SlideShare a Scribd company logo
‫ادراری‬ ‫دستگاه‬ ‫اختالالت‬ ‫امه‬
‫قادری‬ ‫هژار‬ ‫اکسترن‬
‫اوروتلیال‬ ‫دستگاه‬ ‫تومورهای‬
‫اغلب‬Transitional Cell Carcinoma
‫مثانه‬ ‫و‬ ‫حالب‬ ،‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫درگیری‬
‫فوقانی‬ ‫قسمتهای‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:CT
‫مثانه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:‫سیستوسکوپی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫شدگی‬ ‫پر‬ ‫نقص‬ ‫صورت‬ ‫به‬.
DDx‫پرشدگی‬ ‫نقص‬ ‫های‬:
1-‫سنگها‬2-‫خون‬ ‫لخته‬
‫مشاهده‬TCC‫باشد‬ ‫دشوار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سونوگرافی‬ ‫در‬
‫می‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫کلیوی‬ ‫سینوس‬ ‫چربی‬ ‫با‬ ‫ضایعات‬ ‫این‬ ‫چون‬
‫آمیزند‬.
urinary tract radiology
urinary tract radiology
urinary tract radiology
‫فوقانی‬ ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬ ‫حاد‬ ‫های‬ ‫عفونت‬
.1‫حاد‬ ‫پیلونفریت‬
.2‫کلیوی‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫کلیوی‬ ‫های‬ ‫آبسه‬
.3‫پیونفروز‬
‫حاد‬ ‫پیلونفریت‬
‫ارگانیسمهایی‬ ‫و‬ ‫باکتریایی‬ ‫عفونتهای‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫معموال‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫پیشابراه‬ ‫از‬ ‫که‬.
‫کننده‬ ‫مستعد‬ ‫فاکتورهای‬:
‫سنگها‬-‫یا‬ ‫انسداد‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دوپلکس‬ ‫سیستمهای‬
‫رفالکس‬–‫انسدادی‬ ‫ضایعات‬–‫شیرین‬ ‫دیابت‬
‫برداری‬ ‫تصویر‬ ‫های‬ ‫اندیکاسیون‬:
.1‫عالیمشان‬ ،‫درمان‬ ‫دریافت‬ ‫علیرغم‬ ‫که‬ ‫بیمارانی‬ ‫در‬
‫یابد‬ ‫نمی‬ ‫بهبود‬.
.2‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نواحی‬ ‫شدید‬ ‫درد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بیمارنی‬ ‫در‬
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬.
‫کلیوی‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫کلیوی‬ ‫های‬ ‫آبسه‬
‫های‬ ‫آبسه‬ ‫به‬ ‫مشکوک‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫مدالیته‬ ‫اولین‬
‫کلیوی‬:‫سونوگرافی‬
‫از‬ ‫بدحال‬ ‫بسیار‬ ‫بیماران‬ ‫در‬CT‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
‫پیونفروز‬
‫می‬ ‫رخ‬ ‫انسداد‬ ‫دچار‬ ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫سیستمهای‬ ‫در‬ ‫فقط‬
‫دهد‬.
‫پیونفروز‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:‫سونوگرافی‬
urinary tract radiology
‫سل‬
‫باسیل‬ ‫خونی‬ ‫انتشار‬ ‫بدنبال‬TB(‫کانون‬ ‫از‬ ‫معموال‬
‫ریه‬ ‫در‬ ‫عفونی‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫کلیه‬ ‫قشر‬ ،.
‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬:
.1‫کلسیفیکاسیون‬
Autonephrectomy
.2‫حاجب‬ ‫ماده‬ ‫تزریق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ِ‫تصاویر‬ ‫در‬ ‫ترین‬ ‫زودرس‬:
‫ها‬ ‫کالیس‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬
.3‫حالب‬ ‫یا‬ ‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تنگی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫تشخیصی‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫تنگی‬ ‫بودن‬ ‫متعدد‬.
.4‫علت‬ ‫به‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫مثانه‬ ‫درگیری‬ ‫صورت‬ ‫در‬
urinary tract radiology
‫مزمن‬ ‫پیلونفریت‬(‫رفالکس‬ ‫نفروپاتی‬)
‫کلیه‬ ‫منتشر‬ ‫یا‬ ‫کانونی‬ ‫اسکار‬ ‫هنگام‬ ‫دیر‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬
‫از‬ ‫عفونی‬ ‫ادرار‬ ‫رفالکس‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫اطالق‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫مثانه‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫قرینه‬ ‫و‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫اغلب‬.
‫رفالکس‬ ‫نفروپاتی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬:
.1‫کلیه‬ ‫پارانشیم‬ ‫پهنای‬ ‫موضعی‬ ‫کاهش‬(‫اسکار‬ ‫تشکیل‬
)
.2‫اسکار‬ ‫نواحی‬ ‫در‬ ‫کالیسها‬ ‫اتساع‬
.3‫کلیه‬ ‫اندازه‬ ‫کلی‬ ‫کاهش‬
.4‫که‬ ‫گرفتار‬ ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫سیستمهای‬ ‫اتساع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫شود‬ ‫دیده‬ ‫است‬ ‫رفالکس‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.
urinary tract radiology
urinary tract radiology
‫پاپیلری‬ ‫نکروز‬
‫تمام‬ ‫یا‬ ‫کلیوی‬ ‫پاپیالی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫پاپیلری‬ ‫نکروز‬ ‫در‬
‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کنده‬ ‫آن‬
‫بیافتد‬ ‫کالیسیل‬.
‫ایجاد‬ ‫علل‬:
‫درد‬ ‫ضد‬ ‫داروهای‬ ‫زیاد‬ ‫مقادیر‬ ‫مصرف‬–‫شیرین‬ ‫دیابت‬
‫شکل‬ ‫داسی‬ ‫آنمی‬–‫با‬ ‫همراه‬ ‫یا‬ ‫شدید‬ ‫بسیار‬ ‫عفونتهای‬
‫انسداد‬
‫نکروز‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫مدالیته‬
‫پاپیلری‬:IVU–CT‫اوروگرافی‬
‫پاپیال‬ ‫نسبی‬ ‫نکروز‬ ‫در‬:‫در‬ ‫را‬ ‫حاجب‬ ‫ماده‬ ‫توان‬ ‫می‬
urinary tract radiology
‫کلیه‬ ‫ترومای‬
‫کلیه‬ ‫ترومای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬:‫پهلو‬ ‫درد‬–‫هماچوری‬
‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫مدالیته‬:CT
‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬CT‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫توان‬ ‫می‬:
.1‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرفیوژن‬ ‫فقدان‬ ‫یا‬ ‫وجود‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬.
.2‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مقابل‬ ‫سمت‬ ‫کلیه‬ ‫وضعیت‬ ‫توان‬ ‫می‬.
.3‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کلیه‬ ‫پارانشیم‬ ‫را‬ ‫آسیب‬ ‫وسعت‬.
.4‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اعضا‬ ‫سایر‬ ‫دیدگی‬ ‫آسیب‬:‫این‬
‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ ‫اهمیت‬ ‫نافذ‬ ‫آسیبهای‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬.
urinary tract radiology
‫کلیوی‬ ‫بیماری‬ ‫در‬ ‫هیپرتانسیون‬
‫هیپرتانسیون‬ ‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کلیوی‬ ‫بیماریهای‬:
‫کلیوی‬ ‫شریان‬ ‫تنگی‬–‫مزمن‬ ‫گلومرولونفریت‬
‫مزمن‬ ‫پیلونفریت‬–‫کیستیک‬ ‫پلی‬ ‫بیماری‬
‫ندوزا‬ ‫آرتریت‬ ‫پلی‬–‫دیابتی‬ ‫نفروپاتی‬
‫بررسی‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫مدالیته‬:‫رنوگرافی‬
‫رادیونوکلید‬-CTA–MRA
‫کلیوی‬ ‫علل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بررسی‬ ‫اندیکاسیونهای‬
‫هیپرتانسیون‬:
.1‫شدید‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫کودکان‬
.2‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کنترل‬ ‫آنها‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫که‬ ‫بیمارانی‬.
urinary tract radiology
‫کلیه‬ ‫نارسایی‬
‫تصویربرداری‬ ‫نقش‬:‫اندازه‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫انسداد‬ ‫تشخیص‬
‫کلیه‬
‫و‬ ‫مزمن‬ ‫کلیوی‬ ‫نارسایی‬ ‫بر‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کلیه‬
‫دارد‬ ‫داللت‬ ‫ناپذیر‬ ‫برگشت‬ ‫اغلب‬.
‫انسدادی‬ ‫اوروپاتی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬:
‫اصلی‬ ‫نشانه‬:‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫اتساع‬
‫بررسی‬ ‫روش‬ ‫اولین‬:‫سونوگرافی‬
‫کلیه‬ ‫داخلی‬ ‫بیماری‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬(
ESRD):
‫با‬ ‫نازک‬ ‫پارانشیم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کوچک‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ‫اکثر‬
‫دارند‬ ‫طبیعی‬ ‫کالیسهای‬ ‫و‬ ‫صاف‬ ‫حدود‬.
urinary tract radiology
urinary tract radiology

More Related Content

Similar to urinary tract radiology

appendicitis
appendicitisappendicitis
appendicitis
yasinsrosh123
 
جراحی تروما.pdf
جراحی تروما.pdfجراحی تروما.pdf
جراحی تروما.pdf
ahmad100640
 
جراحی تروما.pptx
جراحی تروما.pptxجراحی تروما.pptx
جراحی تروما.pptx
ahmad100640
 
تومورهای داخل چشمی
تومورهای داخل چشمیتومورهای داخل چشمی
تومورهای داخل چشمی
Farshaad Noori
 
Salivary gland pathology 2
Salivary gland pathology 2Salivary gland pathology 2
Salivary gland pathology 2
Hadi hoseini
 
Kidney
KidneyKidney
Kidney
haghi33
 
Dvt 2015
Dvt 2015Dvt 2015
Dvt 2015
Shaker ssamim
 
Salivary gland disease surgical treat
Salivary gland disease surgical treatSalivary gland disease surgical treat
Salivary gland disease surgical treat
دکتر سید هادی حسینی
 
20-Herpes_Viruses-1.ppt
20-Herpes_Viruses-1.ppt20-Herpes_Viruses-1.ppt
20-Herpes_Viruses-1.ppt
HosayNoorzai
 
UUTC final.pptx
UUTC final.pptxUUTC final.pptx
UUTC final.pptx
saeedbahrami94
 
Epistaxis.pdf
Epistaxis.pdfEpistaxis.pdf
Epistaxis.pdf
Nawidullah1
 
Infective endocarditis By Dr. Asmatullah Sapand
Infective endocarditis By Dr. Asmatullah SapandInfective endocarditis By Dr. Asmatullah Sapand
Infective endocarditis By Dr. Asmatullah Sapand
Asmatullah Sapand
 
1478330784-endometriosis2.ppt
1478330784-endometriosis2.ppt1478330784-endometriosis2.ppt
1478330784-endometriosis2.ppt
rezaeehamidreza77
 
ترومای شکمی
ترومای شکمیترومای شکمی
ترومای شکمی
wanted1361
 
Breast cancer
Breast cancerBreast cancer
Breast cancer
Maliheh Rezaee
 
Urinary tract infections_children
Urinary tract infections_childrenUrinary tract infections_children
Urinary tract infections_children
aliebrahimi60
 
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar TotakhailCushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail
DrAkhtarMohammadTota
 

Similar to urinary tract radiology (18)

appendicitis
appendicitisappendicitis
appendicitis
 
جراحی تروما.pdf
جراحی تروما.pdfجراحی تروما.pdf
جراحی تروما.pdf
 
جراحی تروما.pptx
جراحی تروما.pptxجراحی تروما.pptx
جراحی تروما.pptx
 
تومورهای داخل چشمی
تومورهای داخل چشمیتومورهای داخل چشمی
تومورهای داخل چشمی
 
Salivary gland pathology 2
Salivary gland pathology 2Salivary gland pathology 2
Salivary gland pathology 2
 
Kidney
KidneyKidney
Kidney
 
Dvt 2015
Dvt 2015Dvt 2015
Dvt 2015
 
Salivary gland disease surgical treat
Salivary gland disease surgical treatSalivary gland disease surgical treat
Salivary gland disease surgical treat
 
20-Herpes_Viruses-1.ppt
20-Herpes_Viruses-1.ppt20-Herpes_Viruses-1.ppt
20-Herpes_Viruses-1.ppt
 
UUTC final.pptx
UUTC final.pptxUUTC final.pptx
UUTC final.pptx
 
Epistaxis.pdf
Epistaxis.pdfEpistaxis.pdf
Epistaxis.pdf
 
تشخیص عملی 3
تشخیص عملی 3تشخیص عملی 3
تشخیص عملی 3
 
Infective endocarditis By Dr. Asmatullah Sapand
Infective endocarditis By Dr. Asmatullah SapandInfective endocarditis By Dr. Asmatullah Sapand
Infective endocarditis By Dr. Asmatullah Sapand
 
1478330784-endometriosis2.ppt
1478330784-endometriosis2.ppt1478330784-endometriosis2.ppt
1478330784-endometriosis2.ppt
 
ترومای شکمی
ترومای شکمیترومای شکمی
ترومای شکمی
 
Breast cancer
Breast cancerBreast cancer
Breast cancer
 
Urinary tract infections_children
Urinary tract infections_childrenUrinary tract infections_children
Urinary tract infections_children
 
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar TotakhailCushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail
 

urinary tract radiology

 • 1. ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬ ‫اختالالت‬ ‫امه‬ ‫قادری‬ ‫هژار‬ ‫اکسترن‬
 • 2. ‫اوروتلیال‬ ‫دستگاه‬ ‫تومورهای‬ ‫اغلب‬Transitional Cell Carcinoma ‫مثانه‬ ‫و‬ ‫حالب‬ ،‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫درگیری‬ ‫فوقانی‬ ‫قسمتهای‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:CT ‫مثانه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:‫سیستوسکوپی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫شدگی‬ ‫پر‬ ‫نقص‬ ‫صورت‬ ‫به‬. DDx‫پرشدگی‬ ‫نقص‬ ‫های‬: 1-‫سنگها‬2-‫خون‬ ‫لخته‬ ‫مشاهده‬TCC‫باشد‬ ‫دشوار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سونوگرافی‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫کلیوی‬ ‫سینوس‬ ‫چربی‬ ‫با‬ ‫ضایعات‬ ‫این‬ ‫چون‬ ‫آمیزند‬.
 • 6. ‫فوقانی‬ ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬ ‫حاد‬ ‫های‬ ‫عفونت‬ .1‫حاد‬ ‫پیلونفریت‬ .2‫کلیوی‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫کلیوی‬ ‫های‬ ‫آبسه‬ .3‫پیونفروز‬
 • 7. ‫حاد‬ ‫پیلونفریت‬ ‫ارگانیسمهایی‬ ‫و‬ ‫باکتریایی‬ ‫عفونتهای‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫پیشابراه‬ ‫از‬ ‫که‬. ‫کننده‬ ‫مستعد‬ ‫فاکتورهای‬: ‫سنگها‬-‫یا‬ ‫انسداد‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دوپلکس‬ ‫سیستمهای‬ ‫رفالکس‬–‫انسدادی‬ ‫ضایعات‬–‫شیرین‬ ‫دیابت‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬ ‫های‬ ‫اندیکاسیون‬: .1‫عالیمشان‬ ،‫درمان‬ ‫دریافت‬ ‫علیرغم‬ ‫که‬ ‫بیمارانی‬ ‫در‬ ‫یابد‬ ‫نمی‬ ‫بهبود‬. .2‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نواحی‬ ‫شدید‬ ‫درد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بیمارنی‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬.
 • 8. ‫کلیوی‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫کلیوی‬ ‫های‬ ‫آبسه‬ ‫های‬ ‫آبسه‬ ‫به‬ ‫مشکوک‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫مدالیته‬ ‫اولین‬ ‫کلیوی‬:‫سونوگرافی‬ ‫از‬ ‫بدحال‬ ‫بسیار‬ ‫بیماران‬ ‫در‬CT‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫پیونفروز‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫انسداد‬ ‫دچار‬ ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫سیستمهای‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫دهد‬. ‫پیونفروز‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:‫سونوگرافی‬
 • 10. ‫سل‬ ‫باسیل‬ ‫خونی‬ ‫انتشار‬ ‫بدنبال‬TB(‫کانون‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫ریه‬ ‫در‬ ‫عفونی‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫کلیه‬ ‫قشر‬ ،. ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬: .1‫کلسیفیکاسیون‬ Autonephrectomy .2‫حاجب‬ ‫ماده‬ ‫تزریق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ِ‫تصاویر‬ ‫در‬ ‫ترین‬ ‫زودرس‬: ‫ها‬ ‫کالیس‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ .3‫حالب‬ ‫یا‬ ‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تنگی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تشخیصی‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫تنگی‬ ‫بودن‬ ‫متعدد‬. .4‫علت‬ ‫به‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫مثانه‬ ‫درگیری‬ ‫صورت‬ ‫در‬
 • 12. ‫مزمن‬ ‫پیلونفریت‬(‫رفالکس‬ ‫نفروپاتی‬) ‫کلیه‬ ‫منتشر‬ ‫یا‬ ‫کانونی‬ ‫اسکار‬ ‫هنگام‬ ‫دیر‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫عفونی‬ ‫ادرار‬ ‫رفالکس‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫مثانه‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قرینه‬ ‫و‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫اغلب‬. ‫رفالکس‬ ‫نفروپاتی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬: .1‫کلیه‬ ‫پارانشیم‬ ‫پهنای‬ ‫موضعی‬ ‫کاهش‬(‫اسکار‬ ‫تشکیل‬ ) .2‫اسکار‬ ‫نواحی‬ ‫در‬ ‫کالیسها‬ ‫اتساع‬ .3‫کلیه‬ ‫اندازه‬ ‫کلی‬ ‫کاهش‬ .4‫که‬ ‫گرفتار‬ ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫سیستمهای‬ ‫اتساع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫است‬ ‫رفالکس‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.
 • 15. ‫پاپیلری‬ ‫نکروز‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ ‫کلیوی‬ ‫پاپیالی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫پاپیلری‬ ‫نکروز‬ ‫در‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کنده‬ ‫آن‬ ‫بیافتد‬ ‫کالیسیل‬. ‫ایجاد‬ ‫علل‬: ‫درد‬ ‫ضد‬ ‫داروهای‬ ‫زیاد‬ ‫مقادیر‬ ‫مصرف‬–‫شیرین‬ ‫دیابت‬ ‫شکل‬ ‫داسی‬ ‫آنمی‬–‫با‬ ‫همراه‬ ‫یا‬ ‫شدید‬ ‫بسیار‬ ‫عفونتهای‬ ‫انسداد‬ ‫نکروز‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫مدالیته‬ ‫پاپیلری‬:IVU–CT‫اوروگرافی‬ ‫پاپیال‬ ‫نسبی‬ ‫نکروز‬ ‫در‬:‫در‬ ‫را‬ ‫حاجب‬ ‫ماده‬ ‫توان‬ ‫می‬
 • 17. ‫کلیه‬ ‫ترومای‬ ‫کلیه‬ ‫ترومای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬:‫پهلو‬ ‫درد‬–‫هماچوری‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫مدالیته‬:CT ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬CT‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫توان‬ ‫می‬: .1‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرفیوژن‬ ‫فقدان‬ ‫یا‬ ‫وجود‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬. .2‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مقابل‬ ‫سمت‬ ‫کلیه‬ ‫وضعیت‬ ‫توان‬ ‫می‬. .3‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کلیه‬ ‫پارانشیم‬ ‫را‬ ‫آسیب‬ ‫وسعت‬. .4‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اعضا‬ ‫سایر‬ ‫دیدگی‬ ‫آسیب‬:‫این‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ ‫اهمیت‬ ‫نافذ‬ ‫آسیبهای‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬.
 • 19. ‫کلیوی‬ ‫بیماری‬ ‫در‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کلیوی‬ ‫بیماریهای‬: ‫کلیوی‬ ‫شریان‬ ‫تنگی‬–‫مزمن‬ ‫گلومرولونفریت‬ ‫مزمن‬ ‫پیلونفریت‬–‫کیستیک‬ ‫پلی‬ ‫بیماری‬ ‫ندوزا‬ ‫آرتریت‬ ‫پلی‬–‫دیابتی‬ ‫نفروپاتی‬ ‫بررسی‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫مدالیته‬:‫رنوگرافی‬ ‫رادیونوکلید‬-CTA–MRA ‫کلیوی‬ ‫علل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بررسی‬ ‫اندیکاسیونهای‬ ‫هیپرتانسیون‬: .1‫شدید‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫کودکان‬ .2‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کنترل‬ ‫آنها‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫که‬ ‫بیمارانی‬.
 • 21. ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬ ‫تصویربرداری‬ ‫نقش‬:‫اندازه‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫انسداد‬ ‫تشخیص‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫مزمن‬ ‫کلیوی‬ ‫نارسایی‬ ‫بر‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کلیه‬ ‫دارد‬ ‫داللت‬ ‫ناپذیر‬ ‫برگشت‬ ‫اغلب‬. ‫انسدادی‬ ‫اوروپاتی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬: ‫اصلی‬ ‫نشانه‬:‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫اتساع‬ ‫بررسی‬ ‫روش‬ ‫اولین‬:‫سونوگرافی‬ ‫کلیه‬ ‫داخلی‬ ‫بیماری‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬( ESRD): ‫با‬ ‫نازک‬ ‫پارانشیم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کوچک‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ‫اکثر‬ ‫دارند‬ ‫طبیعی‬ ‫کالیسهای‬ ‫و‬ ‫صاف‬ ‫حدود‬.