SlideShare a Scribd company logo
Una nova Administració
per a un nou model d’estat
Ismael Peña-López
Jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública
EAPC. Barcelona, 31/01/2022
2
Una nova política?
Tecnopolítica: una definició
3
 un nou context, habilitat i potenciat per les TIC
 els seus actors apunten a majors cotes de llibertat,
apoderament i governança
 transforma les pràctiques democràtiques tradicionals
 manera d'abordar la política a múltiples escales
 profundament arrelada en la comunitat
 objectius intermedis que afecten el disseny de protocols i
processos
 concurrència de múltiples actors
 disseny altament granular de tasques i nivells de
participació
3/43
Kurban, Peña-López, Haberer (2017)
Resultats
4
 La deliberació com a nou estàndard democràtic.
 L'obertura com pre-requisit de la deliberació.
 Retiment de comptes i petjada legislativa per a major
legitimitat.
 Participació per a major pluralisme i més fort capital
social.
 “Circularització” de la política.
 Diàleg constant, dinàmiques circulars
Impactes
5
 Menor rol de la intermediació i les institucions
tradicionals.
 Major rol de la deliberació informada.
 Equilibri entre institucions, experts/líders i ciutadans
individuals en un nou ecosistema d'actors, rols i
relacions: xarxes i comunitats amb filiació líquida i
reconfigurable.
 Diàleg obert entre institucions i aportacions
ciutadanes
6
Un nou estat?
L'Estat com a plataforma
7
Tecnologies de cooperació
 De dissenyar sistemes a proveir plataformes
 Implicar i comprometre a la comunitat en el disseny
 Reconèixer els recursos desaprofitats
 Identificar llindars clau per a aconseguir punts d'inflexió
 Monitorar i promoure els diversos cicles de realimentación
 Convertir el coneixement present en patrimoni històric
 Donar suport a identitats participatives
Ecosistema multinivell que tingui eines que actuïn des de la «atenció
primària» fins als més alts nivells d'especialització.
L'ecosistema de governança pública
8
Un ecosistema de governança pública és un sistema
 tecnopolític
 auto-organitzat
 autopoiètic
 replicable i escalable
 que articula actors, espais i instruments
 al voltant d'un conjunt d'infraestructures obertes i
distribuïdes
 riques en coneixement
 per a la presa de decisions col·lectives.
Peña-López, I. (2020)
De la jerarquia a la xarxa (i)
9
Qui fa la xarxa determina els codis, els canals, els protocols
 Si no hi som, la xarxa serà i funcionarà igualment
 Si hi som, podrem incidir en el seu disseny, en la seva
orientació
 Podem aportar recursos, equitat, neutralitat, garanties
Donar context, crear infraestructura
 Infraestructures obertes: dades, informació, tecnologia
 Coneixement obert: metodologia, processos, protocols
De la jerarquia a la xarxa (ii)
10
Identificar àgores, crear comunitat
 Formació, capacitació: en democràcia, política,
participació
 Donar veu a tots els actors, democratitzar els actors
col·lectius
Facilitar interacció, nodrir comunitat
 Donar legitimitat a tots els espais, ordenar la conversa
 Fer que passin coses, facilitar, apoderar, acompanyar
11
Una nova administració?
Teoria del canvi per transformar l’Administració
12
Drets civils
Qualitat institucional
Emancipació personal
Impactes
Productes Resultats
Govern Obert
Reformes a l’Administració
Política basada en evidències
Ciutadans implicats
Servidors públics competents,
capaços, compromesos
Institucions
eficients i eficaces
L’Estat/Administració com a plataforma
Articulació de l’ecosistema de governança pública
Governança pública. Grups objectiu
13
Governança Pública
Cap d’estat
Primer ministre
Hisenda pública i finances
Polítiques sectorials
Servidors públics
Funció pública
Administració multinivell
Administració descentralitzada
Administració Local
Partits polítics
Societat
Braç polític
Altres Administracions
Difusió
Atenció ciutadana
Altres institucions
Secretaria del govern
Coordinació
interdepartamental
Relacions institucionals
Planificació i avaluació
Integritat
Govern Obert
Transparència
Governança de la dada
i dades obertes
Participació Ciutadana
Governança pública. Suport a la cadena de valor
14
Governança pública Hisenda pública i finances
Polítiques sectorials
Coneixement especialitzat
Projectes i polítiques sectorials
Planificació i avaluació
Transparència
Governança de la dada
Planificació estratègica
Informació
Retiment de comptes
Avaluació
Servidors públics Equips
Funció pública
Instruments i tecnologies
Metodologies
Participació ciutadana
Atenció ciutadana
Ecosistema de governança pública
Mapeig d’actors
Mapeig d’espais
Impuls d’aliances
Finançament i inversió estrangera
Projectes estratègics, transversals i estructuralss
Fons propis (govern)
Recursos econòmics
Finançament de tercers
Recursos econòmics
Consorcis de projectes
Un model transversal per als servidors públics
15
Perfils, funcions
competències
Model de selecció
Administració i borsa única
Capacitació
Avaluació de l’acompliment
Redisseny de processos
Focus en competències
Canvi organitzatiu
Treball per projectes
Aprenentatge obert
Upskilling i reskilling
Transferència del coneixement
Comunitats
Innovació
L’Administració Pública com a plataforma d’aprenentatge
L’Administració Pública com a plataforma de recerca, innovació i desenvolupament
L’Administració Pública com a vertebradora de l’ecosistema de governança pública
(co)Disseny de polítiques públiques
16
Diagnòstic Implementació Avaluació
Disseny
Marc de
referència
Normes, límits
Compromís
polític
Grup motor
Mapa d’actors
Resultats
Impactes
Objectius
Instruments
Informació
Comunicació
(co)Disseny de polítiques públiques per la transformació
17
Infraestructures
Actors i espais polítics
informals i no formals
Gestió del coneixement Transformació de l’Administració
Diagnòstic Implementació Avaluació
Disseny
Govern i innovació oberta
18
18/4
3
Institucions
Líders locals
i ONG
Xarxes
Superar el salt
de coneixement
Articular la
quàdruple hèlix
Nivell Macro:
polítiques i regulació
Nivell Meso:
formació i
competències
Nivell Micro:
crear teixit social
Empresas
Estatus socio-
econòmic:
operativa i recursos
Sincronitzar
espais multicapa
Universitats i
Recerca
Administració
Transversalitzar
Empoderar
Capacitar
Ciutadans individuals
Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018).
19
De la gestió del procediment
a la vertebració del talent
Selecció
20
Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya
Avaluació i acreditació
Carrera professional
Sistema d’Administració
Pública de Catalunya
Institut de Direcció Pública de Catalunya
Oficina de provisió de llocs de treball
pel sistema públic català
Contractes programa
Selecció
Processos de Selecció
Borsa d’habilitats
Formació
21
Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya Marcs competencials,
funcionals i curriculars
Model d’aprenentatge i
desenvolupament
Xarxa de Centres per
l’Aprenentatge i el
desenvolupament a
Administració Pública de
Catalunya
Estratègia d’aprenentatge i desenvolupament de les
Administracions públiques de Catalunya
Pla general d’aprenentatge i desenvolupament de les
Administracions públiques de Catalunya
Contractes programa
Accions d’aprenentatge i desenvolupament
Recerca
22
Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya Model de desenvolupament i
transferència
Model de recerca i
d’innovació
Ecosistema de recerca de
Catalunya
Laboratori de Governança Pública
Contractes programa
Pla general d’aprenentatge i formació de les
Administracions públiques de Catalunya
Estratègia d’aprenentatge i formació de les
Administracions públiques de Catalunya
Sistema d’Administració
Pública de Catalunya
Bibliografia complementària
EAPC (2022). Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Document de treball: Funcions i
funcionament v1.6 28/01/2022 [mimeo]
Kurban, C., Peña-López, I. & Haberer, M. (2017). “What is technopolitics? A conceptual scheme for
understanding politics in the digital age”. A IDP. Revista de Internet, Derecho y Ciencia Política, 24. Barcelona:
Universitat Oberta de Catalunya.
Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018). Study on the impact of the internet and
social media on youth participation and youth work. Brussels: European Commission.
Peña-López, I. (2018). “Fomento de la participación democrática no formal e informal. De la democracia de
masas a las redes de la democracia”. A Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (Ed.), Abrir instituciones desde
dentro. Hacking Inside Black Book, Capítulo 11, 113-124. Zaragoza: LAAAB, Gobierno de Aragón.
Peña-López, I. (2019). “El Estado como plataforma: la participación ciudadana para la preservación del Estado
como bien común”. A Nota d'Economia, 105, 193-208. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Peña-López, I. (2020). “El ecosistema de gobernanza pública: las instituciones como infraestructuras abiertas
para la toma de decisiones colectivas”. A Reniu i Vilamala, J.M. & Meseguer, J.V. (Eds.), ¿Política confinada?
Nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia, Capítulo 2, 53-71. Cizur Menor:
Thompson-Reuters/Aranzadi.
23
Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una
Llicència Creative Commons del tipus
Reconeixement – No Comercial
Per a més informació visiteu
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Per citar aquesta obra:
Peña-López, I. (2022). Una nova Administració per a un nou model d’estat.
Jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública, 31 de gener de 2022
Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya
http://ictlogy.net/presentations/20220131_ismael_pena-lopez_-_nova_administracio_nou_model_estat.pdf
Per contactar amb l’autor:
http://contacte.ictlogy.net

More Related Content

Similar to Una nova Administració per a un nou model d’estat

Open government: en el camí de la regeneració democràtica?
Open government: en el camí de la regeneració democràtica?Open government: en el camí de la regeneració democràtica?
Open government: en el camí de la regeneració democràtica?
Esther Caparrós
 
Administració col·laborativa, el canvi de debò
Administració col·laborativa, el canvi de debòAdministració col·laborativa, el canvi de debò
Administració col·laborativa, el canvi de debò
Jordi Graells
 
Internet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representants
Internet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representantsInternet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representants
Internet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representants
Esther Caparrós
 
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21DArxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Joan Soler Jiménez
 
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiquesL’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
Ismael Peña-López
 
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
gencat .
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ismael Peña-López
 
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança PúblicaQuè entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
Ismael Peña-López
 
Democràcia, assemblearisme i participació
Democràcia, assemblearisme i participacióDemocràcia, assemblearisme i participació
Democràcia, assemblearisme i participació
o.guell
 
OCM-PACD Enric Pons
OCM-PACD Enric PonsOCM-PACD Enric Pons
OCM-PACD Enric Pons
Generalitat de Catalunya
 
Fernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE COR
Fernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE CORFernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE COR
Fernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE COR
Pojecte Life COR
 
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2
"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2
"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2
Congrés de Comunicació Política de Catalunya
 
Transparència i accés a la informació.
Transparència i accés a la informació. Transparència i accés a la informació.
Transparència i accés a la informació.
gencat .
 
Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)
Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)
Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)
Marc Garriga
 
La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...
La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...
La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...
rosamadrenasmir
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Ismael Peña-López
 
Programa General curs 2013-2014
Programa General curs 2013-2014Programa General curs 2013-2014
Programa General curs 2013-2014
Escola Soto
 
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
Ismael Peña-López
 

Similar to Una nova Administració per a un nou model d’estat (20)

Open government: en el camí de la regeneració democràtica?
Open government: en el camí de la regeneració democràtica?Open government: en el camí de la regeneració democràtica?
Open government: en el camí de la regeneració democràtica?
 
Administració col·laborativa, el canvi de debò
Administració col·laborativa, el canvi de debòAdministració col·laborativa, el canvi de debò
Administració col·laborativa, el canvi de debò
 
Internet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representants
Internet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representantsInternet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representants
Internet i la transformació de les relacions entre ciutadans i representants
 
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21DArxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
 
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiquesL’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
 
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
 
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança PúblicaQuè entenem per Ecosistema de Governança Pública
Què entenem per Ecosistema de Governança Pública
 
Democràcia, assemblearisme i participació
Democràcia, assemblearisme i participacióDemocràcia, assemblearisme i participació
Democràcia, assemblearisme i participació
 
OCM-PACD Enric Pons
OCM-PACD Enric PonsOCM-PACD Enric Pons
OCM-PACD Enric Pons
 
Fernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE COR
Fernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE CORFernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE COR
Fernando pindado - Informe dels tallers Seminari Cloenda LIFE COR
 
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (2/2)
 
"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2
"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2
"La Comunicació d'un Nou Estat" Call for Papers CCPC2
 
Transparència i accés a la informació.
Transparència i accés a la informació. Transparència i accés a la informació.
Transparència i accés a la informació.
 
Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)
Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)
Presentació sobre Govern Obert a l'Assemblea General de Localret (22/11/13)
 
La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...
La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...
La e-participació com a eina per a la inclusió social i el desenvolupament co...
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
 
Programa General curs 2013-2014
Programa General curs 2013-2014Programa General curs 2013-2014
Programa General curs 2013-2014
 
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
 

More from Ismael Peña-López

Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Ismael Peña-López
 
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo públicoCiencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ismael Peña-López
 
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPCTransformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Ismael Peña-López
 
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologiaInnovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Ismael Peña-López
 
La nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a CatalunyaLa nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a Catalunya
Ismael Peña-López
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Ismael Peña-López
 
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPCDe la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
Ismael Peña-López
 
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
Ismael Peña-López
 
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Ismael Peña-López
 
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Ismael Peña-López
 
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Ismael Peña-López
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
Ismael Peña-López
 
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recercaNoves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Ismael Peña-López
 
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competenciaNuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Ismael Peña-López
 
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
Ismael Peña-López
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Ismael Peña-López
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Ismael Peña-López
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
Ismael Peña-López
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
Ismael Peña-López
 
Mètodes de disseny polítiques públiques
Mètodes de disseny polítiques públiquesMètodes de disseny polítiques públiques
Mètodes de disseny polítiques públiques
Ismael Peña-López
 

More from Ismael Peña-López (20)

Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
 
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo públicoCiencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
 
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPCTransformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
 
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologiaInnovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
Innovació a la Funció Pública: oxímoron, paradoxa o tautologia
 
La nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a CatalunyaLa nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a Catalunya
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
 
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPCDe la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
 
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
 
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
 
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
 
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya: agent del sistema català de re...
 
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recercaNoves competències dels actors de l’administració pública de recerca
Noves competències dels actors de l’administració pública de recerca
 
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competenciaNuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
 
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desen...
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
 
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Govern...
 
Mètodes de disseny polítiques públiques
Mètodes de disseny polítiques públiquesMètodes de disseny polítiques públiques
Mètodes de disseny polítiques públiques
 

Una nova Administració per a un nou model d’estat

 • 1. Una nova Administració per a un nou model d’estat Ismael Peña-López Jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública EAPC. Barcelona, 31/01/2022
 • 3. Tecnopolítica: una definició 3  un nou context, habilitat i potenciat per les TIC  els seus actors apunten a majors cotes de llibertat, apoderament i governança  transforma les pràctiques democràtiques tradicionals  manera d'abordar la política a múltiples escales  profundament arrelada en la comunitat  objectius intermedis que afecten el disseny de protocols i processos  concurrència de múltiples actors  disseny altament granular de tasques i nivells de participació 3/43 Kurban, Peña-López, Haberer (2017)
 • 4. Resultats 4  La deliberació com a nou estàndard democràtic.  L'obertura com pre-requisit de la deliberació.  Retiment de comptes i petjada legislativa per a major legitimitat.  Participació per a major pluralisme i més fort capital social.  “Circularització” de la política.  Diàleg constant, dinàmiques circulars
 • 5. Impactes 5  Menor rol de la intermediació i les institucions tradicionals.  Major rol de la deliberació informada.  Equilibri entre institucions, experts/líders i ciutadans individuals en un nou ecosistema d'actors, rols i relacions: xarxes i comunitats amb filiació líquida i reconfigurable.  Diàleg obert entre institucions i aportacions ciutadanes
 • 7. L'Estat com a plataforma 7 Tecnologies de cooperació  De dissenyar sistemes a proveir plataformes  Implicar i comprometre a la comunitat en el disseny  Reconèixer els recursos desaprofitats  Identificar llindars clau per a aconseguir punts d'inflexió  Monitorar i promoure els diversos cicles de realimentación  Convertir el coneixement present en patrimoni històric  Donar suport a identitats participatives Ecosistema multinivell que tingui eines que actuïn des de la «atenció primària» fins als més alts nivells d'especialització.
 • 8. L'ecosistema de governança pública 8 Un ecosistema de governança pública és un sistema  tecnopolític  auto-organitzat  autopoiètic  replicable i escalable  que articula actors, espais i instruments  al voltant d'un conjunt d'infraestructures obertes i distribuïdes  riques en coneixement  per a la presa de decisions col·lectives. Peña-López, I. (2020)
 • 9. De la jerarquia a la xarxa (i) 9 Qui fa la xarxa determina els codis, els canals, els protocols  Si no hi som, la xarxa serà i funcionarà igualment  Si hi som, podrem incidir en el seu disseny, en la seva orientació  Podem aportar recursos, equitat, neutralitat, garanties Donar context, crear infraestructura  Infraestructures obertes: dades, informació, tecnologia  Coneixement obert: metodologia, processos, protocols
 • 10. De la jerarquia a la xarxa (ii) 10 Identificar àgores, crear comunitat  Formació, capacitació: en democràcia, política, participació  Donar veu a tots els actors, democratitzar els actors col·lectius Facilitar interacció, nodrir comunitat  Donar legitimitat a tots els espais, ordenar la conversa  Fer que passin coses, facilitar, apoderar, acompanyar
 • 12. Teoria del canvi per transformar l’Administració 12 Drets civils Qualitat institucional Emancipació personal Impactes Productes Resultats Govern Obert Reformes a l’Administració Política basada en evidències Ciutadans implicats Servidors públics competents, capaços, compromesos Institucions eficients i eficaces L’Estat/Administració com a plataforma Articulació de l’ecosistema de governança pública
 • 13. Governança pública. Grups objectiu 13 Governança Pública Cap d’estat Primer ministre Hisenda pública i finances Polítiques sectorials Servidors públics Funció pública Administració multinivell Administració descentralitzada Administració Local Partits polítics Societat Braç polític Altres Administracions Difusió Atenció ciutadana Altres institucions Secretaria del govern Coordinació interdepartamental Relacions institucionals Planificació i avaluació Integritat Govern Obert Transparència Governança de la dada i dades obertes Participació Ciutadana
 • 14. Governança pública. Suport a la cadena de valor 14 Governança pública Hisenda pública i finances Polítiques sectorials Coneixement especialitzat Projectes i polítiques sectorials Planificació i avaluació Transparència Governança de la dada Planificació estratègica Informació Retiment de comptes Avaluació Servidors públics Equips Funció pública Instruments i tecnologies Metodologies Participació ciutadana Atenció ciutadana Ecosistema de governança pública Mapeig d’actors Mapeig d’espais Impuls d’aliances Finançament i inversió estrangera Projectes estratègics, transversals i estructuralss Fons propis (govern) Recursos econòmics Finançament de tercers Recursos econòmics Consorcis de projectes
 • 15. Un model transversal per als servidors públics 15 Perfils, funcions competències Model de selecció Administració i borsa única Capacitació Avaluació de l’acompliment Redisseny de processos Focus en competències Canvi organitzatiu Treball per projectes Aprenentatge obert Upskilling i reskilling Transferència del coneixement Comunitats Innovació L’Administració Pública com a plataforma d’aprenentatge L’Administració Pública com a plataforma de recerca, innovació i desenvolupament L’Administració Pública com a vertebradora de l’ecosistema de governança pública
 • 16. (co)Disseny de polítiques públiques 16 Diagnòstic Implementació Avaluació Disseny Marc de referència Normes, límits Compromís polític Grup motor Mapa d’actors Resultats Impactes Objectius Instruments Informació Comunicació
 • 17. (co)Disseny de polítiques públiques per la transformació 17 Infraestructures Actors i espais polítics informals i no formals Gestió del coneixement Transformació de l’Administració Diagnòstic Implementació Avaluació Disseny
 • 18. Govern i innovació oberta 18 18/4 3 Institucions Líders locals i ONG Xarxes Superar el salt de coneixement Articular la quàdruple hèlix Nivell Macro: polítiques i regulació Nivell Meso: formació i competències Nivell Micro: crear teixit social Empresas Estatus socio- econòmic: operativa i recursos Sincronitzar espais multicapa Universitats i Recerca Administració Transversalitzar Empoderar Capacitar Ciutadans individuals Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018).
 • 19. 19 De la gestió del procediment a la vertebració del talent
 • 20. Selecció 20 Escola d’Administració Pública de Catalunya Avaluació i acreditació Carrera professional Sistema d’Administració Pública de Catalunya Institut de Direcció Pública de Catalunya Oficina de provisió de llocs de treball pel sistema públic català Contractes programa Selecció Processos de Selecció Borsa d’habilitats
 • 21. Formació 21 Escola d’Administració Pública de Catalunya Marcs competencials, funcionals i curriculars Model d’aprenentatge i desenvolupament Xarxa de Centres per l’Aprenentatge i el desenvolupament a Administració Pública de Catalunya Estratègia d’aprenentatge i desenvolupament de les Administracions públiques de Catalunya Pla general d’aprenentatge i desenvolupament de les Administracions públiques de Catalunya Contractes programa Accions d’aprenentatge i desenvolupament
 • 22. Recerca 22 Escola d’Administració Pública de Catalunya Model de desenvolupament i transferència Model de recerca i d’innovació Ecosistema de recerca de Catalunya Laboratori de Governança Pública Contractes programa Pla general d’aprenentatge i formació de les Administracions públiques de Catalunya Estratègia d’aprenentatge i formació de les Administracions públiques de Catalunya Sistema d’Administració Pública de Catalunya
 • 23. Bibliografia complementària EAPC (2022). Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Document de treball: Funcions i funcionament v1.6 28/01/2022 [mimeo] Kurban, C., Peña-López, I. & Haberer, M. (2017). “What is technopolitics? A conceptual scheme for understanding politics in the digital age”. A IDP. Revista de Internet, Derecho y Ciencia Política, 24. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Lupiáñez-Villanueva, F., Theben, A., Porcu, F. & Peña-López, I. (2018). Study on the impact of the internet and social media on youth participation and youth work. Brussels: European Commission. Peña-López, I. (2018). “Fomento de la participación democrática no formal e informal. De la democracia de masas a las redes de la democracia”. A Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (Ed.), Abrir instituciones desde dentro. Hacking Inside Black Book, Capítulo 11, 113-124. Zaragoza: LAAAB, Gobierno de Aragón. Peña-López, I. (2019). “El Estado como plataforma: la participación ciudadana para la preservación del Estado como bien común”. A Nota d'Economia, 105, 193-208. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Peña-López, I. (2020). “El ecosistema de gobernanza pública: las instituciones como infraestructuras abiertas para la toma de decisiones colectivas”. A Reniu i Vilamala, J.M. & Meseguer, J.V. (Eds.), ¿Política confinada? Nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia, Capítulo 2, 53-71. Cizur Menor: Thompson-Reuters/Aranzadi. 23
 • 24. Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial Per a més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Per citar aquesta obra: Peña-López, I. (2022). Una nova Administració per a un nou model d’estat. Jornada sobre ètica, bon govern i contractació pública, 31 de gener de 2022 Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya http://ictlogy.net/presentations/20220131_ismael_pena-lopez_-_nova_administracio_nou_model_estat.pdf Per contactar amb l’autor: http://contacte.ictlogy.net

Editor's Notes

 1. "Towards a citizen-centered multi-level ecosystem of political engagement" Political institutions need to unfold a new toolbox of participation approaches and instruments. There is a need to shift from (only) speaking to citizens to (also) listening to them. This is especially relevant when one considers the general trend of citizens fleeing from institutional participation and into informal spaces and means of participation, usually led by new actors that operate with different logics than traditional, institutional or representative ones. Part of this new approach relies on making participation a structural strategy, not a one-time initiative. At its turn, this structural strategy implies deploying a whole ecosystem of tools to support bi-directional information and communications and multi-level participation initiatives, from the local level to the European Union and vice-versa. This ecosystem should consist on, among other things, a network of institutions collaborating at different levels, a training system, a technological strategy to support participation and a governance body to coordinate it all. A new strategy with a new ecosystem necessarily demands a thorough transformation on how Administrations work, especially European institutions. The ideological framework that promotes this transformation is, at the institutional level, the Open Government model. This model is the answer that governments can give to the shift or paradigm of technopolitics happening at the citizens level. We have to transform the Administration by means of citizen participation and to transform the Administration to enable citizen participation.