SlideShare a Scribd company logo
Vurdering for læring i praksis

               Kursholder:
               Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com
               Tlf: 930 90 486
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Kilder
 •   Trude Slemmen Wille m.fl
 •   Dylan Wiliam
 •   Udirs nettside om vurdering for læring
 •   Egen erfaring og praksis
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
De ulike tidsspennene (Olga Dysthe)
  Skolens planer for vurdering bør gjenspeile de ulike
  tidsspennene, slik at man ser sammenhengen mellom detaljene og
  helheten.
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
5 strategier for formativ vurdering • Avklare, dele og forstå læringsmål og suksesskriterier
 • Legge til rette for effektive klasseromsdiskusjoner, aktiviteter og
  oppgaver som lokker frem bevis for læring
 • Sørge for feedback som gir økt læring
 • Aktivere elevene som ressurser for hverandre
 • Aktivere elevene som eiere av sin egen læring

                           Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005, min oversettelse  Vurdering foregår ikke formativt før vurderingsinformasjonen faktisk
  brukes av lærer og elev i det videre arbeidet.
                                         Dylan Wiliam


Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Noen praktiske tips
  Husk: stor metodefrihet, men vær trofast mot prinsippene!Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Mål og kriterier
 Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de
 må gjøre for å nå det.
                           (Black & Wiliam)
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Læringsmål? Vite at islams hellige bok heter Koranen

 Kunne fortelle om Ivar Aasen

 Kunne forklare forskjellen på et rektangel og et triangel
 Hva kjennetegner et godt mål?
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Fra kompetansemål til læringsmål


Kompetansemål: (norsk 10. trinn)
•   gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende
   opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike
   mottakere
•   vurdere egne og andres muntlige framføringer
•   formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og
   leseopplevelser basert på tolkning og refleksjonLæringsmål:
Du skal kunne holde et muntlig foredrag der du presenterer en bok du har lest
Du skal kunne vurdere andres foredrag og gi dem gode tips til forbedringer

Er dette gode målformuleringer? Hvem har formulert dem?
Hva vil det si å nå disse målene? Hvem avgjør det?

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: La elevene lage kriteriene
 •   IGP-metoden
 •   Idémyldring
 •   Sortering
 •   Lage oversikt
   Når kan elevene delta i utforming av kriterier? Ved oppstarten eller
   underveis? Avhengig av tema og forkunnskaper/tidligere erfaring.

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: formuler kriterier som spørsmål            INNHOLD                  FREMFØRING

  • Forteller du litt om forfatteren?        • Snakker du høyt og tydelig?

  • Forteller du hva boken handler om uten      • Unngår du for mange småord som eeh,
   å røpe for mye?                  mmm, jo, også, så…?

  • Beskriver du spenningskurven i boken?      • Prater du fritt uten manus?

  • Beskriver du hovedpersonen(e) i         • Holder du øyekontakt med publikum?
   boken?
                           • Har du et kroppsspråk som viser
  • Gir du gode eksempler på virkemidler?       engasjement og ikke forstyrrer
                            publikum?
  • Forteller du hvordan du likte boken, og
   begrunner du meningene dine?           • Har du laget en oversiktlig og god
                            Power Point med bilder og stikkord?
  Enkle å bruke til egenvurdering og hverandrevurdering

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: lag personlige målsettinger Skriv 2 personlige mål som er utfordrende, men mulige for deg
 å nå:   1.


   2.
                           → rom for individrelatert vurdering


Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: bruk rubrikker og skjemaer underveis
   Egnet til formativ eller summativ vurdering?

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: vis elevene kjennetegn på kvalitet


•   Sjekklister med kriterier
   Eks: Forsøksrapport i naturfag

•   Rubrikker med kjennetegn
   Eks: Rubrikk naturfagrapport, Norsk halvårsvurdering

•   Modeller! (tidligere oppgaver, lydfiler, autentiske eksempler…)
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: vær omringet av kriterier og modeller• På veggene i klasserommet
• Som bokmerke i elevenes bøker
• På læringsplattformen
    – bilder
    – video
• ….
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Lokk frem bevis for læring underveis
 Ved hjelp av varierte klasseromsaktiviteter får vi oversikt over hva
 elevene kan. På bakgrunn av dette kan elevene og vi tilpasse
 undervisningen videre.
                nær sammenheng mellom VfL og planlegging!
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Ingen hender når læreren spør!


 Husk:
 tilfeldig tildeling av ordet!

 Hjelpemidler:
 • kurv med navnelapper
 • kopp med ispinner med navn på
 • regneark med tilfeldig trekning fra
  liste
 • ….. Still åpne spørsmål og vent! La elevene tenke og drøfte med sidemannen.

 Ikke spill bordtennis med en elev, men la elevene spille ball med hverandre!

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Planlegg gode spørsmål • Åpne spørsmål
     – "Hva er likt og ulikt med….?"
     – "Hvorfor….?"
     – "Hvordan vil dere forklare…?"
 • Bruk påstander i stedet for spørsmål
     – "Alle firkanter er rektangler"
     – "Kongen har ingen makt"
     – Solen er universets sentrum"
 Kan spørsmålsteknikk være et tema for kollegaveiledning og -
 observasjon?

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Alle svarer


• "Tommel opp"-metoden

Svakhet: selvevaluering er upålitelig…Løsning: kognitive, ikke affektive spørsmålsstillinger!

• ABCD-kort (for spørsmål med flere riktige svaralternativer)
• Minitavler eller blanke ark
• UtgangsbillettInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Fargede kopper  Mens elevene jobber selvstendig:


  Rød kopp = jeg trenger hjelp
  Gul kopp = jeg er litt usikker
  Grønn kopp = dette klarer jeg fint
  Elevene må aktivt forholde seg til sitt eget arbeid!
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Tolkende lytting Lærer: Hvilken av disse brøkene er minst: 1/6, 2/3, 1/3 eller 1/2?
 Elev: 1/6

 Lærer: Hvilken av disse brøkene er størst: 4/5, 5/8, 3/4 eller
    7/10?
 Elev: 3/4
 Hva kan dette svaret bety?


Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Selvrettende tester


 Kan gi elever og lærere verdifull informasjon underveis.

 Husk:
 • flere enn tre svaralternativer
 • flere enn ti spørsmål

                små muligheter for å "gjette" riktige svar
  Sorter testene i ulike områder, så er det lettere å se hvor
  forbedringspotensialet er.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: la elevene lage tester og spørrespill • I grupper på 3-4 elever
   – individuelt
   – gruppen samles om de beste spørsmålene
   – leverer til læreren, som setter sammen en ny test eller et spill
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Elevens oppsummering• En utvalgt elev får i oppgave å oppsummere timen
• Noterer underveis, lager eventuelt også spørsmål til klassen
• Besvarer spørsmål fra klassen, eventuelt ved hjelp av
 medelever
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Hva kjennetegner god feedback?


 •   Så rask som mulig
 •   Fokus på det som er bra
 •   Kvalitet foran kvantitet
 •   Knyttet til oppgaven, ikke eleven
 •   Oppfordrer til handling, ikke følelser Elevens bruk av feedback er avhengig av:
 • forståelse - skjønner eleven hva du mener?
 • nytteverdi - hva får eleven igjen for å forholde seg til kommentaren?
 • mestringsfølelse - "kan jeg klare det…?"
 • relasjonen til lærerenInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Skrivedag i stedet for terminprøve


• Motiverte elever ("dette gjelder!")
• En hel dag til oppgaven
• Mulighet for fleksibel organisering
 og frigjøring av lærere
• læreren får gitt sin vurdering
 underveis
• Mindre "rettebyrde" for læreren etterpå


 Juks eller læring?

 Husk: Vi forventer at elevene gjør sitt beste ved første
 innlevering. Derfor bør denne tas med i vurderingen.

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Elevene dokumenterer


 La elevene skrive ned vurderingen han/hun har fått muntlig:

 • Logg (hver dag, hver uke…)
     – hva har du lært?
     – hvilke tips har du fått?
 • Oppsummering etter muntlig prøve
 • Oppsummering etter elevsamtale Samle den skriftlige dokumentasjonen ett sted, f.eks i
 læringsplattformen.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Elevene retter sine egne prøver
  • "Hvordan gikk det?" - umiddelbart svar
  • Læringseffekt ved felles gjennomgang av
   prøven
  • Mulighet til å oppklare misforståelser og feil
   før man er i gang med neste tema
  • Frigjør lærerens tid!
  • Læreren kan bruke resultatene som
   utgangspunkt for videre planlegging
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Hvor trykker skoen?


              Innhold          Struktur  Språk  Grammatikk

  Petter         1             2     1    1

  Silje          1             0     1    1

  Marius         2             2     1    2

  Arve

  Miriam

  Beate

  Christoffer
  Systematisk kartlegging for tilrettelegging i neste omgang

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: La eleven sammenlignes med seg selv I stedet for karakterer, kan vi gi elevene +, - eller = for å vise om
 de har hatt fremgang siden sist eller ikke.

 Hva skjer? Svake elever kan like ofte få + som de sterke, og de
 sterke trigges til å lære enda mer.
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Feilsøking • Lærer samler inn elevenes utkast og markerer feil
 • Elevene må selv klassifisere feilene (kommafeil, verbbøying,
  dobbel konsonant osv)
 • Elevene setter seg sammen med medelever som har andre
  feiltyper
 Hva kan oppnås med denne metoden?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Ikke ta meg - ta kameraten min!
• Hverandrevurdering ved hjelp av sjekkliste
• Medeleven har ansvar for å sjekke ut alle
 deler av besvarelsen er OK før innlevering
 til læreren
Til hvilke typer oppgaver egner dette seg?
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: Sammen er vi best!


 • Elevene har besvart en oppgave, hatt en prøve eller lignende.
 • Læreren samler inn, men kommenterer ikke.
 • I neste time setter elevene seg i grupper på 4, og læreren deler ut
  deres besvarelser + en tom besvarelse. Gruppen skal så komme
  frem til en så god felles besvarelse som mulig.
 • Til slutt går klassen gjennom oppgaven, og alle gruppene får
  presentere noen av sine svar.
Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
Tips: la elevene velge presentasjonsform


Vi kan ikke måle elevenes kompetanse, men den kompetansen de
viser oss.
                                   Kari Smith, UiB, 2010
                               Rollespill?
                                       Læringssamtale i
                                       gruppe?
                           Praktisk oppgave?
 Kan man likevel ha felles kriterier?

Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486

More Related Content

What's hot

Fra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyere
Fra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyereFra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyere
Fra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyere
Henning Fjørtoft
 
Vurdering for læring
Vurdering for læringVurdering for læring
Vurdering for læring
Ingunn Kjøl Wiig
 
Didaktikk Og Veiledning Power Point Endelig Utgave
Didaktikk Og Veiledning Power Point Endelig UtgaveDidaktikk Og Veiledning Power Point Endelig Utgave
Didaktikk Og Veiledning Power Point Endelig Utgave
bli
 
Vurdering i kjemi
Vurdering i kjemiVurdering i kjemi
Vurdering i kjemi
Frøydis Hamre
 
Skjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanning
Skjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanningSkjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanning
Skjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanning
Simon Malkenes
 
Skjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanning
Skjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanningSkjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanning
Skjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanning
Simon Malkenes
 
Vurdering & egenvurdering
Vurdering & egenvurderingVurdering & egenvurdering
Vurdering & egenvurdering
elibje
 
Vurdering av og for læring
Vurdering av og for læringVurdering av og for læring
Vurdering av og for læring
Eva Bratvold
 
Presentasjon undervisningsplanlegging
Presentasjon undervisningsplanleggingPresentasjon undervisningsplanlegging
Presentasjon undervisningsplanlegging
Natgul
 
Workshop omvendt undervisning
Workshop omvendt undervisningWorkshop omvendt undervisning
Workshop omvendt undervisning
Tom Erik Holteng
 
Didaktisk oppgave
Didaktisk oppgaveDidaktisk oppgave
Didaktisk oppgave
mbergsvag
 
Didaktikkoglereplanutvikling
DidaktikkoglereplanutviklingDidaktikkoglereplanutvikling
Didaktikkoglereplanutvikling
asharift
 
Brukerperspektiv på en god skole ik tmooc
Brukerperspektiv på en god skole ik tmoocBrukerperspektiv på en god skole ik tmooc
Brukerperspektiv på en god skole ik tmooc
barbrotb
 
Tips for studieteknikk og gode vaner
Tips for studieteknikk og gode vanerTips for studieteknikk og gode vaner
Tips for studieteknikk og gode vaner
Eva Bratvold
 
Det handler om oppførsel
Det handler om oppførselDet handler om oppførsel
Det handler om oppførsel
Eva Bratvold
 
Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...
Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...
Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...
Henning Fjørtoft
 
Ped Oppgave2 HøSt2008 Ny
Ped Oppgave2 HøSt2008 NyPed Oppgave2 HøSt2008 Ny
Ped Oppgave2 HøSt2008 Ny
mbergsvag
 

What's hot (20)

Fra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyere
Fra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyereFra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyere
Fra ekspertleser til leseekspert. lesesenteret mars 2012 nyere
 
Vurdering for læring
Vurdering for læringVurdering for læring
Vurdering for læring
 
Didaktikk Og Veiledning Power Point Endelig Utgave
Didaktikk Og Veiledning Power Point Endelig UtgaveDidaktikk Og Veiledning Power Point Endelig Utgave
Didaktikk Og Veiledning Power Point Endelig Utgave
 
Vurdering i kjemi
Vurdering i kjemiVurdering i kjemi
Vurdering i kjemi
 
Skjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanning
Skjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanningSkjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanning
Skjema for refleksjon over egen undervisning forsterket lærerutdanning
 
Skjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanning
Skjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanningSkjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanning
Skjema for observasjon og veiledning av nye lærere forsterket lærerutdanning
 
Vurdering & egenvurdering
Vurdering & egenvurderingVurdering & egenvurdering
Vurdering & egenvurdering
 
Vurdering av og for læring
Vurdering av og for læringVurdering av og for læring
Vurdering av og for læring
 
En bedre lærer
En bedre lærerEn bedre lærer
En bedre lærer
 
Presentasjon undervisningsplanlegging
Presentasjon undervisningsplanleggingPresentasjon undervisningsplanlegging
Presentasjon undervisningsplanlegging
 
Workshop omvendt undervisning
Workshop omvendt undervisningWorkshop omvendt undervisning
Workshop omvendt undervisning
 
Didaktisk oppgave
Didaktisk oppgaveDidaktisk oppgave
Didaktisk oppgave
 
Didaktikkoglereplanutvikling
DidaktikkoglereplanutviklingDidaktikkoglereplanutvikling
Didaktikkoglereplanutvikling
 
Brukerperspektiv på en god skole ik tmooc
Brukerperspektiv på en god skole ik tmoocBrukerperspektiv på en god skole ik tmooc
Brukerperspektiv på en god skole ik tmooc
 
Tips for studieteknikk og gode vaner
Tips for studieteknikk og gode vanerTips for studieteknikk og gode vaner
Tips for studieteknikk og gode vaner
 
Didaktikk hvem hva hvorfor
Didaktikk  hvem hva hvorforDidaktikk  hvem hva hvorfor
Didaktikk hvem hva hvorfor
 
Det handler om oppførsel
Det handler om oppførselDet handler om oppførsel
Det handler om oppførsel
 
Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...
Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...
Praksiser og verktøy for selvregulært læring. bergen itslearning 13. desember...
 
God læring
God læringGod læring
God læring
 
Ped Oppgave2 HøSt2008 Ny
Ped Oppgave2 HøSt2008 NyPed Oppgave2 HøSt2008 Ny
Ped Oppgave2 HøSt2008 Ny
 

Similar to Vurdering for læring i praksis

Forståelig, oppnåelig og håndterbart
Forståelig, oppnåelig og håndterbartForståelig, oppnåelig og håndterbart
Forståelig, oppnåelig og håndterbart
Linda Jensen
 
Presentasjonsteknikk og Powerpoint
Presentasjonsteknikk og PowerpointPresentasjonsteknikk og Powerpoint
Presentasjonsteknikk og Powerpoint
Atle Kristensen
 
Nordahl grieg 7. november
Nordahl grieg 7. novemberNordahl grieg 7. november
Nordahl grieg 7. november
Henning Fjørtoft
 
Strategiopplæring og engasjement for lesing
Strategiopplæring og engasjement for lesingStrategiopplæring og engasjement for lesing
Strategiopplæring og engasjement for lesing
Elisabeth E S Rongved
 
Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018
Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018
Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018
Magnus Nohr
 
Digital studieteknikk 15glu
Digital studieteknikk 15gluDigital studieteknikk 15glu
Digital studieteknikk 15glu
Magnus Nohr
 
K2 Klasseledelse Blanke Ark
K2  Klasseledelse  Blanke ArkK2  Klasseledelse  Blanke Ark
K2 Klasseledelse Blanke Ark
SkoleForum
 
Nystudent brosjyre 2018
Nystudent brosjyre 2018 Nystudent brosjyre 2018
Nystudent brosjyre 2018
Thorvald Tangjerd Abrahamsen
 
160117 personalmøte språkløyper
160117 personalmøte  språkløyper160117 personalmøte  språkløyper
160117 personalmøte språkløyper
Hanne-Sofie Hafstad
 
Askollen101007 2
Askollen101007 2Askollen101007 2
Askollen101007 2
Elisabeth Thormodsrud
 
2014 11 brukerforum lage e_læring
2014 11 brukerforum lage e_læring2014 11 brukerforum lage e_læring
2014 11 brukerforum lage e_læring
Trude Stanger
 
Digital studieteknikk
Digital studieteknikkDigital studieteknikk
Digital studieteknikk
Magnus Nohr
 
Vurdering for læring
Vurdering for læringVurdering for læring
Vurdering for læring
Ann Michaelsen
 
Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfaget
Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfagetGrunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfaget
Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfaget
Utdanningsdirektoratet
 
Foreldremøte høsten 2016
Foreldremøte høsten 2016Foreldremøte høsten 2016
Foreldremøte høsten 2016
Heléna Koppang Henriksen
 
Brukerperspektiv på en god skole Barbro Thorbjornsen Bjorck
Brukerperspektiv på en god skole  Barbro Thorbjornsen BjorckBrukerperspektiv på en god skole  Barbro Thorbjornsen Bjorck
Brukerperspektiv på en god skole Barbro Thorbjornsen Bjorck
barbrotb
 
Hva skjer når elever leser
Hva skjer når elever leserHva skjer når elever leser
Hva skjer når elever leser
Henning Fjørtoft
 
Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007
Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007
Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007
janmor
 

Similar to Vurdering for læring i praksis (20)

Forståelig, oppnåelig og håndterbart
Forståelig, oppnåelig og håndterbartForståelig, oppnåelig og håndterbart
Forståelig, oppnåelig og håndterbart
 
Presentasjonsteknikk og Powerpoint
Presentasjonsteknikk og PowerpointPresentasjonsteknikk og Powerpoint
Presentasjonsteknikk og Powerpoint
 
Nordahl grieg 7. november
Nordahl grieg 7. novemberNordahl grieg 7. november
Nordahl grieg 7. november
 
Strategiopplæring og engasjement for lesing
Strategiopplæring og engasjement for lesingStrategiopplæring og engasjement for lesing
Strategiopplæring og engasjement for lesing
 
Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018
Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018
Eksemplarisk bruk av PowerPoint - Trysil vgs april 2018
 
En bedre lærer
En bedre lærerEn bedre lærer
En bedre lærer
 
Digital studieteknikk 15glu
Digital studieteknikk 15gluDigital studieteknikk 15glu
Digital studieteknikk 15glu
 
K2 Klasseledelse Blanke Ark
K2  Klasseledelse  Blanke ArkK2  Klasseledelse  Blanke Ark
K2 Klasseledelse Blanke Ark
 
Nystudent brosjyre 2018
Nystudent brosjyre 2018 Nystudent brosjyre 2018
Nystudent brosjyre 2018
 
160117 personalmøte språkløyper
160117 personalmøte  språkløyper160117 personalmøte  språkløyper
160117 personalmøte språkløyper
 
Trainingportal Competence Days 2013 - Trude Bergum Stanger - Mintra Trainingp...
Trainingportal Competence Days 2013 - Trude Bergum Stanger - Mintra Trainingp...Trainingportal Competence Days 2013 - Trude Bergum Stanger - Mintra Trainingp...
Trainingportal Competence Days 2013 - Trude Bergum Stanger - Mintra Trainingp...
 
Askollen101007 2
Askollen101007 2Askollen101007 2
Askollen101007 2
 
2014 11 brukerforum lage e_læring
2014 11 brukerforum lage e_læring2014 11 brukerforum lage e_læring
2014 11 brukerforum lage e_læring
 
Digital studieteknikk
Digital studieteknikkDigital studieteknikk
Digital studieteknikk
 
Vurdering for læring
Vurdering for læringVurdering for læring
Vurdering for læring
 
Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfaget
Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfagetGrunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfaget
Grunnleggende ferdigheter i arbeidslivsfaget
 
Foreldremøte høsten 2016
Foreldremøte høsten 2016Foreldremøte høsten 2016
Foreldremøte høsten 2016
 
Brukerperspektiv på en god skole Barbro Thorbjornsen Bjorck
Brukerperspektiv på en god skole  Barbro Thorbjornsen BjorckBrukerperspektiv på en god skole  Barbro Thorbjornsen Bjorck
Brukerperspektiv på en god skole Barbro Thorbjornsen Bjorck
 
Hva skjer når elever leser
Hva skjer når elever leserHva skjer når elever leser
Hva skjer når elever leser
 
Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007
Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007
Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007
 

Vurdering for læring i praksis

 • 1. Vurdering for læring i praksis Kursholder: Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com Tlf: 930 90 486 Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 2. Kilder • Trude Slemmen Wille m.fl • Dylan Wiliam • Udirs nettside om vurdering for læring • Egen erfaring og praksis Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 3. De ulike tidsspennene (Olga Dysthe) Skolens planer for vurdering bør gjenspeile de ulike tidsspennene, slik at man ser sammenhengen mellom detaljene og helheten. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 4. 5 strategier for formativ vurdering • Avklare, dele og forstå læringsmål og suksesskriterier • Legge til rette for effektive klasseromsdiskusjoner, aktiviteter og oppgaver som lokker frem bevis for læring • Sørge for feedback som gir økt læring • Aktivere elevene som ressurser for hverandre • Aktivere elevene som eiere av sin egen læring Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005, min oversettelse Vurdering foregår ikke formativt før vurderingsinformasjonen faktisk brukes av lærer og elev i det videre arbeidet. Dylan Wiliam Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 5. Noen praktiske tips Husk: stor metodefrihet, men vær trofast mot prinsippene! Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 6. Mål og kriterier Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det. (Black & Wiliam) Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 7. Læringsmål? Vite at islams hellige bok heter Koranen Kunne fortelle om Ivar Aasen Kunne forklare forskjellen på et rektangel og et triangel Hva kjennetegner et godt mål? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 8. Fra kompetansemål til læringsmål Kompetansemål: (norsk 10. trinn) • gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere • vurdere egne og andres muntlige framføringer • formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon Læringsmål: Du skal kunne holde et muntlig foredrag der du presenterer en bok du har lest Du skal kunne vurdere andres foredrag og gi dem gode tips til forbedringer Er dette gode målformuleringer? Hvem har formulert dem? Hva vil det si å nå disse målene? Hvem avgjør det? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 9. Tips: La elevene lage kriteriene • IGP-metoden • Idémyldring • Sortering • Lage oversikt Når kan elevene delta i utforming av kriterier? Ved oppstarten eller underveis? Avhengig av tema og forkunnskaper/tidligere erfaring. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 10. Tips: formuler kriterier som spørsmål INNHOLD FREMFØRING • Forteller du litt om forfatteren? • Snakker du høyt og tydelig? • Forteller du hva boken handler om uten • Unngår du for mange småord som eeh, å røpe for mye? mmm, jo, også, så…? • Beskriver du spenningskurven i boken? • Prater du fritt uten manus? • Beskriver du hovedpersonen(e) i • Holder du øyekontakt med publikum? boken? • Har du et kroppsspråk som viser • Gir du gode eksempler på virkemidler? engasjement og ikke forstyrrer publikum? • Forteller du hvordan du likte boken, og begrunner du meningene dine? • Har du laget en oversiktlig og god Power Point med bilder og stikkord? Enkle å bruke til egenvurdering og hverandrevurdering Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 11. Tips: lag personlige målsettinger Skriv 2 personlige mål som er utfordrende, men mulige for deg å nå: 1. 2. → rom for individrelatert vurdering Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 12. Tips: bruk rubrikker og skjemaer underveis Egnet til formativ eller summativ vurdering? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 13. Tips: vis elevene kjennetegn på kvalitet • Sjekklister med kriterier Eks: Forsøksrapport i naturfag • Rubrikker med kjennetegn Eks: Rubrikk naturfagrapport, Norsk halvårsvurdering • Modeller! (tidligere oppgaver, lydfiler, autentiske eksempler…) Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 14. Tips: vær omringet av kriterier og modeller • På veggene i klasserommet • Som bokmerke i elevenes bøker • På læringsplattformen – bilder – video • …. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 15. Lokk frem bevis for læring underveis Ved hjelp av varierte klasseromsaktiviteter får vi oversikt over hva elevene kan. På bakgrunn av dette kan elevene og vi tilpasse undervisningen videre. nær sammenheng mellom VfL og planlegging! Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 16. Tips: Ingen hender når læreren spør! Husk: tilfeldig tildeling av ordet! Hjelpemidler: • kurv med navnelapper • kopp med ispinner med navn på • regneark med tilfeldig trekning fra liste • ….. Still åpne spørsmål og vent! La elevene tenke og drøfte med sidemannen. Ikke spill bordtennis med en elev, men la elevene spille ball med hverandre! Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 17. Tips: Planlegg gode spørsmål • Åpne spørsmål – "Hva er likt og ulikt med….?" – "Hvorfor….?" – "Hvordan vil dere forklare…?" • Bruk påstander i stedet for spørsmål – "Alle firkanter er rektangler" – "Kongen har ingen makt" – Solen er universets sentrum" Kan spørsmålsteknikk være et tema for kollegaveiledning og - observasjon? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 18. Tips: Alle svarer • "Tommel opp"-metoden Svakhet: selvevaluering er upålitelig… Løsning: kognitive, ikke affektive spørsmålsstillinger! • ABCD-kort (for spørsmål med flere riktige svaralternativer) • Minitavler eller blanke ark • Utgangsbillett Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 19. Tips: Fargede kopper Mens elevene jobber selvstendig: Rød kopp = jeg trenger hjelp Gul kopp = jeg er litt usikker Grønn kopp = dette klarer jeg fint Elevene må aktivt forholde seg til sitt eget arbeid! Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 20. Tips: Tolkende lytting Lærer: Hvilken av disse brøkene er minst: 1/6, 2/3, 1/3 eller 1/2? Elev: 1/6 Lærer: Hvilken av disse brøkene er størst: 4/5, 5/8, 3/4 eller 7/10? Elev: 3/4 Hva kan dette svaret bety? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 21. Tips: Selvrettende tester Kan gi elever og lærere verdifull informasjon underveis. Husk: • flere enn tre svaralternativer • flere enn ti spørsmål små muligheter for å "gjette" riktige svar Sorter testene i ulike områder, så er det lettere å se hvor forbedringspotensialet er. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 22. Tips: la elevene lage tester og spørrespill • I grupper på 3-4 elever – individuelt – gruppen samles om de beste spørsmålene – leverer til læreren, som setter sammen en ny test eller et spill Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 23. Elevens oppsummering • En utvalgt elev får i oppgave å oppsummere timen • Noterer underveis, lager eventuelt også spørsmål til klassen • Besvarer spørsmål fra klassen, eventuelt ved hjelp av medelever Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 24. Hva kjennetegner god feedback? • Så rask som mulig • Fokus på det som er bra • Kvalitet foran kvantitet • Knyttet til oppgaven, ikke eleven • Oppfordrer til handling, ikke følelser Elevens bruk av feedback er avhengig av: • forståelse - skjønner eleven hva du mener? • nytteverdi - hva får eleven igjen for å forholde seg til kommentaren? • mestringsfølelse - "kan jeg klare det…?" • relasjonen til læreren Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 25. Tips: Skrivedag i stedet for terminprøve • Motiverte elever ("dette gjelder!") • En hel dag til oppgaven • Mulighet for fleksibel organisering og frigjøring av lærere • læreren får gitt sin vurdering underveis • Mindre "rettebyrde" for læreren etterpå Juks eller læring? Husk: Vi forventer at elevene gjør sitt beste ved første innlevering. Derfor bør denne tas med i vurderingen. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 26. Tips: Elevene dokumenterer La elevene skrive ned vurderingen han/hun har fått muntlig: • Logg (hver dag, hver uke…) – hva har du lært? – hvilke tips har du fått? • Oppsummering etter muntlig prøve • Oppsummering etter elevsamtale Samle den skriftlige dokumentasjonen ett sted, f.eks i læringsplattformen. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 27. Tips: Elevene retter sine egne prøver • "Hvordan gikk det?" - umiddelbart svar • Læringseffekt ved felles gjennomgang av prøven • Mulighet til å oppklare misforståelser og feil før man er i gang med neste tema • Frigjør lærerens tid! • Læreren kan bruke resultatene som utgangspunkt for videre planlegging Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 28. Tips: Hvor trykker skoen? Innhold Struktur Språk Grammatikk Petter 1 2 1 1 Silje 1 0 1 1 Marius 2 2 1 2 Arve Miriam Beate Christoffer Systematisk kartlegging for tilrettelegging i neste omgang Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 29. Tips: La eleven sammenlignes med seg selv I stedet for karakterer, kan vi gi elevene +, - eller = for å vise om de har hatt fremgang siden sist eller ikke. Hva skjer? Svake elever kan like ofte få + som de sterke, og de sterke trigges til å lære enda mer. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 30. Tips: Feilsøking • Lærer samler inn elevenes utkast og markerer feil • Elevene må selv klassifisere feilene (kommafeil, verbbøying, dobbel konsonant osv) • Elevene setter seg sammen med medelever som har andre feiltyper Hva kan oppnås med denne metoden? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 31. Tips: Ikke ta meg - ta kameraten min! • Hverandrevurdering ved hjelp av sjekkliste • Medeleven har ansvar for å sjekke ut alle deler av besvarelsen er OK før innlevering til læreren Til hvilke typer oppgaver egner dette seg? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 32. Tips: Sammen er vi best! • Elevene har besvart en oppgave, hatt en prøve eller lignende. • Læreren samler inn, men kommenterer ikke. • I neste time setter elevene seg i grupper på 4, og læreren deler ut deres besvarelser + en tom besvarelse. Gruppen skal så komme frem til en så god felles besvarelse som mulig. • Til slutt går klassen gjennom oppgaven, og alle gruppene får presentere noen av sine svar. Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 • 33. Tips: la elevene velge presentasjonsform Vi kan ikke måle elevenes kompetanse, men den kompetansen de viser oss. Kari Smith, UiB, 2010 Rollespill? Læringssamtale i gruppe? Praktisk oppgave? Kan man likevel ha felles kriterier? Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486

Editor's Notes

 1. Husk: mange veier til målet. Mange metoder og arbeidsmåter. Hver enkelt lærer må velge det som virker riktig for ham/henne. Være trofast mot de overordnede prinsippene.
 2. De sterke elevene har en "nese for kvalitet". Dette mangler de svake. Viktig å formidle slik at elevene forstår det og får erfaring med å vurdere kvalitet.
 3. Viktig forutsetning at alle elever deltar. Husk at dette har med klassemiljø å gjøre. Trå varsomt, vær tålmodig. Både de svake og de sterke utfordres her.
 4. En studie: 57% av spørsmålene var av administrativ art: "Hvor mange er ferdige med oppgavene?"30% av spørsmålene ville ha bekreftet at elevene kan gjenkalle informasjon som er gitt: "Hvor mange bein har en flue?"8% av spørsmålene krevde at elevene analyserte, reflekterte, generaliserte, overførte kunnskap, altså lærte noe nytt. -Dylan Wiliam, Embedded Formative Assessment-
 5. Spørsmål som skal kunne ha en verdi i form av at læreren får pålitelig informasjon om elevenes læring slik at han/hun kan ta avgjørelser om å justere undervisningen etter dette, krevet at alle elevene svarer. Alle bør svare "in real time", altså her og nå/samtidig.
 6. Vi stiller ikke spørsmålet for å få det rette svaret, men for å lære hvordan elevene tenker.
 7. Elevene lærer av hverandre. Den enes styrke kommer den andre til gode.
 8. Egner seg til enkle oppgaver som kan kontrolleres ved hjelp av sjekklister (naturfagrapporter, bokanmeldelser, gloselister el.l)