SlideShare a Scribd company logo
TurboGears, framework de
Python per aplicacions web
I Jornades GPL Tarragona
29 de Gener de 2009
Tomàs Reverter Morelló
tomas.reverter@lotomas.net
http://lotomas.net
Llicència Creative Commons BY-SA


Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya
Sou lliure de:

         copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra

         fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:
         Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera
         especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que
         suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).
         Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra,
         o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra resultant amb la
         mateixa llicència, una de similar o una de compatible.

 Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra.

 Alguna de les condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.

 No hi ha res en aquesta llicència que menyscabi o restringeixi els drets morals de l'autor.

          http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca


         TurboGears, framework de Python per aplicacions web                 2
Taula de contingut

1. Què és TurboGears? I un framework?
2. Components, components i més components
3. Model-Vista-Control i l'estructura de TurboGears
4. Hands-on-lab: com crear un wiki en 20 minuts
5. Exemples d'aplicacions amb TurboGears
6. Conclusions
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  3
Què és TurboGears?

 TurboGears és un framework web basat en
 Python, un mega-framework
    Comparable a Ruby On Rails i CakePHP
 Permet construir aplicacions web orientades a
 bases de dades
 Construït amb arquitectura MVC
 Codi obert (llicència MIT, compatible GPL)
 Multiplataforma
 Projecte amb gairebé 5 anys de vida
    Versió estable 1.0.8
    Versió 2.0 en beta 4   TurboGears, framework de Python per aplicacions web  4
I un framework?

 I un framework?
   A software framework is an abstraction in which
   common code providing generic functionality can
   be selectively overridden or specialized by user
   code providing specific functionality. ... the overall
   program's flow of control is not dictated by the
   caller, but by the framework. This inversion of
   control is the distinguishing feature of software
   frameworks. [Wikipedia]
 Un framework és una peça de programari
 sobre el que “pugem” els desenvolupadors per
 aprofitar funcionalitats comuns
    “pugem” = Inversion of Control!
 No hem de reinventar la roda!
 A la pràctica = un esquelet en que basar-te

    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  5
Model-Vista-Control (MVC)

 El MVC és un patró arquitectònic de l'enginyeria del
 programari
 Busca la separació de components per simplificar les
 aplicacions
      Independitza la presentació de les dades
 Parts:
      Model: s'encarrega de la persistència, la base de dades
      Vista: la UI del client, la capa de presentació
      Control: la lògica del servidor
      TurboGears, framework de Python per aplicacions web    6
Flux del Model-Vista-Control (MVC)

 L'usuari interactua amb la interfície gràfica
 dissenyada a la vista
 El control manega l'entrada de l'usuari, redirigint la
 petició a una peça de codi més específica
 El control actualitza la informació del model
 La vista utilitza el model per generar la nova
 interfície d'usuari
 La interfície resta a l'espera de l'acció de l'usuari
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  7
Components, components i components

              Client-side JavaScript
                   Mochikit
              Template engine
                   Kid
              Servidor d'aplicacions
                   CherryPy
              Abstracció base de dades (ORM)
                   SQLObject
              I molts més...
                FormEncode, Nose, simplejson,
                SQLAlchemy, Genshi, Identity
                Management...


   TurboGears, framework de Python per aplicacions web    8
Model-Vista-Control (MVC) i
l'estructura de TurboGears
                         Filosofia Jack el
                         Destripador:
                         “anem per parts”
                         En cada component
                         es poden utilitzar
                         diverses solucions
   TurboGears, framework de Python per aplicacions web       9
Model-Vista-Control (MVC) i
l'estructura de TurboGears
                         Filosofia Jack el
                         Destripador:
                         “anem per parts”
                         En cada component
                         es poden utilitzar
                         diverses solucions
   TurboGears, framework de Python per aplicacions web       10
Hands-on-lab: un wiki en 20 minuts

 Demostració pràctica del funcionament de
 TurboGears
 Desenvoluparem una aplicació web que ens doni
 la funcionalitat de wiki:
    Guardar informació per paraules
    Fàcil edició de continguts
    Reconeixement de sintaxis CamelCase (per enllaços)
    URLs boniques
    Sortida en XML/JSON
    Ginys a la interfície en AJAX
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  11
Hands-on-lab: requeriments

 Els requeriments per realitzar aquesta demo són:
    TurboGears 1.0.x
         GNU/Linux, MacOSX o Windows
         Python >= 2.3.x, <= 2.5.x (no 2.6 ni 3k)
         Connexió a internet (easy_install)
    Base de dades (MySQL, SQLite, PostgreSQL...)
 Opcionalment, un IDE per Python
    Eclipse
    EasyEclipse for Python
    VIM
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  12
Hands-on-lab: passos que seguirem

1. Crear l'esquelet de l'aplicació (quickstart)
2. Definir el model de dades
    ●
      Crear la base de dades
    ●
      Escriure dades de mostra
3. Escriure les plantilles de la vista
4. Escriure el controlador en Python
5. Rubricar amb JSON i AJAX
      TurboGears, framework de Python per aplicacions web  13
QuickStart: obrint el pastís

 Crear un esquelet de projecte des de zero
 $ tg-admin quickstart
 Enter project name: gplWiki20
 Enter package name [wiki20]: gplWiki20
 Do you need Identity (usernames/passwords) in this
 project? [no] no
 ...output...
 cd gplWiki20

 Amb això ja tenim un esquelet d'aplicació web
 totalment funcional
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  14
I no fa falta servidor web?

 Als requeriments, no hi ha servidor web!!!
    CherryPy ja està integrat amb TurboGears
 Per arrancar l'aplicació:
 cd gplWiki20
 python start-gplwiki20.py
 Punt d'entrada -> http://localhost:8080
 Tant senzill com això!
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  15
Llei del mínim esforç: definint el
model via ORM
 Model centralitzat en un fitxer:
   gplwiki20/model.py
 Definim la entitat Page:
 class Page(SQLObject):
   pagename = UnicodeCol(alternateID=True,length=30)
   data = UnicodeCol()

 Amb aquesta definició d'SQLObject en tenim prou
 (Vigilar amb els tabuladors, que formen part de la
 sintaxi del Python!)
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  16
Creació de les taules a la base de dades

 Primer hem de configurar la base de dades
    Dos fitxers de configuració específics, desenvolupament
    (dev.cfg) i per producció (prod.cfg)

 Fitxer dev.cfg
 sqlobject.dburi="mysql://us:pwd@localhost/gplWiki20"

 Crear la base de dades en si
 echo "create database gplWiki20" | mysql -u root

 Sou SQL-desconfiats? Anem a veure que executarà:
 tg-admin sql sql

 Ara, a crear taules en una comanda:
 tg-admin sql create    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  17
Utilizant dummies pels crash-tests

 La informació per proves es pot entrar fàcilment des
 de la toolboox de TurboGears
 tg-admin toolbox
 Ens portarà a http://localhost:7654/
    Anar a CatWalk
    Clic a Page
    Add Page amb el nom FrontPage
 El toolbox pot ajudar per moltes més coses:
    Informació de TurboGears (paquets, versions...)
    WidgetBrowser, veure les capacitats dels widgets (!!!!)
    admin18n, eina d'administració d'strings i18n
    ModelDesigner, GUI per generar el model.py


    TurboGears, framework de Python per aplicacions web    18
Treballant amb templates

 *.kid i els altres templates es poden obrir
 directament en un navegador!
 Per tant, poden ser editades pels dissenyadors
 web amb les seves aplicacions super-cool!
 Només s'ha d'anar amb compte de posar el
 text d'exemple
 <span py:replace="page.pagename">Text de la
 pàgina</span>
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  19
L'aparença també compta (templates)

 Crear el template a partir de l'esquelet
 cp gplWiki20/templates/welcome.kid 
    gplWiki20/templates/page.kid

 Editar gplwiki20/templates/page.kid amb:
<title> ${page.pagename} - 20 Minute Wiki </title>
...
<div class="main_content">
 <div style="float:right; width: 10em">
  Viewing <span py:replace="page.pagename">Text de
  la pàgina</span>
  <br/>
  You can return to the <a href="/">FrontPage</a>.
 </div>
 <div py:replace="XML(data)">Page text here.</div>
</div>
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  20
Però la potència sense control no
serveix de res
 Escriurem el controlador: gplwiki20/controllers.py
import turbogears
from turbogears import controllers, expose
from gplwiki20.model import Page
from docutils.core import publish_parts

class Root(controllers.RootController):
  @expose(template="gplwiki20.templates.page")       #1
  def index(self , pagename="FrontPage"):          #2
    page = Page.byPagename(pagename)           #3
    content = publish_parts(page.data,
      writer_name="html")['html_body']         #4
    return dict(data=content, page=page)         #5

 Observeu que sense fer res s'ha recarregat el
 servidor web i els canvis ja seran visibles!    TurboGears, framework de Python per aplicacions web    21
Però la potència sense control no
serveix de res – Edició de pàgines
 Crear el template a partir del page.kid
 cp gplWiki20/templates/page.kid 
    gplWiki20/templates/edit.kid

 Editar gplwiki20/templates/edit.kid amb:
<title> Editant ${page.pagename} ... </title>
...
<div class="main_content">
...
 <form action="save" method="post">
  <input type="hidden" name="pagename"
    value="${page.pagename}"/>
  <textarea name="data" py:content="page.data"
    rows="10" cols="60"/>
  <input type="submit" name="submit" value="Save"/>
 </form>
 <!-- Eliminar <div py:replace="XML(data)">Text de la
  pàgina.</div> -->
</div>
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  22
Però la potència sense control no
serveix de res – Edició de pàgines II
 Crear el mètode d'acció a controllers.py
  @expose("gplwiki20.templates.edit")
  def edit(self, pagename):
    page = Page.byPagename(pagename)
Tab!  return dict(page=page)

 Crear el mètode de guardar a controllers.py
  @expose()
  def save(self, pagename, data, submit):
    page = Page.byPagename(pagename)
    page.data = data
    turbogears.flash("Changes saved!")
    raise turbogears.redirect("/",pagename=pagename)

 Afegir l'enllaç a page.kid
<p>
 <a href="${tg.url('/edit',pagename=page.pagename)}">
Editar la pàgina</a>
</p>
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  23
Però la potència sense control no
serveix de res – Llistat de pàgines
 Crear el template a partir del page.kid
 cp gplWiki20/templates/page.kid 
    gplWiki20/templates/pagelist.kid

 Editar gplwiki20/templates/pagelist.kid amb:
<title> Llistat </title>
...
<div class="main_content">
 <h1>Totes les pàgines</h1>
 <ul>
  <li py:for="pagename in pages">
    <a href="${tg.url('/' + pagename)}"
     py:content="pagename">Nom de la pàgina.</a>
  </li>
 </ul>
</div>
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  24
Però la potència sense control no
serveix de res – Llistat de pàgines II
  Crear el mètode d'acció a controllers.py
   @expose("gplwiki20.templates.pagelist")
   def pagelist(self):
     pages = [page.pagename for page in
Tab!       Page.select(orderBy=Page.q.pagename)]
     return dict(pages=pages)

  Afegir l'enllaç a master.kid
...
<div id="footer">
...
<p>Veure la <a href="${tg.url('/pagelist')}">llista
completa de pàgines.</a></p>
...
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  25
Les URLs entren pels ulls

  Actualment per accedir a les pàgines:
     http://localhost:8080/?pagename=FrontPage
  No és molt bonic no?? Potser millor
     http://localhost:8080/FrontPage
  Definim el mètode per defecte a controllers.py
   @expose()
   def default(self, pagename):
Tab!   return self.index(pagename)

  Al mètode save canviem
   raise turbogears.redirect("/", pagename=pagename)

  per
   raise turbogears.redirect("/%s" % pagename)


     TurboGears, framework de Python per aplicacions web  26
Creant les petjades dels camells

 Senzillament podem tenir sintaxis CamelCase, a
 través d'expressions regulars (al principi de
 controllers.py)
import re
wikiwords = re.compile(r"b([A-Z]w+[A-Z]+w+)")

 Modifiquem
  def index(self, pagename="FrontPage"):
    content = ...
    root = str(turbogears.url('/'))
    content = wikiwords.
      sub(r'<a href="%s1">1</a>'
      % root, content)
    return dict(data=content, page=page)
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  27
I si les coses no van bé?

 Si la pàgina no existeix, la crearem (controllers.py):
  @expose("gplwiki20.templates.edit")
  def notfound(self, pagename):
    page = Page(pagename=pagename, data="")
    return dict(page=page)

 Si la pàgina no existeix, la crearem (controllers.py):
  @expose(template="gplwiki20.templates.page")
  def index(self, pagename="FrontPage"):
    try:
      page = Page.byPagename(pagename)
    except SQLObjectNotFound:
      raise turbogears.redirect("notfound"
                , pagename = pagename)
  ...

 I un header per incloure l'excepció
  from sqlobject import SQLObjectNotFound

    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  28
Necessitem ser oberts i comunicar-nos

 Podem generar informació a XML, JSON...
    @expose("gplwiki20.templates.pagelist")
    @expose("json")
    def pagelist(self):

 URL per format JSON:
 http://localhost:8080/pagelist?tg_format=json
 Més senzill impossible!
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  29
Necessitem ser fashions (AJAX+JavaScript)

 TurboGears utilitza Mochikit per JavaScript
 Afegir al fitxer gplwiki20/config/app.cfg
 tg.include_widgets = ['turbogears.mochikit']
     Reiniciar l'aplicació!
 Afegir els ids on volem tenir AJAX, al master.kid
<div id="footer">
<p>Veure la <a id="pagelist"
  href="${tg.url('/pagelist')}">completa de
  pàgines.</a></p>
<div id="pagelist_results"></div>
...
     TurboGears, framework de Python per aplicacions web  30
Necessitem ser fashions (AJAX+JavaScript)
  Script JavaScript per reconstruir la llista de pàgines,
  al fitxer master.kid:
...
</style>
<script type="text/javascript">
addLoadEvent(function(){
  connect($('pagelist'),'onclick', function (e) {
  e.preventDefault();
  var d = loadJSONDoc("${tg.url('/pagelist', tg_format='json')}");
  d.addCallback(showPageList); });});

function showPageList(result) {
  var currentpagelist = UL(null, map(row_display,result["pages"]));
  replaceChildNodes("pagelist_results", currentpagelist);}

function row_display(pagename) {
  return LI(null, A({"href" : "${tg.url('/')}" +pagename},
                            pagename))}
</script>
     TurboGears, framework de Python per aplicacions web   31
Beneficis de TurboGears

 Desenvolupament local
    No s'ha de pujar l'aplicació a cap servidor
 Temps entre proves mínim!
    No s'ha de compilar res
    CherryPy está pendent dels canvis dels fitxers i
    automàticament recarrega el servidor quan els fitxers
    font han canviat
 Consultes i actualitzacions a la BD senzilles
    No es necessari escriure SQL
    Però es poden escriure, si és necessari
 Els templates són visualitzables al navegador
    Evita la programació a cegues
 Ahh!! I els widgets! http://localhost:7654/widgets/
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web   32
Exemples d'aplicacions TurboGears

 Pyndorama - http://code.google.com/p/pyndorama/
 WhatWhat Status -
  http://code.google.com/p/whatwhat-status/
 VotingPlace.net - http://votingplace.net/
 Doggdot - http://doggdot.us/
 Showmedo - http://showmedo.com/
 GeneSilico - http://genesilico.pl/toolkit/
 PairWise Neighbours -
  http://genomes.urv.cat/pwneigh/
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web  33
Agraïments

 Comunitat TurboGears
 Presentació basada en:
    Documentació TurboGears
    Documentació d'Stefano Zacchiroli i Christopher Arndt
 GPLTarragona
    TurboGears, framework de Python per aplicacions web   34
Moltes gràcies per la
 vostra atenció!!

More Related Content

Viewers also liked

Teks pengacara majlis mesy agung ke 40
Teks pengacara majlis mesy agung ke 40Teks pengacara majlis mesy agung ke 40
Teks pengacara majlis mesy agung ke 40
mazidah binti ali
 
Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010
Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010
Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010
NunoSilvestre
 
Plan strategik pemulihan 2012
Plan strategik pemulihan 2012Plan strategik pemulihan 2012
Plan strategik pemulihan 2012
mazidah binti ali
 
Primary View Point Interactive
Primary View Point InteractivePrimary View Point Interactive
Primary View Point Interactive
richardager
 
Borang kemaskini maklumat murid
Borang kemaskini maklumat muridBorang kemaskini maklumat murid
Borang kemaskini maklumat murid
mazidah binti ali
 
Html
HtmlHtml

Viewers also liked (7)

Teks pengacara majlis mesy agung ke 40
Teks pengacara majlis mesy agung ke 40Teks pengacara majlis mesy agung ke 40
Teks pengacara majlis mesy agung ke 40
 
Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010
Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010
Liquid Crystal Colloids - CFTC Seminar 2010
 
Plan strategik pemulihan 2012
Plan strategik pemulihan 2012Plan strategik pemulihan 2012
Plan strategik pemulihan 2012
 
Primary View Point Interactive
Primary View Point InteractivePrimary View Point Interactive
Primary View Point Interactive
 
Rumus ukuran panjang......
Rumus ukuran panjang......Rumus ukuran panjang......
Rumus ukuran panjang......
 
Borang kemaskini maklumat murid
Borang kemaskini maklumat muridBorang kemaskini maklumat murid
Borang kemaskini maklumat murid
 
Html
HtmlHtml
Html
 

Similar to Turbo Gears, Framework De Python Per Aplicacions Web

El framework Cakephp
El framework CakephpEl framework Cakephp
El framework Cakephp
herotyc
 
Dai 9 - Ruby on Rails
Dai 9 - Ruby on RailsDai 9 - Ruby on Rails
Dai 9 - Ruby on Rails
Carles Mateu
 
Desmitificant l'HTML5
Desmitificant l'HTML5Desmitificant l'HTML5
Desmitificant l'HTML5
Ymbra
 
Presentacio Django
Presentacio DjangoPresentacio Django
Presentacio Django
Antoni Aloy
 
Resum
ResumResum
Resumcfgmi
 
Dai 09-ruby on rails
Dai 09-ruby on railsDai 09-ruby on rails
Dai 09-ruby on railsCarles Mateu
 
Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)
Barcelona Activa
 
Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures
Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries LliuresCas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures
Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures
Jordi Catà
 
J2EE
J2EEJ2EE
Programació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Paquita Ribas
 
e-Knowledge
e-Knowledgee-Knowledge
e-Knowledge
Javier Otero
 
Display suite - Drupal.cat
Display suite - Drupal.catDisplay suite - Drupal.cat
Display suite - Drupal.cat
Atenea tech
 
Presentació de Magento
Presentació de MagentoPresentació de Magento
Presentació de Magento
Roger Casadejús Pérez
 
Framework Llibreries Lliures
Framework Llibreries LliuresFramework Llibreries Lliures
Framework Llibreries Lliures
Jordi Catà
 
ELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per Ymbra
ELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per YmbraELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per Ymbra
ELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per Ymbra
Ymbra
 
Presentació del servidor Apache
Presentació del servidor ApachePresentació del servidor Apache
Presentació del servidor Apache
Roger Casadejús Pérez
 
SIGT09 Introducció Joomla
SIGT09 Introducció JoomlaSIGT09 Introducció Joomla
SIGT09 Introducció Joomla
Alex Araujo
 
somUPC: Integració de les intranets de la UPC
somUPC: Integració de les intranets de la UPCsomUPC: Integració de les intranets de la UPC
somUPC: Integració de les intranets de la UPC
inLabFIB
 
Introducció a Drupal - CINC Girona
Introducció a Drupal - CINC GironaIntroducció a Drupal - CINC Girona
Introducció a Drupal - CINC Girona
talkomraja
 

Similar to Turbo Gears, Framework De Python Per Aplicacions Web (20)

CakePHP
CakePHPCakePHP
CakePHP
 
El framework Cakephp
El framework CakephpEl framework Cakephp
El framework Cakephp
 
Dai 9 - Ruby on Rails
Dai 9 - Ruby on RailsDai 9 - Ruby on Rails
Dai 9 - Ruby on Rails
 
Desmitificant l'HTML5
Desmitificant l'HTML5Desmitificant l'HTML5
Desmitificant l'HTML5
 
Presentacio Django
Presentacio DjangoPresentacio Django
Presentacio Django
 
Resum
ResumResum
Resum
 
Dai 09-ruby on rails
Dai 09-ruby on railsDai 09-ruby on rails
Dai 09-ruby on rails
 
Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)Itineraris IT Academy (2020)
Itineraris IT Academy (2020)
 
Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures
Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries LliuresCas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures
Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures
 
J2EE
J2EEJ2EE
J2EE
 
Programació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita RibasProgramació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
Programació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas
 
e-Knowledge
e-Knowledgee-Knowledge
e-Knowledge
 
Display suite - Drupal.cat
Display suite - Drupal.catDisplay suite - Drupal.cat
Display suite - Drupal.cat
 
Presentació de Magento
Presentació de MagentoPresentació de Magento
Presentació de Magento
 
Framework Llibreries Lliures
Framework Llibreries LliuresFramework Llibreries Lliures
Framework Llibreries Lliures
 
ELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per Ymbra
ELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per YmbraELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per Ymbra
ELISAVA Beta. Cas d'èxit desenvolupat per Ymbra
 
Presentació del servidor Apache
Presentació del servidor ApachePresentació del servidor Apache
Presentació del servidor Apache
 
SIGT09 Introducció Joomla
SIGT09 Introducció JoomlaSIGT09 Introducció Joomla
SIGT09 Introducció Joomla
 
somUPC: Integració de les intranets de la UPC
somUPC: Integració de les intranets de la UPCsomUPC: Integració de les intranets de la UPC
somUPC: Integració de les intranets de la UPC
 
Introducció a Drupal - CINC Girona
Introducció a Drupal - CINC GironaIntroducció a Drupal - CINC Girona
Introducció a Drupal - CINC Girona
 

Turbo Gears, Framework De Python Per Aplicacions Web

 • 1. TurboGears, framework de Python per aplicacions web I Jornades GPL Tarragona 29 de Gener de 2009 Tomàs Reverter Morelló tomas.reverter@lotomas.net http://lotomas.net
 • 2. Llicència Creative Commons BY-SA Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra fer-ne obres derivades Amb les condicions següents: Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra). Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra resultant amb la mateixa llicència, una de similar o una de compatible. Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra. Alguna de les condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d'autor. No hi ha res en aquesta llicència que menyscabi o restringeixi els drets morals de l'autor. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca TurboGears, framework de Python per aplicacions web 2
 • 3. Taula de contingut 1. Què és TurboGears? I un framework? 2. Components, components i més components 3. Model-Vista-Control i l'estructura de TurboGears 4. Hands-on-lab: com crear un wiki en 20 minuts 5. Exemples d'aplicacions amb TurboGears 6. Conclusions TurboGears, framework de Python per aplicacions web 3
 • 4. Què és TurboGears? TurboGears és un framework web basat en Python, un mega-framework Comparable a Ruby On Rails i CakePHP Permet construir aplicacions web orientades a bases de dades Construït amb arquitectura MVC Codi obert (llicència MIT, compatible GPL) Multiplataforma Projecte amb gairebé 5 anys de vida Versió estable 1.0.8 Versió 2.0 en beta 4 TurboGears, framework de Python per aplicacions web 4
 • 5. I un framework? I un framework? A software framework is an abstraction in which common code providing generic functionality can be selectively overridden or specialized by user code providing specific functionality. ... the overall program's flow of control is not dictated by the caller, but by the framework. This inversion of control is the distinguishing feature of software frameworks. [Wikipedia] Un framework és una peça de programari sobre el que “pugem” els desenvolupadors per aprofitar funcionalitats comuns “pugem” = Inversion of Control! No hem de reinventar la roda! A la pràctica = un esquelet en que basar-te TurboGears, framework de Python per aplicacions web 5
 • 6. Model-Vista-Control (MVC) El MVC és un patró arquitectònic de l'enginyeria del programari Busca la separació de components per simplificar les aplicacions Independitza la presentació de les dades Parts: Model: s'encarrega de la persistència, la base de dades Vista: la UI del client, la capa de presentació Control: la lògica del servidor TurboGears, framework de Python per aplicacions web 6
 • 7. Flux del Model-Vista-Control (MVC) L'usuari interactua amb la interfície gràfica dissenyada a la vista El control manega l'entrada de l'usuari, redirigint la petició a una peça de codi més específica El control actualitza la informació del model La vista utilitza el model per generar la nova interfície d'usuari La interfície resta a l'espera de l'acció de l'usuari TurboGears, framework de Python per aplicacions web 7
 • 8. Components, components i components Client-side JavaScript Mochikit Template engine Kid Servidor d'aplicacions CherryPy Abstracció base de dades (ORM) SQLObject I molts més... FormEncode, Nose, simplejson, SQLAlchemy, Genshi, Identity Management... TurboGears, framework de Python per aplicacions web 8
 • 9. Model-Vista-Control (MVC) i l'estructura de TurboGears Filosofia Jack el Destripador: “anem per parts” En cada component es poden utilitzar diverses solucions TurboGears, framework de Python per aplicacions web 9
 • 10. Model-Vista-Control (MVC) i l'estructura de TurboGears Filosofia Jack el Destripador: “anem per parts” En cada component es poden utilitzar diverses solucions TurboGears, framework de Python per aplicacions web 10
 • 11. Hands-on-lab: un wiki en 20 minuts Demostració pràctica del funcionament de TurboGears Desenvoluparem una aplicació web que ens doni la funcionalitat de wiki: Guardar informació per paraules Fàcil edició de continguts Reconeixement de sintaxis CamelCase (per enllaços) URLs boniques Sortida en XML/JSON Ginys a la interfície en AJAX TurboGears, framework de Python per aplicacions web 11
 • 12. Hands-on-lab: requeriments Els requeriments per realitzar aquesta demo són: TurboGears 1.0.x GNU/Linux, MacOSX o Windows Python >= 2.3.x, <= 2.5.x (no 2.6 ni 3k) Connexió a internet (easy_install) Base de dades (MySQL, SQLite, PostgreSQL...) Opcionalment, un IDE per Python Eclipse EasyEclipse for Python VIM TurboGears, framework de Python per aplicacions web 12
 • 13. Hands-on-lab: passos que seguirem 1. Crear l'esquelet de l'aplicació (quickstart) 2. Definir el model de dades ● Crear la base de dades ● Escriure dades de mostra 3. Escriure les plantilles de la vista 4. Escriure el controlador en Python 5. Rubricar amb JSON i AJAX TurboGears, framework de Python per aplicacions web 13
 • 14. QuickStart: obrint el pastís Crear un esquelet de projecte des de zero $ tg-admin quickstart Enter project name: gplWiki20 Enter package name [wiki20]: gplWiki20 Do you need Identity (usernames/passwords) in this project? [no] no ...output... cd gplWiki20 Amb això ja tenim un esquelet d'aplicació web totalment funcional TurboGears, framework de Python per aplicacions web 14
 • 15. I no fa falta servidor web? Als requeriments, no hi ha servidor web!!! CherryPy ja està integrat amb TurboGears Per arrancar l'aplicació: cd gplWiki20 python start-gplwiki20.py Punt d'entrada -> http://localhost:8080 Tant senzill com això! TurboGears, framework de Python per aplicacions web 15
 • 16. Llei del mínim esforç: definint el model via ORM Model centralitzat en un fitxer: gplwiki20/model.py Definim la entitat Page: class Page(SQLObject): pagename = UnicodeCol(alternateID=True,length=30) data = UnicodeCol() Amb aquesta definició d'SQLObject en tenim prou (Vigilar amb els tabuladors, que formen part de la sintaxi del Python!) TurboGears, framework de Python per aplicacions web 16
 • 17. Creació de les taules a la base de dades Primer hem de configurar la base de dades Dos fitxers de configuració específics, desenvolupament (dev.cfg) i per producció (prod.cfg) Fitxer dev.cfg sqlobject.dburi="mysql://us:pwd@localhost/gplWiki20" Crear la base de dades en si echo "create database gplWiki20" | mysql -u root Sou SQL-desconfiats? Anem a veure que executarà: tg-admin sql sql Ara, a crear taules en una comanda: tg-admin sql create TurboGears, framework de Python per aplicacions web 17
 • 18. Utilizant dummies pels crash-tests La informació per proves es pot entrar fàcilment des de la toolboox de TurboGears tg-admin toolbox Ens portarà a http://localhost:7654/ Anar a CatWalk Clic a Page Add Page amb el nom FrontPage El toolbox pot ajudar per moltes més coses: Informació de TurboGears (paquets, versions...) WidgetBrowser, veure les capacitats dels widgets (!!!!) admin18n, eina d'administració d'strings i18n ModelDesigner, GUI per generar el model.py TurboGears, framework de Python per aplicacions web 18
 • 19. Treballant amb templates *.kid i els altres templates es poden obrir directament en un navegador! Per tant, poden ser editades pels dissenyadors web amb les seves aplicacions super-cool! Només s'ha d'anar amb compte de posar el text d'exemple <span py:replace="page.pagename">Text de la pàgina</span> TurboGears, framework de Python per aplicacions web 19
 • 20. L'aparença també compta (templates) Crear el template a partir de l'esquelet cp gplWiki20/templates/welcome.kid gplWiki20/templates/page.kid Editar gplwiki20/templates/page.kid amb: <title> ${page.pagename} - 20 Minute Wiki </title> ... <div class="main_content"> <div style="float:right; width: 10em"> Viewing <span py:replace="page.pagename">Text de la pàgina</span> <br/> You can return to the <a href="/">FrontPage</a>. </div> <div py:replace="XML(data)">Page text here.</div> </div> TurboGears, framework de Python per aplicacions web 20
 • 21. Però la potència sense control no serveix de res Escriurem el controlador: gplwiki20/controllers.py import turbogears from turbogears import controllers, expose from gplwiki20.model import Page from docutils.core import publish_parts class Root(controllers.RootController): @expose(template="gplwiki20.templates.page") #1 def index(self , pagename="FrontPage"): #2 page = Page.byPagename(pagename) #3 content = publish_parts(page.data, writer_name="html")['html_body'] #4 return dict(data=content, page=page) #5 Observeu que sense fer res s'ha recarregat el servidor web i els canvis ja seran visibles! TurboGears, framework de Python per aplicacions web 21
 • 22. Però la potència sense control no serveix de res – Edició de pàgines Crear el template a partir del page.kid cp gplWiki20/templates/page.kid gplWiki20/templates/edit.kid Editar gplwiki20/templates/edit.kid amb: <title> Editant ${page.pagename} ... </title> ... <div class="main_content"> ... <form action="save" method="post"> <input type="hidden" name="pagename" value="${page.pagename}"/> <textarea name="data" py:content="page.data" rows="10" cols="60"/> <input type="submit" name="submit" value="Save"/> </form> <!-- Eliminar <div py:replace="XML(data)">Text de la pàgina.</div> --> </div> TurboGears, framework de Python per aplicacions web 22
 • 23. Però la potència sense control no serveix de res – Edició de pàgines II Crear el mètode d'acció a controllers.py @expose("gplwiki20.templates.edit") def edit(self, pagename): page = Page.byPagename(pagename) Tab! return dict(page=page) Crear el mètode de guardar a controllers.py @expose() def save(self, pagename, data, submit): page = Page.byPagename(pagename) page.data = data turbogears.flash("Changes saved!") raise turbogears.redirect("/",pagename=pagename) Afegir l'enllaç a page.kid <p> <a href="${tg.url('/edit',pagename=page.pagename)}"> Editar la pàgina</a> </p> TurboGears, framework de Python per aplicacions web 23
 • 24. Però la potència sense control no serveix de res – Llistat de pàgines Crear el template a partir del page.kid cp gplWiki20/templates/page.kid gplWiki20/templates/pagelist.kid Editar gplwiki20/templates/pagelist.kid amb: <title> Llistat </title> ... <div class="main_content"> <h1>Totes les pàgines</h1> <ul> <li py:for="pagename in pages"> <a href="${tg.url('/' + pagename)}" py:content="pagename">Nom de la pàgina.</a> </li> </ul> </div> TurboGears, framework de Python per aplicacions web 24
 • 25. Però la potència sense control no serveix de res – Llistat de pàgines II Crear el mètode d'acció a controllers.py @expose("gplwiki20.templates.pagelist") def pagelist(self): pages = [page.pagename for page in Tab! Page.select(orderBy=Page.q.pagename)] return dict(pages=pages) Afegir l'enllaç a master.kid ... <div id="footer"> ... <p>Veure la <a href="${tg.url('/pagelist')}">llista completa de pàgines.</a></p> ... TurboGears, framework de Python per aplicacions web 25
 • 26. Les URLs entren pels ulls Actualment per accedir a les pàgines: http://localhost:8080/?pagename=FrontPage No és molt bonic no?? Potser millor http://localhost:8080/FrontPage Definim el mètode per defecte a controllers.py @expose() def default(self, pagename): Tab! return self.index(pagename) Al mètode save canviem raise turbogears.redirect("/", pagename=pagename) per raise turbogears.redirect("/%s" % pagename) TurboGears, framework de Python per aplicacions web 26
 • 27. Creant les petjades dels camells Senzillament podem tenir sintaxis CamelCase, a través d'expressions regulars (al principi de controllers.py) import re wikiwords = re.compile(r"b([A-Z]w+[A-Z]+w+)") Modifiquem def index(self, pagename="FrontPage"): content = ... root = str(turbogears.url('/')) content = wikiwords. sub(r'<a href="%s1">1</a>' % root, content) return dict(data=content, page=page) TurboGears, framework de Python per aplicacions web 27
 • 28. I si les coses no van bé? Si la pàgina no existeix, la crearem (controllers.py): @expose("gplwiki20.templates.edit") def notfound(self, pagename): page = Page(pagename=pagename, data="") return dict(page=page) Si la pàgina no existeix, la crearem (controllers.py): @expose(template="gplwiki20.templates.page") def index(self, pagename="FrontPage"): try: page = Page.byPagename(pagename) except SQLObjectNotFound: raise turbogears.redirect("notfound" , pagename = pagename) ... I un header per incloure l'excepció from sqlobject import SQLObjectNotFound TurboGears, framework de Python per aplicacions web 28
 • 29. Necessitem ser oberts i comunicar-nos Podem generar informació a XML, JSON... @expose("gplwiki20.templates.pagelist") @expose("json") def pagelist(self): URL per format JSON: http://localhost:8080/pagelist?tg_format=json Més senzill impossible! TurboGears, framework de Python per aplicacions web 29
 • 30. Necessitem ser fashions (AJAX+JavaScript) TurboGears utilitza Mochikit per JavaScript Afegir al fitxer gplwiki20/config/app.cfg tg.include_widgets = ['turbogears.mochikit'] Reiniciar l'aplicació! Afegir els ids on volem tenir AJAX, al master.kid <div id="footer"> <p>Veure la <a id="pagelist" href="${tg.url('/pagelist')}">completa de pàgines.</a></p> <div id="pagelist_results"></div> ... TurboGears, framework de Python per aplicacions web 30
 • 31. Necessitem ser fashions (AJAX+JavaScript) Script JavaScript per reconstruir la llista de pàgines, al fitxer master.kid: ... </style> <script type="text/javascript"> addLoadEvent(function(){ connect($('pagelist'),'onclick', function (e) { e.preventDefault(); var d = loadJSONDoc("${tg.url('/pagelist', tg_format='json')}"); d.addCallback(showPageList); });}); function showPageList(result) { var currentpagelist = UL(null, map(row_display,result["pages"])); replaceChildNodes("pagelist_results", currentpagelist);} function row_display(pagename) { return LI(null, A({"href" : "${tg.url('/')}" +pagename}, pagename))} </script> TurboGears, framework de Python per aplicacions web 31
 • 32. Beneficis de TurboGears Desenvolupament local No s'ha de pujar l'aplicació a cap servidor Temps entre proves mínim! No s'ha de compilar res CherryPy está pendent dels canvis dels fitxers i automàticament recarrega el servidor quan els fitxers font han canviat Consultes i actualitzacions a la BD senzilles No es necessari escriure SQL Però es poden escriure, si és necessari Els templates són visualitzables al navegador Evita la programació a cegues Ahh!! I els widgets! http://localhost:7654/widgets/ TurboGears, framework de Python per aplicacions web 32
 • 33. Exemples d'aplicacions TurboGears Pyndorama - http://code.google.com/p/pyndorama/ WhatWhat Status - http://code.google.com/p/whatwhat-status/ VotingPlace.net - http://votingplace.net/ Doggdot - http://doggdot.us/ Showmedo - http://showmedo.com/ GeneSilico - http://genesilico.pl/toolkit/ PairWise Neighbours - http://genomes.urv.cat/pwneigh/ TurboGears, framework de Python per aplicacions web 33
 • 34. Agraïments Comunitat TurboGears Presentació basada en: Documentació TurboGears Documentació d'Stefano Zacchiroli i Christopher Arndt GPLTarragona TurboGears, framework de Python per aplicacions web 34
 • 35. Moltes gràcies per la vostra atenció!!