SlideShare a Scribd company logo
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista
hyvinvointia:
Vaikuttavuuden mallintamisen
työpaja
Sari Rautio
11.8.2017
Vaikuttavuuden mallintamisen työpajaVaikuttavuuden mallintamisen työpaja
MISTÄ ON KYSE?
Työn muutos ja julkisen talouden paineet ravistelevat suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan perusteita. Haemme näihin ilmiöihin
positiivisia ratkaisuja.
Päivän agenda
Aamukahvit tarjolla klo 8.30 alkaen
Vaikuttavuusinvestoimisella hyvinvointia lapsille, lapsiperheille ja nuorille/ johtava
asiantuntija Sari Rautio, Sitra
Esimerkki vaikuttavuuden mallintamisesta / tutkija, kouluttaja Jonna Heliskoski
Vaikuttavuuden mallintamisen ABC / neuvonantaja Petri Hilli, Sitra
Keskustelua
Päivän päätös 11.45
Esimerkkejä monilta osin ehkäistävissä olevista
kustannuksista
Kustannus euroa vuodessa
Huostaanotettu lapsi 130 000 / hlö / kunta
Syrjäytynyt nuori 20 000
Ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva ikääntynyt 40 000
Alkoholihaitat 1 mrd. / yhteiskunta
Liikkumattomuus 1 - 2 mrd.
Sairauspoissaolot 3 - 4 mrd.
Tupakointi 1,5 mrd.
Tyypin 2 diabetes 1 mrd.
Yksinäisyys jne. …
Vaikuttavuusketju
Panos
Resurssit: raha, henkilöstö,
osaaminen, verkostot…
Tuotos
Mitattu tehty työ: tunnit,
kontaktien lukumäärä,
kirjoitetut raportit…
Vaikutus
Konkreettinen muutos
ihmisissä tai rakenteissa:
oppiminen, uudet
käytännöt, lakimuutokset…
Vaikuttavuus
Ihmisten hyvinvointi ja
yhteiskunnallinn hyöty:
työllistyminen, terveet
elinvuodet…
Sitra ja vaikuttavuusinvestoiminen
- Yksi Sitran avainalueista 1.5.2014–31.12.2017
- Painopisteenä hyvinvoinnin edistäminen (laajasti ymmärrettynä)
- Tavoitteena
1) rakentaa Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi yhdessä eri toimijoiden
kanssa
2) kokeilla uutta sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia käytännössä
• toimintaympäristö- ja markkinaselvitykset
• käsitemäärittely
• mallintamisen ja mittaamisen kehittäminen
• vaikuttavuusinvestoimisrahasto
• Social Impact Bond (SIB) -pilotit
• yhteiskunnallinen markkinointi
Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohry
Ylijohtaja Pentti Pikkarainen, pj
Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Toimitusjohtaja Tom Liljeström, vpj
Johtaja Esko Torsti
LähiTapiola / Varainhoito Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Toimitusjohtaja Teri Heilala
Salkunhoitaja Heikki Nystedt
FIM Oyj
Taaleritehtaan varainhoito Oy
Hallituksen jäsen Riikka Sievänen
Puheenjohtaja Jaakko Salminen
Finland’s Sustainable Investment Forum
Finnish Business Angels Network
Toimitusjohtaja Ulla Nord
Hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin
Me-säätiö
Koneen säätiö
Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä
Toimitusjohtaja Kimmo Lipponen
Keskuskauppakamari
Arvo-liitto
Erityisasiantuntija Jari Vaine
Teollisuusneuvos Jussi Toppila
Kuntaliitto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Pääsihteeri Vertti Kiukas
Pääsihteeri Teemu Japisson
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
(Olympiakomitea)
Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen
Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslia
Ylijohtaja Anni Huhtala
Professori Otto Toivanen
VATT
Aalto-yliopisto
Johtaja Timo Lindholm Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Projektijohtaja Mika Pyykkö, sihteeri Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Vaikuttavuusinvestoiminen voi tarkoittaa kaikkia
sijoitustapoja
TULOSPERUSTEINEN RAHOITUSSOPIMUS (SIB)
TYÖVÄLINEENÄ
SIB – tulosperusteinen rahoitussopimus
- Voidaan hyödyntää, kun
– halutaan ostaa tuloksia – ei ”vain” suoritteita tai toimintaa
– investoinnit ovat hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan
laadulliseen ja taloudelliseen hyötyyn = edistävä ja ehkäisevä toiminta
– toiminta liittyy hyvin laajaan tai suppeaan väestöryhmään
– toimintaan liittyy poliittisia näkökulmia tai käytännön riskejä
- Voimakas tulevaisuusorientaatio
- Tuloksellisuuden varmistaminen mallintamalla ja mittaamalla
Arvio SIB-hankekokonaisuudesta vuonna 2017
– yhteensä 5 (+ 1) rahastoa
SIB Tilanne
Työhyvinvoinnin edistäminen julkisella
sektorilla (TyHy-SIB); tulospalkkion
maksajana ko. julkisen sektorin
organisaatiot työnantajina
Käynnissä, 4 asiakasorganisaatiota
(hankehallinnoijana Epiqus); rahasto noin
0,6 milj. euroa
Maahanmuuttajien nopea työllistyminen
ja kotoutuminen (Koto-SIB); TEM
Käynnistynyt virallisesti 1/17,
(Epiqus); rahasto noin 13,5 milj. euroa
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten
hyvinvoinnin edistäminen; (maa)kunnat
Käynnistymässä, useita kuntia mukana
prosessissa
(FIM yhteistyössä LSKL:n kanssa)
Työllistymisen edistäminen; TEM Useita kuntia ja kuntayhtymiä mukana
prosessissa
Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn
vahvistaminen; (maa)kunnat
Useita (maa)kuntia mukana prosessissa
Hankehallinnoijan
kilpailutus
käynnistymässä
Määritellään tavoite, ei tekemisen tapaa
- Vaikuttavuuden hankinta edellyttää, että järjestäjä on määritellyt:
–väestöryhmän, jonka hyvinvoinnin edistämiseen toimet kohdennetaan
–mitattavissa olevan hyvinvoinnin tai sitä määrittävän tekijän
tavoitetason tai niissä tapahtuvaksi halutun muutoksen
–edellä mainitun tuloksen taloudellisen arvon ja sen perusteella
maksettavan tulospalkkion enimmäissuuruuden
- Palveluntuottajat määrittelevät ja toteuttavat käytännön toimet parhaaksi
katsomallaan tavalla, yhteistyössä järjestäjän kanssa
Vaikuttavuusketju: kytkee myyjän ja ostajan
Vaikuttavuustoimija:
julkinen, yksityinen tai 3.
sektorin toimija, yritys, jne.
Vaikuttavuuden ostaja:
julkinen toimija, (maa)kunta,
yritys, säätiö jne
Haluttu
muutos
tavoite
Selkeät, mitattavat
tulostavoitteet
suunnittelun pohjaksi.
Muutos, mitä haetaan.
17
SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja
toiminnallinen mallinnus
1. Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely
2. 2–5 edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella seuraavien vuosien
kehityssuunnan hahmottaminen vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. väestöryhmän
hyvinvoinnissa
3. Kulukehityksen syiden todentaminen
4. Kulukehityksen syiden taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely
5. Haluttujen tulostavoitteiden määrittely (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet)
6. Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu- tai toimintakokonaisuus)
7. Palvelukokonaisuuden toteuttajan/toteuttajien valinta
8. Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen
9. Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi -vertailu
10. Lopullinen päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä  hankesuunnitelma jne.
SIB-hankkeen taloudellinen ja
toiminnallinen mallinnus – kustannusnäkökulma
Esimerkki lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän SIB-hankkeen
kustannuslaskelmasta (julkisen sektorin kustannukset)
SIB-hankkeen tuloksellisuuden seuranta
- Indikaattoreita
– Tulosmittarit sopimukseen (milloin raha liikkuu)
- Toimintaa ohjaavat mittarit (resurssien käytön optimointi)
- Prosessimittarit (suoritteiden ja prosessin laatu)
- Muut mittarit (muut mahdolliset tulospalkkion maksajaa ja/tai muita yhteistyötahoja kiinnostavat
mittarit)
Tulosperusteisen rahoitussopimuksen (SIB)
perusrakenne
Suomen ja Pohjoismaiden 1. SIB edistää
työhyvinvointia (TyHy-SIB)
Sopijaosapuolet
• Julkisen sektorin organisaatio (= asiakas) ja Epiqus Työhyvinvointi I Ky –rahasto
• Hankehallinnoija: Epiqus Oy, yhteiskunnallinen yritys
Palvelun
rahoitus ja
hinnoittelu
• Palvelu tuotetaan SIB-rahoituksella: asiakas maksaa automaattisesti vain
osanottomaksun 15 euroa/työntekijä
• Tulosperusteisena palvelupalkkiona asiakas maksaa osuuden sairauspoissaolojen
vähenemisen ja muun mahdollisen mitattavissa olevan myönteisen kehityksen aikaan
saamasta kustannussäästöstä
• Julkisen sektorin työnantajille tarjottava palvelukokonaisuus, joka auttaa niitä
edistämään työhyvinvointia ja esim. vähentämään sairauspoissaoloja
• Sopimusten toivottu aikajänne 3 vuotta
Mikä TyHy-SIB?
• Rahaston alihankkijat Aino Health Management Oy, Headsted Oy, Tietotaito Group Oy
(ja Trainers’ House Oyj)
Palveluntuottajat
Epiqus Työhyvinvointi I Ky
Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja
kotoutuminen (Koto-SIB)
Asiakas/tilaaja • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Toteutuksen
vaihe
• Kilpailutuksen perusteella valittu hankehallinnoija (Epiqus Oy), joka aloittanut
virallisesti 1.6.2016 ja jonka tehtävänä erityisesti
• hankekokonaisuuden suunnittelu ja hallinnointi
• hankkeisiin liittyvän rahoitusinstrumentin (sijoitusrahasto) rakentaminen
• varainkeruu rahastoon ja rahaston hallinnointi
• tulostavoitteiden mukaisen maahanmuuttajien koulutus- ja
työllistämistoiminnan järjestämisen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa
• seuranta, väli- ja loppuraportointi
• Nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä, kokeilla uusia koulutus- ja
työllistämismalleja sekä mahdollistaa maahanmuuttajan koulutuksen ja työnteon
yhdistäminen joustavalla tavalla
Tavoitteet
MODUULI 1
30 pv:n intensiivijakso
Uravalmennus
Kielikoulutus 1
JAKO ALOILLE
Moduulit 2-3 alakohtaisia.
Logistiikka
HoReCa
Siivous
Kiinteistönhuolto
Ympäristöpalvelu
Esimieslinja
IT
Yrittäjien ryhmä
jne.
MODUULI 2
20-50 pv..alakohtaista
koulutusta.
Ensisisijaista:
substanssi -
osaaminen
Kielikoulutus 2
Työelämätaidot
Työharjoittelu
MODUULI 3
Sitouttavat toimet
työsuhteessa; hajautettuja
päiviä väh. 85 pv.asti 3 v.
aikana.
Sitouttaminen
Kielikoulutus 3
Substanssi -
osaaminen
EXPRESS-POLKU (15 %): Töihin ykkösmoduulista
KOULUTUSPOLKU (10 %): Oppisopimus, ammattikoulu, yliopisto…
YRITTÄJÄPOLKU (10 %): Räätälöity tuki erilaisille yrittäjyysmalleille
Mistä tahansa vaiheessa voidaan palata
taaksepäin ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa. ERITYISOSAAJAPOLKU (5 %): Räätälöity tuki kohti johtotehtäviä
Osaamisen
syväkartoitus
Due Diligence (2-5 pvä)4 900
3 680 / 5 070
490 / 720
490 / 710
250 / 540
Työllistymisiä / Henkilötyövuodet
4 000 / 7 000
Epiqus/Koto-SIB:n interventioprosessi
SIB: lapset, nuoret ja perheet
Mikä Lapsi-
SIB?
• Rahaston tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin edistäminen
Pääurakoitsija
ja asiakas
• FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto
• Kunnat, mm. Vantaa, Oulu, Tampere, Hämeenlinna
Tavoite
• Mitattu, myönteinen hyvinvoinnin lisäys
• Vähemmän NEETtejä, enemmän oman elämänsä sankareita
(NEET – Not in Employment, Education or Training)
Palvelun-
tuottajat
• Palveluntuottajien haku alkanut helmikuussa, nyt koossa +50
Haaste /
”Ongelma”
Vaikuttavuusketju Mittarit Palvelu
Yhteiskehittäminen
Haaste /
”Ongelma”:
• Nykytilan
analysointi
• Halutaanko
kehittää
ratkaisu, jolla on
vaikuttavuutta?
• Mitä haasteita
nykyisiin
palveluihin
liittyy?
Vaikuttavuusketju:
• Juurisyihin
vaikuttamiseksi
tarvittavien
toimien määrittely
• Panos
• Tuotos
• Vaikutus
• Vaikuttavuus
• Käytännön toimet
määritetään
yhteiskehittäen
Mittarit:
• Todentavat
palvelukokeilun
toimivuutta
Mallinnus
Mallinnus:
• Mitä halutaan
ratkaista?
• Tarpeen ja
väestöryhmän
(alustava) määrittely
• 2–5 edellisen vuoden
ilmiö- sekä
kulukehityksen
todentaminen
• Kulukehityksen
syiden todentaminen
• Taustalla olevien
juurisyiden ja sitä
ehkäisevien
mahdollisuuksien
määrittely
”Elämä on liian lyhyt ja arvokas
käytettäväksi pelkän taloudellisen
hyödyn tavoitteluun.”
Risto Siilasmaa, Nokian hallituksen puheenjohtaja
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksestä
sijoitusstrategiassaan (Talouselämä 2/2017)
sitra.fi | seuraavaerä.fi
@sitrafund

More Related Content

Similar to Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja

Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma
Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulmaAnni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma
Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma
VATT Institute for Economic Research
 
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
THL
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI
 
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
 
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Aktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi Saikku
Aktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi SaikkuAktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi Saikku
Aktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi Saikku
THL
 
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoaMiten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
THL
 
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihinFocus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Pete Nieminen
 
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon malliaTyö 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Senaatti-kiinteistöt
 
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015
Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015
Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015Päivi Uljas
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
fvca1234
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
THL
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusBusiness Arena Oy
 
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Valtiovarainministeriö - Finansministeriet - Ministry of Finance of Finland
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP
 
Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Talous ja Yhteiskunta 4/2014Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Palkansaajien tutkimuslaitos
 

Similar to Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja (20)

Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma
Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulmaAnni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma
Anni Huhtala: Kestävä kehitys - taloustieteen näkökulma
 
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
Sitra yhteiskunnallisena tulevaisuusorganisaationa & toiminta vuonna 2015
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
 
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
 
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
 
Aktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi Saikku
Aktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi SaikkuAktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi Saikku
Aktiivisen osallisuuden politiikat, Peppi Saikku
 
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoaMiten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
Miten saadaan laadukasta ja vertailukelpoista toimintakykytietoa
 
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihinFocus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
 
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon malliaTyö 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
 
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
 
Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015
Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015
Kansalaistoiminta ja funktioonaalinen tulonjako Kantupäivät 2015
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalallaVastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
 
Insight011111_start-up_rahoitus
Insight011111_start-up_rahoitusInsight011111_start-up_rahoitus
Insight011111_start-up_rahoitus
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
 
Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Talous ja Yhteiskunta 4/2014Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Talous ja Yhteiskunta 4/2014
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja

 • 1. Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallintamisen työpaja Sari Rautio 11.8.2017 Vaikuttavuuden mallintamisen työpajaVaikuttavuuden mallintamisen työpaja
 • 2. MISTÄ ON KYSE? Työn muutos ja julkisen talouden paineet ravistelevat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita. Haemme näihin ilmiöihin positiivisia ratkaisuja.
 • 3. Päivän agenda Aamukahvit tarjolla klo 8.30 alkaen Vaikuttavuusinvestoimisella hyvinvointia lapsille, lapsiperheille ja nuorille/ johtava asiantuntija Sari Rautio, Sitra Esimerkki vaikuttavuuden mallintamisesta / tutkija, kouluttaja Jonna Heliskoski Vaikuttavuuden mallintamisen ABC / neuvonantaja Petri Hilli, Sitra Keskustelua Päivän päätös 11.45
 • 4.
 • 5. Esimerkkejä monilta osin ehkäistävissä olevista kustannuksista Kustannus euroa vuodessa Huostaanotettu lapsi 130 000 / hlö / kunta Syrjäytynyt nuori 20 000 Ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva ikääntynyt 40 000 Alkoholihaitat 1 mrd. / yhteiskunta Liikkumattomuus 1 - 2 mrd. Sairauspoissaolot 3 - 4 mrd. Tupakointi 1,5 mrd. Tyypin 2 diabetes 1 mrd. Yksinäisyys jne. …
 • 6. Vaikuttavuusketju Panos Resurssit: raha, henkilöstö, osaaminen, verkostot… Tuotos Mitattu tehty työ: tunnit, kontaktien lukumäärä, kirjoitetut raportit… Vaikutus Konkreettinen muutos ihmisissä tai rakenteissa: oppiminen, uudet käytännöt, lakimuutokset… Vaikuttavuus Ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnallinn hyöty: työllistyminen, terveet elinvuodet…
 • 7.
 • 8. Sitra ja vaikuttavuusinvestoiminen - Yksi Sitran avainalueista 1.5.2014–31.12.2017 - Painopisteenä hyvinvoinnin edistäminen (laajasti ymmärrettynä) - Tavoitteena 1) rakentaa Suomeen vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi yhdessä eri toimijoiden kanssa 2) kokeilla uutta sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia käytännössä • toimintaympäristö- ja markkinaselvitykset • käsitemäärittely • mallintamisen ja mittaamisen kehittäminen • vaikuttavuusinvestoimisrahasto • Social Impact Bond (SIB) -pilotit • yhteiskunnallinen markkinointi
 • 9. Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohry Ylijohtaja Pentti Pikkarainen, pj Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi Valtiovarainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Toimitusjohtaja Tom Liljeström, vpj Johtaja Esko Torsti LähiTapiola / Varainhoito Oy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Toimitusjohtaja Teri Heilala Salkunhoitaja Heikki Nystedt FIM Oyj Taaleritehtaan varainhoito Oy Hallituksen jäsen Riikka Sievänen Puheenjohtaja Jaakko Salminen Finland’s Sustainable Investment Forum Finnish Business Angels Network Toimitusjohtaja Ulla Nord Hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin Me-säätiö Koneen säätiö Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Toimitusjohtaja Kimmo Lipponen Keskuskauppakamari Arvo-liitto Erityisasiantuntija Jari Vaine Teollisuusneuvos Jussi Toppila Kuntaliitto Työ- ja elinkeinoministeriö Pääsihteeri Vertti Kiukas Pääsihteeri Teemu Japisson SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (Olympiakomitea) Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston kanslia Ylijohtaja Anni Huhtala Professori Otto Toivanen VATT Aalto-yliopisto Johtaja Timo Lindholm Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Projektijohtaja Mika Pyykkö, sihteeri Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • 12. SIB – tulosperusteinen rahoitussopimus - Voidaan hyödyntää, kun – halutaan ostaa tuloksia – ei ”vain” suoritteita tai toimintaa – investoinnit ovat hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan laadulliseen ja taloudelliseen hyötyyn = edistävä ja ehkäisevä toiminta – toiminta liittyy hyvin laajaan tai suppeaan väestöryhmään – toimintaan liittyy poliittisia näkökulmia tai käytännön riskejä - Voimakas tulevaisuusorientaatio - Tuloksellisuuden varmistaminen mallintamalla ja mittaamalla
 • 13. Arvio SIB-hankekokonaisuudesta vuonna 2017 – yhteensä 5 (+ 1) rahastoa SIB Tilanne Työhyvinvoinnin edistäminen julkisella sektorilla (TyHy-SIB); tulospalkkion maksajana ko. julkisen sektorin organisaatiot työnantajina Käynnissä, 4 asiakasorganisaatiota (hankehallinnoijana Epiqus); rahasto noin 0,6 milj. euroa Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB); TEM Käynnistynyt virallisesti 1/17, (Epiqus); rahasto noin 13,5 milj. euroa Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen; (maa)kunnat Käynnistymässä, useita kuntia mukana prosessissa (FIM yhteistyössä LSKL:n kanssa) Työllistymisen edistäminen; TEM Useita kuntia ja kuntayhtymiä mukana prosessissa Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen; (maa)kunnat Useita (maa)kuntia mukana prosessissa Hankehallinnoijan kilpailutus käynnistymässä
 • 14.
 • 15. Määritellään tavoite, ei tekemisen tapaa - Vaikuttavuuden hankinta edellyttää, että järjestäjä on määritellyt: –väestöryhmän, jonka hyvinvoinnin edistämiseen toimet kohdennetaan –mitattavissa olevan hyvinvoinnin tai sitä määrittävän tekijän tavoitetason tai niissä tapahtuvaksi halutun muutoksen –edellä mainitun tuloksen taloudellisen arvon ja sen perusteella maksettavan tulospalkkion enimmäissuuruuden - Palveluntuottajat määrittelevät ja toteuttavat käytännön toimet parhaaksi katsomallaan tavalla, yhteistyössä järjestäjän kanssa
 • 16. Vaikuttavuusketju: kytkee myyjän ja ostajan Vaikuttavuustoimija: julkinen, yksityinen tai 3. sektorin toimija, yritys, jne. Vaikuttavuuden ostaja: julkinen toimija, (maa)kunta, yritys, säätiö jne Haluttu muutos tavoite
 • 18. SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja toiminnallinen mallinnus 1. Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely 2. 2–5 edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella seuraavien vuosien kehityssuunnan hahmottaminen vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. väestöryhmän hyvinvoinnissa 3. Kulukehityksen syiden todentaminen 4. Kulukehityksen syiden taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely 5. Haluttujen tulostavoitteiden määrittely (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet) 6. Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu- tai toimintakokonaisuus) 7. Palvelukokonaisuuden toteuttajan/toteuttajien valinta 8. Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen 9. Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi -vertailu 10. Lopullinen päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä  hankesuunnitelma jne.
 • 19. SIB-hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen mallinnus – kustannusnäkökulma Esimerkki lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän SIB-hankkeen kustannuslaskelmasta (julkisen sektorin kustannukset)
 • 20. SIB-hankkeen tuloksellisuuden seuranta - Indikaattoreita – Tulosmittarit sopimukseen (milloin raha liikkuu) - Toimintaa ohjaavat mittarit (resurssien käytön optimointi) - Prosessimittarit (suoritteiden ja prosessin laatu) - Muut mittarit (muut mahdolliset tulospalkkion maksajaa ja/tai muita yhteistyötahoja kiinnostavat mittarit)
 • 22. Suomen ja Pohjoismaiden 1. SIB edistää työhyvinvointia (TyHy-SIB) Sopijaosapuolet • Julkisen sektorin organisaatio (= asiakas) ja Epiqus Työhyvinvointi I Ky –rahasto • Hankehallinnoija: Epiqus Oy, yhteiskunnallinen yritys Palvelun rahoitus ja hinnoittelu • Palvelu tuotetaan SIB-rahoituksella: asiakas maksaa automaattisesti vain osanottomaksun 15 euroa/työntekijä • Tulosperusteisena palvelupalkkiona asiakas maksaa osuuden sairauspoissaolojen vähenemisen ja muun mahdollisen mitattavissa olevan myönteisen kehityksen aikaan saamasta kustannussäästöstä • Julkisen sektorin työnantajille tarjottava palvelukokonaisuus, joka auttaa niitä edistämään työhyvinvointia ja esim. vähentämään sairauspoissaoloja • Sopimusten toivottu aikajänne 3 vuotta Mikä TyHy-SIB? • Rahaston alihankkijat Aino Health Management Oy, Headsted Oy, Tietotaito Group Oy (ja Trainers’ House Oyj) Palveluntuottajat
 • 24. Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB) Asiakas/tilaaja • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Toteutuksen vaihe • Kilpailutuksen perusteella valittu hankehallinnoija (Epiqus Oy), joka aloittanut virallisesti 1.6.2016 ja jonka tehtävänä erityisesti • hankekokonaisuuden suunnittelu ja hallinnointi • hankkeisiin liittyvän rahoitusinstrumentin (sijoitusrahasto) rakentaminen • varainkeruu rahastoon ja rahaston hallinnointi • tulostavoitteiden mukaisen maahanmuuttajien koulutus- ja työllistämistoiminnan järjestämisen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa • seuranta, väli- ja loppuraportointi • Nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä, kokeilla uusia koulutus- ja työllistämismalleja sekä mahdollistaa maahanmuuttajan koulutuksen ja työnteon yhdistäminen joustavalla tavalla Tavoitteet
 • 25. MODUULI 1 30 pv:n intensiivijakso Uravalmennus Kielikoulutus 1 JAKO ALOILLE Moduulit 2-3 alakohtaisia. Logistiikka HoReCa Siivous Kiinteistönhuolto Ympäristöpalvelu Esimieslinja IT Yrittäjien ryhmä jne. MODUULI 2 20-50 pv..alakohtaista koulutusta. Ensisisijaista: substanssi - osaaminen Kielikoulutus 2 Työelämätaidot Työharjoittelu MODUULI 3 Sitouttavat toimet työsuhteessa; hajautettuja päiviä väh. 85 pv.asti 3 v. aikana. Sitouttaminen Kielikoulutus 3 Substanssi - osaaminen EXPRESS-POLKU (15 %): Töihin ykkösmoduulista KOULUTUSPOLKU (10 %): Oppisopimus, ammattikoulu, yliopisto… YRITTÄJÄPOLKU (10 %): Räätälöity tuki erilaisille yrittäjyysmalleille Mistä tahansa vaiheessa voidaan palata taaksepäin ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa. ERITYISOSAAJAPOLKU (5 %): Räätälöity tuki kohti johtotehtäviä Osaamisen syväkartoitus Due Diligence (2-5 pvä)4 900 3 680 / 5 070 490 / 720 490 / 710 250 / 540 Työllistymisiä / Henkilötyövuodet 4 000 / 7 000 Epiqus/Koto-SIB:n interventioprosessi
 • 26. SIB: lapset, nuoret ja perheet Mikä Lapsi- SIB? • Rahaston tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen Pääurakoitsija ja asiakas • FIM ja Lastensuojelun Keskusliitto • Kunnat, mm. Vantaa, Oulu, Tampere, Hämeenlinna Tavoite • Mitattu, myönteinen hyvinvoinnin lisäys • Vähemmän NEETtejä, enemmän oman elämänsä sankareita (NEET – Not in Employment, Education or Training) Palvelun- tuottajat • Palveluntuottajien haku alkanut helmikuussa, nyt koossa +50
 • 27. Haaste / ”Ongelma” Vaikuttavuusketju Mittarit Palvelu Yhteiskehittäminen Haaste / ”Ongelma”: • Nykytilan analysointi • Halutaanko kehittää ratkaisu, jolla on vaikuttavuutta? • Mitä haasteita nykyisiin palveluihin liittyy? Vaikuttavuusketju: • Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely • Panos • Tuotos • Vaikutus • Vaikuttavuus • Käytännön toimet määritetään yhteiskehittäen Mittarit: • Todentavat palvelukokeilun toimivuutta Mallinnus Mallinnus: • Mitä halutaan ratkaista? • Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely • 2–5 edellisen vuoden ilmiö- sekä kulukehityksen todentaminen • Kulukehityksen syiden todentaminen • Taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely
 • 28. ”Elämä on liian lyhyt ja arvokas käytettäväksi pelkän taloudellisen hyödyn tavoitteluun.” Risto Siilasmaa, Nokian hallituksen puheenjohtaja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksestä sijoitusstrategiassaan (Talouselämä 2/2017)

Editor's Notes

 1. Työ on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä: sillä on suuri vaikutus ihmisten toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen sekä julkisen sektorin mahdollisuuksiin edistää hyvinvointia. Digitalisaatio, robotisaatio ja globalisaatio muokkaavat toimialoja ja yrityksiä uuteen uskoon ja muuttavat ammatteja ja toimenkuvia. Työtä häviää ja työtä syntyy. Kukapa olisi kymmenen vuotta sitten uskonut, että bussit kulkevat ilman kuljettajaa tai että postinjakajalta voi tilata ruohonleikkuun. Olipa muutos nopea tai hidas, on kaikkien etu, että varaudumme siihen esimerkiksi kehittämällä osaamistamme. Silloin muutoksen voima ja vauhti eivät ainakaan pääse yllättämään. Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teema nostaa esiin työelämän uusia ilmiöitä ja kehittää niihin positiivisia ratkaisuja. Kannustamme yksilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita varautumaan työelämän muutoksiin ja haluamme tarjota tähän myös työkaluja.