SlideShare a Scribd company logo
JAARVERSLAG

2011

       VERTEGENWOORDIGEN
         INFORMEREN
         UITWISSELEN
          ONTMOETEN
INHOUD
UBA is de enige organisatie die de
                   Woord van de Voorzitter en CEO       p.1
gemeenschappelijke belangen van
Belgische adverteerders        UBA in de pers              p.4, 9
vertegenwoordigt en hen helpt
                   Executive Committee             p.2
om zoveel mogelijk rendement
                   Raad van Bestuur 2011            p.3
te halen uit hun communicatie-    UBA overlegorganen             p.3
investeringen. Ze doet dat op basis
van 4 pijlers: vertegenwoordigen,   Visie, missie, waarden, strategie      p.5

informeren, uitwisselen en ont-    De 4 pijlers van UBA
moeten.
                    VERTEGENWOORDIGEN
                     De stem van de adverteerder       p.6
                    INFORMEREN
                     UBA Academy               p.10
                     Communication Management College    p.10
                     Communication Master Classes      p.11
                     UBA Services              p.14
                     UBA Publicaties             p.13
                    UITWISSELEN
                     Mediacommissies             p.15
                     Integrated Communication Board (ICB)  p.18
                     Expertise Centers            p.18
                     Tijdelijke werkgroepen         p.20
                    ONTMOETEN
                     UBA Summer BBQ             p.21
                     UBA Trends Day             p.21
                     UBA Book it               p.23
                     UBA Xmas lunch             p.23

                   Media-investeringen 2011 in Belgie     p.24

                   Waarom lid worden van UBA?         p.36

                   Het UBA Team - Ledenlijst
Jan Vandenwyngaerden        Chris Van Roey
WOORD VAN DE
VOORZITTER EN CEO
2011 was voor UBA een succesvol jaar     • ROCI (Return on Communication In-       • Duurzaamheid is niet langer een
waarbij we de vier strategische pijlers –   vestment) is de absolute topprioriteit.     modewoord maar een fundamentele
vertegenwoordigen, informeren, uitwis-     Alle actoren moeten extra inspan-        en onomkeerbare beweging. Bedrij-
selen en ontmoeten - verder versterkt     ningen leveren om de effectiviteit        ven hebben vandaag de plicht om
hebben. We organiseerden heel wat acti-    van commerciële communicatie te         economische, ecologische en sociale
viteiten, waarvan u de samenvattingen in    maximaliseren en te bewijzen. UBA        factoren in evenwicht te brengen.
dit jaarverslag kunt nalezen.         zal in zijn MediaCommissies, Exper-       Voor ons vak betekent dit dat we op
                        tise Centers en trainingen prioritair      een maatschappelijk verantwoorde
Opmerkelijk waren onder andere het       aandacht blijven besteden aan ROCI.       manier moeten communiceren.
aantal dossiers waarin UBA een actieve                             Als sector moeten we alle mogelijke
rol gespeeld heeft om de belangen van de   • Bijkomende inspanningen zijn nodig        inspanningen doen om te voldoen aan
adverteerder te vertegenwoordigen,       om bij alle marktspelers nieuw talent      de behoeften van vandaag zonder de
de substantiële uitbreiding van het trai-   aan te trekken en verder te ontwik-       toekomst in het gedrang te brengen.
ningsaanbod in UBA Academy, de nieuwe     kelen. We hebben nood aan bouwers
Expertise Centers en de succesvolle net-    van sterke merken. Investeringen in      • Zelfregulering tenslotte is nodig om
werkingevenementen. Ook de grondige      opleiding, onderzoek en kennisuitwis-      verantwoordelijkheid op te nemen
vernieuwing van de EFFIE Awards is een     seling zijn daarbij onontbeerlijk.        voor de inhoud en de verspreiding
mijlpaal: zowel de manier van jureren als   UBA heeft daartoe het trainingsaan-       van reclame-uitingen. Het reclame
de ‘award ceremony’ zitten in een nieuw    bod van UBA Academy substantieel         makende bedrijfsleven stelt regels
kleedje. Daarnaast werkte het UBA Team     uitgebreid. En uiteraard blijven de       op waaraan reclame moet voldoen.
samen met het Executive Committee       Mediacommissies en de Expertise         Reclame-uitingen die daartegen
en de Raad van Bestuur een ambitieus      Centers een ideaal platform voor ken-      zondigen, moeten snel worden ge-
strategisch plan 2012-2015 uit. Dit plan    nisuitwisseling tussen de leden.         weerd en gecorrigeerd. Dit is de enige
legt de fundamenten voor een verdere                              manier om een halt toe te roepen aan
gezonde groei van onze organisatie.     • Transparantie is een belangrijk aan-       de ongebreidelde regelneverij van de
                        dachtspunt om het vertrouwen tussen       overheid die remmend werkt op de
Ons vakgebied blijft snel en turbulent     de verschillende partners in de sector      economische groei.
evolueren. Volatiliteit, onzekerheid, com-   te bestendigen. UBA blijft belangrijke
plexiteit en ambiguïteit zijn veelgehoorde   inspanningen leveren om in België       UBA is een professionele, dynamische
typeringen van de huidige situatie. In een   een transparante communicatie- en       en collegiale vereniging die steeds meer
dergelijke periode biedt het bundelen van   mediaomgeving te bewerkstelligen en      waarde biedt aan zijn leden. Uw lidmaat-
de krachten van de adverteerders bin-     verdedigt in die zin de belangen van      schap is belangrijk voor onze groeiende
nen UBA een grote meerwaarde voor de      de adverteerders bij de verschillende     dienstverlening. Wij danken u dan ook
individuele leden.               actoren.                    voor uw blijvende steun en vertrouwen.

De uitdagingen voor onze sector blijven                                     Met collegiale groeten,
in de volgende jaren groot. Daarbij zijn
volgende kritische succesfactoren, waar-
aan we extra aandacht zullen schenken
bij UBA, uitermate belangrijk: ROCI,
talent, transparantie, duurzaamheid en                          Jan Vandenwyngaerden Chris Van Roey˚
zelfregulering.                                      Voorzitter UBA    CEO UBA
EXECUTIVE COMMITTEE
            Jan Vandenwyngaerden,           Chris Van Roey,˚

            CEO - Palm Breweries,           CEO - The House of Brands,
            Voorzitter UBA               CEO UBA
            Philippe Wallez,              Annie Courbet,

            Marketing Directeur – ING,         Marketing Directeur Fintro (BNPP Fortis),
            Ondervoorzitter UBA            Ondervoorzitter UBA
            Marc Frederix,               Nils van Dam,

            Marketing Directeur – Nationale Loterij,  Country Manager - Unilever,
            Schatbewaarder UBA             Secretaris UBA
            Herman Boonen,               Saskia Schatteman,

            Strategic Development Officer, Securex,  CMO Lead, Microsoft,
            Adviseur UBA                Adviseur UBA
2

UBA Jaarverslag 2011
UBA
RAAD VAN                            OVERLEG-
BESTUUR 2011                          ORGANEN
                                Mediacommissies
                                TV
 Tom Steppe       AB INBEV               Voorzitter : Luc Van Wichelen - Kraft Benelux
 Francis Debeuckelaere  BACARDI-MARTINI            Press – Radio – Out of Home
                                Voorzitter : Paul Daels - KBC
 Bart Vandesompele    BASE*                 Ondervoorzitter : Nathalie Schor - Record Bank
 Anna Grassano      BEIERSDORF              Digital & Mobile
 Kris Vervaet      BELGACOM GROUP            Voorzitter : Stephane Vermeiren - Rabobank.be
                                Ondervoorzitter : Jérémy Depauw - Danone
 Annie Courbet      BNPP FORTIS
 Sylviane Bockourt    CARREFOUR
 Michel De Bolle     CITIBANK               Werkgroepen
 Thomas Peters      COCA-COLA               Advertising & Children / Healthy Lifestyles
 Cécile Béliot      DANONE                Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA
                                Integrated Communication Board
 François Vandivieso   DELHAIZE*               Voorzitter : Benoît Crochelet - Electrabel
 Dirk Smet        BELFIUS
 Marc Donner       D’IETEREN
 Benoît Crochelet    ELECTRABEL              Expertise Centers
                                Point-of-Sales Communication
 Anne-Françoise Piette  EUROSTAR*               Voorzitter : Bruno Geerkens - DB Apparel
 Jean-Baptiste Santoul  HENKEL                Research – Consumer Management Insights
 Philippe Wallez     ING                  Voorzitter : Marc Immer - bpost
                                Ondervoorzitter : Corinne Fermyn - KBC
 Jan Gysels       KBC
                                Research – Panels
 Marc Vermeulen     KRAFT FOODS*             Voorzitter : Bart Pelgrims - Coca-Cola
 Rik Duyck        LANDBOUWKREDIET            Responsible Communication
 Eric Vergès       L’ORÉAL                Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA
                                Social Media
 Valérie Struye     MARS BELGIUM             Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA
 Stéphane Beaudouin   MOBISTAR               Sponsoring & Event Communication
 Marc Frederix      NATIONALE LOTERIJ           Voorzitter : Delphine Baise - ING Belgium
 Vincent De Clippele   NESTLÉ                Employer Communication
                                Voorzitter : Sandra Vandorpe - Belgacom
 Jan Vandenwyngaerden  PALM BREWERIES            Ondervoorzitter : Frédéric Williquet - SD Worx
 Luc Suykens       PROCTER & GAMBLE
 Peter Pintens      SARA LEE
 Herman Boonen      SECUREX                CIM
                                (Centrum voor Informatie over de Media)
 Sigrid Van den Houte  TELENET
                                Fabienne Close - L’Oréal
 Chris Van Roey     THE HOUSE OF BRANDS
                                Yves De Voeght - Coca-Cola
 Nils van Dam      UNILEVER               David Debie - Henkel
                                Nathalie Hublet - UBA
                                Patrick Steegmans - Nationale Loterij
             * Mandaat afgelopen volgens art. 14  Caroline Van den Abeelen - Unilever
              van de statuten           Kristine Verhelst - Belgacom           3
4

UBA Jaarverslag 2011
VISIE                       MISSIE
       Verantwoorde communicatie             UBA helpt adverteerders het rendement
       leidt tot geïnformeerde consumenten,        van hun communicatie-investeringen
       een gezonde en groeiende economie,         te maximaliseren door de effectiviteit,
       een open en innovatieve maatschappij.       de efficiëntie en de duurzaamheid van
                                communicatie te stimuleren in een
                                open en transparante communicatie-
                                omgeving.
       WAARDEN                      STRATEGIE
       UBA is professioneel, dynamisch          De basisstrategie van UBA
       en collegiaal.                   kan worden samengevat
                                in vier kernwoorden:
                                > vertegenwoordigen;
                                > informeren;
                                > uitwisselen;
                                > ontmoeten.
UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de
verschillende partijen van de reclame-industrie. UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkend
gedrag in de hand te werken en zal niet betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met het
mededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken. UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam
van haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving.
                                                          5
VERTEGENWOORDIGEN
    UBA luistert naar haar leden,   > UBA PARTICIPEERT              • de Jury voor Ethische Praktijken
    peilt hun aandachtspunten     • het Centrum voor Informatie over       inzake Reclame (JEP) maakt deel
    en analyseert hun opinies.      de Media (CIM) stelt zich tot doel om    uit van de Raad voor de Reclame (zie
    Op basis hiervan formuleren      op permanente en regelmatige basis     hieronder) en is een zelfregulerend
    we duidelijke standpunten       nauwkeurige en betrouwbare gegevens     orgaan dat onderzoekt of reclame-
    die we kenbaar maken aan       te leveren, die noodzakelijk zijn voor   boodschappen die verspreid worden
    alle relevante professionele,     de objectieve weergave en de optima-    via de media in overeenstemming zijn
    economische, maatschappelijke     lisering van de reclamebestedingen in    met de regels inzake reclame-ethiek.
    en politieke actoren. UBA is     België. UBA maakt met 6 bestuurders     UBA heeft twee juryleden in de Jury
    dan ook dé gesprekspartner bij    deel uit van de Raad van Bestuur;      van Eerste Aanleg en twee juryleden
    uitstek voor media, beroeps- en  • Conseil Supérieur de l’Audiovisuel      in de Jury van Hoger Beroep;
    sectorverenigingen en overheden.   (CSA) is de regulator voor audiovisuele  • de Raad voor de Reclame (RvR)
                       media in Wallonië en Brussel. UBA is    promoot de economische en sociale
                       plaatsvervangend lid in het Adviescol-   rol van de Belgische reclamesector en
                       lege;                    verdedigt de meerwaarde van publi-
                      • EFFIE Awards Belgium bekroont        citaire communicatie voor de consu-
                       jaarlijks de beste communicatiecam-     ment. UBA draagt bij tot de financie-
                       pagnes waarvan bewezen is dat deze     ring van de RvR en is ondervoorzitter
                       effectief gewerkt hebben. Dit is een    van de vereniging;
                       samenwerking van ACC, (Associa-      • de World Federation of Advertisers
                       tion of Communication Companies),      (WFA) verdedigt adverteerdersbelan-
                       STIMA (Stimulating Marketing) en      gen op Europees en wereldwijd niveau.
                       UBA, waarbij UBA voorzitter is van de    Daarnaast is dit een globaal platform
                       vereniging en verantwoordelijk voor     voor kennisuitwisseling.
                       alle aspecten van de EFFIE jury. UBA    UBA is, samen met een zestigtal an-
                       heeft zich in 2011 eveneens financieel    dere nationale adverteerdersverenigin-
                       garant gesteld voor EFFIE Awards      gen, lid van deze vereniging en maakt
                       Belgium;                  deel uit van het Executive Committee.


6

UBA Jaarverslag 2011
Op ‘the wall’ in de vergaderzaal bij UBA hangen kadertjes met de logo’s van            Chris Van Roey en Jan Vandenwyngaerden
 alle leden.
> UBA OVERLEGT                     • de verschillende media-associaties,   > UBA GAF EXTRA
 INTENSIEF MET                       mediagroepen en mediaregies voor     AANDACHT AAN
• de Association of Communication              alle onderwerpen die verband houden  • VRT-beheersovereenkomst
 Companies (ACC) voor onderwerpen             met de respectievelijke media.      2012-2016. Samen met UBA
 die verband houden met de relatie tus-          De mediaregies nemen ook regelmatig    Mediacommissie TV en het Executive
 sen adverteerders en reclamebureaus.           deel aan de Mediacommissies en zor-    Committee werd een gedetailleerd
 We ontwikkelen en publiceren een             gen eveneens voor gespecialiseerde    voorstel uitgeschreven en besproken
 aantal gemeenschappelijke docu-              trainingen.                met de verschillende partijen. Het
 menten die de samenwerking tussen                                  standpunt werd vervolgens toegelicht
 adverteerders en reclamebureaus            Daarnaast neemt UBA contact op met      in de Mediacommissie van het Vlaams
 structureren en vereenvoudigen.            alle relevante professionele, economi-    Parlement en heeft een onmisken-
 UBA doet eveneens regelmatig een           sche, maatschappelijke en politieke      bare invloed gehad op de uiteindelijke
 beroep op individuele ACC-leden voor         spelers rond onderwerpen waarvoor het     beheersovereenkomst;
 het geven van trainingen;               belangrijk is om de gezamenlijke stand-  • Media-audits zijn belangrijk voor
• de United Media Agencies (UMA) voor          punten van de adverteerders te vertegen-   adverteerders, vooral voor de evalu-
 alle onderwerpen die verband houden          woordigen en te verdedigen.          atie en de internationale benchmark
 met de relatie tussen adverteerders en                               van het medium televisie. UBA is
 mediacentrales. Individuele leden van         Ook heeft UBA haar standpunten meer-     gestart met overleg met UMA, media-
 UMA bekleden een belangrijke rol in          maals uiteengezet tijdens presentaties    auditors (Accenture en Ebiquity) en
 UBA-mediacommissies en staan ga-           voor diverse doelgroepen, onder meer     vertegenwoordigers van mediaregies
 rant voor een nauwkeurige en correcte         bij BMMA, Cercle de Wallonie, EHSAL      om de kwaliteit van de media-audits in
 analyse en interpretatie van mediacij-        Management School, Ekonomika Alumni,     België te verbeteren;
 fers. Daarnaast doet UBA regelmatig          KULeuven, Staten-Generaal van de Media   • het bereik van de Nielsen-studie werd
 een beroep op individuele UMA-leden          van het Parlement van de Franstalige     in overleg met UBA uitgebreid met
 voor het geven van gespecialiseerde          Gemeenschap, Mediacommissie van        Cora, Makro en Metro. Hierdoor krij-
 trainingen in verband met media;           het Vlaams Parlement, Vrije Universiteit   gen fmcg-adverteerders (fast moving
                            Brussel, enz...                consumer goods) een vollediger beeld
                                                   van de markt en de marktevolutie;


                                                                        7
Chris Van Roey introduceert de auteur op een  Op weg naar de jaarlijkse UBA BBQ eind   Jan Vandenwyngaerden verwelkomt de
     UBA Book it event.               augustus.                  congresgangers op UBA Trends Day.
    • voor commerciële communicatie van       • na de overname van SBS bevroeg       > DE STEM VAN
      OTC-producten (geneesmiddelen zon-       UBA zijn leden over de impact van      DE ADVERTEERDER
      der doktersvoorschrift) legde UBA de      deze overname. Op vraag van de       In 2012 zal UBA de belangen van de
      eerste beginselen van een autoregu-       mededingingsautoriteiten communi-     adverteerders blijven verdedigen en de
      leringsstructuur en een autodiscipli-      ceerde UBA haar standpunt aan de      positieve rol van commerciële communi-
      naire code samen met BACHI (Belgian       overheid;                 catie in economie en maatschappij blijven
      Association of Consumer Healthcare      • de implementatie van de Europese      benadrukken. Daarnaast zal UBA actie
      Industry);                   Richtlijn betreffende privacy en elek-   voeren tegen maatregelen die de efficiën-
    • de EFFIE Awards Begium werden           tronische communicatie werd door      tie en de effectiviteit van communicatie
      grondig geherstructureerd en de         UBA van nabij gevolgd. UBA nam hier    ondermijnen. UBA treedt naar voor als
      juryregels zijn hervormd;            een duidelijk standpunt in dat aan de   een representatieve en verantwoordelijke
    • in het kader van de Staten-Generaal        diverse instanties werd overgemaakt;    woordvoerder van de adverteerders en als
      van de Media in het Parlement van      • een ontwerp van koninklijk besluit     verdediger van eerlijke, respectvolle en
      de Franstalige Gemeenschap is UBA        (KB) stelde voor om complexe vermel-    duurzame commerciële communicatie.
      gehoord over het onderwerp ‘Pluralité      dingen te verplichten op de communi-
      des médias et des contenus, fragmen-      catie voor alle consumentenproducten
      tation des audiences, un défi perma-       die gebruik maken van elektromag-
      nent pour les annonceurs’;           netische radiogolven, waaronder
    • ICANN (Internet Corporation for          mobiele telefoons. UBA formuleerde
      Assigned Names and Numbers) keurde       een duidelijk negatief advies dat vol-
      een voorstel goed om nieuwe zoge-        ledig gevolgd werd door de Sectorraad
      noemde ‘generieke top-level-domeinen’      Media van de SARC (Strategische
      (gTLD) te creëren. Aangezien dit plan      Adviesraad voor Cultuur, Jeugd,
      voor merken ernstige legale en financi-     Sport en Media).
      ele risico’s met zich brengt, publiceerde
      UBA hierover een standpunt voor de mi-
      nister, de bedrijfswereld en de internet-
      autoriteiten. Samen met WFA tekende                             Meer informatie?
      UBA bij ICANN protest aan;                                  Contacteer Chris Van Roey˚, CEO,
                                                     chris@ubabelgium.be
8

UBA Jaarverslag 2011
9
INFORMEREN
                                                  Deelnemers tijdens een workshop over
                                                  creativiteit.
     > UBA ACADEMY                 > COMMUNICATION              EXPERTEN COMMUNICATION MANAGE-

       UBA Academy is één van de grote       MANAGEMENT COLLEGE            MENT COLLEGE:

       troeven van het lidmaatschap van      Het erg gewaardeerde Communica-      • Stéphane Buisseret - CEO AIR

       UBA. Onder de noemers Commu-        tion Management College is opgestart   • Hans Cools – Algemeen directeur van

       nication Management College en       in 2008. Een vierdaagse opleiding      de afdeling Magazines Sanoma Media

       Communication Master Classes biedt     biedt junior verantwoordelijken bij de    Belgium

       ze sterke communicatie-opleidingen     adverteerders een brede communica-    • Nicolas De Bauw – Directeur Klanten-

       aan. Deze zijn opgezet om de adver-    tiecursus die hen alle facetten van het   beheer Famous

       teerders te helpen bij het ontwikkelen   vak leert kennen. Liefst 15 erkende    • Patrick De Pelsmacker – Hoogleraar

       van hun competenties en om hun       experts, die allemaal een sterke repu-    marketing aan de universiteit Antwer-

       onmiddellijke efficiëntie te verbeteren   tatie hebben in hun domein, staan in     pen en de universiteit Gent

       in een complexe en permanent ver-     voor de lessen. Kenmerkend voor de    • Dominique De Ville – Directeur

       anderende omgeving. De kwaliteit van    opleiding is dat ze bijzonder concreet    Omnicom-MediaGroup/OMD

       de inhoud en van de lesgevers staat bij  en praktisch gericht is. De lesgevers   • Veerle De Vos – Directeur Klantenbe-

       de opleidingen centraal. UBA schakelt   larderen hun uiteenzettingen met een     heer Mortierbrigade

       enkel erkende communicatie-experts     hele reeks sprekende voorbeelden en    • Wout Dockx – Mediaman

       in die gemotiveerd zijn om op een     actuele case studies. Als ondersteu-   • Bruno Liesse - Directeur Deepblue

       interactieve en praktische manier     ning wordt ook wat meer theoretische   • Bart Lombaerts – Hoofdredacteur

       hun expertise aan de deelnemende      kennis aangereikt. De deelnemers       Media Marketing

       adverteerders door te geven.        doen ook zelf actief mee via het uit-   • Pierre Mathelart – Algemeen directeur
                            werken van een aantal praktijkcases.     VV-Group (Wanabe, Tayo, ByWanabe)

       Bij UBA is het de gewoonte dat       Het programma loopt over vier       • Antony Slabinck - CEO LBI

       zowel lesgevers als deelnemers hun     maanden, met één dag opleiding      • Stephan Smets – Algemeen directeur

       moedertaal spreken, al kunnen goed     per maand. Elk jaar vinden twee       N’lil

       tweetalige lesgevers ook vlot afwisse-   cycli plaats: één in de lente en één in  • Fons Van Dyck – Algemeen directeur

       len, of Engels spreken. Een passieve    de herfst. In 2011 hebben 70 jonge      Think/BBDO

       tweetaligheid is dus een basisvereiste   communicatieprofessionals met veel    • Dominique Vercraeye - Algemeen

       voor de meeste van onze opleidingen.    enthousiasme aan het programma        directeur TNS Dimarso en TNS Media
                            deelgenomen.               • Kristin Verellen – Partner Peel
10                                                  The Onion

 UBA Jaarverslag 2011
De opleidingen zijn een ideale manier om te leren van collega-                     Deelnemers worden uitgenodigd om hun visie te
 adverteerders.                                             geven op de nieuw verworven kennis.
> COMMUNICATION                     • Hoe vergoed ik mijn agentschap?        • Hoe kan ik de efficiëntie van mijn spon-
 MASTER CLASSES                      Marc Frederix – Nationale Loterij - 24/03   soringacties verhogen?
 De Communication Master Classes            • Presenteren met pit.               David Sempels – AB Inbev - 08/12
 zijn korte opleidingen van een halve           Sylvie Verleye - 26/04           • Online mediaplanning begrijpen in de
 dag die bedoeld zijn om een bepaald          • Hoe maximaliseer ik de relatie met        praktijk.
 thema uit te spitten. Elke opleiding           mijn mediabureau?               Hugues Rey – Havas Media - 08/12
 behandelt een specifiek onderwerp en            Gino Baeck – Mindshare en Laura Bus-    • Hoe omgaan met journalisten en een
 gaat daar, rekening houdend met de            selot – Zenith - Optimedia - 17/05       interview voorbereiden?
 realiteit van de markt, uitgebreid op in.       • Hoe geef ik een goede briefing? Anne-       Frank Van Oss - OIC - 13/12
 De lesgevers zijn geen generalisten,           Françoise Piette – Eurostar en Bert
 maar gereputeerde professionals uit            Denis – TBWA - 09/06            Op 29 november 2011 vond een eer-
 het bedrijfsleven die hun kennis komen        • Hoe kan ik de sociale media in mijn B2C    ste bijzonder succesrijk ‘in company’
 delen. Ze leggen alle evoluties van het          communicatie integreren?          Communication Master Class plaats bij
 vak uit, presenteren sprekende cases,           Bert Van Wassenhove – Ibert - 13/09     Belgacom, waar 34 medewerkers van de
 geven gouden tips en leggen de nood-         • Wettelijke aspecten van de          departementen communicatie en marke-
 zakelijke stappen uit om het thema aan          communicatie – Auteursrechten en      ting deelnamen aan de Master Class rond
 te pakken. De deelnemers krijgen een           communicatiecontract.            ‘De stappen van een goede briefing’.
 schat aan informatie die ze dadelijk in          Koan – Advocaten Andries Hofkens &
 de praktijk kunnen omzetten.               Olivia Battard - 29/09           AANBOD NOG RUIMER IN 2012
 Het aantal inschrijvingen per sessie is        • Hoe integreer ik sociale media in mijn    In mei 2011 werd het UBA Team versterkt
 beperkt om de uitwisseling van ideeën           B2B-communicatie ?             met een training manager, Anne-Sophie
 zo optimaal mogelijk te laten verlopen.          Bert Van Wassenhove – Ibert - 04/10     Vilain, die zich toegelegd heeft op de
                            • De inzet van een geïntegreerde        sterke uitbreiding van het aanbod oplei-
 Om te beantwoorden aan de groeiende            marketingcommunicatie begrijpen.      dingen. Ons nieuw opleidingsprogramma
 nood aan opleidingen voor de               Sylvie Bové – Velvet Agency - 14/10     werd gelanceerd in september 2011. We
 marketing- en communicatieprofes-           • Een mediaplan leren begrijpen en       behandelen nu nagenoeg elk aspect van
 sionals heeft UBA Academy het               evalueren. Wout Dockx – GRP - 14/10     het communicatievak en de frequentie
 aanbod uitgebreid. In 2011 zijn 12          • Hoe kan ik de impact van mijn com-      werd opgevoerd naar één opleiding per
 sessies georganiseerd, waaraan 200            municatie meten? Dominique Vercraeye    week (buiten verlofperiodes).
 professionals hebben deelgenomen.             – TNS Media - 28/10                                     11
Kristin Verellen van Peel the Onion, één van  Een aandachtige deelnemer.            Op het einde van de opleiding ontvangen de
      de sprekers van de opleiding voor junior                             deelnemers een certificaat.
      medewerkers.
     Het aanbod in 2012 is dus zeer ruim en
     biedt een brede waaier van opleidingen        KERNCIJFERS VAN UBA ACADEMY

     in de volgende domeinen: strategie,         In 2011 volgden 70 jonge communicatieprofessionals het Communication
                               Management College en 200 deelnemers de Master Classes.   NIEUW
     agentschapsrelaties, media, metingen,
     deontologie, vaardigheden, communica-                                            7
                               Sterke stijging in aantal Master Classes:            Media Xperiences
     tie, Media Xperience.


     Al deze opleidingen zijn inbegrepen in het
     lidgeld voor UBA-leden. Niet-leden zijn
     eveneens welkom en betalen 300 euro
     voor de Communication Master Classes
     (een halve dag) en 2.400 euro voor het
     Communication Management College               8               14               26
                                Master Classes         Master Classes         Master Classes
     (4 dagen).
                                   2010              2011               2012

     NIEUW IN 2012
                             KWALITEITSGARANTIE
     De Media Xperiences, sessies die binnen
                             Elke opleiding wordt minutieus voorbe-
     de media zelf georganiseerd worden. Eén
                             reid en de deelnemers krijgen ook de
     vrijdag per maand nemen we een kijkje
                             kans om hun evaluatie te geven, zowel
     achter de schermen van een medium en
                             naar inhoud als naar het dynamisme en
     deelnemers nemen actief deel aan het
                             de aanpak van de spreker. Voor een over-
     creatieproces van het medium.
                             zicht van getuigenissen van de deelne-
     Het volledige programma is beschikbaar
                             mers verwijzen we naar de site van
     op www.ubabelgium.be. Het programma
                             UBA en de rubriek ‘Het woord aan
     evolueert volgens de actualiteit en de
                             de deelnemers’.
     noden van de adverteerders en wordt
     dus regelmatig bijgewerkt.
                                                      Meer info over onze opleidingen?
                                                      Contacteer Anne-Sophie Vilain,
                                                      Training Manager,
                                                      annesophie@ubabelgium.be
12

 UBA Jaarverslag 2011
UBA-leden kunnen via de website ‘Advertiser Guidelines’ downloaden over uiteenlopende        UBA website houdt u op de hoogte van de
 onderwerpen.                                             activiteiten, opleidingen en weetjes uit de
                                                    sector.
> UBA PUBLICATIES                   • meting van de impact van in-store      website? De voordelen om in te loggen
ADVERTISER GUIDELINES                   communication.               op de website zijn talrijk:
Uit de samenwerking tussen adverteer-         Bovenstaande gidsen zijn slechts enkele    • u hebt toegang tot de informatie die
ders onderling en met vakorganisaties         van de vele documenten en presentaties      voorbehouden is voor UBA-leden;
groeit vaak de behoefte om bepaalde          die UBA-leden kunnen raadplegen via onze    • als u zich wilt inschrijven voor een
informatie te bundelen in een gids of         website. We publiceren er niet enkel onze     event of opleiding, hoeft u uw per-
handleiding. Die zijn dan het resultaat        eigen gidsen, maar ook die van vakvereni-     soonsgegevens niet meer in te vullen
van gezamenlijk werk geleverd tijdens         gingen zoals de WFA (World Federation of     en hebt u automatisch recht op de
een UBA Werkgroep (zie hoofdstuk           Advertisers) en de EACA (European         ledenprijs;
uitwisselen).                     Association of Communication Agencies)     • u doet een beroep op UBA Services
Onze UBA Advertiser Guidelines zijn          die de steun van UBA krijgen.           voor onder meer juridisch advies
talrijk en overkoepelen uiteenlopende on-       Het volledige overzicht vindt u op onze      (UBA Legal Line), media-informatie
derwerpen. Zo publiceerden we in 2011:        website bij Informeren/Publicaties. Alle     (UBA Media Glance) en het posten van
• in-store communication;               gidsen zijn gratis downloadbaar voor leden.    open jobs (UBA Job Line);
• communication agency contract;                                   • u downloadt UBA Advertiser
• communication agency evaluation.          UBA WEBSITE, UBA E-NEWS EN SOCIALE        Guidelines;
                           MEDIA                     • u raadpleegt de verslagen van Media-
Een greep uit eerder uitgegeven publicaties:     Onze website is een belangrijk instru-      commissies, Werkgroepen en Expertise
• remuneratiegids;                  ment waarmee we onze leden op de         Centers;
• the client brief;                  hoogte houden en met hen communice-      • u kunt uw gegevens altijd en overal
• digital marketing contract;             ren. UBA-leden weten dat alle relevante      beheren, en dus een adresverandering,
• media audit;                    informatie er te vinden is: de agenda       nieuw e-mailadres of nieuwe functie
• gedragscode voor bureaucompetities.         van alle UBA activiteiten, opleidingen en     invoeren;
                           vergaderingen, verslagen en presentaties    • ook uw paswoord veranderen is heel
In 2012 werken we o.a. aan volgende gidsen:      en tal van nuttige gidsen.            eenvoudig.
• Social Media, hefbomen van een geïn-
  tegreerd communicatieplan;               UBA WEBSITE                  UBA E-NEWS
• evaluatiegrid voor sponsoringprojecten;       Elke medewerker van een bedrijf dat lid    Via de e-news, die verschijnt op het ritme
• Employer Communication: wat en           is bij UBA, krijgt een persoonlijke login en  van de actualiteit, houden we onze leden
  waarom;                      paswoord. Waarom inloggen op UBA-       op de hoogte van de weetjes uit de sector    13
UBA Job Line geeft een overzicht van de open  UBA is sinds 2010 actief op sociale media via  Benieuwd wie ingeschreven is voor UBA
      jobs bij de leden-adverteerders.        Twitter, Flickr en Linkedin.           Summer BBQ? U komt het te weten via
                                                      onze Web App voor smartphone.
     en berichten we over exclusieve voor-      UBA MEDIA GLANCE                 UBA JOB LINE
     delen zoals gratis plaatsen voor evene-     Soms is het handig om snel een inzicht te    Dankzij UBA Job Line kunnen onze
     menten of opleidingen. Ook onze events,     krijgen in mediabestedingen die relevant     leden-adverteerders hun openstaande
     opleidingen en vergaderingen worden       zijn voor uw bedrijf. UBA Media Glance      marketing- en communicatiejobs online
     erin aangekondigd. Om de e-news te ont-     geeft eerstelijnsinformatie over media-     plaatsen op UBA-website.
     vangen volstaat het dat we uw contactge-     bestedingen in België. Daarvoor doen       UBA-website wordt bezocht door vak-
     gevens opnemen in onze database.         wij een beroep op de MDB-databank.        organisaties, werkzoekenden en alle in
                             MediaXim biedt online toegang tot een      marketing en communicatie geïnteres-
       SOCIALE MEDIA                gedetailleerde databank van reclame-       seerde professionals. De jobs zijn niet

       twitter.com/ubabelgium           investeringen in de Belgische above-       alleen zichtbaar op onze website maar
                             the-line media. Investeringen kunnen       worden ook gepromoot via onze e-news-
       be.linkedin.com
                             per sector, per adverteerder en zelfs per    letter en via UBA-twitter.
       www.flickr.com/photos/ubabelgium
                             merk worden geanalyseerd.
       www.youtube.com/user/uba6009                                 ANDERE LEDENVOORDELEN
       www.ubabelgium.be/uba/view/nl/rss      Een greep uit de opzoekingen die wij voor    • UBA-leden krijgen regelmatig de
                             u kunnen doen:                   kans om gratis tickets te ontvangen
     > UBA SERVICES                  • hoeveel werd er het afgelopen jaar        voor evenementen of opleidingen van
     Deze eerstelijnsdiensten beantwoorden        geïnvesteerd in mijn sector?           andere organisaties;
     aan reële behoeften van onze leden-       • wat is mijn share of voice in de markt?    • UBA-leden krijgen korting als ze een
     adverteerders.                  • wat is de evolutie van de bestedingen       abonnement wensen te nemen op
                               in vergelijking met de voorgaande        Pub Magazine of Media Marketing;
     UBA LEGAL LINE                   jaren?                    • UBA-leden krijgen korting als ze ge-
     UBA Legal Line geeft eerstelijns legaal     • in welke media/titels adverteren mijn       bruik willen maken van de sprekers-
     advies. Elke adverteerder heeft wel eens      concurrenten?                  dienst ‘Read My Lips’.
     een prangende vraag over regelgeving of
                                                       Meer weten over onze diensten en
     wettelijke en juridische aspecten. Dankzij                             voordelen?
     onze samenwerking met de advocaten-                                 Contacteer Kristin Hannon,
     associatie KOAN kunnen we snel een                                 Communication & Loyalty Manager,
                                                       kristin@ubabelgium.be
     eerste antwoord bieden. Vragen worden
14    strikt vertrouwelijk behandeld.
 UBA Jaarverslag 2011
UITWISSELEN
                                         Deelnemers aan de Mediacommissie TV gaan
                                         in debat met mediaspecialisten.
UBA hecht veel belang aan het    > MEDIACOMMISSIES              Daarnaast werd een analyse toegevoegd
opbouwen en uitwisselen van     In de Mediacommissies (TV, Press –      over de correlatie tussen de economische
communicatie- en media-expertise.  Radio – Out of Home (PRO), Digital &     groei en de media-investeringen.
Regelmatig overleggen we met    Mobile) volgen adverteerders en externe   De cijfers zijn gebaseerd op publiek
onze leden, wisselen we ‘best-   mediaspecialisten de trends en evoluties   toegankelijke gegevens van de CIM,
practices’ uit en formuleren we   in de media. Ze bespreken opportunitei-   van ComScore en van het Federaal
standpunten die de mening van    ten en macro-economische evoluties.     Planbureau. De update van deze
de adverteerders weergeven.     Voor UBA-leden zijn deze vergaderingen    publicatie met de mediacijfers van 2011
                  een ideale gelegenheid om de actualiteit   vindt u vanaf p.24.
                  binnen de mediasector op de voet te vol-
                  gen en er zelfs op te anticiperen. Tijdens  MEDIACOMISSIE TV
                  deze meetings kunnen UBA-leden hun      De Mediacommissie TV ondersteunt de
                  mediakennis verder uitbouwen en de      ontwikkeling van een gezond en innove-
                  wijzigingen op de markt identificeren en   rend televisielandschap van hoogstaande
                  analyseren. We bespreken ook manieren    kwaliteit. Ze heeft daarbij oog voor
                  om de ROI te meten en volgen de macro-    alle aspecten die nodig zijn om tot een
                  economische evolutie van het bereik en    evenwichtig medialandschap te komen.
                  de kosten. Deze commissies zijn sinds    Naast het behoud van de kwaliteit van het
                  jaar en dag een uniek ontmoetingsplat-    bereik en van de dekkingsdoelstellingen,
                  form waar adverteerders en media open    volgen we ook de evoluties zoals digitale
                  met elkaar spreken over kansen en      televisie en uitgesteld kijken. We bespre-
                  toekomstige uitdagingen.           ken de nieuwste televisietrends (interac-
                                         tieve televisie, nieuwe formats, nieuwe
                  Meten is weten. Daarom publiceerde      spelers, enzovoort), de samenwerking
                  UBA in 2011 de kerncijfers van ‘Media-    tussen de marktspelers, de aspecten van
                  investeringen 2010 in België’. In deze    een duurzame concurrentie en we maken
                  publicatie werden de kerncijfers van de   technische en financiële analyses.
                  above-the-line-media in België uitvoerig
                  besproken.
                                                               15
Enkele deelnemers aan het debat over het televisielandschap in 2012 tijdens de Mediacommissie TV.
      Denis Masquelier,        Thierry Tacheny,        Ben Jansen,           Mark Coenen,          Yves Gerard,
      RTL Belgium.          SBS Belgium.          Vlaamse Media Maat-       VRT.              Regie Media Belge.
                                      schappij.
     Enkele realisaties in 2011:              Hoe zal het televisielandschap in 2012         MEDIACOMMISSIE PRESS - RADIO - OUT
     - analyse van trends en macro-            evolueren ?                       OF HOME
       economische ontwikkelingen in het         - de versnippering blijft aanhouden.          De Mediacommissie Press – Radio –
       Belgische audiovisuele landschap;           Er komen immers steeds meer gespe-         Out of Home buigt zich over alle aspec-
     - debat over en met de themazenders:           cialiseerde nichezenders, terwijl er te-      ten van print-, radio- en Out of Home-
       toegevoegde waarde, specifieke doel-          gelijk sterke zenders worden opgericht       reclame. Ze heeft met name oog voor
       groep en efficiëntie ;                 die mikken op een groot publiek en         de efficiëntie en de toegevoegde waarde
     - gebruik van digitale media in België          een uitbreiding van hun doelgroepen;        van deze reclame. Deze commissie wil
       en impact van de nieuwe technolo-         - de zenders en de regies herbekijken          eveneens een vernieuwend kwalitatief
       gieën en toestellen op het business-         hun structuur. Televisiereclame wordt        kader scheppen om het aantal lezers en
       model van de televisiezenders : visie,        verkocht via nieuwe creatieve benade-        de kijk- en luistercijfers te meten.
       media-ervaring, gedachtewisseling           ringen rond de programmering en de
       over de integratie van de verschillende        redactionele inhoud en rond het feit        Enkele realisaties in 2011:
       geomarketingapplicaties;               dat die ook digitaal beschikbaar zijn.       - studies en praktijkvoorbeelden rond
     - opvolging van de problematiek van de          Dat heeft impact op de verkoop en de          de combinaties print/radio en nieuwe
       media-audits;                     aankoop, maar ook op de graadme-            media;
     - debat over de volgende etappes in de          ters en de tracking. Televisie wordt        - debat en voorstelling van adverteer-
       alliantiecontracten en rond het nieuwe        geïntegreerd in andere media en biedt          derscases over de impact en de
       beheerscontract van de VRT;              adverteerders zo de mogelijkheid om           toegevoegde waarde van pers, radio,
     - nieuwe vooruitzichten van de CIM en           zeer precieze contacten met de kijkers         out of home en een combinatie van die
       evolutie van de studies;               te combineren met een brede dekking;          drie kanalen met digitale kanalen;
     - visie en verwachtingen rond het           - de massale toename van het aantal           - de toekomst van de informatiemaga-
       televisielandschap in 2012: debat met         abonnees op digitale kanelen kan ervoor         zines en de plaats van de reclame in al
       de verschillende topmensen van de           zorgen dat het interactieve karakter nu         die bestaande (en toekomstige) media;
       televisiezenders en de regies voor          in een mature fase komt en vergroot de       - overzicht van de jongste ontwikkelin-
       televisiereclame.                   contactkansen met de kijkers;              gen, resultaten en toekomstige trends
                                - de investeringen in kwaliteitsprogram-          rond de CIM persstudie;
                                  ma’s, om op die manier te beantwoor-        - toekomst van radio, print en out of
                                  den aan de marktverwachtingen rond           home: visie en verwachting van de
16                                 diversiteit, blijven behouden.             media-experts.

 UBA Jaarverslag 2011
Patrick Steegmans,                                        Luc Van Wichelen,
 Nationale Loterij.                                        Kraft (Voorzitter Mediacommis-
                                                  sie TV).
Hoe zullen deze media in 2012        Enkele realisaties in 2011:         - kansen rond mobiele en sociale appli-
evolueren ?                 - overzicht van de jongste evoluties rond   caties en analyse van hun prestaties
- de verschuiving van offline naar online    tracking van gegevens, analyse van de    via enkele praktijkvoorbeelden;
  blijft voortduren en de betrokken      prestaties en ROI-instrumenten;     - stand van zaken rond ‘interest-based
  spelers zetten structuren op om de    - analyse van de laatste resultaten van    advertising’ en ‘retargeting’;
  crossmediale inhoud en commerciële     de online bereikcijfers van Metriweb   - overzicht en benchmark rond search-
  aanbiedingen te beheren;          en Metriprofile;               en abonneeconcepten.
- er zullen steeds meer aanbiedingen    - reflectie rond en definitie van KPI’s
  komen voor digitale mogelijkheden      voor digitale, mobiele en sociale    Hoe zullen digitale media & mobile in
  rond print en radio;            media;                  2012 evolueren ?
- er komen nieuwe methodologieën      - analyse en praktijkcases rond de toe-   - de digitale en mobiele markt evolueert
  voor het meten van print online en     gevoegde waarde van communicatie      heel snel met daarbij met name een
  offline;                   in het mediaplan;              grote vooruitgang voor e-commerce
- er komen ook nieuwe communicatie-     - voorstelling van de nieuwe trends en     en video’s;
  vormen voor affichage.            ontwikkelingen rond digitale, mobiele  - de markt moet zich blijven structure-
                        en sociale media: overzicht van de     ren, zowel op het niveau van de regies
MEDIACOMMISSIE DIGITAL & MOBILE        laatste sleutelcijfers van de media-    als van de commerciële aanbiedingen,
De Mediacommissie Digital & Mobile       investeringen;               maar zeker ook in het domein van de
buigt zich over de integratie en het ge-  - debat met Facebook over de nieuw-      trackings en de gouden standaard die
bruik van digitale en mobiele communi-     ste kansen op het vlak van digitale,    de opvolging en het meten van het be-
catie in een modern communicatieplan.     mobiele en sociale media;          reik, de prestaties en de ROI mogelijk
Daarnaast bestudeert ze de ontwikkelin-   - overzicht van ‘location based apps’     moeten maken;
gen en de vele innovatiemogelijkheden in    en ’near feald communication’:      - ‘Interest-based advertising’ blijft
dit medium. Voorts heeft ze oog voor de    hype of echte toegevoegde waarde      vooruitgang boeken, net als de instru-
evolutie van de investeringen, het bereik   voor de adverteerders?           menten en oplossing voor geomar-
en de meetstandaarden. Daarbij focust    - voorstelling van de resultaten van een    keting en geolocalisatie. Tegelijkertijd
ze specifiek op de definitie van de KPI’s    studie over de houding van de consu-    moeten we aandacht hebben voor de
die het mogelijk maken om een verband     ment ten aanzien van iPad, paid-book,    Europese en Belgische wetgeving die
te leggen tussen de communicatie- en      enz…, geïllustreerd met praktijkvoor-    de e-privacy omkadert.
businessdoelstellingen.            beelden;                                        17
Nathalie Hublet introduceert      Deelnemers aan het Expertise                    Het thema van UBA
      de sprekers tijdens de         Center Social Media.                        Trends Day in 2011 was
      UBA Trends Day.                                              authenticiteit.
     > INTEGRATED                   > EXPERTISE CENTERS              - UBA Trends Day: ‘Be Authentic! Look
      COMMUNICATION BOARD              De Expertise Centers behandelen         at the human side of brands’;
      (ICB)                                            - analyse van nieuwe researchtrends:
                             specifieke communicatieonderwerpen.
     De voorzitters en vice-voorzitters van                              kwalitatieve studie van neuromarke-
                             Adverteerders en externe specialisten
     de Mediacommissies en de Expertise                                ting, meten van emoties, co-creatie,
                             buigen er zich over de recentste trends
     Centers vergaderen twee keer per jaar                               en implementatie van de resultaten in
                             en ontwikkelingen in de sector. Tijdens de
     om de doelstellingen en actieplannen van                             de communicatiestrategieën.
                             vergaderingen wisselen de deelnemers
     de verschillende UBA-overlegplatformen
                             hun ervaringen uit en kunnen ze rond
     op elkaar af te stemmen.                                    RESEARCH - PANELS
                             specifieke thema’s hun adviezen geven.
                                                    - opvolging van de jongste ontwikke-
     Enkele realisaties in 2011:                                    lingen: project ‘out of home’ ‘Petrol
                             RESEARCH – CONSUMER MANAGEMENT
     - vergadering samen met het Executive                               Station Monitor’, methodologie van
                             INSIGHTS
       Committee van UBA om het uitwis-                               de GfK-panels, correlatie tussen de
                             - overzicht van en debat rond de
       selen van ideeën rond specifieke dos-                             mediakeuze en het aankoopgedrag;
                               ontwikkeling van marktstudies op de
       siers te versterken en de prioriteiten                           - debat en analyse over de verschillende
                               Belgische markt;
       van de overlegplatformen te verduide-                             scenario’s over de plaats van het ge-
                             - kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie
       lijken;                                            neesmiddelen panel en integratie van
                               van de studiebureaus;
     - opzetten van het proces rond de ver-                              Makro/Metro/Cora in het voedingsuni-
                             - debat over de kwaliteit van het rekru-
       nieuwing van de voorzittersmandaten                              versum in juni 2012;
                               teringsproces van panels;
       voor de Mediacommissies Press –                              - debat over de verschillende UBA-
                             - sensory marketing, een manier om de
       Radio - Out of Home in 2011, Digital &                            standpunten over het opnemen van
                               consumentenervaring te beïnvloeden:
       Mobile in 2012, TV in 2013;                                  nieuwe winkels in de panels;
                               impact van geurmarketingtechnieken
     - voorstelling van UBA-strategie                                - discussie over de methodologie om de
                               op de houding en het gedrag van de
       2012-2015 en van het                                     efficiëntie van de techniek van de
                               consument;
       businessplan 2012.                                      ‘gratis producten’ te meten;
                             - reputatie- en MVO-management: hoe
                               en wanneer starten met merkimago,     - ontwikkelingen rond de metingen van
                               het imago van het bedrijf, het opzetten   de hard discounters (per maand, op
                               van een MVO-communicatiestrategie      3 tot 5 jaar, key drivers) en rond de ge-
                               en het meten ervan;             bruikte wegingsfactoren om de impact
18                                                     op category management te meten;

 UBA Jaarverslag 2011
De Mediacommissie TV vergadert 4 keer
 per jaar.
- oprichting van een ad hoc werkgroep    POINT-OF-SALES COMMUNICATION         RESPONSIBLE COMMUNICATION
  die belast is met de analyse van de    - opzetten van een gedragslijn rond     - ideeënuitwisseling over het opzetten
  problematiek van de kwaliteit van      in-store communicatie: definitie van     van een duurzame communicatiestra-
  de panels.                  een standaard, belangrijkste succes-     tegie bij UBA;
                        factoren en opstellen van tien gouden   - voorstelling van de recentste trends in
SPONSORING & EVENT COMMUNICATION        regels voor in-store communicatie;      verband met duurzame communicatie;
- opzetten van een kader voor het eva-    - debat in diverse sectoren (food, non    - uitwisseling van ervaringen over het
  luatieproces van sponsoringprojecten:    food, retail) over de visie rond en de    vertalen van een duurzame bedrijfs-
  afronden en testen van een evaluatie-    efficiëntie van in-store communicatie:    strategie in een communicatieplan;
  rooster dat gebaseerd is op een model    benadering, integratie in het alge-    - voorstelling van de strategie en het
  rond de return op de doelstellingen;     mene marketingplan, impact op het      communicatieplan van een afvalver-
- opzetten van een wegings- en rap-       gedrag van de consument, do’s en       werkingsbedrijf.
  porteringssysteem, gebaseerd op       don’ts en succesfactoren;
  de kostenanalyse per contact, per     - ontwikkelingen en jongste trends rond   EMPLOYER COMMUNICATION
  commerciële lead en per uitgenodigde     het meten, de ROI en de efficiëntie van  - oprichting van een Expertise Center
  gast, zodat het mogelijk is evene-      in-store communicatie;            rond Employer Communication om de
  menten over verschillende jaren met    - analyse en opzetten van een eerste      band tussen het ‘menselijke kapitaal’
  elkaar te vergelijken;            project rond een kwantitatieve en      en de waarden van een onderneming
- interactieve sessies ‘Experience on      kwalitatieve meting over de impact      in kaart te brengen en te versterken;
  the grill’ met organisatoren van evene-   van POS-materiaal binnen een welbe-    - ontwikkelingen en laatste trends in
  menten en adverteerders die actief      paalde categorie en bij een welbe-      Employer Communication;
  zijn in de sectoren sport, muziek en     paalde speler uit de distributiesector;  - debat over engagement, participa-
  cultuur om een gedetailleerde analyse   - voorstelling van de resultaten van      tie, customer/employer branding en
  over de Belgische sponsoringmarkt      een studie over de impact van POS-      responsabilisering;
  met elkaar te delen.             materiaal packaging, en category     - definitie van Employer Communi-
                        management op OTC- (over the counter,    cation: terminologie, toegevoegde
                        geneesmiddelen zonder voorschrift)      waarde, doelstellingen;
                        en verzorgingsproducten. Toepassing    - bespreking van interne en
                        van de basisregels rond verpakking van    externe drivers voor een Employer
                        fmcg-producten op de gezondheidszorg.    Communicationstrategie.         19
Folke Lemaitre (Engagor) tijdens het Expertise
      Center Social Media van mei 2011.
     SOCIAL MEDIA                    COMMUNICATION AGENCY CONTRACT         op basis van enkele basisprincipes. Een
     - analyse en evaluatie van een beleid       Dit UBA/ACC contract bevat voor elke     efficiënte evaluatie moet op regelmatige
       voor sociale media: sleutelelementen      communicatiediscipline de basisprin-     basis gebeuren, en dit van beide kanten
       en voorbeelden;                cipes van de samenwerking tussen       op een objectieve manier. De bijhorende
     - gebruik van sociale media als opvol-       bureaus en adverteerders. Het geeft een    excelbestanden kunnen bij elke evaluatie
       gingsinstrument voor de conversatie      modern en flexibel referentiekader dat in   aan de noden worden aangepast.
       met de klanten en meting van de        de lijn ligt van de gewoonten in de sector.
       impact ervan op de merkstrategie van      Het geeft eveneens een overzicht van wat   ADVERTISING & CHILDREN / HEALTHY -
       producten en diensten in B-to-B en       voor de betrokken partijen vereist is voor  LIFESTYLE
       B-to-C;                    een goede relatie. Er zitten verschillende  Twee keer per jaar maakt UBA een
     - strategie rond sociale media en be-       luiken in: algemene voorwaarden, rech-    update van de internationale, Europese
       heer ervan: ‘Think Global, Act Local’,     ten en plichten van elke partij, onderwer-  en nationale ontwikkelingen in het
       hoe kan men er zich van verzekeren       pen die regelmatig aanleiding geven tot    dossier ‘Kinderen en reclame’ voor de
       dat de lokale en internationale strate-    discussies zoals de exclusiviteitsnoties,   betrokken leden. Daarbij gaat onder meer
       gieën consistent zijn?             de betalingsvoorwaarden en de goedkeu-    aandacht uit naar de laatste discussies
     - ideeënuitwisseling tussen en best        rings- en evaluatieprocedures. Ook de     bij de Verenigde Naties, de aanbevelingen
       practices van adverteerders uit ver-      regels rond deelnames aan wedstrijden     van de Wereldgezondheidsorganisatie
       schillende sectoren.              en de principes rond het vertrouwelijke    rond voeding en vrijwillige initiatieven
                              karakter van informatie komen aan bod.    uit de reclamesector om ten aanzien
     > TIJDELIJKE WERKGROEPEN                                     van kinderen en jongeren tot een
     De werkgroepen van UBA bestuderen ad        AGENCY EVALUATION               verantwoordelijke communicatie te
     hoc onderwerpen en problemen die ken-       De evaluatie van de relatie tussen bu-    komen.
     merkend zijn voor de communicatiesec-       reaus en adverteerders werd opnieuw
     tor. Dit leidt veelal tot de publicatie van    geanalyseerd om op een objectieve
     een ‘UBA Advertiser Guideline’. Het gaat      manier van beide kanten de rol, de ver-
     om aanbevelingen, praktische gidsen,        wachtingen en de verantwoordelijkheden
     gedragslijnen, typecontracten en andere      te verduidelijken. Dat resulteerde in een
                                                      Meer info?
     publicaties waarvan de conclusies ook       praktische gids, opgesteld door UBA en
                                                      Contacteer Nathalie Hublet,
     gedeeld worden tijdens de opleidingen       ACC, die de markt een aantal referentie-    Media Manager,
                                                      nathalie@ubabelgium.be
20    van UBA Academy.                  punten en gedragslijnen wil aanreiken

 UBA Jaarverslag 2011
ONTMOETEN
                               UBA evenementen zijn vaak weken op voorhand volzet. Snel inschrijven blijft
                               dus de boodschap.
Met een steeds grotere interesse    Het gaat hard. Al onze evenementen zijn       > UBA TRENDS DAY
en steeds meer aanwezige leden     nu weken op voorhand volledig uitver-        Op 6 oktober vond de zevende editie van
zijn UBA-evenementen uitgegroeid    kocht. En de vraag wordt steeds groter.       UBA Trends Day plaats. Dit seminarie
tot dé ontmoetingsplaats waar de    We voelen de druk, maar we willen onze       bracht de laatste trends en inzichten in
Belgische communicatiecommunity    evenementen ook exclusief en vooral         kaart rond de consumentenevolutie, de
contacten legt en ideeën uitwisselt.  kwalitatief houden. Daarom beperken we       media- en communicatietechnieken en
                    het aantal deelnemers en focussen we op       de researchtechnieken. Internationale en
                    vernieuwende locaties en formules.         nationale sprekers gaven in een positieve
                    Die worden trouwens uitstekend ge-         en interactieve sfeer adverteerders, com-
                    smaakt, zoals ook blijkt uit de resultaten     municatieprofessionals en een vijftigtal
                    van onze peilingen. Met onze events         communicatiestudenten inzicht in de
                    willen we een sterke en efficiënte com-       nieuwste evoluties. In 2011 woonden 395
                    munity bouwen, dat communicatiepro-         deelnemers UBA Trends Day bij, gelijk
                    fessionals de kans biedt om optimaal te       verdeeld over leden en niet-leden. Zowel
                    netwerken.                     over de organisatie en de communicatie
                                              als over de locatie, de catering en de net-
                    > UBA SUMMER BBQ                  working waren de deelnemers uitermate
                    Op 30 augustus organiseerde UBA in
                                              positief. Velen stipten ook aan dat de
                    de Ferme de Bilande in Lasne voor 558
                                              organisatie elk jaar professioneler wordt.
                    communicatieprofessionals een bijzonder
                    geslaagde zomerbarbecue. De mojito
                                                     EVALUATIE
                    vloeide rijkelijk, er werd met smaak          395 deelnemers (50% adverteerders)
                    gegeten en volop genetwerkt.                Sprekers en inhoud: 74,3% (zeer) goed
                                                 Communicatie:    93,1% (zeer) goed
                                                 Organisatie:    94,9% (zeer) goed
                                                 Locatie:      77,6% (zeer) goed
                                                 Catering:      87,1% (zeer) goed
                                                 Networking:     79,5% (zeer) goed
                                                                      21
Henry Mason,      Will Goodhand ,         Jody Turner,
      trendwatching.com    BrainJuicer           CultureofFuture.com
       PROGRAMMA                 Henry Mason                                                van consumenten omtrent merken die
     • ‘Why being a human brand will mean     Op basis van de nieuwe trends, maakte                                   zich menselijke en authentieker opstel-
       your world won’t end in 2012?’      Henry ons duidelijk hoe merken men-                                    len vertaald, op basis van hun exclusieve
       by Henry Mason, Head of Market      selijker worden, hun persoonlijkheid                                    Trends Day-enquête.
       Research & Trend Analysis at       creëren en sympathie opwekken om
       trendwatching.com             consumenten op een persoonlijke en in-                                   Will Goodhand
                            novatieve manier te bereiken.                                       Will vertelde ons over de enorme
     • ‘The future of branding is human:
                                                                                 mogelijkheden van de emotionele kant
       How can human cultural trends help
                            Jody Turner                                                van onze hersenen, waardoor we beter
       in disruptive times? by Jody Turner,
                            Jody verklaarde waarom we tijden van                                    begrijpen hoe mensen beslissen wie ze
       Future Strategist and Founder of
                            belangrijke veranderingen doormaken,                                    willen zijn.
       CultureofFuture.com
                            die nieuwe gedragingen vereisen, waarbij
     • ‘Humanifasto: How marketeers can
                            futuremapping een uitzonderlijke kans is                                  Tanja Kiewitz & Johan Stockmann
       reconnect with consumers by adding
                            voor merken.                                                Gewapens met de bekroonde campagne
       realness?’ by Joeri Van den Bergh,
                                                                                 van Cap48, toonden Tanja en Johan ons
       Managing Partner and co-Founder
                            Joeri Van den Bergh & Lionel Benbassat                                   aan dat een sterke en efficiënte commu-
       of InSites Consulting and Lionel
                            Adverteerders moeten opnieuw in                                      nicatie merken kan helpen menselijker
       Benbassat, Marketing & Brand
                            contact treden met hun consumenten.                                    te zijn.
       Director, Eurostar Group Ltd.
                            Joeri en Lionel hebben de percepties
     • ‘Human beings are feeling machines
       who think: How can emotional brands    > NIET TE MISSEN IN 2012:
       inspire research?’ by Will Goodhand,
       Juicy Evangelist, BrainJuicer London    Agenda 2012
     • ‘Tanja for Cap48: a true story is a suc-
       cess story’ by Tanja Kiewitz, Top Model  CEO Breakfast         .............................................................................................................................................  10/05/2012

       for Cap48 campaign and Graphic       EFFIE Award Ceremony                 .....................................................................................................................  12/06/2012
       Designer at Air, Johan Stockmann,     UBA Summer BBQ             ..................................................................................................................................  30/08/2012
       Partnership and Communication       UBA Trends Day ......................................................................................................................................... 04/10/2012
       Director Cap48 RTBF.
22
                            UBA Xmas Lunch ...................................................................................................................................... 13/12/2012

 UBA Jaarverslag 2011
Joeri Van den Bergh    Clo Willaerts     Jo Caudron          De verdeling van de Xmas bags na afloop van
                                        de jaarlijkse UBA Xmas Lunch verliep heel vlot.
> UBA BOOK IT                BOOK IT CLO WILLAERTS               UBA XMAS LUNCH

UBA Book it is een evenement waarop we    Op 5 april kwam internetspecialiste        De kerstlunch blijft zijn reputatie als hét

de auteur van een recent spraakmakend    Clo Willaerts aan de hand van haar boek      top-netwerking-evenement voor de com-

boek over marketing en communicatie     ‘Conversity Model’ en een indrukwek-        municatiesector eer aandoen.

uitnodigen om ons tussen 8 en 9 uur,     kende reeks sprekende voorbeelden aan       Na de 900 deelnemers van 2009 en de

tijdens het ontbijt, bondig over de inhoud  56 deelnemers uitleggen welke impact de      1.120 deelnemers in 2010, beslisten we

te vertellen en om op de vragen van de    sociale media hebben op de business en       in 2011 om het aantal deelnemers te

deelnemers te antwoorden. Deelnemers     het personeelsbeleid van de bedrijven.       beperken tot 1.000, om zo maximaal de

krijgen een ontbijt en het boek mee naar                            kwaliteit en de networkingopportuniteiten

huis.                    BOOK IT JO CAUDRON                 te kunnen blijven garanderen.
                       Op woensdagochtend 26 oktober was Jo
                                                Op 15 december beleefden ze in de Wide
BOOK IT JOERI VAN DEN BERGH         Caudron bij ons te gast. Voor een geboeid
                                                Gallery in Vorst een echte topdag. Het
De eerste UBA Book it van 2011 vond     publiek van 20 deelnemers ging hij aan
                                                evenement bekroonde ook de ‘Advertiser
op 16 maart plaats met Joeri Van den     de hand van zijn boek ‘Media Morgen’
                                                Personality of the Year’ en die eer viel
Bergh, auteur van ‘How cool brands      in op de vraag of de klassieke media de
                                                Philippe Wallez (General Manager
stay hot’. Het boek gaat over de manier   radicale impact van internet, sociale en
                                                Marketing – ING) te beurt.
waarop merken met de nieuwe generatie    mobiele media zullen overleven.
consumenten communiceren. Op basis                               Ook de twee Xmas bags met producten

van diepgaande research geeft de auteur                             van adverteerders verdienen een vermel-

vijf cruciale ingrediënten die succesvolle                           ding omdat alle deelnemers die maar wat

jongerenmerken gebruiken en die adver-                             graag mee naar huis nemen. Dankzij de

teerders kunnen helpen om hun merk                               nieuwe drive-in formule verliep de distri-

efficiënt te promoten bij deze nieuwe                              butie naar de 1000 deelnemers super vlot.

generatie.                                           De 24ste kerstlunch was op die manier de

De 50 deelnemers kregen niet alleen                               bekroning van opnieuw een sterk jaar.

uitleg bij het boek door de auteur, maar                              Meer info?
ook een ontbijt, de mogelijkheid om te                               Contacteer Frédéric Ackermans,
netwerken en een exemplaar van het                                 Event & Partnership Manager,
                                                  frederic@ubabelgium.be
boek.
                                                                       23
INHOUD
     1       De evolutie van de bruto media-investeringen 2002-2011         p.27


     2       Top 75 adverteerders                          p.29


     3       Media-investeringen per economische sector               p.31


     4       Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype  p.32


     5       Verdeling van adverteerders en media mix per budget           p.33


     6       Aantal adverteerders per mediumtype                   p.34


     7       Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media            p.35
24

 UBA Jaarverslag 2011
MEDIA INVESTERINGEN
2011 IN BELGIE
De UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open
en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben o.a. nood aan goede informatie over de media-
investeringen in België. Dankzij het CIM in het verleden en MediaXim vandaag is er in België hieromtrent heel wat
informatie beschikbaar. Mediabureau ‘s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren.
Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter
beschikking te stellen.


In België verzamelt het CIM nauwkeurige gegevens over de 'above-the-line' media , zowel met betrekking tot de
verspreiding als het bereik van de media. Het CIM (tot eind 2010) en MediaXim (sinds 2011) meten eveneens de
bruto reclamedruk in de “pige” MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in deze
brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven
van de media en niet op wat effectief betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk en niet de netto
reclame-uitgaven.


Uw feedback op deze tweede uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter
referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om dit
overzicht te realiseren.


                                              Het UBA Team       25
1          DE EVOLUTIE VAN DE BRUTO MEDIA-INVESTERINGEN 2002-2011
     De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,6 miljard euro in
     2011. Daar waar de investeringen nog een groei van 9% lieten optekenen in 2010, stelt men vast dat ze slechts
     met 2,9% gestegen zijn in 2011, wat lager is dan de algemene econonomische inflatie, die in het afgelopen jaar
     3,5% bedroeg. Er werd in 2011 ca. 100 miljoen euro meer geïnvesteerd.
     Evolutie in euro

       In euro               2002        2003        2004        2005        2006       CINEMA            22.934.393 €    25.290.110 €    25.043.145 €    28.817.093 €    29.675.585 €
       DAILIES           386.097.187 €    471.740.552 €   531.103.923 €   592.610.968 €   701.466.225 €
       FREE SHEETS                                               174.875.603 €
       MAGAZINES          269.313.521 €    268.660.618 €   281.876.040 €   280.421.834 €   286.610.417 €
       ONLINE*                                                  46.519.730 €
       OUTDOOR           182.342.552 €    197.798.403 €   204.519.332 €   214.558.511 €   226.556.821 €
       RADIO            208.073.616 €    228.708.671 €   252.588.688 €   289.432.148 €   326.976.649 €
       TV             864.677.463 €    945.280.824 €  1.003.554.030 €   981.518.610 €  1.071.169.986 €

       Total         1.933.438.731 €    2.137.479.178 €  2.298.685.158 €  2.387.359.163 €  2.863.851.016 €
       In euro               2007        2008        2009        2010        2011       CINEMA            25.999.922 €    26.818.900 €    24.622.596 €    25.678.641 €    30.926.516 €
       DAILIES           747.480.799 €    736.680.479 €   730.298.758 €   767.794.337 €   761.154.803 €
       FREE SHEETS         153.915.742 €    150.442.649 €   152.220.550 €   141.112.049 €   140.774.401 €
       MAGAZINES          300.734.727 €    299.949.376 €   281.724.935 €   296.626.680 €   273.716.550 €
       ONLINE*            84.922.666 €   119.105.408 €   129.246.951 €   168.331.334 €   183.123.955 €
       OUTDOOR           238.781.808 €    249.456.454 €   248.130.898 €   253.690.408 €   278.570.669 €
       RADIO            375.513.688 €    377.186.504 €   357.710.811 €   398.861.095 €   444.174.585 €
       TV            1.161.345.040 €   1.204.777.243 €  1.246.760.046 €  1.414.339.916 €  1.453.904.347 €

       Total         3.088.694.392 €    3.164.417.013 €  3.170.715.545 €  3.466.434.461 €  3.566.345.826 €
     * Online = only display advertising

     Bron : CIM MDB
26

 UBA Jaarverslag 2011
Televisie is en blijft het belangrijkste medium in België met 40,8% Share of Voice en versterkte zijn positie in de
laatste 5 jaar. De sterkste groei is echter voor het medium Radio, dat marktaandelen lijkt weg te snoepen bij de
print media en vooral bij de magazines. Online kende eveneens een sterke groei waarbij moet opgemerkt worden
dat alleen het gedeelte « display » in de CIM MDB/MediaXim gemeten wordt.
Evolutie in share of voice

  In SOV              2002  2003        2004        2005        2006  CINEMA               1,2%  1,2%        1,1%        1,2%        1,0%
  DAILIES              20,0%  22,1%       23,1%       24,8%        24,5%
  FREE SHEETS            0,0%  0,0%        0,0%        0,0%        6,1%
  MAGAZINES             13,9%  12,6%       12,3%       11,7%        10,0%
  ONLINE*              0,0%  0,0%        0,0%        0,0%        1,6%
  OUTDOOR              9,4%  9,3%        8,9%        9,0%        7,9%
  RADIO               10,8%  10,7%       11,0%       12,1%        11,4%
  TV                44,7%  44,2%       43,7%       41,1%        37,4%

  Total               100%  100%       100%        100%        100%
  In SOV              2007  2008        2009        2010        2011  CINEMA               0,8%  0,8%        0,8%        0,7%        0,9%
  DAILIES              24,2%  23,3%       23,0%       22,1%        21,3%
  FREE SHEETS            5,0%  4,8%        4,8%        4,1%        3,9%
  MAGAZINES             9,7%  9,5%        8,9%        8,6%        7,7%
  ONLINE*              2,7%  3,8%        4,1%        4,9%        5,1%
  OUTDOOR              7,7%  7,9%        7,8%        7,3%        7,8%
  RADIO               12,2%  11,9%       11,3%       11,5%        12,5%
  TV                37,6%  38,1%       39,3%       40,8%        40,8%

  Total               100%  100%       100%        100%        100%
* Online = only display advertising

Bron : CIM MDB
                                                           27
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011
UBA Jaarverslag 2011

More Related Content

Viewers also liked

E1 slot display
E1 slot displayE1 slot display
E1 slot display
Sathyaraj Ragupathi
 
Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)
Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)
Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)
lutronic
 
Fast basement waterproofing
Fast basement waterproofingFast basement waterproofing
Fast basement waterproofing
devsanjay
 
Presentation5 how to hear a harmonic progression
Presentation5 how to hear a harmonic progressionPresentation5 how to hear a harmonic progression
Presentation5 how to hear a harmonic progression
Daniel Stevens
 
Erudition 2010
Erudition 2010Erudition 2010
Erudition 2010
Abhinandan Chatterjee
 
Job Page 1
Job Page 1Job Page 1
Job Page 1
Archalias
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
Chris Van Roey
 
Children at risk talk 2010 (shorter)
Children at risk talk 2010 (shorter)Children at risk talk 2010 (shorter)
Children at risk talk 2010 (shorter)
Neil de Reybekill
 
Structuring e-learning activities for sound pedagogy old
Structuring e-learning activities for sound pedagogy oldStructuring e-learning activities for sound pedagogy old
Structuring e-learning activities for sound pedagogy old
PaulaBarAsh
 
What Islaam says about zina
What Islaam says about zinaWhat Islaam says about zina
What Islaam says about zina
Rizwan khan
 
Happy new year quotes!!!
Happy new year quotes!!!Happy new year quotes!!!
Happy new year quotes!!!
Fer Nanda
 
SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012
SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012
SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012
Sathyaraj Ragupathi
 
Mvma apresentacao mpa_advogados_final
Mvma apresentacao mpa_advogados_finalMvma apresentacao mpa_advogados_final
Mvma apresentacao mpa_advogados_final
Igor Rezende Ferreira
 
Mother
MotherMother
Mother
Fer Nanda
 
Republica dominicana igual quiere cambio
Republica dominicana igual quiere cambioRepublica dominicana igual quiere cambio
Republica dominicana igual quiere cambio
Ricardo Castillo
 
Overview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting IndustryOverview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting Industry
jennyray
 
Winter 2014 final-150_dpi
Winter 2014 final-150_dpiWinter 2014 final-150_dpi
Winter 2014 final-150_dpi
Francisco Quispe Puma
 

Viewers also liked (18)

E1 slot display
E1 slot displayE1 slot display
E1 slot display
 
Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)
Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)
Lutronic med results introductory powerpoint show final (fil eminimizer)
 
Fast basement waterproofing
Fast basement waterproofingFast basement waterproofing
Fast basement waterproofing
 
Presentation5 how to hear a harmonic progression
Presentation5 how to hear a harmonic progressionPresentation5 how to hear a harmonic progression
Presentation5 how to hear a harmonic progression
 
Erudition 2010
Erudition 2010Erudition 2010
Erudition 2010
 
Job Page 1
Job Page 1Job Page 1
Job Page 1
 
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec..."Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
"Reclamejongens (m/v)" De paria's van de samenleving? Uitdagingen voor de sec...
 
Children at risk talk 2010 (shorter)
Children at risk talk 2010 (shorter)Children at risk talk 2010 (shorter)
Children at risk talk 2010 (shorter)
 
Structuring e-learning activities for sound pedagogy old
Structuring e-learning activities for sound pedagogy oldStructuring e-learning activities for sound pedagogy old
Structuring e-learning activities for sound pedagogy old
 
What Islaam says about zina
What Islaam says about zinaWhat Islaam says about zina
What Islaam says about zina
 
Happy new year quotes!!!
Happy new year quotes!!!Happy new year quotes!!!
Happy new year quotes!!!
 
SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012
SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012
SCSE_A1_slot_seating_arrangement_19-08-2012
 
Mvma apresentacao mpa_advogados_final
Mvma apresentacao mpa_advogados_finalMvma apresentacao mpa_advogados_final
Mvma apresentacao mpa_advogados_final
 
Uba ar2012 nl
Uba ar2012 nlUba ar2012 nl
Uba ar2012 nl
 
Mother
MotherMother
Mother
 
Republica dominicana igual quiere cambio
Republica dominicana igual quiere cambioRepublica dominicana igual quiere cambio
Republica dominicana igual quiere cambio
 
Overview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting IndustryOverview of the HR Consulting Industry
Overview of the HR Consulting Industry
 
Winter 2014 final-150_dpi
Winter 2014 final-150_dpiWinter 2014 final-150_dpi
Winter 2014 final-150_dpi
 

Similar to UBA Jaarverslag 2011

UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009
UBA Belgium
 
Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013
Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013
Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013
UBA Belgium
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
Chris Van Roey
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie
Chris Van Roey
 
Financial Communications
Financial CommunicationsFinancial Communications
Financial Communications
Claudio Missier
 
Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13
Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13
Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13
Irenka van den Hout
 
KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015
KWH
 
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Voka  succesvoller ondernemen met marketing - finaalVoka  succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Georges Dockx
 
Hoofdstuk1.pptx
Hoofdstuk1.pptxHoofdstuk1.pptx
Hoofdstuk1.pptx
Zeno42
 
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
julie lecomte
 
Feed me nr. 6
Feed me nr. 6Feed me nr. 6
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
Janjoris van Diepen
 
Bic Creds
Bic CredsBic Creds
Bic Creds
PeterRemerij
 
Preso hoe te communiceren over mvo
Preso hoe te communiceren over mvoPreso hoe te communiceren over mvo
Preso hoe te communiceren over mvo
MVO Nederland
 
Het realiseren en optimaliseren van je website budeco
Het realiseren en optimaliseren van je website  budecoHet realiseren en optimaliseren van je website  budeco
Het realiseren en optimaliseren van je website budeco
Budeco
 
OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)
OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)
OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)
OrangeValley
 
Hyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social media
Hyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social mediaHyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social media
Hyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social media
Crossmarks
 

Similar to UBA Jaarverslag 2011 (20)

UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009UBA Jaarverslag 2009
UBA Jaarverslag 2009
 
Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013
Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013
Jaarverslag Unie van Belgische Adverteerders - jaar 2013
 
UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010UBA jaarverslag 2010
UBA jaarverslag 2010
 
2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie2011 12-13 bmma presentatie
2011 12-13 bmma presentatie
 
Financial Communications
Financial CommunicationsFinancial Communications
Financial Communications
 
Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13
Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13
Workshop hoe te communiceren over mvo dd 15 5-13
 
Linked in wordle von
Linked in wordle von Linked in wordle von
Linked in wordle von
 
KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015KWH jaarplan 2015
KWH jaarplan 2015
 
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Voka  succesvoller ondernemen met marketing - finaalVoka  succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal
 
Hoofdstuk1.pptx
Hoofdstuk1.pptxHoofdstuk1.pptx
Hoofdstuk1.pptx
 
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
JobYourself Rapport d'activités 2013 (version NL)
 
Feed me nr. 6
Feed me nr. 6Feed me nr. 6
Feed me nr. 6
 
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
MVO Seminar "Maakt u al winst met MVO?"
 
Bic Creds
Bic CredsBic Creds
Bic Creds
 
M4 8
M4 8M4 8
M4 8
 
Preso hoe te communiceren over mvo
Preso hoe te communiceren over mvoPreso hoe te communiceren over mvo
Preso hoe te communiceren over mvo
 
Het realiseren en optimaliseren van je website budeco
Het realiseren en optimaliseren van je website  budecoHet realiseren en optimaliseren van je website  budeco
Het realiseren en optimaliseren van je website budeco
 
VOKA Jaarverslag 2014
VOKA Jaarverslag 2014VOKA Jaarverslag 2014
VOKA Jaarverslag 2014
 
OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)
OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)
OrangeValley Event 2014 display advertising (Anouk)
 
Hyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social media
Hyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social mediaHyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social media
Hyves is zoooo 2005 en andere dingen die je moet weten over social media
 

More from Chris Van Roey

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
Chris Van Roey
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
Chris Van Roey
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Chris Van Roey
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
Chris Van Roey
 
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
Chris Van Roey
 

More from Chris Van Roey (6)

UBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBookUBA Trends Day 2017 eBook
UBA Trends Day 2017 eBook
 
Hoera reclame !
Hoera reclame !Hoera reclame !
Hoera reclame !
 
Uba ar2012 fr
Uba ar2012 frUba ar2012 fr
Uba ar2012 fr
 
Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?Is communicatie kunst of wiskunde ?
Is communicatie kunst of wiskunde ?
 
De Me®kgids
De Me®kgidsDe Me®kgids
De Me®kgids
 
UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010UBA media investeringen in Belgie 2010
UBA media investeringen in Belgie 2010
 

UBA Jaarverslag 2011

 • 1. JAARVERSLAG 2011 VERTEGENWOORDIGEN INFORMEREN UITWISSELEN ONTMOETEN
 • 2. INHOUD UBA is de enige organisatie die de Woord van de Voorzitter en CEO p.1 gemeenschappelijke belangen van Belgische adverteerders UBA in de pers p.4, 9 vertegenwoordigt en hen helpt Executive Committee p.2 om zoveel mogelijk rendement Raad van Bestuur 2011 p.3 te halen uit hun communicatie- UBA overlegorganen p.3 investeringen. Ze doet dat op basis van 4 pijlers: vertegenwoordigen, Visie, missie, waarden, strategie p.5 informeren, uitwisselen en ont- De 4 pijlers van UBA moeten. VERTEGENWOORDIGEN De stem van de adverteerder p.6 INFORMEREN UBA Academy p.10 Communication Management College p.10 Communication Master Classes p.11 UBA Services p.14 UBA Publicaties p.13 UITWISSELEN Mediacommissies p.15 Integrated Communication Board (ICB) p.18 Expertise Centers p.18 Tijdelijke werkgroepen p.20 ONTMOETEN UBA Summer BBQ p.21 UBA Trends Day p.21 UBA Book it p.23 UBA Xmas lunch p.23 Media-investeringen 2011 in Belgie p.24 Waarom lid worden van UBA? p.36 Het UBA Team - Ledenlijst
 • 3. Jan Vandenwyngaerden Chris Van Roey WOORD VAN DE VOORZITTER EN CEO 2011 was voor UBA een succesvol jaar • ROCI (Return on Communication In- • Duurzaamheid is niet langer een waarbij we de vier strategische pijlers – vestment) is de absolute topprioriteit. modewoord maar een fundamentele vertegenwoordigen, informeren, uitwis- Alle actoren moeten extra inspan- en onomkeerbare beweging. Bedrij- selen en ontmoeten - verder versterkt ningen leveren om de effectiviteit ven hebben vandaag de plicht om hebben. We organiseerden heel wat acti- van commerciële communicatie te economische, ecologische en sociale viteiten, waarvan u de samenvattingen in maximaliseren en te bewijzen. UBA factoren in evenwicht te brengen. dit jaarverslag kunt nalezen. zal in zijn MediaCommissies, Exper- Voor ons vak betekent dit dat we op tise Centers en trainingen prioritair een maatschappelijk verantwoorde Opmerkelijk waren onder andere het aandacht blijven besteden aan ROCI. manier moeten communiceren. aantal dossiers waarin UBA een actieve Als sector moeten we alle mogelijke rol gespeeld heeft om de belangen van de • Bijkomende inspanningen zijn nodig inspanningen doen om te voldoen aan adverteerder te vertegenwoordigen, om bij alle marktspelers nieuw talent de behoeften van vandaag zonder de de substantiële uitbreiding van het trai- aan te trekken en verder te ontwik- toekomst in het gedrang te brengen. ningsaanbod in UBA Academy, de nieuwe kelen. We hebben nood aan bouwers Expertise Centers en de succesvolle net- van sterke merken. Investeringen in • Zelfregulering tenslotte is nodig om werkingevenementen. Ook de grondige opleiding, onderzoek en kennisuitwis- verantwoordelijkheid op te nemen vernieuwing van de EFFIE Awards is een seling zijn daarbij onontbeerlijk. voor de inhoud en de verspreiding mijlpaal: zowel de manier van jureren als UBA heeft daartoe het trainingsaan- van reclame-uitingen. Het reclame de ‘award ceremony’ zitten in een nieuw bod van UBA Academy substantieel makende bedrijfsleven stelt regels kleedje. Daarnaast werkte het UBA Team uitgebreid. En uiteraard blijven de op waaraan reclame moet voldoen. samen met het Executive Committee Mediacommissies en de Expertise Reclame-uitingen die daartegen en de Raad van Bestuur een ambitieus Centers een ideaal platform voor ken- zondigen, moeten snel worden ge- strategisch plan 2012-2015 uit. Dit plan nisuitwisseling tussen de leden. weerd en gecorrigeerd. Dit is de enige legt de fundamenten voor een verdere manier om een halt toe te roepen aan gezonde groei van onze organisatie. • Transparantie is een belangrijk aan- de ongebreidelde regelneverij van de dachtspunt om het vertrouwen tussen overheid die remmend werkt op de Ons vakgebied blijft snel en turbulent de verschillende partners in de sector economische groei. evolueren. Volatiliteit, onzekerheid, com- te bestendigen. UBA blijft belangrijke plexiteit en ambiguïteit zijn veelgehoorde inspanningen leveren om in België UBA is een professionele, dynamische typeringen van de huidige situatie. In een een transparante communicatie- en en collegiale vereniging die steeds meer dergelijke periode biedt het bundelen van mediaomgeving te bewerkstelligen en waarde biedt aan zijn leden. Uw lidmaat- de krachten van de adverteerders bin- verdedigt in die zin de belangen van schap is belangrijk voor onze groeiende nen UBA een grote meerwaarde voor de de adverteerders bij de verschillende dienstverlening. Wij danken u dan ook individuele leden. actoren. voor uw blijvende steun en vertrouwen. De uitdagingen voor onze sector blijven Met collegiale groeten, in de volgende jaren groot. Daarbij zijn volgende kritische succesfactoren, waar- aan we extra aandacht zullen schenken bij UBA, uitermate belangrijk: ROCI, talent, transparantie, duurzaamheid en Jan Vandenwyngaerden Chris Van Roey˚ zelfregulering. Voorzitter UBA CEO UBA
 • 4. EXECUTIVE COMMITTEE Jan Vandenwyngaerden, Chris Van Roey,˚ CEO - Palm Breweries, CEO - The House of Brands, Voorzitter UBA CEO UBA Philippe Wallez, Annie Courbet, Marketing Directeur – ING, Marketing Directeur Fintro (BNPP Fortis), Ondervoorzitter UBA Ondervoorzitter UBA Marc Frederix, Nils van Dam, Marketing Directeur – Nationale Loterij, Country Manager - Unilever, Schatbewaarder UBA Secretaris UBA Herman Boonen, Saskia Schatteman, Strategic Development Officer, Securex, CMO Lead, Microsoft, Adviseur UBA Adviseur UBA 2 UBA Jaarverslag 2011
 • 5. UBA RAAD VAN OVERLEG- BESTUUR 2011 ORGANEN Mediacommissies TV Tom Steppe AB INBEV Voorzitter : Luc Van Wichelen - Kraft Benelux Francis Debeuckelaere BACARDI-MARTINI Press – Radio – Out of Home Voorzitter : Paul Daels - KBC Bart Vandesompele BASE* Ondervoorzitter : Nathalie Schor - Record Bank Anna Grassano BEIERSDORF Digital & Mobile Kris Vervaet BELGACOM GROUP Voorzitter : Stephane Vermeiren - Rabobank.be Ondervoorzitter : Jérémy Depauw - Danone Annie Courbet BNPP FORTIS Sylviane Bockourt CARREFOUR Michel De Bolle CITIBANK Werkgroepen Thomas Peters COCA-COLA Advertising & Children / Healthy Lifestyles Cécile Béliot DANONE Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA Integrated Communication Board François Vandivieso DELHAIZE* Voorzitter : Benoît Crochelet - Electrabel Dirk Smet BELFIUS Marc Donner D’IETEREN Benoît Crochelet ELECTRABEL Expertise Centers Point-of-Sales Communication Anne-Françoise Piette EUROSTAR* Voorzitter : Bruno Geerkens - DB Apparel Jean-Baptiste Santoul HENKEL Research – Consumer Management Insights Philippe Wallez ING Voorzitter : Marc Immer - bpost Ondervoorzitter : Corinne Fermyn - KBC Jan Gysels KBC Research – Panels Marc Vermeulen KRAFT FOODS* Voorzitter : Bart Pelgrims - Coca-Cola Rik Duyck LANDBOUWKREDIET Responsible Communication Eric Vergès L’ORÉAL Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA Social Media Valérie Struye MARS BELGIUM Voorzitter : Nathalie Hublet - UBA Stéphane Beaudouin MOBISTAR Sponsoring & Event Communication Marc Frederix NATIONALE LOTERIJ Voorzitter : Delphine Baise - ING Belgium Vincent De Clippele NESTLÉ Employer Communication Voorzitter : Sandra Vandorpe - Belgacom Jan Vandenwyngaerden PALM BREWERIES Ondervoorzitter : Frédéric Williquet - SD Worx Luc Suykens PROCTER & GAMBLE Peter Pintens SARA LEE Herman Boonen SECUREX CIM (Centrum voor Informatie over de Media) Sigrid Van den Houte TELENET Fabienne Close - L’Oréal Chris Van Roey THE HOUSE OF BRANDS Yves De Voeght - Coca-Cola Nils van Dam UNILEVER David Debie - Henkel Nathalie Hublet - UBA Patrick Steegmans - Nationale Loterij * Mandaat afgelopen volgens art. 14 Caroline Van den Abeelen - Unilever van de statuten Kristine Verhelst - Belgacom 3
 • 7. VISIE MISSIE Verantwoorde communicatie UBA helpt adverteerders het rendement leidt tot geïnformeerde consumenten, van hun communicatie-investeringen een gezonde en groeiende economie, te maximaliseren door de effectiviteit, een open en innovatieve maatschappij. de efficiëntie en de duurzaamheid van communicatie te stimuleren in een open en transparante communicatie- omgeving. WAARDEN STRATEGIE UBA is professioneel, dynamisch De basisstrategie van UBA en collegiaal. kan worden samengevat in vier kernwoorden: > vertegenwoordigen; > informeren; > uitwisselen; > ontmoeten. UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de verschillende partijen van de reclame-industrie. UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkend gedrag in de hand te werken en zal niet betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met het mededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken. UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving. 5
 • 8. VERTEGENWOORDIGEN UBA luistert naar haar leden, > UBA PARTICIPEERT • de Jury voor Ethische Praktijken peilt hun aandachtspunten • het Centrum voor Informatie over inzake Reclame (JEP) maakt deel en analyseert hun opinies. de Media (CIM) stelt zich tot doel om uit van de Raad voor de Reclame (zie Op basis hiervan formuleren op permanente en regelmatige basis hieronder) en is een zelfregulerend we duidelijke standpunten nauwkeurige en betrouwbare gegevens orgaan dat onderzoekt of reclame- die we kenbaar maken aan te leveren, die noodzakelijk zijn voor boodschappen die verspreid worden alle relevante professionele, de objectieve weergave en de optima- via de media in overeenstemming zijn economische, maatschappelijke lisering van de reclamebestedingen in met de regels inzake reclame-ethiek. en politieke actoren. UBA is België. UBA maakt met 6 bestuurders UBA heeft twee juryleden in de Jury dan ook dé gesprekspartner bij deel uit van de Raad van Bestuur; van Eerste Aanleg en twee juryleden uitstek voor media, beroeps- en • Conseil Supérieur de l’Audiovisuel in de Jury van Hoger Beroep; sectorverenigingen en overheden. (CSA) is de regulator voor audiovisuele • de Raad voor de Reclame (RvR) media in Wallonië en Brussel. UBA is promoot de economische en sociale plaatsvervangend lid in het Adviescol- rol van de Belgische reclamesector en lege; verdedigt de meerwaarde van publi- • EFFIE Awards Belgium bekroont citaire communicatie voor de consu- jaarlijks de beste communicatiecam- ment. UBA draagt bij tot de financie- pagnes waarvan bewezen is dat deze ring van de RvR en is ondervoorzitter effectief gewerkt hebben. Dit is een van de vereniging; samenwerking van ACC, (Associa- • de World Federation of Advertisers tion of Communication Companies), (WFA) verdedigt adverteerdersbelan- STIMA (Stimulating Marketing) en gen op Europees en wereldwijd niveau. UBA, waarbij UBA voorzitter is van de Daarnaast is dit een globaal platform vereniging en verantwoordelijk voor voor kennisuitwisseling. alle aspecten van de EFFIE jury. UBA UBA is, samen met een zestigtal an- heeft zich in 2011 eveneens financieel dere nationale adverteerdersverenigin- garant gesteld voor EFFIE Awards gen, lid van deze vereniging en maakt Belgium; deel uit van het Executive Committee. 6 UBA Jaarverslag 2011
 • 9. Op ‘the wall’ in de vergaderzaal bij UBA hangen kadertjes met de logo’s van Chris Van Roey en Jan Vandenwyngaerden alle leden. > UBA OVERLEGT • de verschillende media-associaties, > UBA GAF EXTRA INTENSIEF MET mediagroepen en mediaregies voor AANDACHT AAN • de Association of Communication alle onderwerpen die verband houden • VRT-beheersovereenkomst Companies (ACC) voor onderwerpen met de respectievelijke media. 2012-2016. Samen met UBA die verband houden met de relatie tus- De mediaregies nemen ook regelmatig Mediacommissie TV en het Executive sen adverteerders en reclamebureaus. deel aan de Mediacommissies en zor- Committee werd een gedetailleerd We ontwikkelen en publiceren een gen eveneens voor gespecialiseerde voorstel uitgeschreven en besproken aantal gemeenschappelijke docu- trainingen. met de verschillende partijen. Het menten die de samenwerking tussen standpunt werd vervolgens toegelicht adverteerders en reclamebureaus Daarnaast neemt UBA contact op met in de Mediacommissie van het Vlaams structureren en vereenvoudigen. alle relevante professionele, economi- Parlement en heeft een onmisken- UBA doet eveneens regelmatig een sche, maatschappelijke en politieke bare invloed gehad op de uiteindelijke beroep op individuele ACC-leden voor spelers rond onderwerpen waarvoor het beheersovereenkomst; het geven van trainingen; belangrijk is om de gezamenlijke stand- • Media-audits zijn belangrijk voor • de United Media Agencies (UMA) voor punten van de adverteerders te vertegen- adverteerders, vooral voor de evalu- alle onderwerpen die verband houden woordigen en te verdedigen. atie en de internationale benchmark met de relatie tussen adverteerders en van het medium televisie. UBA is mediacentrales. Individuele leden van Ook heeft UBA haar standpunten meer- gestart met overleg met UMA, media- UMA bekleden een belangrijke rol in maals uiteengezet tijdens presentaties auditors (Accenture en Ebiquity) en UBA-mediacommissies en staan ga- voor diverse doelgroepen, onder meer vertegenwoordigers van mediaregies rant voor een nauwkeurige en correcte bij BMMA, Cercle de Wallonie, EHSAL om de kwaliteit van de media-audits in analyse en interpretatie van mediacij- Management School, Ekonomika Alumni, België te verbeteren; fers. Daarnaast doet UBA regelmatig KULeuven, Staten-Generaal van de Media • het bereik van de Nielsen-studie werd een beroep op individuele UMA-leden van het Parlement van de Franstalige in overleg met UBA uitgebreid met voor het geven van gespecialiseerde Gemeenschap, Mediacommissie van Cora, Makro en Metro. Hierdoor krij- trainingen in verband met media; het Vlaams Parlement, Vrije Universiteit gen fmcg-adverteerders (fast moving Brussel, enz... consumer goods) een vollediger beeld van de markt en de marktevolutie; 7
 • 10. Chris Van Roey introduceert de auteur op een Op weg naar de jaarlijkse UBA BBQ eind Jan Vandenwyngaerden verwelkomt de UBA Book it event. augustus. congresgangers op UBA Trends Day. • voor commerciële communicatie van • na de overname van SBS bevroeg > DE STEM VAN OTC-producten (geneesmiddelen zon- UBA zijn leden over de impact van DE ADVERTEERDER der doktersvoorschrift) legde UBA de deze overname. Op vraag van de In 2012 zal UBA de belangen van de eerste beginselen van een autoregu- mededingingsautoriteiten communi- adverteerders blijven verdedigen en de leringsstructuur en een autodiscipli- ceerde UBA haar standpunt aan de positieve rol van commerciële communi- naire code samen met BACHI (Belgian overheid; catie in economie en maatschappij blijven Association of Consumer Healthcare • de implementatie van de Europese benadrukken. Daarnaast zal UBA actie Industry); Richtlijn betreffende privacy en elek- voeren tegen maatregelen die de efficiën- • de EFFIE Awards Begium werden tronische communicatie werd door tie en de effectiviteit van communicatie grondig geherstructureerd en de UBA van nabij gevolgd. UBA nam hier ondermijnen. UBA treedt naar voor als juryregels zijn hervormd; een duidelijk standpunt in dat aan de een representatieve en verantwoordelijke • in het kader van de Staten-Generaal diverse instanties werd overgemaakt; woordvoerder van de adverteerders en als van de Media in het Parlement van • een ontwerp van koninklijk besluit verdediger van eerlijke, respectvolle en de Franstalige Gemeenschap is UBA (KB) stelde voor om complexe vermel- duurzame commerciële communicatie. gehoord over het onderwerp ‘Pluralité dingen te verplichten op de communi- des médias et des contenus, fragmen- catie voor alle consumentenproducten tation des audiences, un défi perma- die gebruik maken van elektromag- nent pour les annonceurs’; netische radiogolven, waaronder • ICANN (Internet Corporation for mobiele telefoons. UBA formuleerde Assigned Names and Numbers) keurde een duidelijk negatief advies dat vol- een voorstel goed om nieuwe zoge- ledig gevolgd werd door de Sectorraad noemde ‘generieke top-level-domeinen’ Media van de SARC (Strategische (gTLD) te creëren. Aangezien dit plan Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, voor merken ernstige legale en financi- Sport en Media). ele risico’s met zich brengt, publiceerde UBA hierover een standpunt voor de mi- nister, de bedrijfswereld en de internet- autoriteiten. Samen met WFA tekende Meer informatie? UBA bij ICANN protest aan; Contacteer Chris Van Roey˚, CEO, chris@ubabelgium.be 8 UBA Jaarverslag 2011
 • 11. 9
 • 12. INFORMEREN Deelnemers tijdens een workshop over creativiteit. > UBA ACADEMY > COMMUNICATION EXPERTEN COMMUNICATION MANAGE- UBA Academy is één van de grote MANAGEMENT COLLEGE MENT COLLEGE: troeven van het lidmaatschap van Het erg gewaardeerde Communica- • Stéphane Buisseret - CEO AIR UBA. Onder de noemers Commu- tion Management College is opgestart • Hans Cools – Algemeen directeur van nication Management College en in 2008. Een vierdaagse opleiding de afdeling Magazines Sanoma Media Communication Master Classes biedt biedt junior verantwoordelijken bij de Belgium ze sterke communicatie-opleidingen adverteerders een brede communica- • Nicolas De Bauw – Directeur Klanten- aan. Deze zijn opgezet om de adver- tiecursus die hen alle facetten van het beheer Famous teerders te helpen bij het ontwikkelen vak leert kennen. Liefst 15 erkende • Patrick De Pelsmacker – Hoogleraar van hun competenties en om hun experts, die allemaal een sterke repu- marketing aan de universiteit Antwer- onmiddellijke efficiëntie te verbeteren tatie hebben in hun domein, staan in pen en de universiteit Gent in een complexe en permanent ver- voor de lessen. Kenmerkend voor de • Dominique De Ville – Directeur anderende omgeving. De kwaliteit van opleiding is dat ze bijzonder concreet Omnicom-MediaGroup/OMD de inhoud en van de lesgevers staat bij en praktisch gericht is. De lesgevers • Veerle De Vos – Directeur Klantenbe- de opleidingen centraal. UBA schakelt larderen hun uiteenzettingen met een heer Mortierbrigade enkel erkende communicatie-experts hele reeks sprekende voorbeelden en • Wout Dockx – Mediaman in die gemotiveerd zijn om op een actuele case studies. Als ondersteu- • Bruno Liesse - Directeur Deepblue interactieve en praktische manier ning wordt ook wat meer theoretische • Bart Lombaerts – Hoofdredacteur hun expertise aan de deelnemende kennis aangereikt. De deelnemers Media Marketing adverteerders door te geven. doen ook zelf actief mee via het uit- • Pierre Mathelart – Algemeen directeur werken van een aantal praktijkcases. VV-Group (Wanabe, Tayo, ByWanabe) Bij UBA is het de gewoonte dat Het programma loopt over vier • Antony Slabinck - CEO LBI zowel lesgevers als deelnemers hun maanden, met één dag opleiding • Stephan Smets – Algemeen directeur moedertaal spreken, al kunnen goed per maand. Elk jaar vinden twee N’lil tweetalige lesgevers ook vlot afwisse- cycli plaats: één in de lente en één in • Fons Van Dyck – Algemeen directeur len, of Engels spreken. Een passieve de herfst. In 2011 hebben 70 jonge Think/BBDO tweetaligheid is dus een basisvereiste communicatieprofessionals met veel • Dominique Vercraeye - Algemeen voor de meeste van onze opleidingen. enthousiasme aan het programma directeur TNS Dimarso en TNS Media deelgenomen. • Kristin Verellen – Partner Peel 10 The Onion UBA Jaarverslag 2011
 • 13. De opleidingen zijn een ideale manier om te leren van collega- Deelnemers worden uitgenodigd om hun visie te adverteerders. geven op de nieuw verworven kennis. > COMMUNICATION • Hoe vergoed ik mijn agentschap? • Hoe kan ik de efficiëntie van mijn spon- MASTER CLASSES Marc Frederix – Nationale Loterij - 24/03 soringacties verhogen? De Communication Master Classes • Presenteren met pit. David Sempels – AB Inbev - 08/12 zijn korte opleidingen van een halve Sylvie Verleye - 26/04 • Online mediaplanning begrijpen in de dag die bedoeld zijn om een bepaald • Hoe maximaliseer ik de relatie met praktijk. thema uit te spitten. Elke opleiding mijn mediabureau? Hugues Rey – Havas Media - 08/12 behandelt een specifiek onderwerp en Gino Baeck – Mindshare en Laura Bus- • Hoe omgaan met journalisten en een gaat daar, rekening houdend met de selot – Zenith - Optimedia - 17/05 interview voorbereiden? realiteit van de markt, uitgebreid op in. • Hoe geef ik een goede briefing? Anne- Frank Van Oss - OIC - 13/12 De lesgevers zijn geen generalisten, Françoise Piette – Eurostar en Bert maar gereputeerde professionals uit Denis – TBWA - 09/06 Op 29 november 2011 vond een eer- het bedrijfsleven die hun kennis komen • Hoe kan ik de sociale media in mijn B2C ste bijzonder succesrijk ‘in company’ delen. Ze leggen alle evoluties van het communicatie integreren? Communication Master Class plaats bij vak uit, presenteren sprekende cases, Bert Van Wassenhove – Ibert - 13/09 Belgacom, waar 34 medewerkers van de geven gouden tips en leggen de nood- • Wettelijke aspecten van de departementen communicatie en marke- zakelijke stappen uit om het thema aan communicatie – Auteursrechten en ting deelnamen aan de Master Class rond te pakken. De deelnemers krijgen een communicatiecontract. ‘De stappen van een goede briefing’. schat aan informatie die ze dadelijk in Koan – Advocaten Andries Hofkens & de praktijk kunnen omzetten. Olivia Battard - 29/09 AANBOD NOG RUIMER IN 2012 Het aantal inschrijvingen per sessie is • Hoe integreer ik sociale media in mijn In mei 2011 werd het UBA Team versterkt beperkt om de uitwisseling van ideeën B2B-communicatie ? met een training manager, Anne-Sophie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bert Van Wassenhove – Ibert - 04/10 Vilain, die zich toegelegd heeft op de • De inzet van een geïntegreerde sterke uitbreiding van het aanbod oplei- Om te beantwoorden aan de groeiende marketingcommunicatie begrijpen. dingen. Ons nieuw opleidingsprogramma nood aan opleidingen voor de Sylvie Bové – Velvet Agency - 14/10 werd gelanceerd in september 2011. We marketing- en communicatieprofes- • Een mediaplan leren begrijpen en behandelen nu nagenoeg elk aspect van sionals heeft UBA Academy het evalueren. Wout Dockx – GRP - 14/10 het communicatievak en de frequentie aanbod uitgebreid. In 2011 zijn 12 • Hoe kan ik de impact van mijn com- werd opgevoerd naar één opleiding per sessies georganiseerd, waaraan 200 municatie meten? Dominique Vercraeye week (buiten verlofperiodes). professionals hebben deelgenomen. – TNS Media - 28/10 11
 • 14. Kristin Verellen van Peel the Onion, één van Een aandachtige deelnemer. Op het einde van de opleiding ontvangen de de sprekers van de opleiding voor junior deelnemers een certificaat. medewerkers. Het aanbod in 2012 is dus zeer ruim en biedt een brede waaier van opleidingen KERNCIJFERS VAN UBA ACADEMY in de volgende domeinen: strategie, In 2011 volgden 70 jonge communicatieprofessionals het Communication Management College en 200 deelnemers de Master Classes. NIEUW agentschapsrelaties, media, metingen, deontologie, vaardigheden, communica- 7 Sterke stijging in aantal Master Classes: Media Xperiences tie, Media Xperience. Al deze opleidingen zijn inbegrepen in het lidgeld voor UBA-leden. Niet-leden zijn eveneens welkom en betalen 300 euro voor de Communication Master Classes (een halve dag) en 2.400 euro voor het Communication Management College 8 14 26 Master Classes Master Classes Master Classes (4 dagen). 2010 2011 2012 NIEUW IN 2012 KWALITEITSGARANTIE De Media Xperiences, sessies die binnen Elke opleiding wordt minutieus voorbe- de media zelf georganiseerd worden. Eén reid en de deelnemers krijgen ook de vrijdag per maand nemen we een kijkje kans om hun evaluatie te geven, zowel achter de schermen van een medium en naar inhoud als naar het dynamisme en deelnemers nemen actief deel aan het de aanpak van de spreker. Voor een over- creatieproces van het medium. zicht van getuigenissen van de deelne- Het volledige programma is beschikbaar mers verwijzen we naar de site van op www.ubabelgium.be. Het programma UBA en de rubriek ‘Het woord aan evolueert volgens de actualiteit en de de deelnemers’. noden van de adverteerders en wordt dus regelmatig bijgewerkt. Meer info over onze opleidingen? Contacteer Anne-Sophie Vilain, Training Manager, annesophie@ubabelgium.be 12 UBA Jaarverslag 2011
 • 15. UBA-leden kunnen via de website ‘Advertiser Guidelines’ downloaden over uiteenlopende UBA website houdt u op de hoogte van de onderwerpen. activiteiten, opleidingen en weetjes uit de sector. > UBA PUBLICATIES • meting van de impact van in-store website? De voordelen om in te loggen ADVERTISER GUIDELINES communication. op de website zijn talrijk: Uit de samenwerking tussen adverteer- Bovenstaande gidsen zijn slechts enkele • u hebt toegang tot de informatie die ders onderling en met vakorganisaties van de vele documenten en presentaties voorbehouden is voor UBA-leden; groeit vaak de behoefte om bepaalde die UBA-leden kunnen raadplegen via onze • als u zich wilt inschrijven voor een informatie te bundelen in een gids of website. We publiceren er niet enkel onze event of opleiding, hoeft u uw per- handleiding. Die zijn dan het resultaat eigen gidsen, maar ook die van vakvereni- soonsgegevens niet meer in te vullen van gezamenlijk werk geleverd tijdens gingen zoals de WFA (World Federation of en hebt u automatisch recht op de een UBA Werkgroep (zie hoofdstuk Advertisers) en de EACA (European ledenprijs; uitwisselen). Association of Communication Agencies) • u doet een beroep op UBA Services Onze UBA Advertiser Guidelines zijn die de steun van UBA krijgen. voor onder meer juridisch advies talrijk en overkoepelen uiteenlopende on- Het volledige overzicht vindt u op onze (UBA Legal Line), media-informatie derwerpen. Zo publiceerden we in 2011: website bij Informeren/Publicaties. Alle (UBA Media Glance) en het posten van • in-store communication; gidsen zijn gratis downloadbaar voor leden. open jobs (UBA Job Line); • communication agency contract; • u downloadt UBA Advertiser • communication agency evaluation. UBA WEBSITE, UBA E-NEWS EN SOCIALE Guidelines; MEDIA • u raadpleegt de verslagen van Media- Een greep uit eerder uitgegeven publicaties: Onze website is een belangrijk instru- commissies, Werkgroepen en Expertise • remuneratiegids; ment waarmee we onze leden op de Centers; • the client brief; hoogte houden en met hen communice- • u kunt uw gegevens altijd en overal • digital marketing contract; ren. UBA-leden weten dat alle relevante beheren, en dus een adresverandering, • media audit; informatie er te vinden is: de agenda nieuw e-mailadres of nieuwe functie • gedragscode voor bureaucompetities. van alle UBA activiteiten, opleidingen en invoeren; vergaderingen, verslagen en presentaties • ook uw paswoord veranderen is heel In 2012 werken we o.a. aan volgende gidsen: en tal van nuttige gidsen. eenvoudig. • Social Media, hefbomen van een geïn- tegreerd communicatieplan; UBA WEBSITE UBA E-NEWS • evaluatiegrid voor sponsoringprojecten; Elke medewerker van een bedrijf dat lid Via de e-news, die verschijnt op het ritme • Employer Communication: wat en is bij UBA, krijgt een persoonlijke login en van de actualiteit, houden we onze leden waarom; paswoord. Waarom inloggen op UBA- op de hoogte van de weetjes uit de sector 13
 • 16. UBA Job Line geeft een overzicht van de open UBA is sinds 2010 actief op sociale media via Benieuwd wie ingeschreven is voor UBA jobs bij de leden-adverteerders. Twitter, Flickr en Linkedin. Summer BBQ? U komt het te weten via onze Web App voor smartphone. en berichten we over exclusieve voor- UBA MEDIA GLANCE UBA JOB LINE delen zoals gratis plaatsen voor evene- Soms is het handig om snel een inzicht te Dankzij UBA Job Line kunnen onze menten of opleidingen. Ook onze events, krijgen in mediabestedingen die relevant leden-adverteerders hun openstaande opleidingen en vergaderingen worden zijn voor uw bedrijf. UBA Media Glance marketing- en communicatiejobs online erin aangekondigd. Om de e-news te ont- geeft eerstelijnsinformatie over media- plaatsen op UBA-website. vangen volstaat het dat we uw contactge- bestedingen in België. Daarvoor doen UBA-website wordt bezocht door vak- gevens opnemen in onze database. wij een beroep op de MDB-databank. organisaties, werkzoekenden en alle in MediaXim biedt online toegang tot een marketing en communicatie geïnteres- SOCIALE MEDIA gedetailleerde databank van reclame- seerde professionals. De jobs zijn niet twitter.com/ubabelgium investeringen in de Belgische above- alleen zichtbaar op onze website maar the-line media. Investeringen kunnen worden ook gepromoot via onze e-news- be.linkedin.com per sector, per adverteerder en zelfs per letter en via UBA-twitter. www.flickr.com/photos/ubabelgium merk worden geanalyseerd. www.youtube.com/user/uba6009 ANDERE LEDENVOORDELEN www.ubabelgium.be/uba/view/nl/rss Een greep uit de opzoekingen die wij voor • UBA-leden krijgen regelmatig de u kunnen doen: kans om gratis tickets te ontvangen > UBA SERVICES • hoeveel werd er het afgelopen jaar voor evenementen of opleidingen van Deze eerstelijnsdiensten beantwoorden geïnvesteerd in mijn sector? andere organisaties; aan reële behoeften van onze leden- • wat is mijn share of voice in de markt? • UBA-leden krijgen korting als ze een adverteerders. • wat is de evolutie van de bestedingen abonnement wensen te nemen op in vergelijking met de voorgaande Pub Magazine of Media Marketing; UBA LEGAL LINE jaren? • UBA-leden krijgen korting als ze ge- UBA Legal Line geeft eerstelijns legaal • in welke media/titels adverteren mijn bruik willen maken van de sprekers- advies. Elke adverteerder heeft wel eens concurrenten? dienst ‘Read My Lips’. een prangende vraag over regelgeving of Meer weten over onze diensten en wettelijke en juridische aspecten. Dankzij voordelen? onze samenwerking met de advocaten- Contacteer Kristin Hannon, associatie KOAN kunnen we snel een Communication & Loyalty Manager, kristin@ubabelgium.be eerste antwoord bieden. Vragen worden 14 strikt vertrouwelijk behandeld. UBA Jaarverslag 2011
 • 17. UITWISSELEN Deelnemers aan de Mediacommissie TV gaan in debat met mediaspecialisten. UBA hecht veel belang aan het > MEDIACOMMISSIES Daarnaast werd een analyse toegevoegd opbouwen en uitwisselen van In de Mediacommissies (TV, Press – over de correlatie tussen de economische communicatie- en media-expertise. Radio – Out of Home (PRO), Digital & groei en de media-investeringen. Regelmatig overleggen we met Mobile) volgen adverteerders en externe De cijfers zijn gebaseerd op publiek onze leden, wisselen we ‘best- mediaspecialisten de trends en evoluties toegankelijke gegevens van de CIM, practices’ uit en formuleren we in de media. Ze bespreken opportunitei- van ComScore en van het Federaal standpunten die de mening van ten en macro-economische evoluties. Planbureau. De update van deze de adverteerders weergeven. Voor UBA-leden zijn deze vergaderingen publicatie met de mediacijfers van 2011 een ideale gelegenheid om de actualiteit vindt u vanaf p.24. binnen de mediasector op de voet te vol- gen en er zelfs op te anticiperen. Tijdens MEDIACOMISSIE TV deze meetings kunnen UBA-leden hun De Mediacommissie TV ondersteunt de mediakennis verder uitbouwen en de ontwikkeling van een gezond en innove- wijzigingen op de markt identificeren en rend televisielandschap van hoogstaande analyseren. We bespreken ook manieren kwaliteit. Ze heeft daarbij oog voor om de ROI te meten en volgen de macro- alle aspecten die nodig zijn om tot een economische evolutie van het bereik en evenwichtig medialandschap te komen. de kosten. Deze commissies zijn sinds Naast het behoud van de kwaliteit van het jaar en dag een uniek ontmoetingsplat- bereik en van de dekkingsdoelstellingen, form waar adverteerders en media open volgen we ook de evoluties zoals digitale met elkaar spreken over kansen en televisie en uitgesteld kijken. We bespre- toekomstige uitdagingen. ken de nieuwste televisietrends (interac- tieve televisie, nieuwe formats, nieuwe Meten is weten. Daarom publiceerde spelers, enzovoort), de samenwerking UBA in 2011 de kerncijfers van ‘Media- tussen de marktspelers, de aspecten van investeringen 2010 in België’. In deze een duurzame concurrentie en we maken publicatie werden de kerncijfers van de technische en financiële analyses. above-the-line-media in België uitvoerig besproken. 15
 • 18. Enkele deelnemers aan het debat over het televisielandschap in 2012 tijdens de Mediacommissie TV. Denis Masquelier, Thierry Tacheny, Ben Jansen, Mark Coenen, Yves Gerard, RTL Belgium. SBS Belgium. Vlaamse Media Maat- VRT. Regie Media Belge. schappij. Enkele realisaties in 2011: Hoe zal het televisielandschap in 2012 MEDIACOMMISSIE PRESS - RADIO - OUT - analyse van trends en macro- evolueren ? OF HOME economische ontwikkelingen in het - de versnippering blijft aanhouden. De Mediacommissie Press – Radio – Belgische audiovisuele landschap; Er komen immers steeds meer gespe- Out of Home buigt zich over alle aspec- - debat over en met de themazenders: cialiseerde nichezenders, terwijl er te- ten van print-, radio- en Out of Home- toegevoegde waarde, specifieke doel- gelijk sterke zenders worden opgericht reclame. Ze heeft met name oog voor groep en efficiëntie ; die mikken op een groot publiek en de efficiëntie en de toegevoegde waarde - gebruik van digitale media in België een uitbreiding van hun doelgroepen; van deze reclame. Deze commissie wil en impact van de nieuwe technolo- - de zenders en de regies herbekijken eveneens een vernieuwend kwalitatief gieën en toestellen op het business- hun structuur. Televisiereclame wordt kader scheppen om het aantal lezers en model van de televisiezenders : visie, verkocht via nieuwe creatieve benade- de kijk- en luistercijfers te meten. media-ervaring, gedachtewisseling ringen rond de programmering en de over de integratie van de verschillende redactionele inhoud en rond het feit Enkele realisaties in 2011: geomarketingapplicaties; dat die ook digitaal beschikbaar zijn. - studies en praktijkvoorbeelden rond - opvolging van de problematiek van de Dat heeft impact op de verkoop en de de combinaties print/radio en nieuwe media-audits; aankoop, maar ook op de graadme- media; - debat over de volgende etappes in de ters en de tracking. Televisie wordt - debat en voorstelling van adverteer- alliantiecontracten en rond het nieuwe geïntegreerd in andere media en biedt derscases over de impact en de beheerscontract van de VRT; adverteerders zo de mogelijkheid om toegevoegde waarde van pers, radio, - nieuwe vooruitzichten van de CIM en zeer precieze contacten met de kijkers out of home en een combinatie van die evolutie van de studies; te combineren met een brede dekking; drie kanalen met digitale kanalen; - visie en verwachtingen rond het - de massale toename van het aantal - de toekomst van de informatiemaga- televisielandschap in 2012: debat met abonnees op digitale kanelen kan ervoor zines en de plaats van de reclame in al de verschillende topmensen van de zorgen dat het interactieve karakter nu die bestaande (en toekomstige) media; televisiezenders en de regies voor in een mature fase komt en vergroot de - overzicht van de jongste ontwikkelin- televisiereclame. contactkansen met de kijkers; gen, resultaten en toekomstige trends - de investeringen in kwaliteitsprogram- rond de CIM persstudie; ma’s, om op die manier te beantwoor- - toekomst van radio, print en out of den aan de marktverwachtingen rond home: visie en verwachting van de 16 diversiteit, blijven behouden. media-experts. UBA Jaarverslag 2011
 • 19. Patrick Steegmans, Luc Van Wichelen, Nationale Loterij. Kraft (Voorzitter Mediacommis- sie TV). Hoe zullen deze media in 2012 Enkele realisaties in 2011: - kansen rond mobiele en sociale appli- evolueren ? - overzicht van de jongste evoluties rond caties en analyse van hun prestaties - de verschuiving van offline naar online tracking van gegevens, analyse van de via enkele praktijkvoorbeelden; blijft voortduren en de betrokken prestaties en ROI-instrumenten; - stand van zaken rond ‘interest-based spelers zetten structuren op om de - analyse van de laatste resultaten van advertising’ en ‘retargeting’; crossmediale inhoud en commerciële de online bereikcijfers van Metriweb - overzicht en benchmark rond search- aanbiedingen te beheren; en Metriprofile; en abonneeconcepten. - er zullen steeds meer aanbiedingen - reflectie rond en definitie van KPI’s komen voor digitale mogelijkheden voor digitale, mobiele en sociale Hoe zullen digitale media & mobile in rond print en radio; media; 2012 evolueren ? - er komen nieuwe methodologieën - analyse en praktijkcases rond de toe- - de digitale en mobiele markt evolueert voor het meten van print online en gevoegde waarde van communicatie heel snel met daarbij met name een offline; in het mediaplan; grote vooruitgang voor e-commerce - er komen ook nieuwe communicatie- - voorstelling van de nieuwe trends en en video’s; vormen voor affichage. ontwikkelingen rond digitale, mobiele - de markt moet zich blijven structure- en sociale media: overzicht van de ren, zowel op het niveau van de regies MEDIACOMMISSIE DIGITAL & MOBILE laatste sleutelcijfers van de media- als van de commerciële aanbiedingen, De Mediacommissie Digital & Mobile investeringen; maar zeker ook in het domein van de buigt zich over de integratie en het ge- - debat met Facebook over de nieuw- trackings en de gouden standaard die bruik van digitale en mobiele communi- ste kansen op het vlak van digitale, de opvolging en het meten van het be- catie in een modern communicatieplan. mobiele en sociale media; reik, de prestaties en de ROI mogelijk Daarnaast bestudeert ze de ontwikkelin- - overzicht van ‘location based apps’ moeten maken; gen en de vele innovatiemogelijkheden in en ’near feald communication’: - ‘Interest-based advertising’ blijft dit medium. Voorts heeft ze oog voor de hype of echte toegevoegde waarde vooruitgang boeken, net als de instru- evolutie van de investeringen, het bereik voor de adverteerders? menten en oplossing voor geomar- en de meetstandaarden. Daarbij focust - voorstelling van de resultaten van een keting en geolocalisatie. Tegelijkertijd ze specifiek op de definitie van de KPI’s studie over de houding van de consu- moeten we aandacht hebben voor de die het mogelijk maken om een verband ment ten aanzien van iPad, paid-book, Europese en Belgische wetgeving die te leggen tussen de communicatie- en enz…, geïllustreerd met praktijkvoor- de e-privacy omkadert. businessdoelstellingen. beelden; 17
 • 20. Nathalie Hublet introduceert Deelnemers aan het Expertise Het thema van UBA de sprekers tijdens de Center Social Media. Trends Day in 2011 was UBA Trends Day. authenticiteit. > INTEGRATED > EXPERTISE CENTERS - UBA Trends Day: ‘Be Authentic! Look COMMUNICATION BOARD De Expertise Centers behandelen at the human side of brands’; (ICB) - analyse van nieuwe researchtrends: specifieke communicatieonderwerpen. De voorzitters en vice-voorzitters van kwalitatieve studie van neuromarke- Adverteerders en externe specialisten de Mediacommissies en de Expertise ting, meten van emoties, co-creatie, buigen er zich over de recentste trends Centers vergaderen twee keer per jaar en implementatie van de resultaten in en ontwikkelingen in de sector. Tijdens de om de doelstellingen en actieplannen van de communicatiestrategieën. vergaderingen wisselen de deelnemers de verschillende UBA-overlegplatformen hun ervaringen uit en kunnen ze rond op elkaar af te stemmen. RESEARCH - PANELS specifieke thema’s hun adviezen geven. - opvolging van de jongste ontwikke- Enkele realisaties in 2011: lingen: project ‘out of home’ ‘Petrol RESEARCH – CONSUMER MANAGEMENT - vergadering samen met het Executive Station Monitor’, methodologie van INSIGHTS Committee van UBA om het uitwis- de GfK-panels, correlatie tussen de - overzicht van en debat rond de selen van ideeën rond specifieke dos- mediakeuze en het aankoopgedrag; ontwikkeling van marktstudies op de siers te versterken en de prioriteiten - debat en analyse over de verschillende Belgische markt; van de overlegplatformen te verduide- scenario’s over de plaats van het ge- - kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie lijken; neesmiddelen panel en integratie van van de studiebureaus; - opzetten van het proces rond de ver- Makro/Metro/Cora in het voedingsuni- - debat over de kwaliteit van het rekru- nieuwing van de voorzittersmandaten versum in juni 2012; teringsproces van panels; voor de Mediacommissies Press – - debat over de verschillende UBA- - sensory marketing, een manier om de Radio - Out of Home in 2011, Digital & standpunten over het opnemen van consumentenervaring te beïnvloeden: Mobile in 2012, TV in 2013; nieuwe winkels in de panels; impact van geurmarketingtechnieken - voorstelling van UBA-strategie - discussie over de methodologie om de op de houding en het gedrag van de 2012-2015 en van het efficiëntie van de techniek van de consument; businessplan 2012. ‘gratis producten’ te meten; - reputatie- en MVO-management: hoe en wanneer starten met merkimago, - ontwikkelingen rond de metingen van het imago van het bedrijf, het opzetten de hard discounters (per maand, op van een MVO-communicatiestrategie 3 tot 5 jaar, key drivers) en rond de ge- en het meten ervan; bruikte wegingsfactoren om de impact 18 op category management te meten; UBA Jaarverslag 2011
 • 21. De Mediacommissie TV vergadert 4 keer per jaar. - oprichting van een ad hoc werkgroep POINT-OF-SALES COMMUNICATION RESPONSIBLE COMMUNICATION die belast is met de analyse van de - opzetten van een gedragslijn rond - ideeënuitwisseling over het opzetten problematiek van de kwaliteit van in-store communicatie: definitie van van een duurzame communicatiestra- de panels. een standaard, belangrijkste succes- tegie bij UBA; factoren en opstellen van tien gouden - voorstelling van de recentste trends in SPONSORING & EVENT COMMUNICATION regels voor in-store communicatie; verband met duurzame communicatie; - opzetten van een kader voor het eva- - debat in diverse sectoren (food, non - uitwisseling van ervaringen over het luatieproces van sponsoringprojecten: food, retail) over de visie rond en de vertalen van een duurzame bedrijfs- afronden en testen van een evaluatie- efficiëntie van in-store communicatie: strategie in een communicatieplan; rooster dat gebaseerd is op een model benadering, integratie in het alge- - voorstelling van de strategie en het rond de return op de doelstellingen; mene marketingplan, impact op het communicatieplan van een afvalver- - opzetten van een wegings- en rap- gedrag van de consument, do’s en werkingsbedrijf. porteringssysteem, gebaseerd op don’ts en succesfactoren; de kostenanalyse per contact, per - ontwikkelingen en jongste trends rond EMPLOYER COMMUNICATION commerciële lead en per uitgenodigde het meten, de ROI en de efficiëntie van - oprichting van een Expertise Center gast, zodat het mogelijk is evene- in-store communicatie; rond Employer Communication om de menten over verschillende jaren met - analyse en opzetten van een eerste band tussen het ‘menselijke kapitaal’ elkaar te vergelijken; project rond een kwantitatieve en en de waarden van een onderneming - interactieve sessies ‘Experience on kwalitatieve meting over de impact in kaart te brengen en te versterken; the grill’ met organisatoren van evene- van POS-materiaal binnen een welbe- - ontwikkelingen en laatste trends in menten en adverteerders die actief paalde categorie en bij een welbe- Employer Communication; zijn in de sectoren sport, muziek en paalde speler uit de distributiesector; - debat over engagement, participa- cultuur om een gedetailleerde analyse - voorstelling van de resultaten van tie, customer/employer branding en over de Belgische sponsoringmarkt een studie over de impact van POS- responsabilisering; met elkaar te delen. materiaal packaging, en category - definitie van Employer Communi- management op OTC- (over the counter, cation: terminologie, toegevoegde geneesmiddelen zonder voorschrift) waarde, doelstellingen; en verzorgingsproducten. Toepassing - bespreking van interne en van de basisregels rond verpakking van externe drivers voor een Employer fmcg-producten op de gezondheidszorg. Communicationstrategie. 19
 • 22. Folke Lemaitre (Engagor) tijdens het Expertise Center Social Media van mei 2011. SOCIAL MEDIA COMMUNICATION AGENCY CONTRACT op basis van enkele basisprincipes. Een - analyse en evaluatie van een beleid Dit UBA/ACC contract bevat voor elke efficiënte evaluatie moet op regelmatige voor sociale media: sleutelelementen communicatiediscipline de basisprin- basis gebeuren, en dit van beide kanten en voorbeelden; cipes van de samenwerking tussen op een objectieve manier. De bijhorende - gebruik van sociale media als opvol- bureaus en adverteerders. Het geeft een excelbestanden kunnen bij elke evaluatie gingsinstrument voor de conversatie modern en flexibel referentiekader dat in aan de noden worden aangepast. met de klanten en meting van de de lijn ligt van de gewoonten in de sector. impact ervan op de merkstrategie van Het geeft eveneens een overzicht van wat ADVERTISING & CHILDREN / HEALTHY - producten en diensten in B-to-B en voor de betrokken partijen vereist is voor LIFESTYLE B-to-C; een goede relatie. Er zitten verschillende Twee keer per jaar maakt UBA een - strategie rond sociale media en be- luiken in: algemene voorwaarden, rech- update van de internationale, Europese heer ervan: ‘Think Global, Act Local’, ten en plichten van elke partij, onderwer- en nationale ontwikkelingen in het hoe kan men er zich van verzekeren pen die regelmatig aanleiding geven tot dossier ‘Kinderen en reclame’ voor de dat de lokale en internationale strate- discussies zoals de exclusiviteitsnoties, betrokken leden. Daarbij gaat onder meer gieën consistent zijn? de betalingsvoorwaarden en de goedkeu- aandacht uit naar de laatste discussies - ideeënuitwisseling tussen en best rings- en evaluatieprocedures. Ook de bij de Verenigde Naties, de aanbevelingen practices van adverteerders uit ver- regels rond deelnames aan wedstrijden van de Wereldgezondheidsorganisatie schillende sectoren. en de principes rond het vertrouwelijke rond voeding en vrijwillige initiatieven karakter van informatie komen aan bod. uit de reclamesector om ten aanzien > TIJDELIJKE WERKGROEPEN van kinderen en jongeren tot een De werkgroepen van UBA bestuderen ad AGENCY EVALUATION verantwoordelijke communicatie te hoc onderwerpen en problemen die ken- De evaluatie van de relatie tussen bu- komen. merkend zijn voor de communicatiesec- reaus en adverteerders werd opnieuw tor. Dit leidt veelal tot de publicatie van geanalyseerd om op een objectieve een ‘UBA Advertiser Guideline’. Het gaat manier van beide kanten de rol, de ver- om aanbevelingen, praktische gidsen, wachtingen en de verantwoordelijkheden gedragslijnen, typecontracten en andere te verduidelijken. Dat resulteerde in een Meer info? publicaties waarvan de conclusies ook praktische gids, opgesteld door UBA en Contacteer Nathalie Hublet, gedeeld worden tijdens de opleidingen ACC, die de markt een aantal referentie- Media Manager, nathalie@ubabelgium.be 20 van UBA Academy. punten en gedragslijnen wil aanreiken UBA Jaarverslag 2011
 • 23. ONTMOETEN UBA evenementen zijn vaak weken op voorhand volzet. Snel inschrijven blijft dus de boodschap. Met een steeds grotere interesse Het gaat hard. Al onze evenementen zijn > UBA TRENDS DAY en steeds meer aanwezige leden nu weken op voorhand volledig uitver- Op 6 oktober vond de zevende editie van zijn UBA-evenementen uitgegroeid kocht. En de vraag wordt steeds groter. UBA Trends Day plaats. Dit seminarie tot dé ontmoetingsplaats waar de We voelen de druk, maar we willen onze bracht de laatste trends en inzichten in Belgische communicatiecommunity evenementen ook exclusief en vooral kaart rond de consumentenevolutie, de contacten legt en ideeën uitwisselt. kwalitatief houden. Daarom beperken we media- en communicatietechnieken en het aantal deelnemers en focussen we op de researchtechnieken. Internationale en vernieuwende locaties en formules. nationale sprekers gaven in een positieve Die worden trouwens uitstekend ge- en interactieve sfeer adverteerders, com- smaakt, zoals ook blijkt uit de resultaten municatieprofessionals en een vijftigtal van onze peilingen. Met onze events communicatiestudenten inzicht in de willen we een sterke en efficiënte com- nieuwste evoluties. In 2011 woonden 395 munity bouwen, dat communicatiepro- deelnemers UBA Trends Day bij, gelijk fessionals de kans biedt om optimaal te verdeeld over leden en niet-leden. Zowel netwerken. over de organisatie en de communicatie als over de locatie, de catering en de net- > UBA SUMMER BBQ working waren de deelnemers uitermate Op 30 augustus organiseerde UBA in positief. Velen stipten ook aan dat de de Ferme de Bilande in Lasne voor 558 organisatie elk jaar professioneler wordt. communicatieprofessionals een bijzonder geslaagde zomerbarbecue. De mojito EVALUATIE vloeide rijkelijk, er werd met smaak 395 deelnemers (50% adverteerders) gegeten en volop genetwerkt. Sprekers en inhoud: 74,3% (zeer) goed Communicatie: 93,1% (zeer) goed Organisatie: 94,9% (zeer) goed Locatie: 77,6% (zeer) goed Catering: 87,1% (zeer) goed Networking: 79,5% (zeer) goed 21
 • 24. Henry Mason, Will Goodhand , Jody Turner, trendwatching.com BrainJuicer CultureofFuture.com PROGRAMMA Henry Mason van consumenten omtrent merken die • ‘Why being a human brand will mean Op basis van de nieuwe trends, maakte zich menselijke en authentieker opstel- your world won’t end in 2012?’ Henry ons duidelijk hoe merken men- len vertaald, op basis van hun exclusieve by Henry Mason, Head of Market selijker worden, hun persoonlijkheid Trends Day-enquête. Research & Trend Analysis at creëren en sympathie opwekken om trendwatching.com consumenten op een persoonlijke en in- Will Goodhand novatieve manier te bereiken. Will vertelde ons over de enorme • ‘The future of branding is human: mogelijkheden van de emotionele kant How can human cultural trends help Jody Turner van onze hersenen, waardoor we beter in disruptive times? by Jody Turner, Jody verklaarde waarom we tijden van begrijpen hoe mensen beslissen wie ze Future Strategist and Founder of belangrijke veranderingen doormaken, willen zijn. CultureofFuture.com die nieuwe gedragingen vereisen, waarbij • ‘Humanifasto: How marketeers can futuremapping een uitzonderlijke kans is Tanja Kiewitz & Johan Stockmann reconnect with consumers by adding voor merken. Gewapens met de bekroonde campagne realness?’ by Joeri Van den Bergh, van Cap48, toonden Tanja en Johan ons Managing Partner and co-Founder Joeri Van den Bergh & Lionel Benbassat aan dat een sterke en efficiënte commu- of InSites Consulting and Lionel Adverteerders moeten opnieuw in nicatie merken kan helpen menselijker Benbassat, Marketing & Brand contact treden met hun consumenten. te zijn. Director, Eurostar Group Ltd. Joeri en Lionel hebben de percepties • ‘Human beings are feeling machines who think: How can emotional brands > NIET TE MISSEN IN 2012: inspire research?’ by Will Goodhand, Juicy Evangelist, BrainJuicer London Agenda 2012 • ‘Tanja for Cap48: a true story is a suc- cess story’ by Tanja Kiewitz, Top Model CEO Breakfast ............................................................................................................................................. 10/05/2012 for Cap48 campaign and Graphic EFFIE Award Ceremony ..................................................................................................................... 12/06/2012 Designer at Air, Johan Stockmann, UBA Summer BBQ .................................................................................................................................. 30/08/2012 Partnership and Communication UBA Trends Day ......................................................................................................................................... 04/10/2012 Director Cap48 RTBF. 22 UBA Xmas Lunch ...................................................................................................................................... 13/12/2012 UBA Jaarverslag 2011
 • 25. Joeri Van den Bergh Clo Willaerts Jo Caudron De verdeling van de Xmas bags na afloop van de jaarlijkse UBA Xmas Lunch verliep heel vlot. > UBA BOOK IT BOOK IT CLO WILLAERTS UBA XMAS LUNCH UBA Book it is een evenement waarop we Op 5 april kwam internetspecialiste De kerstlunch blijft zijn reputatie als hét de auteur van een recent spraakmakend Clo Willaerts aan de hand van haar boek top-netwerking-evenement voor de com- boek over marketing en communicatie ‘Conversity Model’ en een indrukwek- municatiesector eer aandoen. uitnodigen om ons tussen 8 en 9 uur, kende reeks sprekende voorbeelden aan Na de 900 deelnemers van 2009 en de tijdens het ontbijt, bondig over de inhoud 56 deelnemers uitleggen welke impact de 1.120 deelnemers in 2010, beslisten we te vertellen en om op de vragen van de sociale media hebben op de business en in 2011 om het aantal deelnemers te deelnemers te antwoorden. Deelnemers het personeelsbeleid van de bedrijven. beperken tot 1.000, om zo maximaal de krijgen een ontbijt en het boek mee naar kwaliteit en de networkingopportuniteiten huis. BOOK IT JO CAUDRON te kunnen blijven garanderen. Op woensdagochtend 26 oktober was Jo Op 15 december beleefden ze in de Wide BOOK IT JOERI VAN DEN BERGH Caudron bij ons te gast. Voor een geboeid Gallery in Vorst een echte topdag. Het De eerste UBA Book it van 2011 vond publiek van 20 deelnemers ging hij aan evenement bekroonde ook de ‘Advertiser op 16 maart plaats met Joeri Van den de hand van zijn boek ‘Media Morgen’ Personality of the Year’ en die eer viel Bergh, auteur van ‘How cool brands in op de vraag of de klassieke media de Philippe Wallez (General Manager stay hot’. Het boek gaat over de manier radicale impact van internet, sociale en Marketing – ING) te beurt. waarop merken met de nieuwe generatie mobiele media zullen overleven. consumenten communiceren. Op basis Ook de twee Xmas bags met producten van diepgaande research geeft de auteur van adverteerders verdienen een vermel- vijf cruciale ingrediënten die succesvolle ding omdat alle deelnemers die maar wat jongerenmerken gebruiken en die adver- graag mee naar huis nemen. Dankzij de teerders kunnen helpen om hun merk nieuwe drive-in formule verliep de distri- efficiënt te promoten bij deze nieuwe butie naar de 1000 deelnemers super vlot. generatie. De 24ste kerstlunch was op die manier de De 50 deelnemers kregen niet alleen bekroning van opnieuw een sterk jaar. uitleg bij het boek door de auteur, maar Meer info? ook een ontbijt, de mogelijkheid om te Contacteer Frédéric Ackermans, netwerken en een exemplaar van het Event & Partnership Manager, frederic@ubabelgium.be boek. 23
 • 26. INHOUD 1 De evolutie van de bruto media-investeringen 2002-2011 p.27 2 Top 75 adverteerders p.29 3 Media-investeringen per economische sector p.31 4 Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype p.32 5 Verdeling van adverteerders en media mix per budget p.33 6 Aantal adverteerders per mediumtype p.34 7 Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media p.35 24 UBA Jaarverslag 2011
 • 27. MEDIA INVESTERINGEN 2011 IN BELGIE De UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving. Adverteerders hebben o.a. nood aan goede informatie over de media- investeringen in België. Dankzij het CIM in het verleden en MediaXim vandaag is er in België hieromtrent heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau ‘s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen. In België verzamelt het CIM nauwkeurige gegevens over de 'above-the-line' media , zowel met betrekking tot de verspreiding als het bereik van de media. Het CIM (tot eind 2010) en MediaXim (sinds 2011) meten eveneens de bruto reclamedruk in de “pige” MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven van de media en niet op wat effectief betaald werd. De MDB meet wel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven. Uw feedback op deze tweede uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om dit overzicht te realiseren. Het UBA Team 25
 • 28. 1 DE EVOLUTIE VAN DE BRUTO MEDIA-INVESTERINGEN 2002-2011 De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,6 miljard euro in 2011. Daar waar de investeringen nog een groei van 9% lieten optekenen in 2010, stelt men vast dat ze slechts met 2,9% gestegen zijn in 2011, wat lager is dan de algemene econonomische inflatie, die in het afgelopen jaar 3,5% bedroeg. Er werd in 2011 ca. 100 miljoen euro meer geïnvesteerd. Evolutie in euro In euro 2002 2003 2004 2005 2006 CINEMA 22.934.393 € 25.290.110 € 25.043.145 € 28.817.093 € 29.675.585 € DAILIES 386.097.187 € 471.740.552 € 531.103.923 € 592.610.968 € 701.466.225 € FREE SHEETS 174.875.603 € MAGAZINES 269.313.521 € 268.660.618 € 281.876.040 € 280.421.834 € 286.610.417 € ONLINE* 46.519.730 € OUTDOOR 182.342.552 € 197.798.403 € 204.519.332 € 214.558.511 € 226.556.821 € RADIO 208.073.616 € 228.708.671 € 252.588.688 € 289.432.148 € 326.976.649 € TV 864.677.463 € 945.280.824 € 1.003.554.030 € 981.518.610 € 1.071.169.986 € Total 1.933.438.731 € 2.137.479.178 € 2.298.685.158 € 2.387.359.163 € 2.863.851.016 € In euro 2007 2008 2009 2010 2011 CINEMA 25.999.922 € 26.818.900 € 24.622.596 € 25.678.641 € 30.926.516 € DAILIES 747.480.799 € 736.680.479 € 730.298.758 € 767.794.337 € 761.154.803 € FREE SHEETS 153.915.742 € 150.442.649 € 152.220.550 € 141.112.049 € 140.774.401 € MAGAZINES 300.734.727 € 299.949.376 € 281.724.935 € 296.626.680 € 273.716.550 € ONLINE* 84.922.666 € 119.105.408 € 129.246.951 € 168.331.334 € 183.123.955 € OUTDOOR 238.781.808 € 249.456.454 € 248.130.898 € 253.690.408 € 278.570.669 € RADIO 375.513.688 € 377.186.504 € 357.710.811 € 398.861.095 € 444.174.585 € TV 1.161.345.040 € 1.204.777.243 € 1.246.760.046 € 1.414.339.916 € 1.453.904.347 € Total 3.088.694.392 € 3.164.417.013 € 3.170.715.545 € 3.466.434.461 € 3.566.345.826 € * Online = only display advertising Bron : CIM MDB 26 UBA Jaarverslag 2011
 • 29. Televisie is en blijft het belangrijkste medium in België met 40,8% Share of Voice en versterkte zijn positie in de laatste 5 jaar. De sterkste groei is echter voor het medium Radio, dat marktaandelen lijkt weg te snoepen bij de print media en vooral bij de magazines. Online kende eveneens een sterke groei waarbij moet opgemerkt worden dat alleen het gedeelte « display » in de CIM MDB/MediaXim gemeten wordt. Evolutie in share of voice In SOV 2002 2003 2004 2005 2006 CINEMA 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,0% DAILIES 20,0% 22,1% 23,1% 24,8% 24,5% FREE SHEETS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% MAGAZINES 13,9% 12,6% 12,3% 11,7% 10,0% ONLINE* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% OUTDOOR 9,4% 9,3% 8,9% 9,0% 7,9% RADIO 10,8% 10,7% 11,0% 12,1% 11,4% TV 44,7% 44,2% 43,7% 41,1% 37,4% Total 100% 100% 100% 100% 100% In SOV 2007 2008 2009 2010 2011 CINEMA 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% DAILIES 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% 21,3% FREE SHEETS 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% 3,9% MAGAZINES 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% 7,7% ONLINE* 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% 5,1% OUTDOOR 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% 7,8% RADIO 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% 12,5% TV 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% 40,8% Total 100% 100% 100% 100% 100% * Online = only display advertising Bron : CIM MDB 27