SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
1
Lêi më ®Çu
Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn cã ng-êi coi triÕt häc
nh- lµ khoa häc cña mäi khoa häc. Còng kh«ng ph¶i
ngÉu nhiªn trong lÞch sö, nhµ triÕt häc ®-îc gäi
lµ nhµ th«ng th¸i, nhµ hiÒn triÕt, ng-êi n¾m ®-íc
bÝ mÊt cña sù vËt… thËm chÝ trong lÞch sö nh©n
lo¹i, cã thêi kú mµ x· héi ®Æt nhµ triÕt häc vµo
vÞ trÝ cao nhÊt, cã nhµ c¶i t¹o ®Æt nhµ triÕt häc
vµo vÞ trÝ cao nhÊt cña c¬ cÊu tæ chøc x· héi
(Platon víi m« h×nh "Nhµ n­íc lý t­ëng")…
TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy khiÕn triÕt häc trë thµnh
mét m«n thó vÞ, mét c¸i g× ®ã k× bÝ lµm con ng-êi
ë mäi thêi ®¹i ®am mª, ham muèn hiÓu s©u h¬n vµ
®ãng gãp søc m×nh vµo c¸i l©u ®µi k× bÝ vµ hoa lÖ
®ã. KÓ tõ khi ra ®êi tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t
triÓn ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu rùc rì th× triÕt
häc lu«n ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ loµi ng-êi
vµ thóc ®Èy t- duy loµi ng-êi, ®«i khi cßn trë
thµnh vò khÝ s¾c bÐn nhÊt cho nh÷ng g× tiÕn bé cña
sù ph¸t triÓn ®ã. Ngµy nay triÕt häc ®· thùc sù
trë thµnh khoa häc, ®· hoµn chØnh h¬n v× vËy ý
nghÜa lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña ®êi sèng
x· héi cµng râ nÐt h¬n, con ng-êi cµng ®-îc hoµn
thiÖn h¬n vÒ t- duy lý luËn.
§ã lµ mÆt t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng x· héi tõ b¶n
th©n khoa häc triÕt häc. Ngµy nay, mÆc dï sù ph¸t
triÓn nh- vò b¸o cña khoa häc kü thuËt, sù ph¸t
2
triÓn vÒ mÆt vËt chÊt cña ®êi sèng x· héi… còng
kh«ng hÒ lµm gi¶m ®i tÝnh chÊt k× bÝ vµ vai trß
®èi víi thùc tiÔn cña triÕt häc, mµ vÊn ®Ò lµ ph¶i
cã mét t- duy lý luËn, ®óng ®¾n ®Ó kh«ng bÞ "l¹c
lèi" trong sù ph¸t triÓn ®ã, h¬n n÷a, sù ph¸t
triÓn vÒ mÆt x· héi cña khoa häc kü thuËt… còng
t¸c ®éng ng-îc trë l¹i khoa häc triÕt häc: chøng
minh hay b¸c bá nh÷ng quan ®iÓm triÕt häc, nhËn
ch©n ®-îc nh÷ng t- t-ëng ®óng ®¾n
Víi vai trß to lín cña triÕt häc víi sù ph¸t
triÓn t- t-ëng x· héi vµ víi
thùc tiÔn ®êi sèng x· héi nh- vËy, tiÓu luËn nµy
chØ mong tæng hîp l¹i mét
sè vai trß ®· ®-îc thõa nhËn cña triÕt häc trong
®êi sèng x· héi.
TiÓu luËn " Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng
x· héi"gåm 3 phÇn:
PhÇn1 :lêi më ®Çu
PhÇn2:Néi dung:
I Ch-¬ng I : TriÕt häc - Mét khoa häc
II Ch-¬ngII : Vai trß cña m«n triÕt häc
trong ®êi sèng x· héi
PhÇn 3 kÕt luËn.
3
Ch-¬ng I: TriÕt häc - Mét m«n khoa häc
I. Sù ra ®êi cña triÕt häc vµ ®Þnh nghÜa triÕt häc.
1 . Sù ra ®êi cña triÕt häc
TtiÕt häc ra ®êi ë c¶ ph-¬ng §«ng vµ ph-¬ng
T©y gÇn nh- cïng mét thêi gian (kho¶ng tõ thÕ kû
thø VIII ®Õn thÕ kû VII tr-íc c«ng nguyªn).
t¹i mét sè trung t©m v¨n minh cæ ®¹i cña nh©n lo¹i
nh- Trung Quèc, Ên §é, Hi L¹p.
Theo ng-êi Trung Quèc, thuËt ng÷ triÕt häc cã
nguån gèc ng«n ng÷ lµ ch÷ triÕt vµ khoa häc nµy
hiÓu theo nghÜa lµ sù truy t×m b¶n chÊt cña ®èi
t-îng, triÕt häc chÝnh lµ trÝ, lµ sù hiÓu biÕt s©u
s¾c cña con ng-êi.
Theo ng-êi Ên §é, triÕt häc ®-îc coi lµ
Danshana, cã nghÜa lµ chiªm ng-ìng nh-ng mang hµm
ý lµ trÝ thøc dùa trªn lý trÝ, lµ con ®-êng suy
ngÉm ®Ó dÉn d¾t con ng-êi ®Õn víi lÏ ph¶i.
ë ph-¬ng T©y thuËt ng÷ triÕt häc suÊt hiÖn ë
HiL¹p, theo tiÕng HiL¹p triÕt häc lµ Philosophia,
nghÜa lµ yªu mÕn sù th«ng th¸i, nã lµ khoa häc võa
mang tÝnh ®Þnh h-íng võa nhÊn m¹nh ®Õn kh¸t väng
t×m kiÕm ch©n lý cña con ng-êi.
Nh- v©y, cho dï ë ph-¬ng §«ng hay ph-¬ng T©y,
ngay tõ ®Çu triÕt häc ®· lµ ho¹t ®éng tinh thÇn
biÓu hiÖn kh¶ n¨ng nhËn thøc, ®¸nh gi¸ cña con
ng-êi, nã tån t¹i víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý
thøc x· héi.
4
2. §Þnh nghÜa triÕt häc.
§· cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ
triÕt häc, nh-ng ®Òu bao hµm nh÷ng néi dung gièng
nhau:
TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi víi t- c¸ch lµ
mét chØnh thÓ, t×m ra nh÷ng quy luËt chung nhÊt
chi phèi sù vËn ®éng cña chØnh thÓ nãi chung, cña
x· h«i loµi ng-êi, cña con ng-êi trong cuéc sèng
céng ®ång nãi riªng vµ thÓ hiÖn nã mét c¸ch cã hÖ
thèng d-íi d¹ng duy lý.
VËy: TriÕt häc lµ hÖ thèng trÝ thøc lý luËn
chung nhÊt cña con ng-êi vÒ thÕ giíi, vÒ vÞ trÝ
vai trß cña con ng-êi trong thÕ giíi Êy.
II. TriÕt häc víi t- c¸ch lµ mét khoa häc.
Ngµy nay, TriÕt häc kh«ng cßn lµ bÝ mËt mµ chØ
nh÷ng nhµ TriÕt häc míi biÕt n÷a (Ph.¡ngghen,
"Chèng §uy-rinh") nã tõ "Hhoa häc cña c¸c khoa
häc" ®· trë thµnh mét m«n khoa häc ®éc lËp.
Lµ mét m«n khoa häc ®éc l©p, TriÕt häc cÇn ph¶i
cã: §èi t-îng riªng cña nã, ph¶i cã ph-¬ng ph¸p
nghiªn cøu ( gÇn ph-¬ng ph¸p luËn vµ ph-¬ng ph¸p
riªng); cã c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n; cã c¸c kh¸i niÖm vµ
c¸c ph¹m trï; c¸c quy luËt.
1. §èi t-îng cña TriÕt häc.
Theo Ph.¨ngghen: "TriÕt häc lµ khoa häc vÒ c¸c
quy luËt chung nhÊt sö sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn
cña thÕ giíi; tõ tù nhiªn, x· héi vµ c¶ t- duy",
(Ph. ¨ng ghen, "chãng §uy-rinh")
5
Nh- vËy cã thÓ coi ®èi t-îng cña TriÕt häc lµ
tù nhiªn, x· héi vµ t- duy cña con ng-êi: nh-ng
TriÕt häc kh«ng ph¶i lµ khoa häc tù nhiªn, khoa
häc vÒ x· héi, khoa häc vÒ t- duy (logic häc) mµ
lµ khoa häc chung nhÊt, nã coi thÕ giíi lµ "mét
chØnh thÓ thèng nhÊt " c¸c mÆt trªn.
2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu.
- Cã mét ®iÒu ®Æc biÖt cña khoa TriÕt häc, ®ã
lµ, víi khoa häc nµy th× sù kh¸c nhau vÒ ph-¬ng
ph¸p luËt lµ c¬ së ®Ó ph©n biÖt c¸c tr-êng ph¸i
TriÕt häc (siªu h×nh hay biÖn chøng), thÓ hiÖn
tÝnh khoa häc hay ph¶n ®éng cña mét hÖ thèng TriÕt
häc. Nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng nµy xuÊt ph¸t tõ
®èi t-îng cña TriÕt häc: Coi thÕ giíi nh- lµ mét
chØnh thÓ, nghiªn cøu bao trïm thÕ giíi: tù nhiªn,
x· héi, t- duy.
- TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi b»ng ph-¬ng
ph¸p cña riªng m×nh kh¸c víi mäi khoa häc cô thÓ:
Nã xem xÐt thÕ giíi nh- mét chØnh thÓ vµ t×m c¸ch
®-a ra mét hÖ thèng c¸c quan niÖm vÒ chØnh thÓ ®ã.
§iÒu ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc b»ng c¸ch tæng
kÕt toµn bé lÞch sö cña khoa häc vµ lÞch sö cña
b¶n th©n TriÕt häc
3. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc:
TriÕt häc còng nh- nh÷ng khoa häc kh¸c ph¶i
gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan víi nhau,
trong ®ã vÊn ®Ò cùc kú quan träng lµ nÒn t¶ng vµ
lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn
l¹i ®-îc gäi lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc. Theo
6
Ph. ¨ngghen "vÊn ®Ò c¬ b¶n lín cña mäi TriÕt häc,
®Æc biÖt lµ TriÕt häc hiÖn ®¹i, lµ vÊn ®Ò quan hÖ
gi÷a t- duy vµ tån t¹i.
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc kh«ng
chØ x¸c ®Þnh ®-îc nÒn t¶ng vµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña TriÕt häc mµ nã cßn
lµ tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh lËp tr-êng, thÕ giíi
quan cña c¸c TriÕt gia vµ häc thuyÕt cña hä.
VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc cã hai mÆt mçi mÆt
ph¶i tr¶ lêi cho mét c©u hái lín:
MÆt thø nhÊt: gi÷a ý thøc vµ vËt chÊt th× c¸i
nµo cã tr-íc, c¸i nµo cã sau, c¸i nµo quyÕt ®Þnh
c¸i nµo?.
MÆt thø hai: con ng-êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc
®-îc thÕ giíi hay kh«ng?.
Tr¶ lêi cho hai c©u hái trªn liªn quan mËt
thiÕt ®Õn viÖc h×nh thµnh c¸c tr-êng ph¸i TriÕt
häc vµ c¸c häc thuyÕt vÒ nhËn thøc cña TriÕt häc.
4. HÖ thèng c¸c ph¹m trï vµ c¸c quy luËt.
Mçi bé m«n khoa häc ®Òu cã mét hÖ thèng ph¹m
trï riªng cña m×nh ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc
tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ phæ biÕn thuéc
ph¹m vi khoa häc ®ã nghiªn cøu.
Víi c¸c khoa häc chuyªn ngµnh c¸c ph¹m trï chØ
ph¶n ¸nh nh÷ng mèi liªn hÖ chung trªn mét lÜnh vùc
nhÊt ®Þnh cña hiÖn thùc thuéc ph¹m vi nghiªn cøu
cña m«n khoa häc chuyªn ngµnh ®ã. Kh¸c víi ®iÒu
®ã, c¸c ph¹m trï cña phÐp biÖn chøng duy vËt
nh-:"(vËt chÊt", "ý thøc", "vËn ®éng", "®øng im",
7
"m©u thuÉn" lµ nh÷ng kh¸i niÖm trung nhÊt ph¶n
¸nh nh÷ng mÆt nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ
c¬ b¶n vµ phæ biÕn nhÊt kh«ng ph¶i chØ cña mét
lÜnh vùc nhÊt ®Þnh nµo ®Êy cña hiÖn thùc, mµ cña
toµn bé thÕ giíi hiÖn thùc, bao gåm c¶ tù nhiªn,
x· héi vµ t- duy. Mäi sù vËt, hiÖn t-îng ®Òu cã
nguyªn nh©n xuÊt hiÖn, ®Òu cã qu¸ tr×nh vËn ®éng
biÕn ®æi, ®Òu cã m©u thuÉn... nghÜa lµ ®Òu cã
nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ
®-îc ph¶n ¸nh trong c¸c ph¹m trï cña TriÕt häc.
- Khi TriÕt häc duy vËt biÖn chøng ra ®êi; nã
trë thµnh vò khÝ lý luËn s¾c bÐn cho giai cÊp tiÕn
bé, nã kÕt tinh mäi tinh hoa cña t- t-ëng nh©n
lo¹i, v× vËy nã lµ "khoa häc nhÊt"; lµ "triÖt ®Ó
vµ hoµn mü nhÊt", lµ "s©u s¾c vµ toµn diÖn nhÊt"
(V.I. Lªnin; "Ba nguån gèc cña chñ nghÜa M¸c"). V×
vËy cã thÓ coi c¸c quy luËt cña TriÕt häc duy vËt
biÖn chøng lµ quy luËt c¬ b¶n cña khoa häc TriÕt
häc. TriÕt häc duy vËt biÖn chøng gåm ba quy luËt
c¬ b¶n:
+ Quy luËt m©u thuÉn: nãi lªn nguån gèc vµ ®éng
lùc vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, c¶ vÒ c¸c
mÆt: tù nhiªn, x· héi, vµ t- duy.
+ Quy luËt vÒ mèi quan hÖ gi÷a mÆt l-îng víi
mÆt chÊt
Nãi lªn c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn.
+ Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh: nãi lªn con
®-êng tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn.
8
III. §Æc ®iÓm cña khoa häc triÕt häc
1. TriÕt häc tån t¹i nh- mét h×nh th¸i ý thøc x·
héi
Nh- c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi kh¸c (®¹o ®øc,
t«n gi¸o, khoa häc… ) Th× triÕt häc còng tån t¹i
víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, tõ lµ
cã ®Æc tÝnh biÕn ®æi phô thuéc vµo sù biÕn ®æi cña
tån t¹i x· héi vµ t¸c ®éng trë l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn
nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, triÕt häc lµ mét h×nh th¸i ý
thøc x· héi ®Æc biÖt: nã kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn
trong h×nh th¸i ý thøc x· héi khoa häc v× b¶n chÊt
nã còng lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi; nã kh«ng
gièng nh- t«n gi¸o, lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ra
®êi ngay tõ thêi nguyªn thñy. TriÕt häc chØ ra ®êi
khi con ng-êi ®· cã mét vèn hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vµ
®¹t ®Õn kh¶ n¨ng rót ra ®-îc c¸i chung trong mu«n
vµn nh÷ng sù kiÖn, hiÖn t-îng riªng lÎ vµ khi x·
héi ®· ph¸t triÓn ®Õn thêi kú h×nh thµnh tÇng líp
lao ®éng trÝ ãc.
2. TriÕt häc lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt
§iÒu nµy thÓ hiÖn qua ®Þnh nghÜa vÒ triÕt häc
vµ ®èi t-îng cña nã.
3. TriÕt häc mang tÝnh giai cÊp
Mçi t- t-ëng triÕt häc ®Òu ®¹i diÖn cho mét
giai cÊp nhÊt ®Þnh trong x· héi vµ còng mçi t-
t-ëng triÕt häc ph¶n ¸nh mét giai ®o¹n mét tr×nh
®é nhËn thøc vÒ thÕ giíi cña mçi thêi ®¹i nhÊt
®Þnh.
9
Kh«ng cã mét thø triÕt häc phi giai cÊp, mét
thø triÕt häc chung chung. Mçi hÖ thèng triÕt häc
®Òu cã ChÝnh §¶ng cña nã vµ trë thµnh vò khÝ lý
luËn cho mét giai cÊp nhÊt ®Þnh th-êng lµ cã vai
trß næi bËt trong lÞch sö ë mçi thêi ®¹i. Cø nh-
vËy "TriÕt häc vÉn cã tÝnh ®¶ng cña nã trong suèt
thêi h¬n 2000 n¨m nay" (V.I. Lªnin).
XEM THÊM
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN UY TÍN, CHI PHÍ PHÙ HỢP
https://luanvantot.com/dich-vu-viet-thue-tieu-luan/
DỊCH VỤ CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN
https://luanvantot.com/dich-vu-kiem-tra-dao-van-chinh-sua-dao-van/
200 ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC + BÀI MẪU TRIẾT HỌC
https://luanvantot.com/de-tai-tieu-luan-va-bai-mau-tieu-luan-triet-hoc/
10
Ch-¬ng II: vai trß cña triÕt häc trong ®êi
sèng x· héi
I. Mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn
Nh- phÇn trªn ®· kh¼ng ®Þnh, triÕt häc lµ mét
h×nh th¸i ý thøc x· héi. V× vËy nã mang ®Æc tÝnh
chung cña c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi khi t¸c ®éng
trë l¹i víi thùc tiÔn ®êi sèng, thÓ hiÖn râ nhÊt ë
c¸c mÆt: ý thøc x· héi cã thÓ "lÖch pha" víi tån
t¹i cña x· héi(cã thÓ ®i tr-íc c¶ thùc tr¹ng x·
héi , cã thÓ l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi); ý thøc
x· héi t¸c ®éng trë l¹i tån t¹i x· héi.
1. ý Thøc x· héi triÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc hoÆc
l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi.
a. T- t-ëng triÕt häc cã thÓ l¹c hËu h¬n ®êi
sèng, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi:
ý thøc x· héi nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ triÕt
häc lu«n g¾n víi lîi Ých cña nh÷ng tËp ®oµn ng-êi
nh÷ng giai cÊp nhÊt ®Þnh trong x· héi. V× vËy,
nh÷ng t- t-ëng cò, l¹c hËu th-êng ®-îc c¸c lùc
l-îng x· héi ph¶n tiÕn bé l-u gi÷ vµ truyÒn b¸
nh»m chèng l¹i c¸c lùc l-îng x· héi tiÕn bé.
Nh÷ng t- t-ëng l¹c hËu, thÕ giíi quan ph¶n ®éng
kh«ng mÊt ®i mét c¸ch dÔ dµng. v× vËy trong sù
nghiÖp x©y dùng x· héi míi ph¶i th-êng xuyªn t¨ng
c-êng c«ng t¸c t- t-ëng, ®Êu tranh chèng l¹i nh÷ng
©m m-u vµ hµnh ®éng ph¸ ho¹i cña nh÷ng lùc l-îng
thï ®Þch vÒ mÆt t- t-ëng, kiªn tr× xoa bá nh÷ng
truyÒn thèng t- t-ëng tèt ®Ñp.
11
b. TriÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc tr×nh ®é hiÖn
®¹i cña tån t¹i x· héi
Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, t- t-ëng cña
con ng-êi ®Æc biÖt lµ nh÷ng t- t-ëng khoa häc tiªn
tiÕn cã thÓ v-ît tr-íc sù ph¸t triÓn cña tån t¹i
x· héi, v-ît tr-íc sù ph¸t triÓn cña tån t¹i x·
héi, chØ ®¹o ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng-êi,
h-íng ho¹t ®éng ®ã vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm
vô míi do sù ph¸t triÓn chÝn muåi cña ®êi sèng vËt
chÊt cña x· héi ®Æt ra.
TriÕt häc M¸c - Lªnin lµ hÖ t- t-ëng cña giai
cÊp c¸ch m¹ng nhÊt cña thêi ®¹i - giai cÊp c«ng
nh©, nã trang bÞ cho giai cÊp c«ng nh©n vµ chÝnh
®¶ng céng s¶n vò khÝ lý luËn s¾c bÐn ®Ó gi¶i phãng
m×nh vµ gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng, c¸c d©n téc
bÞ ¸p bøc bãc lét trªn toµn thÕ giíi, tho¸t khái
¸c n« dÞch, bãc lét, x©y dùng mét x· héi tèt ®Ñp.
V× vËy, chØ nghÜa M¸c - Lªnin lµ hÖ thèng -u viÖt
nhÊt, lµ con ®-êng, s¸ch l-îc tèt nhÊt cho sù ph¸t
triÓn x· héi loµi ng-êi.
2. T- t-ëng triÕt häc t¸c ®éng trë l¹i ®êi sèng x·
héi
PH.¡ngghen viÕt:"Sù ph¸t triÓn vÒ mÆt chÝnh
trÞ, ph¸p luËt, triªt häc, t«n gi¸o, v¨n häc, nghÖ
thuËt…. ®Òu dùa vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh­ng
tÊt c¶ chóng cã ¶nh h-ëng lÉn nhau vµ ¶nh h-ëng
®Õn c¬ së kinh tÕ ".
Møc ®é ¶nh h-ëng cña t- t-ëng nãi chung vµ t-
t-ëng triÕt häc nãi riªng ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi
12
phô thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sù cô thÓ, vµo
tÝnh chÊt cña c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ mµ trªn ®ã
t- t-ëng n¶y sinh, vµo vai trß lÞch sö cña giai
cÊp mang ngän cê t- t-ëng; vµo møc ®é ph¶n ¸nh
®óng ®¾ng cña t- t-ëng ®èi víi c¸c nhu cÇu ph¸t
triÓn cña x· héi; vµo møc ®é më réng cña t- t-ëng
quÇn chóng, còng do ®ã, ë ®©y cÇn ph©n biÖt vai
trß cña ý thøc t- t-ëng tiÕn bé vµ ý thøc t- t-ëng
ph¶n tiÕn bé ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi.
C.M¸c kh¼ng ®Þnh: "Lùc l-îng vËt chÊt chØ cã
thÓ bÞ ®¸nh b¹i bëi lùc l-îng vËt chÊt" vµ mét hÖ
t- t-ëng t¸c ®éng ®-îc tíi quÇn chóng hay khi cã
nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó biÕn thµnh lùc l-îng vËt chÊt"
(C.M¸c) th× nã míi trë thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t
triÓn cña x· héi.
II. Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi
Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi
®ù¬c thÓ hiÖn qua chøc n¨ng cña triÕt häc. TriÕt
häc cã nhiÒu chøc n¨ng nh-: Chøc n¨ng nhËn thøc,
chøc n¨n ®¸nh gi¸, chøc n¨ng gi¸o dôc…. Nh­ng quan
träng nhÊt kµ chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc
n¨ng ph-¬ng ph¸p luËn.
1. Chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng
ph¸p luË cña triÕt häc
- Nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc triÕt häc ®Æt ra vµ t×m lêi
gi¶i ®¸p tr-íc hÕt lµ nh÷ng vÊn ®Òn thuéc vÒ thÕ
giíi quan. ThÕ giíi quan ®ãng vai trß ®Æc biÖt
quan träng trong cuéc sèng cña con ng-êi vµ x· héi
loµi ng-êi. Tån t¹i trong thÕ giíi dï muèn hay
13
kh«ng con ng-êi còng ph¶i nhËn thøc thÕ giíi vµ
nhËn thøc b¶n th©n m×nh. Nh÷ng tri thøc nµy dÇn
dÇn h×nh thµnh nªn thÕ giíi quan l¹i trë thµnh
nh©n tè ®Þnh h-íng, thÕ giíi quan nªn thÕ giíi
quan. Khi ®· h×nh thµnh, thÕ giíi quan trë thµnh
nh©n tè ®Þnh h-íng cho qu¸ tr×nh con ng-êi tiÕp
tôc nhËn thøc thÕ giíi.
Nh- vËy, thÕ giíi quan ®óng ®¾n lµ tiÒn ®Ò ®Ó
x¸c lËp nh©n sinh quan tÝch cùc vµ tr×nh ®é ph¸t
triÓn cña thÕ giíi quan lµ tiªu chÝ quan träng vÒ
sù tr-ëng thµnh cña mçi c¸ nh©n còng nh- cña mçi
céng ®ång x· héi nhÊt ®Þnh.
TriÕt häc ra ®êi víi t- c¸ch lµ h¹t nh©n lý
luËn cña thÕ giíi quan, lµm cho thÕ giíi quan ph¸t
triÓn nh- mét qu¸n tr×nh tù gi¸c dùa trªn sù tæng
kÕ kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ tri thøc do c¸c khoa
häc ®-a l¹i.
Ph-¬ng ph¸p luËn lµ lý luËn vÒ ph-¬ng ph¸p, lµ
hÖ thèng c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o viÖc t×m tßi, x©y
dùng, lùa chän vµ vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p.
Tuy kh«ng ph¶i lµ mét ngµnh khoa häc ®éc lËp
nh-ng ph-¬ng ph¸p luËn lµ mét bé phËn kh«ng thÓ
thiÕu ®-îc trong bÊt kú mét ngµnh khoa häc nµo.
XÐt ph¹m vi t¸c dông cña nã, ph-¬ng ph¸p lu©n
ngµnh; ph-¬ng ph¸p luËn chøng vµ ph-¬ng ph¸p luËn
chung nhÊt.
+ Ph-¬ng ph¸p luËn ngµnh lµ ph-¬ng ph¸p luËn
cña mét ngµnh khoa häc cô thÓ nµo ®ã.
14
+ Ph-¬ng ph¸p luËn chung lµ ph-¬ng ph¸p luËn
®-îc sö dông cho 1 sè ngµnh khoa häc.
+ Ph-¬ng ph¸p luËn chung nhÊt lµ ph-¬ng ph¸p
luËn ®-îc dïng lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cho viÖc x¸c
®Þnh c¸c ph-¬ng ph¸p luËn chung, c¸c ph-¬ng ph¸p
ho¹t ®éng kh¸c cña con ng-êi.
Víi t- c¸ch lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt cña
con ng-êi vÒ thÕ giíi vµ vai trß cña con ng-êi
trong thÕ giíi ®ã; víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng quy
luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vµ t- duy
triÕt häc thùc hiÖn chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luËn
chung nhÊt kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy, Ph.¡ngghen viÕt -
khi phª ph¸n nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn siªu h×nh
kh«ng thÊy ®-îc mèi quan hÖ biÖn chøng c¸c ngµnh
khoa häc, kh«ng thÊy ®-îc sù kh¸c nhau gi÷a t- duy
lý luËn víi t- duy thùc nghiÖm.
"Nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn t-ëng r¶ng hä
tho¸t khái triÕt häc b»ng c¸ch kh«ng ®Ó ý ®Õn nã
hoÆc phØ b¸ng nã. Nh-ng v× kh«ng cã t- duy th× hä
kh«ng thÓ tiÕn lªn ®-îc mét b-íc nµo vµ muèn t-
duy th× hä cÇn cã nh÷ng ph¹m trï l«gÝc, mµ nh÷ng
ph¹m trï Êy th× hä lÊy mét c¸ch kh«ng phª ph¸n,
hoÆc lÊy trong c¸i ý thøc chung, th«ng th-êng cña
nh÷ng ng-êi gäi lµ cã häc thøc, c¸i ý thøc bÞ
thèng trÞ bëi nh÷ng tµn tÝch cña nh÷ng hÖ thèng
triÕt häc lçi thêi hoÆc lÊy trong nh÷ng m¶nh vô
cña c¸c gi¸o tr×nh triÕt häc b¾t buéc trong c¸c
tr-êng ®¹i häc (®ã kh«ng chØ lµ nh÷ng quan ®iÓm
rêi r¹c mµ cßn lµ mét mí hæ lín nh÷ng ý kiÕn cña
15
nh÷ng ng-êi thuéc c¸c tr-êng ph¸i hÕt søc kh¸c
nhau vµ th-êng lµ nh÷ng tr-êng ph¸i tåi tÖ nhÊt)
HoÆc lÊy trong nh÷ng t¸c phÈm triÕt häc ®ñ lo¹i mµ
hä ®äc mét c¸ch kh«ng cã hÖ thèng vµ kh«ng cã phª
ph¸n. - Cho nªn, dï sao, rót côc l¹i, hä vÉn bÞ lÖ
thuéc vµo triÕt häc vµ ®¸ng tiÕc th-êng lµ thø
triÕt häc tåi tÖ nhÊt. Nh÷ng kÎ n« lÖ cña nh÷ng
tµn tÝch th«ng tôc ho¸, tåi tÖ nhÊt cña nh÷ng häc
thuyÕt triÕt häc tåi tÖ nhÊt.
Dï nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn cã lµm g× ®i n÷a
th× hä còng vÉn bÞ triÕt häc chi phèi, vÊn ®Ò chØ
ë chç hä muèn bÞ chi phèi bëi mét thøc triÕt häc
tåi tÖ hîp mèt, hay hä muèn ®-îc h-íng dÉn bëi mét
h×nh thøc t- duy lý luËn dùa trªn sù hiÓu biÕt vÒ
lÞch sö t- t-ëng vµ nh÷ng thµnh tù cña nã ""
(PH.¡ngghen; "BiÖn chøng cña tù nhiªn")
V× vËy, mçi quan ®iÓm lý luËn cña triÕt häc
®ång thêi lµ mét nguyªn t¾c trong viÖc x¸c ®Þnh
ph-¬ng ph¸p, lµ lý luËn vÒ ph-¬ng ph¸p.
Nh÷ng chøc n¨ng nãi trªn ®-îc thùc hiÖn ë c¸c
häc thuyÕt triÕt häc khoa häc t¹o nªn kh¶ n¨ng c¶i
t¹o thÕ giíi cña häc thuyÕt triÕt häc ®ã, trë
thµnh mét c«ng cô h÷u hiÖu trong ho¹t ®éng chÕ ngù
giíi tù nhiªn vµ sù nghiÖp gi¶i phãng con ng-êi
cña nh÷ng lùc l-îng s¶n xuÊt.
16
2. Chøc n¨ng ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña ®êi sèng x·
héi vµ chøc n¨ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn x·
héi.
- Mçi hÖ thèng triÕt häc ®Òu ra ®êi trong nh÷ng
hoµn c¶nh x· héi nhÊt ®Þnh, ph¶n ¸nh t- t-ëng, ®Þa
vÞ, mong muèn cña giai cÊp mµ nã phôc vô; mèi hÖ
t- t-ëng TriÕt häc ®ã ®Òu lµ "tinh hoa cña thêi
®¹i" ®ã.
C.M¸c viÕt r»ng: "C¸c TriÕt ra kh«ng mäc lªn
nh- nÊm tõ tr¸i ®Êt, hä lµ s¶n phÈm cña thêi ®¹i,
cña d©n téc m×nh, mµ dßng s÷a tinh tÕ nhÊt quý gi¸
vµ v« h×nh ®-îc tËp trung l¹i trong nh÷ng t- t-ëng
TriÕt häc".
Hay nh- G.V. Hegel, «ng coi sù ra ®êi cña c¸c
häc thuyÕt TriÕt häc lµ "sù tÊt yÕu", coi "triÕt
häc lµ tinh hoa cña thêi ®¹i m×nh,vµ do ®ã nã thùc
hiÖn chøc n¨ng ®-îc x· héi phã th¸c trong ph¹m vi
cña thêi ®¹i vµ chØ khi ®ã tÝnh tÝch cùc cña t-
duy triÕt häc míi ®-îc ph¸t huy.
- Cïng víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x·
héi nh-ng lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt,
chung nhÊt, TriÕt häc, nÕu ph¶n ¸nh ®óng xu thÕ
cña thêi ®¹i th× nã sÏ lµ c¬ së lý luËn cho giai
cÊp tiÕn bé thùc hiÖn sù nghiÖp cña m×nh, chØ ®¹o
thùc tiÔn ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña
®íi sèng x· héi, tõ ®ã nã trë thµnh ®éng lùc vÒ
mÆt tinh thÇn cho sù ph¸t triÓn x· héi.
17
KÕt luËn
Qua sù kh¶o s¸t s¬ l-îc vÒ vai trß cña triÕt
häc trong ®êi sèng x· héi, rót ra mét sè nhËn xÐt
sau:
- Khi bµn vÒ vai trß cña TriÕt häc trong ®êi
sèng x· héi, t¸c ®éng cña nã ®Õn hiÖn thùc x· héi
th× tr-íc tiªn ph¶i qu¸n triÖt r»ng: TriÕt häc lµ
m«n khoa häc ch©n chÝnh, chø kh«ng ph¶i lµ tËp hîp
nh÷ng t- t-ëng gi¶i thÝch thÕ giíi cña nh÷ng TriÕt
gia, nh÷ng nhµ t- t-ëng, Nh÷ng t- t-ëng cña hä
kh«ng ph¶i lµ xuÊt ph¸t tõ h¶o t©m hay thµnh ý cña
hä.
Tuy nhiªn, TriÕt häc còng lµ mét h×nh th¸i ý
thøc x· héi, VÒ tÝnh chÊt nµy cña nã, nã phñ ®Þnh
tÝnh chÊt lµ mét khoa häc chuyªn nghµnh ( lµ mét
bé phËn cña h×nh th¸i ý thøc x· héi khoa häc) v×
vËy nã lµ mét khoa häc ®Æc biÖt mang tÝnh chung
nhÊt trõu t-îng nhÊt vÒ thÕ giíi.
- Sù t¸c ®éng cña t- t-îng triÕt häc, vai trß
cña nã ®èi víi ®êi sènglµ:"kh«ng ph¶i lµ gi¶i
thÝch thÕ giíi mµ vÊn ®Ò lµ ë chç c¶i t¹o thÕ
giíi" ( C.M¸c ), triÕt häc ph¶i lµ khoa häc "gi¶i
thÝch thÕ giíi thÕ tôc chø kh«ng ph¶i lµ tho¸t ly
thÕ giíi thÕ tôc "(C M¸c; "Lêi nãi ®Çu trang phª
ph¸n Nhµ n-íc ph¸p quyÒn cña Hªghel ").
TriÕt häc t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng hiÖn thùc trªn
vÞ trÝ, t- c¸ch ®Æc biÖt. Nã lµ h¹t nh©n c¬ b¶n
cña thÕ giíi quan.
18
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
1. PH.¡ngghen: "BiÖn chøng cña tù nhiªn"
NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2005
2. V.I. Lªnin: "Lªnin toµn tËp" - TËp 23
NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2003
3. C. M¸c : "Lêi nãi ®Çu trong phªn ph¸n triÕt
häc ph¸p quyÒn cña Hªghen"
"C.M¸c - PH.¡ngghen tuyÓn tËp"
4. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c - Lªnin.
NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2003
6. PH.¡ngghen "Chèng §uy-rinh".
'
19
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu ....................................... 1
Ch-¬ng I: TriÕt häc - Mét m«n khoa häc .......... 3
I. Sù ra ®êi cña triÕt häc vµ ®Þnh nghÜa triÕt
häc............................................. 3
1 . Sù ra ®êi cña triÕt häc................... 3
2. §Þnh nghÜa triÕt häc. ...................... 4
II. TriÕt häc víi t- c¸ch lµ mét khoa häc. ..... 4
1. §èi t-îng cña TriÕt häc.................... 4
2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. .................... 5
3. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc:............... 5
4. HÖ thèng c¸c ph¹m trï vµ c¸c quy luËt. .... 6
III. §Æc ®iÓm cña khoa häc triÕt häc ........... 8
1. TriÕt häc tån t¹i nh- mét h×nh th¸i ý thøc
x· héi ........................................ 8
2. TriÕt häc lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt . 8
3. TriÕt häc mang tÝnh giai cÊp............... 8
Ch-¬ng II: vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng
x· héi .......................................... 10
I. Mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn ...... 10
1. ý Thøc x· héi triÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc hoÆc
l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi. ................... 10
2. T- t-ëng triÕt häc t¸c ®éng trë l¹i ®êi sèng
x· héi ....................................... 11
II. Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi
............................................... 12
20
1. Chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng
ph¸p luË cña triÕt häc ....................... 12
2. Chøc n¨ng ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña ®êi sèng x·
héi vµ chøc n¨ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn x·
héi. ......................................... 16
KÕt luËn ........................................ 17
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .................... 18

More Related Content

Similar to Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)

Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản
Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn BảnGs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản
Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn BảnĐặng Duy Linh
 
Gt benh noi_khoa_gia_suc
Gt benh noi_khoa_gia_sucGt benh noi_khoa_gia_suc
Gt benh noi_khoa_gia_sucnowty
 
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...nataliej4
 
Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...
Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...
Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...Học Tập Long An
 
bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)
bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)
bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)drhoanghuy
 
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet nam
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet namMot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet nam
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet namanh hieu
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcstvtham
 
Boi duong hsg
Boi duong hsgBoi duong hsg
Boi duong hsgtrinhntx
 
5.tran duc ngon
5.tran duc ngon5.tran duc ngon
5.tran duc ngonanthao1
 
Sức khỏe môi trường
Sức khỏe môi trườngSức khỏe môi trường
Sức khỏe môi trườngTS DUOC
 
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y TếTài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y TếĐiều Dưỡng
 
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1Nguyen Hoang Le
 
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1Đỗ Đạt
 

Similar to Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149) (20)

Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản
Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn BảnGs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản
Gs Nguyễn Đình Cống: Giáo trình Phong Thủy Căn Bản
 
Gt benh noi_khoa_gia_suc
Gt benh noi_khoa_gia_sucGt benh noi_khoa_gia_suc
Gt benh noi_khoa_gia_suc
 
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
 
Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...
Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...
Sáng kiến kinh nghiệm : Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải các bài toán cực trị tr...
 
Qt077
Qt077Qt077
Qt077
 
benhhocdtdy.pdf
benhhocdtdy.pdfbenhhocdtdy.pdf
benhhocdtdy.pdf
 
bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)
bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)
bệnh học và điều trị đông y ( dành cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)
 
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet nam
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet namMot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet nam
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet nam
 
Giới thiệu
Giới thiệuGiới thiệu
Giới thiệu
 
B giang thcs
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
 
Qt043
Qt043Qt043
Qt043
 
Boi duong hsg
Boi duong hsgBoi duong hsg
Boi duong hsg
 
5.tran duc ngon
5.tran duc ngon5.tran duc ngon
5.tran duc ngon
 
Sức khỏe môi trường
Sức khỏe môi trườngSức khỏe môi trường
Sức khỏe môi trường
 
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y TếTài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế
Tài liệu sức khỏe môi trường - Bộ Y Tế
 
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
 
Bai thuc hanh 1
Bai thuc hanh 1Bai thuc hanh 1
Bai thuc hanh 1
 
T001.doc
T001.docT001.doc
T001.doc
 
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
Lich trieu hien chuong loai chi nxb giao duc-tap 1
 
Qt081
Qt081Qt081
Qt081
 

More from Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864

Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.docTạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.docDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 

More from Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864 (20)

Yếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.doc
Yếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.docYếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.doc
Yếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.doc
 
Từ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.doc
Từ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.docTừ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.doc
Từ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.doc
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
 
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
 
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
 
Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...
Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...
Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
 
Tác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.doc
Tác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.docTác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.doc
Tác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.doc
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
 
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
 
Song Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.doc
Song Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.docSong Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.doc
Song Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.doc
 
Ứng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.doc
Ứng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.docỨng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.doc
Ứng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.doc
 
Vai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.doc
Vai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.docVai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.doc
Vai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.doc
 
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
 
Thu Hút Vốn Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai.doc
Thu Hút Vốn Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai.docThu Hút Vốn Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai.doc
Thu Hút Vốn Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai.doc
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
 
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.docTạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
 

Recently uploaded

mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhondacom
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfXem Số Mệnh
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.TunQuc54
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtauthihaiyen2000
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜInguyendoan3122102508
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)LinhV602347
 

Recently uploaded (16)

mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 

Vai trò của triết học trong đời sống xã hội (TẢI FREE ZALO 0934 573 149)

 • 1. 1 Lêi më ®Çu Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn cã ng-êi coi triÕt häc nh- lµ khoa häc cña mäi khoa häc. Còng kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn trong lÞch sö, nhµ triÕt häc ®-îc gäi lµ nhµ th«ng th¸i, nhµ hiÒn triÕt, ng-êi n¾m ®-íc bÝ mÊt cña sù vËt… thËm chÝ trong lÞch sö nh©n lo¹i, cã thêi kú mµ x· héi ®Æt nhµ triÕt häc vµo vÞ trÝ cao nhÊt, cã nhµ c¶i t¹o ®Æt nhµ triÕt häc vµo vÞ trÝ cao nhÊt cña c¬ cÊu tæ chøc x· héi (Platon víi m« h×nh "Nhµ n­íc lý t­ëng")… TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu Êy khiÕn triÕt häc trë thµnh mét m«n thó vÞ, mét c¸i g× ®ã k× bÝ lµm con ng-êi ë mäi thêi ®¹i ®am mª, ham muèn hiÓu s©u h¬n vµ ®ãng gãp søc m×nh vµo c¸i l©u ®µi k× bÝ vµ hoa lÖ ®ã. KÓ tõ khi ra ®êi tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu rùc rì th× triÕt häc lu«n ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ loµi ng-êi vµ thóc ®Èy t- duy loµi ng-êi, ®«i khi cßn trë thµnh vò khÝ s¾c bÐn nhÊt cho nh÷ng g× tiÕn bé cña sù ph¸t triÓn ®ã. Ngµy nay triÕt häc ®· thùc sù trë thµnh khoa häc, ®· hoµn chØnh h¬n v× vËy ý nghÜa lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña ®êi sèng x· héi cµng râ nÐt h¬n, con ng-êi cµng ®-îc hoµn thiÖn h¬n vÒ t- duy lý luËn. §ã lµ mÆt t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng x· héi tõ b¶n th©n khoa häc triÕt häc. Ngµy nay, mÆc dï sù ph¸t triÓn nh- vò b¸o cña khoa häc kü thuËt, sù ph¸t
 • 2. 2 triÓn vÒ mÆt vËt chÊt cña ®êi sèng x· héi… còng kh«ng hÒ lµm gi¶m ®i tÝnh chÊt k× bÝ vµ vai trß ®èi víi thùc tiÔn cña triÕt häc, mµ vÊn ®Ò lµ ph¶i cã mét t- duy lý luËn, ®óng ®¾n ®Ó kh«ng bÞ "l¹c lèi" trong sù ph¸t triÓn ®ã, h¬n n÷a, sù ph¸t triÓn vÒ mÆt x· héi cña khoa häc kü thuËt… còng t¸c ®éng ng-îc trë l¹i khoa häc triÕt häc: chøng minh hay b¸c bá nh÷ng quan ®iÓm triÕt häc, nhËn ch©n ®-îc nh÷ng t- t-ëng ®óng ®¾n Víi vai trß to lín cña triÕt häc víi sù ph¸t triÓn t- t-ëng x· héi vµ víi thùc tiÔn ®êi sèng x· héi nh- vËy, tiÓu luËn nµy chØ mong tæng hîp l¹i mét sè vai trß ®· ®-îc thõa nhËn cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi. TiÓu luËn " Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi"gåm 3 phÇn: PhÇn1 :lêi më ®Çu PhÇn2:Néi dung: I Ch-¬ng I : TriÕt häc - Mét khoa häc II Ch-¬ngII : Vai trß cña m«n triÕt häc trong ®êi sèng x· héi PhÇn 3 kÕt luËn.
 • 3. 3 Ch-¬ng I: TriÕt häc - Mét m«n khoa häc I. Sù ra ®êi cña triÕt häc vµ ®Þnh nghÜa triÕt häc. 1 . Sù ra ®êi cña triÕt häc TtiÕt häc ra ®êi ë c¶ ph-¬ng §«ng vµ ph-¬ng T©y gÇn nh- cïng mét thêi gian (kho¶ng tõ thÕ kû thø VIII ®Õn thÕ kû VII tr-íc c«ng nguyªn). t¹i mét sè trung t©m v¨n minh cæ ®¹i cña nh©n lo¹i nh- Trung Quèc, Ên §é, Hi L¹p. Theo ng-êi Trung Quèc, thuËt ng÷ triÕt häc cã nguån gèc ng«n ng÷ lµ ch÷ triÕt vµ khoa häc nµy hiÓu theo nghÜa lµ sù truy t×m b¶n chÊt cña ®èi t-îng, triÕt häc chÝnh lµ trÝ, lµ sù hiÓu biÕt s©u s¾c cña con ng-êi. Theo ng-êi Ên §é, triÕt häc ®-îc coi lµ Danshana, cã nghÜa lµ chiªm ng-ìng nh-ng mang hµm ý lµ trÝ thøc dùa trªn lý trÝ, lµ con ®-êng suy ngÉm ®Ó dÉn d¾t con ng-êi ®Õn víi lÏ ph¶i. ë ph-¬ng T©y thuËt ng÷ triÕt häc suÊt hiÖn ë HiL¹p, theo tiÕng HiL¹p triÕt häc lµ Philosophia, nghÜa lµ yªu mÕn sù th«ng th¸i, nã lµ khoa häc võa mang tÝnh ®Þnh h-íng võa nhÊn m¹nh ®Õn kh¸t väng t×m kiÕm ch©n lý cña con ng-êi. Nh- v©y, cho dï ë ph-¬ng §«ng hay ph-¬ng T©y, ngay tõ ®Çu triÕt häc ®· lµ ho¹t ®éng tinh thÇn biÓu hiÖn kh¶ n¨ng nhËn thøc, ®¸nh gi¸ cña con ng-êi, nã tån t¹i víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi.
 • 4. 4 2. §Þnh nghÜa triÕt häc. §· cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ triÕt häc, nh-ng ®Òu bao hµm nh÷ng néi dung gièng nhau: TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi víi t- c¸ch lµ mét chØnh thÓ, t×m ra nh÷ng quy luËt chung nhÊt chi phèi sù vËn ®éng cña chØnh thÓ nãi chung, cña x· h«i loµi ng-êi, cña con ng-êi trong cuéc sèng céng ®ång nãi riªng vµ thÓ hiÖn nã mét c¸ch cã hÖ thèng d-íi d¹ng duy lý. VËy: TriÕt häc lµ hÖ thèng trÝ thøc lý luËn chung nhÊt cña con ng-êi vÒ thÕ giíi, vÒ vÞ trÝ vai trß cña con ng-êi trong thÕ giíi Êy. II. TriÕt häc víi t- c¸ch lµ mét khoa häc. Ngµy nay, TriÕt häc kh«ng cßn lµ bÝ mËt mµ chØ nh÷ng nhµ TriÕt häc míi biÕt n÷a (Ph.¡ngghen, "Chèng §uy-rinh") nã tõ "Hhoa häc cña c¸c khoa häc" ®· trë thµnh mét m«n khoa häc ®éc lËp. Lµ mét m«n khoa häc ®éc l©p, TriÕt häc cÇn ph¶i cã: §èi t-îng riªng cña nã, ph¶i cã ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ( gÇn ph-¬ng ph¸p luËn vµ ph-¬ng ph¸p riªng); cã c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n; cã c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c ph¹m trï; c¸c quy luËt. 1. §èi t-îng cña TriÕt häc. Theo Ph.¨ngghen: "TriÕt häc lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt chung nhÊt sö sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÕ giíi; tõ tù nhiªn, x· héi vµ c¶ t- duy", (Ph. ¨ng ghen, "chãng §uy-rinh")
 • 5. 5 Nh- vËy cã thÓ coi ®èi t-îng cña TriÕt häc lµ tù nhiªn, x· héi vµ t- duy cña con ng-êi: nh-ng TriÕt häc kh«ng ph¶i lµ khoa häc tù nhiªn, khoa häc vÒ x· héi, khoa häc vÒ t- duy (logic häc) mµ lµ khoa häc chung nhÊt, nã coi thÕ giíi lµ "mét chØnh thÓ thèng nhÊt " c¸c mÆt trªn. 2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Cã mét ®iÒu ®Æc biÖt cña khoa TriÕt häc, ®ã lµ, víi khoa häc nµy th× sù kh¸c nhau vÒ ph-¬ng ph¸p luËt lµ c¬ së ®Ó ph©n biÖt c¸c tr-êng ph¸i TriÕt häc (siªu h×nh hay biÖn chøng), thÓ hiÖn tÝnh khoa häc hay ph¶n ®éng cña mét hÖ thèng TriÕt häc. Nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng nµy xuÊt ph¸t tõ ®èi t-îng cña TriÕt häc: Coi thÕ giíi nh- lµ mét chØnh thÓ, nghiªn cøu bao trïm thÕ giíi: tù nhiªn, x· héi, t- duy. - TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi b»ng ph-¬ng ph¸p cña riªng m×nh kh¸c víi mäi khoa häc cô thÓ: Nã xem xÐt thÕ giíi nh- mét chØnh thÓ vµ t×m c¸ch ®-a ra mét hÖ thèng c¸c quan niÖm vÒ chØnh thÓ ®ã. §iÒu ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc b»ng c¸ch tæng kÕt toµn bé lÞch sö cña khoa häc vµ lÞch sö cña b¶n th©n TriÕt häc 3. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc: TriÕt häc còng nh- nh÷ng khoa häc kh¸c ph¶i gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cã liªn quan víi nhau, trong ®ã vÊn ®Ò cùc kú quan träng lµ nÒn t¶ng vµ lµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn l¹i ®-îc gäi lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc. Theo
 • 6. 6 Ph. ¨ngghen "vÊn ®Ò c¬ b¶n lín cña mäi TriÕt häc, ®Æc biÖt lµ TriÕt häc hiÖn ®¹i, lµ vÊn ®Ò quan hÖ gi÷a t- duy vµ tån t¹i. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc kh«ng chØ x¸c ®Þnh ®-îc nÒn t¶ng vµ ®iÓm xuÊt ph¸t ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña TriÕt häc mµ nã cßn lµ tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh lËp tr-êng, thÕ giíi quan cña c¸c TriÕt gia vµ häc thuyÕt cña hä. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc cã hai mÆt mçi mÆt ph¶i tr¶ lêi cho mét c©u hái lín: MÆt thø nhÊt: gi÷a ý thøc vµ vËt chÊt th× c¸i nµo cã tr-íc, c¸i nµo cã sau, c¸i nµo quyÕt ®Þnh c¸i nµo?. MÆt thø hai: con ng-êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®-îc thÕ giíi hay kh«ng?. Tr¶ lêi cho hai c©u hái trªn liªn quan mËt thiÕt ®Õn viÖc h×nh thµnh c¸c tr-êng ph¸i TriÕt häc vµ c¸c häc thuyÕt vÒ nhËn thøc cña TriÕt häc. 4. HÖ thèng c¸c ph¹m trï vµ c¸c quy luËt. Mçi bé m«n khoa häc ®Òu cã mét hÖ thèng ph¹m trï riªng cña m×nh ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ phæ biÕn thuéc ph¹m vi khoa häc ®ã nghiªn cøu. Víi c¸c khoa häc chuyªn ngµnh c¸c ph¹m trï chØ ph¶n ¸nh nh÷ng mèi liªn hÖ chung trªn mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh cña hiÖn thùc thuéc ph¹m vi nghiªn cøu cña m«n khoa häc chuyªn ngµnh ®ã. Kh¸c víi ®iÒu ®ã, c¸c ph¹m trï cña phÐp biÖn chøng duy vËt nh-:"(vËt chÊt", "ý thøc", "vËn ®éng", "®øng im",
 • 7. 7 "m©u thuÉn" lµ nh÷ng kh¸i niÖm trung nhÊt ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ phæ biÕn nhÊt kh«ng ph¶i chØ cña mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh nµo ®Êy cña hiÖn thùc, mµ cña toµn bé thÕ giíi hiÖn thùc, bao gåm c¶ tù nhiªn, x· héi vµ t- duy. Mäi sù vËt, hiÖn t-îng ®Òu cã nguyªn nh©n xuÊt hiÖn, ®Òu cã qu¸ tr×nh vËn ®éng biÕn ®æi, ®Òu cã m©u thuÉn... nghÜa lµ ®Òu cã nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ ®-îc ph¶n ¸nh trong c¸c ph¹m trï cña TriÕt häc. - Khi TriÕt häc duy vËt biÖn chøng ra ®êi; nã trë thµnh vò khÝ lý luËn s¾c bÐn cho giai cÊp tiÕn bé, nã kÕt tinh mäi tinh hoa cña t- t-ëng nh©n lo¹i, v× vËy nã lµ "khoa häc nhÊt"; lµ "triÖt ®Ó vµ hoµn mü nhÊt", lµ "s©u s¾c vµ toµn diÖn nhÊt" (V.I. Lªnin; "Ba nguån gèc cña chñ nghÜa M¸c"). V× vËy cã thÓ coi c¸c quy luËt cña TriÕt häc duy vËt biÖn chøng lµ quy luËt c¬ b¶n cña khoa häc TriÕt häc. TriÕt häc duy vËt biÖn chøng gåm ba quy luËt c¬ b¶n: + Quy luËt m©u thuÉn: nãi lªn nguån gèc vµ ®éng lùc vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, c¶ vÒ c¸c mÆt: tù nhiªn, x· héi, vµ t- duy. + Quy luËt vÒ mèi quan hÖ gi÷a mÆt l-îng víi mÆt chÊt Nãi lªn c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn. + Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh: nãi lªn con ®-êng tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn.
 • 8. 8 III. §Æc ®iÓm cña khoa häc triÕt häc 1. TriÕt häc tån t¹i nh- mét h×nh th¸i ý thøc x· héi Nh- c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi kh¸c (®¹o ®øc, t«n gi¸o, khoa häc… ) Th× triÕt häc còng tån t¹i víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, tõ lµ cã ®Æc tÝnh biÕn ®æi phô thuéc vµo sù biÕn ®æi cña tån t¹i x· héi vµ t¸c ®éng trë l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, triÕt häc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt: nã kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn trong h×nh th¸i ý thøc x· héi khoa häc v× b¶n chÊt nã còng lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi; nã kh«ng gièng nh- t«n gi¸o, lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ra ®êi ngay tõ thêi nguyªn thñy. TriÕt häc chØ ra ®êi khi con ng-êi ®· cã mét vèn hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vµ ®¹t ®Õn kh¶ n¨ng rót ra ®-îc c¸i chung trong mu«n vµn nh÷ng sù kiÖn, hiÖn t-îng riªng lÎ vµ khi x· héi ®· ph¸t triÓn ®Õn thêi kú h×nh thµnh tÇng líp lao ®éng trÝ ãc. 2. TriÕt häc lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt §iÒu nµy thÓ hiÖn qua ®Þnh nghÜa vÒ triÕt häc vµ ®èi t-îng cña nã. 3. TriÕt häc mang tÝnh giai cÊp Mçi t- t-ëng triÕt häc ®Òu ®¹i diÖn cho mét giai cÊp nhÊt ®Þnh trong x· héi vµ còng mçi t- t-ëng triÕt häc ph¶n ¸nh mét giai ®o¹n mét tr×nh ®é nhËn thøc vÒ thÕ giíi cña mçi thêi ®¹i nhÊt ®Þnh.
 • 9. 9 Kh«ng cã mét thø triÕt häc phi giai cÊp, mét thø triÕt häc chung chung. Mçi hÖ thèng triÕt häc ®Òu cã ChÝnh §¶ng cña nã vµ trë thµnh vò khÝ lý luËn cho mét giai cÊp nhÊt ®Þnh th-êng lµ cã vai trß næi bËt trong lÞch sö ë mçi thêi ®¹i. Cø nh- vËy "TriÕt häc vÉn cã tÝnh ®¶ng cña nã trong suèt thêi h¬n 2000 n¨m nay" (V.I. Lªnin). XEM THÊM DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN UY TÍN, CHI PHÍ PHÙ HỢP https://luanvantot.com/dich-vu-viet-thue-tieu-luan/ DỊCH VỤ CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN https://luanvantot.com/dich-vu-kiem-tra-dao-van-chinh-sua-dao-van/ 200 ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC + BÀI MẪU TRIẾT HỌC https://luanvantot.com/de-tai-tieu-luan-va-bai-mau-tieu-luan-triet-hoc/
 • 10. 10 Ch-¬ng II: vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi I. Mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn Nh- phÇn trªn ®· kh¼ng ®Þnh, triÕt häc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi. V× vËy nã mang ®Æc tÝnh chung cña c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi khi t¸c ®éng trë l¹i víi thùc tiÔn ®êi sèng, thÓ hiÖn râ nhÊt ë c¸c mÆt: ý thøc x· héi cã thÓ "lÖch pha" víi tån t¹i cña x· héi(cã thÓ ®i tr-íc c¶ thùc tr¹ng x· héi , cã thÓ l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi); ý thøc x· héi t¸c ®éng trë l¹i tån t¹i x· héi. 1. ý Thøc x· héi triÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc hoÆc l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi. a. T- t-ëng triÕt häc cã thÓ l¹c hËu h¬n ®êi sèng, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi: ý thøc x· héi nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ triÕt häc lu«n g¾n víi lîi Ých cña nh÷ng tËp ®oµn ng-êi nh÷ng giai cÊp nhÊt ®Þnh trong x· héi. V× vËy, nh÷ng t- t-ëng cò, l¹c hËu th-êng ®-îc c¸c lùc l-îng x· héi ph¶n tiÕn bé l-u gi÷ vµ truyÒn b¸ nh»m chèng l¹i c¸c lùc l-îng x· héi tiÕn bé. Nh÷ng t- t-ëng l¹c hËu, thÕ giíi quan ph¶n ®éng kh«ng mÊt ®i mét c¸ch dÔ dµng. v× vËy trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ph¶i th-êng xuyªn t¨ng c-êng c«ng t¸c t- t-ëng, ®Êu tranh chèng l¹i nh÷ng ©m m-u vµ hµnh ®éng ph¸ ho¹i cña nh÷ng lùc l-îng thï ®Þch vÒ mÆt t- t-ëng, kiªn tr× xoa bá nh÷ng truyÒn thèng t- t-ëng tèt ®Ñp.
 • 11. 11 b. TriÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña tån t¹i x· héi Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, t- t-ëng cña con ng-êi ®Æc biÖt lµ nh÷ng t- t-ëng khoa häc tiªn tiÕn cã thÓ v-ît tr-íc sù ph¸t triÓn cña tån t¹i x· héi, v-ît tr-íc sù ph¸t triÓn cña tån t¹i x· héi, chØ ®¹o ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng-êi, h-íng ho¹t ®éng ®ã vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô míi do sù ph¸t triÓn chÝn muåi cña ®êi sèng vËt chÊt cña x· héi ®Æt ra. TriÕt häc M¸c - Lªnin lµ hÖ t- t-ëng cña giai cÊp c¸ch m¹ng nhÊt cña thêi ®¹i - giai cÊp c«ng nh©, nã trang bÞ cho giai cÊp c«ng nh©n vµ chÝnh ®¶ng céng s¶n vò khÝ lý luËn s¾c bÐn ®Ó gi¶i phãng m×nh vµ gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng, c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc bãc lét trªn toµn thÕ giíi, tho¸t khái ¸c n« dÞch, bãc lét, x©y dùng mét x· héi tèt ®Ñp. V× vËy, chØ nghÜa M¸c - Lªnin lµ hÖ thèng -u viÖt nhÊt, lµ con ®-êng, s¸ch l-îc tèt nhÊt cho sù ph¸t triÓn x· héi loµi ng-êi. 2. T- t-ëng triÕt häc t¸c ®éng trë l¹i ®êi sèng x· héi PH.¡ngghen viÕt:"Sù ph¸t triÓn vÒ mÆt chÝnh trÞ, ph¸p luËt, triªt häc, t«n gi¸o, v¨n häc, nghÖ thuËt…. ®Òu dùa vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh­ng tÊt c¶ chóng cã ¶nh h-ëng lÉn nhau vµ ¶nh h-ëng ®Õn c¬ së kinh tÕ ". Møc ®é ¶nh h-ëng cña t- t-ëng nãi chung vµ t- t-ëng triÕt häc nãi riªng ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi
 • 12. 12 phô thuéc vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sù cô thÓ, vµo tÝnh chÊt cña c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ mµ trªn ®ã t- t-ëng n¶y sinh, vµo vai trß lÞch sö cña giai cÊp mang ngän cê t- t-ëng; vµo møc ®é ph¶n ¸nh ®óng ®¾ng cña t- t-ëng ®èi víi c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi; vµo møc ®é më réng cña t- t-ëng quÇn chóng, còng do ®ã, ë ®©y cÇn ph©n biÖt vai trß cña ý thøc t- t-ëng tiÕn bé vµ ý thøc t- t-ëng ph¶n tiÕn bé ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. C.M¸c kh¼ng ®Þnh: "Lùc l-îng vËt chÊt chØ cã thÓ bÞ ®¸nh b¹i bëi lùc l-îng vËt chÊt" vµ mét hÖ t- t-ëng t¸c ®éng ®-îc tíi quÇn chóng hay khi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó biÕn thµnh lùc l-îng vËt chÊt" (C.M¸c) th× nã míi trë thµnh ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña x· héi. II. Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi ®ù¬c thÓ hiÖn qua chøc n¨ng cña triÕt häc. TriÕt häc cã nhiÒu chøc n¨ng nh-: Chøc n¨ng nhËn thøc, chøc n¨n ®¸nh gi¸, chøc n¨ng gi¸o dôc…. Nh­ng quan träng nhÊt kµ chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luËn. 1. Chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luË cña triÕt häc - Nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc triÕt häc ®Æt ra vµ t×m lêi gi¶i ®¸p tr-íc hÕt lµ nh÷ng vÊn ®Òn thuéc vÒ thÕ giíi quan. ThÕ giíi quan ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong cuéc sèng cña con ng-êi vµ x· héi loµi ng-êi. Tån t¹i trong thÕ giíi dï muèn hay
 • 13. 13 kh«ng con ng-êi còng ph¶i nhËn thøc thÕ giíi vµ nhËn thøc b¶n th©n m×nh. Nh÷ng tri thøc nµy dÇn dÇn h×nh thµnh nªn thÕ giíi quan l¹i trë thµnh nh©n tè ®Þnh h-íng, thÕ giíi quan nªn thÕ giíi quan. Khi ®· h×nh thµnh, thÕ giíi quan trë thµnh nh©n tè ®Þnh h-íng cho qu¸ tr×nh con ng-êi tiÕp tôc nhËn thøc thÕ giíi. Nh- vËy, thÕ giíi quan ®óng ®¾n lµ tiÒn ®Ò ®Ó x¸c lËp nh©n sinh quan tÝch cùc vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi quan lµ tiªu chÝ quan träng vÒ sù tr-ëng thµnh cña mçi c¸ nh©n còng nh- cña mçi céng ®ång x· héi nhÊt ®Þnh. TriÕt häc ra ®êi víi t- c¸ch lµ h¹t nh©n lý luËn cña thÕ giíi quan, lµm cho thÕ giíi quan ph¸t triÓn nh- mét qu¸n tr×nh tù gi¸c dùa trªn sù tæng kÕ kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ tri thøc do c¸c khoa häc ®-a l¹i. Ph-¬ng ph¸p luËn lµ lý luËn vÒ ph-¬ng ph¸p, lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o viÖc t×m tßi, x©y dùng, lùa chän vµ vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p. Tuy kh«ng ph¶i lµ mét ngµnh khoa häc ®éc lËp nh-ng ph-¬ng ph¸p luËn lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong bÊt kú mét ngµnh khoa häc nµo. XÐt ph¹m vi t¸c dông cña nã, ph-¬ng ph¸p lu©n ngµnh; ph-¬ng ph¸p luËn chøng vµ ph-¬ng ph¸p luËn chung nhÊt. + Ph-¬ng ph¸p luËn ngµnh lµ ph-¬ng ph¸p luËn cña mét ngµnh khoa häc cô thÓ nµo ®ã.
 • 14. 14 + Ph-¬ng ph¸p luËn chung lµ ph-¬ng ph¸p luËn ®-îc sö dông cho 1 sè ngµnh khoa häc. + Ph-¬ng ph¸p luËn chung nhÊt lµ ph-¬ng ph¸p luËn ®-îc dïng lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c ph-¬ng ph¸p luËn chung, c¸c ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng kh¸c cña con ng-êi. Víi t- c¸ch lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt cña con ng-êi vÒ thÕ giíi vµ vai trß cña con ng-êi trong thÕ giíi ®ã; víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vµ t- duy triÕt häc thùc hiÖn chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luËn chung nhÊt kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy, Ph.¡ngghen viÕt - khi phª ph¸n nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn siªu h×nh kh«ng thÊy ®-îc mèi quan hÖ biÖn chøng c¸c ngµnh khoa häc, kh«ng thÊy ®-îc sù kh¸c nhau gi÷a t- duy lý luËn víi t- duy thùc nghiÖm. "Nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn t-ëng r¶ng hä tho¸t khái triÕt häc b»ng c¸ch kh«ng ®Ó ý ®Õn nã hoÆc phØ b¸ng nã. Nh-ng v× kh«ng cã t- duy th× hä kh«ng thÓ tiÕn lªn ®-îc mét b-íc nµo vµ muèn t- duy th× hä cÇn cã nh÷ng ph¹m trï l«gÝc, mµ nh÷ng ph¹m trï Êy th× hä lÊy mét c¸ch kh«ng phª ph¸n, hoÆc lÊy trong c¸i ý thøc chung, th«ng th-êng cña nh÷ng ng-êi gäi lµ cã häc thøc, c¸i ý thøc bÞ thèng trÞ bëi nh÷ng tµn tÝch cña nh÷ng hÖ thèng triÕt häc lçi thêi hoÆc lÊy trong nh÷ng m¶nh vô cña c¸c gi¸o tr×nh triÕt häc b¾t buéc trong c¸c tr-êng ®¹i häc (®ã kh«ng chØ lµ nh÷ng quan ®iÓm rêi r¹c mµ cßn lµ mét mí hæ lín nh÷ng ý kiÕn cña
 • 15. 15 nh÷ng ng-êi thuéc c¸c tr-êng ph¸i hÕt søc kh¸c nhau vµ th-êng lµ nh÷ng tr-êng ph¸i tåi tÖ nhÊt) HoÆc lÊy trong nh÷ng t¸c phÈm triÕt häc ®ñ lo¹i mµ hä ®äc mét c¸ch kh«ng cã hÖ thèng vµ kh«ng cã phª ph¸n. - Cho nªn, dï sao, rót côc l¹i, hä vÉn bÞ lÖ thuéc vµo triÕt häc vµ ®¸ng tiÕc th-êng lµ thø triÕt häc tåi tÖ nhÊt. Nh÷ng kÎ n« lÖ cña nh÷ng tµn tÝch th«ng tôc ho¸, tåi tÖ nhÊt cña nh÷ng häc thuyÕt triÕt häc tåi tÖ nhÊt. Dï nh÷ng nhµ khoa häc tù nhiªn cã lµm g× ®i n÷a th× hä còng vÉn bÞ triÕt häc chi phèi, vÊn ®Ò chØ ë chç hä muèn bÞ chi phèi bëi mét thøc triÕt häc tåi tÖ hîp mèt, hay hä muèn ®-îc h-íng dÉn bëi mét h×nh thøc t- duy lý luËn dùa trªn sù hiÓu biÕt vÒ lÞch sö t- t-ëng vµ nh÷ng thµnh tù cña nã "" (PH.¡ngghen; "BiÖn chøng cña tù nhiªn") V× vËy, mçi quan ®iÓm lý luËn cña triÕt häc ®ång thêi lµ mét nguyªn t¾c trong viÖc x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p, lµ lý luËn vÒ ph-¬ng ph¸p. Nh÷ng chøc n¨ng nãi trªn ®-îc thùc hiÖn ë c¸c häc thuyÕt triÕt häc khoa häc t¹o nªn kh¶ n¨ng c¶i t¹o thÕ giíi cña häc thuyÕt triÕt häc ®ã, trë thµnh mét c«ng cô h÷u hiÖu trong ho¹t ®éng chÕ ngù giíi tù nhiªn vµ sù nghiÖp gi¶i phãng con ng-êi cña nh÷ng lùc l-îng s¶n xuÊt.
 • 16. 16 2. Chøc n¨ng ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña ®êi sèng x· héi vµ chøc n¨ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn x· héi. - Mçi hÖ thèng triÕt häc ®Òu ra ®êi trong nh÷ng hoµn c¶nh x· héi nhÊt ®Þnh, ph¶n ¸nh t- t-ëng, ®Þa vÞ, mong muèn cña giai cÊp mµ nã phôc vô; mèi hÖ t- t-ëng TriÕt häc ®ã ®Òu lµ "tinh hoa cña thêi ®¹i" ®ã. C.M¸c viÕt r»ng: "C¸c TriÕt ra kh«ng mäc lªn nh- nÊm tõ tr¸i ®Êt, hä lµ s¶n phÈm cña thêi ®¹i, cña d©n téc m×nh, mµ dßng s÷a tinh tÕ nhÊt quý gi¸ vµ v« h×nh ®-îc tËp trung l¹i trong nh÷ng t- t-ëng TriÕt häc". Hay nh- G.V. Hegel, «ng coi sù ra ®êi cña c¸c häc thuyÕt TriÕt häc lµ "sù tÊt yÕu", coi "triÕt häc lµ tinh hoa cña thêi ®¹i m×nh,vµ do ®ã nã thùc hiÖn chøc n¨ng ®-îc x· héi phã th¸c trong ph¹m vi cña thêi ®¹i vµ chØ khi ®ã tÝnh tÝch cùc cña t- duy triÕt häc míi ®-îc ph¸t huy. - Cïng víi t- c¸ch lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi nh-ng lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt, chung nhÊt, TriÕt häc, nÕu ph¶n ¸nh ®óng xu thÕ cña thêi ®¹i th× nã sÏ lµ c¬ së lý luËn cho giai cÊp tiÕn bé thùc hiÖn sù nghiÖp cña m×nh, chØ ®¹o thùc tiÔn ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®íi sèng x· héi, tõ ®ã nã trë thµnh ®éng lùc vÒ mÆt tinh thÇn cho sù ph¸t triÓn x· héi.
 • 17. 17 KÕt luËn Qua sù kh¶o s¸t s¬ l-îc vÒ vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi, rót ra mét sè nhËn xÐt sau: - Khi bµn vÒ vai trß cña TriÕt häc trong ®êi sèng x· héi, t¸c ®éng cña nã ®Õn hiÖn thùc x· héi th× tr-íc tiªn ph¶i qu¸n triÖt r»ng: TriÕt häc lµ m«n khoa häc ch©n chÝnh, chø kh«ng ph¶i lµ tËp hîp nh÷ng t- t-ëng gi¶i thÝch thÕ giíi cña nh÷ng TriÕt gia, nh÷ng nhµ t- t-ëng, Nh÷ng t- t-ëng cña hä kh«ng ph¶i lµ xuÊt ph¸t tõ h¶o t©m hay thµnh ý cña hä. Tuy nhiªn, TriÕt häc còng lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi, VÒ tÝnh chÊt nµy cña nã, nã phñ ®Þnh tÝnh chÊt lµ mét khoa häc chuyªn nghµnh ( lµ mét bé phËn cña h×nh th¸i ý thøc x· héi khoa häc) v× vËy nã lµ mét khoa häc ®Æc biÖt mang tÝnh chung nhÊt trõu t-îng nhÊt vÒ thÕ giíi. - Sù t¸c ®éng cña t- t-îng triÕt häc, vai trß cña nã ®èi víi ®êi sènglµ:"kh«ng ph¶i lµ gi¶i thÝch thÕ giíi mµ vÊn ®Ò lµ ë chç c¶i t¹o thÕ giíi" ( C.M¸c ), triÕt häc ph¶i lµ khoa häc "gi¶i thÝch thÕ giíi thÕ tôc chø kh«ng ph¶i lµ tho¸t ly thÕ giíi thÕ tôc "(C M¸c; "Lêi nãi ®Çu trang phª ph¸n Nhµ n-íc ph¸p quyÒn cña Hªghel "). TriÕt häc t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng hiÖn thùc trªn vÞ trÝ, t- c¸ch ®Æc biÖt. Nã lµ h¹t nh©n c¬ b¶n cña thÕ giíi quan.
 • 18. 18 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. PH.¡ngghen: "BiÖn chøng cña tù nhiªn" NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2005 2. V.I. Lªnin: "Lªnin toµn tËp" - TËp 23 NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2003 3. C. M¸c : "Lêi nãi ®Çu trong phªn ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªghen" "C.M¸c - PH.¡ngghen tuyÓn tËp" 4. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c - Lªnin. NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2003 6. PH.¡ngghen "Chèng §uy-rinh". '
 • 19. 19 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu ....................................... 1 Ch-¬ng I: TriÕt häc - Mét m«n khoa häc .......... 3 I. Sù ra ®êi cña triÕt häc vµ ®Þnh nghÜa triÕt häc............................................. 3 1 . Sù ra ®êi cña triÕt häc................... 3 2. §Þnh nghÜa triÕt häc. ...................... 4 II. TriÕt häc víi t- c¸ch lµ mét khoa häc. ..... 4 1. §èi t-îng cña TriÕt häc.................... 4 2. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu. .................... 5 3. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña TriÕt häc:............... 5 4. HÖ thèng c¸c ph¹m trï vµ c¸c quy luËt. .... 6 III. §Æc ®iÓm cña khoa häc triÕt häc ........... 8 1. TriÕt häc tån t¹i nh- mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ........................................ 8 2. TriÕt häc lµ hÖ thèng tri thøc chung nhÊt . 8 3. TriÕt häc mang tÝnh giai cÊp............... 8 Ch-¬ng II: vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi .......................................... 10 I. Mèi quan hÖ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn ...... 10 1. ý Thøc x· héi triÕt häc cã thÓ v-ît tr-íc hoÆc l¹c hËu h¬n tån t¹i x· héi. ................... 10 2. T- t-ëng triÕt häc t¸c ®éng trë l¹i ®êi sèng x· héi ....................................... 11 II. Vai trß cña triÕt häc trong ®êi sèng x· héi ............................................... 12
 • 20. 20 1. Chøc n¨ng thÕ giíi quan vµ chøc n¨ng ph-¬ng ph¸p luË cña triÕt häc ....................... 12 2. Chøc n¨ng ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña ®êi sèng x· héi vµ chøc n¨ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn x· héi. ......................................... 16 KÕt luËn ........................................ 17 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .................... 18