SlideShare a Scribd company logo
ULIMI LWESIZULU

Ulimi lwasekhaya
IBANGA LESISHAGA LOLUNYE [GRADE 9]
{SENIOR PHASE}
KUHLE UKUBA NOLWAZI
KANYE NENZULULWAZI
UMASIHAMBISANE

ENYE
YEZINCWADI
EYAYI
SENTSHENZISWA
NAWOKHOKHO
BETHU
OKULINDELEKE ABAFUNDI BAKWAZI
EMUVA KOKUBUKEZA LOMBHALO
[OUTCOMES]
Ukuchazwa kabanzi kolimi lwesiZulu nokufundwa
kwaso
Ukubaluleka kolimi
Amakhono olimi akhona na tholakalayo
LUYINI ULWIMI
•ULIMI LUYINTO ESINIKEZA ULWAZI
NGAMA KHONO NAMAGUGU OKUMELE
LOWO OFUNDAYO, OBHALAYO NOMA
OLALELAYO AWAZUZE EKUPHELENI
KOMKHAKHA WOKUFUNDA
NOKUQEQESHA OKUQHUBEKAYO
IMIPHUMELA YOKUFUNDA YAKHA
IQOQO LEZIFUNDO
Uzinhle Primrose Nkosi wase Nyuvesi ya Kwa
Zulu Natal, ungomunye wabafundi abasa
khasayo. Lomfundi uthi ucwaningo oseluke
lwenziwa luveza ukuthi aphansi kakhulu
amazing a okufunda kubafundi base Ningizimu
Afrika. Lokhu kuyinto eyenzeka kuwo onke
amazing a emfundo, kusukela emabangeni
aphansi kuze kufike emfundweni ephakeme.
FUNDA UBE NOLWAZI
AMAKHONO OLIMI AQUKETHE

UKUFUNDA

UKUBHALA

UKULALELA

UKUkHULUMA
UKUFUNDISWA KWESIZULU NOMA KOLIMI
EMAZINGENI APHANSI YILAPHO INGANE
IQALA KHONA UKWAKHEKA
UKWANDISA NOKUFUNDISWA KOLIMI EZIKOLENI
•UKUQASHWA KOTHISHA BOLIMI EZIKOLWENI
•IKAKHULUKAZI ABAQEQESHELWE UMA KUZA ESIZULWINI
•KUTHUTHUKISWE ULWAZIMAGAMA, OKUYI [STATIMENDE
SENQUMO MGUBO]
FUNDA UJABULE
WANDISE ULWAZI LWAKHO
 Isakhiwo nesimiso sokusentshenziswa kolimi
sibamba iqhaza elikhulu nelibalulekile:

*Ekuqondeni- TO UNDERSTAND
*Ekukhiqizeni amathekesthi abhalwayo na
akhulunwayo
*Yingakho kufanele zididiyelwe nama khono
ashiwo ngenhla
Khumbulani bafundi imfundo kayi
khululelwa…lezi ezinye zezincwadi
ozidingayo nongazi sebenzinzisa uma
ungumfundi okhuluma ulwimi
lwesiZulu
UHLU LWEZINTO EZISENTSHEZISIWE [RESOURCES]
https://www.google.co.za/search?q=MASIHA
MBISANE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei
=w_0ZU6jpE9SFhQeC34B4&ve
http://millvalleylibrary.net/kids/pleasure-forsuccess
http://www.writing.com/ramblings/yearssmart-goals/attachment/school-clipart-boywriting-1156372780
http://uwex.edu/grantcountry4h/2011/03/0
3spaekinganddemonstrationcontest/speaking
http://eagle.northwestu.edu/faculty/gary/Gillespie/active-listening-2/&docid=jpA
http://www.bretlisimmon.com/20904/thepinnaele-o
http://boschholdings.co.za/dealernew
UHLU LWEZINCWADI
[REFERENCES]
http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=X%2bO14FuNr2
E%3d&tabid=420&mid=1830
Slidesshare:eminyeyemizamoeyen-130522073239-phpapp02(3).dox
NGITHANDA UKUDLULISA IZIBONGO
KUBAZISI BAM ESENGIBA BALE
NGENHLA, ABATHE BENZA
LOMSEBENZI WAYI
MPUMELELO
Lomsebenzi Niwethulelwe
{PRESENTED BY}}: Noluthando
Ndlovu
NGIYABONGA

More Related Content

What's hot

FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.
FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.
FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.Celumusa Nkabinde
 
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
Bongumenzi Mtshali
 
Isizulu izinhlobo zamabizo.pptx
Isizulu izinhlobo zamabizo.pptxIsizulu izinhlobo zamabizo.pptx
Isizulu izinhlobo zamabizo.pptx
Zama Ngwenya
 
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
lucas Tshabalala
 
Imifanekisomqondo
ImifanekisomqondoImifanekisomqondo
Imifanekisomqondo
Bongumenzi Mtshali
 
Ukuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondloUkuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondlo
Nonjabulo Sibiya
 
Ukulumbana konkamisa(1)
Ukulumbana konkamisa(1)Ukulumbana konkamisa(1)
Ukulumbana konkamisa(1)
Aubrey Hlongwane
 
Ubuciko bomlomo slides
Ubuciko bomlomo slidesUbuciko bomlomo slides
Ubuciko bomlomo slides
sbusiso khumalo
 
ukwakheka kolimi
ukwakheka kolimiukwakheka kolimi
ukwakheka kolimi
Phumzile Sibiya
 
Isifundo sezincazelo
Isifundo sezincazelo   Isifundo sezincazelo
Isifundo sezincazelo
Sinamile Gabela
 
Inkondlo
InkondloInkondlo
IZINHLOBO ZEMISHO.pptx
IZINHLOBO ZEMISHO.pptxIZINHLOBO ZEMISHO.pptx
IZINHLOBO ZEMISHO.pptx
NJABULOTALIYANA
 
L6 izibongo zika mpande amazwibela
L6 izibongo zika mpande   amazwibelaL6 izibongo zika mpande   amazwibela
L6 izibongo zika mpande amazwibela
Sduduzo Buthelezi
 
Izinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisa
Izinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisaIzinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisa
Izinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisa
laurencia Motloung
 
Isizulu ulimi lwasekhaya
Isizulu ulimi lwasekhayaIsizulu ulimi lwasekhaya
Isizulu ulimi lwasekhaya
Nozipho Lungile Poswa
 
Ukuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswaUkuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswa
Nonhlanhla Manana
 
Isakhiwo somdlalo
Isakhiwo somdlaloIsakhiwo somdlalo
Isakhiwo somdlalo
Sibusiso Buthelezi
 
Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)
lucas Tshabalala
 
Ukulwangisa
UkulwangisaUkulwangisa
Ukulwangisa
MTHOKOZISI NTOKOZO
 
Isifundo sezincazelo
Isifundo sezincazeloIsifundo sezincazelo
Isifundo sezincazelo
Mayenziwe Mahlangu
 

What's hot (20)

FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.
FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.
FET Phase IsiZulu Language Caps Doc.
 
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
409581744-MTSHALI-BONGUMENZI.pdf
 
Isizulu izinhlobo zamabizo.pptx
Isizulu izinhlobo zamabizo.pptxIsizulu izinhlobo zamabizo.pptx
Isizulu izinhlobo zamabizo.pptx
 
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
Izinkondlo zika bw vilakazi(1)
 
Imifanekisomqondo
ImifanekisomqondoImifanekisomqondo
Imifanekisomqondo
 
Ukuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondloUkuhluzwa kwezinkondlo
Ukuhluzwa kwezinkondlo
 
Ukulumbana konkamisa(1)
Ukulumbana konkamisa(1)Ukulumbana konkamisa(1)
Ukulumbana konkamisa(1)
 
Ubuciko bomlomo slides
Ubuciko bomlomo slidesUbuciko bomlomo slides
Ubuciko bomlomo slides
 
ukwakheka kolimi
ukwakheka kolimiukwakheka kolimi
ukwakheka kolimi
 
Isifundo sezincazelo
Isifundo sezincazelo   Isifundo sezincazelo
Isifundo sezincazelo
 
Inkondlo
InkondloInkondlo
Inkondlo
 
IZINHLOBO ZEMISHO.pptx
IZINHLOBO ZEMISHO.pptxIZINHLOBO ZEMISHO.pptx
IZINHLOBO ZEMISHO.pptx
 
L6 izibongo zika mpande amazwibela
L6 izibongo zika mpande   amazwibelaL6 izibongo zika mpande   amazwibela
L6 izibongo zika mpande amazwibela
 
Izinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisa
Izinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisaIzinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisa
Izinguquko zemisindo uma silwangisa, singwaqazisa nalapho sinkankazisa
 
Isizulu ulimi lwasekhaya
Isizulu ulimi lwasekhayaIsizulu ulimi lwasekhaya
Isizulu ulimi lwasekhaya
 
Ukuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswaUkuvezwa kwabalingiswa
Ukuvezwa kwabalingiswa
 
Isakhiwo somdlalo
Isakhiwo somdlaloIsakhiwo somdlalo
Isakhiwo somdlalo
 
Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)Izinkondlo1(2)
Izinkondlo1(2)
 
Ukulwangisa
UkulwangisaUkulwangisa
Ukulwangisa
 
Isifundo sezincazelo
Isifundo sezincazeloIsifundo sezincazelo
Isifundo sezincazelo
 

Viewers also liked

Imikhakha
ImikhakhaImikhakha
Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2
Themba Mphiti
 
Authenctic activities, accounting ,companies
Authenctic activities, accounting ,companiesAuthenctic activities, accounting ,companies
Authenctic activities, accounting ,companies
Gugu Princess Mvubu
 
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Amin Saqi
 
Feminizimu
FeminizimuFeminizimu
Isifundo sezincazelo siyaqhutshwa
Isifundo sezincazelo   siyaqhutshwaIsifundo sezincazelo   siyaqhutshwa
Isifundo sezincazelo siyaqhutshwa
Mlando Prosperity
 
Amakhalikhuleyitha
AmakhalikhuleyithaAmakhalikhuleyitha
Amakhalikhuleyitha
Hendricks Andre
 
Nano’ and ‘Living’ matter
Nano’ and ‘Living’ matterNano’ and ‘Living’ matter
Nano’ and ‘Living’ matter
Alokmay Datta
 
Sicikoza ngosiba
Sicikoza ngosibaSicikoza ngosiba
Sicikoza ngosiba
Xolani Knowledge Dlamini
 
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembeziUmlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Mlando Prosperity
 
Ithiyori ye feminizimu
Ithiyori ye feminizimuIthiyori ye feminizimu
Ithiyori ye feminizimu
Sanele Myeni
 
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna NovelUdweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Thuli Zungu
 
Izinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakaziIzinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakazi
Ntombenhle Mlangeni
 
Imbongi zika zulu
Imbongi zika zuluImbongi zika zulu
Imbongi zika zulu
Lovemore Malaki
 
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibekoNDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
Lovemore Malaki
 

Viewers also liked (16)

Imikhakha
ImikhakhaImikhakha
Imikhakha
 
Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2Ukulumbana konkamisa 2
Ukulumbana konkamisa 2
 
Isilandiso
IsilandisoIsilandiso
Isilandiso
 
Authenctic activities, accounting ,companies
Authenctic activities, accounting ,companiesAuthenctic activities, accounting ,companies
Authenctic activities, accounting ,companies
 
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
Analyzing S13 QKDC Protocol (Persian)
 
Feminizimu
FeminizimuFeminizimu
Feminizimu
 
Isifundo sezincazelo siyaqhutshwa
Isifundo sezincazelo   siyaqhutshwaIsifundo sezincazelo   siyaqhutshwa
Isifundo sezincazelo siyaqhutshwa
 
Amakhalikhuleyitha
AmakhalikhuleyithaAmakhalikhuleyitha
Amakhalikhuleyitha
 
Nano’ and ‘Living’ matter
Nano’ and ‘Living’ matterNano’ and ‘Living’ matter
Nano’ and ‘Living’ matter
 
Sicikoza ngosiba
Sicikoza ngosibaSicikoza ngosiba
Sicikoza ngosiba
 
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembeziUmlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
Umlando omfishane nemisebenzi ka nyembezi
 
Ithiyori ye feminizimu
Ithiyori ye feminizimuIthiyori ye feminizimu
Ithiyori ye feminizimu
 
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna NovelUdweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
Udweshu ( conflict) Bengihi lizokuna Novel
 
Izinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakaziIzinkondlo zika bw vilakazi
Izinkondlo zika bw vilakazi
 
Imbongi zika zulu
Imbongi zika zuluImbongi zika zulu
Imbongi zika zulu
 
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibekoNDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
NDEBELE POEMS - Inkondlo zikasibeko
 

Ulimi lwesizulu ulimi lwasekhaya