SlideShare a Scribd company logo
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
‫در‬
‫باند‬
UV-C (200-280
‫نانومتر‬
)
‫به‬
‫عنوان‬
‫اشعه‬
‫میکروب‬
‫کش‬
‫فرابنفش‬
‫نیز‬
‫شناخته‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫به‬
‫طور‬
‫گسترده‬
‫برای‬
‫استریل‬
‫کردن‬
‫تجهیزات‬
‫و‬
‫ایجاد‬
‫محیط‬
‫های‬
‫استریل‬
‫و‬
‫همچنین‬
‫در‬
‫ص‬
‫نایع‬
‫غذایی‬
‫و‬
‫آب‬
‫برای‬
‫غیرفعال‬
‫کردن‬
‫میکروارگانیسم‬
‫ها‬
‫استفاده‬
‫می‬
‫ش‬
‫ود‬
.
‫اشعه‬
UV-C
‫از‬
‫سال‬
1909
‫برای‬
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫استفاده‬
‫شده‬
‫است‬
‫و‬
‫یک‬
‫فر‬
‫آیند‬
‫ضد‬
‫عفونی‬
‫ایمن‬
‫و‬
‫موثر‬
‫برای‬
‫آب‬
‫آشامیدنی‬
‫ارائه‬
‫می‬
‫دهد‬
.
‫پاتوژن‬
‫های‬
‫موجود‬
‫در‬
‫آب‬
‫آشامیدنی‬
‫حساسیت‬
‫های‬
‫متفاوتی‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫قرار‬
‫گر‬
‫فتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
،‫دارند‬
‫بیشترین‬
‫حساسیت‬
‫را‬
‫در‬
‫باکتر‬
‫ی‬
‫ها‬
‫و‬
‫تک‬
‫یاخته‬
‫ها‬
>
‫ویروس‬
‫ها‬
>
‫هاگ‬
‫های‬
‫باکتری‬
>
‫آدنوویروس‬
(
‫یک‬
،‫استثنا‬
‫زیرا‬
‫تنها‬
‫ویروس‬
‫با‬
‫حساسیت‬
‫کم‬
‫به‬
UV
‫است‬
) >
‫جلبک‬
‫ها‬
‫که‬
‫کمترین‬
‫حساسیت‬
‫را‬
،‫دارند‬
‫می‬
‫باشد‬
.
‫تاریخچه‬
‫عقیم‬
‫سازی‬
UV
‫و‬
‫اثر‬
‫آن‬
‫بر‬
‫روی‬
DNA
‫یا‬
RNA
‫میکروارگانیسم‬
‫ها‬
‫توضیح‬
‫داده‬
‫شده‬
‫است‬
.
‫المپ‬
‫های‬
‫فرابنفش‬
‫المپ‬
UV
‫برای‬ ‫آمالگام‬
‫ضدعفونی‬
‫اکسیداسیون‬ ‫و‬
•
‫المپ‬
‫های‬
UVC
‫فناوری‬ ‫با‬ ‫آمالگام‬
Heraeus Longlife
‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫عملکرد‬
‫است‬ ‫ثابت‬ ‫المپ‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫که‬
.
•
•
‫های‬ ‫المپ‬
UVC
‫توان‬ ‫چگالی‬ ‫معمولی‬ ‫فشار‬ ‫کم‬ ‫ای‬ ‫جیوه‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ‫برابر‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫آمالگام‬
UV
‫را‬
‫تا‬ ‫محیط‬ ‫باالی‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
90
‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬
.
•
•
‫نیستند‬ ‫دما‬ ‫نوسانات‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
.
•
•
‫المپ‬
UV
‫آمالگام‬
•
‫تکنولوژی‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫پوشش‬
Longlife
‫المپ‬
UV
‫برای‬ ‫آمالگام‬
‫ضدعفونی‬
‫اکسیداسیون‬ ‫و‬
•
‫المپ‬
‫های‬
UVC
‫فناوری‬ ‫با‬ ‫آمالگام‬
Heraeus Longlife
‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫عملکرد‬
‫است‬ ‫ثابت‬ ‫المپ‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫که‬
.
•
•
‫های‬ ‫المپ‬
UVC
‫توان‬ ‫چگالی‬ ‫معمولی‬ ‫فشار‬ ‫کم‬ ‫ای‬ ‫جیوه‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ‫برابر‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫آمالگام‬
UV
‫را‬
‫تا‬ ‫محیط‬ ‫باالی‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
90
‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬
.
•
•
‫نیستند‬ ‫دما‬ ‫نوسانات‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫آمالگام‬ ‫های‬ ‫المپ‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
.
•
•
‫المپ‬
UV
‫آمالگام‬
•
‫تکنولوژی‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫پوشش‬
Longlife
•
‫پرتوهای‬
UVA
‫های‬ ‫اشعه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫بیشترین‬
UVB
‫و‬
UVC
‫دارند‬ ‫را‬ ‫موج‬ ‫طول‬ ‫ترین‬ ‫کوتاه‬ ‫که‬
.
‫اشعه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫های‬
UVA
‫و‬
UVB
‫های‬ ‫اشعه‬ ‫تمام‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫جو‬ ‫طریق‬ ‫از‬
UVC
‫های‬ ‫اشعه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫و‬
UVB
‫می‬ ‫جذب‬ ‫زمین‬ ‫ازن‬ ‫الیه‬ ‫توسط‬
‫شوند‬
.
‫های‬ ‫اشعه‬ ‫بیشتر‬ ،‫بنابراین‬
UV
‫گیرید‬ ‫می‬ ‫تماس‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬
UVA
‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬
UVB
‫هستند‬
.
•
‫معرض‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫خطرات‬
‫اشعه‬
UVC
‫چیست؟‬
•
‫پاسخ‬
:
‫اشعه‬
UVC
‫می‬
‫تواند‬
‫باعث‬
‫سوختگی‬
‫شدید‬
‫پوست‬
‫و‬
‫آسیب‬
‫چشم‬
(
‫فتوکراتی‬
‫ت‬
)
‫شود‬
.
‫از‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫مستقیم‬
‫پوست‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
UVC
‫خودداری‬
‫کنید‬
‫و‬
‫هرگز‬
ً‫ا‬‫مستقیم‬
‫به‬
‫منبع‬
‫نور‬
UVC
‫نگاه‬
،‫نکنید‬
‫حتی‬
‫برای‬
‫مدت‬
‫کوتاه‬
.
‫سوختگی‬
‫های‬
‫پوستی‬
‫و‬
‫آسیب‬
‫های‬
‫چشمی‬
‫ناشی‬
‫از‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫اشعه‬
‫ماوراء‬
‫بنفش‬
ً‫ال‬‫معمو‬
‫در‬
‫عرض‬
‫یک‬
‫هف‬
‫ته‬
‫بدون‬
‫آسیب‬
‫طوالنی‬
‫مدت‬
‫برطرف‬
‫می‬
‫شوند‬
.
‫از‬
‫آنجایی‬
‫که‬
‫عمق‬
‫نفوذ‬
‫اشعه‬
UVC
‫بسیار‬
‫کم‬
،‫است‬
‫احتمال‬
‫ابتال‬
‫به‬
‫سرطان‬
،‫پوست‬
‫آب‬
‫مروارید‬
‫یا‬
‫از‬
‫دست‬
‫دادن‬
‫دائمی‬
‫بینای‬
‫ی‬
‫نیز‬
‫بسیار‬
‫کم‬
‫است‬
.
‫نوع‬
‫آسیب‬
‫چشم‬
‫همراه‬
‫با‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
UVC
‫باعث‬
‫درد‬
‫شدید‬
‫و‬
‫احساس‬
‫وجود‬
‫شن‬
‫در‬
‫چشم‬
‫می‬
‫شود‬
.
‫گاهی‬
‫اوقات‬
‫افراد‬
‫یک‬
‫تا‬
‫دو‬
‫روز‬
‫نمی‬
‫توانند‬
‫از‬
‫چشم‬
‫خود‬
‫استفاده‬
‫کنند‬
.
‫این‬
‫می‬
‫تواند‬
‫پس‬
‫از‬
‫قرار‬
‫گرفتن‬
‫در‬
‫معرض‬
‫بسیار‬
‫کو‬
‫تاه‬
(
‫ثانیه‬
‫تا‬
‫دقیقه‬
)
‫در‬
‫برابر‬
‫اشعه‬
UVC
‫رخ‬
‫دهد‬
.
‫آب‬ ‫تصفیه‬
‫ازن‬
‫چیست؟‬
•
‫تصفیه‬
‫آب‬
‫ازن‬
‫اکسیداتی‬ ‫قدرت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آالینده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫روش‬ ‫یک‬
‫و‬
‫ازن‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬
.
‫ازن‬
‫می‬ ‫واکنش‬ ‫دیگر‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫اکسیدان‬ ‫یک‬
‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫الکترون‬ ‫و‬ ‫دهد‬
.
،‫شود‬ ‫می‬ ‫اکسید‬ ‫آهن‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫زنگ‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬
.
‫آب‬ ‫تصفیه‬
‫ازن‬
‫ایجاد‬ ‫با‬
‫ازن‬
‫مولد‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫ازن‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬
.
‫سپس‬
‫ازن‬
‫آالیند‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫بالفاصله‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تزریق‬ ‫آب‬ ‫به‬
‫هایی‬ ‫ه‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫فلزات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ،‫ها‬ ‫باکتری‬ ‫مانند‬
.
‫سلفون‬ ‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫متاالیز‬ ‫چاپ‬
•
25
‫پاکت‬ ‫انواع‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫لمینت‬ ، ‫چاپ‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
-
‫پن‬ ‫متاالیز‬ ‫اختصاصی‬ ‫چاپ‬
‫جره‬
‫براق‬ ‫و‬ ‫مات‬ ‫دار‬
-
‫پاکت‬ ‫انواع‬ ‫دوخت‬
-
‫های‬ ‫پاکت‬ ‫انواع‬ ‫ساخت‬
4
‫کیپ‬ ‫زیپ‬ ‫و‬ ‫دوخت‬ ‫طرف‬
‫دار‬
-
‫چاپ‬
8
‫رنگ‬
-
‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫و‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫چاپ‬ ‫انواع‬
•
‫دهیم‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫درخاورمیانه‬ ‫انحصارا‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫خاص‬ ‫کارهای‬
:
•
‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫کاغذ‬ ،‫دار‬ ‫پنجره‬ ‫مات‬ ،‫دار‬‫پنجره‬ ‫صدفی‬ ،‫ترامه‬ ‫متاالیز‬ ،‫دار‬‫پنجره‬ ‫متاالیز‬ ‫چاپ‬
‫انواع‬ ،
‫چاپ‬ ،‫فانتزی‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫انواع‬ ،‫فانتزی‬ ‫های‬‫جعبه‬
‫کمانی‬ ‫رنگین‬ ‫و‬ ‫هلوگرافیک‬ ‫متاالیز‬
‫و‬ ‫ساخت‬ ،
‫هلیومی‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬
•
‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫چاپخانه‬ ‫این‬
88
‫و‬
89
‫جشنو‬ ‫در‬ ‫چاپحانه‬ ‫بهترین‬ ‫بلورین‬ ‫سیمرغ‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫موفق‬
‫اره‬
‫شد‬ ‫ایران‬ ‫چاپ‬ ‫مسابقات‬
.
•
‫هلیومی‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬
•
‫پاریلون‬ ‫کارخانه‬
(
‫ایران‬ ‫ساخت‬
)
•
‫تولد‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫هلیومی‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬
•
‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫تولد‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ، ‫پاریلون‬ ‫برند‬
‫ساخت‬ ‫امکان‬
‫الفبا‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫هلیومی‬ ‫بادکنک‬ ‫و‬ ‫فویلی‬ ‫بادکنک‬ ‫انواع‬
‫با‬
‫وجو‬ ‫سفارشی‬ ‫قالب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫طراحی‬
‫دارد‬ ‫د‬
.
‫کاربرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متفاوت‬ ‫ضخامت‬ ‫در‬ ‫بالون‬ ‫ساخت‬ ‫امکان‬ ‫همچنین‬
(
،‫هلیومی‬
‫باال‬ ‫فشار‬ ، ‫دایمی‬
)
‫و‬
‫جود‬
‫دارد‬
.
‫دارای‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬
‫باشند‬‫می‬ ‫باره‬ ‫چند‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫طرفه‬ ‫یک‬ ‫سوپاپ‬
.
‫محصوال‬
‫تم‬ ‫ت‬
‫تولد‬
‫قبیل‬ ‫از‬
‫مهمانی‬ ‫ابزارهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ،‫میزی‬ ‫دور‬ ،‫متاالیز‬ ‫های‬ ‫پرده‬
‫کار‬ ‫این‬ ‫تولیدات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬
‫خانه‬
‫باشند‬‫می‬
.
•
•
‫متاالیز‬ ‫پرده‬،‫متالیک‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬ ، ‫روبان‬
•
‫متاالیز‬ ‫روبان‬ ‫و‬ ‫متالیک‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬
‫ب‬ ‫چاپ‬ ‫قابلیت‬ ، ‫اختصاصی‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ،
‫لوگو‬ ،‫رند‬
‫براق‬ ،‫مات‬ ،‫رو‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫دو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لوکس‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬ ‫چاپ‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬
-
‫و‬ ‫شفاف‬ ‫کادو‬ ‫کاغذ‬
‫کمال‬ ‫رنگین‬ ‫طرح‬
-
‫ت‬ ‫متاالیز‬ ‫پرده‬ ‫انواع‬ ،‫متنوع‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فویلی‬ ‫متالیک‬ ‫لوکس‬ ‫روبان‬
‫در‬ ‫زیینی‬
‫متنوع‬ ‫های‬ ‫طرح‬

More Related Content

Featured

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 

Featured (20)

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 

لامپ یو وی ضدعفونی UV