SlideShare a Scribd company logo
Vaikuttavuuden Boot Camp
Työpaja 1: Vaikuttavuuden perusteet
4.9.2019
2
Vaikuttavuuden Boot Camp
Boot Campin kokonaisuus muodostuu kolmesta työpajasta, jotka rakentavat
osallistujien ymmärrystä vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuslähtöisestä liiketoiminnasta
Vaikuttavuuden
perusteet
Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3
Ilmiön
ymmärtäminen ja
rajaaminen
Vaikuttavuuden
mallintaminen
vaikuttavuusketjuksi
Vaikuttavuuden
todentamisen
perusteet
Mittariston
rakentaminen
Tiedonkeruu-
suunnitelma
Vaikuttavuuden viestintä & liiketoimintalähtöisyys
Asiakkaan ja
asiakkaan tarpeiden
tunnistaminen
Liiketoimintamallin
tiivistäminen
Vaikuttavuusketjun
kehittäminen
Mentorointi I ja
välitehtävä
Mentorointi II
3
Vaikuttavuuden Boot Camp
Työpajat ovat toisiaan syventäviä ja täydentäviä – prosessi ei ole lineaarinen vaan eri
työpajoissa saataviin oppeihin on hyvä palata uudelleen ja uudelleen
Työpaja 1 Työpaja 2
Työpaja 3
4
Vaikuttavuuden Boot Camp
Aikaisempien Boot Campien osallistujat kokivat mm. seuraavat asiat ja opit erittäin
hyödyllisinä oman toimintansa kehittämisessä
Asiakkaan määrittäminen ja
asiakaslähtöisyys
Boot Campin oppien
hyödyntäminen sisäisinä
työkaluina
Reflektointi, toisto,
uudelleen arvioiminen,
rajaaminen…
Mittarointi sekä datan ja
tarinan yhdistäminen
Sisäinen buy-in ja
jalkauttaminen,
muutosjohtaminen
Kumppanuudet ja
yhteiskehittäminen
5
Päivän fokus
”Vaikuttavuuden mallintaminen alkaa
kyseessä olevan ilmiön rajaamisesta ja
ymmärtämisestä”
6
Toisilta oppiminen
Vaikuttavuuden Boot Camp, Työpaja 1
Tämän lisäksi päivässä on keskeistä…
Verkostoituminen Esimerkkien saanti
7
Mistä lähteä liikkeelle
vaikuttavuuden mallintamisessa?
Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta
8
Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta
TARVE &
MAHDOLLISUUS
ILMIÖN
YMMÄRTÄMINEN
& RAJAUS
VAIKUTTAVUUS-
TAVOITEEN
ASETTAMINEN
RATKAISU &
TOTEUTUS
Vaikuttavuuden mallintaminen lähtee (1) yhteiskunnallisen tarpeen ja mahdollisuuden sekä (2)
tarkasteltavan ilmiön kirkastamista ja rajaamista. Tämän pohjalta organisaatio voi asettaa itselleen (3)
konkreettisen ja realistisen vaikuttavuustavoitteen.
KONKREETTISET
MUUTOKSET
1. Mihin haluamme keskittyä ja mitä
tavoitella toiminnallamme?
1 2 3 4 5
Organisaatiosi vaikuttavuusketju muotoutuu näiden askelmien pohjalta
9
Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta
TARVE &
MAHDOLLISUUS
ILMIÖN
YMMÄRTÄMINEN
& RAJAUS
VAIKUTTAVUUS-
TAVOITEEN
ASETTAMINEN
RATKAISU &
TOTEUTUS
Vaikuttavuustavoitteen asettamisen jälkeen seuraava askel on miettiä, mitkä (4) konkreettiset
muutokset (valitussa kohderyhmässä) saavat aikaan tavoitellun hyödyn sekä (5) miten ja millä resursseilla
tavoite käytännössä saavutetaan.
KONKREETTISET
MUUTOKSET
Organisaatiosi vaikuttavuusketju muotoutuu näiden askelmien pohjalta
1. Mihin haluamme keskittyä ja mitä
tavoitella toiminnallamme?
1 2 3 4 5
2. Miten ja millä keinoin saavutamme
tavoitteemme?
10
Tänään kun työskentelemme pidä mielessä
seuraavat asiat…
• Yhteiskunnallisen tarpeen ja tähän liittyvän
mahdollisuuden kirkastaminen muodostaa
lähtökohdan työskentelylle.
• Tarve voi olla myös uusi tarve, jota ei ole
aikaisemmin huomioitu tai tarkasteltu.
• Vaikuttavuuden todentamisen edellytyksenä on
tavoitteiden tarkka asettaminen.
• Organisaation vaikuttavuustavoitteen asettaminen
edellyttää syvällistä ymmärrystä tarpeen taustalla
olevasta ilmiöstä ja sen juurisyistä.
11
Lisäksi pidä mielessä liiketoiminnan kannalta
keskeiset menestystekijät…
Teknisesti
mahdollinen ja
toteutuskelpoinen
TOTEUTETTAVA
Taloudellisesti
kestävä organisaation
näkökulmasta
KANNATTAVA
Haluttava asiakkaan
näkökulmasta
HALUTTAVA
Vaikuttavuus
liiketoiminnan
ytimessä ja
liiketoimintaedun
lähteenäToimintaasi ja
tarjoamaasi ratkaisua on
aina tarkasteltava
kolmesta eri
näkökulmasta.
12
Vaikuttavuuden ABC ja
tarkasteltavan ilmiön ymmärtäminen
Mitä on vaikuttavuus?
13
Miksi juuri nyt? - muuttuva maailma ja kasvavat yhteiskunnalliset haasteet
Vaikuttavuuden ABC
Lisääntyvät
vaatimukset
läpinäkyvyydelle
Lisääntyvä tietoisuus
kestävyydestä
Regulaation muutokset
Muuttuva kysyntä ja
asiakastarpeet
Julkinen paine sekä
sidosryhmien odotukset
Arvonluonnin uudet
ajurit
KAUPUNGIS-
TUMINEN
TERVEYS JA
HYVINVOINTI
KOROSTUVAT
POLIITTINEN
EPÄVARMUUS
MUUTTUVAT
ARVOT JA
ASENTEET
DEMOGRAFI-
NEN MUUTOS
TEKNOLOGINEN
KEHITYS
MAAPALLON
KANTOKYVYN
RAJLLISUUS
ENERGIAN
MURROS
Megatrendit kuvaavat
pitkäkestoisia, suuria ja
hitaasti muuttuvia ja
usein toisiinsa kytkeytyviä
ilmiöitä, jotka eivät muutu
hetkessä.
14
Niin organisaation suunnan määrittäminen kuin vaikuttavuuden ymmärtäminen
edellyttävät jatkuvaa toimintaympäristön analysointia
Vaikuttavuuden ABC
Megatrendit ja tulevaisuuden
toimintaympäristön ennakointi
tarjoavat organisaatioille:
• Linssin, jonka läpi muuttuvaa
toimintaympäristöä voi tarkastella
• Pohjan yrityksen suunnan määrittämiselle ja
strategisille valinnoille
• Kriittisen näkökannan tehtäessä tärkeitä
kauaskantoisia liiketoiminnallisia päätöksiä
• Mahdollisuuden vaikuttaa ja varautua
toiminnan reunaehtojen mahdollisiin
muutoksiin (esim. lainsäädäntö) Megatrendikortit:
https://media.sitra.fi/2016/01/10093022/2017
-07-05-Sitra-megatrendikortit-web-FIN.pdf
Lisätietoja megatrendeistä mm.
• Sitra – Megatrendit:
https://www.sitra.fi/aiheet/
megatrendit/
15
Vuonna 2015 julkaistut YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet (SDGs) ovat luoneet
universaalin viitekehyksen yhteiskunnan
kohtaamista haasteista
Lisääntyvä tarve vaikuttavuuslähtöiselle
toiminnalle ja vaikuttavuuden todentamiselle
Kasvavat globaalit haasteet vaativat niin yritysten kuin julkisen sektorin yhteistyötä,
muutosta totutuissa toimintatavoissa sekä uusia ratkaisuja ja palveluita
Vaikuttavuuden ABC
“Liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten
on arvioitu olevan 3200 – 7500 M€” 1
”Suorien terveydenhoitokustannusten säästöt olisivat
noin 1,5−2 miljardia euroa tai 15 prosenttia
terveydenhuollon menoista, jos sosioekonomiset
terveyserot saataisiin poistettua” 2
Yrityksillä on huomattava rooli globaalien
haasteiden ratkomisessa ja sidosryhmät
odottavat tätä kasvavissa määrin
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuteen
suuntautuvaa menestyvää toimintaa
1 http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset
2 https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuus-ja-kustannukset
16
Sidosryhmien kasvavat odotukset
ovat keskeinen vaikuttavuuden ajuri.
Vaikuttavuus seuraa vastuullisuutta
yhtenä keskeisimpänä sidosryhmien
odotuksia määrittävänä tekijänä.
17
Yritystoiminnalla on aina niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia ympäröivään
yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin – vaikuttavuuden rooli korostuu kasvavassa määrin
Vaikuttavuuden ABC
”Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot,
joiden kanssa yritys on tekemisissä, joihin
sen toiminta vaikuttaa ja jotka vaikuttavat
sen toimintaan.”
Yritys
Työntekijät
Kumppanit
Asiakkaat
Julkinen taho /
viranomainen
Sijoittaja ja
rahoittajat
Miten te olette konkreettisesti
nähneet ja kohdanneet eri
sidosryhmien muuttuneet
odotukset arjessanne?
Omistaja
18
Yhteiskunnan perinteiset rakenteet eivät pysty vastaamaan kasvaviin haasteisiin –
samalla sidosryhmien odotukset ja vaatimukset yrityksiä kohtaan muuttuvat
Vaikuttavuuden ABC
“We also see many governments failing to prepare for the future, on
issues ranging from retirement and infrastructure to automation and
worker retraining. As a result, society increasingly is turning to
the private sector and asking that companies respond to
broader societal challenges. Indeed, the public expectations of your
company have never been greater. Society is demanding that
companies, both public and private, serve a social purpose.
To prosper over time, every company must not only deliver
financial performance, but also show how it makes a positive
contribution to society. Companies must benefit all of their
stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the
communities in which they operate.”
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
19
Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: kuluttajat
Vaikuttavuuden ABC
Kuluttajat pakottavat kasvavissa määrin yritykset tuomaan vastuullisuuden ja
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeiseksi osaksi liiketoimintaa.
https://www.marmai.fi/uutiset/kuluttajat-vaativat-vastuullisuutta-6281881
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/matkailu-kasvaa-mutta-ymparistokin-kiinnostaa-ihmiset-matkustavat-yha-tietoisemmin/6a3fa770-ee14-4fa6-8b72-e2b6ea0d747e
https://www.kantar.fi/sites/default/files/Yritysten_paamaaran_vastuullisuus_ja_merkityksellisyys_2014_materiaali.pdf
Lähteet:
20
Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: nykyiset, milleniaalit, ja nuoremmat sukupolvet
Vaikuttavuuden ABC
https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-socially-responsible-investing-millennials-drive-growth
* Milleniaalit eli Y-sukupolvi tarkoittaa 1980-luvun alun ja 1990-luvun
puolivälin välillä syntynyttä sukupolvea.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-
Deloitte/gx-2018-millennial-survey-report.pdf
21
Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: sijoittaja
Vaikuttavuuden ABC
”Minulla on vaikuttavuussijoittamisen
mahdollisuuksista samanlainen tunne
kuin pääomasijoittamisesta 1970-
luvulla. Jos olisin 26-vuotias, lähtisin
suoraan vaikuttavuussijoittamisen tielle”
-Sir Ronald Cohen
https://www.hs.fi/talous/art-2000005802865.html
https://www.fim.com/fi/tiedotteet/2019/s-pankki-epiqus/
22
Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: sijoittaja
Vaikuttavuuden ABC
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yk-n-vaikuttavuussijoitusohjelma-helsinkiin-miljardiluokan-projektit-vivuttavat-yksityista-rahaa-kestavan-kehityksen-tavoitteiden-saavuttamiseksi
https://www.finnfund.fi/uutiset/op-ja-finnfund-perustavat-suomen-ensimmaisen-globaalin-vaikuttavuusrahaston/
http://www.teollisuussijoitus.fi/yhtio/ajankohtaista/uutisarkisto/tesi-sijoittaa-75-miljoonaa-euroa-kiertotalousyrityksiin/
23
Kädenjälkiajattelu keskittyy merkittävimpien yhteiskunnallisten haasteiden
ratkaisemiseen – tämä luo pohjaa vaikuttavuusorientoituneelle toiminnalle
Vaikuttavuuden ABC
JALANJÄLKI
Yritystoiminnan epäsuorat ja
suorat vaikutukset ympäröivään
yhteiskuntaan (mm. päästöt,
työntekijöiden kohtelu, hyvä
hallintotapa)
KÄDENJÄLKI
Organisaation tavoitteellinen
toiminta laajempien
yhteiskunnallisten hyötyjen
aikaansaamiseksi keskeisenä
osana omaa liiketoimintaa
Suuntautuu taaksepäin Suuntautuu eteenpäin
Yritykset ja muut toimijat pyrkivät kasvavassa määrin maksimoimaan
hyötyjä ympäröivälle yhteiskunnalle – eli kädenjälkeään.
24
Kädenjälkiajattelu keskittyy merkittävimpien yhteiskunnallisten haasteiden
ratkaisemiseen – tämä luo pohjaa vaikuttavuusorientoituneelle toiminnalle
Vaikuttavuuden ABC
Kädenjälki
• Parhaat tulokset saavutettu
ryhmävalmennus ja sovellus -yhdistelmällä
• Digitaalinen skaalautuvuus
• Hyvinvoinnin kasvu
• Terveyskustannusten pienentyminen
• Kehitysvammaisille
aikuisille
työpajapaikkoja
kahvila-alalla
• Osaamisen ja
vahvuuksien
näkyväksi
tekeminen
• Työllistymisen
edistäminen
https://yle.fi/uutiset/3-10929373
25
Mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan?
26
Miten määritellä vaikuttavuus?
Vaikuttavuuden ABC
• Vaikuttavuudella tarkoitetaan yhteiskuntaan tai
ympäristöön kohdistuvaa hyötyä
• Vaikuttavuus syntyy aina yhteistyössä ja edellyttää
eri toimijoiden saattamista yhteen
• Vaikuttavuus on systeemistä ja tarkasteltavat ilmiöt
usein kompleksisia
• Vaikuttavuudessa keskeistä on ymmärtää
vaikutusten syy-seuraussuhteita ja vaikutusten
merkityksellisyyttä
• Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta pyrkii
maksimoimaan positiivisia vaikutuksia – huomioi,
että toimintasi voi aiheuttaa samalla myös
negatiivisia vaikutuksia (esim. toisen ihmisryhmän
mahdollisuudet pienenevät)
27
Vaikuttavuus edellyttää vaikuttavuusketjun ymmärtämistä - vaikuttavuusketju on auki
kirjoitettu suunnitelma toiminnasta ja kuvaus toiminnan syy-seuraussuhteista
Vaikuttavuuden ABC
Palaamme
vaikuttavuusketjuun
iltapäivällä, jolloin
organisaationne työstää
omaa vaikuttavuusketjua!
Panos
(input)
Teko
(output)
Vaikutus
(outcome)
Vaikuttavuus
(impact)
Käytetyt
resurssit
Mitattava
tehty työ
Konkreettinen
muutos ihmisissä,
rakenteissa tai
ympäristössä
Ihmisten hyvinvointi
ja laajempi
yhteiskunnallinen
hyöty
28
Vaikuttavuuden ekosysteemi – Vaikuttavuus edellyttää yhteistyötä ja syntyy
systeemisesti
Vaikuttavuuden ABC
Keitä ovat ne kumppanit ja
toimijat ja yhteistyöverkostot,
joiden kanssa yrityksesi tulee
tehdä yhteistyötä?
Miten yhteistyö voi mahdollistaa
paremman ymmärryksen ja
pureutumisen vaikuttavuuteen
sekä uudenlaiset ratkaisut?
29
Mitä ilmiöitä yhteiskunnallisten
tarpeiden ja mahdollisuuksien
taustalla on?
30
Ilmiön ymmärtäminen auttaa suuntamaan ajattelua ongelmista ratkaisuihin
Vaikuttavuuden ABC
Ilmiö
Esimerkiksi:
Kodittomuus
Päihderiippuvuus
Yksinäisyys
Maahanmuutto
Liikkumattomuus
Juurisyyt
– mitä
ilmiön
taustalla
on?
Mitä muutoksia
pitäisi saada
aikaan tilanteen
parantamiseksi?
31
Mitä juurisyillä tarkoitetaan?
Vaikuttavuuden ABC
• Juurisyiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan,
miksi yhteiskunnallinen tarve ja tarkasteltava
ilmiö ovat olemassa.
• Juurisyiden analysoinnin avulla voidaan selvittää
tapahtuman välittömät syyt sekä asiat, jotka
vaikuttavat ilmiön olemassaolon taustalla.
• Tapahtumien juurisyiden selvittäminen on tärkeää
puutteiden korjaamiseksi ja tapahtumien
toistumisen estämiseksi.
32
Ilmiön taustalla olevia juurisyitä voidaan analysoida ongelmapuun avulla
Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (1/3)
Tarkasteltava
ilmiö
Tarkasteltava ilmiö
Seuraus 1 Seuraus 2 Seuraus 3
Seuraukset
Syy 1 Syy 2 Syy 3
Syyt
Ongelmapuu
Kaksi vaihetta:
1) Syyt
2) Seuraukset
33
Esimerkki ongelmapuun käytöstä: syyt ja seuraukset
Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (2/3)
Taustalla
olevat
juurisyyt
Ilmiöstä
johtuvat
seuraukset
Nuorille ei ole sopivia vapaa-
ajan tiloja kaupungissa
Esimerkki mukaillen: https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_koulutusvihko.pdf
Purkautuminen
ilkivaltana
Alhainen
äänestysaktiivisuus
Tekemisen puute Turhautuminen Osallistumattomuus
Kunnan
taloustilanne
Nuorten toiveita ei
ole kuultu
Ylläpidon vaikeus
Kunnan ikä- ja
menorakenne
Ei sopivia kanavia
osallistua
Ei riittävästi
työvoimaa
34
Esimerkki ongelmapuun käytöstä: ratkaisut ja myönteiset vaikutukset
Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (2/3)
Millaisia
ratkaisuja
juurisyihin
on?
Mitä
myönteisiä
vaikutuksia
muutoksista
seuraa?
Nuorille on sopivia vapaa-ajan
tiloja kaupungissa
Esimerkki mukaillen: https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_koulutusvihko.pdf
Purkautuminen
ilkivaltana
Alhainen
äänestysaktiivisuus
Tekemisen puute Turhautuminen Osallistumattomuus
Kunnan
taloustilanne
Nuorten toiveita ei
ole kuultu
Ylläpidon vaikeus
Kunnan ikä- ja
menorakenne
Ei sopivia kanavia
osallistua
Ei riittävästi
työvoimaa
Häiriökäyttäytyminen
vähenee
Nuorten viihtyminen
vapaa-ajalla
Nuorten ja heidän
mielipiteensä kuuleminen
Osallistuminen kunnan
päätöksentekoon
Sosiaalisen median
kanavien hyödyntäminen
35
Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet
• Vaikuttavuuden mallintaminen edellyttää niin yhteiskunnallisen tarpeen ja mahdollisuuden kuin
tarkasteltavan ilmiön kirkastamista ja rajaamista.
• Ilmiön rajaaminen mahdollistaa vaikuttavuuden kohderyhmän määrittämisen
mahdollisimman tarkasti.
TARVE &
MAHDOLLISUUS
ILMIÖN
YMMÄRTÄMINEN
& RAJAUS
VAIKUTTAVUUS-
TAVOITEEN
ASETTAMINEN
RATKAISU &
TOTEUTUS
KONKREETTISET
MUUTOKSET
1 2 3 4 5
36
ILMIÖN
YMMÄRTÄMINEN &
RAJAUS
”Keneen tai mihin
hyöty kohdistuu, mitkä
ovat kyseisen ilmiön
juurisyitä ja mikä osa-
alue ilmiössä on
kiinnostava?”
Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus – Ongelmapuu
Aikaa: 30 min
Ilmiön ymmärtäminen ja rajaaminen
1. Pohdi pitchauksessa esittelemäänne yhteiskunnallista
tarvetta ja siihen liittyvää ilmiötä/ilmiöitä.
2. Valitse ja määritä tarkasteltava ilmiö mahdollisimman
tarkasti ja kirjoittakaa se pituussunnassa keskelle
tyhjää fläppipaperia.
3. Kirjoita ilmiön välittömät syyt alapuolelle – pyrkikää
syventämään syitä useaan eri kerrokseen
löytääksenne todelliset juurisyyt.
4. Kirjoita ilmiöstä johtuvat seuraukset ilmiön yläpuolelle
puun oksastoon.
37
Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus – Tarvittava muutos
Aikaa: 30 min
Tarvittavat muutokset ja ilmiön rajaaminen
1. Tarkastele uudelleen ongelmapuuta ja täydennä tarvittaessa
mikäli teillä on tullut uusia ajatuksia.
2. Mieti minkä asioiden tulisi muuttua, jotta määrittelemänne
ilmiön taustalla olevat syyt puun juuristossa ratkeavat –
miettikää myös keinoja, joilla ratkaisuun päästään.
3. Lisää ajatuksenne post-it -lapuilla kuvaan.
4. Käy läpi ongelmapuuta ja rajatkaa käsiteltävästä ilmiöstä
mahdollisimman selkeä kokonaisuus, johon voitte
toiminnallanne saada aikaan ratkaisun.
5. Määritä rajauksen pohjalta kohderyhmä (’hyödyn kohde’)
tavoittelemallenne vaikuttavuudelle mahdollisimman tarkasti
annetulle tehtäväpohjalle – huomioi, että vaikuttavuuden
kohderyhmä voi erota palvelunne loppukäyttäjästä!
ILMIÖN
YMMÄRTÄMINEN &
RAJAUS
”Keneen tai mihin
hyöty kohdistuu, mitkä
ovat kyseisen ilmiön
juurisyitä ja mikä osa-
alue ilmiössä on
kiinnostava?”
38
Kuinka suuri kohderyhmä on?
Mitä muita tarpeita ja haasteita heillä voi olla:
Miten tavoitamme kohderyhmän?
Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus: Vaikuttavuuden kohderyhmä
Täytettävä pohja
Kohderyhmä (’hyödyn kohde’):
Kuvaile vaikuttavuuden kohderyhmää
mahdollisimman kattavasti:
39
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
Vaikuttavuus liiketoimintaedun lähteenä
40
Tarkasteltavan ilmiön ja yhteiskunnallisen tarpeen ymmärtämisen lisäksi keskeistä on
liiketoimintamallin kehittäminen ja toiminnan taloudellinen kannattavuus
4. Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
• Tahto
yhteiskunnallisen
hyödyn tuottamiseen
• Ymmärrys haasteesta
ja ilmiöstä
• Ilmiön rajaaminen
• Liiketoimintamallin
kehittäminen
• Toiminnan pitkän
aikavälin
kannattavuus
• Osaaminen ja
resurssit
Kumpi näistä osa-alueista
on sinun vahvuusalueesi?
Missä ovat suurimmat
kehityskohdat ja
vahvuudet?
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta edellyttää vaikuttavuuden
ja tarkasteltavan ilmiön ymmärtämistä sekä vahvaa
liiketoimintaosaamista...
41
Mitä huomioida
vaikuttavuuslähtöisen
liiketoiminnan kehittämisessä?
42
Jokaisen yrityksen ja järjestötoimijan tulisi pystyä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin
osana menestyvää ja kannattavaa pitkän aikavälin toimintaa
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
Miksi tätä
teemme ja
miksi olemme
olemassa?
Minne haluamme
mennä ja mihin
pyrimme
toiminnallamme?
Miten valittu
suuntaa
toteutetaan
kannattavasti?
43
Liiketoimintamallin kirkastaminen
ja uskottava yritystarina ovat
perusedellytyksiä menestyvälle
toiminnalle…
44
Yrityksen liiketoimintamalli
kuvaa liiketoiminnan
keskeisiä
menestystekijöitä ja
niiden välisiä
riippuvuussuhteita, ja
sen avulla voidaan
tarkastella miten yritys luo
arvoa.
Vaikuttavuudella ja
vaikuttavuusketjun
elementeillä on keskeinen
rooli liiketoimintamallin
määrittämisessä.
Liiketoimintamallin kirkastaminen tukee oman toiminnan ohjaamista ja kehittämistä
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
45
Kaikki alkaa asiakkaan todellisten
tarpeiden ymmärtämisestä…
46
Teknisesti
mahdollinen ja
toteutuskelpoinen
TOTEUTETTAVA
Taloudellisesti
kestävä organisaation
näkökulmasta
KANNATTAVA
Haluttava asiakkaan
näkökulmasta
HALUTTAVA
Asiakkaan todellisiin tarpeisiin pohjautuva liiketoiminta edellyttää ajatustavan
muutosta – taustalla on vahvasti myös tarkasteltavan ilmiön ymmärtäminen
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta: Asiakas ja asiakkaan tarpeet
Kuinka hyvin tunnet
asiakkaasi todelliset
tarpeet ja sen mihin hän
etsii vastauksia?
Miten voisit saada lisää
tietoa asiakkaan tarpeista
ja kohtaamista
haasteista?
Tunnista toiminnalliset
tavoitteet
Luo ratkaisuja
Sovita
ratkaisut palvelun
käyttäjille
Ymmärrä
palvelujen
käyttäjiä
Luo ratkaisuja
Rakenna toiminnalliset
puitteet
M i s t ä … M i h i n …
… S i s ä l t ä u l o s … U l k o a s i s ä ä n
47
Kysynnän ja asiakastarpeen täsmentäminen – muista että maksava asiakas ja palvelun
loppukäyttäjä tai vaikuttavuuden kohderyhmä voivat olla eri tahoja!
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta: Asiakas ja asiakkaan tarpeet
Täsmennä kysyntä ja asiakastarve
• Mikä on markkina ja kuka on asiakkaasi?
• Mitä hän todella haluaa ja/tai tarvitsee?
• Mistä hän voi maksaa ja paljonko?
• Mikä on asiakkaan ja loppukäyttäjän suhde?
Entä vaikuttavuuden kohderyhmän suhde
edellisiin?
Suunta on tärkeämpää
kuin vauhti…
48
Vaikuttavuuden ja oman toiminnan
viestiminen ulospäin ovat
avainasemassa
49
Vaikuttavuuden viestiminen osana liiketoimintaa
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
Kyky viestiä palvelun
tuloksista ja vaikutuksista
selkeästi ja innostavasti on
erottamaton osa kestävää
Asiakkaat  tukee myyntiä, osa
markkinointia ja viestintää
Sijoittajat  uudet rahoittajat, kasvava
kiinnostus
Työntekijät  sitoutunut ja osaava työvoima
Kumppanit  kiinnostuneet yhteistyötahot
Muut sidosryhmät ja yleisö  maine ja
yhteiskunnallinen/sosiaalinen toimilupa
Kenelle viestitte?
kilpailuetua.
50
Miten kommunikoin sijoittajalle? – ”hissipuhe” / ”pitchaus” -runko
Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
Harjoittelimme tätä
tänään aamulla ja
jatkamme pitchausten
työstämistä tulevissa
työpajoissa.
Lähde: https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf
51
Vaikuttavuusketju ja
vaikuttavuustavoite
52
Hyvä mallinnus ja vaikuttavuusketjun työstäminen toimivat mittareiden perustana ja
ovat perusedellytys vaikuttavuuden todentamiselle
Vaikuttavuuden mallintaminen
Mallintaminen
Mittarit
1. Ymmärrys siitä, mitä
ollaan mittaamassa
2. Mittaaminen ja
vaikuttavuuden
todentaminen
• Mallintaminen edeltää aina
mittaamista ja mittarien
asettamista
• Usein mittaaminen sijoittuu liian
aikaiseen vaiheeseen
vaikuttavuusketjua (esim.
tekoihin) eikä varsinaisiin
tavoiteltuihin vaikutuksiin
• Vaikuttavuustavoitteen pitää
olla kirkastettu ennen
mallintamista ja mittaamista
• Tutkimustiedon hyödyntäminen
ja yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa tärkeää
Huomioitavia asioita
mallintamiseen ja mittaamiseen:
53
Vaikuttavuusketjun perusteet (1/3)
Vaikuttavuuden mallintaminen
• Vaikuttavuusajattelu perustuu logiikkaketjuun, joka tunnetaan englanninkielisellä
akronyymillä IOOI: Input, Output, Outcome, Impact
• Loogisesti etenevä vaikuttavuusketju kuvaa toiminnan syy-seuraussuhteet.
Panos
(input)
Teko
(output)
Vaikutus
(outcome)
Vaikuttavuus
(impact)
54
Vaikuttavuusketjun perusteet (2/3)
Vaikuttavuuden mallintaminen
Panos
(input)
Teko
(output)
Vaikutus
(outcome)
Vaikuttavuus
(impact)
Käytetyt
resurssit:
raha,
henkilöstö,
osaaminen ja
resurssit
Mitattava
tehty työ:
tunnit,
kontaktien
lukumäärä,
kirjoitetut
raportit jne.
Konkreettinen
muutos ihmisissä,
rakenteissa tai
ympäristössä:
oppiminen, uudet
käytännöt ja
toimintamallit,
paremmat elintavat;
ympäristöä
parantavat ratkaisut
Ihmisten hyvinvointi ja
laajempi
yhteiskunnallinen
hyöty:
työllistyminen, terveet
elinvuodet, parantunut
ympäristön tila,
yhteisöllisyys jne.
Lyhyt / keskipitkä
aikaväli
Pitkä aikaväli
55
Vaikuttavuusketjun perusteet (3/3)
Vaikuttavuuden mallintaminen
• Kädenjälkeen eli tavoitteelliseen vaikuttavuuteen pohjautuvassa lähestymistavassa lähdetään
ylimmältä portaalta alaspäin
• Tavoite eli yhteiskunnallinen hyöty määrittää alempien osien sisällön
• Vaikutus kuvaa konkreettista muutosta ihmisissä rakenteissa tai ympäristössä, joka johtaa
tavoiteltuun hyötyyn (vaikuttavuus).
Todellisuus
Vaikuttavuuden
rakentuminen
Panos
(input)
Teko
(output)
Vaikutus
(outcome)
Vaikuttavuus
(impact)
Asetettu
tavoite
56
Vaikuttavuusketjun avulla on mahdollista tehdä tärkeitä valintoja, kirkastaa
omaa toimintaa sekä osoittaa miten ja miksi ratkaisu tuottaa halutun tuloksen
Vaikuttavuuden mallintaminen
1. Käsiteltävän ilmiön ymmärtämistä ja rajaamista
2. Liiketoiminnan suunnittelua ja jäsentämistä
3. Toiminnan kehittämistä ja kriittisten osa-alueiden
tunnistamista
4. Seurantaa, arvioimista ja todentamista
5. Viestintää sidosryhmille
Vaikuttavuusketjun
ymmärtäminen tukee:
57
Tärkeintä on saada aikaan positiivisia
yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka
vievät kohti vaikuttavuustavoitetta
58
Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (1/2)
Vaikuttavuuden mallintaminen
Esimerkki 1:
Kalastamisen opetus
Panos
(input)
Teko
(output)
Vaikutus
(outcome)
Vaikuttavuus
(impact)
Käytetyt
resurssit
Mitattava
tehty työ
Konkreettinen
muutos ihmisissä,
rakenteissa tai
ympäristössä
Ihmisten hyvinvointi ja
laajempi
yhteiskunnallinen hyöty
• Raha, jolla
palkataan
kalastusopas
• Kalastusta
opetetaan 10
tuntia
• Opiskelija osaa
kalastaa, saa
parempaa
ravintoa ja
ansaitsee
elantonsa
• Uusi kalastaja hallitsee
elämäänsä ja hänen
elintasonsa kohoaa;
yhteiskunnan
kustannukset putoavat
1 Aseta tavoite2 Kulje vaikuttavuusketju taaksepäin
59
Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2)
Vaikuttavuuden mallintaminen
Esimerkki 2:
Vanhuksien aktivointi ja
seuran tarjoaminen
Lähde: https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/tuore-tutkimus-kertoo-
yksinaisyys-syo-ikaihmisten-elamasta-laadun/770813/
Yhteiskunnallinen
ilmiö ja haaste
60
Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2)
Vaikuttavuuden mallintaminen
Esimerkki 2:
Vanhuksien aktivointi ja
seuran tarjoaminen
Panos
(input)
Teko
(output)
Vaikutus
(outcome)
Vaikuttavuus
(impact)
Käytetyt
resurssit
Mitattava
tehty työ
Konkreettinen
muutos ihmisissä,
rakenteissa tai
ympäristössä
Ihmisten hyvinvointi ja
laajempi
yhteiskunnallinen hyöty
• Palkatut
työntekijät
• Koulutukset ja
perehdytys
• Kotikäynnit:
Vanhuksille
tarjotaan
mielekästä
tekemistä ja
säännöllistä
seuraa
• Vanhuksen
toiminnalliset
kyvykkyydet
paranevat
• Vanhus viihtyy
paremmin ja kokee
olonsa mielekkääksi
• Vanhusten terveet
elinvuodet lisääntyvät;
vanhusten yleinen
hyvinvointi kasvaa
1 Aseta tavoite2 Kulje vaikuttavuusketju taaksepäin
61
Esimerkki vaikuttavuusketjusta (1/2)
Vaikuttavuuden mallintaminen
Lähde: Vaikuttavuuden askelmerkit, Sitra
62
Opetus-
suunnitelma
Terveellisten
elämäntapojen
ohjaajien
kouluttaminen
Yhteistyö
koulujen kanssa
Opettajien
mielenkiinto
Markkinointi
Aktiviteetti 1
Ravitsemus-
koulutus
Aktiviteetti 2
Terveelliset
ruoat koulu-
ruokaloihin
Aktiviteetti 3
Liikunta-
kasvatus
Lapset oppivat
ravinnosta ja
liikunnasta
Lapset oppivat
myös muita
kanavia pitkin
Lapset muuttavat
ruoka- ja liikunta-
tottumuksiaan
Taataan mahdollisuus
terveelliseen ruokaan
ja liikuntaan:
• Kouluissa
• Kotona
• Naapurustossa
Ruokavalion
kohentaminen
ja liikunnan
lisääminen
Lapsuusiän
lihavuus
vähenee
Esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2)
Vaikuttavuuden mallintaminen
Vaikuttavuusketju - Lapsuusiän lihavuuden ehkäisy
• Terveydenhoito-
kulut pienentyvät
yhteiskunnassa
• Aikuisiän lihavuus
ja kroonisten
tautien määrä
vähenevät
• Lapsen ja nuoren
elämänlaatu
kohenee
Lähde: Sage journals
63
Siirtyminen ylimmältä portaalta kohti alinta – mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Vaikuttavuuden mallintaminen
Panos
(input)
Teko
(output)
Vaikutus
(outcome)
Vaikuttavuus
(impact)
• Mihin kohderyhmään (’hyödyn kohde’) toimintamme kohdistuu?
• Mikä on kunnianhimoinen ja samalla realistinen vaikuttavuustavoite
organisaatiollesi?
• Mitkä konkreettiset muutokset (valitussa kohderyhmässä) johtavat
tavoitteeksi asetettuun yhteiskunnalliseen hyötyyn?
• Millaista osaamista ja resursseja meillä on ja mitä tarvitsemme?
• Millaisia kumppaneita tarvitsemme?
• Onko meillä riittävä ymmärrys investoinneista ja kannattavuudesta?
• Millä teoilla saavutamme tavoitellut konkreettiset muutokset?
• Millaisilla yhteiskehittämisen ja kokeilujen keinoilla voimme päästä
parempaan tulokseen?
1.
2.
3.
4.
64
Organisaatiosi vaikuttavuustavoite
65
Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet
• Organisaatiosi tulee ilmiön rajaamisen pohjalta pystyä muodostamaan kirkastettu
vaikuttavuustavoite, joka kuvaa mitä toiminnalla ennen kaikkea tavoitellaan.
• Tavoitteen tulee kohdistua aiemmin määrittämäänne kohderyhmään, johon toimintanne
kohdistuu.
TARVE &
MAHDOLLISUUS
ILMIÖN
YMMÄRTÄMINEN
& RAJAUS
VAIKUTTAVUUS-
TAVOITEEN
ASETTAMINEN
RATKAISU &
TOTEUTUS
KONKREETTISET
MUUTOKSET
1 2 3 4 5
66
VAIKUTTAVUUS-
TAVOITEEN
ASETTAMINEN
”Mitä haluamme
organisaationa
saavuttaa ja millainen
on kunnianhimoinen ja
realistinen tavoite
toiminnallemme”
Tehtävä: Organisaation vaikuttavuustavoite
Aikaa: 25 min
Organisaatiokohtaisen vaikuttavuustavoitteen
asettaminen
1. Pohdi ensin laatimanne ongelmapuun pohjalta tarvittavia
muutoksia (outcome/vaikutus), joita haluatte saada aikaan
ja mitä haluatte organisaationa saavuttaa
(impact/vaikuttavuus).
2. Kirjatkaa tämän pohjalta organisaationne (pidemmän
aikavälin) vaikuttavuustavoite annetulle tehtäväpohjalle ja
valmistautukaa esittelemään se muille osallistujille.
Tavoitteen on hyvä olla:
• Täsmällinen, mitattavissa oleva, saavutettava, realistinen,
ja ajallisesti sidottu (SMART-tavoite)
67
Mitä haluatte
organisaationa saavuttaa?
Määrittämänne kohderyhmä
(’hyödyn kohde’):
Tehtävä: Organisaation vaikuttavuustavoite
Täytettävä pohja
Aikaväli, jolla pyritte
saavuttamaan tavoitteen:
Organisaatiosi konkreettinen
vaikuttavuustavoite:
68
Organisaatiosi vaikuttavuusketju
69
Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet
• Kohderyhmän määrittämisen ja vaikuttavuustavoitteen asettamisen jälkeen voitte kulkea
vaikuttavuusketjua taaksepäin (oikealta vasemmalle) ja pohtia, millä konkreettisilla
muutoksilla tavoitteeseen päästään ja mitä tämä toiminnaltanne edellyttää.
TARVE &
MAHDOLLISUUS
ILMIÖN
YMMÄRTÄMINEN
& RAJAUS
VAIKUTTAVUUS-
TAVOITEEN
ASETTAMINEN
RATKAISU &
TOTEUTUS
KONKREETTISET
MUUTOKSET
1 2 3 4 5
2. Miten ja millä keinoin saavutamme
tavoitteemme?
70
Tehtävä: Vaikuttavuusketjun määrittäminen
Aikaa: 60 min
RATKAISU &
TOTEUTUS
”Miten ja millä
resursseilla
saavutamme
asettamamme
tavoitteen”
KONKREETTISET
MUUTOKSET
”Mitkä ovat ne
konkreettiset
muutokset joiden
avulla saamme
aikaiseksi halutun
hyödyn”
1. Täydennä oikeanpuoleisen sarakkeen yläosaan
asettamanne vaikuttavuustavoite.
2. Pohdi, mitä konkreettisia muutoksia tarvitaan, jotta
saavutatte asettamanne tavoitteen.
3. Siirry tämän jälkeen tekoihin ja panoksiin, joita nämä
konkreettiset muutokset edellyttävät.
4. Lopuksi voit pohtia mitä määrittämänne konkreettiset
muutokset saavat aikaan ja täydentää nämä
vaikuttavuussarakkeeseen asettamanne tavoitteen alle.
71
Panos Teko Vaikutus Vaikuttavuus
Mitä tarvitsemme
toteuttaaksemme halutut
aktiviteetit? (resurssit ym.)
Mikä mitattava tehty työ saa
aikaan halutut vaikutukset?
(aktiviteetit)
Mitkä konkreettiset muutokset
johtavat tavoiteltuun
vaikuttavuuteen?
Mikä on organisaatiosi
asettama
vaikuttavuustavoite?
Tehtävä: Vaikuttavuusketjun määrittäminen
Täytettävä pohja
72
Mitä tietoa sinun tulee hankkia, jotta
voit osoittaa tuottamienne
positiivisten vaikutusten syntyneen
työnne tuloksena?
73
Kirjaa 3-5 konkreettista tekoa, toimenpidettä ja ideaa, joita lähdet työstämään
työpajan pohjalta.
Konkreettinen teko/idea ym. Lyhyt kuvaus sisällöstä Aikataulu ja vastuu
Tehtävä: Miten jatkamme alkanutta työtä?
Aikaa: kotitehtävä

More Related Content

What's hot

Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Joni Salminen
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Otavan Opisto
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos
 
Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...
Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...
Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...
THL
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Kristian Wahlbeck
 
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
THL
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
THL
 
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
THL
 
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
THL
 
Material de apoio à iniciação cristã
Material de apoio à iniciação cristãMaterial de apoio à iniciação cristã
Material de apoio à iniciação cristã
Catequese Anjos dos Céus
 
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
THL
 
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
THL
 
Tuotekehitys ja ideointimenetelmät
Tuotekehitys ja ideointimenetelmätTuotekehitys ja ideointimenetelmät
Tuotekehitys ja ideointimenetelmät
Jari Jussila
 
Anuncio querigmatico
Anuncio querigmaticoAnuncio querigmatico
Anuncio querigmatico
Marcos Augusto Pontes Nobre
 
Slides equipe de serviço
Slides  equipe de serviçoSlides  equipe de serviço
Slides equipe de serviço
Carlos Junior
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Työterveyslaitos
 
İKY - Kariyer Yönetimi
İKY - Kariyer YönetimiİKY - Kariyer Yönetimi
Asiakkuuksien hoitaminen
Asiakkuuksien hoitaminen Asiakkuuksien hoitaminen
Asiakkuuksien hoitaminen
Anne Hietala
 
“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...
“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...
“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...
Jakob Persson
 

What's hot (20)

Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
 
Asiakasymmärrys
AsiakasymmärrysAsiakasymmärrys
Asiakasymmärrys
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...
Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...
Miten selvitän asiakkaan tavoitteet? Nadja Delcos, 27.9.2021 Hoitotyön RAI-w...
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
 
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
 
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
 
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
 
Material de apoio à iniciação cristã
Material de apoio à iniciação cristãMaterial de apoio à iniciação cristã
Material de apoio à iniciação cristã
 
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
 
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
Vaikuttavuus – mitä se on ja mitä sitten?
 
Tuotekehitys ja ideointimenetelmät
Tuotekehitys ja ideointimenetelmätTuotekehitys ja ideointimenetelmät
Tuotekehitys ja ideointimenetelmät
 
Anuncio querigmatico
Anuncio querigmaticoAnuncio querigmatico
Anuncio querigmatico
 
Slides equipe de serviço
Slides  equipe de serviçoSlides  equipe de serviço
Slides equipe de serviço
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
 
İKY - Kariyer Yönetimi
İKY - Kariyer YönetimiİKY - Kariyer Yönetimi
İKY - Kariyer Yönetimi
 
Asiakkuuksien hoitaminen
Asiakkuuksien hoitaminen Asiakkuuksien hoitaminen
Asiakkuuksien hoitaminen
 
“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...
“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...
“Oväntade effekter” – De oväntade nyttorna av effekt-, målstyrning och impact...
 

Similar to Vaikuttavuuden Boot Camp 1: Vaikuttavuuden perusteet

Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019Aamu Mercurissa 16.1.2019
Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at Tekes
Marko Taipale
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
Paivi Sutinen
 
Risto Lustila: Innovaatioseteli
Risto Lustila: InnovaatioseteliRisto Lustila: Innovaatioseteli
Risto Lustila: Innovaatioseteli
Kokeileva Suomi
 
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM DigiOpen
 
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon malliaTyö 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Senaatti-kiinteistöt
 
Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014Esa Blomberg
 
Sosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera Oyj
Sosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera OyjSosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera Oyj
Sosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera Oyj
Jenni-Mari Karén
 
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiäAmmatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Uusia Network Oy
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
MS SOSTE
 
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter ScoreSuosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Futurelab Finland
 
Uusien palveluiden luominen
Uusien palveluiden luominenUusien palveluiden luominen
Uusien palveluiden luominen
Miikka Leinonen
 
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Impactor
 
Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013
Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013
Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013
Pauli Forma
 
Cmad 2014 miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...
Cmad 2014  miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...Cmad 2014  miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...
Cmad 2014 miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...Heidi Selkäinaho
 

Similar to Vaikuttavuuden Boot Camp 1: Vaikuttavuuden perusteet (20)

Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019
 
Agile & Lean at Tekes
Agile & Lean at TekesAgile & Lean at Tekes
Agile & Lean at Tekes
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
Risto Lustila: Innovaatioseteli
Risto Lustila: InnovaatioseteliRisto Lustila: Innovaatioseteli
Risto Lustila: Innovaatioseteli
 
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
 
SOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi PowerpointSOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi Powerpoint
 
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon malliaTyö 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
Työ 2.0 - Kohti valtion uutta työnteon mallia
 
Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014
 
Sosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera Oyj
Sosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera OyjSosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera Oyj
Sosiaalisen median palvelumalli, case TeliaSonera Oyj
 
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
 
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiäAmmatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
Ammatillinen kuntoutus: Toimivan palvelun edellytyksiä
 
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
 
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter ScoreSuosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
 
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiin
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiinSuosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiin
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score - analyysistä toimenpiteisiin
 
Uusien palveluiden luominen
Uusien palveluiden luominenUusien palveluiden luominen
Uusien palveluiden luominen
 
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
 
Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013
Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013
Pauli Forma Kevan Laskurifoorumin avaus 12.12.2013
 
Cmad 2014 miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...
Cmad 2014  miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...Cmad 2014  miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...
Cmad 2014 miten kaadat organisaatiosi sisäiset viestintämuurit - heidi selk...
 

More from SitraTalousTeema

Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
SitraTalousTeema
 
Impact investing study in the private equity field
Impact investing study in the private equity fieldImpact investing study in the private equity field
Impact investing study in the private equity field
SitraTalousTeema
 
Tulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalle
Tulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalleTulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalle
Tulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalle
SitraTalousTeema
 
Kasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueille
Kasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueilleKasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueille
Kasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueille
SitraTalousTeema
 
Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.
Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.
Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.
SitraTalousTeema
 
Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?
Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?
Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?
SitraTalousTeema
 
Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?
Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?
Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?
SitraTalousTeema
 

More from SitraTalousTeema (7)

Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut
 
Impact investing study in the private equity field
Impact investing study in the private equity fieldImpact investing study in the private equity field
Impact investing study in the private equity field
 
Tulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalle
Tulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalleTulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalle
Tulevaisuuden työpaikka - projekti 50 työpaikalle
 
Kasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueille
Kasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueilleKasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueille
Kasvun Osaajat -ohjelman palkinto parhaille oppijajoukkueille
 
Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.
Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.
Uuden työn valmiudet -kyselytutkimuksen tuloksia.
 
Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?
Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?
Markus Kanerva: Selvitystyö perustulokokeilusta - missä mennään?
 
Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?
Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?
Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen?
 

Vaikuttavuuden Boot Camp 1: Vaikuttavuuden perusteet

 • 1. Vaikuttavuuden Boot Camp Työpaja 1: Vaikuttavuuden perusteet 4.9.2019
 • 2. 2 Vaikuttavuuden Boot Camp Boot Campin kokonaisuus muodostuu kolmesta työpajasta, jotka rakentavat osallistujien ymmärrystä vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuslähtöisestä liiketoiminnasta Vaikuttavuuden perusteet Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3 Ilmiön ymmärtäminen ja rajaaminen Vaikuttavuuden mallintaminen vaikuttavuusketjuksi Vaikuttavuuden todentamisen perusteet Mittariston rakentaminen Tiedonkeruu- suunnitelma Vaikuttavuuden viestintä & liiketoimintalähtöisyys Asiakkaan ja asiakkaan tarpeiden tunnistaminen Liiketoimintamallin tiivistäminen Vaikuttavuusketjun kehittäminen Mentorointi I ja välitehtävä Mentorointi II
 • 3. 3 Vaikuttavuuden Boot Camp Työpajat ovat toisiaan syventäviä ja täydentäviä – prosessi ei ole lineaarinen vaan eri työpajoissa saataviin oppeihin on hyvä palata uudelleen ja uudelleen Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3
 • 4. 4 Vaikuttavuuden Boot Camp Aikaisempien Boot Campien osallistujat kokivat mm. seuraavat asiat ja opit erittäin hyödyllisinä oman toimintansa kehittämisessä Asiakkaan määrittäminen ja asiakaslähtöisyys Boot Campin oppien hyödyntäminen sisäisinä työkaluina Reflektointi, toisto, uudelleen arvioiminen, rajaaminen… Mittarointi sekä datan ja tarinan yhdistäminen Sisäinen buy-in ja jalkauttaminen, muutosjohtaminen Kumppanuudet ja yhteiskehittäminen
 • 5. 5 Päivän fokus ”Vaikuttavuuden mallintaminen alkaa kyseessä olevan ilmiön rajaamisesta ja ymmärtämisestä”
 • 6. 6 Toisilta oppiminen Vaikuttavuuden Boot Camp, Työpaja 1 Tämän lisäksi päivässä on keskeistä… Verkostoituminen Esimerkkien saanti
 • 7. 7 Mistä lähteä liikkeelle vaikuttavuuden mallintamisessa? Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta
 • 8. 8 Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS Vaikuttavuuden mallintaminen lähtee (1) yhteiskunnallisen tarpeen ja mahdollisuuden sekä (2) tarkasteltavan ilmiön kirkastamista ja rajaamista. Tämän pohjalta organisaatio voi asettaa itselleen (3) konkreettisen ja realistisen vaikuttavuustavoitteen. KONKREETTISET MUUTOKSET 1. Mihin haluamme keskittyä ja mitä tavoitella toiminnallamme? 1 2 3 4 5 Organisaatiosi vaikuttavuusketju muotoutuu näiden askelmien pohjalta
 • 9. 9 Vaikuttavuuden mallintamisen 5 askelta TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS Vaikuttavuustavoitteen asettamisen jälkeen seuraava askel on miettiä, mitkä (4) konkreettiset muutokset (valitussa kohderyhmässä) saavat aikaan tavoitellun hyödyn sekä (5) miten ja millä resursseilla tavoite käytännössä saavutetaan. KONKREETTISET MUUTOKSET Organisaatiosi vaikuttavuusketju muotoutuu näiden askelmien pohjalta 1. Mihin haluamme keskittyä ja mitä tavoitella toiminnallamme? 1 2 3 4 5 2. Miten ja millä keinoin saavutamme tavoitteemme?
 • 10. 10 Tänään kun työskentelemme pidä mielessä seuraavat asiat… • Yhteiskunnallisen tarpeen ja tähän liittyvän mahdollisuuden kirkastaminen muodostaa lähtökohdan työskentelylle. • Tarve voi olla myös uusi tarve, jota ei ole aikaisemmin huomioitu tai tarkasteltu. • Vaikuttavuuden todentamisen edellytyksenä on tavoitteiden tarkka asettaminen. • Organisaation vaikuttavuustavoitteen asettaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä tarpeen taustalla olevasta ilmiöstä ja sen juurisyistä.
 • 11. 11 Lisäksi pidä mielessä liiketoiminnan kannalta keskeiset menestystekijät… Teknisesti mahdollinen ja toteutuskelpoinen TOTEUTETTAVA Taloudellisesti kestävä organisaation näkökulmasta KANNATTAVA Haluttava asiakkaan näkökulmasta HALUTTAVA Vaikuttavuus liiketoiminnan ytimessä ja liiketoimintaedun lähteenäToimintaasi ja tarjoamaasi ratkaisua on aina tarkasteltava kolmesta eri näkökulmasta.
 • 12. 12 Vaikuttavuuden ABC ja tarkasteltavan ilmiön ymmärtäminen Mitä on vaikuttavuus?
 • 13. 13 Miksi juuri nyt? - muuttuva maailma ja kasvavat yhteiskunnalliset haasteet Vaikuttavuuden ABC Lisääntyvät vaatimukset läpinäkyvyydelle Lisääntyvä tietoisuus kestävyydestä Regulaation muutokset Muuttuva kysyntä ja asiakastarpeet Julkinen paine sekä sidosryhmien odotukset Arvonluonnin uudet ajurit KAUPUNGIS- TUMINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI KOROSTUVAT POLIITTINEN EPÄVARMUUS MUUTTUVAT ARVOT JA ASENTEET DEMOGRAFI- NEN MUUTOS TEKNOLOGINEN KEHITYS MAAPALLON KANTOKYVYN RAJLLISUUS ENERGIAN MURROS Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä.
 • 14. 14 Niin organisaation suunnan määrittäminen kuin vaikuttavuuden ymmärtäminen edellyttävät jatkuvaa toimintaympäristön analysointia Vaikuttavuuden ABC Megatrendit ja tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi tarjoavat organisaatioille: • Linssin, jonka läpi muuttuvaa toimintaympäristöä voi tarkastella • Pohjan yrityksen suunnan määrittämiselle ja strategisille valinnoille • Kriittisen näkökannan tehtäessä tärkeitä kauaskantoisia liiketoiminnallisia päätöksiä • Mahdollisuuden vaikuttaa ja varautua toiminnan reunaehtojen mahdollisiin muutoksiin (esim. lainsäädäntö) Megatrendikortit: https://media.sitra.fi/2016/01/10093022/2017 -07-05-Sitra-megatrendikortit-web-FIN.pdf Lisätietoja megatrendeistä mm. • Sitra – Megatrendit: https://www.sitra.fi/aiheet/ megatrendit/
 • 15. 15 Vuonna 2015 julkaistut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs) ovat luoneet universaalin viitekehyksen yhteiskunnan kohtaamista haasteista Lisääntyvä tarve vaikuttavuuslähtöiselle toiminnalle ja vaikuttavuuden todentamiselle Kasvavat globaalit haasteet vaativat niin yritysten kuin julkisen sektorin yhteistyötä, muutosta totutuissa toimintatavoissa sekä uusia ratkaisuja ja palveluita Vaikuttavuuden ABC “Liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten on arvioitu olevan 3200 – 7500 M€” 1 ”Suorien terveydenhoitokustannusten säästöt olisivat noin 1,5−2 miljardia euroa tai 15 prosenttia terveydenhuollon menoista, jos sosioekonomiset terveyserot saataisiin poistettua” 2 Yrityksillä on huomattava rooli globaalien haasteiden ratkomisessa ja sidosryhmät odottavat tätä kasvavissa määrin Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa menestyvää toimintaa 1 http://www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset 2 https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/seuranta-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuus-ja-kustannukset
 • 16. 16 Sidosryhmien kasvavat odotukset ovat keskeinen vaikuttavuuden ajuri. Vaikuttavuus seuraa vastuullisuutta yhtenä keskeisimpänä sidosryhmien odotuksia määrittävänä tekijänä.
 • 17. 17 Yritystoiminnalla on aina niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin – vaikuttavuuden rooli korostuu kasvavassa määrin Vaikuttavuuden ABC ”Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä, joihin sen toiminta vaikuttaa ja jotka vaikuttavat sen toimintaan.” Yritys Työntekijät Kumppanit Asiakkaat Julkinen taho / viranomainen Sijoittaja ja rahoittajat Miten te olette konkreettisesti nähneet ja kohdanneet eri sidosryhmien muuttuneet odotukset arjessanne? Omistaja
 • 18. 18 Yhteiskunnan perinteiset rakenteet eivät pysty vastaamaan kasvaviin haasteisiin – samalla sidosryhmien odotukset ja vaatimukset yrityksiä kohtaan muuttuvat Vaikuttavuuden ABC “We also see many governments failing to prepare for the future, on issues ranging from retirement and infrastructure to automation and worker retraining. As a result, society increasingly is turning to the private sector and asking that companies respond to broader societal challenges. Indeed, the public expectations of your company have never been greater. Society is demanding that companies, both public and private, serve a social purpose. To prosper over time, every company must not only deliver financial performance, but also show how it makes a positive contribution to society. Companies must benefit all of their stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the communities in which they operate.” https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
 • 19. 19 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: kuluttajat Vaikuttavuuden ABC Kuluttajat pakottavat kasvavissa määrin yritykset tuomaan vastuullisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeiseksi osaksi liiketoimintaa. https://www.marmai.fi/uutiset/kuluttajat-vaativat-vastuullisuutta-6281881 https://www.kauppalehti.fi/uutiset/matkailu-kasvaa-mutta-ymparistokin-kiinnostaa-ihmiset-matkustavat-yha-tietoisemmin/6a3fa770-ee14-4fa6-8b72-e2b6ea0d747e https://www.kantar.fi/sites/default/files/Yritysten_paamaaran_vastuullisuus_ja_merkityksellisyys_2014_materiaali.pdf Lähteet:
 • 20. 20 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: nykyiset, milleniaalit, ja nuoremmat sukupolvet Vaikuttavuuden ABC https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-socially-responsible-investing-millennials-drive-growth * Milleniaalit eli Y-sukupolvi tarkoittaa 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyttä sukupolvea. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About- Deloitte/gx-2018-millennial-survey-report.pdf
 • 21. 21 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: sijoittaja Vaikuttavuuden ABC ”Minulla on vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuuksista samanlainen tunne kuin pääomasijoittamisesta 1970- luvulla. Jos olisin 26-vuotias, lähtisin suoraan vaikuttavuussijoittamisen tielle” -Sir Ronald Cohen https://www.hs.fi/talous/art-2000005802865.html https://www.fim.com/fi/tiedotteet/2019/s-pankki-epiqus/
 • 22. 22 Muutos vaikuttaa sidosryhmiin: sijoittaja Vaikuttavuuden ABC https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yk-n-vaikuttavuussijoitusohjelma-helsinkiin-miljardiluokan-projektit-vivuttavat-yksityista-rahaa-kestavan-kehityksen-tavoitteiden-saavuttamiseksi https://www.finnfund.fi/uutiset/op-ja-finnfund-perustavat-suomen-ensimmaisen-globaalin-vaikuttavuusrahaston/ http://www.teollisuussijoitus.fi/yhtio/ajankohtaista/uutisarkisto/tesi-sijoittaa-75-miljoonaa-euroa-kiertotalousyrityksiin/
 • 23. 23 Kädenjälkiajattelu keskittyy merkittävimpien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen – tämä luo pohjaa vaikuttavuusorientoituneelle toiminnalle Vaikuttavuuden ABC JALANJÄLKI Yritystoiminnan epäsuorat ja suorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan (mm. päästöt, työntekijöiden kohtelu, hyvä hallintotapa) KÄDENJÄLKI Organisaation tavoitteellinen toiminta laajempien yhteiskunnallisten hyötyjen aikaansaamiseksi keskeisenä osana omaa liiketoimintaa Suuntautuu taaksepäin Suuntautuu eteenpäin Yritykset ja muut toimijat pyrkivät kasvavassa määrin maksimoimaan hyötyjä ympäröivälle yhteiskunnalle – eli kädenjälkeään.
 • 24. 24 Kädenjälkiajattelu keskittyy merkittävimpien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen – tämä luo pohjaa vaikuttavuusorientoituneelle toiminnalle Vaikuttavuuden ABC Kädenjälki • Parhaat tulokset saavutettu ryhmävalmennus ja sovellus -yhdistelmällä • Digitaalinen skaalautuvuus • Hyvinvoinnin kasvu • Terveyskustannusten pienentyminen • Kehitysvammaisille aikuisille työpajapaikkoja kahvila-alalla • Osaamisen ja vahvuuksien näkyväksi tekeminen • Työllistymisen edistäminen https://yle.fi/uutiset/3-10929373
 • 26. 26 Miten määritellä vaikuttavuus? Vaikuttavuuden ABC • Vaikuttavuudella tarkoitetaan yhteiskuntaan tai ympäristöön kohdistuvaa hyötyä • Vaikuttavuus syntyy aina yhteistyössä ja edellyttää eri toimijoiden saattamista yhteen • Vaikuttavuus on systeemistä ja tarkasteltavat ilmiöt usein kompleksisia • Vaikuttavuudessa keskeistä on ymmärtää vaikutusten syy-seuraussuhteita ja vaikutusten merkityksellisyyttä • Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta pyrkii maksimoimaan positiivisia vaikutuksia – huomioi, että toimintasi voi aiheuttaa samalla myös negatiivisia vaikutuksia (esim. toisen ihmisryhmän mahdollisuudet pienenevät)
 • 27. 27 Vaikuttavuus edellyttää vaikuttavuusketjun ymmärtämistä - vaikuttavuusketju on auki kirjoitettu suunnitelma toiminnasta ja kuvaus toiminnan syy-seuraussuhteista Vaikuttavuuden ABC Palaamme vaikuttavuusketjuun iltapäivällä, jolloin organisaationne työstää omaa vaikuttavuusketjua! Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit Mitattava tehty työ Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty
 • 28. 28 Vaikuttavuuden ekosysteemi – Vaikuttavuus edellyttää yhteistyötä ja syntyy systeemisesti Vaikuttavuuden ABC Keitä ovat ne kumppanit ja toimijat ja yhteistyöverkostot, joiden kanssa yrityksesi tulee tehdä yhteistyötä? Miten yhteistyö voi mahdollistaa paremman ymmärryksen ja pureutumisen vaikuttavuuteen sekä uudenlaiset ratkaisut?
 • 29. 29 Mitä ilmiöitä yhteiskunnallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien taustalla on?
 • 30. 30 Ilmiön ymmärtäminen auttaa suuntamaan ajattelua ongelmista ratkaisuihin Vaikuttavuuden ABC Ilmiö Esimerkiksi: Kodittomuus Päihderiippuvuus Yksinäisyys Maahanmuutto Liikkumattomuus Juurisyyt – mitä ilmiön taustalla on? Mitä muutoksia pitäisi saada aikaan tilanteen parantamiseksi?
 • 31. 31 Mitä juurisyillä tarkoitetaan? Vaikuttavuuden ABC • Juurisyiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan, miksi yhteiskunnallinen tarve ja tarkasteltava ilmiö ovat olemassa. • Juurisyiden analysoinnin avulla voidaan selvittää tapahtuman välittömät syyt sekä asiat, jotka vaikuttavat ilmiön olemassaolon taustalla. • Tapahtumien juurisyiden selvittäminen on tärkeää puutteiden korjaamiseksi ja tapahtumien toistumisen estämiseksi.
 • 32. 32 Ilmiön taustalla olevia juurisyitä voidaan analysoida ongelmapuun avulla Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (1/3) Tarkasteltava ilmiö Tarkasteltava ilmiö Seuraus 1 Seuraus 2 Seuraus 3 Seuraukset Syy 1 Syy 2 Syy 3 Syyt Ongelmapuu Kaksi vaihetta: 1) Syyt 2) Seuraukset
 • 33. 33 Esimerkki ongelmapuun käytöstä: syyt ja seuraukset Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (2/3) Taustalla olevat juurisyyt Ilmiöstä johtuvat seuraukset Nuorille ei ole sopivia vapaa- ajan tiloja kaupungissa Esimerkki mukaillen: https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_koulutusvihko.pdf Purkautuminen ilkivaltana Alhainen äänestysaktiivisuus Tekemisen puute Turhautuminen Osallistumattomuus Kunnan taloustilanne Nuorten toiveita ei ole kuultu Ylläpidon vaikeus Kunnan ikä- ja menorakenne Ei sopivia kanavia osallistua Ei riittävästi työvoimaa
 • 34. 34 Esimerkki ongelmapuun käytöstä: ratkaisut ja myönteiset vaikutukset Vaikuttavuuden ABC: ongelmapuu (2/3) Millaisia ratkaisuja juurisyihin on? Mitä myönteisiä vaikutuksia muutoksista seuraa? Nuorille on sopivia vapaa-ajan tiloja kaupungissa Esimerkki mukaillen: https://www.meillaonidea.fi/sites/default/files/aineisto/moi_koulutusvihko.pdf Purkautuminen ilkivaltana Alhainen äänestysaktiivisuus Tekemisen puute Turhautuminen Osallistumattomuus Kunnan taloustilanne Nuorten toiveita ei ole kuultu Ylläpidon vaikeus Kunnan ikä- ja menorakenne Ei sopivia kanavia osallistua Ei riittävästi työvoimaa Häiriökäyttäytyminen vähenee Nuorten viihtyminen vapaa-ajalla Nuorten ja heidän mielipiteensä kuuleminen Osallistuminen kunnan päätöksentekoon Sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen
 • 35. 35 Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet • Vaikuttavuuden mallintaminen edellyttää niin yhteiskunnallisen tarpeen ja mahdollisuuden kuin tarkasteltavan ilmiön kirkastamista ja rajaamista. • Ilmiön rajaaminen mahdollistaa vaikuttavuuden kohderyhmän määrittämisen mahdollisimman tarkasti. TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS KONKREETTISET MUUTOKSET 1 2 3 4 5
 • 36. 36 ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS ”Keneen tai mihin hyöty kohdistuu, mitkä ovat kyseisen ilmiön juurisyitä ja mikä osa- alue ilmiössä on kiinnostava?” Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus – Ongelmapuu Aikaa: 30 min Ilmiön ymmärtäminen ja rajaaminen 1. Pohdi pitchauksessa esittelemäänne yhteiskunnallista tarvetta ja siihen liittyvää ilmiötä/ilmiöitä. 2. Valitse ja määritä tarkasteltava ilmiö mahdollisimman tarkasti ja kirjoittakaa se pituussunnassa keskelle tyhjää fläppipaperia. 3. Kirjoita ilmiön välittömät syyt alapuolelle – pyrkikää syventämään syitä useaan eri kerrokseen löytääksenne todelliset juurisyyt. 4. Kirjoita ilmiöstä johtuvat seuraukset ilmiön yläpuolelle puun oksastoon.
 • 37. 37 Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus – Tarvittava muutos Aikaa: 30 min Tarvittavat muutokset ja ilmiön rajaaminen 1. Tarkastele uudelleen ongelmapuuta ja täydennä tarvittaessa mikäli teillä on tullut uusia ajatuksia. 2. Mieti minkä asioiden tulisi muuttua, jotta määrittelemänne ilmiön taustalla olevat syyt puun juuristossa ratkeavat – miettikää myös keinoja, joilla ratkaisuun päästään. 3. Lisää ajatuksenne post-it -lapuilla kuvaan. 4. Käy läpi ongelmapuuta ja rajatkaa käsiteltävästä ilmiöstä mahdollisimman selkeä kokonaisuus, johon voitte toiminnallanne saada aikaan ratkaisun. 5. Määritä rajauksen pohjalta kohderyhmä (’hyödyn kohde’) tavoittelemallenne vaikuttavuudelle mahdollisimman tarkasti annetulle tehtäväpohjalle – huomioi, että vaikuttavuuden kohderyhmä voi erota palvelunne loppukäyttäjästä! ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS ”Keneen tai mihin hyöty kohdistuu, mitkä ovat kyseisen ilmiön juurisyitä ja mikä osa- alue ilmiössä on kiinnostava?”
 • 38. 38 Kuinka suuri kohderyhmä on? Mitä muita tarpeita ja haasteita heillä voi olla: Miten tavoitamme kohderyhmän? Tehtävä: Ilmiön ymmärtäminen & rajaus: Vaikuttavuuden kohderyhmä Täytettävä pohja Kohderyhmä (’hyödyn kohde’): Kuvaile vaikuttavuuden kohderyhmää mahdollisimman kattavasti:
 • 40. 40 Tarkasteltavan ilmiön ja yhteiskunnallisen tarpeen ymmärtämisen lisäksi keskeistä on liiketoimintamallin kehittäminen ja toiminnan taloudellinen kannattavuus 4. Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta • Tahto yhteiskunnallisen hyödyn tuottamiseen • Ymmärrys haasteesta ja ilmiöstä • Ilmiön rajaaminen • Liiketoimintamallin kehittäminen • Toiminnan pitkän aikavälin kannattavuus • Osaaminen ja resurssit Kumpi näistä osa-alueista on sinun vahvuusalueesi? Missä ovat suurimmat kehityskohdat ja vahvuudet? Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta edellyttää vaikuttavuuden ja tarkasteltavan ilmiön ymmärtämistä sekä vahvaa liiketoimintaosaamista...
 • 42. 42 Jokaisen yrityksen ja järjestötoimijan tulisi pystyä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin osana menestyvää ja kannattavaa pitkän aikavälin toimintaa Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta Miksi tätä teemme ja miksi olemme olemassa? Minne haluamme mennä ja mihin pyrimme toiminnallamme? Miten valittu suuntaa toteutetaan kannattavasti?
 • 43. 43 Liiketoimintamallin kirkastaminen ja uskottava yritystarina ovat perusedellytyksiä menestyvälle toiminnalle…
 • 44. 44 Yrityksen liiketoimintamalli kuvaa liiketoiminnan keskeisiä menestystekijöitä ja niiden välisiä riippuvuussuhteita, ja sen avulla voidaan tarkastella miten yritys luo arvoa. Vaikuttavuudella ja vaikuttavuusketjun elementeillä on keskeinen rooli liiketoimintamallin määrittämisessä. Liiketoimintamallin kirkastaminen tukee oman toiminnan ohjaamista ja kehittämistä Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta
 • 45. 45 Kaikki alkaa asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtämisestä…
 • 46. 46 Teknisesti mahdollinen ja toteutuskelpoinen TOTEUTETTAVA Taloudellisesti kestävä organisaation näkökulmasta KANNATTAVA Haluttava asiakkaan näkökulmasta HALUTTAVA Asiakkaan todellisiin tarpeisiin pohjautuva liiketoiminta edellyttää ajatustavan muutosta – taustalla on vahvasti myös tarkasteltavan ilmiön ymmärtäminen Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta: Asiakas ja asiakkaan tarpeet Kuinka hyvin tunnet asiakkaasi todelliset tarpeet ja sen mihin hän etsii vastauksia? Miten voisit saada lisää tietoa asiakkaan tarpeista ja kohtaamista haasteista? Tunnista toiminnalliset tavoitteet Luo ratkaisuja Sovita ratkaisut palvelun käyttäjille Ymmärrä palvelujen käyttäjiä Luo ratkaisuja Rakenna toiminnalliset puitteet M i s t ä … M i h i n … … S i s ä l t ä u l o s … U l k o a s i s ä ä n
 • 47. 47 Kysynnän ja asiakastarpeen täsmentäminen – muista että maksava asiakas ja palvelun loppukäyttäjä tai vaikuttavuuden kohderyhmä voivat olla eri tahoja! Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta: Asiakas ja asiakkaan tarpeet Täsmennä kysyntä ja asiakastarve • Mikä on markkina ja kuka on asiakkaasi? • Mitä hän todella haluaa ja/tai tarvitsee? • Mistä hän voi maksaa ja paljonko? • Mikä on asiakkaan ja loppukäyttäjän suhde? Entä vaikuttavuuden kohderyhmän suhde edellisiin? Suunta on tärkeämpää kuin vauhti…
 • 48. 48 Vaikuttavuuden ja oman toiminnan viestiminen ulospäin ovat avainasemassa
 • 49. 49 Vaikuttavuuden viestiminen osana liiketoimintaa Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta Kyky viestiä palvelun tuloksista ja vaikutuksista selkeästi ja innostavasti on erottamaton osa kestävää Asiakkaat  tukee myyntiä, osa markkinointia ja viestintää Sijoittajat  uudet rahoittajat, kasvava kiinnostus Työntekijät  sitoutunut ja osaava työvoima Kumppanit  kiinnostuneet yhteistyötahot Muut sidosryhmät ja yleisö  maine ja yhteiskunnallinen/sosiaalinen toimilupa Kenelle viestitte? kilpailuetua.
 • 50. 50 Miten kommunikoin sijoittajalle? – ”hissipuhe” / ”pitchaus” -runko Vaikuttavuuslähtöinen liiketoiminta Harjoittelimme tätä tänään aamulla ja jatkamme pitchausten työstämistä tulevissa työpajoissa. Lähde: https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf
 • 52. 52 Hyvä mallinnus ja vaikuttavuusketjun työstäminen toimivat mittareiden perustana ja ovat perusedellytys vaikuttavuuden todentamiselle Vaikuttavuuden mallintaminen Mallintaminen Mittarit 1. Ymmärrys siitä, mitä ollaan mittaamassa 2. Mittaaminen ja vaikuttavuuden todentaminen • Mallintaminen edeltää aina mittaamista ja mittarien asettamista • Usein mittaaminen sijoittuu liian aikaiseen vaiheeseen vaikuttavuusketjua (esim. tekoihin) eikä varsinaisiin tavoiteltuihin vaikutuksiin • Vaikuttavuustavoitteen pitää olla kirkastettu ennen mallintamista ja mittaamista • Tutkimustiedon hyödyntäminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tärkeää Huomioitavia asioita mallintamiseen ja mittaamiseen:
 • 53. 53 Vaikuttavuusketjun perusteet (1/3) Vaikuttavuuden mallintaminen • Vaikuttavuusajattelu perustuu logiikkaketjuun, joka tunnetaan englanninkielisellä akronyymillä IOOI: Input, Output, Outcome, Impact • Loogisesti etenevä vaikuttavuusketju kuvaa toiminnan syy-seuraussuhteet. Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact)
 • 54. 54 Vaikuttavuusketjun perusteet (2/3) Vaikuttavuuden mallintaminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit: raha, henkilöstö, osaaminen ja resurssit Mitattava tehty työ: tunnit, kontaktien lukumäärä, kirjoitetut raportit jne. Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä: oppiminen, uudet käytännöt ja toimintamallit, paremmat elintavat; ympäristöä parantavat ratkaisut Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty: työllistyminen, terveet elinvuodet, parantunut ympäristön tila, yhteisöllisyys jne. Lyhyt / keskipitkä aikaväli Pitkä aikaväli
 • 55. 55 Vaikuttavuusketjun perusteet (3/3) Vaikuttavuuden mallintaminen • Kädenjälkeen eli tavoitteelliseen vaikuttavuuteen pohjautuvassa lähestymistavassa lähdetään ylimmältä portaalta alaspäin • Tavoite eli yhteiskunnallinen hyöty määrittää alempien osien sisällön • Vaikutus kuvaa konkreettista muutosta ihmisissä rakenteissa tai ympäristössä, joka johtaa tavoiteltuun hyötyyn (vaikuttavuus). Todellisuus Vaikuttavuuden rakentuminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Asetettu tavoite
 • 56. 56 Vaikuttavuusketjun avulla on mahdollista tehdä tärkeitä valintoja, kirkastaa omaa toimintaa sekä osoittaa miten ja miksi ratkaisu tuottaa halutun tuloksen Vaikuttavuuden mallintaminen 1. Käsiteltävän ilmiön ymmärtämistä ja rajaamista 2. Liiketoiminnan suunnittelua ja jäsentämistä 3. Toiminnan kehittämistä ja kriittisten osa-alueiden tunnistamista 4. Seurantaa, arvioimista ja todentamista 5. Viestintää sidosryhmille Vaikuttavuusketjun ymmärtäminen tukee:
 • 57. 57 Tärkeintä on saada aikaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka vievät kohti vaikuttavuustavoitetta
 • 58. 58 Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (1/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Esimerkki 1: Kalastamisen opetus Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit Mitattava tehty työ Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty • Raha, jolla palkataan kalastusopas • Kalastusta opetetaan 10 tuntia • Opiskelija osaa kalastaa, saa parempaa ravintoa ja ansaitsee elantonsa • Uusi kalastaja hallitsee elämäänsä ja hänen elintasonsa kohoaa; yhteiskunnan kustannukset putoavat 1 Aseta tavoite2 Kulje vaikuttavuusketju taaksepäin
 • 59. 59 Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Esimerkki 2: Vanhuksien aktivointi ja seuran tarjoaminen Lähde: https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/tuore-tutkimus-kertoo- yksinaisyys-syo-ikaihmisten-elamasta-laadun/770813/ Yhteiskunnallinen ilmiö ja haaste
 • 60. 60 Kuvitteellinen esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Esimerkki 2: Vanhuksien aktivointi ja seuran tarjoaminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) Käytetyt resurssit Mitattava tehty työ Konkreettinen muutos ihmisissä, rakenteissa tai ympäristössä Ihmisten hyvinvointi ja laajempi yhteiskunnallinen hyöty • Palkatut työntekijät • Koulutukset ja perehdytys • Kotikäynnit: Vanhuksille tarjotaan mielekästä tekemistä ja säännöllistä seuraa • Vanhuksen toiminnalliset kyvykkyydet paranevat • Vanhus viihtyy paremmin ja kokee olonsa mielekkääksi • Vanhusten terveet elinvuodet lisääntyvät; vanhusten yleinen hyvinvointi kasvaa 1 Aseta tavoite2 Kulje vaikuttavuusketju taaksepäin
 • 61. 61 Esimerkki vaikuttavuusketjusta (1/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Lähde: Vaikuttavuuden askelmerkit, Sitra
 • 62. 62 Opetus- suunnitelma Terveellisten elämäntapojen ohjaajien kouluttaminen Yhteistyö koulujen kanssa Opettajien mielenkiinto Markkinointi Aktiviteetti 1 Ravitsemus- koulutus Aktiviteetti 2 Terveelliset ruoat koulu- ruokaloihin Aktiviteetti 3 Liikunta- kasvatus Lapset oppivat ravinnosta ja liikunnasta Lapset oppivat myös muita kanavia pitkin Lapset muuttavat ruoka- ja liikunta- tottumuksiaan Taataan mahdollisuus terveelliseen ruokaan ja liikuntaan: • Kouluissa • Kotona • Naapurustossa Ruokavalion kohentaminen ja liikunnan lisääminen Lapsuusiän lihavuus vähenee Esimerkki vaikuttavuusketjusta (2/2) Vaikuttavuuden mallintaminen Vaikuttavuusketju - Lapsuusiän lihavuuden ehkäisy • Terveydenhoito- kulut pienentyvät yhteiskunnassa • Aikuisiän lihavuus ja kroonisten tautien määrä vähenevät • Lapsen ja nuoren elämänlaatu kohenee Lähde: Sage journals
 • 63. 63 Siirtyminen ylimmältä portaalta kohti alinta – mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Vaikuttavuuden mallintaminen Panos (input) Teko (output) Vaikutus (outcome) Vaikuttavuus (impact) • Mihin kohderyhmään (’hyödyn kohde’) toimintamme kohdistuu? • Mikä on kunnianhimoinen ja samalla realistinen vaikuttavuustavoite organisaatiollesi? • Mitkä konkreettiset muutokset (valitussa kohderyhmässä) johtavat tavoitteeksi asetettuun yhteiskunnalliseen hyötyyn? • Millaista osaamista ja resursseja meillä on ja mitä tarvitsemme? • Millaisia kumppaneita tarvitsemme? • Onko meillä riittävä ymmärrys investoinneista ja kannattavuudesta? • Millä teoilla saavutamme tavoitellut konkreettiset muutokset? • Millaisilla yhteiskehittämisen ja kokeilujen keinoilla voimme päästä parempaan tulokseen? 1. 2. 3. 4.
 • 65. 65 Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet • Organisaatiosi tulee ilmiön rajaamisen pohjalta pystyä muodostamaan kirkastettu vaikuttavuustavoite, joka kuvaa mitä toiminnalla ennen kaikkea tavoitellaan. • Tavoitteen tulee kohdistua aiemmin määrittämäänne kohderyhmään, johon toimintanne kohdistuu. TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS KONKREETTISET MUUTOKSET 1 2 3 4 5
 • 66. 66 VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN ”Mitä haluamme organisaationa saavuttaa ja millainen on kunnianhimoinen ja realistinen tavoite toiminnallemme” Tehtävä: Organisaation vaikuttavuustavoite Aikaa: 25 min Organisaatiokohtaisen vaikuttavuustavoitteen asettaminen 1. Pohdi ensin laatimanne ongelmapuun pohjalta tarvittavia muutoksia (outcome/vaikutus), joita haluatte saada aikaan ja mitä haluatte organisaationa saavuttaa (impact/vaikuttavuus). 2. Kirjatkaa tämän pohjalta organisaationne (pidemmän aikavälin) vaikuttavuustavoite annetulle tehtäväpohjalle ja valmistautukaa esittelemään se muille osallistujille. Tavoitteen on hyvä olla: • Täsmällinen, mitattavissa oleva, saavutettava, realistinen, ja ajallisesti sidottu (SMART-tavoite)
 • 67. 67 Mitä haluatte organisaationa saavuttaa? Määrittämänne kohderyhmä (’hyödyn kohde’): Tehtävä: Organisaation vaikuttavuustavoite Täytettävä pohja Aikaväli, jolla pyritte saavuttamaan tavoitteen: Organisaatiosi konkreettinen vaikuttavuustavoite:
 • 69. 69 Vaikuttavuuden mallintamisen askeleet • Kohderyhmän määrittämisen ja vaikuttavuustavoitteen asettamisen jälkeen voitte kulkea vaikuttavuusketjua taaksepäin (oikealta vasemmalle) ja pohtia, millä konkreettisilla muutoksilla tavoitteeseen päästään ja mitä tämä toiminnaltanne edellyttää. TARVE & MAHDOLLISUUS ILMIÖN YMMÄRTÄMINEN & RAJAUS VAIKUTTAVUUS- TAVOITEEN ASETTAMINEN RATKAISU & TOTEUTUS KONKREETTISET MUUTOKSET 1 2 3 4 5 2. Miten ja millä keinoin saavutamme tavoitteemme?
 • 70. 70 Tehtävä: Vaikuttavuusketjun määrittäminen Aikaa: 60 min RATKAISU & TOTEUTUS ”Miten ja millä resursseilla saavutamme asettamamme tavoitteen” KONKREETTISET MUUTOKSET ”Mitkä ovat ne konkreettiset muutokset joiden avulla saamme aikaiseksi halutun hyödyn” 1. Täydennä oikeanpuoleisen sarakkeen yläosaan asettamanne vaikuttavuustavoite. 2. Pohdi, mitä konkreettisia muutoksia tarvitaan, jotta saavutatte asettamanne tavoitteen. 3. Siirry tämän jälkeen tekoihin ja panoksiin, joita nämä konkreettiset muutokset edellyttävät. 4. Lopuksi voit pohtia mitä määrittämänne konkreettiset muutokset saavat aikaan ja täydentää nämä vaikuttavuussarakkeeseen asettamanne tavoitteen alle.
 • 71. 71 Panos Teko Vaikutus Vaikuttavuus Mitä tarvitsemme toteuttaaksemme halutut aktiviteetit? (resurssit ym.) Mikä mitattava tehty työ saa aikaan halutut vaikutukset? (aktiviteetit) Mitkä konkreettiset muutokset johtavat tavoiteltuun vaikuttavuuteen? Mikä on organisaatiosi asettama vaikuttavuustavoite? Tehtävä: Vaikuttavuusketjun määrittäminen Täytettävä pohja
 • 72. 72 Mitä tietoa sinun tulee hankkia, jotta voit osoittaa tuottamienne positiivisten vaikutusten syntyneen työnne tuloksena?
 • 73. 73 Kirjaa 3-5 konkreettista tekoa, toimenpidettä ja ideaa, joita lähdet työstämään työpajan pohjalta. Konkreettinen teko/idea ym. Lyhyt kuvaus sisällöstä Aikataulu ja vastuu Tehtävä: Miten jatkamme alkanutta työtä? Aikaa: kotitehtävä