SlideShare a Scribd company logo
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien
  työelämäjaksojen toimivia käytäntöjä
          19.-20.9.2012
      Tarja Frisk, Educa-Instituutti Oy
Työpaikkaohjaajien koulutuksen toimivia
       käytäntöjä
Työpaikkaohjaajien koulutuksen toimivan
  käytännön yleiset periaatteet
  •   Pohjana Työpaikkaohjaajien koulutuksen 3 ov määräys ja ohje
      (OPH 2012)  Toteutusten sisältöjen ja laajuuden vastaavuus
  •   Osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan
      mahdollisuuksien mukaan
  •   Kohderyhmä otetaan huomioon toteutustavoissa
  •   Koulutusmuodot ovat joustavat
  •   Koulutuksen järjestäjällä on käytössään erilaisia
      työpaikkaohjaajien koulutusmuotoja, esimerkiksi monimuoto-
      mallit, yksilöllistetty koulutusmalli, opettajan työelämäjaksolla
      toteutettu koulutus, opiskelijan ohjauksen yhteydessä
      toteutettava koulutus20.09.12              KOONTA 2008–2012      3
Erilaisia opiskelutapoja työpaikkaohjaajien
    koulutuksessa
                    Osallistuja
Työversio: Lammi, A. 2012. Työpaikkaohjaajia kouluttamaan – opas työpaikka-
ohjaajien koulutuksen toteuttamiseen. Educa-Instituutti Oy
Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan
  perustuva työpaikkaohjaajien koulutus
  •Koulutus alkaa työpaikkaohjaajan osaamisen arvioinnilla esim.
  osaamiskartan avulla
  •Arvioinnin pohjalta tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen
  •Arvioinnin pohjalta laaditaan henkilökohtainen
  kehittymissuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja miten ne
  saavutetaan
  •Sisältöjen lisäksi myös koulutuksen muodot voivat vaihdella
  •Esim. Erilaiset TPO-passit
20.09.12           KOONTA 2008–2012      5
Työpaikkaohjaajien koulutus opiskelijan
  ohjaamisen yhteydessä
  • Koulutus rytmitetään opiskelijan työssäoppimiseen
  • Pohjana tpo:n osaamisen arviointi
  • Työpaikkaohjaajan ohjaustyö opinnollistetaan
      •  Osallistuminen opiskelijan tavoitekeskusteluun
      •  Opiskelijan perehdyttäminen työturvallisuuteen
      •  Palautteen antaminen
      •  Osallistuminen arviointikeskusteluun
      •  Oman osaamisen arviointi
      •  Lisäksi täydentäviä tehtäviä, kuten materiaaliin perehtymistä
20.09.12                  KOONTA 2008–2012          6
Työpaikkaohjaajien koulutus opettajan
  työelämäjakson yhteydessä
  •Opettaja voi kouluttaa yhden tai useampia työpaikkaohjaajia
  •Koulutus aloitetaan työpaikkaohjaajien osaamisen arvioinnilla
  •Koulutus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai pienryhmässä
  •Koulutus voidaan linkittää opiskelijan ohjaukseen
  •Opettajat tarvitsevat koulutusta/ohjausta työpaikkaohjaajien
  koulutukseen  esim. kouluttajakoulutus osana työelämäjaksolle
  valmennusta
20.09.12           KOONTA 2008–2012     7
Opettajien työelämäjakson toimivia
       käytäntöjä
Koulutuksen järjestäjän omat linjaukset opettajan
  työelämäjaksoista

  Koulutuksen järjestäjä linjaa osana muita linjauksiaan opettajan
  TE-jaksoon liittyvät periaatteet:
  •Merkitys koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä:
  henkilöstön osaaminen, työelämäyhteyksien kehittäminen,
  työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen,
  opetuksen kehittäminen
      •  Työelämäjaksolle lähtemisen riittävä aikaväli? Esim. 5-vuoden välein
  •Organisointi ja valinnat: painotukset ja opettajien valitseminen
  TE-jaksoille, organisointi, pituus ja laajuus, toimintatavat
  arvioinnissa ja kokemusten hyödyntämisessä aj levittämisessä
20.09.12                  KOONTA 2008–2012            9
Opettajan työelämäjakson organisointi
  -  Opettajien työelämäjaksojen organisoinnin kokonaisuus
    suunnitellaan ja toimintatavat kuvataan
  -  Mitä tehdään, milloin, kuka tekee, kuka vastaa, esimerkiksi
    esimiehen vastuu ja tehtävä, opettajan tehtävät, rehtorin rooli,
    työpaikan rooli
  -  mm. seuraavat asiat
      -  Kehityskeskustelu
      -  Hakeutuminen: ajankohta, hakemuksen toimittaminen, käsittely ja päätöksenteko
        yhteydessä vuosisuunnitteluun
      -  Sopimukset työpaikkojen ja oppilaitosten välillä
      -  Työelämäjakson resursointi: tehdään vuosisuunnittelun yhteydessä, jolloin voidaan
        ennakoida opetuksen järjestäminen. Ratkaisuja: opetukseton aika, palkallinen
        virkavapaus, sijaisen palkkaaminen
      -  TE-jakson pituus ja laajuus on määritelty tavoiteltavien tulosten pohjalta, esim. onko
        painopiste ammattitaidon kehittämisessä vai työelämäyhteyksien luomisessa.


20.09.12                  KOONTA 2008–2012            10
Opettajan työelämäjakson tavoitteet ja sisällöt
  -  Opettajan työelämäjaksojen tavoitteet ja sisällöt on laadittu
    Opettajan täydennyskoulutuksen perusteiden kohdan 2.3
    Työelämäyhteistyö ja toiminta työpaikoilla 6 op pohjalta:
      -  1. Oman alan ammattitaidon päivittäminen
      -  2. Perehtyminen työpaikan toimintaan
      -  3. Oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön edistäminen
      -  4. Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen
  -  Yksittäisten työelämäjaksojen toteutukselle on mietitty
    toteutusmallit, joissa voidaan painottaa eri tavoitteita. Näiden
    pohjalta suunnitellaan yksittäisen opettajan te-jakso.
20.09.12                  KOONTA 2008–2012         11
Esimerkkejä eri tavoitteita painottavista toteutusmalleista
 Malli 1.                 - Tavoite: Opettajan osaamisen
 Opettajan osaamisen kehittäminen      kehittäminen
                      - Opettaja tekee työpaikan
                       työtehtäviä/osallistuu
                      - Pitempi jakso samassa
                       työpaikassa

 Malli 2.                 - Tavoite: Alakohtaisten to:n ja ao-
 Työssäoppimisen ja             näyttöjen kehittäminen
 ammattiosaamisen näyttöjen        - Tavoite: to-paikkojen hankinta
 kehittäminen               - Eri pituiset jaksot, useammassa
                       tai yhdessä työpaikassa
 Malli 3.                 - Koul.järjestäjän tavoitteet
 Työelämäyhteyksien luominen        painottuvat
                      - Tavoite: verkoston luominen, info
                       koulutuksesta, osaamisen kart.
                      - Lyhyempiä jaksoja eri
                       työpaikoissa
20.09.12              KOONTA 2008–2012       12
Yksittäisen TE-jakson suunnittelu
  •  Kehityskeskustelu pohjana
  •  Tavoitteiden valinta – mitä painotetaan- alustavat tavoitteet
    tarkennetaan työpaikan kanssa
  •  Paikan valinta: yksi tai useampi paikka valittujen tavoitteiden
    mukaan
  •  Opettaja valmennetaan TE-jaksolle: yleiset periaatteet,
    tutkinnon perusteisiin liittyvät asiat, mahdollinen
    työpaikkaohjaajien kouluttajakoulutus
  •  Mahdollinen yhteydenpito ja ohjaus TE-jakson aikana:
    tapaamiset, esimiehen/vertaisopettajien käynnit, sosiaalisen
    median kautta  edistää kokemusten leviämistä
20.09.12            KOONTA 2008–2012      13
Toimenpiteet opettajan työelämäjakson jälkeen

 •  Opettajan työelämäjakson kokemukset ja heränneet
   kehittämisideat tuodaan näkyvään ja helposti hyödynnettävään
   muotoon.
 •  Kokemuksia ja heränneitä ideoita levitetään suunnitellusti, esim.
      •  Palavereissa: yksikkö, johtoryhmä, alakohtaiset
      •  Oppilaitoksen tapahtumissa
 •  Syntyneitä työelämäyhteyksiä ylläpidetään sovitulla tavalla
 •  Työelämäjakson tuloksia ja vaikutuksia opettajan osaamiseen ja
   koulutuksen järjestäjän toimintaan arvioidaan: syntyneet
   työelämäyhteydet, koulutetut työpaikkaohjaajat, uudet
   työssäoppimis –ja ammattiosaamisen näyttöpaikat


20.09.12                  KOONTA 2008–2012   14
Tausta ja sisältö
  •  Tarja Frisk, Heljä Hätönen, Marjo Rytkönen. 2012.Miten
    toteutan opettajien työelämäjakson? – Opas ammatillisten
    opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen (Tulossa 2012)
  •  Anne Lammi. 2012. Työpaikkaohjaajia kouluttamaan – Opas
    työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen (Tulossa 2012)
  •  Opetushallituksen Osaajana työmarkkinoille-hankkeissa
    kehitetyt käytännöt työpaikkaohjaajien koulutukseen ja
    opettajien työelämäjaksojen toteutukseen. Käytäntöjen
    kuvaukset luettavissa  www.educa-instituutti.fi  Koonta
    2008-2012  Kuvausjärjestelmän kuvaukset
20.09.12           KOONTA 2008–2012     15

More Related Content

What's hot

Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Nina Eskola-Salin
 
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
omniatopo
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Sirpa Pursiainen
 
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
omniatopo
 
Osaamisperusteiset oppimisprosessit
Osaamisperusteiset oppimisprosessitOsaamisperusteiset oppimisprosessit
Osaamisperusteiset oppimisprosessit
Taivassalo Minna
 
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Sirpa Pursiainen
 
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
Sirpa Pursiainen
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
omniatopo
 
Tyke –toiminta
Tyke –toimintaTyke –toiminta
Tyke –toiminta
omniatopo
 
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka LehtinenOpetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Sirpa Pursiainen
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eamkhanke
 
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Nina Eskola-Salin
 
Työpedapaketti hki
Työpedapaketti hkiTyöpedapaketti hki
Työpedapaketti hki
omniatopo
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Nina Eskola-Salin
 

What's hot (19)

Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
 
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014Pedakomiikan työpohja ael 28022014
Pedakomiikan työpohja ael 28022014
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
 
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
Kehittämistehtävän suunnitelma k 2014
 
Osaamisperusteiset oppimisprosessit
Osaamisperusteiset oppimisprosessitOsaamisperusteiset oppimisprosessit
Osaamisperusteiset oppimisprosessit
 
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
 
Toplaaja 5 Maarit Kuosa
Toplaaja 5 Maarit KuosaToplaaja 5 Maarit Kuosa
Toplaaja 5 Maarit Kuosa
 
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
 
12.5.2014
12.5.201412.5.2014
12.5.2014
 
Projektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topoProjektin esittelypohja topo
Projektin esittelypohja topo
 
Tyke –toiminta
Tyke –toimintaTyke –toiminta
Tyke –toiminta
 
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka LehtinenOpetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
 
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_NinaLaajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
Laajennettu työssäoppiminen oph 21.8.2012_Nina
 
Työpedapaketti hki
Työpedapaketti hkiTyöpedapaketti hki
Työpedapaketti hki
 
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka SalviNuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
 

Viewers also liked

Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
TopLaaja
 
Ryhmämalli
RyhmämalliRyhmämalli
Ryhmämalli
TopLaaja
 
Nopeutettu polkuesite 3.6.2013
Nopeutettu polkuesite 3.6.2013Nopeutettu polkuesite 3.6.2013
Nopeutettu polkuesite 3.6.2013
TopLaaja
 
Oppisopimus roadshow 23122011
Oppisopimus roadshow 23122011Oppisopimus roadshow 23122011
Oppisopimus roadshow 23122011
TopLaaja
 
Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]
Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]
Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]
TopLaaja
 
Hyria 17.11. opinto ohjaus
Hyria 17.11. opinto ohjausHyria 17.11. opinto ohjaus
Hyria 17.11. opinto ohjaus
TopLaaja
 
Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111
TopLaaja
 
Osaajaksi omalla aikataululla, YSAO
Osaajaksi omalla aikataululla, YSAOOsaajaksi omalla aikataululla, YSAO
Osaajaksi omalla aikataululla, YSAO
TopLaaja
 
Inveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossaInveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossa
TopLaaja
 
Pikä10 seikkailut maailmalla
Pikä10 seikkailut maailmallaPikä10 seikkailut maailmalla
Pikä10 seikkailut maailmalla
TopLaaja
 
Oppipaikan kautta sujuvasti työelämään
Oppipaikan kautta sujuvasti työelämäänOppipaikan kautta sujuvasti työelämään
Oppipaikan kautta sujuvasti työelämään
TopLaaja
 
Lilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen
Lilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseenLilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen
Lilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen
TopLaaja
 
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseenPirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
TopLaaja
 
Utvidgad inlärning i arbetet 23112011
Utvidgad inlärning i arbetet 23112011Utvidgad inlärning i arbetet 23112011
Utvidgad inlärning i arbetet 23112011
TopLaaja
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
TopLaaja
 
Hyrian opiskelijoiden tarinoita
Hyrian opiskelijoiden tarinoitaHyrian opiskelijoiden tarinoita
Hyrian opiskelijoiden tarinoita
TopLaaja
 
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi saskyYhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky
TopLaaja
 
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
TopLaaja
 
Atot työvaltaisesti
Atot työvaltaisestiAtot työvaltaisesti
Atot työvaltaisesti
TopLaaja
 

Viewers also liked (19)

Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
 
Ryhmämalli
RyhmämalliRyhmämalli
Ryhmämalli
 
Nopeutettu polkuesite 3.6.2013
Nopeutettu polkuesite 3.6.2013Nopeutettu polkuesite 3.6.2013
Nopeutettu polkuesite 3.6.2013
 
Oppisopimus roadshow 23122011
Oppisopimus roadshow 23122011Oppisopimus roadshow 23122011
Oppisopimus roadshow 23122011
 
Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]
Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]
Mobiiliohjaus%20laajennetussa%20työssöoppimisessa%20uusin%20versio[1]
 
Hyria 17.11. opinto ohjaus
Hyria 17.11. opinto ohjausHyria 17.11. opinto ohjaus
Hyria 17.11. opinto ohjaus
 
Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111
 
Osaajaksi omalla aikataululla, YSAO
Osaajaksi omalla aikataululla, YSAOOsaajaksi omalla aikataululla, YSAO
Osaajaksi omalla aikataululla, YSAO
 
Inveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossaInveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossa
 
Pikä10 seikkailut maailmalla
Pikä10 seikkailut maailmallaPikä10 seikkailut maailmalla
Pikä10 seikkailut maailmalla
 
Oppipaikan kautta sujuvasti työelämään
Oppipaikan kautta sujuvasti työelämäänOppipaikan kautta sujuvasti työelämään
Oppipaikan kautta sujuvasti työelämään
 
Lilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen
Lilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseenLilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen
Lilljeström työelämän näkökulma työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen
 
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseenPirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
 
Utvidgad inlärning i arbetet 23112011
Utvidgad inlärning i arbetet 23112011Utvidgad inlärning i arbetet 23112011
Utvidgad inlärning i arbetet 23112011
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
 
Hyrian opiskelijoiden tarinoita
Hyrian opiskelijoiden tarinoitaHyrian opiskelijoiden tarinoita
Hyrian opiskelijoiden tarinoita
 
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi saskyYhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky
Yhteisopettajuus sekä atto ja ammattiaineiden integrointi sasky
 
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku
 
Atot työvaltaisesti
Atot työvaltaisestiAtot työvaltaisesti
Atot työvaltaisesti
 

Similar to Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytännöt 19. 20.9.2012

AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
Taivassalo Minna
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Taivassalo Minna
 
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
TopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Nina Eskola-Salin
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eamkhanke
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
TopLaaja
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
Harri Heikkilä
 
Verkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMKVerkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMK
eamkhanke
 
PopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuPopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolku
Selina Nastase
 
Projektit, oppimisprojektit, tiimit
Projektit, oppimisprojektit, tiimitProjektit, oppimisprojektit, tiimit
Projektit, oppimisprojektit, tiimit
Lanteri Maria
 
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
parastapalvelua
 
Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...
Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...
Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...
Nina Eskola-Salin
 
Oppisopimus koulutusmuotona
Oppisopimus koulutusmuotonaOppisopimus koulutusmuotona
Pedacoach toiminta pedatorille 2013
Pedacoach toiminta pedatorille 2013Pedacoach toiminta pedatorille 2013
Pedacoach toiminta pedatorille 2013
Piia Pyhäniemi
 
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Taivassalo Minna
 
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Työssäoppiminen
TyössäoppiminenTyössäoppiminen
Työssäoppiminen
webesko
 

Similar to Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytännöt 19. 20.9.2012 (20)

Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
 
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
 
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
Työssäoppimisen käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen 24.11.2011 koonta 2008...
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2012
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
 
Verkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMKVerkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMK
 
PopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuPopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolku
 
Projektit, oppimisprojektit, tiimit
Projektit, oppimisprojektit, tiimitProjektit, oppimisprojektit, tiimit
Projektit, oppimisprojektit, tiimit
 
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
Parasta kehittämistä yhteistyöllä 21.3
 
Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...
Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...
Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadun...
 
Oppisopimus koulutusmuotona
Oppisopimus koulutusmuotonaOppisopimus koulutusmuotona
Oppisopimus koulutusmuotona
 
Laajennettu työssäoppiminen Pohjois-Suomi Hellevi Tervo
Laajennettu työssäoppiminen Pohjois-Suomi Hellevi TervoLaajennettu työssäoppiminen Pohjois-Suomi Hellevi Tervo
Laajennettu työssäoppiminen Pohjois-Suomi Hellevi Tervo
 
Pedacoach toiminta pedatorille 2013
Pedacoach toiminta pedatorille 2013Pedacoach toiminta pedatorille 2013
Pedacoach toiminta pedatorille 2013
 
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
Osaamisperusteisen yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen u...
 
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
 
Työssäoppiminen
TyössäoppiminenTyössäoppiminen
Työssäoppiminen
 

More from TopLaaja

Hyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseen
Hyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseenHyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseen
Hyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseen
TopLaaja
 
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
TopLaaja
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
TopLaaja
 
M arja hollo laaj.to 24112011_mh
M arja hollo laaj.to 24112011_mhM arja hollo laaj.to 24112011_mh
M arja hollo laaj.to 24112011_mh
TopLaaja
 
Työelämän tukeminen
Työelämän tukeminenTyöelämän tukeminen
Työelämän tukeminen
TopLaaja
 
Pp esitys24.11.11
Pp esitys24.11.11Pp esitys24.11.11
Pp esitys24.11.11
TopLaaja
 
Mobiilisti top laaja
Mobiilisti top laajaMobiilisti top laaja
Mobiilisti top laaja
TopLaaja
 
Atot tiimiverkoston satoa valmis
Atot tiimiverkoston satoa valmisAtot tiimiverkoston satoa valmis
Atot tiimiverkoston satoa valmis
TopLaaja
 
Atot case omnia
Atot case omniaAtot case omnia
Atot case omnia
TopLaaja
 
Oppimisen kiitotie – nopeammin ammattiin
Oppimisen kiitotie – nopeammin ammattiinOppimisen kiitotie – nopeammin ammattiin
Oppimisen kiitotie – nopeammin ammattiin
TopLaaja
 
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
TopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessä
Laajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessäLaajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessä
Laajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessä
TopLaaja
 
Yritys polku
Yritys polkuYritys polku
Yritys polku
TopLaaja
 

More from TopLaaja (13)

Hyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseen
Hyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseenHyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseen
Hyria ohjaus laajennettuun työssäoppimiseen
 
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
Omantien kulkija työssäoppimassa esitys anu 2012
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
 
M arja hollo laaj.to 24112011_mh
M arja hollo laaj.to 24112011_mhM arja hollo laaj.to 24112011_mh
M arja hollo laaj.to 24112011_mh
 
Työelämän tukeminen
Työelämän tukeminenTyöelämän tukeminen
Työelämän tukeminen
 
Pp esitys24.11.11
Pp esitys24.11.11Pp esitys24.11.11
Pp esitys24.11.11
 
Mobiilisti top laaja
Mobiilisti top laajaMobiilisti top laaja
Mobiilisti top laaja
 
Atot tiimiverkoston satoa valmis
Atot tiimiverkoston satoa valmisAtot tiimiverkoston satoa valmis
Atot tiimiverkoston satoa valmis
 
Atot case omnia
Atot case omniaAtot case omnia
Atot case omnia
 
Oppimisen kiitotie – nopeammin ammattiin
Oppimisen kiitotie – nopeammin ammattiinOppimisen kiitotie – nopeammin ammattiin
Oppimisen kiitotie – nopeammin ammattiin
 
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessä
Laajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessäLaajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessä
Laajennettu työssäoppiminen opintojen yksilöllistämisessä
 
Yritys polku
Yritys polkuYritys polku
Yritys polku
 

Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytännöt 19. 20.9.2012

 • 1. Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivia käytäntöjä 19.-20.9.2012 Tarja Frisk, Educa-Instituutti Oy
 • 3. Työpaikkaohjaajien koulutuksen toimivan käytännön yleiset periaatteet • Pohjana Työpaikkaohjaajien koulutuksen 3 ov määräys ja ohje (OPH 2012)  Toteutusten sisältöjen ja laajuuden vastaavuus • Osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan mahdollisuuksien mukaan • Kohderyhmä otetaan huomioon toteutustavoissa • Koulutusmuodot ovat joustavat • Koulutuksen järjestäjällä on käytössään erilaisia työpaikkaohjaajien koulutusmuotoja, esimerkiksi monimuoto- mallit, yksilöllistetty koulutusmalli, opettajan työelämäjaksolla toteutettu koulutus, opiskelijan ohjauksen yhteydessä toteutettava koulutus 20.09.12 KOONTA 2008–2012 3
 • 4. Erilaisia opiskelutapoja työpaikkaohjaajien koulutuksessa Osallistuja Työversio: Lammi, A. 2012. Työpaikkaohjaajia kouluttamaan – opas työpaikka- ohjaajien koulutuksen toteuttamiseen. Educa-Instituutti Oy
 • 5. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan perustuva työpaikkaohjaajien koulutus •Koulutus alkaa työpaikkaohjaajan osaamisen arvioinnilla esim. osaamiskartan avulla •Arvioinnin pohjalta tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen •Arvioinnin pohjalta laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja miten ne saavutetaan •Sisältöjen lisäksi myös koulutuksen muodot voivat vaihdella •Esim. Erilaiset TPO-passit 20.09.12 KOONTA 2008–2012 5
 • 6. Työpaikkaohjaajien koulutus opiskelijan ohjaamisen yhteydessä • Koulutus rytmitetään opiskelijan työssäoppimiseen • Pohjana tpo:n osaamisen arviointi • Työpaikkaohjaajan ohjaustyö opinnollistetaan • Osallistuminen opiskelijan tavoitekeskusteluun • Opiskelijan perehdyttäminen työturvallisuuteen • Palautteen antaminen • Osallistuminen arviointikeskusteluun • Oman osaamisen arviointi • Lisäksi täydentäviä tehtäviä, kuten materiaaliin perehtymistä 20.09.12 KOONTA 2008–2012 6
 • 7. Työpaikkaohjaajien koulutus opettajan työelämäjakson yhteydessä •Opettaja voi kouluttaa yhden tai useampia työpaikkaohjaajia •Koulutus aloitetaan työpaikkaohjaajien osaamisen arvioinnilla •Koulutus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai pienryhmässä •Koulutus voidaan linkittää opiskelijan ohjaukseen •Opettajat tarvitsevat koulutusta/ohjausta työpaikkaohjaajien koulutukseen  esim. kouluttajakoulutus osana työelämäjaksolle valmennusta 20.09.12 KOONTA 2008–2012 7
 • 9. Koulutuksen järjestäjän omat linjaukset opettajan työelämäjaksoista Koulutuksen järjestäjä linjaa osana muita linjauksiaan opettajan TE-jaksoon liittyvät periaatteet: •Merkitys koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä: henkilöstön osaaminen, työelämäyhteyksien kehittäminen, työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen, opetuksen kehittäminen • Työelämäjaksolle lähtemisen riittävä aikaväli? Esim. 5-vuoden välein •Organisointi ja valinnat: painotukset ja opettajien valitseminen TE-jaksoille, organisointi, pituus ja laajuus, toimintatavat arvioinnissa ja kokemusten hyödyntämisessä aj levittämisessä 20.09.12 KOONTA 2008–2012 9
 • 10. Opettajan työelämäjakson organisointi - Opettajien työelämäjaksojen organisoinnin kokonaisuus suunnitellaan ja toimintatavat kuvataan - Mitä tehdään, milloin, kuka tekee, kuka vastaa, esimerkiksi esimiehen vastuu ja tehtävä, opettajan tehtävät, rehtorin rooli, työpaikan rooli - mm. seuraavat asiat - Kehityskeskustelu - Hakeutuminen: ajankohta, hakemuksen toimittaminen, käsittely ja päätöksenteko yhteydessä vuosisuunnitteluun - Sopimukset työpaikkojen ja oppilaitosten välillä - Työelämäjakson resursointi: tehdään vuosisuunnittelun yhteydessä, jolloin voidaan ennakoida opetuksen järjestäminen. Ratkaisuja: opetukseton aika, palkallinen virkavapaus, sijaisen palkkaaminen - TE-jakson pituus ja laajuus on määritelty tavoiteltavien tulosten pohjalta, esim. onko painopiste ammattitaidon kehittämisessä vai työelämäyhteyksien luomisessa. 20.09.12 KOONTA 2008–2012 10
 • 11. Opettajan työelämäjakson tavoitteet ja sisällöt - Opettajan työelämäjaksojen tavoitteet ja sisällöt on laadittu Opettajan täydennyskoulutuksen perusteiden kohdan 2.3 Työelämäyhteistyö ja toiminta työpaikoilla 6 op pohjalta: - 1. Oman alan ammattitaidon päivittäminen - 2. Perehtyminen työpaikan toimintaan - 3. Oppilaitoksen ja työpaikan välisen yhteistyön edistäminen - 4. Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen - Yksittäisten työelämäjaksojen toteutukselle on mietitty toteutusmallit, joissa voidaan painottaa eri tavoitteita. Näiden pohjalta suunnitellaan yksittäisen opettajan te-jakso. 20.09.12 KOONTA 2008–2012 11
 • 12. Esimerkkejä eri tavoitteita painottavista toteutusmalleista Malli 1. - Tavoite: Opettajan osaamisen Opettajan osaamisen kehittäminen kehittäminen - Opettaja tekee työpaikan työtehtäviä/osallistuu - Pitempi jakso samassa työpaikassa Malli 2. - Tavoite: Alakohtaisten to:n ja ao- Työssäoppimisen ja näyttöjen kehittäminen ammattiosaamisen näyttöjen - Tavoite: to-paikkojen hankinta kehittäminen - Eri pituiset jaksot, useammassa tai yhdessä työpaikassa Malli 3. - Koul.järjestäjän tavoitteet Työelämäyhteyksien luominen painottuvat - Tavoite: verkoston luominen, info koulutuksesta, osaamisen kart. - Lyhyempiä jaksoja eri työpaikoissa 20.09.12 KOONTA 2008–2012 12
 • 13. Yksittäisen TE-jakson suunnittelu • Kehityskeskustelu pohjana • Tavoitteiden valinta – mitä painotetaan- alustavat tavoitteet tarkennetaan työpaikan kanssa • Paikan valinta: yksi tai useampi paikka valittujen tavoitteiden mukaan • Opettaja valmennetaan TE-jaksolle: yleiset periaatteet, tutkinnon perusteisiin liittyvät asiat, mahdollinen työpaikkaohjaajien kouluttajakoulutus • Mahdollinen yhteydenpito ja ohjaus TE-jakson aikana: tapaamiset, esimiehen/vertaisopettajien käynnit, sosiaalisen median kautta  edistää kokemusten leviämistä 20.09.12 KOONTA 2008–2012 13
 • 14. Toimenpiteet opettajan työelämäjakson jälkeen • Opettajan työelämäjakson kokemukset ja heränneet kehittämisideat tuodaan näkyvään ja helposti hyödynnettävään muotoon. • Kokemuksia ja heränneitä ideoita levitetään suunnitellusti, esim. • Palavereissa: yksikkö, johtoryhmä, alakohtaiset • Oppilaitoksen tapahtumissa • Syntyneitä työelämäyhteyksiä ylläpidetään sovitulla tavalla • Työelämäjakson tuloksia ja vaikutuksia opettajan osaamiseen ja koulutuksen järjestäjän toimintaan arvioidaan: syntyneet työelämäyhteydet, koulutetut työpaikkaohjaajat, uudet työssäoppimis –ja ammattiosaamisen näyttöpaikat 20.09.12 KOONTA 2008–2012 14
 • 15. Tausta ja sisältö • Tarja Frisk, Heljä Hätönen, Marjo Rytkönen. 2012.Miten toteutan opettajien työelämäjakson? – Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen (Tulossa 2012) • Anne Lammi. 2012. Työpaikkaohjaajia kouluttamaan – Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen (Tulossa 2012) • Opetushallituksen Osaajana työmarkkinoille-hankkeissa kehitetyt käytännöt työpaikkaohjaajien koulutukseen ja opettajien työelämäjaksojen toteutukseen. Käytäntöjen kuvaukset luettavissa  www.educa-instituutti.fi  Koonta 2008-2012  Kuvausjärjestelmän kuvaukset 20.09.12 KOONTA 2008–2012 15