SlideShare a Scribd company logo
Voice phishing prevention application through real-time voice call analysis : 실시간 통화내용 분석을 통한 보이스피싱 예방 애플리케이션 제안보고서
- 2 -
목 차
[ ]
!"#$%&'%(%)*+%
1. (Background and Significance)
, -./%01%!"#$%23
.
4 56%!"#$7%89:%
.
; !"#$%<97%
. =*+%( )*+%
> ?@A<
.
!"#$%BC%
2. (Specific Aims)
, DE%BC%%%
.
4 FG<9H%!"#$%BC
.
; ?I#$%BC
.
> BC%@J
.
!"#$%.K%(%LM%
3. (Research Design and Method)
, !"#$%.K
.
4 !"#$%LM
.
; !"#$%NO
.
PK%?QR%(%RS%
4. (Equipment Required)
, #*
.
4 PKTU%(%?@A<%%
.
VW!"X%YZ%(%[]^%
5. (The Role of Researchers)
, VW!"X%YZ
.
4 _`ab%c6%de%%
.
; VW!"X%f%[]^
.
Vg8h%
6. (Reference)
표
C
[ -.%ijklm%no7%$p%YZ
1]
C% 56%!"#$7%89:%(%#5%BC *q
[ 2] ( )
C% FG<9H%BC *q
[ 3] ( )
C% "Y%rBH%FGsr
[ 4]
C% t8ds%uv
[ 5]
C% FG<9H%!"#$%NO%
[ 6]
C% VW!"X%YZ
[ 7]
C% VW!"X%f%[]^%.
[ 8] [
그림
wx% yz%!"<97%"d{
[ 1]
wx%
[ 2] DFD (Data Flow Diagram)
wx% |}{
[ 3]
wx% ~•€•j‚%sKQ%ƒ„…jk
[ 4]
wx% †‡ˆ‰X%ijklm%no%Š‹%Œ•%Žj„•
[ 5]
wx%
[ 6] Overall pre-training and fine-tuning procedures for BERT
wx% 7%•‘%’<
[ 7] KoBERT
wx% ijklm%no%v4€“%z”%"d{
[ 8]
wx% _`ab%c6%de{
[ 9]
- 3 -
프로젝트 제안서
1. !"#$%&'%(%)*+%(Background and Significance)
,. -./%01%!"#$%23
ijklm 7% •X–% lm —}% ˜p™š; lm
(voice-phishing) (phishing) .
s?›% y‹% œ•% Šž% #ƒOiŸ% ¡¢£; ¤% 7¥`% #ƒOi
‘ ’ (private
¦% v •% §+¨% ©d•j; ijklm–% lmj>¤% ª•%%
data) (fishing) .
«—%•+ 7%7¥,%¬,-%®j; ¯ ijklm–%yQŠ©cª%)%
(voice) . ,
y‹Ÿ% Šž% °M±²`% #ƒOiŸ% jK³W% †y±% j´•% µ³¤% noŸ%%
7¥¨;%[1].
ijklm% no7% lž% YZ•% ¶·i¸% ¹% -.% ijklm% no7%%
2016
º% $p»c¤% »²`% º% lž†¼–% ½X—% ¾³g ¹% º%%
17,040 1,468 , 2020
$p»c¤% » º% lž†¼% ½X²`% ¹f% ¿±% $p»c¤%
31,681 , 7,000 5
lž†¼–% À,Á;%
85.9%, 376.8% [2].
표 국내 보이스피싱 범죄의 발생 현황
[ 1]
연 도 총 발생건수 총 피해금액
2016 »
17,040 ½X
1,468
2017 »
24,259 ½X
2,470
2018 »
34,312 ½X
4,040
2019 »
37,667 ½X
6,398
2020 »
31,181 ½X
7,000
ijklm%no¦%01¨%56!"Ÿ%¶·i¸ ž+ Ã@'–%Ä€4>¦%
, ·
@Å NÆ ¥-7%ijklm%sÇŸ%]ȳÉ; ]È’< NÆ7%sÇ—}¤%
· · . ,
¯Ê±ƒ%†‡OËvkÌ%"Í%(%lžQ%lžÎÏ%vkÌ7%=*+• @Å7%
,
sÇ—}¤%-,±%uL?07%©t%(%uLM7%=*+• ¥-7%sÇ—}¤%
,
ijklm%ÐÅ%¡Ñ>%Òs¨%ÓÔ7%no—%@ž%@Õ³¤%?07%=*+•
Öd³É; ¨-7% 'Ä% M×± 9{±
. · ·?I±% ظ7% 89:•% ˱³É;.
M×±%ÙX—}%†‡ÚÛÜÝ%(%Þß%ià—%0¨%M×%#O GOTá%Ëâ%
,
OË% 9{7% M×±% ãÜ% Ö‹ /-äÜÝMJ% °M% å†% æç% ãÜ% Ö‹
, ,
-9%y‹†‡s?%æç—%0¨%èHM%9O%œ%ijklm%noŸ%éO³¤%%
01Mê—% @¨% #Oj% =*³g% 9{±% ÙX—}¤% y^% cs?"7% ë9,
lžuL•% ì¨% íi% (% îï èð ñƒò•
( , @J²`% ¨% îï_`wó7%%%%
Úv -9%ôdcsz9%õö ijklm<%01-%-9Mé%÷1 #ƒOi
), , ,
- 4 -
iø%@ù%÷1%œ%ijklm%no7%uL%(%cs—%@¨%zT±%9{¦%no
lžŸ% ÎÏ% c% ú¤% 9{,% =*³û% ?I± ÙX—}¤% OiŠ©?I<%%%
iüzT%õö å†%v%•+ý8Q%þx%}Þk%%
, õ@ ÿj“pz%ƒ!•%Š¨
,
å†%Ùª "ÿN%#$<%ƒ„%%#$7%iüd&
, Ö‹ •%Š¨%Ùª%œ7%
, VPN
LM•%PK³W%?I±ƒ%GR`%ƒ³W%$p³¤ ijklm%noŸ%uL³g%
cs³?%ì¨%ñ'j%=*³;g%(à³É;%[3].
j?c¤%Dã%ijklm7%nocM%23<%M±%@ÕLü•%]ȳû%M±
#5Lü•%")³É; ijklm7%nocM7%Ë*‹¦%+‹—{%°"³g%
.
j¥%Ê%ªTH%6ìê•%æç%c%ú¤%éOêj%,R³û%01%Ó-{%,.Ë
/?% 08—% 1`2% "+*»7% ©t–% =*³Ë% /;g% (à³É; w34%
.
noc4% –57% é9% (% æç% œ—% 0¨% M× J% )@no 67% WG¦%%
‘ ’
「 」
@6Šà%9ô%œ%Ldn%æç7%Ö‹%WGŸ%89%=*,%ú;g%˱³É;.
Åq%ijklm%no6ì—%@¨%æç<%7:%noc47%;c<Ë%j=•>
;¸%nouL—%?@%?W%c%ú; jŸ%ìž}%ijklm%noQêj%Ó
.
MJ% noªz—% žA¨;g% B% c% ú•% O{7% de•% "+³É;¤% :•%%%
CÀžD³4%:de²`%2E™¤%ijklm%no%è+²`%ƒž%j¤%FË%
/; 8>}%ijklm%noŸ%noc4–57%é9%(%æç%œ—%0¨%M×%
.
9 d7% )@no —% 67vG% ijklm7% noc4—% @¨% ;c,% ,*%%
2 ‘ ’
³{H% žD% ¨;g% (à³É; I @6Šà% "Jù% œ7% Ldn7% 'Ä%%%
. ,
-.—}% KÜ™L>{% ijklm% noƒË% ;M;g% Gƒ% 'Ä% no7%%%
g7Ÿ%ƒO³?%•NO%ôn+j%ƒO™Ë%/•%c%ú?%08—%no7%g7%
WG—%0TPj%æç•%Ö‹³WD%¨;g%(à³É;%[4].
í+Q–%RSTU<%˜Äkb ,%9v¨%no%uL%%
(Brantingham & Faust)
ªT%"V•%±K³W%W3%4>7%lm%no%uL@ù•%]ȳû%¡Ý%W%,Ë
3
*XŸ% Öd³É; YZ ªTH
. , uL% zT‹Ÿ% Öd³É; ijklm% œ%%%
.
D©%lmsÇŸ%[…jË4%]i{Ÿ%Šž%íi³W%(7³{H%³g%lm
no,%$pÁ•%0%@æ%c%ú{H%Y†Ëâ?4%–6%œ%†‡?0j%^"
—}%no6ì%lžQ,%;¼Y†•%ƒ_³Ü4%决N%%0%`%L%±a±²`
ijklm%œ%lm%lžQ,%¡bË%õƒ³¤%cÙŸ%def‹%³¤%LM I¤
,
)²`% õƒ³¤% Lü{% gNžD³û% ž/—% ú¤%
2 noQ—% @¨% cs,%%%
©g³@%j=•9%c%ú{H%ƒ„h<7% i' jj4>
, )- =€k @Å%%
, ,
œ7%'l%f%em±%OiôÒŸ%³g ô2@Õ•%ì¨%Î74%-9%F¥4Ÿ%
,
#D³W%Jøi'•%9gžD¨;g%(à³É; nZ MJ6?0%/7%0T
. ,
?0{%lžuL•%ì¨%ñ'•%žD¨;g%Öd³É; NÆ7%'Ä%Q&ªz
.
<Ë% 4}}% ijklm% œ% lm% uL—% 4}g% ú¤Ž% vo7% ñƒêj%%%%%
s?Ÿ%A³¤%'Ä—%jæp%Q&ªzŸ%Š¨%uL*q<%©gLM•%îï%(%
íi³¤%®j%A<±N ®%j>g%(à³É; •Z ž/%noƒ%åä%i'%
. ,
Ö‹Ÿ%Öd³É; ¨-7%%'Ä%)-%œ%jj4>—%rs„,%úg%¨-ƒ•%
.
@J²`% ¨% lmj% tj% $p³g% ú?% 08—% -9±% ôdcs¦% noƒ%%%
åäP2j% )*³;g% (à³É; %Z lžÎÏ% ñ'% 9gŸ% Öd³É;
. , .
lm7%è+j%-9±jg lžÎÏj%•NO%lm%no7%ãÆXƒ•%9ܳ¤%
®•% DÄ5% <9`% Q¡D ³4% no% R$L˦% 7:% lžÎÏ•% ì¨%%%%%
ñ'{%u6³WD%¨;g%(à³É;%[5].
Og– vEÝ wÂ?¤%ijklm<% ,%9ü¨%x€±%b€Ü¦7
· · Gragg(2003)
!0+•%!"³É; ?I±ƒ%q:•%aϳ¤%®<%¾€%ƒf?y%sÎô•%
.
- 5 -
ôz•%ˆË³g%uL³¤%®–%{Ä%•|g%x€±ƒ%}q:–%?I±%ظj%
i~-%JZ—}{%ƒf%62—%Ëg±ƒ%E3•%¥•%c%ú?%08—%ijk%
lm—%@¨%?I±%ظ7%!"ÐÅ%¡Ñ>%x€± }q:—%@¨%!"Ÿ%Šž%
ƒf?y%sÎô•%ôz•%uL³¤%®{%)*³;g%(à³É;%[6].
ijklm%no7%?I±%uL<%01¨%#$%sÇŸ%¶·i¸ €€•‚ƒÑ¤
,
¹%<?OŠG7% Žj„%•Ýw„%s… ËX•%†¡% ?y7%Úvf%
2020 ' ' AI
ijklm k¥m%LË%vn}ÞkŸ%#$Á; Š© †‡ cs‡—%¿±-%
, . , ,
ijklm k¥m% œ7% y?Š©†‡s?% OiŸ% PK³W% ijklm%%%%%
,
s?n7%BX€Ÿ% Ÿ%Šž%ˆH³¤%?I•%#$³É;%
AI [7].
ijklm%no7%uLîï<%01¨%!"%sÇŸ%¶·i¸ vwO v–¥¤
, ·
+ƒ% ‰Š% Û•% @J²`% Úv¨% ¹<Ë7% ‹Œ•QQdsŸ%
7,590 2017~2019
ÿŽ²`%ijklm%lž%'”<%E3*ƒ•%!"³É; ]È%’<%†‡%s?
.
uL% îï•% †Ë% /–% Jªi;% †–% Jª—}% ijklm% lžŸ% "¸%%%
õ×j% O±²`% Ò7¨% E3•% ij¤% ®•% ãÜ`% †‡s?% îï% WG¦%%%
ijklm%01%'”j%!0+j%ú••%••; ’]±²`%ijklm%uL•
.
ìž% x‹% R‘Ë!•% ’jg% †‡s?% uLîï7% 9± “±% 9g,% =*%%
,
³;¤%vs:•%{_³É;%[8].
4. 56%!"#$7%89:%
ijklm%uL7%)*+–%Tgž}%Öd™g%úËŠˆ<Ë7%56%%
,
!"—}¤%ijklm7%#”<%no%cM% ijklm%lž%sÇ%œ—%%
[4],
0¨%]È% ijklm%uL•%ì¨%M×±%•–%9{±%@ÕLü% œ•
[8], [5]
(`%9vž%–; ijklm%no%uL•%ì¨%?I±%ž’LM%(%uL%
.
îï±%0:—%0¨%!"¤%Þî±%P$ð%j=•ËË%/g%úš;.
ijklm%no%uL%?I•%"Y¨%@C±%sÇ% ¤%Š‹.K%]È•%%
[7]
Š¨%ijklm%—Ë%?*•%):²`%#$™•%ijklm%Š‹Ÿ%—˳g,
jŸ%ˆË%'Ä%sKQ—@%þx•%y峤%®j%(*¨%?*j; ijk
.
lm%no%uL•%ìž}¤%ijklm•%?I±²`%—˳g%sKQ—@%%
ƒË%c%ú{H%³¤%®{%)*³ËÅ sKQ%kk`%ijklm%WGŸ%%
,
ˆª% c% ú¤% *'•% ˜3(¤% uL% îï% I¨% )*³;% ³ËÅ% ?%%%
[8].
#$-%}Þk—¤%ijklm%no%uL%îï<%01¨%?*j%,R³Ë%/¤;.
I¨ ,™%(%˃•%sš³Ü4%›&Ÿ%œQ¨%ijklm%no7%'Ä
, ,
,™<% ˃—@% jŸ% ©g³@% ôÒ³W% ¬,±ƒ% lž% õ••% L˳¤%
®j%)*³; ?%#$-%}Þk% —}{%ijklm%7x%Š‹7%Œ•%
. [7]
?*•%9ô³g¤%úËÅ Œ•-%˜N•%ôÒ³?%•|g%,™%(%˃%œ
,
X³¤%sžê—@%¨%Ÿ—%ôÒ%c%ú¤%?*–%9ô³Ë%/g%ú;.
8>}%Æ%!"—}¤%Ú9%ijklm%no%Š‹7%Œ}%Žj„Ÿ%ÿŽ²`
ijklm%WGŸ%ˆH%c%ú¤%ƒôË*%"V%(%~•€•j‚•%#$
³¤%¨ë ijklm%no%uL%îï%(%ijklm%7x%Š‹%.K—%@¨%
,
ôÒ%?*• #$³gQ%¨;.
;. !"#$%<97%=*+%(%)*+
-Î% O‘ìXÎ% Ò2c% 7X ƒ % T“¡ j% ¹% 'l¢²`G„% †–%
( ) 2021
QS—% 8£¸% ijklm% no`% ƒ¨% lž¤% ˤ% ¹f% Å% »
10 23 3,287 ,
- 6 -
lž¼–% d% ½X—% ¾¨;% ijklm% no,% (`% ñ¹ò•%%%%%
3 2,333 [9].
@J²`%Q¥¦%<ܦ¤%¾€%Dã—¤% @Ÿ%@J²`%¨%ijklm%lž
20
I¨%§%¨²`%À,³g%ú;% ‰ŠñXŸ%,€Ë%/g%$p³¤%ijk
[10].
lm%no,%sα%89`%@©™û%ijklm%uL—%@¨%-w±%0x%I¨
À,³g%ú; Æ%!"—}%#$³¤%ƒôË*%"V%(%~•€•j‚–%ijk
.
lm%no%uL%(%ž’—%{ª•%«%c%ú•%®j;.
>. ?@A<
Æ% !"7% ’<¬`% 9-™¤% ijklm% uL% ~•€•j‚•% jK³¸,
sKQ,%ijklm%WGŸ%ˆª³Ë%®³¤%JZ—}{%ƒôË*%"Vj%Š‹
.K•%Úvf²`%]ȳW%~•€•j‚•%Šž%þx•%9ô³?%08— ijk
lm%JZ•%ƒË%c%ú; jŸ%Šž%ijklm%y‹,%Ú9%no%lž`%
.
j•Ë¤% ®•% ¯•% c% úg ~•€•j‚—}% 9ô³¤% ijklm% no%%%
,
uL%îï%?*•%Šž%sKQ%kk`%ijklm%uLM<%@æLM•%•‘³W
?I±% ¨T`% ƒž% ~•€•j‚—}% ijklm•% !H³Ë% ®³¤% JZ%%%
—}{% sKQ% kk`% ijklm•% ƒË³g% lžŸ% uL% c% ú; I¨%%
.
ijklm%Š‹%.K%ôÒ%?*•%Šž%,™j4%˃%œ•%sš¨%ijklm
y‹Ÿ%†–%'Ä%Š‹%.K•%(+ƒê—@%©g³@%yå³W%¬,%lžŸ%
¯•%c%úg 'l%œ%Ò0?0²`%©g¨%©g%(%Š‹%.K%ôÒ,%,*³;
, .
2. !"#$%BC%(Specific Aims)
,. DE%BC
Æ%!"—}¤%JI¨%56%!"#$—}7%89:•%i~³W%ijklm•%
—Ë%c%ú¤%ƒôË*%"V<%jŸ%±K¨%ijklm%—Ë%~•€•j‚•%
#$¨; ~•€•j‚–%ƒôË*%"V•%sK³W%sKQ7%Š‹Ÿ%Úvf
.
²`%]ȳg ƒôË*%"V—}%ijklm•%—˳É;¸ ~•€•j‚–
, ,
sKQ—@%Š‹%ESŸ%Ò{³¤%þx•%yå¨; Š‹,%ES-%'Ä%(+
.
ƒ—@% Š‹% .K•% ôÒ% ®ƒË% ¬•i¤% °…•% $pv±; jŸ% Šž%%
.
,™%(%˃%œ•%sš¨%ijk²%no—%@ž%¬,%lžŸ%ˆXv³%c%ú;.
~•€•j‚— ´R-%ijklm%no%uL%îï%?*–%sKQ%ÒÓ%]È%
’<Ÿ%ÿŽ²`%ijklm%no%v4€“%z” ijklm%no%Š‹%z”
, ,
ijklm%no%@æ%LM%µ¶ ijklm%nouL%·¸¹ 2EJ º»
, ( , ) œ%
;“¨%îï%QSŸ%9ô¨; sKQ¤%~•€•j‚—}%9ô³¤%ijk
. lm%
uL%îï%?*•%Šž%ijklm%no%uL%(%@æ%LM•%•‘%c%ú;.
- 7 -
항목
번호
선행 연구개발의 문제점 개선 목표 및 관련 세부과제
1
ijklm%lž%sÇ%(%
ŠT%]È%01%.K%ì(%
[3][4][5]
#5%BC
1.
ijklm% Š‹Ÿ% ˆH% c%
ú¤% ƒôË*% "V% (% ~•€
•j‚•%#$¨;.
FG%<9
2.
,. ijklm%no%Š‹%Œ•
Žj„•%cJ
4 ijklm% no% Š‹Ÿ%
.
ˆH%c%ú¤%ƒôË*%
"V%#$%
; Úvf²`% Š‹% .K•%
.
}¼`% y峤% ~•€
•j‚%#$
2
ijklm%no
uLîï%?*7%GR%[7][8]
#5%BC
1.
sKQ,%ijklm•%kk`%
ƒË³g% uL% c% ú{H%%%
ijklm% uL% îï% ·¸¹
µ¶ v4€“%z” Š‹%z
( , ,
” º»% (% 2EJ% QS Ÿ
, )
9ô³¤%~•€•j‚•%#$
¨;.
FG%<9
2.
,. •‘Q%½¾Ó%îï•%ì¨
sKQ%ÒÓ%]È%?*%#$
4 ijklm%no%v4€“%
.
z”%?*%#$
;. ijklm%no%Š‹%z”
?*%#$
>. ijklm%no%@æ%LM
µ¶%?*%#$
÷. ijklm%uL%·¸¹º»
( ,
2EJ%œ 9ô%?*%#$
)
표 선행 연구개발의 문제점 및 개선 목표 요약
[ 2] ( )
- 8 -
3
ijklm%Š‹%Œ•%˜N•
(+ƒ<%ôÒ³?%•Nª%[8]
#5%BC
1.
,™% (% ˃% œ•% sš¨%%%
ijklm% y‹Ÿ% †–% 'Ä%
Š‹%.K•%Fg%¿£@%ôÒ
%c%ú¤%?*%#$
FG%<9
2.
,. Š‹ Œ••%ôÒ%wÀ•
p+³g%0€³¤%?*%#$
4. Š‹%Œ•%˜N•%¥€%ËO¨
wÀH`%ÁF@%ôÒ%c
ú¤%?*%#$
4. 'l% œ% Ò0?0—@% Š‹%%
Œ•% ˜N• ¿£@% 9ô%
c ú¤%?* #$
- 9 -
4. FG<9H%!"#$%BC%
세 부 과 제 목 표
ijklm%•+%
Žj„•%cJ
• Â%jJ%•+˜N% »%jJ%cJ
60 400
ijklm%—Ë%
ƒôË*%"V%#$
• ˆH%Oõ{% jJ
70%
• Š‹%v-%€% Â%j.%ˆË
120
ijklm%uL%
~•€•j‚%#$
• Ãw>2Œ%Ú6%)%y‹%c©%v%Q2²`%P+‹
ijklm%uL%
îï%·¸¹%9ô
• sKQ%ÒÓ%]È•%Š¨%½¾Ó%îï%9ô
• ijklm%no%v4€“%z”%?*%9ô
• ijklm%no%Š‹%z”%?*%9ô
• ijklm%no%@æ%LM%µ¶%9ô
• ijklm%no%uL%îïQS º» 2EJ%œ 9ô
( , )
Š‹%Œ•
ôÒ%?*
• ,™ ăŠ˃%œ%wÀ%tO%?*%ËX
, ,
• ijklm% 7x% Š‹% ES% €% X³¤% wÀ²`%%%
¨Ÿ—%ôÒ³¤%?*%#$
• ijklm% 7x% Š‹% ES% €% Ò0?0²`7%%%%
ôÒ%(%©g¨%©g%?*%#$
표 세부과제별 목표 요약
[ 3] ( )
;. ?I#$%BC
Æ% !"—}¤% ijklm% Š‹Ÿ% —Ë% c% ú¤% ƒôË*% "V<%%%%%%
1)
ijklm%uL%îï%·¸¹%(%Š‹%Œ•%ôÒ%?*•%9ô³¤%~•€•j‚•
2)
#$¨; ~•€•j‚–%ÆJv%sKQ—@%ijklm%no%uL%îï%?*•
.
9ô³g y‹%c©%v%Q2²`%P+‹™•%Š‹%.K•%Úvf²`%]ȳg
,
ijklm%WGŸ%ˆH³¤%®j%BCj;.
J?-% ?*% "Y•% ì³W% Æ% !"—}¤% —}% #$¨% ¨-•%
SK TBrain
"V% ¦% †‡ˆ‰X—}% 9ô³¤% ijklm% no% sÇ%%%
BERT KoBERT [11]
Žj„•% •%?y²`%ijklm%—Ë%"V•%#$¨;
[12] .
Žj„•–% Ÿ% 7%ÞÇ`%]€
Train data, Validation data, Test data 6:2:2
¨; ]€-%Žj„•%)% Ÿ% ¦% Ÿ%jK³W%
. Train data KoNLPy [13] KSS [14]
¨; j€% •% jK³W% •M% “ÈŸ% cO³g
Tokenizing . py-hanspell [15] ,
Ÿ% jK³W% O鋨; ì% <O•% Šž% y% æ€-% Žj„••%
Soynlp [16] .
- 10 -
¦% Ÿ%jK³W% ¨; "V7%Oõ{¤%Š‹%v-%
PyTorch KoBERT Fine-tuning . €
]%j.% jJ%—ËŸ%BC`%¨;
2 70% .
üŒ`jŒ%~•€•j‚–% •%sK³W%#$¨; ~•€•j‚–%Š‹
Kotlin . v
Š‹%.K•%Úvf²`%É>ÄŒ%}¼—%yå³g }¼¤%j%Š‹.K•%]È
,
³W%ijklm%WGŸ%ˆH¨; k÷bÊ—}%}¼<Ë7%Žj„%Š©–%ô#Ë
.
Ìø‹%L!• jK¨ Eª%f%Ìø‹Ÿ%±K¨;.
ƒôË*%"V7%ˆH%’<%YR%Š‹,%ijklm²`%7x-;¸%sKQ
—@%þx•%yå³W%Š‹%ESŸ%Ò{¨; Š‹%Œ•%ôÒ
. ?*–%sKQ,%
ijklm%7x%Š‹Ÿ%ES³¸, sKQ—@%L†%Š‹¨%Š‹%.K•%ôÒ%
®ƒË%¬•i¤%°…•%$pv±;. Š‹%.K•%ôÒ%wÀ–%~•€•j‚
—}%sy—%tO%,*³û, sKQ,%ôÒ%wÀ•%5ͳ¸%ÎΓÏ%dvËŸ
jK³W%Š‹%Œ•%˜Nj ôÒ-;.
ijklm%uL%îï%?*–%4j +H e…Е%ÿŽ²`%¨%sKQ%ÒÓ%
, ,
]È% ’<Ÿ% ÿŽ²`% •‘Q% ½¾Ó ijklm% uL% îï% ?*•% 9ô¨;.
ijklm%v4€“% z” ijklm% Š‹%z” ijklm%no% @æ%LM%%
, ,
µ¶ ijklm% uL% ·¸¹ º» 2EJ œ% ;“¨% LM²`% ijklm%
, ( , )
uL%îï•%%c%ú{H%?*•%#$³¤%®j%BCj;.
>. BC%@J
Æ%!"7%BC%@J–%k÷bÊ•%,Ëg%ú¤%"Ñ%sžj; 4j +H
. , ,
•'% œ•% °8³g% ¿"4% ijklm% no7% @Jj% Ò% c% ú?% 08—%%%%
@J•% °8³g% Æ% !"—}% #$³¤% ~•€•j‚•% jK³¸% ijklm%%
no%lž%uLj%,*%®j; Š‹%.K%]È•%Š³W%YR%Š‹7%ijk
.
lm% WGŸ% þN(¤% ?*ÐÅ% ¡Ñ> ~•€•j‚—% ´R-% ijklm%%
,
no%uL%îï%?*•%jK³¸ ijklm%—Ë%?I7%id%Pj{%jKQ%
,
kk`%ijklm•%uL³g%@æ%c%ú¤%*'•%?Ÿ%c%ú•%®j;.
- 11 -
3. !"#$%.K%(%LM%(Research Design and Method)
,. !"#$%.K
그림 전체 연구과제의 구조도
[ 1]
- 12 -
4. !"#$%LM
*"]È%LM
1)
€€•‚ƒÑ—}%#$¨%ijklm%ˆH%~•€•j‚7%'Ä%Š‹.K•%
Œ•³W%Úvf²`%ijklm•%ˆHž«%c%ú²4%Œ•˜N%ôÒ?*•%
ËX³Ë%/g%ú•%ijklm% Œ•˜N•%ôÒ³¤%®j%ŸÜÓg%sKQ%
kk`% ijklm•% ˆH% c% ú{H% Ô¤% îï% ·¸¹Ÿ% 9ô³g% úË%%
/?%08—%sKQ,%~•€•j‚—%7,³¤%'3•%iN%c%ú;.
Æ% !"—}% #$³¤% ~•€•j‚–% Úvf% ijklm% ˆH–% ¬]%%%%
ijklm%Œ•%˜N%ôÒ?*•%Šž%sKQ,%ÁF@%Œ•˜N•%(+ƒê<
ôÒ³W%'Êx•%x•(g%,™%(%˃%sšÓ%noŸ%uL³¤Ž%{ª•%
«%c%ú; I¨ sKQ7%ÒÓ•%]ȳg%½¾Ó%îï%·¸¹Ÿ%9ô³W%
. ,
sKQ,%A%ì”j%ú¤%ijklm7%ÒÓ<%w—%8Õ%@æM•%•‘%
c% ú²û% Ú9% ijklm% y‹Ÿ% †¥•% 0 ¢ÿ£@% @æ% c% ú{H%%
,
Ô¤;.
tT
2)
DFD
① (Data Flow Diagram)
그림
[ 2] DFD(Data Flow Diagram)
- 13 -
|}{
②
그림 순서도
[ 3]
- 14 -
sKQ%ƒ„…jk
③
그림 애플리케이션 사용자 인터페이스
[ 4]
- 15 -
Žj„•
④
Æ% !"—}¤% †‡ˆ‰X—}% 9ô³¤% ijklm% no%
‘ Š‹% Œ•% Žj„’
Ÿ%Žj„•²`%sK¨; j%Žj„¤%ˤ% ¹f%Ú9`%$p¨%ijk
[12] . 7 lm%
no7%Š‹%.K•%Œ•¨%Žj„`% ]%./7%•+%˜Nj; j%Žj„ê–%
1 .
no%ÒÓ—%8>%©%,Ë`%]È™¤Ž Kl 'l †‡ˆ‰X%œ•%sš³¤%
, , ,
cs?0%sšÓ <%Ö†€%@_•%¥×`%m㳤% @_s?Ó j; †‡ˆ‰X
‘ ’ ‘ ’ .
—}¤%º% »7%Œ•%Žj„Ÿ%9ô³¤Ž j%)% cs?0%sšÓ j% »
412 , ‘ ’ 227 ,
@_s?Ó j% »²`%"+™•%ú;
‘ ’ 185 .
Æ%!"—}¤%Žj„••%JI¨%©%,Ë%ÒÓ²`%]Ȩ%€ ÊÊ•%‘-ì`
,
ÞÇ`% 4¿•% Ÿ% ` Ÿ% ` 4ØË%
6:2:2 60% Train data , 20% Validation data ,
Ÿ% `%sK¨; Žj„¤%y%æ€%€%"V%•‘—%sK-;
20% Test data . Train .
¤%•‘%<O%)%"V7%+*•%KÀ³g ÊE%˜>¥„Ÿ%cO
Validation data ,
³¤% <O—% sK-; ÷˯²`% ¤% DE±ƒ% "V7% +*•% Æ,%%
. Test data
³?% ìž% sK-; Ÿ% ¦% ]€³¤% jÒ¤ "V%%%
. Validation data Test data ,
+*%KÀ%(%˜>¥„%cO%<O—}% Ÿ%jK³¸% <±§ j
Test data Overfitting( )
$p%c%ú?%08j; Åq%"V•%•‘vˤ%<O—}%Žj„%G™²`%ƒ¨
.
<X±§ j%$p%'Ä îÙ%KÀ •%sK³W%
Underfitting( ) , Cross validation( )
89Ÿ%ž’¨;.
그림 금융감독원 보이스피싱 범죄 통화 녹음 데이터셋
[ 5] [12]
BERT
⑤ (Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding)
¤%
BERT Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language
7%qQ` ¹%"Ù7% j%9ü¨%Q!•%æ€%©'Ú%
Understanding , 2018 Devlin
"dj; ìËlÛ¡7% ½# 7% ½#% Žj„Ÿ%jK
. 25 , BookCorpus 8 Unlabled
³W%sy%Ü1-% ¤%?,7%ªL3%Q!•%æ€%"Vê7%ª:•%i~¨%
BERT
“L3%Q!•%æ€%"Vj?%08—%8à7%«<%Ý7%8Þ•%gN³W%L%t–%
OiŸ%yE%c%ú; 8>}%ªL3%æ€%L!•%sK³¤% œ%;Õ
. GPT, ELMo
- 16 -
•% "Vi;% ’–% +*•% iƒ; ¤% @-7% ßkb% Žj„¦% ;“¨%%%
. BERT
•Ÿ%ÿŽ²`%sy%Ü1-%"V•%à@`%èO%-…•%ì¨%©'Ú•%¬,³¤
yj%•‘ LM•%sK³W%á–%•‘%vf²`%Äc¨%+*•%.?%
(Fine-tuning)
08— YR%!"Qê%sj—}%,à%Êâ%†¤%•%"Vj;
, .
그림
[ 6] Overall pre-training and fine-tuning procedures for BERT [17]
KoBERT
⑥
Æ%!"—}¤% —}%ô#¨%¨-•% "V Ÿ%sK¨;
SK TBrain BERT (KoBERT) .
j%"V–%"Ù—}%#$¨% "V•%?y²`% Å#%jJ7%8à²`%"+-%
BERT 500
¨-• ì˦% Å% #% jJ7% 8à²`% "+-% ¨-•% ek% Žj„Ÿ% •‘³É;%
2
[11]. ¤%YR% ãäå%rs„%J^sê7%…‘%AÇ‹Ÿ%ì¨%J^%æç<
KoBERT SK
M‘%(%èè%œH%…‘% AÇ‹Ÿ%ì¨% K)% }Þk s.7%L@¨% ÷•T%%%
AI ,
QS—}% Oõ¨% é+•% ¬_ž% .¤% ?T‰ž% ?I7% êx% "V`{% sK™g%%%
ú;%[18].
그림 의 학습 결과
[ 7] KoBERT [11]
- 17 -
ijklm%no%uL%îï
⑦
Æ%!"—}%#$³¤%~•€•j‚—}¤%sKQ—@%;“¨%ÓÔ`%ijklm
no%uL%îïQSŸ%9ô¨; sKQ¤%ijklm%no%v4€“%z” ijk
. ,
lm%no%Š‹%z” ijklm%no%@æ%LM%µ¶ ijklm%no%uL%%
, ,
·¸¹ º» 2EJ% œ Ÿ% Šž% ijklm% no% uL% îï•% †•% c% ú;
( , ) .
I¨%µ¶%:cH%œâ9 R]¶ Ú¼ oŒ ;j¡%œ Ÿ%{C³W%sKQê×€
( , , , )
'ë•%Ò{³¤%¨ë Q©7%œâ•% —%ôÒ%c%ú¤%?*•%#$³W%
, SNS
•p%(%ì–%ò7%±a±ƒ%VWŸ%Ò{¨;.
sKQ%ÒÓ%]È
㉮
Æ%!"—}¤%A<±ƒ%•‘Q%½¾Ó%îï•%ì³W%~•€•j‚7%DÂ%
Ú6%v%sKQ7 ÒÓ•%]Ȩ; j€%!q @ @ @ @%
. (10 , 20-30 , 4-50 , 60
jJ <
) +H e…Ð%?y7%sKQ%ÒÓ%]È%’<Ÿ%ÿŽ²`%Ê%sKQ%%
,
—@%,à%A<±ƒ%îï%QSŸ%Q2²`%¬ ¨;.
ijklm%no%v4€“%z”
㉯
Æ%!"—}¤%sKQ,%Ú9%ijklm%sÇŸ%?y²`%¨%v4€“Ÿ%
z”%c%ú{H%¨; v4€“¤%
. —}%c6¨%sKQ%ÒÓ%]È%’<Ÿ%
㉮
ÿŽ²`%sKQ—@%,à%A<±ƒ%ÒÓ²`%9ô-;. sKQ¤% wx%
[ 7]1)
7%<O•%Šž%Ê%ªT÷;%Q©7 62•%5Í%c%ú; Åq%ijklm%
.
lžŸ% A% c% ú¤% 62•% 5ͨ% 'Ä ~•€•j‚—}¤% sKQ—@%%
,
žA% 62j% ijklm% lžŸ% A% c ú¤% 62í•% þN(g w3¨%%%
,
JZ—}% •î@%@æžD%³¤Ë%þNï; sKQ¤% ijklm%v4€“%
.
z”•%Šž%ijklm%JZ—}%•î@%62žD%³¤Ë%•‘³û Ú9`%%
,
ijklm% no% JZ•%mÁ•% 0% ¢ÿÕ% @Õ% LM•%sK³W%ðñ³@%
@æ%c%ú@%-;.
1) wx% ijklm%no%v4€“%z”%"d{¤%'Jò{'l¢—}%9-³W%ô#¨%ijklm%"7%
[ 8]
z”0 7% QSŸ% ÿŽ²`% 9-™š²û ¬€% #$% ªT—}¤% !">j% c6% ijklm% sÇ%%
[19] ,
]È7%’<Ÿ%ÿŽ²` Ê%sKQ%ÒÓH%½¾Ó%v4€“Ÿ%9ô%TUí.
- 18 -
그림 보이스피싱 범죄 시나리오 체험 구조도
[ 8]
- 19 -
ijklm%no%Š‹%z”
㉰
ijklm%Š‹%z”–%†‡ˆ‰X—}%9ô¨%Ú9%ijklm%Š‹%Œ•%%
Žj„% Ÿ%em%ê•%c%ú¤%?*j; sKQ%]È•%Šž%ó•>%sKQ
[12] .
ÒÓ%Žj„Ÿ%ÿŽ²`% W»7%Š‹%.K%)%sKQ%ÒÓ—%þ½¤%sÇŸ%%
400
¬ ¨;. sKQ¤%ijklm%no%Š‹%z”•%Šž%ijklm7%Ú9%lž
sÇŸ%pp³@%m³û Q©—@%Òs¨%JZj%$pÁ•%0%i;%YÛ³@%%
,
@æ%c%ú;.
ijklm%no%uL%îï%·¸¹
㉱
ijklm%no%uL%îï%·¸¹¤%†‡ˆ‰X—}%9ô³¤%ijklm%%
uL%·¸¹ º» 2EJ%œ Ÿ%ˆJ%c%ú¤%?*j; sKQ%]È•%Šž%
( , ) .
ó•>% sKQ% ÒÓ% Žj„Ÿ% ÿŽ²`% sKQ,% ô¥Ÿ% õöŨ% ·¸¹Ÿ%
Q2²`% ¬ ¨; sKQ¤% ·¸¹Ÿ% ˆJ³û% Q!k÷@% ijklm7%%%
.
#” ÒÓ @æLM%œ—%@ž%•‘%c%ú;
, , .
- 20 -
"Y
3)
표 구현 항목별 세부사항
[ 4]
항목 세부 사항
#$%ä' • Jetbrains IntelliJ IDEA, Google Colab
#$%• • Python
>jR3€
• PyTorch, KoBERT, KoNLPy, KSS, py-hanspell,
Soynlp
Žj„• • †‡ˆ‰X%ijklm%no%Š‹%Œ•%Žj„
2Ez9 • Windows, MacOS, Android, Linux
Ú”
4)
~•€•j‚% #$% €% t8dsŸ% 9-³W% øùúk„ê—@% &6¨;.
Æ,¤% :% Å{`% "+™û øùúkT% ES% €% t8ds% ’<Ÿ% c&‹%%
5 ,
³W%j€%~•€•j‚7%cO%(%i~%-…—%PK¨;.
- 21 -
표 설문조사 예시
[ 5]
항목 문항 점수
점
(1~5 )
~•€•j‚
~•€•j‚%.%·¸¹êj%û%Ú6™¤,?
~•€•j‚•%sK³?%Kj¨,?
îï%·¸¹
sKQ7%ÒÓ—%±§¨%·¸¹Ÿ%9ô³É¤,?
ijklm•%uL³¤Ž%{ªj%™š¤,?
ƒôË*
"%%%%V
ijklm%WGŸ%Oõð%ˆHÁ¤,?
ijklm%WGŸ%±c¨%vf%.`%ˆHÁ¤,?
Š‹%Œ•
ôÒ%?*
ôÒ?*j%û%Ú6™¤,?
¿"4%F@%?*•%sK%c%ú¤,?
;. !"#$%NO
세 부 과 제
연 구 개 발 일 정
비 고
월
12 월
1 월
2 월
3 월
4 월
5 월
6
(9%5O%(%tT
ƒôË*%"V%#$
~•€•j‚%#$
úkb
ÒËic
표 세부과제별 연구개발 일정
[ 6]
- 22 -
4. 활용 기자재 및 재료 (Equipment Required)
,. #*
Dã%Q!•%æ€%]D—}%,à%ü–%+*•%ijg%ú¤% "V•%PK
BERT
¨; ³ËÅ% ¤%¨-•%怗%}q³ý` ¨-•%Žj„•²`%•‘-%
. BERT ,
?y7% 7% Ÿ% PK³W% yj% •‘ •%%%
BERT SK Tbrain KoBERT (Fine-tuning)
>6¨;.
~•€•j‚–% "Ù—}% üŒ`jŒ% #$•% ì¨% ô!% •`% ËO¨%
•%sK³W%#$¨;
Kotlin .
4. PKTU%(%?@A<
Úvf²`%ijklm•%ˆË³W%ijklm%no%lžŸ%uL¨; I¨
. ,
ijklm% z”•% Þþ¨% W3% îïK% ·¸¹Ÿ% 9ô³W% sKQ,% kk`%%
ijklm•% ˆH³g% ¢ÿÕ% @æŸ% % c% ú{H% {ª•% ï; îïK%%%%
.
·¸¹¤%sKQ7%4j +H e…%œ•%˜ÿ³W%½¾Ó%}ÞkŸ%9ô³û
, , ,
sKQ,% (7žD% ³¤% ijklm% ÒÓ<% @æLü•% JFð% þNï;.
sKQ¤%Ú9%ijklm%y‹Ÿ%†L>{%îï%·¸¹—}%•‘¨%@`%±c
³@%@æ%c%ú²û%ijklm%Š‹%.K•%Œ•³g%(+ƒê<%ôÒž%
,™%(%˃%sšÓ%ijklm%no7%¬,±ƒ%lžŸ%uL%c%ú;.
5. VW!"X%YZ%(%[]^%(The Role of Researchers)
,. VW!"X%YZ
학 과 이 름 학 번 학년 학기 연 락 처
‚!„îï< “ËÜ 3 1
‚!„îï< j"Ü 3 1
표 참여연구원 현황
[ 7]
- 23 -
4. _`ab%c6%de
그림 프로젝트 수행 조직도
[ 9]
;. VW!"X%f%[]^
연 구 원 역 할 분 담 세 부 내 역 비 고
“ËÜ
#3$%"V%#$
-
Žj„%æ€%}¼%"Í
-
Š‹%.K%Úvf%yå%?*%"Y
-
ijklm%uL%îï%?*%"Y
-
j"Ü
#3$%"V%#$
-
Žj„•%cJ%(%yæ€
-
ijklm%Š‹%Œ•%(%ôÒ%?*%"Y
-
ijklm%uL%îï%?*%"Y
-
표 참여연구원 간 역할분담 내역
[ 8]
- 24 -
6. Vg8h%(Reference)
[ 1 ] ƒK
https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200354, 2022.03.23.
[ 2 ƒK
] https://www.data.go.kr/data/15063815/fileData.do, 2022.03.23.
[ 3 ž+ Ã@'% ijklm7% uL<% @ù÷1•% ì¨% !" ¨-Óss%%
] (2009). .
・
Où!"X.
[ 4 ] j?c Dã%ijklm7%nocM%23<%M±%@ÕLü nocs•!"
(2018). . ,
7, pp3-19.
[ 5 í+Q lm%s?no—%@¨%ƒ„h%(%-,H%@ÕOù%Þî!" 'l•
] (2019). .
%º, 14(1), pp101-130.
[ 6 ] Og– vEÝ wÂ? x€±b€ÜŸ%±K¨%ijklm%sÇ]È sÎô••
, , (2017). :
)x²` sÎ<•!"
. , 28(4), pp181-194.
[ 7 ] vïX ?y7%Úvf%ijklm k¥m%LË%vn%}Þk Žj„
(2020). AI . 2020
・
•Ýw„%sÇJ, pp64-73.
[ 8 vwO v–¥ ijklm% lž% '”% (% E3*ƒ% ]È XÞQ89!"
] (2021). . ,
・
52(1), pp52-71.
[ 9 ƒK
] https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=100557, 2022.03.23.
[10] https://www.donga.com/news/Society/article/all/20220105/111095788/1,
ƒK
2022.03.23.
[11] https://github.com/SKTBrain/KoBERT ƒK
, 2022.04.05.
[12] https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000207/list.do?menuNo=200691, 2022.04.04.
ƒK
[13] https://konlpy.org/en/latest/ ƒK
, 2022.04.05.
[14] https://github.com/hyunwoongko/kss ƒK
, 2022.04.05.
[15] https://github.com/ssut/py-hanspell ƒK
, 2022.04.05.
[16] https://github.com/lovit/soynlp ƒK
, 2022.04.05.
[17] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova(2019). BERT:
Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language
Understanding. NAACL-HLT (1) 2019, pp4171-4186.
[18] https://www.skt.ai/kr/press/detail.do?seq=27 ƒK
, 2022.04.05.
[19] https://gbpolice-preventphishing.kr/ ƒK
, 2022.04.05.

More Related Content

Featured

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 

Featured (20)

Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 

Voice phishing prevention application through real-time voice call analysis : 실시간 통화내용 분석을 통한 보이스피싱 예방 애플리케이션 제안보고서

 • 2. - 2 - 목 차 [ ] !"#$%&'%(%)*+% 1. (Background and Significance) , -./%01%!"#$%23 . 4 56%!"#$7%89:% . ; !"#$%<97% . =*+%( )*+% > ?@A< . !"#$%BC% 2. (Specific Aims) , DE%BC%%% . 4 FG<9H%!"#$%BC . ; ?I#$%BC . > BC%@J . !"#$%.K%(%LM% 3. (Research Design and Method) , !"#$%.K . 4 !"#$%LM . ; !"#$%NO . PK%?QR%(%RS% 4. (Equipment Required) , #* . 4 PKTU%(%?@A<%% . VW!"X%YZ%(%[]^% 5. (The Role of Researchers) , VW!"X%YZ . 4 _`ab%c6%de%% . ; VW!"X%f%[]^ . Vg8h% 6. (Reference) 표 C [ -.%ijklm%no7%$p%YZ 1] C% 56%!"#$7%89:%(%#5%BC *q [ 2] ( ) C% FG<9H%BC *q [ 3] ( ) C% "Y%rBH%FGsr [ 4] C% t8ds%uv [ 5] C% FG<9H%!"#$%NO% [ 6] C% VW!"X%YZ [ 7] C% VW!"X%f%[]^%. [ 8] [ 그림 wx% yz%!"<97%"d{ [ 1] wx% [ 2] DFD (Data Flow Diagram) wx% |}{ [ 3] wx% ~•€•j‚%sKQ%ƒ„…jk [ 4] wx% †‡ˆ‰X%ijklm%no%Š‹%Œ•%Žj„• [ 5] wx% [ 6] Overall pre-training and fine-tuning procedures for BERT wx% 7%•‘%’< [ 7] KoBERT wx% ijklm%no%v4€“%z”%"d{ [ 8] wx% _`ab%c6%de{ [ 9]
 • 3. - 3 - 프로젝트 제안서 1. !"#$%&'%(%)*+%(Background and Significance) ,. -./%01%!"#$%23 ijklm 7% •X–% lm —}% ˜p™š; lm (voice-phishing) (phishing) . s?›% y‹% œ•% Šž% #ƒOiŸ% ¡¢£; ¤% 7¥`% #ƒOi ‘ ’ (private ¦% v •% §+¨% ©d•j; ijklm–% lmj>¤% ª•%% data) (fishing) . «—%•+ 7%7¥,%¬,-%®j; ¯ ijklm–%yQŠ©cª%)% (voice) . , y‹Ÿ% Šž% °M±²`% #ƒOiŸ% jK³W% †y±% j´•% µ³¤% noŸ%% 7¥¨;%[1]. ijklm% no7% lž% YZ•% ¶·i¸% ¹% -.% ijklm% no7%% 2016 º% $p»c¤% »²`% º% lž†¼–% ½X—% ¾³g ¹% º%% 17,040 1,468 , 2020 $p»c¤% » º% lž†¼% ½X²`% ¹f% ¿±% $p»c¤% 31,681 , 7,000 5 lž†¼–% À,Á;% 85.9%, 376.8% [2]. 표 국내 보이스피싱 범죄의 발생 현황 [ 1] 연 도 총 발생건수 총 피해금액 2016 » 17,040 ½X 1,468 2017 » 24,259 ½X 2,470 2018 » 34,312 ½X 4,040 2019 » 37,667 ½X 6,398 2020 » 31,181 ½X 7,000 ijklm%no¦%01¨%56!"Ÿ%¶·i¸ ž+ Ã@'–%Ä€4>¦% , · @Å NÆ ¥-7%ijklm%sÇŸ%]ȳÉ; ]È’< NÆ7%sÇ—}¤% · · . , ¯Ê±ƒ%†‡OËvkÌ%"Í%(%lžQ%lžÎÏ%vkÌ7%=*+• @Å7% , sÇ—}¤%-,±%uL?07%©t%(%uLM7%=*+• ¥-7%sÇ—}¤% , ijklm%ÐÅ%¡Ñ>%Òs¨%ÓÔ7%no—%@ž%@Õ³¤%?07%=*+• Öd³É; ¨-7% 'Ä% M×± 9{± . · ·?I±% ظ7% 89:•% ˱³É;. M×±%ÙX—}%†‡ÚÛÜÝ%(%Þß%ià—%0¨%M×%#O GOTá%Ëâ% , OË% 9{7% M×±% ãÜ% Ö‹ /-äÜÝMJ% °M% å†% æç% ãÜ% Ö‹ , , -9%y‹†‡s?%æç—%0¨%èHM%9O%œ%ijklm%noŸ%éO³¤%% 01Mê—% @¨% #Oj% =*³g% 9{±% ÙX—}¤% y^% cs?"7% ë9, lžuL•% ì¨% íi% (% îï èð ñƒò• ( , @J²`% ¨% îï_`wó7%%%% Úv -9%ôdcsz9%õö ijklm<%01-%-9Mé%÷1 #ƒOi ), , ,
 • 4. - 4 - iø%@ù%÷1%œ%ijklm%no7%uL%(%cs—%@¨%zT±%9{¦%no lžŸ% ÎÏ% c% ú¤% 9{,% =*³û% ?I± ÙX—}¤% OiŠ©?I<%%% iüzT%õö å†%v%•+ý8Q%þx%}Þk%% , õ@ ÿj“pz%ƒ!•%Š¨ , å†%Ùª "ÿN%#$<%ƒ„%%#$7%iüd& , Ö‹ •%Š¨%Ùª%œ7% , VPN LM•%PK³W%?I±ƒ%GR`%ƒ³W%$p³¤ ijklm%noŸ%uL³g% cs³?%ì¨%ñ'j%=*³;g%(à³É;%[3]. j?c¤%Dã%ijklm7%nocM%23<%M±%@ÕLü•%]ȳû%M± #5Lü•%")³É; ijklm7%nocM7%Ë*‹¦%+‹—{%°"³g% . j¥%Ê%ªTH%6ìê•%æç%c%ú¤%éOêj%,R³û%01%Ó-{%,.Ë /?% 08—% 1`2% "+*»7% ©t–% =*³Ë% /;g% (à³É; w34% . noc4% –57% é9% (% æç% œ—% 0¨% M× J% )@no 67% WG¦%% ‘ ’ 「 」 @6Šà%9ô%œ%Ldn%æç7%Ö‹%WGŸ%89%=*,%ú;g%˱³É;. Åq%ijklm%no6ì—%@¨%æç<%7:%noc47%;c<Ë%j=•> ;¸%nouL—%?@%?W%c%ú; jŸ%ìž}%ijklm%noQêj%Ó . MJ% noªz—% žA¨;g% B% c% ú•% O{7% de•% "+³É;¤% :•%%% CÀžD³4%:de²`%2E™¤%ijklm%no%è+²`%ƒž%j¤%FË% /; 8>}%ijklm%noŸ%noc4–57%é9%(%æç%œ—%0¨%M×% . 9 d7% )@no —% 67vG% ijklm7% noc4—% @¨% ;c,% ,*%% 2 ‘ ’ ³{H% žD% ¨;g% (à³É; I @6Šà% "Jù% œ7% Ldn7% 'Ä%%% . , -.—}% KÜ™L>{% ijklm% noƒË% ;M;g% Gƒ% 'Ä% no7%%% g7Ÿ%ƒO³?%•NO%ôn+j%ƒO™Ë%/•%c%ú?%08—%no7%g7% WG—%0TPj%æç•%Ö‹³WD%¨;g%(à³É;%[4]. í+Q–%RSTU<%˜Äkb ,%9v¨%no%uL%% (Brantingham & Faust) ªT%"V•%±K³W%W3%4>7%lm%no%uL@ù•%]ȳû%¡Ý%W%,Ë 3 *XŸ% Öd³É; YZ ªTH . , uL% zT‹Ÿ% Öd³É; ijklm% œ%%% . D©%lmsÇŸ%[…jË4%]i{Ÿ%Šž%íi³W%(7³{H%³g%lm no,%$pÁ•%0%@æ%c%ú{H%Y†Ëâ?4%–6%œ%†‡?0j%^" —}%no6ì%lžQ,%;¼Y†•%ƒ_³Ü4%决N%%0%`%L%±a±²` ijklm%œ%lm%lžQ,%¡bË%õƒ³¤%cÙŸ%def‹%³¤%LM I¤ , )²`% õƒ³¤% Lü{% gNžD³û% ž/—% ú¤% 2 noQ—% @¨% cs,%%% ©g³@%j=•9%c%ú{H%ƒ„h<7% i' jj4> , )- =€k @Å%% , , œ7%'l%f%em±%OiôÒŸ%³g ô2@Õ•%ì¨%Î74%-9%F¥4Ÿ% , #D³W%Jøi'•%9gžD¨;g%(à³É; nZ MJ6?0%/7%0T . , ?0{%lžuL•%ì¨%ñ'•%žD¨;g%Öd³É; NÆ7%'Ä%Q&ªz . <Ë% 4}}% ijklm% œ% lm% uL—% 4}g% ú¤Ž% vo7% ñƒêj%%%%% s?Ÿ%A³¤%'Ä—%jæp%Q&ªzŸ%Š¨%uL*q<%©gLM•%îï%(% íi³¤%®j%A<±N ®%j>g%(à³É; •Z ž/%noƒ%åä%i'% . , Ö‹Ÿ%Öd³É; ¨-7%%'Ä%)-%œ%jj4>—%rs„,%úg%¨-ƒ•% . @J²`% ¨% lmj% tj% $p³g% ú?% 08—% -9±% ôdcs¦% noƒ%%% åäP2j% )*³;g% (à³É; %Z lžÎÏ% ñ'% 9gŸ% Öd³É; . , . lm7%è+j%-9±jg lžÎÏj%•NO%lm%no7%ãÆXƒ•%9ܳ¤% ®•% DÄ5% <9`% Q¡D ³4% no% R$L˦% 7:% lžÎÏ•% ì¨%%%%% ñ'{%u6³WD%¨;g%(à³É;%[5]. Og– vEÝ wÂ?¤%ijklm<% ,%9ü¨%x€±%b€Ü¦7 · · Gragg(2003) !0+•%!"³É; ?I±ƒ%q:•%aϳ¤%®<%¾€%ƒf?y%sÎô•% .
 • 5. - 5 - ôz•%ˆË³g%uL³¤%®–%{Ä%•|g%x€±ƒ%}q:–%?I±%ظj% i~-%JZ—}{%ƒf%62—%Ëg±ƒ%E3•%¥•%c%ú?%08—%ijk% lm—%@¨%?I±%ظ7%!"ÐÅ%¡Ñ>%x€± }q:—%@¨%!"Ÿ%Šž% ƒf?y%sÎô•%ôz•%uL³¤%®{%)*³;g%(à³É;%[6]. ijklm%no7%?I±%uL<%01¨%#$%sÇŸ%¶·i¸ €€•‚ƒÑ¤ , ¹%<?OŠG7% Žj„%•Ýw„%s… ËX•%†¡% ?y7%Úvf% 2020 ' ' AI ijklm k¥m%LË%vn}ÞkŸ%#$Á; Š© †‡ cs‡—%¿±-% , . , , ijklm k¥m% œ7% y?Š©†‡s?% OiŸ% PK³W% ijklm%%%%% , s?n7%BX€Ÿ% Ÿ%Šž%ˆH³¤%?I•%#$³É;% AI [7]. ijklm%no7%uLîï<%01¨%!"%sÇŸ%¶·i¸ vwO v–¥¤ , · +ƒ% ‰Š% Û•% @J²`% Úv¨% ¹<Ë7% ‹Œ•QQdsŸ% 7,590 2017~2019 ÿŽ²`%ijklm%lž%'”<%E3*ƒ•%!"³É; ]È%’<%†‡%s? . uL% îï•% †Ë% /–% Jªi;% †–% Jª—}% ijklm% lžŸ% "¸%%% õ×j% O±²`% Ò7¨% E3•% ij¤% ®•% ãÜ`% †‡s?% îï% WG¦%%% ijklm%01%'”j%!0+j%ú••%••; ’]±²`%ijklm%uL• . ìž% x‹% R‘Ë!•% ’jg% †‡s?% uLîï7% 9± “±% 9g,% =*%% , ³;¤%vs:•%{_³É;%[8]. 4. 56%!"#$7%89:% ijklm%uL7%)*+–%Tgž}%Öd™g%úËŠˆ<Ë7%56%% , !"—}¤%ijklm7%#”<%no%cM% ijklm%lž%sÇ%œ—%% [4], 0¨%]È% ijklm%uL•%ì¨%M×±%•–%9{±%@ÕLü% œ• [8], [5] (`%9vž%–; ijklm%no%uL•%ì¨%?I±%ž’LM%(%uL% . îï±%0:—%0¨%!"¤%Þî±%P$ð%j=•ËË%/g%úš;. ijklm%no%uL%?I•%"Y¨%@C±%sÇ% ¤%Š‹.K%]È•%% [7] Š¨%ijklm%—Ë%?*•%):²`%#$™•%ijklm%Š‹Ÿ%—˳g, jŸ%ˆË%'Ä%sKQ—@%þx•%y峤%®j%(*¨%?*j; ijk . lm%no%uL•%ìž}¤%ijklm•%?I±²`%—˳g%sKQ—@%% ƒË%c%ú{H%³¤%®{%)*³ËÅ sKQ%kk`%ijklm%WGŸ%% , ˆª% c% ú¤% *'•% ˜3(¤% uL% îï% I¨% )*³;% ³ËÅ% ?%%% [8]. #$-%}Þk—¤%ijklm%no%uL%îï<%01¨%?*j%,R³Ë%/¤;. I¨ ,™%(%˃•%sš³Ü4%›&Ÿ%œQ¨%ijklm%no7%'Ä , , ,™<% ˃—@% jŸ% ©g³@% ôÒ³W% ¬,±ƒ% lž% õ••% L˳¤% ®j%)*³; ?%#$-%}Þk% —}{%ijklm%7x%Š‹7%Œ•% . [7] ?*•%9ô³g¤%úËÅ Œ•-%˜N•%ôÒ³?%•|g%,™%(%˃%œ , X³¤%sžê—@%¨%Ÿ—%ôÒ%c%ú¤%?*–%9ô³Ë%/g%ú;. 8>}%Æ%!"—}¤%Ú9%ijklm%no%Š‹7%Œ}%Žj„Ÿ%ÿŽ²` ijklm%WGŸ%ˆH%c%ú¤%ƒôË*%"V%(%~•€•j‚•%#$ ³¤%¨ë ijklm%no%uL%îï%(%ijklm%7x%Š‹%.K—%@¨% , ôÒ%?*• #$³gQ%¨;. ;. !"#$%<97%=*+%(%)*+ -Î% O‘ìXÎ% Ò2c% 7X ƒ % T“¡ j% ¹% 'l¢²`G„% †–% ( ) 2021 QS—% 8£¸% ijklm% no`% ƒ¨% lž¤% ˤ% ¹f% Å% » 10 23 3,287 ,
 • 6. - 6 - lž¼–% d% ½X—% ¾¨;% ijklm% no,% (`% ñ¹ò•%%%%% 3 2,333 [9]. @J²`%Q¥¦%<ܦ¤%¾€%Dã—¤% @Ÿ%@J²`%¨%ijklm%lž 20 I¨%§%¨²`%À,³g%ú;% ‰ŠñXŸ%,€Ë%/g%$p³¤%ijk [10]. lm%no,%sα%89`%@©™û%ijklm%uL—%@¨%-w±%0x%I¨ À,³g%ú; Æ%!"—}%#$³¤%ƒôË*%"V%(%~•€•j‚–%ijk . lm%no%uL%(%ž’—%{ª•%«%c%ú•%®j;. >. ?@A< Æ% !"7% ’<¬`% 9-™¤% ijklm% uL% ~•€•j‚•% jK³¸, sKQ,%ijklm%WGŸ%ˆª³Ë%®³¤%JZ—}{%ƒôË*%"Vj%Š‹ .K•%Úvf²`%]ȳW%~•€•j‚•%Šž%þx•%9ô³?%08— ijk lm%JZ•%ƒË%c%ú; jŸ%Šž%ijklm%y‹,%Ú9%no%lž`% . j•Ë¤% ®•% ¯•% c% úg ~•€•j‚—}% 9ô³¤% ijklm% no%%% , uL%îï%?*•%Šž%sKQ%kk`%ijklm%uLM<%@æLM•%•‘³W ?I±% ¨T`% ƒž% ~•€•j‚—}% ijklm•% !H³Ë% ®³¤% JZ%%% —}{% sKQ% kk`% ijklm•% ƒË³g% lžŸ% uL% c% ú; I¨%% . ijklm%Š‹%.K%ôÒ%?*•%Šž%,™j4%˃%œ•%sš¨%ijklm y‹Ÿ%†–%'Ä%Š‹%.K•%(+ƒê—@%©g³@%yå³W%¬,%lžŸ% ¯•%c%úg 'l%œ%Ò0?0²`%©g¨%©g%(%Š‹%.K%ôÒ,%,*³; , . 2. !"#$%BC%(Specific Aims) ,. DE%BC Æ%!"—}¤%JI¨%56%!"#$—}7%89:•%i~³W%ijklm•% —Ë%c%ú¤%ƒôË*%"V<%jŸ%±K¨%ijklm%—Ë%~•€•j‚•% #$¨; ~•€•j‚–%ƒôË*%"V•%sK³W%sKQ7%Š‹Ÿ%Úvf . ²`%]ȳg ƒôË*%"V—}%ijklm•%—˳É;¸ ~•€•j‚– , , sKQ—@%Š‹%ESŸ%Ò{³¤%þx•%yå¨; Š‹,%ES-%'Ä%(+ . ƒ—@% Š‹% .K•% ôÒ% ®ƒË% ¬•i¤% °…•% $pv±; jŸ% Šž%% . ,™%(%˃%œ•%sš¨%ijk²%no—%@ž%¬,%lžŸ%ˆXv³%c%ú;. ~•€•j‚— ´R-%ijklm%no%uL%îï%?*–%sKQ%ÒÓ%]È% ’<Ÿ%ÿŽ²`%ijklm%no%v4€“%z” ijklm%no%Š‹%z” , , ijklm%no%@æ%LM%µ¶ ijklm%nouL%·¸¹ 2EJ º» , ( , ) œ% ;“¨%îï%QSŸ%9ô¨; sKQ¤%~•€•j‚—}%9ô³¤%ijk . lm% uL%îï%?*•%Šž%ijklm%no%uL%(%@æ%LM•%•‘%c%ú;.
 • 7. - 7 - 항목 번호 선행 연구개발의 문제점 개선 목표 및 관련 세부과제 1 ijklm%lž%sÇ%(% ŠT%]È%01%.K%ì(% [3][4][5] #5%BC 1. ijklm% Š‹Ÿ% ˆH% c% ú¤% ƒôË*% "V% (% ~•€ •j‚•%#$¨;. FG%<9 2. ,. ijklm%no%Š‹%Œ• Žj„•%cJ 4 ijklm% no% Š‹Ÿ% . ˆH%c%ú¤%ƒôË*% "V%#$% ; Úvf²`% Š‹% .K•% . }¼`% y峤% ~•€ •j‚%#$ 2 ijklm%no uLîï%?*7%GR%[7][8] #5%BC 1. sKQ,%ijklm•%kk`% ƒË³g% uL% c% ú{H%%% ijklm% uL% îï% ·¸¹ µ¶ v4€“%z” Š‹%z ( , , ” º»% (% 2EJ% QS Ÿ , ) 9ô³¤%~•€•j‚•%#$ ¨;. FG%<9 2. ,. •‘Q%½¾Ó%îï•%ì¨ sKQ%ÒÓ%]È%?*%#$ 4 ijklm%no%v4€“% . z”%?*%#$ ;. ijklm%no%Š‹%z” ?*%#$ >. ijklm%no%@æ%LM µ¶%?*%#$ ÷. ijklm%uL%·¸¹º» ( , 2EJ%œ 9ô%?*%#$ ) 표 선행 연구개발의 문제점 및 개선 목표 요약 [ 2] ( )
 • 8. - 8 - 3 ijklm%Š‹%Œ•%˜N• (+ƒ<%ôÒ³?%•Nª%[8] #5%BC 1. ,™% (% ˃% œ•% sš¨%%% ijklm% y‹Ÿ% †–% 'Ä% Š‹%.K•%Fg%¿£@%ôÒ %c%ú¤%?*%#$ FG%<9 2. ,. Š‹ Œ••%ôÒ%wÀ• p+³g%0€³¤%?*%#$ 4. Š‹%Œ•%˜N•%¥€%ËO¨ wÀH`%ÁF@%ôÒ%c ú¤%?*%#$ 4. 'l% œ% Ò0?0—@% Š‹%% Œ•% ˜N• ¿£@% 9ô% c ú¤%?* #$
 • 9. - 9 - 4. FG<9H%!"#$%BC% 세 부 과 제 목 표 ijklm%•+% Žj„•%cJ • Â%jJ%•+˜N% »%jJ%cJ 60 400 ijklm%—Ë% ƒôË*%"V%#$ • ˆH%Oõ{% jJ 70% • Š‹%v-%€% Â%j.%ˆË 120 ijklm%uL% ~•€•j‚%#$ • Ãw>2Œ%Ú6%)%y‹%c©%v%Q2²`%P+‹ ijklm%uL% îï%·¸¹%9ô • sKQ%ÒÓ%]È•%Š¨%½¾Ó%îï%9ô • ijklm%no%v4€“%z”%?*%9ô • ijklm%no%Š‹%z”%?*%9ô • ijklm%no%@æ%LM%µ¶%9ô • ijklm%no%uL%îïQS º» 2EJ%œ 9ô ( , ) Š‹%Œ• ôÒ%?* • ,™ ăŠ˃%œ%wÀ%tO%?*%ËX , , • ijklm% 7x% Š‹% ES% €% X³¤% wÀ²`%%% ¨Ÿ—%ôÒ³¤%?*%#$ • ijklm% 7x% Š‹% ES% €% Ò0?0²`7%%%% ôÒ%(%©g¨%©g%?*%#$ 표 세부과제별 목표 요약 [ 3] ( ) ;. ?I#$%BC Æ% !"—}¤% ijklm% Š‹Ÿ% —Ë% c% ú¤% ƒôË*% "V<%%%%%% 1) ijklm%uL%îï%·¸¹%(%Š‹%Œ•%ôÒ%?*•%9ô³¤%~•€•j‚• 2) #$¨; ~•€•j‚–%ÆJv%sKQ—@%ijklm%no%uL%îï%?*• . 9ô³g y‹%c©%v%Q2²`%P+‹™•%Š‹%.K•%Úvf²`%]ȳg , ijklm%WGŸ%ˆH³¤%®j%BCj;. J?-% ?*% "Y•% ì³W% Æ% !"—}¤% —}% #$¨% ¨-•% SK TBrain "V% ¦% †‡ˆ‰X—}% 9ô³¤% ijklm% no% sÇ%%% BERT KoBERT [11] Žj„•% •%?y²`%ijklm%—Ë%"V•%#$¨; [12] . Žj„•–% Ÿ% 7%ÞÇ`%]€ Train data, Validation data, Test data 6:2:2 ¨; ]€-%Žj„•%)% Ÿ% ¦% Ÿ%jK³W% . Train data KoNLPy [13] KSS [14] ¨; j€% •% jK³W% •M% “ÈŸ% cO³g Tokenizing . py-hanspell [15] , Ÿ% jK³W% O鋨; ì% <O•% Šž% y% æ€-% Žj„••% Soynlp [16] .
 • 10. - 10 - ¦% Ÿ%jK³W% ¨; "V7%Oõ{¤%Š‹%v-% PyTorch KoBERT Fine-tuning . € ]%j.% jJ%—ËŸ%BC`%¨; 2 70% . üŒ`jŒ%~•€•j‚–% •%sK³W%#$¨; ~•€•j‚–%Š‹ Kotlin . v Š‹%.K•%Úvf²`%É>ÄŒ%}¼—%yå³g }¼¤%j%Š‹.K•%]È , ³W%ijklm%WGŸ%ˆH¨; k÷bÊ—}%}¼<Ë7%Žj„%Š©–%ô#Ë . Ìø‹%L!• jK¨ Eª%f%Ìø‹Ÿ%±K¨;. ƒôË*%"V7%ˆH%’<%YR%Š‹,%ijklm²`%7x-;¸%sKQ —@%þx•%yå³W%Š‹%ESŸ%Ò{¨; Š‹%Œ•%ôÒ . ?*–%sKQ,% ijklm%7x%Š‹Ÿ%ES³¸, sKQ—@%L†%Š‹¨%Š‹%.K•%ôÒ% ®ƒË%¬•i¤%°…•%$pv±;. Š‹%.K•%ôÒ%wÀ–%~•€•j‚ —}%sy—%tO%,*³û, sKQ,%ôÒ%wÀ•%5ͳ¸%ÎΓÏ%dvËŸ jK³W%Š‹%Œ•%˜Nj ôÒ-;. ijklm%uL%îï%?*–%4j +H e…Е%ÿŽ²`%¨%sKQ%ÒÓ% , , ]È% ’<Ÿ% ÿŽ²`% •‘Q% ½¾Ó ijklm% uL% îï% ?*•% 9ô¨;. ijklm%v4€“% z” ijklm% Š‹%z” ijklm%no% @æ%LM%% , , µ¶ ijklm% uL% ·¸¹ º» 2EJ œ% ;“¨% LM²`% ijklm% , ( , ) uL%îï•%%c%ú{H%?*•%#$³¤%®j%BCj;. >. BC%@J Æ%!"7%BC%@J–%k÷bÊ•%,Ëg%ú¤%"Ñ%sžj; 4j +H . , , •'% œ•% °8³g% ¿"4% ijklm% no7% @Jj% Ò% c% ú?% 08—%%%% @J•% °8³g% Æ% !"—}% #$³¤% ~•€•j‚•% jK³¸% ijklm%% no%lž%uLj%,*%®j; Š‹%.K%]È•%Š³W%YR%Š‹7%ijk . lm% WGŸ% þN(¤% ?*ÐÅ% ¡Ñ> ~•€•j‚—% ´R-% ijklm%% , no%uL%îï%?*•%jK³¸ ijklm%—Ë%?I7%id%Pj{%jKQ% , kk`%ijklm•%uL³g%@æ%c%ú¤%*'•%?Ÿ%c%ú•%®j;.
 • 11. - 11 - 3. !"#$%.K%(%LM%(Research Design and Method) ,. !"#$%.K 그림 전체 연구과제의 구조도 [ 1]
 • 12. - 12 - 4. !"#$%LM *"]È%LM 1) €€•‚ƒÑ—}%#$¨%ijklm%ˆH%~•€•j‚7%'Ä%Š‹.K•% Œ•³W%Úvf²`%ijklm•%ˆHž«%c%ú²4%Œ•˜N%ôÒ?*•% ËX³Ë%/g%ú•%ijklm% Œ•˜N•%ôÒ³¤%®j%ŸÜÓg%sKQ% kk`% ijklm•% ˆH% c% ú{H% Ô¤% îï% ·¸¹Ÿ% 9ô³g% úË%% /?%08—%sKQ,%~•€•j‚—%7,³¤%'3•%iN%c%ú;. Æ% !"—}% #$³¤% ~•€•j‚–% Úvf% ijklm% ˆH–% ¬]%%%% ijklm%Œ•%˜N%ôÒ?*•%Šž%sKQ,%ÁF@%Œ•˜N•%(+ƒê< ôÒ³W%'Êx•%x•(g%,™%(%˃%sšÓ%noŸ%uL³¤Ž%{ª•% «%c%ú; I¨ sKQ7%ÒÓ•%]ȳg%½¾Ó%îï%·¸¹Ÿ%9ô³W% . , sKQ,%A%ì”j%ú¤%ijklm7%ÒÓ<%w—%8Õ%@æM•%•‘% c% ú²û% Ú9% ijklm% y‹Ÿ% †¥•% 0 ¢ÿ£@% @æ% c% ú{H%% , Ô¤;. tT 2) DFD ① (Data Flow Diagram) 그림 [ 2] DFD(Data Flow Diagram)
 • 13. - 13 - |}{ ② 그림 순서도 [ 3]
 • 14. - 14 - sKQ%ƒ„…jk ③ 그림 애플리케이션 사용자 인터페이스 [ 4]
 • 15. - 15 - Žj„• ④ Æ% !"—}¤% †‡ˆ‰X—}% 9ô³¤% ijklm% no% ‘ Š‹% Œ•% Žj„’ Ÿ%Žj„•²`%sK¨; j%Žj„¤%ˤ% ¹f%Ú9`%$p¨%ijk [12] . 7 lm% no7%Š‹%.K•%Œ•¨%Žj„`% ]%./7%•+%˜Nj; j%Žj„ê–% 1 . no%ÒÓ—%8>%©%,Ë`%]È™¤Ž Kl 'l †‡ˆ‰X%œ•%sš³¤% , , , cs?0%sšÓ <%Ö†€%@_•%¥×`%m㳤% @_s?Ó j; †‡ˆ‰X ‘ ’ ‘ ’ . —}¤%º% »7%Œ•%Žj„Ÿ%9ô³¤Ž j%)% cs?0%sšÓ j% » 412 , ‘ ’ 227 , @_s?Ó j% »²`%"+™•%ú; ‘ ’ 185 . Æ%!"—}¤%Žj„••%JI¨%©%,Ë%ÒÓ²`%]Ȩ%€ ÊÊ•%‘-ì` , ÞÇ`% 4¿•% Ÿ% ` Ÿ% ` 4ØË% 6:2:2 60% Train data , 20% Validation data , Ÿ% `%sK¨; Žj„¤%y%æ€%€%"V%•‘—%sK-; 20% Test data . Train . ¤%•‘%<O%)%"V7%+*•%KÀ³g ÊE%˜>¥„Ÿ%cO Validation data , ³¤% <O—% sK-; ÷˯²`% ¤% DE±ƒ% "V7% +*•% Æ,%% . Test data ³?% ìž% sK-; Ÿ% ¦% ]€³¤% jÒ¤ "V%%% . Validation data Test data , +*%KÀ%(%˜>¥„%cO%<O—}% Ÿ%jK³¸% <±§ j Test data Overfitting( ) $p%c%ú?%08j; Åq%"V•%•‘vˤ%<O—}%Žj„%G™²`%ƒ¨ . <X±§ j%$p%'Ä îÙ%KÀ •%sK³W% Underfitting( ) , Cross validation( ) 89Ÿ%ž’¨;. 그림 금융감독원 보이스피싱 범죄 통화 녹음 데이터셋 [ 5] [12] BERT ⑤ (Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding) ¤% BERT Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language 7%qQ` ¹%"Ù7% j%9ü¨%Q!•%æ€%©'Ú% Understanding , 2018 Devlin "dj; ìËlÛ¡7% ½# 7% ½#% Žj„Ÿ%jK . 25 , BookCorpus 8 Unlabled ³W%sy%Ü1-% ¤%?,7%ªL3%Q!•%æ€%"Vê7%ª:•%i~¨% BERT “L3%Q!•%æ€%"Vj?%08—%8à7%«<%Ý7%8Þ•%gN³W%L%t–% OiŸ%yE%c%ú; 8>}%ªL3%æ€%L!•%sK³¤% œ%;Õ . GPT, ELMo
 • 16. - 16 - •% "Vi;% ’–% +*•% iƒ; ¤% @-7% ßkb% Žj„¦% ;“¨%%% . BERT •Ÿ%ÿŽ²`%sy%Ü1-%"V•%à@`%èO%-…•%ì¨%©'Ú•%¬,³¤ yj%•‘ LM•%sK³W%á–%•‘%vf²`%Äc¨%+*•%.?% (Fine-tuning) 08— YR%!"Qê%sj—}%,à%Êâ%†¤%•%"Vj; , . 그림 [ 6] Overall pre-training and fine-tuning procedures for BERT [17] KoBERT ⑥ Æ%!"—}¤% —}%ô#¨%¨-•% "V Ÿ%sK¨; SK TBrain BERT (KoBERT) . j%"V–%"Ù—}%#$¨% "V•%?y²`% Å#%jJ7%8à²`%"+-% BERT 500 ¨-• ì˦% Å% #% jJ7% 8à²`% "+-% ¨-•% ek% Žj„Ÿ% •‘³É;% 2 [11]. ¤%YR% ãäå%rs„%J^sê7%…‘%AÇ‹Ÿ%ì¨%J^%æç< KoBERT SK M‘%(%èè%œH%…‘% AÇ‹Ÿ%ì¨% K)% }Þk s.7%L@¨% ÷•T%%% AI , QS—}% Oõ¨% é+•% ¬_ž% .¤% ?T‰ž% ?I7% êx% "V`{% sK™g%%% ú;%[18]. 그림 의 학습 결과 [ 7] KoBERT [11]
 • 17. - 17 - ijklm%no%uL%îï ⑦ Æ%!"—}%#$³¤%~•€•j‚—}¤%sKQ—@%;“¨%ÓÔ`%ijklm no%uL%îïQSŸ%9ô¨; sKQ¤%ijklm%no%v4€“%z” ijk . , lm%no%Š‹%z” ijklm%no%@æ%LM%µ¶ ijklm%no%uL%% , , ·¸¹ º» 2EJ% œ Ÿ% Šž% ijklm% no% uL% îï•% †•% c% ú; ( , ) . I¨%µ¶%:cH%œâ9 R]¶ Ú¼ oŒ ;j¡%œ Ÿ%{C³W%sKQê×€ ( , , , ) 'ë•%Ò{³¤%¨ë Q©7%œâ•% —%ôÒ%c%ú¤%?*•%#$³W% , SNS •p%(%ì–%ò7%±a±ƒ%VWŸ%Ò{¨;. sKQ%ÒÓ%]È ㉮ Æ%!"—}¤%A<±ƒ%•‘Q%½¾Ó%îï•%ì³W%~•€•j‚7%DÂ% Ú6%v%sKQ7 ÒÓ•%]Ȩ; j€%!q @ @ @ @% . (10 , 20-30 , 4-50 , 60 jJ < ) +H e…Ð%?y7%sKQ%ÒÓ%]È%’<Ÿ%ÿŽ²`%Ê%sKQ%% , —@%,à%A<±ƒ%îï%QSŸ%Q2²`%¬ ¨;. ijklm%no%v4€“%z” ㉯ Æ%!"—}¤%sKQ,%Ú9%ijklm%sÇŸ%?y²`%¨%v4€“Ÿ% z”%c%ú{H%¨; v4€“¤% . —}%c6¨%sKQ%ÒÓ%]È%’<Ÿ% ㉮ ÿŽ²`%sKQ—@%,à%A<±ƒ%ÒÓ²`%9ô-;. sKQ¤% wx% [ 7]1) 7%<O•%Šž%Ê%ªT÷;%Q©7 62•%5Í%c%ú; Åq%ijklm% . lžŸ% A% c% ú¤% 62•% 5ͨ% 'Ä ~•€•j‚—}¤% sKQ—@%% , žA% 62j% ijklm% lžŸ% A% c ú¤% 62í•% þN(g w3¨%%% , JZ—}% •î@%@æžD%³¤Ë%þNï; sKQ¤% ijklm%v4€“% . z”•%Šž%ijklm%JZ—}%•î@%62žD%³¤Ë%•‘³û Ú9`%% , ijklm% no% JZ•%mÁ•% 0% ¢ÿÕ% @Õ% LM•%sK³W%ðñ³@% @æ%c%ú@%-;. 1) wx% ijklm%no%v4€“%z”%"d{¤%'Jò{'l¢—}%9-³W%ô#¨%ijklm%"7% [ 8] z”0 7% QSŸ% ÿŽ²`% 9-™š²û ¬€% #$% ªT—}¤% !">j% c6% ijklm% sÇ%% [19] , ]È7%’<Ÿ%ÿŽ²` Ê%sKQ%ÒÓH%½¾Ó%v4€“Ÿ%9ô%TUí.
 • 18. - 18 - 그림 보이스피싱 범죄 시나리오 체험 구조도 [ 8]
 • 19. - 19 - ijklm%no%Š‹%z” ㉰ ijklm%Š‹%z”–%†‡ˆ‰X—}%9ô¨%Ú9%ijklm%Š‹%Œ•%% Žj„% Ÿ%em%ê•%c%ú¤%?*j; sKQ%]È•%Šž%ó•>%sKQ [12] . ÒÓ%Žj„Ÿ%ÿŽ²`% W»7%Š‹%.K%)%sKQ%ÒÓ—%þ½¤%sÇŸ%% 400 ¬ ¨;. sKQ¤%ijklm%no%Š‹%z”•%Šž%ijklm7%Ú9%lž sÇŸ%pp³@%m³û Q©—@%Òs¨%JZj%$pÁ•%0%i;%YÛ³@%% , @æ%c%ú;. ijklm%no%uL%îï%·¸¹ ㉱ ijklm%no%uL%îï%·¸¹¤%†‡ˆ‰X—}%9ô³¤%ijklm%% uL%·¸¹ º» 2EJ%œ Ÿ%ˆJ%c%ú¤%?*j; sKQ%]È•%Šž% ( , ) . ó•>% sKQ% ÒÓ% Žj„Ÿ% ÿŽ²`% sKQ,% ô¥Ÿ% õöŨ% ·¸¹Ÿ% Q2²`% ¬ ¨; sKQ¤% ·¸¹Ÿ% ˆJ³û% Q!k÷@% ijklm7%%% . #” ÒÓ @æLM%œ—%@ž%•‘%c%ú; , , .
 • 20. - 20 - "Y 3) 표 구현 항목별 세부사항 [ 4] 항목 세부 사항 #$%ä' • Jetbrains IntelliJ IDEA, Google Colab #$%• • Python >jR3€ • PyTorch, KoBERT, KoNLPy, KSS, py-hanspell, Soynlp Žj„• • †‡ˆ‰X%ijklm%no%Š‹%Œ•%Žj„ 2Ez9 • Windows, MacOS, Android, Linux Ú” 4) ~•€•j‚% #$% €% t8dsŸ% 9-³W% øùúk„ê—@% &6¨;. Æ,¤% :% Å{`% "+™û øùúkT% ES% €% t8ds% ’<Ÿ% c&‹%% 5 , ³W%j€%~•€•j‚7%cO%(%i~%-…—%PK¨;.
 • 21. - 21 - 표 설문조사 예시 [ 5] 항목 문항 점수 점 (1~5 ) ~•€•j‚ ~•€•j‚%.%·¸¹êj%û%Ú6™¤,? ~•€•j‚•%sK³?%Kj¨,? îï%·¸¹ sKQ7%ÒÓ—%±§¨%·¸¹Ÿ%9ô³É¤,? ijklm•%uL³¤Ž%{ªj%™š¤,? ƒôË* "%%%%V ijklm%WGŸ%Oõð%ˆHÁ¤,? ijklm%WGŸ%±c¨%vf%.`%ˆHÁ¤,? Š‹%Œ• ôÒ%?* ôÒ?*j%û%Ú6™¤,? ¿"4%F@%?*•%sK%c%ú¤,? ;. !"#$%NO 세 부 과 제 연 구 개 발 일 정 비 고 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 (9%5O%(%tT ƒôË*%"V%#$ ~•€•j‚%#$ úkb ÒËic 표 세부과제별 연구개발 일정 [ 6]
 • 22. - 22 - 4. 활용 기자재 및 재료 (Equipment Required) ,. #* Dã%Q!•%æ€%]D—}%,à%ü–%+*•%ijg%ú¤% "V•%PK BERT ¨; ³ËÅ% ¤%¨-•%怗%}q³ý` ¨-•%Žj„•²`%•‘-% . BERT , ?y7% 7% Ÿ% PK³W% yj% •‘ •%%% BERT SK Tbrain KoBERT (Fine-tuning) >6¨;. ~•€•j‚–% "Ù—}% üŒ`jŒ% #$•% ì¨% ô!% •`% ËO¨% •%sK³W%#$¨; Kotlin . 4. PKTU%(%?@A< Úvf²`%ijklm•%ˆË³W%ijklm%no%lžŸ%uL¨; I¨ . , ijklm% z”•% Þþ¨% W3% îïK% ·¸¹Ÿ% 9ô³W% sKQ,% kk`%% ijklm•% ˆH³g% ¢ÿÕ% @æŸ% % c% ú{H% {ª•% ï; îïK%%%% . ·¸¹¤%sKQ7%4j +H e…%œ•%˜ÿ³W%½¾Ó%}ÞkŸ%9ô³û , , , sKQ,% (7žD% ³¤% ijklm% ÒÓ<% @æLü•% JFð% þNï;. sKQ¤%Ú9%ijklm%y‹Ÿ%†L>{%îï%·¸¹—}%•‘¨%@`%±c ³@%@æ%c%ú²û%ijklm%Š‹%.K•%Œ•³g%(+ƒê<%ôÒž% ,™%(%˃%sšÓ%ijklm%no7%¬,±ƒ%lžŸ%uL%c%ú;. 5. VW!"X%YZ%(%[]^%(The Role of Researchers) ,. VW!"X%YZ 학 과 이 름 학 번 학년 학기 연 락 처 ‚!„îï< “ËÜ 3 1 ‚!„îï< j"Ü 3 1 표 참여연구원 현황 [ 7]
 • 23. - 23 - 4. _`ab%c6%de 그림 프로젝트 수행 조직도 [ 9] ;. VW!"X%f%[]^ 연 구 원 역 할 분 담 세 부 내 역 비 고 “ËÜ #3$%"V%#$ - Žj„%æ€%}¼%"Í - Š‹%.K%Úvf%yå%?*%"Y - ijklm%uL%îï%?*%"Y - j"Ü #3$%"V%#$ - Žj„•%cJ%(%yæ€ - ijklm%Š‹%Œ•%(%ôÒ%?*%"Y - ijklm%uL%îï%?*%"Y - 표 참여연구원 간 역할분담 내역 [ 8]
 • 24. - 24 - 6. Vg8h%(Reference) [ 1 ] ƒK https://www.fss.or.kr/fss/main/contents.do?menuNo=200354, 2022.03.23. [ 2 ƒK ] https://www.data.go.kr/data/15063815/fileData.do, 2022.03.23. [ 3 ž+ Ã@'% ijklm7% uL<% @ù÷1•% ì¨% !" ¨-Óss%% ] (2009). . ・ Où!"X. [ 4 ] j?c Dã%ijklm7%nocM%23<%M±%@ÕLü nocs•!" (2018). . , 7, pp3-19. [ 5 í+Q lm%s?no—%@¨%ƒ„h%(%-,H%@ÕOù%Þî!" 'l• ] (2019). . %º, 14(1), pp101-130. [ 6 ] Og– vEÝ wÂ? x€±b€ÜŸ%±K¨%ijklm%sÇ]È sÎô•• , , (2017). : )x²` sÎ<•!" . , 28(4), pp181-194. [ 7 ] vïX ?y7%Úvf%ijklm k¥m%LË%vn%}Þk Žj„ (2020). AI . 2020 ・ •Ýw„%sÇJ, pp64-73. [ 8 vwO v–¥ ijklm% lž% '”% (% E3*ƒ% ]È XÞQ89!" ] (2021). . , ・ 52(1), pp52-71. [ 9 ƒK ] https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=100557, 2022.03.23. [10] https://www.donga.com/news/Society/article/all/20220105/111095788/1, ƒK 2022.03.23. [11] https://github.com/SKTBrain/KoBERT ƒK , 2022.04.05. [12] https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000207/list.do?menuNo=200691, 2022.04.04. ƒK [13] https://konlpy.org/en/latest/ ƒK , 2022.04.05. [14] https://github.com/hyunwoongko/kss ƒK , 2022.04.05. [15] https://github.com/ssut/py-hanspell ƒK , 2022.04.05. [16] https://github.com/lovit/soynlp ƒK , 2022.04.05. [17] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova(2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL-HLT (1) 2019, pp4171-4186. [18] https://www.skt.ai/kr/press/detail.do?seq=27 ƒK , 2022.04.05. [19] https://gbpolice-preventphishing.kr/ ƒK , 2022.04.05.