerende colleges gehad. En ik ben
het zeer met hem eens. Marktwerking gaat wel degelijk op
ook voor de zorg. Het is niet de markt die dwars ligt. Steeds
meer mensen stellen echter vragen bij het huidige aanbod. De
veranderende vraag van mensen bepaalt in toenemende mate
het aanbod. De macht komt dus steeds meer bij de consument
te liggen en steeds minder bij de aanbieder van zorg. Dat is
de echte transitie van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte
zorg in Nederland.
75
En daarvoor geldt:
76
geen
kwaliteit
77
zonder
transparante
informatie
78
zonder
transparante
informatie
79
geen
vergelijk
80
zonder
vergelijk
81
geen
keuze
Uitgegeven door:
Puck Bulthuis Consultancy © 2016
info@puckbulthuis.nl
1e druk, april 2016
ISBN/EAN 978-90-824267-0-0
vormgeving: reklamebureau Desaïga,desaiga.nl
drukwerk: Foprico.com
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
ISBN/EAN 978-90-824267-0-0

More Related Content

What's hot

Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?
Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?
Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?
Adriaan Vermeersch
 
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
MEE Gelderse Poort
 
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
Daanheineke
 
Eboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de VoordeurEboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de Voordeur
fritioferiksson
 
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Barbarapronk
 
jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010
Anne Herckenrath
 
Decentralisaties en informatievoorziening
Decentralisaties en informatievoorzieningDecentralisaties en informatievoorziening
Decentralisaties en informatievoorziening
Henk Blindenbach
 
Yvette Wittenberg - Ruimte voor Respijtzorg
Yvette Wittenberg - Ruimte voor RespijtzorgYvette Wittenberg - Ruimte voor Respijtzorg
Yvette Wittenberg - Ruimte voor Respijtzorg
Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland
 
Bewegen in de tijd 12 juni 2015
Bewegen in de tijd 12 juni 2015Bewegen in de tijd 12 juni 2015
Bewegen in de tijd 12 juni 2015
Aukje van Kalsbeek
 
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
NLVrouwenraad
 
Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203
Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203
Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203
Edgard Eeckman
 
Stichting SCS folder
Stichting SCS folderStichting SCS folder
Stichting SCS folder
Joop van Delden
 
Memorandum Dringende Medische hulp
Memorandum Dringende Medische hulpMemorandum Dringende Medische hulp
Memorandum Dringende Medische hulp
Hanne Stevens
 
Gezocht Betrouwbare Data[1]
Gezocht Betrouwbare Data[1]Gezocht Betrouwbare Data[1]
Gezocht Betrouwbare Data[1]
gerdaenerik
 

What's hot (17)

Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?
Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?
Vermaatschappelijking van de zorg: is er een verschil tussen droom en realiteit?
 
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
MEE Gelderse Poort Jaarbeeld 2013
 
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning in sa...
 
IM-prove nummer 6
IM-prove nummer 6IM-prove nummer 6
IM-prove nummer 6
 
Eboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de VoordeurEboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de Voordeur
 
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
 
jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010
 
Decentralisaties en informatievoorziening
Decentralisaties en informatievoorzieningDecentralisaties en informatievoorziening
Decentralisaties en informatievoorziening
 
Yvette Wittenberg - Ruimte voor Respijtzorg
Yvette Wittenberg - Ruimte voor RespijtzorgYvette Wittenberg - Ruimte voor Respijtzorg
Yvette Wittenberg - Ruimte voor Respijtzorg
 
Cirkel van onmacht
Cirkel van onmachtCirkel van onmacht
Cirkel van onmacht
 
Bewegen in de tijd 12 juni 2015
Bewegen in de tijd 12 juni 2015Bewegen in de tijd 12 juni 2015
Bewegen in de tijd 12 juni 2015
 
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
Aanbevelingen Vrouwenpodium Prinsesjesdag 2014
 
Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203
Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203
Antenne-Patiënten hebben rechten en plichten aug 203
 
Stichting SCS folder
Stichting SCS folderStichting SCS folder
Stichting SCS folder
 
Memorandum Dringende Medische hulp
Memorandum Dringende Medische hulpMemorandum Dringende Medische hulp
Memorandum Dringende Medische hulp
 
Rapport ouderenbehoeftenonderzoek
Rapport ouderenbehoeftenonderzoekRapport ouderenbehoeftenonderzoek
Rapport ouderenbehoeftenonderzoek
 
Gezocht Betrouwbare Data[1]
Gezocht Betrouwbare Data[1]Gezocht Betrouwbare Data[1]
Gezocht Betrouwbare Data[1]
 

Viewers also liked

Kaya Product Coffee Table book - Acne
Kaya Product Coffee Table book - AcneKaya Product Coffee Table book - Acne
Kaya Product Coffee Table book - Acne
Karanpreet Bindra
 
Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...
Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...
Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...
Ingeniería y Gestión Ambiental
 
Latin America Seminar
Latin America SeminarLatin America Seminar
Latin America Seminar
Andrew D. Oporto
 
Kaya Product Coffee Table book - Sun
Kaya Product Coffee Table book - SunKaya Product Coffee Table book - Sun
Kaya Product Coffee Table book - Sun
Karanpreet Bindra
 
C & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three Documents
C & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three DocumentsC & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three Documents
C & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three Documents
Peter Warcup
 
Андрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-Франківська
Андрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-ФранківськаАндрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-Франківська
Андрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-Франківська
Vadym Denysenko
 
In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...
In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...
In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...
Georgie Brough
 
The Cutting Edge
The Cutting EdgeThe Cutting Edge
The Cutting Edge
Andrew D. Oporto
 
Exp Imp Guidelines
Exp Imp GuidelinesExp Imp Guidelines
Exp Imp Guidelines
Andrew D. Oporto
 
Kaya Product Coffee Table book - YE
Kaya Product Coffee Table book - YEKaya Product Coffee Table book - YE
Kaya Product Coffee Table book - YE
Karanpreet Bindra
 
Kaya Product Coffee Table book - Fairness
Kaya Product Coffee Table book - FairnessKaya Product Coffee Table book - Fairness
Kaya Product Coffee Table book - Fairness
Karanpreet Bindra
 
Kaya Product Coffee Table book - WR
Kaya Product Coffee Table book - WRKaya Product Coffee Table book - WR
Kaya Product Coffee Table book - WR
Karanpreet Bindra
 
re:publica presentation
re:publica presentationre:publica presentation
re:publica presentation
Offene Archive
 
Cisco asa firepower models—the fact sheet
Cisco asa firepower models—the fact sheetCisco asa firepower models—the fact sheet
Cisco asa firepower models—the fact sheet
IT Tech
 
Software
SoftwareSoftware
We media’ and democracy – student revision ppt
We media’ and democracy – student revision pptWe media’ and democracy – student revision ppt
We media’ and democracy – student revision ppt
chrisianwelch
 
é Carnaval humberto poeta
é Carnaval humberto poetaé Carnaval humberto poeta
é Carnaval humberto poeta
Luzia Gabriele
 

Viewers also liked (17)

Kaya Product Coffee Table book - Acne
Kaya Product Coffee Table book - AcneKaya Product Coffee Table book - Acne
Kaya Product Coffee Table book - Acne
 
Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...
Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...
Guía para formulación participativa de proyectos en organizaciones de base co...
 
Latin America Seminar
Latin America SeminarLatin America Seminar
Latin America Seminar
 
Kaya Product Coffee Table book - Sun
Kaya Product Coffee Table book - SunKaya Product Coffee Table book - Sun
Kaya Product Coffee Table book - Sun
 
C & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three Documents
C & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three DocumentsC & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three Documents
C & G Fab and Weld Eng Tech Part Two and Three Documents
 
Андрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-Франківська
Андрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-ФранківськаАндрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-Франківська
Андрій Коман, ГО «Вело-Франківськ» Усе про велоінфраструктуру Івано-Франківська
 
In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...
In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...
In what ways does your media product use, develop or challenge forms and conv...
 
The Cutting Edge
The Cutting EdgeThe Cutting Edge
The Cutting Edge
 
Exp Imp Guidelines
Exp Imp GuidelinesExp Imp Guidelines
Exp Imp Guidelines
 
Kaya Product Coffee Table book - YE
Kaya Product Coffee Table book - YEKaya Product Coffee Table book - YE
Kaya Product Coffee Table book - YE
 
Kaya Product Coffee Table book - Fairness
Kaya Product Coffee Table book - FairnessKaya Product Coffee Table book - Fairness
Kaya Product Coffee Table book - Fairness
 
Kaya Product Coffee Table book - WR
Kaya Product Coffee Table book - WRKaya Product Coffee Table book - WR
Kaya Product Coffee Table book - WR
 
re:publica presentation
re:publica presentationre:publica presentation
re:publica presentation
 
Cisco asa firepower models—the fact sheet
Cisco asa firepower models—the fact sheetCisco asa firepower models—the fact sheet
Cisco asa firepower models—the fact sheet
 
Software
SoftwareSoftware
Software
 
We media’ and democracy – student revision ppt
We media’ and democracy – student revision pptWe media’ and democracy – student revision ppt
We media’ and democracy – student revision ppt
 
é Carnaval humberto poeta
é Carnaval humberto poetaé Carnaval humberto poeta
é Carnaval humberto poeta
 

Similar to Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?

Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisatiesInzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar
 
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderenVerpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Significant
 
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTankEindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Petra Pubben
 
loc-visieboekje-def.
loc-visieboekje-def.loc-visieboekje-def.
loc-visieboekje-def.
Fokke Vreeken
 
De Kennismakers: Bianca Buurman
De Kennismakers: Bianca BuurmanDe Kennismakers: Bianca Buurman
De Kennismakers: Bianca Buurman
Martine Steen
 
BijZ09_V02_Kennis-Makers
BijZ09_V02_Kennis-MakersBijZ09_V02_Kennis-Makers
BijZ09_V02_Kennis-Makers
Martine Steen
 
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versieKeuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
Guido Montulet
 
Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg
Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de ZorgSuccesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg
Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg
Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim
 
Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14
Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14
Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14
dagmar van amerongen
 
Verslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid defVerslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid def
Skipr Team
 
Caring community als wenkend perspectief
Caring community als wenkend perspectiefCaring community als wenkend perspectief
Caring community als wenkend perspectief
Geert van der Heijden
 
Het sociale domein
Het sociale domeinHet sociale domein
Het sociale domein
Michiel Verbeek
 
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZPDe-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
Arnaud Veere
 
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & WelzijnVerandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Eric Visch
 
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016 E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
jaap_roorda
 
G-Home Report: Social Security
G-Home Report: Social SecurityG-Home Report: Social Security
G-Home Report: Social Security
G1000org
 
Inzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibiliseringInzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibilisering
Rob de Munck
 
ICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient EmpowermentICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient Empowerment
Oscar Rietkerk
 
Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraal
Ivo Cerfontaine
 

Similar to Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? (20)

Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisatiesInzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
 
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderenVerpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
 
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTankEindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
 
loc-visieboekje-def.
loc-visieboekje-def.loc-visieboekje-def.
loc-visieboekje-def.
 
De Kennismakers: Bianca Buurman
De Kennismakers: Bianca BuurmanDe Kennismakers: Bianca Buurman
De Kennismakers: Bianca Buurman
 
BijZ09_V02_Kennis-Makers
BijZ09_V02_Kennis-MakersBijZ09_V02_Kennis-Makers
BijZ09_V02_Kennis-Makers
 
Vitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visieVitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visie
 
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versieKeuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
 
Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg
Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de ZorgSuccesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg
Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg
 
Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14
Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14
Verhalen De Mantelzorger_ Dagmar van Amerongen 11feb14
 
Verslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid defVerslag dagv arbeid def
Verslag dagv arbeid def
 
Caring community als wenkend perspectief
Caring community als wenkend perspectiefCaring community als wenkend perspectief
Caring community als wenkend perspectief
 
Het sociale domein
Het sociale domeinHet sociale domein
Het sociale domein
 
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZPDe-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
De-ZZP-Maatschappij-KIZO-ECHTZZP
 
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & WelzijnVerandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
 
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016 E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
 
G-Home Report: Social Security
G-Home Report: Social SecurityG-Home Report: Social Security
G-Home Report: Social Security
 
Inzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibiliseringInzetbaar trends in flexibilisering
Inzetbaar trends in flexibilisering
 
ICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient EmpowermentICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient Empowerment
 
Whitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraalWhitepaper de patient centraal
Whitepaper de patient centraal
 

Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?

 • 5. 5 De vergrijzing neemt verder toe. De zorgkosten rijzen de pan uit. Hoe moet dat als ik straks – zeg over twintig jaar – kwetsbaar oud word en niet meer thuis kan wonen? Heb ik dan nog iets te kiezen? Of stoppen ze me ergens weg? Het is hét schrikbeeld van de vijftig- en zestigplussers van nu. Dit schrikbeeld dreigt werkelijkheid te worden. Dat mag niet gebeuren! En dat hoeft ook niet te gebeuren, wanneer we als samenleving de zorg anders, slimmer en persoonlijker weten te maken. Daar is wel – én snel! – een omslag in denken en doen voor nodig. Met een reeks vlugschriften over actuele zorgthema’s wil ik die omslag helpen bevorderen.
 • 6. 6 Het eerste vlugschrift zag in augustus 2015 het licht. Het had als vertrekpunt dat de houdbaarheid, de betaalbaarheid en de solidariteit van de zorg voor mensen die kwetsbaar oud worden, onder grote druk staan. Een urgent probleem, omdat de zorgvraag ondertussen toeneemt. In het eerste vlugschrift stelde ik de vraag welke rol de overheid zou moeten spelen om hoogwaardige zorg voor mensen die kwetsbaar oud wor- den voor de lange termijn zeker te kunnen stellen. Het (voorlopige) antwoord was dat de overheid toezicht moet houden op de verantwoordelijkheden van zorgaanbieder en zorgvrager.
 • 7. 7 Dit tweede vlugschrift gaat verder waar het eerste ophield. Particuliere ondernemers in kleinschalige woonvormen met zorg hebben hun intrede gedaan in de zorgsector. Deze zorg- ondernemers, zoals ik hen verder zal noemen, werken samen met investeerders en vastgoedpartijen. Met dit vlugschrift wil ik verkennen wat deze samenwerking bijzonder maakt, wat de kwaliteit ervan inhoudt en hoe die kwaliteit zichtbaar gemaakt kan worden. Want op de kwaliteit van deze samenwerking moet de overheid naar mijn mening ook toezicht houden.
 • 8. 8 De zorgondernemer wil met vraaggerichte zorg en persoonlijke aandacht het verschil maken voor mensen die kwetsbaar oud worden. Dat is een mooie ambitie en tegelijkertijd een uitda- gende opdracht. Want zorg voor ouderen en particulier onder- nemerschap is een combinatie waar Nederland nog onwennig, of liever gezegd wantrouwend tegenover staat. De wet- en regelgeving is dan ook helemaal afgestemd op gevestigde non-profitorganisaties. De particuliere zorgonder- nemer die hier tussen wil komen, zal ruimte moeten creëren.
 • 9. 9 Hoe kan een particuliere zorgondernemer ruimte creëren én toezicht van partners en overheid mogelijk maken? Ik vroeg het drie mensen die thuis zijn in de particuliere tak van zorg voor kwetsbare ouderen. Ze gaven helder en eerlijk antwoord. De conclusie: ruimte creëer je door openheid van zaken te geven. De conclusie zelf is eigenlijk niet zo moeilijk om te trekken. Maar in daden omzetten, dat is lastiger …
 • 10. 10 Dit vlugschrift geef ik op persoonlijke titel uit, omdat ik mij betrokken voel bij mensen die kwetsbaar oud worden en bij hun dierbaren. Vanuit die betrokkenheid ben ik vier jaar geleden voorzitter geworden van de NEVEP, de Nederlandse Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg. Dat de NEVEP in dit vlugschrift regelmatig ter sprake komt, is dus bepaald geen toeval!
 • 11. 11 Ik hoop dat dit vlugschrift de lezer prikkelt en inspireert. Hebt u ideeën over hoe de zorg voor ouderen beter kan? Laat het mij weten! Puck Bulthuis
 • 12. 12 In NRC Weekeinde van 6 februari 2016 schrijft Joke Mat in het artikel Chip in schoen demente oudere: ‘De grote meerderheid van de circa 50.000 dementiepatiënten in de verpleeghuizen verblijft op gesloten afdelingen. Volgens de wet BOPZ moeten mensen instemmen met opname, maar als ze geen be- zwaar maken kan na beoordeling door een commissie de opsluiting worden doorgezet. Bij verzet kan tot gedwongen opname worden besloten. In de ouderenzorg vinden steeds meer mensen deze gang van zaken achterhaald. Volgens hoofdinspecteur ouderenzorg van IGZ, Anja Jonkers denken veel instellingen ten onrechte dat op- sluiting moet. “Dat is een misverstand: in de wet staat niet dat je de deur moet sluiten. In de wet staat dat je de deur kunt sluiten.”
 • 13. 13 En daarmee slaat Anja Jonkers wat mij betreft de spijker op de kop. En ik moest direct denken aan andere regels die in de zorg voor ouderen een rol spelen. Ik bedoel de Normen Verantwoorde Zorg, opgesteld door wat men noemt de grote veldpartijen, zoals Actiz, NPCF en Zorgverzekeraars Nederland. Zolang ik Anja Jonkers ken, is het voor mij klip-en-klaar dat deze normen erg eenzijdig worden uitgelegd.
 • 14. 14 Eén voorbeeld: volgens de gangbare uitleg zouden in een woonvorm met zorg uitsluitend gekwalificeerde zorgprofes- sionals mogen werken. Mensen zonder zorgachtergrond zouden alleen als vrijwilliger mogen worden ingezet. In de praktijk leidt dit tot een enorme verschraling. Juist als het gaat om persoonlijke aandacht en betrokkenheid heeft de particuliere zorgondernemer ook – altijd naast en samen met de zorgprofessionals – ‘gewone’ mensen nodig om het verschil te kunnen maken. Ze vertegenwoordigen bij uitstek het ‘gewone’ leven, waar cliënten graag deel aan willen blijven hebben. De Normen Verantwoorde Zorg bieden hiervoor ook de (interpretatie)ruimte. Juist kleinschalige aanbieders zoals NEVEP-ondernemers kunnen daar gebruik van maken om hun cliënten optimaal van dienst te zijn én zich te onderscheiden in de markt.
 • 16. 16 Natuurlijk is dat geen gemakkelijke opgave. Mensen hebben de neiging om slaafs te volgen wat hun voorgeschreven wordt. Maar de tijden veranderen. Steeds meer mensen stellen vragen bij die regels. We leven in een open-source samenle- ving, waarin iedereen toegang heeft tot informatie en zich een mening kan vormen. Elk mens kiest zelf uit de verschillende opties die worden aangeboden.
 • 18. 18 de macht is aan de consument
 • 19. 19 Dit is de échte transitie die plaatsvindt in de samenleving. Ik noem dat verandering van mentaliteit door verandering van de omstandigheden in de samenleving. En hier ligt een grote uitdaging voor de markt van kleinschalig wonen met zorg. Mensen vragen immers steeds meer om andere vormen van wonen met zorg dan alleen de klassieke verpleeghuiszorg. De exponentiële groei van deze ‘gewone huizen met zorg’ in de afgelopen vijf jaar bewijst het. In deze huizen ligt het accent meer op welbevinden en minder op de ziekte of be- perking. En hier ligt dus ook de kans voor investeerders, vastgoedpartijen en zorgondernemers.
 • 20. 20 Mijn stelling is dat de kwaliteit van de relatie tussen investeer- der, vastgoedpartij en zorgondernemer bepalend is voor de nieuwe vierdeling in de care in NL:
 • 22. 22 Overigens geldt deze vierdeling zowel in de klassieke verpleeghuiszorg als in de ‘gewone huizen met zorg’. Wat vinden jullie? Gerard, wat vind jij van mijn stelling vanuit jouw perspectief als expert op het gebied van investering in vastgoed? Mark, wat vind jij van mijn stelling vanuit jouw perspectief als expert op het gebied van projectontwikkeling?
 • 24. 24 Er is nogal wat aan de hand in zorgland. De overheidsbemoei- enis neemt af als je kijkt naar de beheersing van de publieke middelen en de invoering van scheiden wonen en zorg. Tege- lijkertijd groeit de zorgvraag vanwege de (dubbele) vergrijzing. In de toekomst zijn er aanzienlijk minder kapitaalslastenver- goedingen beschikbaar. En wie betaalt bepaalt, zegt men wel eens. Oftewel de markt krijgt meer invloed en de overheid doet een stapje terug. Maar is dat ook de praktijk? Vanuit de sector komen geluiden dat bijvoorbeeld verzorgingshuizen moeten sluiten. De overheid heeft nog steeds een flinke vinger in de pap via wet- en regelgeving en de allocatie van middelen door objectfinanciering: productieafspraken tussen zorgkan- toor en toegelaten instellingen. Het maatschappelijk midden- veld stuurt bijvoorbeeld met collectieve arbeidsvoorwaarden.
 • 25. 25 En één ding is zeker. In al die regels kun je niet wonen en een gemedicaliseerde leefomgeving is niet meer van deze tijd.
 • 26. 26 En dan rijst ook nog deze vraag: zijn al die wetten, regels en afspraken nu wel of niet van toepassing voor nieuwe onderne- mers? Een weerbarstige praktijk in een nog niet transparante markt. Is het grote geld klaar voor zorgvastgoed? Dat vroeg ik mij onlangs af in een blog op vastgoedjournaal en het plat- form zorgvastgoed.nl. De omvang van de investeringen zijn flink toegenomen in de afgelopen jaren maar daarmee zijn de twijfels over deze markt nog niet weg. Duurzame (institu- tionele) investeerders houden van solide kasstromen en niet van gedoe en onzekerheden. Het zijn veelal of woningen of bedrijfsruimten waar ze geld in willen steken. Afwijkende ma- ten en beperkte alternatieve aanwendbaarheid zijn voor veel investeerders een brug te ver.
 • 27. 27 Mensen met dementie hebben geen behoefte aan veel vier- kante meters. Maar bijvoorbeeld wel aan ruime leefcirkels en een centrale plek voor beleving, ontvangst en ontmoeting. Iets wat niet een-twee-drie valt in te passen in een ontwerp voor een standaard appartementencomplex. Jouw succesfactoren voor de vierdeling in de nieuwe zorg zijn nauwelijks uit de kin- derschoenen. Het vertrouwen in elkaars business groeit maar het wantrouwen is er niet minder om. De reguliere zorgorga- nisaties ontbreekt het aan zelfvertrouwen. Zij hebben het te druk met in control blijven en vergeten te innoveren.
 • 28. 28 Voormalig staatssecretaris van financiën Willem Vermeend zou zeggen dat de sector behoefte heeft aan kannibalen. Aan nieuwe bedrijven die niet ‘besmet´ zijn met het DNA van de oude wereld en vrij zijn om te innoveren. De tijd dringt want de zorgvraag stijgt gestaag en daarmee ook de behoefte aan dedicated woonruimte voor senioren en kwetsbare ouderen. Daar ligt nog een schone taak voor de NEVEP.
 • 29. 29 Puck reageert: Gerard, een helder stuk. Je stelt met overtuiging dat mijn vierdeling van goede service, goed wonen, goed bestuur en goede zorg nog in de kinderschoenen staat. Ik vrees dat je conclusie de werkelijkheid goed benadert. Wel stel ik vast dat de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg meer perspectief op transparantie biedt dan voorgaande wetten.
 • 30. 30 Maar terug naar die vierdeling die in de kinderschoenen staat. Wat zouden wij kunnen doen om het proces van volwassen worden te versnellen? Welke wegen zouden we kunnen bewandelen?
 • 31. 31 Mark Logtenberg, commercieel manager bij de HD groep, geeft zijn visie:
 • 32. 32 Je stelt dat de kwaliteit van de relatie tussen investeerder, vastgoedpartij en zorgondernemer bepalend is voor de nieuwe vierdeling in de care in NL: goede service, goed wonen, goede zorg en goed bestuur. Mijn visie vanuit de invalshoek van projectontwikkeling is dat de stelling laat zien dat het bij kleinschalig wonen met zorg om veel meer gaat dan om locatie, locatie, locatie. Voor een goed woonproduct is de locatie veelal doorslaggevend en ver- volgens de kwaliteit van de woning. Hierbij wordt veelal vanuit de locatie en het vastgoed ontwikkeld.
 • 33. 33 Bij kleinschalig wonen met zorg is echter niet het vastgoed, maar zijn de kwaliteit en het onderscheidend concept van de zorgondernemer maatgevend.
 • 34. 34 Het programma van eisen van de zorgondernemer dient geschreven te zijn vanuit een concept waarin welbevinden en goede zorg vooropstaan, vertaald naar het vastgoed. Goede service en aandacht gericht op het individu zijn, naast goede zorg, bepalend voor het welbevinden van de bewoners. De kwaliteit van het wonen wordt bij kleinschalig wonen met zorg niet uitgedrukt in de grootte van het appartement. Het comfort, de toegankelijkheid, de sfeer en het gevoel van huiselijkheid zijn van veel groter belang.
 • 35. 35 Uiteraard bepaalt de locatie een groot deel van de huurprijs en daarmee deels de vastgoedwaarde. De waardering van het vastgoed is echter mede afhankelijk van de kwaliteit van de zorgondernemer en het waardeoordeel van de investeerder. Heeft de ondernemer voldoende onderscheidend vermogen in een markt die steeds meer concurrentie van nieuwe zorgaan- bieders kent? Heeft de zorgondernemer een reële business- case waaruit een goede exploitatie blijkt? Is de ondernemer solvabel genoeg om de aanloopkosten zelf te kunnen finan- cieren? Kortom, hoe goed is de ondernemer als huurder van het vastgoed?
 • 36. 36 Een goede exploitatie vergt ook goed bestuur. Er komt immers meer bij kijken dan het leveren van goede zorg. De ondernemer dient dan ook een goede ondernemer te zijn. Een combinatie die in de markt van zorgverleners niet vanzelf- sprekend is. Een markt waar veel gevraagd wordt als het gaat om goed ondernemerschap.
 • 37. 37 Aan de vraag of de ondernemer voldoende zekerheden biedt aan de vastgoedpartij (ontwikkelaar) maar voornamelijk aan de eindbelegger van het vastgoed, gaat een intensieve fase van kennismaken aan vooraf. Er is immers sprake van een langjarig huurcontract, veelal met een looptijd van 15 tot 20 jaar. In de fase die voorafgaat aan het ondertekenen van het huurcontract en de ontwikkelingsovereenkomst, is het van belang dat drie partijen, ontwikkelaar, zorgondernemer en investeerder intensief samenwerken, vertrouwen hebben in elkaar en met name in de exploitatie. Pas als de eindbelegger als financier van het vastgoed, overtuigd is van de kwaliteit van de ondernemer, zal hij de totale ontwikkeling daadwerke- lijk financieren.
 • 38. 38 Het vastgoed is uiteraard nodig voor de exploitatie, maar uiteindelijk zijn de kwaliteit en de overtuiging van de onderne- mer doorslaggevend voor de investeerder. Een goede relatie tussen investeerder, vastgoedpartij en zorgondernemer, kent absoluut een basis vanuit de kwaliteit van de zorgondernemer ten aanzien van goede service, goed wonen, goede zorg en goed bestuur.
 • 39. 39 Reactie van Puck: Mark, ik genoot van je commentaar. De erkenning van de onderlinge afhankelijkheid van partijen is wezenlijk. Dat maakt ieder van de drie partijen bewust van de waarde van de samenwerking. De miskenning van die relatie heeft als gevolg dat er juist waarde onttrokken wordt aan het kleinschalig wonen met zorg! In de afgelopen jaren heb ik daar de negatieve effecten van gezien en ervaren.
 • 40. 40 Puck aan Bart van der Kwast: Goede Bart, veel hebben we dit jaar gedeeld in onze gemeen- schappelijke verantwoordelijkheid voor NEVEP en ons commit- ment aan de branche voor kleinschalig wonen met zorg. Staatsecretaris Martin van Rijn heb ik hoog. Wat was het voor hem simpel geweest om lekker in Zeist te blijven als baas van PGGM. Nee, hij werd staatssecretaris van Volksgezondheid op een moment dat ook hij zag dat de overheid moest innoveren omdat het macrobudget zorg tot onbetaalbare hoogte steeg. Het solidariteitsbeginsel komt onder grote druk te staan. Ik denk dat dat hem mede inspireerde tot zijn overstap. Ik denk dat hij ook voorzag dat in de zorg, evenals in de bankenwe- reld, de ‘grote graaiers’ ofwel de ‘cowboys’ de markt zouden gaan domineren!
 • 41. 41 Als maatschappij gaan we hiervoor een hoge prijs betalen als jij en ik en velen met ons niet bereid zijn om in alle openheid verantwoording af te leggen over de vier elementen die cru- ciaal zijn in onze branche: goed wonen, goed bestuur, goede zorg en goede service voor mensen die kwetsbaar zijn en thuis niet meer veilig kunnen wonen. Het is mijns inziens aan de investeerders om openheid af te dwingen bij de zorgondernemers en de vastgoedpartijen en andersom. En dat kan alleen als in deze driehoeksrelatie permanente openheid naar elkaar en naar de cliënten en hun familie de gewoonste zaak van de wereld wordt! Kortom goed ondernemingsbestuur is de kritische succesfactor bij uitstek voor een langetermijngarantie op goed wonen met goede ser- vice en zorg. Ik strijd hier al 20 jaar voor. En in jou heb ik een medestander gevonden wat dit betreft!
 • 42. 42 Door de code-Tabaksblat is corporate governance als begrip ruimschoots ingeburgerd. De praktijk is echter nog lang niet zover. Uit onderzoek (Citizens disunited, B. Monks, 2013) blijkt dat bedrijven met passieve aandeelhouders een significant lager gemiddeld rendement hebben dan bedrijven waar de aandeelhouders actief betrokken zijn bij het management! Dit onderzoeksresultaat sterkt mij in de opvatting dat de relatie tussen investeerder, vastgoedpartij en zorgondernemer open en persoonlijk moet zijn. Graag nodig ik je uit om hierop een reactie te geven.
 • 43. 43 Bart van der Kwast, ondernemer Administration Backoffice for Care en penningmeester van de NEVEP, reageert:
 • 44. 44 Kwaliteit van de zorgondernemer Mark Logtenberg stelt: “De kwaliteit van de zorgondernemer is doorslaggevend.” Oké, maar hoe meet je die kwaliteit? Wat zijn je criteria? Is het genoeg dat een zorgondernemer winst maakt, met een goede exploitatiebegroting werkt, geschoolde hand- jes aan het bed krijgt en de zaak goed bestuurt? Is dat genoeg als diezelfde zorgondernemer missie, visie en doelstellingen niet duidelijk heeft en geen kaas heeft gegeten van de zachte waarden, zoals cliëntvriendelijkheid en bejegening? Want die cliënt is het allerbelangrijkste. Als cliënten ontevreden raken, krijg je leegstand en is het snel gebeurd met de onderneming. Goede solvabiliteit zegt dan niets: het geld vloeit zó weg!
 • 45. 45 Aantoonbare kwaliteit De harde waarden, de kwaliteitswaarborgen die de overheid verlangt (IGZ-normen) en de zachte waarden: de zorgonder- nemer die succes wil boeken, dient op al deze fronten te presteren. De investeerder en de vastgoedpartij doen er goed aan de prestaties te monitoren. Die zorgondernemer moet dus niet alleen kwaliteit leveren, maar ook volstrekt transparant zijn. Waarbij het essentieel is dat hij uit eigen beweging zijn investeerder op de hoogte houdt. Dat bevordert het vertrou- wen bij de investeerder. En als de zorgondernemer niet aan criteria voldoet en dus niet doet wat er is afgesproken, moet de investeerder daar wat van kunnen zeggen.
 • 46. 46 Waarom zeg ik dit? Veel investeerders en vastgoedpartijen beseffen nog niet dat dit een sector met bijzondere risico’s is. Als een zorgondernemer onder verscherpt toezicht komt, brengt dat de continuïteit van de onderneming direct in gevaar. En daarmee wordt ook het gevoel van veiligheid van cliënten, hun familie en medewerkers ondermijnd. Volgens mij denken veel investeerders te gemakkelijk: dit is booming business. In volume klopt dat wel, want de vraag blijft stijgen. Financieel is het echter een stuk minder ‘booming’. Zeker, de ondernemer die op alle fronten kwaliteit levert, kan een fatsoenlijke boterham verdienen. Maar de rendementen waaraan vastgoedpartijen gewend zijn: vergeet het maar.
 • 48. 48 Als investeerder en vastgoedpartij kun je in zee gaan met een zorgondernemer zonder je bewust te zijn van de bijzondere risico’s in de sector kleinschalig wonen met zorg. Je kunt aan de zijlijn gaan staan en wachten tot bijvoorbeeld IGZ komt controleren. Hopelijk blijkt dan dat de zorgondernemer aan de normen voldoet. Is dat niet het geval, dan heb je een probleem! Die ongewenste situatie is maar op één manier te voorkomen: continue controle op de harde en de zachte waarden.
 • 49. 49 Hoe gaat de zorgondernemer om met de geïndiceerde zorg? Verantwoordt hij correct naar de overheid? Zijn de personeelsleden voor wie hij geld ontvangt, wel gekwalificeerd? Wat voor rendementen behaalt hij op zorg en kan hij daarmee ook zijn overhead dekken? Is er IGZ-controle geweest? Laat het IGZ-rapport zien dat de onderneming (weer) op het goede spoor zit?
 • 50. 50 Goed bestuur, goed wonen, goede zorg en goede service: het vraagt wat werk, maar het is allemaal te vangen in objectieve, toetsbare criteria. Zachte waarden kun je bijvoorbeeld toetsen in cliënttevredenheidsonderzoek. Continue kwaliteitscontrole en openheid over de resultaten dragen ertoe bij dat zorgon- dernemer en vastgoedpartij weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Realistische verwachtingen en vertrouwen vormen de basis waarop ze met elkaar in zee zouden moeten gaan.
 • 51. 51 Vanzelfsprekend: transparantie naar de cliënt Met transparantie naar elkaar zijn de partijen er echter nog niet. Transparantie naar de (potentiële) cliënten is ook een must. Dat betekent: communiceren op welke criteria de zorgonderneming is gecontroleerd. De waardering op de afzonderlijke criteria kan in een totaalcijfer worden uitgedrukt. Het kwaliteitskeur voor kleinschalig wonen met zorg ligt aan die waarderingsmethode ten grondslag. Als de zorgonderne- mer hier open en eerlijk over is, weet de cliënt wat hij mag verwachten en wat niet. Zo willen de cliënt en diens familie uiteraard weten wat er uit de cliënttevredenheidsonderzoeken komt, die bijvoorbeeld twee keer per jaar worden gehouden.
 • 52. 52 En de investeerder wil dat natuurlijk ook weten. Want op basis van de prestaties van de ondernemer en de cliënttevreden- heid die deze prestaties opleveren, heeft hij miljoenen geïn- vesteerd! Zelf zou ik ook altijd willen weten hoe de zorggelden worden verantwoord. Doet de zorgondernemer dat zo goed dat zorgverzekeraar en overheid zeggen: hier is ons geld goed besteed? Belangrijk, want ca. 50% van de inkomsten van de zorgonderneming komt daarvandaan!
 • 53. 53 Cliënt heeft het laatste woord Op de harde waarden zullen zorgondernemingen zich niet zozeer van elkaar onderscheiden, verwacht ik. Open over prijsstelling en contracten: dat ben je of niet. Wel of geen ver- zekering in het servicepakket: kan een meer- of minderwaarde zijn. Misschien richt een zorgondernemer zich op cliënten die elke dag een door een chef-kok bereide warme maaltijd willen gebruiken en bereid zijn daarvoor extra te betalen.
 • 54. 54 Of de zorgondernemer gaat naar een voorstelling van het Russisch Staatscircus ...
 • 55. 55 Kan een toegevoegde waarde zijn, maar dan moeten je cliënten wel van circus houden!
 • 56. 56 Zoals ik heb toegelicht: continue kwaliteitscontrole op basis van objectieve criteria is absoluut noodzakelijk. Maar de cliënt heeft het laatste woord; zijn oordeel is uiteindelijk beslissend. Is de service goed? De cliënt is wel of niet tevreden. Goed wonen heeft een subjectieve component. Wie altijd in de stilte heeft gewoond, zal zich thuis voelen in een landhuis. Maar wie de drukte van een grote stad plezierig vindt, maakt een andere keuze. De zorgondernemer moet zich daarnaast realiseren dat er geen kok is die naar alle monden koken kan. De cliënt kan bijvoor- beeld tevreden zijn en zijn kinderen juist helemaal niet. Lastig, zeker als de kinderen via social media druk gaan uitoefenen. Overigens hebben reguliere huizen daar ook last van.
 • 57. 57 De zorgondernemer doet er goed aan om zich te focussen op zijn business: kwaliteit leveren en zorgen dat hij daarop getoetst wordt. Over de uitkomsten van de toetsingen moet hij open zijn, net zoals hij steeds moet laten zien welke acties hij daarop heeft ondernomen. Een opgave die elke dag opnieuw zijn aandacht vraagt. Voldoen aan de veldnormen waarop IGZ controleert is bijvoorbeeld een continu proces. De zorg- ondernemer moet daar bovenop blijven zitten en zijn mensen scherp houden, want anders sluipt de routine binnen en zakt het in. Het blijft mensenwerk …
 • 58. 58 Wat drijft de zorgondernemer? Met al die eisen en verplichtingen moet iemand wel gek zijn om ondernemer van een kleinschalige woononderneming met zorg te willen worden, zou je zeggen. Inderdaad, het is elke dag scherp zijn, keihard werken en nooit verslappen. Maar er is ook uitzicht op de beloning. De gedreven zorgondernemer die dit voor elkaar krijgt, haalt voldoening uit de passie en inzet van zijn medewerkers en uit de tevredenheid en dank- baarheid van cliënten en hun dierbaren.
 • 59. 59 Voldoening, tevredenheid, dankbaarheid en de fatsoenlijke boterham waarover ik het eerder had: dat zijn niet zomaar woorden. De particuliere zorgondernemer kan ze waarmaken. Want hij heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van zijn reguliere collega’s. Hij heeft geen last van de overhead en de bureaucratische organisatiestructuur van reguliere zorginstel- lingen. En als hij het intelligente businessmodel van de NEVEP optimaal benut, kan hij het verschil maken voor cliënten. Dan kan hij de personele bezetting optimaal afstemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt.
 • 60. 60 Dan hoeven cliënten niet in de twee keer daags verstrekte incontinentieluier rond te lopen, maar dan gaan medewerkers vaker met ze naar het toilet. Dan hoeven de ADL-verrichtingen niet tussen 8.00 en 10.00 uur te worden ingepland, maar dan kan iemand ook om half elf opstaan, als hij daar zin in heeft en dan wordt hij met evenveel aandacht en liefde geholpen. Dan hoeven cliënten niet in het ‘one size fits all’-programma van de activiteitenbegeleider mee te doen, maar kunnen ze onder begeleiding dingen doen die ze wél leuk vinden.
 • 61. 61 Cliënten ondersteunen met aandacht, betrokkenheid, bezieling en persoonlijk contact: het kan écht. En daar is steeds meer vraag naar…
 • 62. 62 Conclusie Kwaliteit leveren, de kwaliteit laten toetsen op basis van objectieve criteria en transparant zijn over prestaties en verbeteracties: dat is wat de zorgondernemer moet doen. Als het goed is, heeft hij daar de drive, de kennis, de vaar- digheden en de ervaring voor. Om terug te keren naar het begin van mijn betoog: als kwaliteit objectief gedefinieerd en getoetst kan worden – en volgens mij is dat mogelijk – dan is de kwaliteit van de zorgondernemer doorslaggevend. Maar de vastgoedpartij en de investeerder hebben hierbij wel degelijk een belangrijke rol. Het is aan hen om de ondernemer te vol- gen, scherp te houden en waar mogelijk te ondersteunen.
 • 63. 63 Want de drie partijen moeten zich terdege bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een bijzondere doelgroep: kwetsbare mensen in hun laatste levensfase. Dat vraagt om een duurzame inspanning. Zij kunnen die inspanning leveren als zij weten wat zij wel en niet van elkaar mogen verwachten.
 • 64. 64 Reactie van Puck: Bart, dank voor je reactie! Met de NEVEP zijn we druk doende om de schijf van vier – goede service, goed wonen, goede zorg en goed bestuur – te verankeren in een keurmerk dat de gewenste kwaliteitsgaranties zal bieden. Ondertussen werken een aantal zorgondernemers binnen de NEVEP al met het intel- ligente businessmodel op basis van een gestandaardiseerde backoffice. Hiermee kan de zorgondernemer 24/7 zien of op alle fronten – service, wonen, zorg en bestuur – gedaan is wat er afgesproken is. De zorgondernemer weet zo precies wat er gebeurt en kan waar nodig bijsturen.
 • 65. 65 Handig, ook voor het toezicht door de overheid! Ook handig voor de zorginkoper van de zorgverzekeraar! De zorgonderne- mer kan 24/7 inzage geven aan de IGZ en de zorgverzekeraar. Wij nodigen de IGZ en de zorgverzekeraar – en ieder ander die geïnteresseerd is – uit om met eigen ogen te zien hoe het businessmodel werkt.
 • 66. 66 Genoeg over de NEVEP, want daar gaat dit vlugschrift niet over. Waar het wel over gaat, is dat elke ondernemer in kleinscha- lig wonen met zorg het verschil wil maken voor mensen die kwetsbaar ouder worden. Zijn succes is in het belang van de cliënten. Zorgondernemers zorgen immers voor diversiteit in het aanbod, zodat er écht wat te kiezen valt voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen en hun dierbaren. De zorgondernemer van nu weet dus dat zijn succes afhangt van de mate waarin hij naar zijn cliënten, zijn partners (investeerder en vastgoedpartij), de zorgverzekeraar en de overheid transparant is over zijn prestaties.
 • 67. 67 Mijn conclusie is duidelijk: een ondernemer moet gewoon kunnen aantonen dat hij garant staat voor goede service, goed wonen, goede zorg en goed bestuur. En dat is betrekkelijk een- voudig te regelen. Maar de politieke werkelijkheid is altijd onvoorspelbaar. Onlangs werd bekend dat minister Schippers het overheids- toezicht op vastgoedplannen van zorginstellingen wil afschaf- fen.
 • 71. 71 maar de overheid vindt die ineens niet zo belangrijk meer?
 • 72. 72 Laat ik eindigen met een citaat uit het artikel Zorg op maat als maatschappelijk product dat is gepubliceerd op www.innovatieindezorg.nl.
 • 73. 73 “Volgens Theo Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie en hoog- leraar Healthcare Management verbonden aan TIAS, biedt markt- werking meer keuzemogelijkheden maar geen garantie voor betere opties op patiënt- of cliëntniveau. ‘De zorgvrager moet kunnen be- schikken over relevante en toegankelijke informatie. En daar schort het vaak aan. Dit beperkt transparantie, waardoor marktwerking in de zorg - daar waar we het willen toestaan - niet goed tot stand komt. Het wonderlijke is dan dat gesteld wordt dat marktwerking voor de zorg niet opgaat. Het heeft dan echter niet met de markt of marktwerking zelf te maken, maar met de condities waaronder de markt zijn gang mag gaan’, concludeert Poiesz.”
 • 74. 74 Van Theo Poiesz heb ik inspirerende colleges gehad. En ik ben het zeer met hem eens. Marktwerking gaat wel degelijk op ook voor de zorg. Het is niet de markt die dwars ligt. Steeds meer mensen stellen echter vragen bij het huidige aanbod. De veranderende vraag van mensen bepaalt in toenemende mate het aanbod. De macht komt dus steeds meer bij de consument te liggen en steeds minder bij de aanbieder van zorg. Dat is de echte transitie van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg in Nederland.
 • 82. Uitgegeven door: Puck Bulthuis Consultancy © 2016 info@puckbulthuis.nl 1e druk, april 2016 ISBN/EAN 978-90-824267-0-0 vormgeving: reklamebureau Desaïga,desaiga.nl drukwerk: Foprico.com