SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Anita Rubin
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
www.tse.fi/tutu
TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
29.1.2015 2
Rob Gonsalves:
NEW MOON
ECLIPSED
29.1.2015 3
Ilmiöiden tasolla nyt tapahtuvaa muutosta
• ei voida analysoida seuraamalla jonkin ilmiön tai
tapahtuman määrättyä ja yhdensuuntaista kehityskulkua;
• ei voida selittää pelkästään viittaamalla sosiaalisiin,
poliittisiin, taloudellisiin tai edes luonnonlakeihin tai
kehityksen sisäiseen logiikkaan,
vaan se
• voidaan selittää ainoastaan systeemisen ajattelun avulla ja
viittaamalla lukuisiin vastakkaisuuksiin, epälineaarisiin
kehityskulkuihin, epäjohdon-mukaisuuksiin ja
tarkastelemalla näiden mahdollisesti tuottamia ei-
tarkoitettuja ja ei-ennakoituja seuraamuksia.
Muutoksen muuttuva luonne
29.1.2015 4
aika
Evolutionaarinen kehitys
tasaisen kehityksen
vaihe
uutta informaatiota
/ energiaa
uusi tasaisen
kehityksen vaihe
kehitys muuttuu
ennakoimattomaksi ja
lähenee kaaosta
ennustettu kehitys
toteutuva kehitysEsim. villi kortti
kehitys
29.1.2015 5
Mahdolliset ja todennäköiset
tulevaisuudet
NYKYHETKI
Kaikki mitä
voimme kuvitella
(science fiction,
myytit, sadut,
tarinat, unet, jne.)
Kaikki mikä
on
mahdollista
(rajoina mm.
luonnonlait
jne.)
Kaikki mikä on
todennäköistä
Toivottavat
asiat
Vältettävät
asiat
Neut-
raalit
asiat
29.1.2015 6
Tulevaisuus voi olla…
Mutta entäs jos
sittenkin sataa?
Mikä on
vaihtoehtoinen
tulevaisuuden-
suunnitelma?
Todennäköinen
• Todennäköisesti aurinko nousee huomennakin.
Mahdollinen
• On mahdollista, että huomenna
sataa.
Ehdollinen
• “Jos huomenna ei sada, lähdemme retkelle”.
Toivottava
• “Toivonpa, ettei huomenna sataisi…”
Pelottava (vältettävä)
• “mutta pelkään, että sää on kuitenkin huono.”
29.1.2015 7
Asenteet tulevaisuuteen
Virran vietävänä
Sopeutumiskykyinen
Ennalta-
ehkäisevä
Innovatiivinen
Passiivinen
Reaktiivinen eli
sopeutuva
Preaktiivinen eli
ennakoiva
Proaktiivinen eli
luova
Puuttuvat
”Bisnestä kuten
ennenkin”
Perustuvat
trendeille
Mahdolliset
vaihtoehdot
Tulevaisuutta
koskevat asenteet
Skenaariot Valituksi tulevat
strategiat
Lähde: Godet 2001
8
Tulevaisuuden lähestymistavat
Kysymykset
tulevaisuuden
luonteesta
Millainen
maailmasta näyttäisi
tulevan?
Reaktiivisesta ja
sopeutuvasta...
...proaktiiviseen ja
luovaan
tulevaisuuteen
Millaisia ovat
mahdolliset
maailmat?
Kuinka
sopeudumme
tulevaan? Miten
selviämme?
Kuinka vaikutamme
tulevaisuuteen?
Kuinka teemme
siitä meille parhaan
mahdollisen?
Tulevaisuuden
kartoittamisen
lähestymis-tapoja
koskevat
kysymykset
9
Suhtautuminen tulevaisuuteen
Virran
vietävänä
kellumisesta…
sopeutumiseen…
…
…ja ongelmien
väistämisestä…
…innovatiivisuuteen
29.1.2015 10
Ubiikkiyhteiskunnan pulma
Kulttuurin emotionaalistuminen
Tunteet eletään julkisuuden kautta, katseen
kohteena
Julkinen intiimi
Vaara:
emotionaalinen
puuduttuminen;
tunteiden
kaupallistuminen
Mahdollisuus:
uussolidaarisuus,
uudenlainen vastuullisuus ja
yhteisöllisyys
ELÄMYKSEL-
LISYYS
SISU,
KÄRSIVÄLLISYYS,
IKÄVÄN
SIETOKYKY
NÄKEMYKSELLISYYS,
TULEVAISUUS-
TIETOISUUS Päätökset pitää tehdä
nopeasti, tehokkaasti ja
lyhytjännitteisesti
 paisuva ja pullistuva
nykyhetki valtaa alaa
menneeltä ja tulevalta.
JÄNNITE:
Kokonaisuuksien logiikka hämärtyy  lyhytnäköisyys
Tulevaisuusajattelu: monet mahdolliset ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet
Voimme kokea
globaaleja tunteita
yhdessä muiden
kanssa. Stimuluksen
on jatkuvasti voimis-
tuttava, jotta sama
elämys voisi toteutua
yhä uudelleen.
Elämysyhteiskunnan paradoksi
12
INDIVIDUALISTI-
NEN LOGIIKKA,
PRIVATISOITU-
MINEN
YHTEISÖLLINEN
MEDIA, UUS-
YHTEISÖLLISYYS• Identiteetin erillisyys ja
omavaraisuus;
• Etiikka, moraali ja
sosiaalisuus ovat yhä
enemmän riippuvaisia
yksilön omista
valinnoista.
JÄNNITE:
Perinteinen yhteisöllisyys ja välittäminen  talkoohenki
Selitämme itseämme itsellemme ja toisille  Facebook
Identiteetin rakentumisen paradoksi
LÄNSIMAISEEN
HISTORIAAN KUULUVA
YHDESSÄ TEKEMISEN
JA HUOLEHTIMISEN
PERINNE
Yhteisö on määrittänyt
voimakkaasti etiikkaa ja
moraalia. Ryhmän
tavoista ja normeista
poikkeamista on pidetty
vahingollisena.
14
Trendhunter
15
Kari E. Turunen:
JÄSENTYMINEN,
LIITTYMINEN,
TEKEMINEN
Erik Allardt:
HAVING
LOVING
BEING
AJATTELU, EMOOTIOT
TAHTO
JÄNNITE:
Ihminen toteuttaa todellista itseään suhteissaan toisiin niiden
erojen ja erilaisuuksien kautta, joita hän näissä suhteissa näkee.
Järjen ja tunteen paradoksi
Osallistuminen ja
osallistaminen edellyttävät
kykyä sitoutua ja asettaa
sellaisia tavoitteita, jotka
ovat mahdollisia toteuttaa,
mutta samalla tarpeeksi
motivoivia.
Ihminen toteuttaa
todellista itseään
suhteissaan toisiin
niiden erojen ja
erilaisuuksien kautta,
joita hän näissä
suhteissa näkee.
29.1.2015 16
n. 1970 n. 2020-40
TEHOKKUUS:
Enemmän
enemmästä
ELÄMYS:
Enemmän
erilaista uudella
tavalla tuotettuna
INDUSTRIALISMI
Materiaali-intensiivinen
Teollinen
yhteiskunta
LAATU:
Enemmän ja
parempaa
vähemmästä
Kahden
aikakauden välissä
INFORMATIONALISMI
Merkitys-
intensiivinen
Tieto-
yhteiskunta
Verkosto-
yhteiskunta ?
Tuotannon
periaate
Yhteiskunnan
toimintalogiikka
Yhteiskunnan
muoto
Lähde: Malaska 1998; Aaltonen &
Wilenius 2002; Ståhle 2009
Murroksen prosessi
29.1.2015 17
Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se
voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua
ratkaisevasti erilaiseen suuntaan.
Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä voida
perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten
historiallisella aikasarjalla.
Heikon signaalin jäljitys edellyttää useiden erilaisten
ilmiöiden tai ilmiöalueiden tuntemusta ja tarkastelua, jossa on
erotettava subjektiivisesti ja objektiivisesti uudet ilmiöt.
Synonyymi englanninkieliselle termille ”Emerging issues”
Heikot signaalit
29.1.2015 18
Ed Miracle:
I told you so
29.1.2015 19
Driving force on määräävä tekijä skenaarioiden rakentamisessa
(esimerkkinä vaikka naisten työssäkäymisen yleistyminen 1920-luvun
puolesta välistä alkaen tai sosiaalipolitiikka tms.)
Muokkaavat ja muuttavat yhteiskuntaa, koska ne vaikuttavat
päätöksentekoon
1) Ennalta määräytyneet tekijät
2) korkea toteutumisen todennäköisyys ja/tai ennakoitavuus
• varmuusaste korkea (esim. väestönkasvuun liittyvät tekijät: tämän
päivän teini-ikäiset ovat huomispäivän työikäisiä, jne.)
2) Kriittiset epävarmuustekijät
• voidaan identifioida
• voidaan tietää, että niiden vaikutus saattaa olla merkittävä
tarkasteltavan asian lopputulokseen (esim. maailman talouteen
liittyvä kehitys)
Schwartzin “Driving Forces”
29.1.2015 20
NOUSEVA
LASKEVA
VAKAA
Suunta
Aika
MURTUVA
MUUTTUVA
Trendien lajit
29.1.2015 21
Megatrendejä kutsutaan usein myös kriittisiksi trendeiksi.
Megatrendit muodostuvat useista samaan suuntaan kehittyvistä
trendeistä -- ne ovat ikään kuin trendien kimppuja.
HUOM: Megatrendit eivät ole yksiselitteisesti määritettävissä
olevia ja aina samana pysyviä ilmiöitä vaan työkalu laajojen
ilmiökokonaisuuksien hahmottamiseksi.
Megatrendit
Megatrendit ovat kehityksen suuria
aaltoja tai linjoja ja ilmiöiden tunnistettavia
ja havaittavan historian omaavia
yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on
selkeä kehityssuunta.
29.1.2015 22
Perususkomukset
• Sellaisia päätöksenteon ja valintojen taustalla
vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, joita ei kyseenalaista
päätöksiä tehtäessä.
• Toimivat pääosin tiedostamattomalla
tasolla valintojen taustalla.
• Ääneen lausumattomia, yhteisesti
hyväksyttyjä “itsestäänselvyyksiä”.
• Eivät kuitenkaan välttämättä jatku
tulevaisuudessa.
• Esim: ns. luonnonlait; ajan palautu-
mattomuus; kuolema
29.1.2015 23
• Yhteiskunnan tai sitä laajemman tason ilmiöitä,
näkymättömiä muutosvoimia, jotka suuntaavat
päätöksentekoa ja valintoja;
• toimivat joko tietoisella tai tiedostamat-tomalla
tasolla valintojen taustalla;
• “ajan henkeen” liittyviä asioita ja asiantiloja;
”Ajan henki”
• liittyvät usein asenteisiin, arvoihin ja arvostuksiin ja
vaikuttavat niiden muutoksiin;
• usein kulttuuri- tai sukupolvisidonnaisia;
• eivät välttämättä jatku tulevaisuudessa.
• Esim: Turvallisuushakuisuus; “poliittinen korrektius”, tieto
käyttäytymis- ja pukeutumiskoodeista ym.
24
29.1.2015
25
Heikkojen signaalien jäljittäminen ja ilmiöiden tunnistaminen
sellaisiksi muodostaa yhden tulevaisuudentutkimuksen
haastavimmista tehtävistä.
Todellisuuden skannaus (eri elämänalueet 360°):
• Tieteelliset aikakauslehdet, tutkimusraportit, muu tieteellinen
kirjallisuus
• Uutiset, televisio, sanomalehdet, naistenlehdet, muut lehdet
• Taide
• Keskustelut, kommentit
• Verkko: Internet, blogit, keskustelu-
alueet
• Pelit, leikit
• Poliitikkojen puheet (ja se mitä EI sanota)
• Omat havainnot
Jäljittäminen
• Matala ennakoitavuus ja toteutumisen todennäköisyys
• Pienuus, näkymättömyys, kyky piiloutua  ilmiö, josta ne
kertovat, ei ole vielä kehittynyt
• Yllätyksellisyys
• Sattumanvaraisuus (löytyvät vain, jos niitä osaa/ottaa
tehtäväksi hakea)
Luonne ja ominaisuudet
• ”Naurettavuus” (Jim Dator), omituisuus
• Häiritsevyys, provokatiivisuus
• Pakottavuus (ajattelun, käyttäytymisen
muutokseen)
• Hyvin vähän tai ei ollenkaan mitattavissa
olevaa tietoa
Heikkojen signaalien etsiminen onnistuu, jos
omaa seuraavat kyvyt:
• Avoimuus, muutosherkkyys, luovuus,
vastaanottokyky, intuitio, uteliaisuus,
kyseenalaistaminen, kriittisyys
Miten ja miksi
Heikkojen signaalien etsimisen ja
analyysin tarkoitus:
• Muutoksen ymmärtäminen,
muutosherkkyys, muutos-valmius,
puhdas tieteellinen uteliaisuus ja
intohimo, luovuus ja taiteellisen
ilmaisun tarve
Leena Ilmola (IIASA): Äkillisen
taloudellisen romahduksen
mahdollisuus vuonna 2008 oli 10
potenssiin -23 eli
0,00000000000000000000007 %
29.1.2015 29
Yllättävästi ilmaantuvia muutostekijöitä, jotka muuttavat
tapahtumisen kehityskulun äkillisesti epävarmaksi.
Villin kortin ominaisuudet:
• Iso ja mahtava, pitää kovaa meteliä tapahtuessaan;
• Mahdoton (tai lähes mahdoton) ennakoida, mutta
• jos/kun se tapahtuu, se vaikuttaa tulevaan muuttaen sitä
yllättävällä tavalla uuteen suuntaan.
• Villillä kortilla ei ole historiaa, ts. sen tapahtumista ei voida
ennakoida minkäänlaisten historiallisten tai aikasarjoihin
liittyvien ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla.
Esimerkki: äkillinen geenimuunnos; maanjäristys, tsunami,11.9.2001;
osakemarkkinoiden kaatuminen
Villit kortit (wild cards)
29.1.2015 30
aika
hallinnon
instituutiot
Esiintymien lukumäärä;
ilmiöstä
tietämisen
määrä
tiedemiehet, taiteilijat,
radikaalit,hullut
asiantuntijat, tieteelliset julkaisut
ja web-sivut
tieteen populaarilehdet, web-sivut, tv-
dokumentit
sanomalehdet, uutiset,
aikakauslehdet
globaalisti levinnyt ilmiö, muuttunut
trendiksi ja/tai osaksi megatrendiä
useita havaittuja tapauksia,
muuttumassa trendiksi
VILLI
KORTTI
vain pari paikallista
tapausta;
Elämänkaari
29.1.2015 31
1. Valitse 5-9 hyvin erilaista informaation lähdettä (erityisaloista
arkiseen, 360°)
2. Luo muutostarkastelun tietokanta
3. Arvioi määräajoin skannauksesi osumia:
• Onko tämä todella uutta subjektiivisesti vai objektiivisesti?
• Vahvistaako, tasapainottaako vai heikentääkö tämä heikko signaali,
villi kortti tai muu ilmiö jo olemassaolevia rakenteita tai ilmiöitä?
• Mihin muihin ilmiöihin tämä liittyy?
• Mikä on mahdollisen muutoksen toteutumisen todennäköisyys?
• Millä todennäköisyydellä ilmiöstä tulee trendi?
• Millä aikaperspektiivillä muutos voisi tapahtua?
Skannaus
29.1.2015 32
Heu…heu…mitenkäs se nyt menikään…
HEUREKA!
29.1.2015 33
Rob Gonsalves
(Kuka uskaltaa kiivetä
puuhun ja katsoa toisin?)
29.1.2015 34
Kiitos että jaksoitte
kuunnella!
Lisää tulevaisuus-
tietoa verkossa
osoitteessa
www.tse.fi/tutu

More Related Content

Similar to Tulevaisuuden toimintaympäristöt

Tulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubin
Tulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubinTulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubin
Tulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubinanita rubin
 
Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10
Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10 Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10
Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10 anita rubin
 
Uusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Uusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessaUusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Uusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessaanita rubin
 
Miltä Suomi näyttää 2020?
Miltä Suomi näyttää 2020?Miltä Suomi näyttää 2020?
Miltä Suomi näyttää 2020?anita rubin
 
Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09
Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09
Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09anita rubin
 
Tulevaisuudentutkimus, sosiaalinen media
Tulevaisuudentutkimus, sosiaalinen mediaTulevaisuudentutkimus, sosiaalinen media
Tulevaisuudentutkimus, sosiaalinen mediaanita rubin
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä EHYT
 
Tilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissa
Tilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissaTilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissa
Tilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissaJuhana Venäläinen
 
Miten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, Tilastokeskus
Miten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, TilastokeskusMiten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, Tilastokeskus
Miten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, TilastokeskusTilastokeskus
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaTHL
 
Kansalaisuus yksilöiden ajalla
Kansalaisuus yksilöiden ajallaKansalaisuus yksilöiden ajalla
Kansalaisuus yksilöiden ajallaDemos Helsinki
 
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden MallintaminenHyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden MallintaminenOannes
 
Oppimisesta ja uudistumisesta
Oppimisesta ja uudistumisestaOppimisesta ja uudistumisesta
Oppimisesta ja uudistumisestaMaarit Hildén
 
Näe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissa
Näe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissaNäe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissa
Näe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissaTHL
 
Trendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampuja
Trendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampujaTrendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampuja
Trendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampuja15/30 Research
 
Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013
Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013
Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013Juhani Anttila
 

Similar to Tulevaisuuden toimintaympäristöt (20)

Tulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubin
Tulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubinTulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubin
Tulevaisuus, asukas ja asiakasyhteistyö rubin
 
Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10
Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10 Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10
Oppilaitosjohdon koulutus Tampere 5.2.10
 
Uusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Uusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessaUusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Uusi, parempi ihminen? Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
 
Miltä Suomi näyttää 2020?
Miltä Suomi näyttää 2020?Miltä Suomi näyttää 2020?
Miltä Suomi näyttää 2020?
 
Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09
Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09
Nuorten Tutukuvat TyöPajafoorumi 17.11.09
 
Tulevaisuudentutkimus, sosiaalinen media
Tulevaisuudentutkimus, sosiaalinen mediaTulevaisuudentutkimus, sosiaalinen media
Tulevaisuudentutkimus, sosiaalinen media
 
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
Juho Saari: Miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle? Kaikille evää...
 
Tulevaisuus 4.0
Tulevaisuus 4.0Tulevaisuus 4.0
Tulevaisuus 4.0
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
 
Tilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissa
Tilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissaTilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissa
Tilasto ja kokemus prekarisaatiokeskusteluissa
 
Miten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, Tilastokeskus
Miten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, TilastokeskusMiten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, Tilastokeskus
Miten luet ja tulkitset tilastoja, Jukka Hoffren, Tilastokeskus
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
 
Kansalaisuus yksilöiden ajalla
Kansalaisuus yksilöiden ajallaKansalaisuus yksilöiden ajalla
Kansalaisuus yksilöiden ajalla
 
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden MallintaminenHyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen
Hyvinvointiyhteiskunnan Tulevaisuuden Mallintaminen
 
Oppimisesta ja uudistumisesta
Oppimisesta ja uudistumisestaOppimisesta ja uudistumisesta
Oppimisesta ja uudistumisesta
 
Sitran trendilista 2014-2015
Sitran trendilista 2014-2015Sitran trendilista 2014-2015
Sitran trendilista 2014-2015
 
Näe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissa
Näe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissaNäe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissa
Näe metsä puilta – ilmiölähtöisyys uudistuksissa
 
Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995–2008
Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995–2008Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995–2008
Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995–2008
 
Trendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampuja
Trendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampujaTrendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampuja
Trendit 2011, kuluttamalla vaikuttaminen, mikko ampuja
 
Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013
Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013
Syvien vahvuuksien koulu arviointi 2013
 

More from anita rubin

Tulevaisuuksientutkimuksen perusteoksia
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteoksiaTulevaisuuksientutkimuksen perusteoksia
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteoksiaanita rubin
 
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteet
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteetTulevaisuuksientutkimuksen perusteet
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteetanita rubin
 
Skenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmä
Skenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmäSkenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmä
Skenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmäanita rubin
 
Delfoi-menetelmä
Delfoi-menetelmäDelfoi-menetelmä
Delfoi-menetelmäanita rubin
 
Systems thinking 1
Systems thinking 1Systems thinking 1
Systems thinking 1anita rubin
 
Systems thinking 1
Systems thinking 1Systems thinking 1
Systems thinking 1anita rubin
 
Delphi method — introduction
Delphi method — introductionDelphi method — introduction
Delphi method — introductionanita rubin
 
Skenaariotyöskentely taulukoiden avulla
Skenaariotyöskentely taulukoiden avullaSkenaariotyöskentely taulukoiden avulla
Skenaariotyöskentely taulukoiden avullaanita rubin
 
Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...
Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...
Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...anita rubin
 
Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?
Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?
Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?anita rubin
 
Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...
Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...
Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...anita rubin
 
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivatOppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivatanita rubin
 
The Meaning of Value Consideration in Futures Studies
The Meaning of Value Consideration in Futures StudiesThe Meaning of Value Consideration in Futures Studies
The Meaning of Value Consideration in Futures Studiesanita rubin
 
New, Better Human Beings? The Role of Values in Futures Studies
New, Better Human Beings? The Role of Values in Futures StudiesNew, Better Human Beings? The Role of Values in Futures Studies
New, Better Human Beings? The Role of Values in Futures Studiesanita rubin
 
Tulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi olla
Tulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi ollaTulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi olla
Tulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi ollaanita rubin
 
Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020
Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020
Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020anita rubin
 
Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessaArvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessaanita rubin
 
Barometriesitys
Barometriesitys Barometriesitys
Barometriesitys anita rubin
 
Sorting knowledge out
Sorting knowledge outSorting knowledge out
Sorting knowledge outanita rubin
 
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstasOppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstasanita rubin
 

More from anita rubin (20)

Tulevaisuuksientutkimuksen perusteoksia
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteoksiaTulevaisuuksientutkimuksen perusteoksia
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteoksia
 
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteet
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteetTulevaisuuksientutkimuksen perusteet
Tulevaisuuksientutkimuksen perusteet
 
Skenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmä
Skenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmäSkenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmä
Skenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmä
 
Delfoi-menetelmä
Delfoi-menetelmäDelfoi-menetelmä
Delfoi-menetelmä
 
Systems thinking 1
Systems thinking 1Systems thinking 1
Systems thinking 1
 
Systems thinking 1
Systems thinking 1Systems thinking 1
Systems thinking 1
 
Delphi method — introduction
Delphi method — introductionDelphi method — introduction
Delphi method — introduction
 
Skenaariotyöskentely taulukoiden avulla
Skenaariotyöskentely taulukoiden avullaSkenaariotyöskentely taulukoiden avulla
Skenaariotyöskentely taulukoiden avulla
 
Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...
Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...
Pitääkö jo juosta vai ehtiikö vielä kävellen? Oppimisen tulevaisuusbarometri ...
 
Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?
Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?
Ollaan ihmisiksi. Miten oppia tulevaisuudesta tulevaisuutta varten?
 
Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...
Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...
Mennäänkö käsi kädessä vai juoksetko sinä edeltä? Koulu ja osaaminen puntaris...
 
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivatOppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
 
The Meaning of Value Consideration in Futures Studies
The Meaning of Value Consideration in Futures StudiesThe Meaning of Value Consideration in Futures Studies
The Meaning of Value Consideration in Futures Studies
 
New, Better Human Beings? The Role of Values in Futures Studies
New, Better Human Beings? The Role of Values in Futures StudiesNew, Better Human Beings? The Role of Values in Futures Studies
New, Better Human Beings? The Role of Values in Futures Studies
 
Tulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi olla
Tulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi ollaTulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi olla
Tulevaisuuksientutkimus: tiedettä siitä, mitä ei vielä ole mutta voisi olla
 
Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020
Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020
Teknologiasta kriittisesti. Tulevaisuuden oppiminen 2020
 
Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessaArvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
Arvojen rooli tulevaisuuksientutkimuksessa
 
Barometriesitys
Barometriesitys Barometriesitys
Barometriesitys
 
Sorting knowledge out
Sorting knowledge outSorting knowledge out
Sorting knowledge out
 
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstasOppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
 

Tulevaisuuden toimintaympäristöt

 • 1. Anita Rubin Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.fi/tutu TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
 • 3. 29.1.2015 3 Ilmiöiden tasolla nyt tapahtuvaa muutosta • ei voida analysoida seuraamalla jonkin ilmiön tai tapahtuman määrättyä ja yhdensuuntaista kehityskulkua; • ei voida selittää pelkästään viittaamalla sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin tai edes luonnonlakeihin tai kehityksen sisäiseen logiikkaan, vaan se • voidaan selittää ainoastaan systeemisen ajattelun avulla ja viittaamalla lukuisiin vastakkaisuuksiin, epälineaarisiin kehityskulkuihin, epäjohdon-mukaisuuksiin ja tarkastelemalla näiden mahdollisesti tuottamia ei- tarkoitettuja ja ei-ennakoituja seuraamuksia. Muutoksen muuttuva luonne
 • 4. 29.1.2015 4 aika Evolutionaarinen kehitys tasaisen kehityksen vaihe uutta informaatiota / energiaa uusi tasaisen kehityksen vaihe kehitys muuttuu ennakoimattomaksi ja lähenee kaaosta ennustettu kehitys toteutuva kehitysEsim. villi kortti kehitys
 • 5. 29.1.2015 5 Mahdolliset ja todennäköiset tulevaisuudet NYKYHETKI Kaikki mitä voimme kuvitella (science fiction, myytit, sadut, tarinat, unet, jne.) Kaikki mikä on mahdollista (rajoina mm. luonnonlait jne.) Kaikki mikä on todennäköistä Toivottavat asiat Vältettävät asiat Neut- raalit asiat
 • 6. 29.1.2015 6 Tulevaisuus voi olla… Mutta entäs jos sittenkin sataa? Mikä on vaihtoehtoinen tulevaisuuden- suunnitelma? Todennäköinen • Todennäköisesti aurinko nousee huomennakin. Mahdollinen • On mahdollista, että huomenna sataa. Ehdollinen • “Jos huomenna ei sada, lähdemme retkelle”. Toivottava • “Toivonpa, ettei huomenna sataisi…” Pelottava (vältettävä) • “mutta pelkään, että sää on kuitenkin huono.”
 • 7. 29.1.2015 7 Asenteet tulevaisuuteen Virran vietävänä Sopeutumiskykyinen Ennalta- ehkäisevä Innovatiivinen Passiivinen Reaktiivinen eli sopeutuva Preaktiivinen eli ennakoiva Proaktiivinen eli luova Puuttuvat ”Bisnestä kuten ennenkin” Perustuvat trendeille Mahdolliset vaihtoehdot Tulevaisuutta koskevat asenteet Skenaariot Valituksi tulevat strategiat Lähde: Godet 2001
 • 8. 8 Tulevaisuuden lähestymistavat Kysymykset tulevaisuuden luonteesta Millainen maailmasta näyttäisi tulevan? Reaktiivisesta ja sopeutuvasta... ...proaktiiviseen ja luovaan tulevaisuuteen Millaisia ovat mahdolliset maailmat? Kuinka sopeudumme tulevaan? Miten selviämme? Kuinka vaikutamme tulevaisuuteen? Kuinka teemme siitä meille parhaan mahdollisen? Tulevaisuuden kartoittamisen lähestymis-tapoja koskevat kysymykset
 • 10. 29.1.2015 10 Ubiikkiyhteiskunnan pulma Kulttuurin emotionaalistuminen Tunteet eletään julkisuuden kautta, katseen kohteena Julkinen intiimi Vaara: emotionaalinen puuduttuminen; tunteiden kaupallistuminen Mahdollisuus: uussolidaarisuus, uudenlainen vastuullisuus ja yhteisöllisyys
 • 11. ELÄMYKSEL- LISYYS SISU, KÄRSIVÄLLISYYS, IKÄVÄN SIETOKYKY NÄKEMYKSELLISYYS, TULEVAISUUS- TIETOISUUS Päätökset pitää tehdä nopeasti, tehokkaasti ja lyhytjännitteisesti  paisuva ja pullistuva nykyhetki valtaa alaa menneeltä ja tulevalta. JÄNNITE: Kokonaisuuksien logiikka hämärtyy  lyhytnäköisyys Tulevaisuusajattelu: monet mahdolliset ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet Voimme kokea globaaleja tunteita yhdessä muiden kanssa. Stimuluksen on jatkuvasti voimis- tuttava, jotta sama elämys voisi toteutua yhä uudelleen. Elämysyhteiskunnan paradoksi
 • 12. 12
 • 13. INDIVIDUALISTI- NEN LOGIIKKA, PRIVATISOITU- MINEN YHTEISÖLLINEN MEDIA, UUS- YHTEISÖLLISYYS• Identiteetin erillisyys ja omavaraisuus; • Etiikka, moraali ja sosiaalisuus ovat yhä enemmän riippuvaisia yksilön omista valinnoista. JÄNNITE: Perinteinen yhteisöllisyys ja välittäminen  talkoohenki Selitämme itseämme itsellemme ja toisille  Facebook Identiteetin rakentumisen paradoksi LÄNSIMAISEEN HISTORIAAN KUULUVA YHDESSÄ TEKEMISEN JA HUOLEHTIMISEN PERINNE Yhteisö on määrittänyt voimakkaasti etiikkaa ja moraalia. Ryhmän tavoista ja normeista poikkeamista on pidetty vahingollisena.
 • 15. 15 Kari E. Turunen: JÄSENTYMINEN, LIITTYMINEN, TEKEMINEN Erik Allardt: HAVING LOVING BEING AJATTELU, EMOOTIOT TAHTO JÄNNITE: Ihminen toteuttaa todellista itseään suhteissaan toisiin niiden erojen ja erilaisuuksien kautta, joita hän näissä suhteissa näkee. Järjen ja tunteen paradoksi Osallistuminen ja osallistaminen edellyttävät kykyä sitoutua ja asettaa sellaisia tavoitteita, jotka ovat mahdollisia toteuttaa, mutta samalla tarpeeksi motivoivia. Ihminen toteuttaa todellista itseään suhteissaan toisiin niiden erojen ja erilaisuuksien kautta, joita hän näissä suhteissa näkee.
 • 16. 29.1.2015 16 n. 1970 n. 2020-40 TEHOKKUUS: Enemmän enemmästä ELÄMYS: Enemmän erilaista uudella tavalla tuotettuna INDUSTRIALISMI Materiaali-intensiivinen Teollinen yhteiskunta LAATU: Enemmän ja parempaa vähemmästä Kahden aikakauden välissä INFORMATIONALISMI Merkitys- intensiivinen Tieto- yhteiskunta Verkosto- yhteiskunta ? Tuotannon periaate Yhteiskunnan toimintalogiikka Yhteiskunnan muoto Lähde: Malaska 1998; Aaltonen & Wilenius 2002; Ståhle 2009 Murroksen prosessi
 • 17. 29.1.2015 17 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten historiallisella aikasarjalla. Heikon signaalin jäljitys edellyttää useiden erilaisten ilmiöiden tai ilmiöalueiden tuntemusta ja tarkastelua, jossa on erotettava subjektiivisesti ja objektiivisesti uudet ilmiöt. Synonyymi englanninkieliselle termille ”Emerging issues” Heikot signaalit
 • 19. 29.1.2015 19 Driving force on määräävä tekijä skenaarioiden rakentamisessa (esimerkkinä vaikka naisten työssäkäymisen yleistyminen 1920-luvun puolesta välistä alkaen tai sosiaalipolitiikka tms.) Muokkaavat ja muuttavat yhteiskuntaa, koska ne vaikuttavat päätöksentekoon 1) Ennalta määräytyneet tekijät 2) korkea toteutumisen todennäköisyys ja/tai ennakoitavuus • varmuusaste korkea (esim. väestönkasvuun liittyvät tekijät: tämän päivän teini-ikäiset ovat huomispäivän työikäisiä, jne.) 2) Kriittiset epävarmuustekijät • voidaan identifioida • voidaan tietää, että niiden vaikutus saattaa olla merkittävä tarkasteltavan asian lopputulokseen (esim. maailman talouteen liittyvä kehitys) Schwartzin “Driving Forces”
 • 21. 29.1.2015 21 Megatrendejä kutsutaan usein myös kriittisiksi trendeiksi. Megatrendit muodostuvat useista samaan suuntaan kehittyvistä trendeistä -- ne ovat ikään kuin trendien kimppuja. HUOM: Megatrendit eivät ole yksiselitteisesti määritettävissä olevia ja aina samana pysyviä ilmiöitä vaan työkalu laajojen ilmiökokonaisuuksien hahmottamiseksi. Megatrendit Megatrendit ovat kehityksen suuria aaltoja tai linjoja ja ilmiöiden tunnistettavia ja havaittavan historian omaavia yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä kehityssuunta.
 • 22. 29.1.2015 22 Perususkomukset • Sellaisia päätöksenteon ja valintojen taustalla vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, joita ei kyseenalaista päätöksiä tehtäessä. • Toimivat pääosin tiedostamattomalla tasolla valintojen taustalla. • Ääneen lausumattomia, yhteisesti hyväksyttyjä “itsestäänselvyyksiä”. • Eivät kuitenkaan välttämättä jatku tulevaisuudessa. • Esim: ns. luonnonlait; ajan palautu- mattomuus; kuolema
 • 23. 29.1.2015 23 • Yhteiskunnan tai sitä laajemman tason ilmiöitä, näkymättömiä muutosvoimia, jotka suuntaavat päätöksentekoa ja valintoja; • toimivat joko tietoisella tai tiedostamat-tomalla tasolla valintojen taustalla; • “ajan henkeen” liittyviä asioita ja asiantiloja; ”Ajan henki” • liittyvät usein asenteisiin, arvoihin ja arvostuksiin ja vaikuttavat niiden muutoksiin; • usein kulttuuri- tai sukupolvisidonnaisia; • eivät välttämättä jatku tulevaisuudessa. • Esim: Turvallisuushakuisuus; “poliittinen korrektius”, tieto käyttäytymis- ja pukeutumiskoodeista ym.
 • 24. 24
 • 25. 29.1.2015 25 Heikkojen signaalien jäljittäminen ja ilmiöiden tunnistaminen sellaisiksi muodostaa yhden tulevaisuudentutkimuksen haastavimmista tehtävistä. Todellisuuden skannaus (eri elämänalueet 360°): • Tieteelliset aikakauslehdet, tutkimusraportit, muu tieteellinen kirjallisuus • Uutiset, televisio, sanomalehdet, naistenlehdet, muut lehdet • Taide • Keskustelut, kommentit • Verkko: Internet, blogit, keskustelu- alueet • Pelit, leikit • Poliitikkojen puheet (ja se mitä EI sanota) • Omat havainnot Jäljittäminen
 • 26. • Matala ennakoitavuus ja toteutumisen todennäköisyys • Pienuus, näkymättömyys, kyky piiloutua  ilmiö, josta ne kertovat, ei ole vielä kehittynyt • Yllätyksellisyys • Sattumanvaraisuus (löytyvät vain, jos niitä osaa/ottaa tehtäväksi hakea) Luonne ja ominaisuudet • ”Naurettavuus” (Jim Dator), omituisuus • Häiritsevyys, provokatiivisuus • Pakottavuus (ajattelun, käyttäytymisen muutokseen) • Hyvin vähän tai ei ollenkaan mitattavissa olevaa tietoa
 • 27. Heikkojen signaalien etsiminen onnistuu, jos omaa seuraavat kyvyt: • Avoimuus, muutosherkkyys, luovuus, vastaanottokyky, intuitio, uteliaisuus, kyseenalaistaminen, kriittisyys Miten ja miksi Heikkojen signaalien etsimisen ja analyysin tarkoitus: • Muutoksen ymmärtäminen, muutosherkkyys, muutos-valmius, puhdas tieteellinen uteliaisuus ja intohimo, luovuus ja taiteellisen ilmaisun tarve
 • 28. Leena Ilmola (IIASA): Äkillisen taloudellisen romahduksen mahdollisuus vuonna 2008 oli 10 potenssiin -23 eli 0,00000000000000000000007 %
 • 29. 29.1.2015 29 Yllättävästi ilmaantuvia muutostekijöitä, jotka muuttavat tapahtumisen kehityskulun äkillisesti epävarmaksi. Villin kortin ominaisuudet: • Iso ja mahtava, pitää kovaa meteliä tapahtuessaan; • Mahdoton (tai lähes mahdoton) ennakoida, mutta • jos/kun se tapahtuu, se vaikuttaa tulevaan muuttaen sitä yllättävällä tavalla uuteen suuntaan. • Villillä kortilla ei ole historiaa, ts. sen tapahtumista ei voida ennakoida minkäänlaisten historiallisten tai aikasarjoihin liittyvien ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla. Esimerkki: äkillinen geenimuunnos; maanjäristys, tsunami,11.9.2001; osakemarkkinoiden kaatuminen Villit kortit (wild cards)
 • 30. 29.1.2015 30 aika hallinnon instituutiot Esiintymien lukumäärä; ilmiöstä tietämisen määrä tiedemiehet, taiteilijat, radikaalit,hullut asiantuntijat, tieteelliset julkaisut ja web-sivut tieteen populaarilehdet, web-sivut, tv- dokumentit sanomalehdet, uutiset, aikakauslehdet globaalisti levinnyt ilmiö, muuttunut trendiksi ja/tai osaksi megatrendiä useita havaittuja tapauksia, muuttumassa trendiksi VILLI KORTTI vain pari paikallista tapausta; Elämänkaari
 • 31. 29.1.2015 31 1. Valitse 5-9 hyvin erilaista informaation lähdettä (erityisaloista arkiseen, 360°) 2. Luo muutostarkastelun tietokanta 3. Arvioi määräajoin skannauksesi osumia: • Onko tämä todella uutta subjektiivisesti vai objektiivisesti? • Vahvistaako, tasapainottaako vai heikentääkö tämä heikko signaali, villi kortti tai muu ilmiö jo olemassaolevia rakenteita tai ilmiöitä? • Mihin muihin ilmiöihin tämä liittyy? • Mikä on mahdollisen muutoksen toteutumisen todennäköisyys? • Millä todennäköisyydellä ilmiöstä tulee trendi? • Millä aikaperspektiivillä muutos voisi tapahtua? Skannaus
 • 32. 29.1.2015 32 Heu…heu…mitenkäs se nyt menikään… HEUREKA!
 • 33. 29.1.2015 33 Rob Gonsalves (Kuka uskaltaa kiivetä puuhun ja katsoa toisin?)
 • 34. 29.1.2015 34 Kiitos että jaksoitte kuunnella! Lisää tulevaisuus- tietoa verkossa osoitteessa www.tse.fi/tutu