Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011-12-23 Vishwasya Vrittantam

989 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2011-12-23 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. ãÊÌâaz»ð. 23.12.2011. ×ç®ÕâÖÓð Ñö½×äØô-»öwÇ-ÝÒíÊ×ä, ãÕ®Ñ ÖïÕÈz -2068 ÍÝÖaz»ëÈð - #Ô.2.nÒè ãÕ®Ñ Ïâ½, ÍýÈâͽïÁ, ÕÅíÊÓâ. 390002ÖmÍâÊ»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð ÖmÍ»ôð ð-9376217477 e-mail –praful4545@yahoo.comÖÚ ÖmÍâÊ»âð Åâô.Áë.»ë.ÐÃzÃð, Íýí.Åâô.#Ñ.#Ô.ÕâÅë»Óð, Åâë.áâÓ.#.×çkÔð ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.500/- ÕØô ð 02 sÉâÍÌâ ð- 2010 áaz»ð-125 ÌæãÊlÔä, »ën¨äÒÑnÝäÑNÅÔëÌ álÍÖïKÒ»âÌâï »öÈë áâÓÜÇsÒ 4.5% ÍýãÈ×È- éÊz¾íØÇâ »öÈâó ásÒ ãÌÇôÒsÒ ÐâÁÍâÊÔëÌ ét»ÃrÍëÇ ãÕÓíËð »öÈðó Ïä#ÖÍä ÊÔsÒ ÁÌâð ÖÕô»âÓsÒ ã¿nÈÌãÕØÒë ÍýSÌã¿{ï á»ÓíÈzó ÍS¿âÈz Õ½ëôBÒð 27% áâÓÜÇë #Õ åÊï áâÓÜÇï ÐãÕwÒãÈó Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»ï ÍýÕ:¿Ìï áãsÈ- ÐýwÃâ¿âãÓÇð ÖãnÈ ÈÉâ ÌëÈâÓð Íý ã ÈÏnË-Íý s ÈâÕsÒ ¾íØÇâ ánÌâ ÖÕô»âÓ-»Ñô¿âãÓÇð ãÕ×ç}âð ãÕr}Ò Ö»ÔÊë × ë ÁÌâð ÖÕô » âÓsÒ Ôí»âÔãÕËë Ò »ï ÖãnÈó ãÕÓíË-Íý Ê ×ô Ì âãÌ »ç Õ ô ã nÈó ánÌâÚÁâÓë ásÕä»ö È ÕâÌz ó Öï¾ØôsÒ ÈtÍÓÈâ ÈëÌíkÈï áÌëÌ ãÕËëÒ»ëÌ Ì ÓâÔë½ÇãÖã}½ýâÑë »í;ãÍ ÔâÐí ÐãÕwÒãÈó Ïö Ú sÍãÈÕâÖÓë Ôí»ÍâÔâÒ ÓâÔë ½ ÇãÖã}½ý â Ñë Öï Õ âÊ Êä¾ô-Òç}sÒ Íýâ»z Òí½-vÒâÒâÑï ÊâÈâãÐð ÖÚ ÐâØÒÌz ánÌâ »ötÕâ ÖmÍèÇô ãÊÌë ÓâÇãÌÈëð áÕí¿Èz ÒÈz 27 ãÅÖmÏÓÈð ÈnÈçÕâÒsÒ ÕÒÌÖèÝsÒ ÕÒÌÑz ÑçmÏæ̽Óë áânÊíÔÌï ÍýâÓpsÒÈëó ÖÕô»âÓëÇ Õ:¿Ìâ »öÈâó ÖïÖãÊ »ÄíÓÔí»ÍâÔãÕËëÒ»ï ÐÕëÈzó áÑëãÓ»âÊë×ë;ãÍ ÙäÑÊz 29 ãÅÖmÏÓíÍÓânÈë ánÌâ нÕÊz ½ äÈâ ãÌØë Ë ãÕØÒë ãÊlÔäÑâ½tÒ ÖíãÌÒâ ½âïËä »çÕôÌz ánÌâ ÚÁâÓëó ánÌâ ÚÁâÓë ÐâÓÈäÒ ÖÑèÚ ÁÌâð rÖzÊë×sÒ ãÌÕâÖsÒ ÖÑÜë ÁëÔ ÐÓí ÑçmÏæ̽Òâõ áÌSÌï »ãÓwÒãÈó ®Ñï ¼ãNÅÈÕnÈðó åtÒsÒ áâÕâÚÌï »ãÓwÒãÈó [ð áâÁâÊÑëÊâÌë 4000 ÁÌâð ãÕãÁÈsÒ ÍýÖnÌÈâ Ôí»ÖÐâÒâï ãÕËëÒ»sÒ ÍýÈÒð éÍÕëwÃçï ×kÌçÕãnÈó sÉâÌï Ô¾ç »ÇâôûsÒ ÑçKÒÑnÝä ÖÊsÒâï áÒcÀÈzó ÈÈz ÊöwÃzÕâ ÊùÕâÌz áÈð áânÊíÔÌ»ÈâôÓð ÖÊâÌnʽîÅð ãÕËâÌÖÐâÒâð áÌë»ìð ÖÊsÒìð ásÒ ãÕÓíËð ãÌÓâ×ð áÐÕÌzó ánÌâ ÚÁâÓë éÍãÌÕâô ¿ Ìë ãÕÁÒä Ðè È ðó »öÈðó ÖçwÑâ sÕÓâÁð áÕí¿Èz ÖpÈãÕï×ãÈ iÊÌâaz»Èð Ïä.#Öz ÒãÅÒçÓpÍâ sÕÍÊâÈz áÒï áÖï Õ ì Ë âãÌ»ï áãsÈó êÌãÕï×ãÊÌâaz»ÍÒônÈï éÍÕâÖï tÒâ½ÍÝï ÊùÕâÌz Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»sÒ »öÈë ÖïÖãÊ áÌçÒâãÒãÐð ÖÚ »ãÓwÒãÈó á Ì n È Ó ï ãÕÕâÊð ÁâÈðó ÖÊÌë ÖçØÑâ ãÝï×Èz ãÊÌâaz»ë ÁëÔÐÓí ÖÊâÌnʽîÅð ÖÕÓâÁð, ÑçÔâÒÑãÖïÚð ÒâÊÕð, (»âÓâ½öÚï ÍèÒôÈâÑz) åtÒâKÒï Ñç K ÒÑnÝätÕë Ì ÔâÔç Í ý Ö âÊð, ÖÕë ô ãÕÓíËï ÖtÒâ½ýÚï ã¿»äØôãÈó »âÒôÐâÓï »öÈÕnÈðó Ôí»ÍâÔãÕËëÒ»âÒ ãÕÓíËð sÕä»öÈÕâÌzó ×ä¾ýÈâ ã»ÑÉôÑz¬ ÖÕëô ÍÜâð sÕ ÁíËÍç Ó Ñz , Ïö Ú sÍãÈÕâÖÓë ã»nÈç Öð ãÕËâÌÖÐâÒâï ÖÊsÒð sÕ ãÕÓíËï Íý Ê ã×ô È ÕnÈðó нÕÈð Ùä»öwÇsÒ Õë×ËâÓÇï Ì áâÖäÈzó Ïä.#Öz.ÒãÅÒçÓpÍâ Ôí»ÍâÔãÕËÒ»ÖnÊÐëô »ötÕâ rÖzÖÕô»âÓsÒ ÍýãÈ»öãÈï éÍãÓ ÐýwÃâ¿âÓsÒ áãÐÒí½ð áÓãÕnÊð »ëÁÓäÕâÔ áÐâØÈz áãgÌÊâÚï ÊÊâãÈó rÖzÊë×ë ÍýÕÔãÈó ÒÈz ÖÕô»âÓð ÑnÒÈë ÁÌâð ÙäÑÊz Ð ½ÕÊz ½ äÈâÒâð éÍãÓ
  2. 2. ãÊÌâaz»ð. 22.12.2011. ½çrÕâÖÓð „æSÜUë¼±¼ü}¢¢ÝÐ~¢}¢ì Ðï… : 2 ÕìÓâgÒ×È»Ñz ÖïãÜpÈ-ÕöùâãÌ ÓkÈï »Êâã¿Èz ÚãÓÈï »Êâã¿Èz (1) æÓâ»Êë×ë ãÕsÎíÃð ÈëÌ 63 ÁÌâð ÑöÈâðó ÍÈtÒËð »âÔãÕÍÒôÒâÈz ¿ó (2) Íâã»sÈâÌë 10 ÊèÈâÕâÖëØç ÑãÚÔâÌâï ÖâÑýâjÒÑzó ãÕÊë×ëØç ãÕÔíkÒ ÕëtÖäãÈ Ì ×çw»ÍÇôÈÕâãÍ »âÔð ÖÑçÍãsÉÈí;ÒÑzóó 6óó ãsÉÈâÌâï 87 Íâã»sÈâÌsÒ ÊèÈâÕâÖëØç Ê×Öç ÑãÚÔâð ±wÒâÙÑë ãÖïÚÑö½âÊÒí;ãÍ ÖãnÈó ÕìÓï ãÕÖöjÒìÕ ÕÖãnÈ ÖâËôÑzó (3) ¼âYÖç Ó ÜâãÕËë Ò »ï [ð Ôí»ÖÐâÒâï Íý s Èç È Ñz ó ÌöÇâï Ì ÊöwÃí;Ý »ÊâãÍ Öaz½ð ÐâÓÈÊë×sÒ ÁÌÖïKÒâ ÌçÓíËâÈz 63.5% ×Èâï×ÁÌëBÒð ãÕÕë» ãÕYâãÕÌÒâãÊÍç:Áðóó 7óó álÍ-ÑèlÒëÌ áâÚâÓËânÒâãÌ ÔbËçÑÕ-»â×ï ×âÖÌÓätÒâ ÏçÐçãÜÈsÒâãsÈ Öç¼âÒ ÐçãkÈð ÍýÊâÈçï áâÌç»èlÒÍýÊâÌâÒ ãÕËëÒ»ÑëÈÈz éÍÒçøï ÍèÇíôÊÓsÒíÊÓ×çã}ÓëÕó ÐãÕwÒãÈó ÍçÌð ÍçÌsÈÊz ÓÖÓã:ÁÈsÒ (4) 24 ãÅÖmÏÓë áâÓâÝî ÑëÃ÷í ÓëÔÒâÌï Íý¿ãÔwÒãÈó ÐèÈsÒ Ðçãø Ìô Öç¼âÒ Ôí»ëóó 8óó ã®ÖÑÖ-étÖÕ»âÓÇâÈz åÊï ÐãÕwÒãÈó #Èë ÖÍtÌâ ÏÚÕí;Ý Ïâ[â (5) éùÓâ¼NÅÍýÊë×ë ½az½âét¼ÌÌëÌ ÖÕô»âÓsÒ ÖÑÜë ánÈí;pÒÌnÈâ ÑÑ ÊëÚ ½ëÚëó Öï»Ãï áâÍãÈÈÑzó »öÈë;ãÍ Ìâ×ë ÍýÐÕãnÈ ÐèÒð (6) éùÓÐâÓÈë ×äÈÕâÒíð Íý»íÍðó ÊëÕäÍýÚâÓâãÊÕ ÓøÏäÁðóó 9óó ÕÌsÒ ã¿nÈâ ÍÕÌsÒ ã¿nÈâ (7) Íâã»sÈâÌë Å÷íÌ áâ®ÑÇëÌ ØíÅ×ÁÌâð ÑöÈâðó ã¿nÈâ ËÓâÒâ ÌÐÖí;ãÍ ã¿nÈâó (8) ÍèÕôÏý¢âNÅ ÖçnÊÒâôð ãÑÖÕëÌëÁèÒëÔâÒâð ãÌËÌï ÁâÈÑzó Öâ ã¿nÈâ ÁÌâÌâï ÐçãÕ ÈëÁÖí;ãÍ áwÃãÕï×ãÈÕØäôÒâð áâÖäÈzó ÁäÕëÑ »çÝâÝ ÑÚâÖÑsÒâóó 10óó (9) ÐâÓÈsÒ éùÓÐâÓÈäÒâð ÁÌâð ×ìtÒëÌ ÑÚtÒâ Ð÷×ï ®Ñ×ðó ÍäãÅÈâð ÖãnÈó éùÓÍýÊë×ë Èç ×ìtÒëÌ ÏâãËÈâð Í:¿ØãwÃð Åí.áÑöÈÔâÔð ½îÓä×az»Óð ÁÌâð áãÑýÒnÈ #Õó ÓâÁsÉâÌÓâjÒë;ãÍ átÒnÈï nÒèÌð Ðí½âÒÈâ, áÑÊâÕâÊ ÈâÍÑâÌð ánÕÐâãÕ ÁÌìðó ãÌËôÌâð Èë ×ìtÒÓÜ»âÌz »âvÒsÍnÊÌÑz áâcÀâÊ»âÌz ®ë È ç Ñ z á×øâð sÕÁäÕÌÑë Õ ÕìãÓÇä Õï×ä ÖÑâãÍÈÕnÈðóÕìãÓÇä Õï×ä ÌâãÊÈâ (2) áí Óë »âÌ! áí SÒâÑÔ »âÌ!ÈÕ áwÃsÍwÃï ÌâÑ, »ëÌâ ÌâmÌâ tÕâï Óí¿ÒëѬ (Ëýç.)ÈÕ »ÑÌäÒâãÌ »ÑâôãÇ.....áí.....1 »jÁÔ»âÔë ÈÕ ÕÇô»ë Óë ÖãÈ ×íÐÈë ÌÕÙöaz½âÓð ½îÓä½îÒôð áÑè ½íÍâãÔ»âð, ÈâBÒSÀnÌï »ÓíØäãaz½ÈâãÌ Óë tÕâï ½íãÕnÊï ÏýèÒâÈz ÑÌíÑíÚÌëãÈ Õâ, tÕâï ½íÍâÔí ËëÌèÌâÑz, ã»ï ÌâmÌâ tÕâï ÍýÖâÊÒâÑð¬ 2 ÕlÔÐ! tÕÊäÒ»Ãî »ãÃÖèÝï, tÕâï ã½ãÓËÓëãÈ ÏýèÒâÈz Õâ ÑçÓÔäËÓÑz, tÕï ÌÃÕÓí Ìâ½ÓÔâÔð ã»ï ÌâmÌâ tÕâï ¿ ÍýÑíÊÒâÑð¬ Ùä ¾ÌSÒâÑð Ñâ ãÝÕëÊä,Ùä ÏöÚÊz ½çÁÓâÈ Öïs»öÈ ÍãÓØÊz,áÑÊâÕâÊ, ÖïÍâÊ»ð-Íý»â×»ð ÍýÎçlÔ ÍçÓíãÚÈð,ÕÅíÊÓâ, Ñ稻ð ð- áÍôÇ ãÍýnÃÓä,áâÇïÊð

×