SlideShare a Scribd company logo
Zofia Weiss-Nowina Konopka
Kalwaryjski Wojciecha
   szlak Weissa
Wojciech Weiss, Klasztor,
  1908, olej na tekturze,
  19 x 28, dep. Fundacja
Muzeum Wojciecha Weissa
Kalwaryjski Wojciecha
   szlak Weissa
Opracowanie merytoryczne: Zofia Weiss-Nowina Konopka,
Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
Partnerzy merytoryczni: Małopolski Instytut Kultury (MIK),
Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
Opracowanie graficzne: Marcin Klag, MIK
Ilustracje: Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
Mapy: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Redaktor prowadzący: Karolina Fidyk, MIK
Korekta: Edyta Wygonik-Barzyk, MIK
Wydawca: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wydawnictwo zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Wydawca:
Partnerzy merytoryczni:
www.mik.krakow.pl


Finansowanie:
ISBN 978-83-929917-4-8
SpiS treści

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa . . .       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Kilka słów o Kalwarii Zebrzydowskiej . .       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Wojciech Weiss . . . . . . . . . . .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Aneri Irena Weiss . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Wojciech Weiss w Kalwarii Zebrzydowskiej        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Wzgórze Lanckorońskie . . . . . . . .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
Trasy zwiedzania . . . . . . . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
  Pętla A . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
  Pętla B . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Zapraszamy na szlak Wojciecha Weissa
                   w Kalwarii Zebrzydowskiej . Jest to szlak
                   pieszo-samochodowy, składający się
                   z dwóch pętli .
                   Pętla A zachęca do wyprawy śladami
Kalwaryjski Wojciecha        Wojciecha Weissa po kalwaryjskich
   szlak Weissa          dróżkach . Jest to trasa piesza, czas
                   przejścia to ok . 90 minut .
                   Pętla B prowadzi przez mniej znane
                   zakątki Kalwarii Zebrzydowskiej i po-
                   bliskich Zebrzydowic . Polecana jest
                   turystom zmotoryzowanym . Czas zwie-
                   dzania całej pętli wynosi ok . 120 minut .

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 6
KILKA SŁÓW
              O KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Obok: Wojciech Weiss,    Historia miasta Kalwarii nierozerwalnie łączy się z pow-
Pejzaż jesienny       staniem sanktuarium, które jako zespół kulturowo-
z klasztorem, 1937,
              -krajobrazowy zostało wpisane na Listę Światowego
olej na płótnie, 58 x 70,
dep. Fundacja Muzeum    Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
Wojciecha Weissa      w 1999 roku .
               Właściciel tych ziem Mikołaj Zebrzydowski (1553-
              -1620), marszałek wielki koronny i wojewoda
              krakowski, ale równocześnie zawadiaka i buntow-
              nik, który występował zbrojnie przeciwko królowi,
              a także swoim sąsiadom, mając ok . 40 lat, zapoznał
              się z książką Chrystiana Adrychomiusza o Jerozolimie
              w czasach Chrystusa . Ideą piszącego było zachęcenie
              czytelników, aby budowle podobne do jerozolimskich
              odtwarzali w pobliżu swoich domów, by rozważać
              tam historię Męki Pańskiej . Zebrzydowski zapałał
              entuzjazmem do tego pomysłu, tym bardziej że
              dopatrzył się na swoich ziemiach uderzającego po-
              dobieństwa terenu do położenia Jerozolimy . Góra Żar
              przypominała mu wzgórze Golgoty, rzeczka Skawinka
              – jerozolimski potok Cedron, zaś Góra Lanckorońska
              – Górę Oliwną . Na pobliskich wzgórzach i w dolinach
              odwzorowano więc odległą Jerozolimę, wplatając
              Cedron, Syjon i Golgotę w realia miejscowej przyrody .
              Pośrodku założenia wzniesiono okazały barokowy
              klasztor, w którym osadzono ojców Bernardynów .

              WOJCIECH WEISS
              Wojciech Weiss (1875-1950) był wybitnym mala-
              rzem i grafikiem, uczniem, profesorem i rektorem
              Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie . Urodzony na
              emigracji w Rumunii, rozpoczął naukę we Lwowie,
              skąd przeniósł się do Krakowa i z miastem tym zwią-
              zał swoje życie . Drugim miejscem, które nierozer-
              walnie łączyło się z jego twórczością, była Kalwaria
              Zebrzydowska, gdzie szukając chwil odpoczynku od

                    Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 7
miejskiego gwaru, miesz-
kał i malował w domu
otoczonym sadem przy
ul . Jagiellońskiej . Kształcił
się również w Paryżu,
Florencji i Rzymie .
 Był jednym z najwięk-
szych twórców okresu
Młodej Polski, ściśle
związanym z europejskim
symbolizmem i ekspre-
sjonizmem . Później zaś
współtworzył polski
koloryzm . Przez krytyków
był zestawiany z takimi
artystami swej epoki, jak
Paul Cézanne, August
Renoir, Edward Munch,
Gustaw Klimt, Edgar
Degas, Henry Toulouse-
-Lautrec . Dzieła Weissa
znajdują się w zbiorach
muzeów polskich i zagranicznych . Stanowią najwyż-       Wojciech
szej klasy wkład w promocję polskiej sztuki w ramach     Weiss przy
                                sztaludze
wspólnego dziedzictwa europejskiego .
                              na Akademii
                                  Sztuk
ANERI IRENA WEISS                       Pięknych,
                             fot. z ok. 1919
Nieodłączną towarzyszką życia Wojciecha Weissa
była jego żona Irena, znana z tytułów jej portre-
tów jako Renia, zaś z własnych obrazów jako Aneri .
„Aneri” stanowiło jej pseudonim artystyczny i było
zapisem imienia Irena od tyłu . Posługiwała się nim,
by jej prace nie były mylone z obrazami sygnowanymi
przez jej męża .
 Irena z Silberbergów Weissowa urodziła się w 1888
roku w Łodzi jako jedna z czterech sióstr – jej siostry
to Gizela, Felicja i Maryla . Wszystkie utalentowane

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 8
muzycznie i plastycznie, związały swoje życie, choćby
        epizodycznie, ze studiami malarskimi . Decyzja Ireny
        dotycząca jej przyszłości była bezkompromisowa
        – w 1906 roku opuściła na zawsze rodzinne miasto,
        wyjeżdżając do Warszawy do tamtejszej Szkoły Sztuk
        Pięknych, później do Monachium, a w końcu do Kra-
        kowa, gdzie została uczennicą Wojciecha Weissa .
         Wojciech Weiss pojawił się w Kalwarii Zebrzydow-
        skiej po raz pierwszy w 1904 roku, aby sfinalizować
        transakcję zakupu domu dla swoich rodziców, którzy

Aneri Irena
 Weissowa
 malująca
 koło domu
w Kalwarii,
  fot. z ok.
    1930
              Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 9
po 25 latach tułaczki
emigracyjnej w Rumunii
powrócili na stałe do
kraju . Artysta zaczął od
tej pory łączyć ożywio-
ną działalność twórczą
i pedagogiczną z długi-
mi pobytami w starym
domu otoczonym sadem
położonym u podnóża
klasztoru .

WOJCIECH WEISS
W KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ
Z tęsknoty za wsią i czy-
stą, nieskalaną naturą,
w Kalwarii narodził się
najbardziej prześwietlony
słońcem okres twórczości
Weissa, zwany „białym”
(1905-1912) . Czerpał
wtedy obficie z doświad-
czeń sztuki francuskiej,
a przede wszystkim z malarstwa impresjonistów .     Wojciech Weiss, Kazio
Powstały kompozycje o zmatowiałej, rozbielonej        z mandoliną, 1910,
                                 olej na płótnie,
tonacji, malowane we wnętrzu kalwaryjskiego domu
                             117 x 78 dep. Fundacja
z portretami najbliższych, widoki przez otwarte okna    Muzeum Wojciecha
na rozsłoneczniony sad, stare jabłonie, kwiaty rosną-          Weissa
ce na przydomowych grządkach, szklane kule będące
dekoracją ogrodu . W latach późniejszych paleta
artysty nasyciła się intensywną kolorystyka, zbliżając
jego twórczość do dzieł Cézanne’a .
 W kalwaryjskim sadzie malował zbiory owoców,
rodzinę gromadzącą się przy podwieczorku czy też
swoich leciwych rodziców odpoczywających w cieniu
wyniosłej gruszy . Dużo malował również na polach

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 10
kalwaryjskich, gdzie jako punkt wiążący
                     kompozycję pojawiała się nieustannie
                     sylwetka klasztoru . Na obrazach Weissa
                     klasztor nie tylko zamyka horyzont
                     rozległych pejzaży, ale też zgodnie z za-
                     sadami sztuki japońskiej, której artysta
                     był miłośnikiem, pojawia się jakby
                     przypadkowo, w różnych miejscach
                     malarskiego kadru, między łodygami
                     roślin czy też tuż obok pełnej refleksów
                     lustrzanych ogrodowej kuli .
                     Często wyruszał na plener malarski
                     do samego sanktuarium i na kalwa-
Wojciech Weiss malujący ryjskie dróżki, by malować już nie tylko pejzaż, ale
w kalwaryjskim ogrodzie, i pielgrzymów modlących się przed stacjami Męki
      fot. z ok. 1910
              Pańskiej . Powstały wówczas liczne sceny na schodach
              klasztornych, przy konfesjonałach dziedzińca, stra-
              gany odpustowe rozłożone pod płachtami namiotów
              na placach wokół kościoła . Artystę urzekała nie tylko
              malowniczość tych scen, ale i naturalność ludowego
              obrzędu, jego uderzająca prostota . Oprócz obrazów,
              u stóp klasztoru wykonał on również ok . 1915 roku
              cykl znakomitych fotografii, stanowiący do dziś uni-
              katowy zapis tamtych czasów . Poruszony fenomenem

Wojciech Weiss malujący
na kalwaryjskich polach,
     fot. z ok. 1946
                   Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 11
pielgrzymowania i żarem ludzkiej modlitwy, napi-
sał: Z dalekich stron wloką się schorzałe kompanie 
głodem i mrozami zesiepane, idą, wloką ciężki krzyż 
życia, mękę przed wiekami spełnioną dla nich. Oto 
król – Bóg, oto pałac, gdzie matka szczęśliwa w ołtarz 
złoty oprawiona prośby wysłucha. W proch przed 
majestatem się korzą.
 Jego uwagę przyciągała w zasadzie każda pora roku,
pejzaże od intensywnie zielonych wiosennych łąk po
malowniczo poprzechylane kopy siana oświetlone
skośnym światłem zachodzącego słońca . Na polach
kalwaryjskich rozgrywał się również dialog artysty
z wątkami antycznymi i sztuką dawnych mistrzów .
Na jednym z obrazów (1916) na skraju lasów i pól

                                   Na obrazie Cisza
                                  odnajdujemy postać
                                   Wojciecha Weissa
                               zapatrzonego w łagodnie
                                 wznoszące się na linii
                                  horyzontu wzgórze
                                Lanckorony. Wieczorny
                                pejzaż rozświetlony jest
                                tajemniczym blaskiem
                             księżyca. Pomiędzy sylwetką
                               artysty a rozciągającą się
                              w oddali ceglastoczerwoną
                                  smugą zabudowań
                              kalwaryjskiego miasteczka
                              stoją dwa splecione ze sobą
                                drzewa. Mistyka świata
                              oplata się wokół tajemnicy,
                                   jaką jest człowiek.
                                Aneri Irena Weissowa,
                                Cisza, po 1950, olej na
                                   tekturze, 96 x 71,
                                dep. Fundacja Muzeum
                                  Wojciecha Weissa

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 12
Wojciech Weiss,    Zafascynowany kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni, Wojciech
  Pejzaż z Dróżek na     Weiss nazywał górującą nad okolicą Lanckoronę „naszą
 Lanckoronę, ok. 1917,     Fuji”, nawiązując do sylwety świętej góry Japończyków.
olej na płótnie, 40 x 55,    Malowniczo wyniesiona ponad okoliczne wzniesienia,
  własność prywatna          zamyka ona od wschodu kalwaryjski krajobraz.
                  Porośnięta lasem, przybiera z oddali barwę nieomal
                                       błękitną.


              pojawia się wraz z orszakiem Ceres – bogini urodzaju
              i zbiorów, z sierpem w dłoni i koszem owoców na
              ramionach .

              WZGÓRZE LANCKOROŃSKIE
              Wyniosła i samotnie spiętrzona Lanckorońska Góra
              (552 m n .p .m .) położona jest w południowo-zachod-
              niej części Pogórza Wielickiego i stanowi jego naj-
              wyższe wzniesienie . Na jej szczycie znajdują się ruiny
              zamku zbudowanego za czasów Kazimierza Wielkie-
              go . Na południowym stoku góry, poniżej poziomu
              lasu, leży malownicza miejscowość Lanckorona .

                    Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 13
Kalwaryjski Wojciecha
   szlak Weissa
Obok: Wojciech Weiss,
Autoportret w słomkowym
      kapeluszu, 1926,
   olej na płótnie, 71x59,
  dep. Fundacja Muzeum
     Wojciecha Weissa
                Trasy zwiedzania
PĘTLA A
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:
Rynek – 1 . Klasztor oo . Bernardynów – 2 . Ratusz Piłata – 3 . Most na Cedronie –
4 . Góra Ukrzyżowania
 Wojciech Weiss, Klasztor,       Intensywny błękit nieba, w ciepłym żółcieniu
   1908, olej na tekturze,         utrzymana fasada, ceglasty oranż dachów
  19 x 28, dep. Fundacja       – na obrazie Weissa kalwaryjski klasztor tonie
 Muzeum Wojciecha Weissa       w powodzi słonecznego światła. Całą płaszczyzną
                   swoich murów wystawiony jest na jego działanie,
                       poprzez światło staje się jeszcze bardziej
                   monumentalny i odświętny. Murawa stanowiąca
                 pierwszy plan obrazu dopełnia kolorystyczną całość
                   akcentem świeżej zieleni. Na trawie rozsiadły się
                     grupy pątników. Szczególna kompozycja tego
                   małego studium oparta jest na ukośnych liniach
                     wznoszących się od lewej ku prawej krawędzi
                     obrazu. Dzięki temu zabiegowi bryła świątyni
                   nabiera lekkości, unosząc się jak gdyby ku górze.
                  Ucięty kadrem obrazu hełm jednej wieży, potęguje
                                to wrażenie ulotności.

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 16
1. KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW
 Wariant pieszy
 Z Rynku kierujemy się ul . 3 Maja, a następnie
 ul . Bernardyńską pod klasztor oo . Bernardynów .
 czas przejścia: ok . 20 minut

 Wariant samochodowy
 Z Rynku jedziemy ul . 3 Maja, a następnie
 ul . Kościuszki pod klasztor oo . Bernardynów .
 dojazd: ok . 3 minuty (parking przed klasztorem)

Opiekunami i stróżami sanktuarium są, z woli pierw-
szego fundatora Mikołaja Zebrzydowskiego, ojcowie
bernardyni . Specjalny dokument fundacyjny przeka-
zujący im Kalwarię podpisał Mikołaj Zebrzydowski na
zamku krakowskim w 1602 roku . Pierwsi zakonnicy
przybyli do Kalwarii w roku 1604, kiedy to rozpoczęto
budowę kościoła i klasztoru . W bazylice, która do
dziś przetrwała w swojej wybitnej barokowej formie,
w jednej z kaplic umieszczony jest cudowny wizeru-
nek Matki Bożej Kalwaryjskiej .

 2. RATUSZ PIŁATA
 Spod klasztoru oo . Bernardynów przechodzimy
 trasą kalwaryjskich dróżek pod Ratusz Piłata .
 czas przejścia: ok . 20 minut
 Wnętrza poszczególnych kaplic są udostępnione
 turystom i pielgrzymom tylko podczas największych
 świąt (Wielki Tydzień i Odpust NMP w sierpniu) .

Droga Krzyżowa rozpoczyna się w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej od Ratusza Piłata . Zgodnie z tradycją,
pielgrzymi w piątek rano opuszczali piwnicę Domu
Kajfasza i dochodzili tu do Ratusza . Ratusz Piłata jest
jedną z najstarszych kaplic (1605) kalwaryjskiego
sanktuarium, a także jedną z większych i piękniej-
szych . Podczas misteriów kalwaryjskich już w XVII wie-

      Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 17
ku Piłat odczytywał z balkonu swój wyrok . Do Ratusza
przylegają Gradusy, czyli Święte Schody pochodzące
z ok . 1630 roku . Zaprojektowano je na wzór Scala
Santa (Świętych Schodów) przed bazyliką św . Jana na
Lateranie . Oznaczają one stopnie, po których Chrystus
miał wchodzić do ratusza Piłata . Pielgrzymi idą po
nich na klęczkach . W stopniach umieszczone są relik-
wie i ziemia z miejsc świętych w Jerozolimie .
      Przed rozgrywającą się na balkonie kaplicy   Wojciech Weiss, Pątnicy
     sceną Ecce Homo grupa pielgrzymów kornie     przed Ratuszem Piłata,
         pada na kolana. Spojrzenia wszystkich     1916, olej na płótnie,
        kierują się tam właśnie, gdzie obnażony    74 x 94, dep. Fundacja
         Chrystus został wystawiony na widok   Muzeum Wojciecha Weissa
       gawiedzi w towarzystwie Piłata i żołnierza
       rzymskiego. Skośne linie biegnące wzdłuż
       pochylonych feretronów kierują również
     nasz wzrok ku centralnej postaci, wydobytej
      jasnością światła. Patrząc na obraz, dajemy
        się unieść melodii rozmodlonego tłumu.

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 18
Wojciech Weiss, Cedron,     Na obrazie Weissa most ten zmienia się w monumentalną
   1917, olej na płótnie,       i wyniosłą budowlę. Poprzez jego przęsła, znacznie
  75 x 95, dep. Fundacja     wyższe niż te autentyczne, wpadają intensywne refleksy
Muzeum Wojciecha Weissa      światła. W słonecznej spiekocie idą przez most gromady
                 rozśpiewanych pątników niosących feretrony. Część z nich
                  przekracza rzekę w bród, by schłodzić i obmyć zmęczone
                stopy, a na pamiątkę przebiegającej tu trasy męki Chrystusa
                – znaleźć kamień, na którym żyłkowania przypominać będą
                znak krzyża, drabinę lub narzędzia Męki Pańskiej. To stara
                       tradycja, która przetrwała do dnia dzisiejszego.                3. MOST NA CEDRONIE
                Spod Ratusza Piłata idziemy w stronę Mostu
                na Cedronie .
                czas przejścia: ok . 15 minut

                Blisko 2000 lat temu Chrystus prowadzony z Góry
                Oliwnej do Jerozolimy przechodził przez potok Cedron,
                by następnie wejść do miasta przez jedną z dwunastu
                bram . Dlatego też Zebrzydowski, starając się wiernie
                odtworzyć jerozolimskie realia, wybudował w 1612
                roku most na potoku nazwanym Cedron . Nazwą tą zo-
                stała określona część rzeki Skawinki, płynącej w dolinie
                pomiędzy kalwaryjskimi wzgórzami a górą Lanckoroną .

                      Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 19
4. GÓRA UKRZYŻOWANIA                      Pośród abstrakcyjnych
 Z Mostu na Cedronie wracamy z powrotem           linii na obrazie Widok na
                             klasztor (1908) utrzymanym
 w stronę klasztoru oo . Bernardynów i udajemy się
                                w tonacjach delikatnych
 na Górę Ukrzyżowania .                     różów, fioletów, ugrów
 czas przejścia: ok . 40 minut               i błękitów wyłania się bryła
                              zabudowań kalwaryjskiego
                                klasztoru. W linearność
Na górze Żar, która przypominała fundatorowi            układu wkradają się
wzgórze Golgoty, powstał Kościół Ukrzyżowania,     geometryzujące formy budowli
pierwszy obiekt (1600), który dał początek całemu       nakrytych cynobrowymi
sanktuarium kalwaryjskiemu .                 dachami, pośród których
                              widnieją kopuły wieńczące
 Wznosząca się wysoko ponad zabudowania          kaplice. Piękna, aczkolwiek
klasztorne góra, na którą wspiąć się trzeba      trudna do uzyskania harmonia
wybijaną kamieniami stromą drogą, była również        barw, w której tony ciepłe
jednym z miejsc, które szczególnie przyciągały      przeplatają się z chłodnymi,
                            kryje w sobie realnie istniejący
uwagę Wojciecha Weissa . Roztaczający się spod                  pejzaż.
Kościoła Ukrzyżowania widok, nieograniczony
gęstymi w chwili obecnej drzewami, odsłaniał       Wojciech Weiss, Widok na
przede wszystkim – jakby z lotu ptaka – bogatą           klasztor, 1908,
                             olej na tekturze, 19 x 28,
bryłę klasztoru, ale rozciągał się również dalej, aż
                              dep. Fundacja Muzeum
po odległe wzgórza otaczające Kalwarię .             Wojciecha Weissa
Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 20
PĘTLA B
      KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: Rynek (parking) – 1 . Dom Rzemiosła –
     2 . Dom Wojciecha Weissa – 3 . Figura św . Floriana – ZEBRZYDOWICE:
  4 . Cmentarz parafialny (parking) – 5 . Kościół pw . św . Michała Archanioła –
 6 . Konwent oo . Bonifratrów pw . św . Floriana – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:
             7 . Stacja kolejowa Kalwaria Zebrzydowska (parking)


              KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

               1. DOM RZEMIOSŁA
               (ul. Jagiellońska 6, Pawilon nr 2)
               Pozostawiamy samochód na parkingu przy Rynku
               i kierujemy się na ul . Jagiellońską do Domu Rzemio-
               sła, Pawilon nr 2 .
               czas przejścia: ok . 3 minuty

              Cech Rzemiosł Różnych posiada wyroby wystawione
              w dwóch pawilonach, w których całorocznie prezen-
              towanych jest ok . 110 ekspozycji meblowych .
               Obok Domu Rzemiosła znajduje się kamienny obelisk
              upamiętniający Wojciecha i Irenę (Aneri) Weissów, po-
              stawiony przez PTTK Oddział Wadowice i Towarzystwo
              Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej .

    Wojciech Weiss,
Dom Artysty, ok. 1930,
olej na płótnie, 50 x 65,
   własność prywatna
                   Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 21
2. DOM WOJCIECHA WEISSA, WEISSÓWKA                Wojciech Weiss,
 (ul. Jagiellońska 43)                    Przed domem, 1908,
                              olej na płótnie, 65 x 95,
 Z Domu Rzemiosła, pieszo, kierujemy się w dół
                              dep. Fundacja Muzeum
 ul . Jagiellońskiej, a następnie skręcamy w ul . Wojska     Wojciecha Weissa
 Polskiego do Domu Wojciecha Weissa .
 czas przejścia: ok . 10 minut
 Dom pozostaje nadal w rękach rodziny artysty .
 Otoczony jest wielką troską konserwatorską, nie jest
 jednak udostępniany zwiedzającym .

Dom murowany z kamienia i cegły, w partii dacho-
wej był drewniany, w przestrzeni poddasza znajdo-
wała się pracownia artysty, z malowniczymi skosami
belek więźby dachowej . Pamięta on jeszcze czasy
napoleońskie – przy jego fundamentach odnaleziono
pamiątkę z tamtych lat, orła z drzewca sztandaru .
Na parterze mieści się salon i jadalnia, wielokrotnie
malowane przez artystę . Mieszkańców domu upa-
miętniają dwie tablice: na zachodniej fasadzie znaj-
duje się tablica poświęcona Wojciechowi Weissowi,
w sieni zaś tablica pamiątkowa jego żony Aneri Ireny

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 22
Obsypane białymi kwiatami    Weissowej . Wokół domu rozciąga się ogród, w któ-
 krzaki róż, czerwonoróżowe    rym utrzymano te same gatunki kwiatów: piwonie,
piwonie kładące się na grząd-
                  hemorocalisy, róże, caprifolium, malwy zaglądające
  kach kępami rozłożystych,
ciemnozielonych liści, stojące   do okien, dzikie wino oplatające ganek i balkon .
w rzędzie na długich tyczkach   W sadzie zachowały się dawne odmiany jabłoni
trzy szklane kule, to fragment   i grusz .
 ogrodu rozciągający się przy
                   Burzliwe czasy I i II wojny światowej oszczędziły
   południowo-wschodniej
    fasadzie kalwaryjskiego   kalwaryjski dom Weissów od zniszczenia, pomimo
domu. Dalej jego biała ściana,   licznych zmian funkcji i nadań lokatorskich . Kolej-
  o którą centralnie wsparta   ne pokolenia przyjeżdżały z Krakowa, by odpocząć
   jest drabinka z pnącą się
 winoroślą i dwa okna poma-
                  w niezwykłym klimacie przydomowego sadu, wsłu-
 lowane od zewnątrz na kolor    chać się w wieczorny rechot żab, spojrzeć w roz-
  ceglasty. W oknie prawym    świetlone gwiazdami niebo . W 1978 roku Aneri,
   podwieszona doniczka ze    stojąc na balkonie swojego ukochanego domu,
 spływającą w dół rośliną. Tu,
 od tej strony domu, znajdo-
                  usłyszała dźwięk klasztornych dzwonów zwiastują-
       wała się sypialnia.  cy wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową . Du-
                  chowe przeżycie tego momentu pozostało w pa-
                  mięci rodziny na zawsze . W czasie pierwszej wizyty
                  Ojca Świętego Jana Pawła II w Kalwarii w procesji
                  darów wręczono mu również dzieło malarza, który
                  czerpał swe siły zanurzony w kalwaryjskiej ducho-
                  wości i pejzażu – Wojciecha Weissa . Dziś zapewne
                  wszedł w zasoby kolekcji watykańskiej .

                  3. FIGURA ŚW. FLORIANA
                  (skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej i ul. św. Floriana)
                  Z domu Wojciecha Weissa udajemy się ul . Jagielloń-
                  ską w dół, aż do ul . św . Floriana .
                  czas przejścia: ok . 5 minut

                  Przy drodze wiodącej w kierunku Wadowic znajdu-
                  je się figura św . Floriana . To miejsce było jednym
                  z przystanków zadumy na drodze do kalwaryjskiego
                  sanktuarium . Figura św . Floriana została ufundowana
                  przed 1845 rokiem .

                  Powrót do Rynku .

                       Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 23
ZEBRZYDOWICE                          Dzisiaj wpisana w gęstą
                                   zabudowę, figura
Miejsce to po raz pierwszy notowane było w 1326
                              św. Floriana stoi w jednym
roku . Wieś należała do rodu Radwanitów, z którego
                             z przydomowych ogródków.
wywodzili się Zebrzydowscy .                  Przez Wojciecha Weissa
Na początku XVII wieku Mikołaj Zebrzydowski założył    namalowana zimą, wpisana
tu szpital dla inwalidów wojennych, przekazując wieś        w białą płaszczyznę
                                 śniegu, rysuje się swą
bonifratrom, których sprowadził z Krakowa w 1611
                               sylwetą pomiędzy dwoma
roku . Dochody ze wsi przeznaczone były zgodnie       otaczającymi ją drzewami.
z jego wolą na utrzymywanie szpitala .          Ukośne promienie chylącego
                                się ku zachodowi słońca
                             rozkładają się na kamiennej
 4. CMENTARZ PARAFIALNY                 rzeźbie własnym rysunkiem,
 W ZEBRZYDOWICACH                     drzewa nasycają się również
 Rynek – drogą woj . nr 953 na Skawinę i Zebrzydowi-   jakąś odmienną, intensywną
 ce, skręt na drogę w okolicy kompleksu oo . Bonifrat-    chromatyką. Bezchmurne
                               niebo rozprasza zastygłe
 rów, po przejechaniu mostu skręt w lewo               w mrozie światło.
 dojazd: ok . 10 minut (parking przed cmentarzem
 parafialnym w Zebrzydowicach)
 Grobowiec rodziny Weissów znajduje się
 ok . 50 m od wejścia, trzecia alejka w lewo od głów-
 nego traktu .

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 24
Obok: Wojciech Weiss,     Przed najwyższym wzniesieniem głównej alei
Figura św. Floriana,     odchodzi od niej w lewo boczna alejka, przy której
ok. 1910, olej na tekturze,
               znajduje się grobowiec rodzinny Weissów . Został on
13 x 21, dep. Fundacja
Muzeum Wojciecha Weissa    wykonany według projektu wybitnego architekta
               Franciszka Mączyńskiego, również autora projek-
               tu domu artysty w Krakowie . W grobowcu tym
               pochowani są, obok Wojciecha (zm . 1950) i Ireny
               (zm . 1981) Weissów, ich rodzice – Maria i Stani-
               sław Weissowie oraz dzieci artystów: Anna – lekarz
               specjalista dermatolog i alergolog, oraz Stanisław
               – profesor Politechniki Krakowskiej .
Grobowiec rodziny Weissów
 na cmentarzu parafialnym
    w Zebrzydowicach


                    Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 25
5. KOŚCIÓŁ                              Aneri Irena
 PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA                  Weissowa, Widok
                              na kościół i konwent
 W ZEBRZYDOWICACH
                               w Zebrzydowicach,
 Kościół pw . św . Michała Archanioła znajduje się na   1928, olej na tekturze,
 południe od cmentarza w odległości ok . 200 m .             48 x 63,
 czas przejścia: ok . 2 minuty                   dep. Fundacja
                               Muzeum Wojciecha
 Zwiedzanie wnętrza kościoła jest możliwe tylko bez-
                                      Weissa
 pośrednio przed lub po mszach św ., które odprawia-
 ne są: w soboty o godz . 18 .00 (zimą o godz . 17 .00),
 w niedziele o godz . 7 .00, 9 .00, 11 .00, 17 .00 (zimą
 o godz . 18 .00) .

Pierwsza wiadomość o istnieniu tego kościoła
pochodzi z lat 1325-1327 . W 1599 roku Mikołaj
Zebrzydowski przystąpił do budowy nowego kościoła

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 26
pod wezwaniem św . Michała Archanioła . Kościół
             został wykończony w 1602 roku . Jego plany wykonał
             Jan Maria Bernardoni z Como, budowniczy kościoła
             jezuickiego w Krakowie, kościoła i klasztoru
             Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
             i równocześnie stawianego szpitala w Zebrzydowicach .
               W 1908 roku, 12 maja, w kościele tym Wojciech
             Weiss wziął ślub z Ireną z Silberbergów, swoją
             wybitnie uzdolnioną uczennicą malarstwa .
             Wojciech miał wówczas 33 lata, ona jedynie 19 .
              W prezbiterium kościoła wmurowana jest mozaika
             przedstawiająca Madonnę autorstwa Aneri Ireny
             Weissowej; podobne dzieła znalazły swoje miejsce
             w kościele parafialnym przy Rynku w Kalwarii .

Wojciech Weiss z żoną
 Ireną, fot. z ok. 1908
                  Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 27
Po latach Aneri zapisała w pamiętnikach: Przez łąki 
majowe szliśmy do Zebrzydowic, do kościoła wziąć 
ślub. Był maj. Bukiety ślubne niosły drzewa i krze-
wy. Gwiazdy na łąkach rozsypały mlecze tak, jak na 
niebie na mlecznej drodze .

 6. KONWENT OO. BONIFRATRÓW I KOŚCIÓŁ
 PW. ŚW. FLORIANA
 Z kościoła pw . św . Michała Archanioła kierujemy
 się w stronę mostu na rzece Cedron, przechodzimy
 przez rzekę i ok . 50 m dalej skręcamy w lewo w starą
 wysadzaną drzewami ścieżkę i kierujemy się do
 konwentu oo . Bonifratrów i kościoła pw . św . Floriana .
 czas przejścia: ok . 7 minut
 Konwent jest zamknięty dla zwiedzających,
 można poprosić jedynie o otwarcie kościoła
 pw . św . Floriana . W soboty i niedziele jest on
 otwarty podczas mszy św . (w niedziele o godz .
 6 .00, 9 .00 i 18 .00) .

Konwent oo . Bonifratrów w XVI wieku był dworem
obronnym Zebrzydowskich . Do niego dobudowany
został budynek klasztorny .
 Kościół w Zebrzydowicach i konwent zostały uwiecz-
nione na obrazach Aneri Ireny Weissowej .

 Powrót na parking przed cmentarzem .

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 7. STACJA KOLEJOWA KALWARIA
 ZEBRZYDOWSKA
 (ul. Kolejowa)
 Powrót samochodem drogą nr 953 w kierunku
 Kalwarii Zebrzydowskiej, skręt w prawo w ul . Rólki,
 a następnie skręt w prawo w ul . Kolejową
 czas przejazdu: ok . 2 minuty

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 28
W latach osiemdziesiątych XIX wieku Kalwaria została
skomunikowana z Krakowem i Bielskiem-Białą nowo
wybudowaną linią kolejową, posiadając na swoim te-
renie aż dwie stacje kolejowe (druga linia wiodła w kie-
runku Tatr) . Na odgałęziającej się linii bocznej wiodącej
w kierunku Wadowic i Bielska-Białej posadowiona jest
mała stacja Kalwaria Zebrzydowska, dzisiaj już właści-
wie nieczynna, a będąca ostatnio jedynie przystankiem
dla Pociągu Papieskiego .
 To tutaj przed laty rodzina Weissów przyjeżdżała
pociągiem na kilkumiesięczne wywczasy . Ceglany
budynek stacyjny był dla nich symbolem powi-
tań i pożegnań . Długie pobyty Wojciecha Weissa
w Kalwarii przeplatane były powrotami do miasta .
Regularnie wyjeżdżał on na zajęcia prowadzone na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; jego żona
Irena odwiedzała swoich rodziców i siostry miesz-
kające w Łodzi . Przez obojga wyjazdy te odczuwane
były jako konieczność chwilowego, acz bolesnego
rozstania z oazą ciszy i spokoju, którą był dla nich
kalwaryjski dom .
 Wsłuchany w rytmiczny stukot kół pociągu,
Weiss pisał do żony: Przepraszam, że piszę może 
               nieczytelnie, pociąg 
               podrzuca. (…) spieszę 
               do miasta by uczniom 
               swoim mówić o pięknie 
               harmonii. (…) Poradzę, 
               żeby kopnęli rozpoczęte 
               studium, wyszli za 
               miasto, otworzyli oczy 
               i serce, a ujrzą tajemnicę 
               natury (…) .
      Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 29
Wybrana bibliografia:


Kossowski Ł ., Wojciech Weiss, Edipresse, Warszawa
2006 .
Morze bez końca, niebo bez końca... Bałtyk 
w malarstwie Wojciecha Weissa i Aneri Ireny 
Weissowej, katalog wystawy, Regionalne Centrum
Kultury, Kołobrzeg 2009 (wersja pl/eng) .
Piękno do mnie przyszło... Wojciech Weiss. 
Malarstwo białego okresu 1905-1912, Aneri Irena 
Weissowa. Malarstwo, katalog wystawy, Muzeum
Pałac w Wilanowie 2007 (wersja pl/eng) .
Ten krakowski Japończyk... Inspiracje sztuką Japonii 
w twórczości Wojciecha Weissa, katalog wystawy,
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha,
Kraków 2008 (wersja pl/eng) .
Weiss R ., Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss 
i Aneri, katalog wystawy, Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli 2007 .
Weiss R ., Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Salon
Antykwaryczny Nautilus, Kraków 2006 .
oraz:
Krzysztofowicz-Kozakowska S ., Sztuka Młodej Polski,
Kluszczyński, Kraków 2003 .
Ostrowski J . K ., Mistrzowie malarstwa polskiego,
Kluszczyński, Kraków 1996 .


Większość publikacji dostępna jest na stronie:
www .wojciechweiss .pl
Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 30
Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa
Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa

More Related Content

What's hot

Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020
JahorViniacki
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
RCNiK, program na grudzien 2010
RCNiK, program na grudzien 2010RCNiK, program na grudzien 2010
RCNiK, program na grudzien 2010
Stowarzyszenie Panorama Kultur
 
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021
JahorViniacki
 
Witraz
WitrazWitraz
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 

What's hot (10)

Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
 
Przewodnik
PrzewodnikPrzewodnik
Przewodnik
 
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
 
RCNiK, program na grudzien 2010
RCNiK, program na grudzien 2010RCNiK, program na grudzien 2010
RCNiK, program na grudzien 2010
 
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
 
Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021Czasopis №345 Красавік 2021
Czasopis №345 Красавік 2021
 
Witraz
WitrazWitraz
Witraz
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
 
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
 

Similar to Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa

Stanisław Wyspiański jako postać renesansowa
Stanisław Wyspiański jako postać renesansowaStanisław Wyspiański jako postać renesansowa
Stanisław Wyspiański jako postać renesansowa
janek
 
Chleb po warszawsku
Chleb po warszawskuChleb po warszawsku
Chleb po warszawsku
admintpw
 
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebookModrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
e-booksweb.pl
 
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Weekend na ziemi oświęcimskiej
Weekend na ziemi oświęcimskiejWeekend na ziemi oświęcimskiej
Weekend na ziemi oświęcimskiej
powiatoswiecimski
 
Prezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow
 
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
nikeander
 
Prezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow
 
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Program Instytutu Slowackiego
Program Instytutu SlowackiegoProgram Instytutu Slowackiego
Program Instytutu Slowackiego
Stowarzyszenie Panorama Kultur
 
Emilia jakubczyk 2
Emilia jakubczyk 2Emilia jakubczyk 2
Emilia jakubczyk 2
Emilia Jakubczyk
 
galczynski
galczynskigalczynski
galczynski
Teresa
 
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Polecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce WarszawaPolecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce Warszawa
piotrtata
 
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebookBieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
e-booksweb.pl
 
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdfPrzewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
PorozumieniedlaPragi
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci
gblonska
 
Juliusz slowacki
Juliusz slowackiJuliusz slowacki
Juliusz slowacki
Katarzyna Mikołajczak
 

Similar to Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa (20)

Stanisław Wyspiański jako postać renesansowa
Stanisław Wyspiański jako postać renesansowaStanisław Wyspiański jako postać renesansowa
Stanisław Wyspiański jako postać renesansowa
 
Chleb po warszawsku
Chleb po warszawskuChleb po warszawsku
Chleb po warszawsku
 
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebookModrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
 
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
 
Weekend na ziemi oświęcimskiej
Weekend na ziemi oświęcimskiejWeekend na ziemi oświęcimskiej
Weekend na ziemi oświęcimskiej
 
Prezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
 
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
 
Prezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
 
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
ZAŁOŻENIE DWORSKIE W ZBYSZYCACH: "Zbyszyce - zatopiona wieś" (wystawa)
 
Program Instytutu Slowackiego
Program Instytutu SlowackiegoProgram Instytutu Slowackiego
Program Instytutu Slowackiego
 
Emilia jakubczyk 2
Emilia jakubczyk 2Emilia jakubczyk 2
Emilia jakubczyk 2
 
galczynski
galczynskigalczynski
galczynski
 
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
 
Polecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce WarszawaPolecane miejsce Warszawa
Polecane miejsce Warszawa
 
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebookBieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
 
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdfPrzewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdf
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
 
Węgierskie spacery po Krakowie
Węgierskie spacery po KrakowieWęgierskie spacery po Krakowie
Węgierskie spacery po Krakowie
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci
 
Juliusz slowacki
Juliusz slowackiJuliusz slowacki
Juliusz slowacki
 

More from Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Małopolski Instytut Kultury
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
Małopolski Instytut Kultury
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury
 

More from Małopolski Instytut Kultury (20)

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
 
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
 
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
 
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
 
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
 
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
 
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
 
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
 
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
 
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
 
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
 

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa

 • 1. Zofia Weiss-Nowina Konopka Kalwaryjski Wojciecha szlak Weissa
 • 2. Wojciech Weiss, Klasztor, 1908, olej na tekturze, 19 x 28, dep. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
 • 3. Kalwaryjski Wojciecha szlak Weissa
 • 4. Opracowanie merytoryczne: Zofia Weiss-Nowina Konopka, Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Partnerzy merytoryczni: Małopolski Instytut Kultury (MIK), Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Opracowanie graficzne: Marcin Klag, MIK Ilustracje: Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Mapy: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Redaktor prowadzący: Karolina Fidyk, MIK Korekta: Edyta Wygonik-Barzyk, MIK Wydawca: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej Wydawnictwo zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Wydawca: Partnerzy merytoryczni: www.mik.krakow.pl Finansowanie: ISBN 978-83-929917-4-8
 • 5. SpiS treści Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kilka słów o Kalwarii Zebrzydowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wojciech Weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Aneri Irena Weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wojciech Weiss w Kalwarii Zebrzydowskiej . . . . . . . . . . . . . . . 10 Wzgórze Lanckorońskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Trasy zwiedzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pętla A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pętla B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 • 6. Zapraszamy na szlak Wojciecha Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej . Jest to szlak pieszo-samochodowy, składający się z dwóch pętli . Pętla A zachęca do wyprawy śladami Kalwaryjski Wojciecha Wojciecha Weissa po kalwaryjskich szlak Weissa dróżkach . Jest to trasa piesza, czas przejścia to ok . 90 minut . Pętla B prowadzi przez mniej znane zakątki Kalwarii Zebrzydowskiej i po- bliskich Zebrzydowic . Polecana jest turystom zmotoryzowanym . Czas zwie- dzania całej pętli wynosi ok . 120 minut . Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 6
 • 7. KILKA SŁÓW O KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Obok: Wojciech Weiss, Historia miasta Kalwarii nierozerwalnie łączy się z pow- Pejzaż jesienny staniem sanktuarium, które jako zespół kulturowo- z klasztorem, 1937, -krajobrazowy zostało wpisane na Listę Światowego olej na płótnie, 58 x 70, dep. Fundacja Muzeum Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO Wojciecha Weissa w 1999 roku . Właściciel tych ziem Mikołaj Zebrzydowski (1553- -1620), marszałek wielki koronny i wojewoda krakowski, ale równocześnie zawadiaka i buntow- nik, który występował zbrojnie przeciwko królowi, a także swoim sąsiadom, mając ok . 40 lat, zapoznał się z książką Chrystiana Adrychomiusza o Jerozolimie w czasach Chrystusa . Ideą piszącego było zachęcenie czytelników, aby budowle podobne do jerozolimskich odtwarzali w pobliżu swoich domów, by rozważać tam historię Męki Pańskiej . Zebrzydowski zapałał entuzjazmem do tego pomysłu, tym bardziej że dopatrzył się na swoich ziemiach uderzającego po- dobieństwa terenu do położenia Jerozolimy . Góra Żar przypominała mu wzgórze Golgoty, rzeczka Skawinka – jerozolimski potok Cedron, zaś Góra Lanckorońska – Górę Oliwną . Na pobliskich wzgórzach i w dolinach odwzorowano więc odległą Jerozolimę, wplatając Cedron, Syjon i Golgotę w realia miejscowej przyrody . Pośrodku założenia wzniesiono okazały barokowy klasztor, w którym osadzono ojców Bernardynów . WOJCIECH WEISS Wojciech Weiss (1875-1950) był wybitnym mala- rzem i grafikiem, uczniem, profesorem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie . Urodzony na emigracji w Rumunii, rozpoczął naukę we Lwowie, skąd przeniósł się do Krakowa i z miastem tym zwią- zał swoje życie . Drugim miejscem, które nierozer- walnie łączyło się z jego twórczością, była Kalwaria Zebrzydowska, gdzie szukając chwil odpoczynku od Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 7
 • 8. miejskiego gwaru, miesz- kał i malował w domu otoczonym sadem przy ul . Jagiellońskiej . Kształcił się również w Paryżu, Florencji i Rzymie . Był jednym z najwięk- szych twórców okresu Młodej Polski, ściśle związanym z europejskim symbolizmem i ekspre- sjonizmem . Później zaś współtworzył polski koloryzm . Przez krytyków był zestawiany z takimi artystami swej epoki, jak Paul Cézanne, August Renoir, Edward Munch, Gustaw Klimt, Edgar Degas, Henry Toulouse- -Lautrec . Dzieła Weissa znajdują się w zbiorach muzeów polskich i zagranicznych . Stanowią najwyż- Wojciech szej klasy wkład w promocję polskiej sztuki w ramach Weiss przy sztaludze wspólnego dziedzictwa europejskiego . na Akademii Sztuk ANERI IRENA WEISS Pięknych, fot. z ok. 1919 Nieodłączną towarzyszką życia Wojciecha Weissa była jego żona Irena, znana z tytułów jej portre- tów jako Renia, zaś z własnych obrazów jako Aneri . „Aneri” stanowiło jej pseudonim artystyczny i było zapisem imienia Irena od tyłu . Posługiwała się nim, by jej prace nie były mylone z obrazami sygnowanymi przez jej męża . Irena z Silberbergów Weissowa urodziła się w 1888 roku w Łodzi jako jedna z czterech sióstr – jej siostry to Gizela, Felicja i Maryla . Wszystkie utalentowane Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 8
 • 9. muzycznie i plastycznie, związały swoje życie, choćby epizodycznie, ze studiami malarskimi . Decyzja Ireny dotycząca jej przyszłości była bezkompromisowa – w 1906 roku opuściła na zawsze rodzinne miasto, wyjeżdżając do Warszawy do tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, później do Monachium, a w końcu do Kra- kowa, gdzie została uczennicą Wojciecha Weissa . Wojciech Weiss pojawił się w Kalwarii Zebrzydow- skiej po raz pierwszy w 1904 roku, aby sfinalizować transakcję zakupu domu dla swoich rodziców, którzy Aneri Irena Weissowa malująca koło domu w Kalwarii, fot. z ok. 1930 Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 9
 • 10. po 25 latach tułaczki emigracyjnej w Rumunii powrócili na stałe do kraju . Artysta zaczął od tej pory łączyć ożywio- ną działalność twórczą i pedagogiczną z długi- mi pobytami w starym domu otoczonym sadem położonym u podnóża klasztoru . WOJCIECH WEISS W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ Z tęsknoty za wsią i czy- stą, nieskalaną naturą, w Kalwarii narodził się najbardziej prześwietlony słońcem okres twórczości Weissa, zwany „białym” (1905-1912) . Czerpał wtedy obficie z doświad- czeń sztuki francuskiej, a przede wszystkim z malarstwa impresjonistów . Wojciech Weiss, Kazio Powstały kompozycje o zmatowiałej, rozbielonej z mandoliną, 1910, olej na płótnie, tonacji, malowane we wnętrzu kalwaryjskiego domu 117 x 78 dep. Fundacja z portretami najbliższych, widoki przez otwarte okna Muzeum Wojciecha na rozsłoneczniony sad, stare jabłonie, kwiaty rosną- Weissa ce na przydomowych grządkach, szklane kule będące dekoracją ogrodu . W latach późniejszych paleta artysty nasyciła się intensywną kolorystyka, zbliżając jego twórczość do dzieł Cézanne’a . W kalwaryjskim sadzie malował zbiory owoców, rodzinę gromadzącą się przy podwieczorku czy też swoich leciwych rodziców odpoczywających w cieniu wyniosłej gruszy . Dużo malował również na polach Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 10
 • 11. kalwaryjskich, gdzie jako punkt wiążący kompozycję pojawiała się nieustannie sylwetka klasztoru . Na obrazach Weissa klasztor nie tylko zamyka horyzont rozległych pejzaży, ale też zgodnie z za- sadami sztuki japońskiej, której artysta był miłośnikiem, pojawia się jakby przypadkowo, w różnych miejscach malarskiego kadru, między łodygami roślin czy też tuż obok pełnej refleksów lustrzanych ogrodowej kuli . Często wyruszał na plener malarski do samego sanktuarium i na kalwa- Wojciech Weiss malujący ryjskie dróżki, by malować już nie tylko pejzaż, ale w kalwaryjskim ogrodzie, i pielgrzymów modlących się przed stacjami Męki fot. z ok. 1910 Pańskiej . Powstały wówczas liczne sceny na schodach klasztornych, przy konfesjonałach dziedzińca, stra- gany odpustowe rozłożone pod płachtami namiotów na placach wokół kościoła . Artystę urzekała nie tylko malowniczość tych scen, ale i naturalność ludowego obrzędu, jego uderzająca prostota . Oprócz obrazów, u stóp klasztoru wykonał on również ok . 1915 roku cykl znakomitych fotografii, stanowiący do dziś uni- katowy zapis tamtych czasów . Poruszony fenomenem Wojciech Weiss malujący na kalwaryjskich polach, fot. z ok. 1946 Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 11
 • 12. pielgrzymowania i żarem ludzkiej modlitwy, napi- sał: Z dalekich stron wloką się schorzałe kompanie  głodem i mrozami zesiepane, idą, wloką ciężki krzyż  życia, mękę przed wiekami spełnioną dla nich. Oto  król – Bóg, oto pałac, gdzie matka szczęśliwa w ołtarz  złoty oprawiona prośby wysłucha. W proch przed  majestatem się korzą. Jego uwagę przyciągała w zasadzie każda pora roku, pejzaże od intensywnie zielonych wiosennych łąk po malowniczo poprzechylane kopy siana oświetlone skośnym światłem zachodzącego słońca . Na polach kalwaryjskich rozgrywał się również dialog artysty z wątkami antycznymi i sztuką dawnych mistrzów . Na jednym z obrazów (1916) na skraju lasów i pól Na obrazie Cisza odnajdujemy postać Wojciecha Weissa zapatrzonego w łagodnie wznoszące się na linii horyzontu wzgórze Lanckorony. Wieczorny pejzaż rozświetlony jest tajemniczym blaskiem księżyca. Pomiędzy sylwetką artysty a rozciągającą się w oddali ceglastoczerwoną smugą zabudowań kalwaryjskiego miasteczka stoją dwa splecione ze sobą drzewa. Mistyka świata oplata się wokół tajemnicy, jaką jest człowiek. Aneri Irena Weissowa, Cisza, po 1950, olej na tekturze, 96 x 71, dep. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 12
 • 13. Wojciech Weiss, Zafascynowany kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni, Wojciech Pejzaż z Dróżek na Weiss nazywał górującą nad okolicą Lanckoronę „naszą Lanckoronę, ok. 1917, Fuji”, nawiązując do sylwety świętej góry Japończyków. olej na płótnie, 40 x 55, Malowniczo wyniesiona ponad okoliczne wzniesienia, własność prywatna zamyka ona od wschodu kalwaryjski krajobraz. Porośnięta lasem, przybiera z oddali barwę nieomal błękitną. pojawia się wraz z orszakiem Ceres – bogini urodzaju i zbiorów, z sierpem w dłoni i koszem owoców na ramionach . WZGÓRZE LANCKOROŃSKIE Wyniosła i samotnie spiętrzona Lanckorońska Góra (552 m n .p .m .) położona jest w południowo-zachod- niej części Pogórza Wielickiego i stanowi jego naj- wyższe wzniesienie . Na jej szczycie znajdują się ruiny zamku zbudowanego za czasów Kazimierza Wielkie- go . Na południowym stoku góry, poniżej poziomu lasu, leży malownicza miejscowość Lanckorona . Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 13
 • 14. Kalwaryjski Wojciecha szlak Weissa
 • 15. Obok: Wojciech Weiss, Autoportret w słomkowym kapeluszu, 1926, olej na płótnie, 71x59, dep. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Trasy zwiedzania
 • 16. PĘTLA A KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: Rynek – 1 . Klasztor oo . Bernardynów – 2 . Ratusz Piłata – 3 . Most na Cedronie – 4 . Góra Ukrzyżowania Wojciech Weiss, Klasztor, Intensywny błękit nieba, w ciepłym żółcieniu 1908, olej na tekturze, utrzymana fasada, ceglasty oranż dachów 19 x 28, dep. Fundacja – na obrazie Weissa kalwaryjski klasztor tonie Muzeum Wojciecha Weissa w powodzi słonecznego światła. Całą płaszczyzną swoich murów wystawiony jest na jego działanie, poprzez światło staje się jeszcze bardziej monumentalny i odświętny. Murawa stanowiąca pierwszy plan obrazu dopełnia kolorystyczną całość akcentem świeżej zieleni. Na trawie rozsiadły się grupy pątników. Szczególna kompozycja tego małego studium oparta jest na ukośnych liniach wznoszących się od lewej ku prawej krawędzi obrazu. Dzięki temu zabiegowi bryła świątyni nabiera lekkości, unosząc się jak gdyby ku górze. Ucięty kadrem obrazu hełm jednej wieży, potęguje to wrażenie ulotności. Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 16
 • 17. 1. KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW Wariant pieszy Z Rynku kierujemy się ul . 3 Maja, a następnie ul . Bernardyńską pod klasztor oo . Bernardynów . czas przejścia: ok . 20 minut Wariant samochodowy Z Rynku jedziemy ul . 3 Maja, a następnie ul . Kościuszki pod klasztor oo . Bernardynów . dojazd: ok . 3 minuty (parking przed klasztorem) Opiekunami i stróżami sanktuarium są, z woli pierw- szego fundatora Mikołaja Zebrzydowskiego, ojcowie bernardyni . Specjalny dokument fundacyjny przeka- zujący im Kalwarię podpisał Mikołaj Zebrzydowski na zamku krakowskim w 1602 roku . Pierwsi zakonnicy przybyli do Kalwarii w roku 1604, kiedy to rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru . W bazylice, która do dziś przetrwała w swojej wybitnej barokowej formie, w jednej z kaplic umieszczony jest cudowny wizeru- nek Matki Bożej Kalwaryjskiej . 2. RATUSZ PIŁATA Spod klasztoru oo . Bernardynów przechodzimy trasą kalwaryjskich dróżek pod Ratusz Piłata . czas przejścia: ok . 20 minut Wnętrza poszczególnych kaplic są udostępnione turystom i pielgrzymom tylko podczas największych świąt (Wielki Tydzień i Odpust NMP w sierpniu) . Droga Krzyżowa rozpoczyna się w Kalwarii Zebrzy- dowskiej od Ratusza Piłata . Zgodnie z tradycją, pielgrzymi w piątek rano opuszczali piwnicę Domu Kajfasza i dochodzili tu do Ratusza . Ratusz Piłata jest jedną z najstarszych kaplic (1605) kalwaryjskiego sanktuarium, a także jedną z większych i piękniej- szych . Podczas misteriów kalwaryjskich już w XVII wie- Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 17
 • 18. ku Piłat odczytywał z balkonu swój wyrok . Do Ratusza przylegają Gradusy, czyli Święte Schody pochodzące z ok . 1630 roku . Zaprojektowano je na wzór Scala Santa (Świętych Schodów) przed bazyliką św . Jana na Lateranie . Oznaczają one stopnie, po których Chrystus miał wchodzić do ratusza Piłata . Pielgrzymi idą po nich na klęczkach . W stopniach umieszczone są relik- wie i ziemia z miejsc świętych w Jerozolimie . Przed rozgrywającą się na balkonie kaplicy Wojciech Weiss, Pątnicy sceną Ecce Homo grupa pielgrzymów kornie przed Ratuszem Piłata, pada na kolana. Spojrzenia wszystkich 1916, olej na płótnie, kierują się tam właśnie, gdzie obnażony 74 x 94, dep. Fundacja Chrystus został wystawiony na widok Muzeum Wojciecha Weissa gawiedzi w towarzystwie Piłata i żołnierza rzymskiego. Skośne linie biegnące wzdłuż pochylonych feretronów kierują również nasz wzrok ku centralnej postaci, wydobytej jasnością światła. Patrząc na obraz, dajemy się unieść melodii rozmodlonego tłumu. Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 18
 • 19. Wojciech Weiss, Cedron, Na obrazie Weissa most ten zmienia się w monumentalną 1917, olej na płótnie, i wyniosłą budowlę. Poprzez jego przęsła, znacznie 75 x 95, dep. Fundacja wyższe niż te autentyczne, wpadają intensywne refleksy Muzeum Wojciecha Weissa światła. W słonecznej spiekocie idą przez most gromady rozśpiewanych pątników niosących feretrony. Część z nich przekracza rzekę w bród, by schłodzić i obmyć zmęczone stopy, a na pamiątkę przebiegającej tu trasy męki Chrystusa – znaleźć kamień, na którym żyłkowania przypominać będą znak krzyża, drabinę lub narzędzia Męki Pańskiej. To stara tradycja, która przetrwała do dnia dzisiejszego. 3. MOST NA CEDRONIE Spod Ratusza Piłata idziemy w stronę Mostu na Cedronie . czas przejścia: ok . 15 minut Blisko 2000 lat temu Chrystus prowadzony z Góry Oliwnej do Jerozolimy przechodził przez potok Cedron, by następnie wejść do miasta przez jedną z dwunastu bram . Dlatego też Zebrzydowski, starając się wiernie odtworzyć jerozolimskie realia, wybudował w 1612 roku most na potoku nazwanym Cedron . Nazwą tą zo- stała określona część rzeki Skawinki, płynącej w dolinie pomiędzy kalwaryjskimi wzgórzami a górą Lanckoroną . Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 19
 • 20. 4. GÓRA UKRZYŻOWANIA Pośród abstrakcyjnych Z Mostu na Cedronie wracamy z powrotem linii na obrazie Widok na klasztor (1908) utrzymanym w stronę klasztoru oo . Bernardynów i udajemy się w tonacjach delikatnych na Górę Ukrzyżowania . różów, fioletów, ugrów czas przejścia: ok . 40 minut i błękitów wyłania się bryła zabudowań kalwaryjskiego klasztoru. W linearność Na górze Żar, która przypominała fundatorowi układu wkradają się wzgórze Golgoty, powstał Kościół Ukrzyżowania, geometryzujące formy budowli pierwszy obiekt (1600), który dał początek całemu nakrytych cynobrowymi sanktuarium kalwaryjskiemu . dachami, pośród których widnieją kopuły wieńczące Wznosząca się wysoko ponad zabudowania kaplice. Piękna, aczkolwiek klasztorne góra, na którą wspiąć się trzeba trudna do uzyskania harmonia wybijaną kamieniami stromą drogą, była również barw, w której tony ciepłe jednym z miejsc, które szczególnie przyciągały przeplatają się z chłodnymi, kryje w sobie realnie istniejący uwagę Wojciecha Weissa . Roztaczający się spod pejzaż. Kościoła Ukrzyżowania widok, nieograniczony gęstymi w chwili obecnej drzewami, odsłaniał Wojciech Weiss, Widok na przede wszystkim – jakby z lotu ptaka – bogatą klasztor, 1908, olej na tekturze, 19 x 28, bryłę klasztoru, ale rozciągał się również dalej, aż dep. Fundacja Muzeum po odległe wzgórza otaczające Kalwarię . Wojciecha Weissa Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 20
 • 21. PĘTLA B KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: Rynek (parking) – 1 . Dom Rzemiosła – 2 . Dom Wojciecha Weissa – 3 . Figura św . Floriana – ZEBRZYDOWICE: 4 . Cmentarz parafialny (parking) – 5 . Kościół pw . św . Michała Archanioła – 6 . Konwent oo . Bonifratrów pw . św . Floriana – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: 7 . Stacja kolejowa Kalwaria Zebrzydowska (parking) KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 1. DOM RZEMIOSŁA (ul. Jagiellońska 6, Pawilon nr 2) Pozostawiamy samochód na parkingu przy Rynku i kierujemy się na ul . Jagiellońską do Domu Rzemio- sła, Pawilon nr 2 . czas przejścia: ok . 3 minuty Cech Rzemiosł Różnych posiada wyroby wystawione w dwóch pawilonach, w których całorocznie prezen- towanych jest ok . 110 ekspozycji meblowych . Obok Domu Rzemiosła znajduje się kamienny obelisk upamiętniający Wojciecha i Irenę (Aneri) Weissów, po- stawiony przez PTTK Oddział Wadowice i Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej . Wojciech Weiss, Dom Artysty, ok. 1930, olej na płótnie, 50 x 65, własność prywatna Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 21
 • 22. 2. DOM WOJCIECHA WEISSA, WEISSÓWKA Wojciech Weiss, (ul. Jagiellońska 43) Przed domem, 1908, olej na płótnie, 65 x 95, Z Domu Rzemiosła, pieszo, kierujemy się w dół dep. Fundacja Muzeum ul . Jagiellońskiej, a następnie skręcamy w ul . Wojska Wojciecha Weissa Polskiego do Domu Wojciecha Weissa . czas przejścia: ok . 10 minut Dom pozostaje nadal w rękach rodziny artysty . Otoczony jest wielką troską konserwatorską, nie jest jednak udostępniany zwiedzającym . Dom murowany z kamienia i cegły, w partii dacho- wej był drewniany, w przestrzeni poddasza znajdo- wała się pracownia artysty, z malowniczymi skosami belek więźby dachowej . Pamięta on jeszcze czasy napoleońskie – przy jego fundamentach odnaleziono pamiątkę z tamtych lat, orła z drzewca sztandaru . Na parterze mieści się salon i jadalnia, wielokrotnie malowane przez artystę . Mieszkańców domu upa- miętniają dwie tablice: na zachodniej fasadzie znaj- duje się tablica poświęcona Wojciechowi Weissowi, w sieni zaś tablica pamiątkowa jego żony Aneri Ireny Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 22
 • 23. Obsypane białymi kwiatami Weissowej . Wokół domu rozciąga się ogród, w któ- krzaki róż, czerwonoróżowe rym utrzymano te same gatunki kwiatów: piwonie, piwonie kładące się na grząd- hemorocalisy, róże, caprifolium, malwy zaglądające kach kępami rozłożystych, ciemnozielonych liści, stojące do okien, dzikie wino oplatające ganek i balkon . w rzędzie na długich tyczkach W sadzie zachowały się dawne odmiany jabłoni trzy szklane kule, to fragment i grusz . ogrodu rozciągający się przy Burzliwe czasy I i II wojny światowej oszczędziły południowo-wschodniej fasadzie kalwaryjskiego kalwaryjski dom Weissów od zniszczenia, pomimo domu. Dalej jego biała ściana, licznych zmian funkcji i nadań lokatorskich . Kolej- o którą centralnie wsparta ne pokolenia przyjeżdżały z Krakowa, by odpocząć jest drabinka z pnącą się winoroślą i dwa okna poma- w niezwykłym klimacie przydomowego sadu, wsłu- lowane od zewnątrz na kolor chać się w wieczorny rechot żab, spojrzeć w roz- ceglasty. W oknie prawym świetlone gwiazdami niebo . W 1978 roku Aneri, podwieszona doniczka ze stojąc na balkonie swojego ukochanego domu, spływającą w dół rośliną. Tu, od tej strony domu, znajdo- usłyszała dźwięk klasztornych dzwonów zwiastują- wała się sypialnia. cy wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową . Du- chowe przeżycie tego momentu pozostało w pa- mięci rodziny na zawsze . W czasie pierwszej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kalwarii w procesji darów wręczono mu również dzieło malarza, który czerpał swe siły zanurzony w kalwaryjskiej ducho- wości i pejzażu – Wojciecha Weissa . Dziś zapewne wszedł w zasoby kolekcji watykańskiej . 3. FIGURA ŚW. FLORIANA (skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej i ul. św. Floriana) Z domu Wojciecha Weissa udajemy się ul . Jagielloń- ską w dół, aż do ul . św . Floriana . czas przejścia: ok . 5 minut Przy drodze wiodącej w kierunku Wadowic znajdu- je się figura św . Floriana . To miejsce było jednym z przystanków zadumy na drodze do kalwaryjskiego sanktuarium . Figura św . Floriana została ufundowana przed 1845 rokiem . Powrót do Rynku . Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 23
 • 24. ZEBRZYDOWICE Dzisiaj wpisana w gęstą zabudowę, figura Miejsce to po raz pierwszy notowane było w 1326 św. Floriana stoi w jednym roku . Wieś należała do rodu Radwanitów, z którego z przydomowych ogródków. wywodzili się Zebrzydowscy . Przez Wojciecha Weissa Na początku XVII wieku Mikołaj Zebrzydowski założył namalowana zimą, wpisana tu szpital dla inwalidów wojennych, przekazując wieś w białą płaszczyznę śniegu, rysuje się swą bonifratrom, których sprowadził z Krakowa w 1611 sylwetą pomiędzy dwoma roku . Dochody ze wsi przeznaczone były zgodnie otaczającymi ją drzewami. z jego wolą na utrzymywanie szpitala . Ukośne promienie chylącego się ku zachodowi słońca rozkładają się na kamiennej 4. CMENTARZ PARAFIALNY rzeźbie własnym rysunkiem, W ZEBRZYDOWICACH drzewa nasycają się również Rynek – drogą woj . nr 953 na Skawinę i Zebrzydowi- jakąś odmienną, intensywną ce, skręt na drogę w okolicy kompleksu oo . Bonifrat- chromatyką. Bezchmurne niebo rozprasza zastygłe rów, po przejechaniu mostu skręt w lewo w mrozie światło. dojazd: ok . 10 minut (parking przed cmentarzem parafialnym w Zebrzydowicach) Grobowiec rodziny Weissów znajduje się ok . 50 m od wejścia, trzecia alejka w lewo od głów- nego traktu . Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 24
 • 25. Obok: Wojciech Weiss, Przed najwyższym wzniesieniem głównej alei Figura św. Floriana, odchodzi od niej w lewo boczna alejka, przy której ok. 1910, olej na tekturze, znajduje się grobowiec rodzinny Weissów . Został on 13 x 21, dep. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa wykonany według projektu wybitnego architekta Franciszka Mączyńskiego, również autora projek- tu domu artysty w Krakowie . W grobowcu tym pochowani są, obok Wojciecha (zm . 1950) i Ireny (zm . 1981) Weissów, ich rodzice – Maria i Stani- sław Weissowie oraz dzieci artystów: Anna – lekarz specjalista dermatolog i alergolog, oraz Stanisław – profesor Politechniki Krakowskiej . Grobowiec rodziny Weissów na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 25
 • 26. 5. KOŚCIÓŁ Aneri Irena PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Weissowa, Widok na kościół i konwent W ZEBRZYDOWICACH w Zebrzydowicach, Kościół pw . św . Michała Archanioła znajduje się na 1928, olej na tekturze, południe od cmentarza w odległości ok . 200 m . 48 x 63, czas przejścia: ok . 2 minuty dep. Fundacja Muzeum Wojciecha Zwiedzanie wnętrza kościoła jest możliwe tylko bez- Weissa pośrednio przed lub po mszach św ., które odprawia- ne są: w soboty o godz . 18 .00 (zimą o godz . 17 .00), w niedziele o godz . 7 .00, 9 .00, 11 .00, 17 .00 (zimą o godz . 18 .00) . Pierwsza wiadomość o istnieniu tego kościoła pochodzi z lat 1325-1327 . W 1599 roku Mikołaj Zebrzydowski przystąpił do budowy nowego kościoła Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 26
 • 27. pod wezwaniem św . Michała Archanioła . Kościół został wykończony w 1602 roku . Jego plany wykonał Jan Maria Bernardoni z Como, budowniczy kościoła jezuickiego w Krakowie, kościoła i klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i równocześnie stawianego szpitala w Zebrzydowicach . W 1908 roku, 12 maja, w kościele tym Wojciech Weiss wziął ślub z Ireną z Silberbergów, swoją wybitnie uzdolnioną uczennicą malarstwa . Wojciech miał wówczas 33 lata, ona jedynie 19 . W prezbiterium kościoła wmurowana jest mozaika przedstawiająca Madonnę autorstwa Aneri Ireny Weissowej; podobne dzieła znalazły swoje miejsce w kościele parafialnym przy Rynku w Kalwarii . Wojciech Weiss z żoną Ireną, fot. z ok. 1908 Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 27
 • 28. Po latach Aneri zapisała w pamiętnikach: Przez łąki  majowe szliśmy do Zebrzydowic, do kościoła wziąć  ślub. Był maj. Bukiety ślubne niosły drzewa i krze- wy. Gwiazdy na łąkach rozsypały mlecze tak, jak na  niebie na mlecznej drodze . 6. KONWENT OO. BONIFRATRÓW I KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FLORIANA Z kościoła pw . św . Michała Archanioła kierujemy się w stronę mostu na rzece Cedron, przechodzimy przez rzekę i ok . 50 m dalej skręcamy w lewo w starą wysadzaną drzewami ścieżkę i kierujemy się do konwentu oo . Bonifratrów i kościoła pw . św . Floriana . czas przejścia: ok . 7 minut Konwent jest zamknięty dla zwiedzających, można poprosić jedynie o otwarcie kościoła pw . św . Floriana . W soboty i niedziele jest on otwarty podczas mszy św . (w niedziele o godz . 6 .00, 9 .00 i 18 .00) . Konwent oo . Bonifratrów w XVI wieku był dworem obronnym Zebrzydowskich . Do niego dobudowany został budynek klasztorny . Kościół w Zebrzydowicach i konwent zostały uwiecz- nione na obrazach Aneri Ireny Weissowej . Powrót na parking przed cmentarzem . KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 7. STACJA KOLEJOWA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (ul. Kolejowa) Powrót samochodem drogą nr 953 w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej, skręt w prawo w ul . Rólki, a następnie skręt w prawo w ul . Kolejową czas przejazdu: ok . 2 minuty Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 28
 • 29. W latach osiemdziesiątych XIX wieku Kalwaria została skomunikowana z Krakowem i Bielskiem-Białą nowo wybudowaną linią kolejową, posiadając na swoim te- renie aż dwie stacje kolejowe (druga linia wiodła w kie- runku Tatr) . Na odgałęziającej się linii bocznej wiodącej w kierunku Wadowic i Bielska-Białej posadowiona jest mała stacja Kalwaria Zebrzydowska, dzisiaj już właści- wie nieczynna, a będąca ostatnio jedynie przystankiem dla Pociągu Papieskiego . To tutaj przed laty rodzina Weissów przyjeżdżała pociągiem na kilkumiesięczne wywczasy . Ceglany budynek stacyjny był dla nich symbolem powi- tań i pożegnań . Długie pobyty Wojciecha Weissa w Kalwarii przeplatane były powrotami do miasta . Regularnie wyjeżdżał on na zajęcia prowadzone na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; jego żona Irena odwiedzała swoich rodziców i siostry miesz- kające w Łodzi . Przez obojga wyjazdy te odczuwane były jako konieczność chwilowego, acz bolesnego rozstania z oazą ciszy i spokoju, którą był dla nich kalwaryjski dom . Wsłuchany w rytmiczny stukot kół pociągu, Weiss pisał do żony: Przepraszam, że piszę może  nieczytelnie, pociąg  podrzuca. (…) spieszę  do miasta by uczniom  swoim mówić o pięknie  harmonii. (…) Poradzę,  żeby kopnęli rozpoczęte  studium, wyszli za  miasto, otworzyli oczy  i serce, a ujrzą tajemnicę  natury (…) . Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 29
 • 30. Wybrana bibliografia: Kossowski Ł ., Wojciech Weiss, Edipresse, Warszawa 2006 . Morze bez końca, niebo bez końca... Bałtyk  w malarstwie Wojciecha Weissa i Aneri Ireny  Weissowej, katalog wystawy, Regionalne Centrum Kultury, Kołobrzeg 2009 (wersja pl/eng) . Piękno do mnie przyszło... Wojciech Weiss.  Malarstwo białego okresu 1905-1912, Aneri Irena  Weissowa. Malarstwo, katalog wystawy, Muzeum Pałac w Wilanowie 2007 (wersja pl/eng) . Ten krakowski Japończyk... Inspiracje sztuką Japonii  w twórczości Wojciecha Weissa, katalog wystawy, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha, Kraków 2008 (wersja pl/eng) . Weiss R ., Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss  i Aneri, katalog wystawy, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2007 . Weiss R ., Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Salon Antykwaryczny Nautilus, Kraków 2006 . oraz: Krzysztofowicz-Kozakowska S ., Sztuka Młodej Polski, Kluszczyński, Kraków 2003 . Ostrowski J . K ., Mistrzowie malarstwa polskiego, Kluszczyński, Kraków 1996 . Większość publikacji dostępna jest na stronie: www .wojciechweiss .pl Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa | 30