SlideShare a Scribd company logo
1 of 102
1
TUBERKULOZATUBERKULOZA
zarazna bolest uzrokovana M.zarazna bolest uzrokovana M.
tuberculosis koja u prvom redu pogadjatuberculosis koja u prvom redu pogadja
bronhopulmonalni sistem, ali i sve drugebronhopulmonalni sistem, ali i sve druge
organeorgane
karakteristike:karakteristike:
posebni imunološki procesiposebni imunološki procesi
hroničan tokhroničan tok
uticaj socio-ekonomskih faktorauticaj socio-ekonomskih faktora
epidemijsko širenjeepidemijsko širenje
2
GLOBALNA EPIDEMIOLOGIJA IGLOBALNA EPIDEMIOLOGIJA I
RAŠIRENOSTRAŠIRENOST
skoro 1/3 svetske populacije ( dve milijarde ljudi)-skoro 1/3 svetske populacije ( dve milijarde ljudi)-
inficirano M. tuberculosisinficirano M. tuberculosis
više od 8 miliona ljudi godišnje razvije aktivnuviše od 8 miliona ljudi godišnje razvije aktivnu
tuberkulozu ,a oko 2 miliona umiretuberkulozu ,a oko 2 miliona umire
više od 90% svih obolelih i umrlih, je u zemljama uviše od 90% svih obolelih i umrlih, je u zemljama u
razvoju,razvoju,
75% obolelih pripada ekonomski najproduktivnijim75% obolelih pripada ekonomski najproduktivnijim
dobnim grupama (15-54 godine)dobnim grupama (15-54 godine)
koninfekcija sa virusom humane imunodeficijencijekoninfekcija sa virusom humane imunodeficijencije
(HIV) značajno povećava rizik od razvoja tuberkuloze.(HIV) značajno povećava rizik od razvoja tuberkuloze.
multirezistencijamultirezistencija
3
RAZLOZI ZA GLOBALNURAZLOZI ZA GLOBALNU
PROŠIRENOSTPROŠIRENOST
Nemogućnost sprovoNemogućnost sprovodjenjadjenja programa zaprograma za
suzbijanje TBsuzbijanje TB
MigracijeMigracije
SiromaštvoSiromaštvo
Pojava rezistentnih sojeva na ATLPojava rezistentnih sojeva na ATL
Infekcija multirezistentnim sojevima BTInfekcija multirezistentnim sojevima BT
Nedostatak novih ATLNedostatak novih ATL
Nedostatak efikasnije vakcineNedostatak efikasnije vakcine
Široka primena imunosupresivne terapijeŠiroka primena imunosupresivne terapije
Uticaj pandemijeUticaj pandemije AIDS-aAIDS-a
4
KRETANJE TUBRKULOZE UKRETANJE TUBRKULOZE U
NAŠOJ ZEMLJINAŠOJ ZEMLJI
1901.god. 800 umrlih na 100.000 stanovnika1901.god. 800 umrlih na 100.000 stanovnika
od 1950.god. obavezna vakcinacija, rana Dg,od 1950.god. obavezna vakcinacija, rana Dg,
primena ATL rezultirale su smanjenjemprimena ATL rezultirale su smanjenjem
morbiditeta i mortaliteta koji se registrovao od 60-morbiditeta i mortaliteta koji se registrovao od 60-
tih do sredine 90-tih godinatih do sredine 90-tih godina
1975.god. incidenca u Srbiji 90,61975.god. incidenca u Srbiji 90,6 ,, a 1990.godinia 1990.godini
41/100.000 stanovnika41/100.000 stanovnika
Od 1996.god. raste broj novoobolelih, pomera seOd 1996.god. raste broj novoobolelih, pomera se
oboljevanje ka mlađem životnom dobu, raste brojoboljevanje ka mlađem životnom dobu, raste broj
obolelih od ekstenzivnih oblika plućneobolelih od ekstenzivnih oblika plućne
tuberkuloze i vanplućne tuberkulozetuberkuloze i vanplućne tuberkuloze
5
MIKOBAKTERIJEMIKOBAKTERIJE
M.tuberculosis kompleksM.tuberculosis kompleks
M.tuberculosis (>95% sluM.tuberculosis (>95% slučajeva)čajeva)
M.bovisM.bovis
M.africanumM.africanum
OportunističkeOportunističke
M.avium kompl.(M.avium i M.intracelM.avium kompl.(M.avium i M.intracelulareulare.).)
M.kansasi, M.xenopi, M.scrofulaceumM.kansasi, M.xenopi, M.scrofulaceum
6
M. TUBERCULOSISM. TUBERCULOSIS
InfektivnostInfektivnost (sposobnost razmnožavanja u(sposobnost razmnožavanja u
organizmu čoveka)organizmu čoveka) -- velikavelika
PatogenostPatogenost (sposobnost bacila da posle zaraze(sposobnost bacila da posle zaraze
izazove bolest)izazove bolest) –– malamala,, jer oboli svega 10%jer oboli svega 10%
inficiranihinficiranih
VirulencijaVirulencija varira od soja do soja. Rizik odvarira od soja do soja. Rizik od
oboljevanja najveći neposredno posle infekcije,oboljevanja najveći neposredno posle infekcije,
vremenom eksponencijalno opadavremenom eksponencijalno opada
ImunogenostImunogenost (sposobnost indukovanja specifičnog(sposobnost indukovanja specifičnog
i nesp.imuniteta) je znatna, bacil je antigenskii nesp.imuniteta) je znatna, bacil je antigenski
stabilanstabilan
RReinfekcijaeinfekcija (ponovna zaraza osobe koja poseduje(ponovna zaraza osobe koja poseduje
specifični imunitet)specifični imunitet) kod 1kod 155 -50%-50%obolelihobolelih
7
INFEKCIJAINFEKCIJA
BOVINIM TIPOM BACILABOVINIM TIPOM BACILA
Preko zaraženog mlekaPreko zaraženog mleka
Bacili penetriraju u gastrointestinalnuBacili penetriraju u gastrointestinalnu
mukozu, limfno tkivo ili orofaringsmukozu, limfno tkivo ili orofarings
Mere zaštite:Mere zaštite:
Pasterizacija mlekaPasterizacija mleka
Program kontrole tuberkuloze govedaProgram kontrole tuberkuloze goveda
8
INFEKCIJE IZAZVANEINFEKCIJE IZAZVANE
OPORTUNISTIČKIM BAKTERIJAMAOPORTUNISTIČKIM BAKTERIJAMA
MikobakteriozeMikobakterioze
Retko izazivaju bolestRetko izazivaju bolest
Slabo pozitivna tuberkulinska probaSlabo pozitivna tuberkulinska proba
U pacijenata sa HIV infekcijomU pacijenata sa HIV infekcijom
9
IZVOR ZARAZEIZVOR ZARAZE
Oboleli od TB (ređe životinje, ptice)Oboleli od TB (ređe životinje, ptice)
Pluća najčešće mesto porekla bacila TB,Pluća najčešće mesto porekla bacila TB, (ređe urin,(ređe urin,
urogenitalni sekret, feces, lezije na koži, kolikvirane limurogenitalni sekret, feces, lezije na koži, kolikvirane limfne žfne žlezdelezde,,
kostikosti))
Zatvorena kazeozna lezija promera 2Zatvorena kazeozna lezija promera 2 cm imacm ima
100 -1000 bacila, dok kaverna iste veličine sadrži100 -1000 bacila, dok kaverna iste veličine sadrži
preko 100 miliona bacilapreko 100 miliona bacila
Najzarazniji direktno pozitivni bolesniciNajzarazniji direktno pozitivni bolesnici
(preko 50 000 bacila /ml)(preko 50 000 bacila /ml)
Oboleli od hronične tuberkuloze (rezistentni bacili)Oboleli od hronične tuberkuloze (rezistentni bacili)
10
PPUT ŠIRENJA ZARAZEUT ŠIRENJA ZARAZE
Aerogeni 98% slučajeva,Aerogeni 98% slučajeva, retko GIT, koža,retko GIT, koža,
sluznice ili transplacetarnosluznice ili transplacetarno
Kašljem se izbacuje više od 3000 kapljica, koliko iKašljem se izbacuje više od 3000 kapljica, koliko i
tokom 5 minuta govoratokom 5 minuta govora
Kijanjem se stvara milion kapljicaKijanjem se stvara milion kapljica
U mračnim prostorijama BT mogu da prežive višeU mračnim prostorijama BT mogu da prežive više
godinagodina
Uništavaju ih sunčeva svetlost, toplota, antisepticiUništavaju ih sunčeva svetlost, toplota, antiseptici
i dezificijensii dezificijensi
11
Verovatnoća da nastane oboljenje zavisi od bacilarnogVerovatnoća da nastane oboljenje zavisi od bacilarnog
opterećenja (od broja udahnutih bacila i dužineopterećenja (od broja udahnutih bacila i dužine
ekspozicije)ekspozicije)
Procenat inficiranih medju članovima domaćinstva jeProcenat inficiranih medju članovima domaćinstva je
20%20%
Inficiranost bliskih prijatelja je 4%Inficiranost bliskih prijatelja je 4%
Drugi kontakti (radno mesto škola) 0.3%Drugi kontakti (radno mesto škola) 0.3%
Bolesnik koji je započeo lečenje nije opasan izvor zarazeBolesnik koji je započeo lečenje nije opasan izvor zaraze
pa izolacija nije neophodnapa izolacija nije neophodna
Izuzetak su mala deca i imunodeficijentne osobe izIzuzetak su mala deca i imunodeficijentne osobe iz
kontakta i oboleli od multirezistentne tuberkulozekontakta i oboleli od multirezistentne tuberkuloze
PPUT ŠIRENJA ZARAZEUT ŠIRENJA ZARAZE
12
OTPORNOST PREMAOTPORNOST PREMA
TUBERKULOZITUBERKULOZI
UzrastUzrast – prva godina smrtnost 15 %,– prva godina smrtnost 15 %,
pubertet , starostpubertet , starost
PolPol - posle puberteta veći procenat žena- posle puberteta veći procenat žena
IshranaIshrana – gladovanje, pothranjenost– gladovanje, pothranjenost
NasleđeNasleđe
Uticaj okolineUticaj okoline
ImunitetImunitet
13
IMUNITETIMUNITET
Zaštitu od tuberkuloze vrše:Zaštitu od tuberkuloze vrše:
Nespecifična odbrana organizmaNespecifična odbrana organizma
Specifični imunitet posredovan ćelijamaSpecifični imunitet posredovan ćelijama
Stečeni imunitet: posledica savladaneStečeni imunitet: posledica savladane
infekcije ili BCG vakcinacijeinfekcije ili BCG vakcinacije
14
IMUNITETIMUNITET
Nespecifični mehanizmi odbrane (NMONespecifični mehanizmi odbrane (NMO))
nazofaringealna barijeranazofaringealna barijera
mukocilijarni aparatmukocilijarni aparat
limfaticke strukturelimfaticke strukture
AM-alveolarni makrofag (ingestijaAM-alveolarni makrofag (ingestija i uništavanje BT)i uništavanje BT)
AM su nespecifično aktivirani različitim inhalacionimAM su nespecifično aktivirani različitim inhalacionim
agensima,agensima,
AM su specifično aktivirani CD4 (Th1) limfocitima, kojiAM su specifično aktivirani CD4 (Th1) limfocitima, koji
produkuju citokine (IFN-gama i TNF-alfa glavni)produkuju citokine (IFN-gama i TNF-alfa glavni)
15
IMUNITETIMUNITET
Specifični mehanizmi odbraneSpecifični mehanizmi odbrane
UslovljenUslovljeni sui su različitim genetskim faktorima irazličitim genetskim faktorima i
faktorima spoljašnje sredinefaktorima spoljašnje sredine
Ćelijama posredovani imunitetĆelijama posredovani imunitet (CMI) korista(CMI) koristann
odgovor domaćina u kome najvažniju ulogu imajuodgovor domaćina u kome najvažniju ulogu imaju
AM i T-LyAM i T-Ly, a izaziva, a izaziva kkasni tip preosetljivostiasni tip preosetljivosti,,
kojikoji igra ključnu ulogu u procesu kazeozneigra ključnu ulogu u procesu kazeozne
nekroze i formiranju granulomanekroze i formiranju granuloma posredstvomposredstvom
citotoksićnih T ćelijacitotoksićnih T ćelija
16
BBCCG vakcinacijaG vakcinacija
Preventivna meraPreventivna mera - o- obavezna u 64 zemljebavezna u 64 zemlje,, preporučena u još 118preporučena u još 118
zemaljazemalja
ddaje se iaje se i..d. u deltoidni predeo leve ruked. u deltoidni predeo leve ruke
 na rodjenjuna rodjenju
 do navršene prve godine bez predhodnog tuberkulinskog testiranjado navršene prve godine bez predhodnog tuberkulinskog testiranja
 do navršene 10 god. uz predhodni testdo navršene 10 god. uz predhodni test
 oosobe iz kontakta (porodičnog, profesionalno izložena lica)sobe iz kontakta (porodičnog, profesionalno izložena lica)
Kontraindikacije na rođenju mala TM, prevremeno rođena deca,Kontraindikacije na rođenju mala TM, prevremeno rođena deca,
ikterus, teške malformacije, HIV infekcija, druga stanja praćenaikterus, teške malformacije, HIV infekcija, druga stanja praćena
imunodeficijencijomimunodeficijencijom
Efikasna kod teških hematogenih oblika TB (milijarna tb, meningitis,Efikasna kod teških hematogenih oblika TB (milijarna tb, meningitis,
86% zaštite) a kod plućne tuberkuloze kod 50%, zaštita traje 15-2086% zaštite) a kod plućne tuberkuloze kod 50%, zaštita traje 15-20
godinagodina
Dokaz da je imunizacija uspešno obavljena je vakcinalni ožiljakDokaz da je imunizacija uspešno obavljena je vakcinalni ožiljak
promera 3 i više mmpromera 3 i više mm
17
RRAZVOJ TUBERKULOZEAZVOJ TUBERKULOZE
I - početni stadijumI - početni stadijum
Inhalirani bacili dospevaju do alveolaInhalirani bacili dospevaju do alveola
Ingestija BT od strane AM, koji potom lučeIngestija BT od strane AM, koji potom luče
hemotaksičke faktore privlače makrofage I drugehemotaksičke faktore privlače makrofage I druge
fagocitefagocite
Većina BT biva fagocitovana od strane AM I takoVećina BT biva fagocitovana od strane AM I tako
se sprečava prodor bacila u plućni parenhimse sprečava prodor bacila u plućni parenhim
AM nisu kod svih ljudi jednake potentnosti, što jeAM nisu kod svih ljudi jednake potentnosti, što je
genetski uslovljeno, tako dgenetski uslovljeno, tako daa mnogi AM bivajumnogi AM bivaju
uništeni od strane bacilauništeni od strane bacila,, koji se razmnožavaju ukoji se razmnožavaju u
njihovoj citopazminjihovoj citopazmi
18
RRAZVOJ TUBERKULOZEAZVOJ TUBERKULOZE
II - stadijum simbiozeII - stadijum simbioze
Ukoliko AM ne može u potpunosti da uništiUkoliko AM ne može u potpunosti da uništi
inhalirane bacile, oni se u toku 7-21 danainhalirane bacile, oni se u toku 7-21 dana
intracelularno multipliciraju i dok ne dođe dointracelularno multipliciraju i dok ne dođe do
prskanja AMprskanja AM
Oslobođeni bacili zatim bivaju fagocitovani odOslobođeni bacili zatim bivaju fagocitovani od
strane drugih AM ili neaktiviranih MF koji sustrane drugih AM ili neaktiviranih MF koji su
dospeli iz cirkulacije pod uticajem hemotaksičdospeli iz cirkulacije pod uticajem hemotaksičnihnih
faktorfaktoraa
19
RRAZVOJ TUBERKULOZEAZVOJ TUBERKULOZE
IIIII stadijum-inicijalne kazeozne nekrozeI stadijum-inicijalne kazeozne nekroze
Imuni odgovor se razvija 4-8 nedelja od početka infekcije štoImuni odgovor se razvija 4-8 nedelja od početka infekcije što
se poklapa sa tuberkulinskom konverzijomse poklapa sa tuberkulinskom konverzijom
Umnožavanje bacila je inhibisano imunim odgovorom, brojUmnožavanje bacila je inhibisano imunim odgovorom, broj
bacila je stacionaranbacila je stacionaran
U ovom stadijumu dolazi do eksudativnog tuberkuloznogU ovom stadijumu dolazi do eksudativnog tuberkuloznog
zapaljenja,koje evoluira u ognjištezapaljenja,koje evoluira u ognjište kazeozne nekrozekazeozne nekroze
Ova reakcija domaćina koji uništenjem sopstvenog tkivaOva reakcija domaćina koji uništenjem sopstvenog tkiva
sprečava multiplikaciju bacila je rekacija kasne preosetljvosti.sprečava multiplikaciju bacila je rekacija kasne preosetljvosti.
Kazeozna nekroza je produkt citotoksičnih T ćelija, TNF alfa,Kazeozna nekroza je produkt citotoksičnih T ćelija, TNF alfa,
raspadnih produkata makrofaga i drugih uginulih ćelija.raspadnih produkata makrofaga i drugih uginulih ćelija.
20
Oko kazeoznog centra mogu postojati :Oko kazeoznog centra mogu postojati :
 Neaktivirani ( nezreli) makrofagi u kojima se baciliNeaktivirani ( nezreli) makrofagi u kojima se bacili
umnožavaju intracelularno (imunosuprimirane osobe)umnožavaju intracelularno (imunosuprimirane osobe)
 Aktivirani makrofagi ( IFN gama i drugim limfokinima izAktivirani makrofagi ( IFN gama i drugim limfokinima iz
T ćelija ) koji uništavaju bacile -T ćelija ) koji uništavaju bacile - broj aktiviranihbroj aktiviranih
makrofaga odredjuje dalji tok bolestimakrofaga odredjuje dalji tok bolesti
Neki AM se transformišu u epiteloidne ili džinovske ćelijeNeki AM se transformišu u epiteloidne ili džinovske ćelije
(Langhansove ćelije) stvarajući(Langhansove ćelije) stvarajući SPECIFIČNISPECIFIČNI
GRANULOMGRANULOM
Okolo tuberkuloma se stvara granulaciono tkivo kojeOkolo tuberkuloma se stvara granulaciono tkivo koje
urasta u ognjište nekroze stvarajući ožiljno tkivo.urasta u ognjište nekroze stvarajući ožiljno tkivo.
IV - stadijum granulomaIV - stadijum granuloma
21
V stadijumV stadijum
stadijum oštećenja tkivastadijum oštećenja tkiva
Nepovoljan tok bolesti, uvećanje i likvefakcija ognjištaNepovoljan tok bolesti, uvećanje i likvefakcija ognjišta
kazeozne nekroze.kazeozne nekroze.
Bacili se razmnožavaju ekstracelularno, jer tečni kazeumBacili se razmnožavaju ekstracelularno, jer tečni kazeum
predstavlja pogodan teren za umnožavanje bacila.predstavlja pogodan teren za umnožavanje bacila.
U tečnom kazeumu makrofage ne mogu da prežive paU tečnom kazeumu makrofage ne mogu da prežive pa
izostaje njihova uloga u kontroli ekstracelularnogizostaje njihova uloga u kontroli ekstracelularnog
umnožavanja bacila unutar kaverneumnožavanja bacila unutar kaverne
U ovim uslovima oU ovim uslovima organizam je senzibilisan na veliki brojrganizam je senzibilisan na veliki broj
Ag produkata koji potiču od BTAg produkata koji potiču od BT, a, a reakcija kasnereakcija kasne
preosetljivosti - postaje štetna I dovodi do destrukcijepreosetljivosti - postaje štetna I dovodi do destrukcije
tkiva i stvaranjatkiva i stvaranja KAVERNEKAVERNE
22
TTUBERKULINSKA OSETLJIVOSTUBERKULINSKA OSETLJIVOST
Uspostavlja se nakon senzibilizacijeUspostavlja se nakon senzibilizacije
na tuberkuloproteine BT i nastajena tuberkuloproteine BT i nastaje
ako je organizamako je organizam ::
Inficiran sa M.tbInficiran sa M.tbcc (spontani reaktori)(spontani reaktori)
Posle BPosle BCCG vakcinacije (živa atenuisanaG vakcinacije (živa atenuisana
vkc. sa M.bovis)vkc. sa M.bovis)
Inficiran oprtunističkim mikobakterijamaInficiran oprtunističkim mikobakterijama
Za uspostavljanje tuberkulinske osetljivostiZa uspostavljanje tuberkulinske osetljivosti
potrebno je 3-8 nedeljapotrebno je 3-8 nedelja
23
TTUBERKULINSKA OSETLJIVOSTUBERKULINSKA OSETLJIVOST
Robert Koh 1891.god. ukazao na postojanjeRobert Koh 1891.god. ukazao na postojanje
specifične osetljivosti posle infekcije bacilom TBspecifične osetljivosti posle infekcije bacilom TB
Postojanje tub.osetljivosti ukazuje da su uPostojanje tub.osetljivosti ukazuje da su u
organizmu prisutni bacili, živi ili metaboličkiorganizmu prisutni bacili, živi ili metabolički
inaktivni (perzisteri)inaktivni (perzisteri)
Ukoliko bacili uginu, preosetljivost se gasiUkoliko bacili uginu, preosetljivost se gasi
Tub.osetljivost nije merilo imuniteta, postoje iTub.osetljivost nije merilo imuniteta, postoje i
lažno negativne reakcije iako je otpornostlažno negativne reakcije iako je otpornost
očuvana (febrilna stanja, infekcije,neke bolesti,očuvana (febrilna stanja, infekcije,neke bolesti,
starost suprimiraju tub.osetljivoststarost suprimiraju tub.osetljivost))
24
TTUBERKULINSKE PROBEUBERKULINSKE PROBE
Alt tuberkulin R.Koh 1895.god. isparavanjemAlt tuberkulin R.Koh 1895.god. isparavanjem
kulture humanog tipa bacila tuberkulozekulture humanog tipa bacila tuberkuloze
Proba po Mantux-u standard SZOProba po Mantux-u standard SZO
0,1ml rastvora PPD-3 IJ, intradermalno0,1ml rastvora PPD-3 IJ, intradermalno,,
gornja trećina leve podlaktice na liniji izmedjugornja trećina leve podlaktice na liniji izmedju
dorzalne i volarne stranedorzalne i volarne strane
25
INTENZITET TUBERKULINSKE REAKCIJEINTENZITET TUBERKULINSKE REAKCIJE
(interpretacija tuberkul.testa)(interpretacija tuberkul.testa)
Test se čita posle 72 sataTest se čita posle 72 sata
NEREAKTORI infiltrat 0 - 5mmNEREAKTORI infiltrat 0 - 5mm
SLABI REAKTORI 6 - 9mmSLABI REAKTORI 6 - 9mm
UMERENI 10 -14mmUMERENI 10 -14mm
JAKI REAKTORI 15mm i višeJAKI REAKTORI 15mm i više
Negativna probaNegativna proba ne isključuje infekciju,ne isključuje infekciju,
prealergijska fazprealergijska faza (od 2 do 8 nedelje)a (od 2 do 8 nedelje) ili lažnoili lažno
neg. ponoviti test posle 7 dananeg. ponoviti test posle 7 dana
26
SVRHA PRIMENE TUBERKULINSKESVRHA PRIMENE TUBERKULINSKE
PROBEPROBE
Otkrivanje već inficiranih osoba (tuberkulinskiOtkrivanje već inficiranih osoba (tuberkulinski
reaktori)reaktori)
Otkrivanje sveže inficiranih, konverzija reakcijeOtkrivanje sveže inficiranih, konverzija reakcije
unutar 2 meseca. Povećanje reakcije veće odunutar 2 meseca. Povećanje reakcije veće od
10mm kod mlađih od 35 godina ili 15 mm kod10mm kod mlađih od 35 godina ili 15 mm kod
starijih od 35 god.starijih od 35 god.
U cilju imunizacije BU cilju imunizacije BCCG vakcinomG vakcinom
U epidemiološke svrhe, za određivanjeU epidemiološke svrhe, za određivanje
tuberkulinskog indeksa (broj pozitivnih reaktoratuberkulinskog indeksa (broj pozitivnih reaktora
na 100 ispitivanih)na 100 ispitivanih)
27
KLASIFIKACIJA TUBERKULOZEKLASIFIKACIJA TUBERKULOZE
I PRIMARNA TUBERKULOZA
A BENIGNI OBLICI
B MALIGNI OBLICI
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI
B BRONHOGENI OBLICIB BRONHOGENI OBLICI
2828
I PRIMARNA TUBERKULOZA
A BENIGNI OBLICI:
1.Latentni, praćeni lakim simptomima
2.Manifestni oblici
a/ oblik praćen ac.poremećajem opšteg stanja (Typhobacilosae)
b/ oblik praćen nodoznim eritemom
c/ oblik praćen sa keratocon.flictelinosa
B MALIGNI OBLICI:
1. Prim.tb sa ekskaviranim prim. afektom-prim.kaverna
2. Oblik sa tumorozno uvećanim lim.žlezdama
3. Kazeozna pneumonija i kazeozna bronhopneumonija
4. Milijarni oblici
5. Pleuralni oblici
6. Primarna tb kod odojčadi i odraslih
29
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI:
1. Opšta milijarna tuberkuloza (tb.miliaris generalisata)
a/ acutni ili tifoidni oblik
b/ subakutni oblik
2. Akutna milijarna tuberkuloza pluća (tb miliaris pulm. acuta)
a/ asfiktični oblik
b/ kataralni oblik
c/ pleuralni oblik
3. Prelazni hronični apiretični oblici (tb.miliaris chr. et apyretica)
a/ tuberculosis miliaris discreta
b/ tuberculosis miliaris migrans
c/ hladna granulia (Granulie froide)
4. Fibrozni i ulcerofibrozni oblici hematogenog porekla
a/ tuberculosis fibrosa densa
b/ tb.fibrosa diffusa cum emphysemate
c/ phtisis ulcerofibrosa
30
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICIB BRONHOGENI OBLICI::
1. Akutni bronhogeni oblici tuberkuloze:
a/ pneumonia caseosa
b/ bronhopneumonia caseosa (Phtisis galopans)
2. Hronična ftiza:
a/ početni oblici postprimarne hr.ftize
b/ odmakli oblici postprimarne hr.ftize
phtisis fibrocaseosa extensiva s.cavernosa
phtisis fibrocaseosa cavernosa postpleuritica
phtisiss fibr.cas.cav. confirmata (progresiva)
phtisis desperata
c/ Fibrozni i abortivni oblici bronhogenog porekla:
tuberculosis pulmonum cirrhotica
tuberculosis fibrocaseosa secundaria fibrosa
tuberkulosis abortiva
d/ Tuberkulom pluća
e/ Kliničko-radiografske manifest. atipične postprim. Bronh.tb
31
I PRIMARNA TUBERKULOZAI PRIMARNA TUBERKULOZA
BT u toku prve infekcije mogu doći u organizam:
Inhalacijom (98%)
preko digestivnog trakta, usta ili intestinalni trakt kao
mesto primarnog afekta
preko kože
transplacentarno
Pri prvom kontaktu sa BT, na mestu ulaska stvara se
primarno ognjište-primarni afekt, koji je uvek praćen
limfangitisom i limfadenitisom, što zajedno čini primarni
kompleks - Gonovo ognjište
32
I PRIMARNA TUBERKULOZAI PRIMARNA TUBERKULOZA
PRIMARNI AFEKT ILI PRIMARNO OGNJIŠTE
Lokalizovano u dobro ventilisanim delovima pluća
Baza gornjeg ili vrh donjeg režnja desno, subpleuralno,
ređe centralno
Najčešće jedno ognjište, ređe dva ili više kada može biti
obostrano
Retka dupla lokalizacija, u plućima i usnoj duplji ili
crevima
Najčešće ima tendenciju izlečenjaNajčešće ima tendenciju izlečenja
33
A - Benigna - kratak i lakši tok sa brzim izlečenjem
infekcija lokalizovana samo na primarni kompleks. Primarni afekt se obično
zaleči pre nego promene u l.žl.
B - Maligne - najčešće se završavaju širenjem procesa
perkontinuitatem
limfogeno
hematogeno
intrakanalikutarno
I PRIMARNA TUBERKULOZAI PRIMARNA TUBERKULOZA
34
BENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZABENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZA
Kada je infekcija lokalizovana na primarni afekt i reg.lim.žl.
Na osnovu simptomatologije nekomplikovana prim.tb se deliNa osnovu simptomatologije nekomplikovana prim.tb se deli
 Latentni
Oligo ili asimptomatski (kod 80-90% primoinfekcija)
Nema kliničkih ni Rtg znakova infekcije, potvrda poz. Mx,
 Manifestni oblici
Oblik sa akutno nastalim opštim simptomima
Oblik sa eritema nodozum-EN
Oblik sa keratokonjunktivitis fliktelinosa
35
BENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZABENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZA
Tifobaciloza - kod dece i mladih osoba
praćen akutnim porem.opšteg stanja
temperatura 39-40ºC, malaksalost, gubitak apetita
temp.najlešće po tipu kontinue
često je slezina uvećana zbog čega je nazivaju
tifobaciloza
Oblik praćen sa nodoznim eritemom (EN)
povišena temperatura (39-40ºC), malaksalost, bolovi
u zglobovima, posle 7-8 dana EN
temperatura prestaje 10-12 dana posle pojave EN, a
EN se povlači posle 2-3 nedelje
MANIFESTNI OBLICI
36
MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA
Nastaje ako je čitavo prim.ognjište zahvaćeno kazeoznom
nekrozom potom kolikvira i sadržaj se isprazni kroz bronh
– aspiracija, sufokacija
– bronhogeni put širenja → kazeozna pneumonija ili
bronhopneumonija
Klinička slika dominiraju opšti i funkcionalni
tuberkulotoksični simptomi
Rö nalaz prstenasta senka lokalizovana na mestu
prim.afekta i uvećana limfna žlezda po čemu se razlikuje od
kaverne nastale u postprimarnoj fazi
Bakteriološki nalaz najčešće pozitivan
B 1. PRIMARNA KAVERNA
37
MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA
Znatno uvećanje većeg broja žlezda
Viđa se kod odojčadi, dece posle preležalih infektivnih bolesti
(morbile, pertusis), kod odraslih sa teš. imunodefic.
uvećane su sve žlezde duž traheobronhijalnog stabla
postoji afekcija medijast. pleure (pl.medijast. circumscripta)
Rtg nalaz najvažniji u dijagnostici-vidi se više polukružnih jasno
ograničenih senki uz medijastinalnu senku srca i krv.sudova
Klinička slika
– temperatura intermitentnog tipa
– dete bledo, znoji se, adinamično
– tečki napadi kašlja, inspiratorni stridor, gušenje
– poremećaji od starne vagusa i simpatikusa
B 2. OBLIK SA TUMOROZNO UVEĆANIM LIMF. ŽL.
38
MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA
Viđa se kod odojčeta i male dece, do 2 god. starosti
Zahvaćeno plućno tkivo se pretvara u kazeozni blok, a postoji i reakcija
regionalnih i udaljenih limfnih žlezda. Kazeozne mase se prazne,
nastaju kaverne
Klinička slika
visoka t 39ºC
profuzno znojenje, bledilo, anoreksija,
kašalj i iskašljavanje gnojavog ili rđastog-sukrvičavog sput.
KS-leukocitoza
Sputum pozitivan tek krajem druge nedelje
Rtg nalaz:
Znaci homogene intenzivne pneumon. infiltracije
Policiklične senke povećanih medijastin. i hilarnih limf.žl.
Smrt nastupa posle 6-8 nedelja
B 3. KAZEOZNA PNEUMONIJA
39
MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA
Kao i kazeozna pneumonija spada u maligne oblike
primarne tuberkuloze
Viđa se kod dece sa malnutricijom, koja su neotporna a
nalaze se u bliskom kontaktu sa obolelib od TB
Klinička slika - simptomi blaži nego kod kazeozne pneum.
Sputum - pozitivan
Rtg nalaz:
Difuzna, obostrana mrljasta zasenčenja, znaci
bronhopneumoničnih infiltracija
Policiklične senke povećanih medijastin. i hilarnih limf.žl.
Bolja reakcija na primenu ATL
B 3. KAZEOZNA BRONHOPNEUMONIJA
40
MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA
Nastaje hematogenim i/ili limfogenim širenjem
– bacili iz limf. sudova odlaze u ductus thoracicus pa u
desno srce i u pluća, nastaje milijarna tub. pluća
– ako bacili iz plućnih ognjišta prodru u plućne vene,
odlaze u levo srce pa u sistemsku cirkulaciju i nastaje
generalizovana milijarna tuberkuloza
30-35% dece obolele u prvoj godini umire od milijarne tb
pluća i tbc meningitisa ako se blagovremeno ne započne
terapija
B 4 . AKUTNA MILIJARNA TUBERKULOZA
41
KOMLIKACIJE PRIMARNEKOMLIKACIJE PRIMARNE
TUBERKULOZETUBERKULOZE
Prema vremenu javljanja:
Rane
– generalizovana milijarna TB
– tuberkulozni meningitis
Kasne
– pleuritis
– osteoartikularna tb
– superficijalni limfadenitis
– genitourinarna tb
42
II POSTPRIMARNA TUBERKULOZA
Patogeneza
Postprimarna tuberkuloza može nastati:
Reaktivacijom stare primarne lezije (endogena reinfekcija)
Progresijom primarne lezije-kod prim.infekcije posle pubert.
Hematogenim širenjem
Egzogenom superinfekcijom
43
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI
A 1 Tuberculosis miliaris
Posledica prodora velikog broja bacila tuberkuloze u
cirkulaciju i slabe imunološke odbrane organizma
Osnovna lezija u plućima je tuberkul, veličine 1-2mm,
kao zrna prosa “milles seeds”
Milijarni čvorići mogu biti:
– produktivni (epiteoidne i i džinovske ćelije oko
centralne kzeozne nekroze)
– eksudativni (jače izraženo perivaskularno zapaljenje)
– mešoviti
Incidenca u korelaciji sa ukupnom stopom oboljevanja
1-3% ukupnog broja obolelih
44
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI
A 2 Tuberculosis miliaris generalisata
AA AAkutni - tifoidni oblik
– nastaje obično posle preležale akutne infekcije
– dominiraju simptomi i znaci poremećaja opšteg
stanja (umor, malaksalost, bledilo)
– zatim se naglo razvija teška klinička slika sa
febrilnošću, znojenjem, dispneom, cijanozom,
otežanim gutanjem, meningitisom.
– Rtg nalaz - znaci milijarne tbc pluća- milijarni čvorići
od vrha do baze pluća.
Pod ATL - radiološka regresija za 3-6 meseci
45
B Subakutni oblik
Blaži klinički tok
Prodromalni stadijum nekoliko nedelja ili
meseci
Znaci od strane respiratornog sistema oskudni
Fizikalni nalaz na plućima oskudan
RTG pluća: milijarni čvorići krupniji, nejednake
veličine (često pleuritis i ekstrapulmonalna
rasejanja- oči, kosti, zglobovi, urogenitalni
organi).
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI
A 2 Tuberculosis miliaris generalisata
46
Dominiraju respiratorni simptomi
Asfiktični, perakutni oblik, završava se za
nekoliko dana sa znacima ARDS
Kataralni oblik, dominiraju kašalj i ekspektoracija.
Auskultacijski nalaz bronhitični
Pleuralni, pored milijarnih rasejanja u plućima
postoji i pleuritis, koji može biti bilateralan ili
udružen sa perikarditisom i peritonitisom
(polyserozitis)
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI
A 2 Tuberculosis miliaris pulmonum acuta
47
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI
A 3 Tuberculosis miliaris chronica et apiretica
Tuberculosis miliaris discreta, rasejanja oskudna,
nastaju u različitim vremenskim intervalima, na Rtg vide
se čvorići različite starosti
Tuberculosis miliaris migrans, simptomi blagi, potiču
od različitih organa
Hladna granulija, karakteriše je dobro opšte stanje, blagi
simptomi uz bogat Rtg nalaz
Rtg nalaz na plućima - zbog hronicnog toka u čvorićima je
izražena produktivna komponemta, veći su od milijarnih
čvorića pa liče na druge granulomatozne bolesti
(alveolarnu karcinozu, sarkoidozu, pneumokonioze)
48
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
A HEMATOGENI OBLICI
A 4 Fibrozni i ulcerozni oblici
Tuberculosis fibrosa densa, gusto rasejani produktivni
čvorići pretežno u gornjim plućnim poljima
Tuberculosis fibrosa diffusa, rasejanja po čitavim plućima.
Nastaju iz tbc milij.discrete, hroničnim (sporim) tokom u
zamasima i dugim fazama mirovanja u kojima ne dolazi do
smirivanja bolesti
Phtisis ulcerofibrosa, nastaje iz dense i difuza.
Epidemiološki-najznačajniji oblik jer dolazi do stvaranja
kaverni, iskašljavanja. Bolesnici su direktno sputum pozitivni.
Česta udruženost sa specifičnim laringitisom
49
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
Najčešći oblici tuberkuloze kod odraslih
Nema elemenata primarne infekcije, već samo sekvele
primoinfekcije
Nastaje:
– Endogenom reaktivacijom
– Egzogenom superinfekcijom
– Progresijom primarne lezije, kao komplikacija primarne
tuberkuloze - viđa se kod imunodeficijentnih stanja
50
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 1 Akutni-kazeozni oblici
–kazeozna pneumonija
–kazeozna bronhopneumonija
B 2 Hronični-fibrokazeozni (Phtisis)
–najčešći oblik tuberkuloze pluća, sporog
je toka i prognoza je uglavnom dobra
51
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 1 Akutni-kazeozni oblici
Javljaju se kao posledica pada imuniteta
Patoanatomski dominira eksudacija sa kazeifikacijom
bez proliferativnih i produktivnih reakcija
stvaraju se kazeozni blokovi, dolazi do likvefakcije i
daljeg bronhogenog širenja
Klinička slika:
 Počinje naglo visokom temperaturom i teškim
poremećajem opšteg stanja
 Bolest napreduje u jednom zamahu sve do smrti
52
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 1 Akutni-kazeozni oblici - Kazeozna pneumonija
Počinje naglo sa slikom teškog infektivnog oboljenja
visokA temperatura
respiratorni simptomi - kašalj, iskašljavanje, dispnea,
cijanoza
promuklost, dijarea ukazuju na vanplućnu
diseminaciju
Rtg nalaz - slika masivne intenzivne infiltracije u jednom
pluću, sa rasvetljenjima i diseminacijom u drugom pluću
Prognoza loša-smrt za 5-8 nedelja
Primena ATL daje slabe rezultate jer je penetracija
53
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 1 Akutni-kazeozni oblici - Kazeozna bronhopneumonija
Bolest u jednom zamahu vodi smrtnom ishodu za
nekoliko nedelja, zbog toga se naziva galopirajuća ftiza
(Phtisis galopans)
Rtg nalaz - uočavaju se brojni manji infiltrati rasuti po
plućima obostrano
Kod primene ATL prognoza je bolja nego kod kazeozne
pneumonije jer je mogućnost penetracije lekova u manje
bronhopneumonične infiltrate veća
54
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 2 Hronični oblici - Phtisis
U odnosu na evolutivnost specifičnog procesa razlikuju se
tri oblika:
Početni – Phtisis fibrocaseosa incipiens - nema kaverni
– incipijentna ognjišta
– okrugli infiltrat
– oblačasti infiltrat
– segmentne ili lobarne promene
Odmakli – Phtisis fibrocaseosa extensiva, masivnije
promene sa kavernama
Fibrosklerotični - nastaje iz predhodnih
55
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 2 Hronični oblici - Phtisis
ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE
Predilekciono mesto su vrhovi pluća (apikalni,
posteriorni, apiko-posteriorni seg.gornjeg režnja) ili
apikalni segment donjeg režnja
Kod 5-10% počinje atipično u srednjim i bazalnim
plućnim poljima
Apikokaudalno širenje, najčešće kanalikularno
Tok bolesti je u zamasima
Kod nelečenih smrtnost je 50-60%
56
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 2 Hronični oblici - Phtisis
KLINIČKA SLIKA
simptomi nespecifični - znaci poremećaja opšteg stanja
respiratorni - kašalj suv, kasnije produktivan
pseudodigestivni (gubitak apetita, meteorizam, dijarea,
mršavljenje)
pseudokardijalni (tahikardija, gušenje, zamor)
pseudoendokrini-slika Bazedovljeve bolesti (tahikardija,
mršavljenje, znojenje)
57
II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA
B BRONHOGENI OBLICI
B 2 Hronični oblici - TUBERKULOM PLUĆA
Protrahovan, blag klinički tok ili traje više godina bez
simptoma
Predstavlja aktivni oblik tuberkuloze zbog produktivne
kazeozne tkivne reakcije
Njegova evolucija može biti:
– stabilna (bez dinamike-promene Rtg nalaza)
– sa regresijom (smanjuje se i zamenjuje fibroznim tkivom)
– sa progresijom i eskavacijom uz mogućnost diseminacije
Tuberkulom treba lečiti, ako ne dođe do regresije-operacija
58
DIJAGNOSTIKA TBC
Anamneza:
– epidemiološka anketa
– nedavno preležana akutna resp infekcija
– postojanje hroničnog oboljenja, sistemske bolesti, traume
Objektivni pregled - nalaz nespecifičan
- auskultatorni nalaz negativan ili čujni pukoti
- tahikardija
- lako uvećana jetra i slezina, abdomen osetljiv
Laboratirijske analize - nalaz nespecifičan (↑SE,
transaminaze, alk.fosfataza)
Disajna funkcija (smanjen transfer faktor, por.ventilacije)
Mantux-normalna, slabo pozitivna ili negativna
59
DIJAGNOSTIKA TBC
Rtg osnov dijagnostike
Na početku nalaz može biti negativan ili se vidi “slikaNa početku nalaz može biti negativan ili se vidi “slika
mutnog stakla”mutnog stakla”
Promene postaju vidljve 6 nedelja posle diseminacije
Tipičana nalaz difuzne, obostrane simetrične senke
promera 1-2mm
Ako se ne leči, promene se uvećavaju (promer preko
3mm) delimično konfluiraju “slika snežne mećave”,
60
DIJAGNOSTIKA TBC
Nalaz M.tuberculosis u sputumu direktnom
mikroskopijom, u kulturi, u BAL-u. ispirku želuca, likvoru,
pleuralnoj tečnosti
Nalaz kazeoznog granuloma u bioptatu
PCR
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
– Karcinoza
– Sarkoidoza
– Kardiogeni edem plućaKardiogeni edem pluća
– Edem pluća kod uremije
– Sistemske bolesti veziva
– Plućne fibroze
– Intersticijumska pneumonija
61
POSTTUBERKULOZNE
SEKVELE
bulozna distrofija pluća
emfizem (postcikatriksni)
promene na disajnim putevima
deformantni bronhitis
bronhiektazije
ožiljne promene sa ili bez stenoze bronha
promene na krvnim sudovima
aneurizmatska proširenja-uzrok hemoptizija
promene na pleuri
62
TUBERKULOZNI PLEURITIS
Može biti manifestacija primarne i postprimarne TB
U prim. tbc kod 8% obolelih, izliv je najčešće serofibrinoz.
U postprimarnoj tbc viđa se u uzrastu od 25-45 god, ređe
kod starijih
Najčećše nastaje u sklopu reaktivacije ranije saniranih lezija,
kod ranog infiltrata i početnih oblika fibrokazeozne ftize
Kod milijarne TB izliv je bilateralan
Parenhimske lezije prisutne kod 30-40% obolelih, kod 90%
su jednostrane
63
TUBERKULOZNI PLEURITIS
Nastaje
– per kontinuitatem usled rupture subpleuralnih
kazeoznih ognjišta
– usled pražnjenja kazeozno izmenjenih lgl u
medijastinalni prostor
– rupture paraspinalnog apscesa ili procesa sa
rebra
– limfogeno iz limfnih žlezda susednih regija
– hematogeno iz susednih ili udaljenih ognjišta
64
TUBERKULOZNI PLEURITIS
Kod 2-3 bolest nastaje naglo sa jakim bolovima
u grudima i suvim kašljem uz poremećaj opšteg
stanja
Sa porastom količine izliva bol se smanjuje, ali
se javlja dispnea
Kod postepenog početka klinička slika je
nespecifična, dominira gubitam u TM uz
subfebrilnost, malaksalost, znojenje. Kašalj i bol
se javljaju kasnije
Klinička slika:
65
TUBERKULOZNI PLEURITIS
Anamneza, fizikalni pregled
Rtg pregled-standardna PA grafija, bočni snimak, laterali
dekubitus
CT i MR retko su potrebne
Biopsija pleure
Laboratorijski, citološki i bakteriološki pregled EKSUDATA
– proteini>3gr/dl;
– niske vrednosti glikoze i pH<7,3 (RA,maligne bolesti)
– povećane vrednosti ADA (adenozindeaminaze>30IU/l)
– povećana vrednosti lizozoma u odnosu na serumske vrednosti
– povećane vrednost INF-gama kod HIV poz i HIV negativnih
– polimorfonukleari dom. prve dve nedelje, kasnije Ly (50-70%)
ako se nađe preko 70%Ly isključiti limfom
Dijagnoza:
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
TERAPIJA TUBERKULOZETERAPIJA TUBERKULOZE
1944.godine Waksman prona1944.godine Waksman pronašao Streptomicinšao Streptomicin
1961.godine pronađen Etambutol1961.godine pronađen Etambutol
PASPAS
INHINH
RifampicinRifampicin
76
ATNTITUBERKULOTICIATNTITUBERKULOTICI
PRVOG REDAPRVOG REDA
Isoniazid (H)Isoniazid (H)
Rifampicin (R)Rifampicin (R)
Pirazinamid (Z)Pirazinamid (Z)
Streptomicin (S)Streptomicin (S)
Etambutol (E)Etambutol (E)
Tioacetazon (TH)Tioacetazon (TH)
77
Isoniazid (H)Isoniazid (H)
tabl. 50, 100 i 300mg i amp.tabl. 50, 100 i 300mg i amp. 2ml 25mg/ml2ml 25mg/ml
hidralazid izonikotinske kiselinehidralazid izonikotinske kiseline
delujedeluje baktericidno nabaktericidno na ćelije u deobi (intra i ekstracelularno)ćelije u deobi (intra i ekstracelularno)
DozeDoze: 5-10mg/kgTM max. 300mg/dnev.: 5-10mg/kgTM max. 300mg/dnev.
Neželjeni efekti:Neželjeni efekti: mukamuka,, povraćanje, vrtoglavica, dizartrijapovraćanje, vrtoglavica, dizartrija,,
neuritis n.opticusa, konvulzije, psihozaneuritis n.opticusa, konvulzije, psihoza ,, EPI napadi i komaEPI napadi i koma
KontraindikacijeKontraindikacije: aktivno oboljenje jetre, alergijske: aktivno oboljenje jetre, alergijske
reakcijereakcije,, periferna polineuropatijaperiferna polineuropatija
78
Rifampicin (R)Rifampicin (R)
ccaps. 150 i 300mgaps. 150 i 300mg
PolusinPolusintetskitetski derivatderivat rrifampinaifampina
sprečava sintezu RNK intra i ekstracelulsprečava sintezu RNK intra i ekstracelulnihnih MBMB
DozaDoza:10mg/kg, max.600mg dnev:10mg/kg, max.600mg dnevnono
Neželjeni efekti :Neželjeni efekti : hepatotoksičnhepatotoksičnostost,,
nefrotoksičnostnefrotoksičnost
79
Pirazinamid (Z)Pirazinamid (Z)
tabltabl.. 400 i 500mg400 i 500mg
Sintetski analog nikotinamidaSintetski analog nikotinamida
DDeluje slabo baktericidneluje slabo baktericidnoo na intracelna intracelularneularne MB,MB,
ima jaku sterilizacijsku aktivnost u kiseloj srediniima jaku sterilizacijsku aktivnost u kiseloj sredini
makrofaga I produkata amakrofaga I produkata akutnogkutnog zapalzapaljjenjaenja
(inicijalna faza Th)(inicijalna faza Th)
Doza: 20-30mg/kgTM max 1500mg dnevDoza: 20-30mg/kgTM max 1500mg dnevnono
Kontraindikacije: preosetljivost, teška oštećenjaKontraindikacije: preosetljivost, teška oštećenja
jetrejetre.. Oprez kod gihta, isulin zavis.DM i trudnicaOprez kod gihta, isulin zavis.DM i trudnica
80
Streptomicin (S)Streptomicin (S)
amp 1gamp 1g
Aminoglikozidni ATL sa baktericidAminoglikozidni ATL sa baktericidnimnim delovanjem nadelovanjem na
intracelularne MB u aerogenoj sredini-u kaverniintracelularne MB u aerogenoj sredini-u kaverni
Doze:Doze: TM<50kgTM<50kg -- 0,750,75 gg/dnevno/dnevno i.m.i.m.
TM>50kgTM>50kg -- 1,01,0 g/dng/dnevnoevno i.m.i.m.
Neželjeni efektiNeželjeni efekti :: glavobolja, vrtoglavica, povraćanje,glavobolja, vrtoglavica, povraćanje,
zujanje u ušimazujanje u ušima
Kontraindikacije:Kontraindikacije: oštećenje VIIIoštećenje VIII kkranranijalnogijalnog nerva,nerva,
Myastenija gravis, preMyastenija gravis, presesetljivost, trudnoćatljivost, trudnoća
81
Etambutol (E)Etambutol (E)
tabl. 400 mgtabl. 400 mg
sintetski analog 1,2 etandijaminasintetski analog 1,2 etandijamina
DozeDoze: 15-20mg/kg;: 15-20mg/kg;
u inicu inicijalnojijalnoj fazi 25mg/kgfazi 25mg/kg
Neželjeni efektiNeželjeni efekti: daltonizam: daltonizam
KontraindikacijeKontraindikacije: klirens kreatinina manji od: klirens kreatinina manji od
50ml/min, neuritis n.optici50ml/min, neuritis n.optici
82
Tioacetazon (TH)Tioacetazon (TH)
tabl.tabl.
Tiosemikarbazon se dokazanim delovanjem naTiosemikarbazon se dokazanim delovanjem na MBMB
DozaDoza: 2,5mg/kgTM dnevno, per os: 2,5mg/kgTM dnevno, per os
Neželjena dejstvaNeželjena dejstva: gubitak TM, mučnina,: gubitak TM, mučnina,
povraćanje, simptomi od strane CNSpovraćanje, simptomi od strane CNS (smanjenje(smanjenje
oštrine vida, mentalni poremećajioštrine vida, mentalni poremećaji))
KontraindikovanKontraindikovan kod HIV pozitivnihkod HIV pozitivnih
83
OSTALI LEKOVI I SREDSTVAOSTALI LEKOVI I SREDSTVA
PRIMENJUJU SE:PRIMENJUJU SE:
kada lečenje osnovnim ATL ne može da sekada lečenje osnovnim ATL ne može da se
sprovede ilisprovede ili
kada nije efikasno, najčešće zbog rezistencijekada nije efikasno, najčešće zbog rezistencije
84
LEKOVI DRUGE LINIJELEKOVI DRUGE LINIJE
aminoglikozidi (amikacin, kanamicin)aminoglikozidi (amikacin, kanamicin)
kapreomicinkapreomicin
cikloserincikloserin
paraaminosalicilna kiselina PASparaaminosalicilna kiselina PAS
hinolonihinoloni
tioamiditioamidi
rifamicin (rifabutin, rifapentin)rifamicin (rifabutin, rifapentin)
85
DRUGI LEKOVI I SREDSTVADRUGI LEKOVI I SREDSTVA
acetamidi, klaritromicinacetamidi, klaritromicin
amoksicilin+klavulonska kiselinaamoksicilin+klavulonska kiselina
nitroimidazopirini, oksazolidinini,nitroimidazopirini, oksazolidinini,
fenotijazon, tuberaktinomicinfenotijazon, tuberaktinomicin
kortikosteroidikortikosteroidi (pleuritis, perikard. mening.)(pleuritis, perikard. mening.)
hidrokortizonhidrokortizon (TB nadbubrežne žlezde)(TB nadbubrežne žlezde)
IMUNOSTIMULACIJA (M.Vaccinae)IMUNOSTIMULACIJA (M.Vaccinae)
HIRUHIRUŠŠKE METODEKE METODE
86
PRINCIPI LEČENJE TUBERKULOZEPRINCIPI LEČENJE TUBERKULOZE
kkorišćenje više lekovaorišćenje više lekova
loš odgovor-test rezistencije-promena Thloš odgovor-test rezistencije-promena Th
lekovi se uzimaju u jednoj dnevlekovi se uzimaju u jednoj dnevnojnoj dozidozi
neophodna je produžena hemioterapijaneophodna je produžena hemioterapija
kontrola bolesnika (DOTS)kontrola bolesnika (DOTS)
Važna orjentacija u pogleduVažna orjentacija u pogledu
lokalizacijelokalizacije (plućna ili vanplućna tb)(plućna ili vanplućna tb)
težinetežine iliili kategorijekategorije lečenja kojoj bolesniklečenja kojoj bolesnik
pripadapripada
87
LOKALIZACIJA OBOLJENJALOKALIZACIJA OBOLJENJA
Plućna tuberkuloza – zahvata parenhimPlućna tuberkuloza – zahvata parenhim
plućapluća
Vanplućna tuberkuloza- ekstrapulmonalnaVanplućna tuberkuloza- ekstrapulmonalna
tuberkuloza ( EPTB) – tuberkuloza bilo kogtuberkuloza ( EPTB) – tuberkuloza bilo kog
drugog organadrugog organa sem plućasem pluća
88
TEŽINA OBOLJENJATEŽINA OBOLJENJA
– Određuje se na osnovu bacilarnosti, proširenosti iOdređuje se na osnovu bacilarnosti, proširenosti i
anatomske lokalizacijeanatomske lokalizacije
TEŠKA TBTEŠKA TB mening. milijarna, perikarditis,mening. milijarna, perikarditis,
peritonitis, bilateralni pleurit ili jednostrani saperitonitis, bilateralni pleurit ili jednostrani sa
većom količinom aksudata, tbc kičme,većom količinom aksudata, tbc kičme,
urogenitalna tuberkulozaurogenitalna tuberkuloza
MANJE TEŠKIMANJE TEŠKI oblici spec.limfadenit,oblici spec.limfadenit,
jednostrani pleuritis, tbc kože, kostiju osim tbjednostrani pleuritis, tbc kože, kostiju osim tb
kičmekičme
89
DEFINICIJE SLUČAJEVADEFINICIJE SLUČAJEVA
Novi slučajNovi slučaj-- nikada nije lečen ili je lečen manjenikada nije lečen ili je lečen manje
od mesec danaod mesec dana
Ponovna pojava boletiPonovna pojava boleti (recidiv ili relaps) bacili u(recidiv ili relaps) bacili u
sputumu nasputumu nadjdjuu sese posle završenog lečenjaposle završenog lečenja
jednom kurom HTjednom kurom HT
Neuspešno lečenNeuspešno lečen-bacili u sputumu 5 meseci i-bacili u sputumu 5 meseci i
duže od početka Thduže od početka Th
Lečen posle prekidaLečen posle prekida (Th dva meseca posle(Th dva meseca posle
prekida kod M+ ili M-)prekida kod M+ ili M-)
Hronično oboleliHronično oboleli ostao ili ponovo postaoostao ili ponovo postao
pozitivan u toku lečenjapozitivan u toku lečenja
90
KATEGORIJE ZA LEČENJEKATEGORIJE ZA LEČENJE
II Nova PTBNova PTB -- razmaz sputuma poz. (M+)razmaz sputuma poz. (M+)
Nova PTB (M-),zahvaćen veći deo parenhNova PTB (M-),zahvaćen veći deo parenhimaima
Novi slNovi slučajeviučajevi teških oblika vanplućne TBteških oblika vanplućne TB
IIII RecidivRecidiv - razmaz sputuma pozitivan (M+)- razmaz sputuma pozitivan (M+)
Neuspešno lečenNeuspešno lečen
Lečenje posle prekidaLečenje posle prekida
IIIIII Nova PTBNova PTB razmaz negativan (M-)razmaz negativan (M-)
Novi manje teški oblici vanplućne TBNovi manje teški oblici vanplućne TB
IVIV Hronični slučajeviHronični slučajevi (još uvek pozitivni posle(još uvek pozitivni posle
ponovnog lečenja pod nadzorom)ponovnog lečenja pod nadzorom)
91
REŽIMI LEČENJA TUBERKULOZEREŽIMI LEČENJA TUBERKULOZE
KATEGKATEGORIJAORIJA TERAPIJSKI REŽIMITERAPIJSKI REŽIMI
INICIJALNA FAZA PRODUŽENAINICIJALNA FAZA PRODUŽENA
FAZAFAZA
II 2 HRZS2 HRZS 4 HR4 HR
2 HRZE2 HRZE 4 H3R34 H3R3
6 HE6 HE
IIII 2 HRZSE +1HRZE2 HRZSE +1HRZE 5 HRE5 HRE
IIIIII 2 HRZ2 HRZ 4 HR4 HR
4 H3R34 H3R3
IVIV LEČENJE U SPECIJALIZOVANIM USTANOVAMALEČENJE U SPECIJALIZOVANIM USTANOVAMA
92
LEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMALEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMA
Lečenje žena u trudnoćiLečenje žena u trudnoći
llekovi I linije svi osim Sekovi I linije svi osim S ((ototoksičan za plodototoksičan za plod)),, etionamid ietionamid i
protionamidprotionamid ((teratogeniteratogeni))
ŽenŽenee koje dojekoje doje
svi ATL, za novorođenče obavezna BSG isvi ATL, za novorođenče obavezna BSG i hemioprofilaksahemioprofilaksa
(H)(H)
Bolesnici sa oštećenjem jetreBolesnici sa oštećenjem jetre
izbegavati Z, preporučuju se režimi 2HRSE/6HE iliizbegavati Z, preporučuju se režimi 2HRSE/6HE ili
2HES/12HE2HES/12HE
93
BBolesnici sa renalnom insuficijencijomolesnici sa renalnom insuficijencijom
E i SE i S u manjim dozamau manjim dozama ,,
ttiioacetazon i PAS (pogoršava acidozu)oacetazon i PAS (pogoršava acidozu)
Bolesnici posle transplantacije organaBolesnici posle transplantacije organa problem primenaproblem primena
imunosupres.Th i interakcija kortikisteroida i ATL (Rimunosupres.Th i interakcija kortikisteroida i ATL (R ii
ciklosporina)ciklosporina)
Lečenje HIV pozitivnihLečenje HIV pozitivnih
najmanje 9 meseci ili najmanje 5 meseci posle konverzijenajmanje 9 meseci ili najmanje 5 meseci posle konverzije
sputumasputuma
LEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMALEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMA
94
PRAĆENJE BOLESNIKAPRAĆENJE BOLESNIKA
HospitalizacijaHospitalizacija u inicijalnoj fazi lečenjau inicijalnoj fazi lečenja
Bakteriološko praćenjeBakteriološko praćenje – pozitivan– pozitivan na BKna BK nana
kraju inicijalne faze, nastavlja se ista terapijakraju inicijalne faze, nastavlja se ista terapija
PozitivanPozitivan na BKna BK posle 5 meseci smatra seposle 5 meseci smatra se
neuspešno lečenim i sledi preregistrovanje iz I u IIneuspešno lečenim i sledi preregistrovanje iz I u II
kategoriju i započinje Th za II kategorijukategoriju i započinje Th za II kategoriju
95
ISHOD LEČENJAISHOD LEČENJA
IZLEČENJEIZLEČENJE (M-) posle završetka ili mesec dana(M-) posle završetka ili mesec dana
pre završetka Thpre završetka Th
ZAVRŠENO LEČENJEZAVRŠENO LEČENJE, bez dokazanog izlečenja, bez dokazanog izlečenja
NEUSPEŠNO LEČENNEUSPEŠNO LEČEN, ostao ili ponovo postao, ostao ili ponovo postao
(M+) u toku petog meseca lečenja ili kasnije(M+) u toku petog meseca lečenja ili kasnije
UMROUMRO
PREKINUTO LEČENJEPREKINUTO LEČENJE (prekid Th 2 meseca)(prekid Th 2 meseca)
96
LLEČENJE VANPLUĆNEEČENJE VANPLUĆNE
TUBERKULOZETUBERKULOZE
Isti režimi kao kod plućne tuberkulozeIsti režimi kao kod plućne tuberkuloze
trajanje terapije-najčešće devetomesečni Th,trajanje terapije-najčešće devetomesečni Th,
nekada je potrebno produžiti lečenjenekada je potrebno produžiti lečenje
kortikosteroidi I hiruške metode lečenja sekortikosteroidi I hiruške metode lečenja se
primenjuju češće nego kod plućne tbprimenjuju češće nego kod plućne tb
97
RREZISTENTNA TUBERKULOZAEZISTENTNA TUBERKULOZA
Primarna rezistencijaPrimarna rezistencija, kod bolesnika koji n, kod bolesnika koji niikadakada
nije primao ATLnije primao ATL
SekundarnaSekundarna-stečena rez-stečena rezistencijaistencija nastaje u tokunastaje u toku
lečenjalečenja
MonorezistencijaMonorezistencija ( na 2 leka )( na 2 leka )
MultirezistencijaMultirezistencija ( na više lekova)( na više lekova)
98
REZISTENCIJA NA LEKOVEREZISTENCIJA NA LEKOVE
NISKANISKA SREDNJA VISOKASREDNJA VISOKA
Rifampicin IsoniazidRifampicin Isoniazid TiacetazonTiacetazon
Streptomisin EtionamidStreptomisin Etionamid
Etambutol KapreomicinEtambutol Kapreomicin
Kanamicin ViomicinKanamicin Viomicin
PAS CikloserinPAS Cikloserin
99
LEČENJE REZISTENTNELEČENJE REZISTENTNE
TUBERKULOZETUBERKULOZE
INICIJALNA FAZAINICIJALNA FAZA PRODUŽNA FAZAPRODUŽNA FAZA
aminiglikozidaminiglikozid 3 mes3 mes etionamidetionamid 1818 mesmes
etionamidetionamid 33 mesmes ofloksacinofloksacin 1818 mesmes
pirazinamidpirazinamid 33 mesmes
ofloksacin 3ofloksacin 3 mesmes
100
GLOBALNA KONTROLAGLOBALNA KONTROLA
DOTS STRATEGIJADOTS STRATEGIJA
kontinuirana politička podrškakontinuirana politička podrška
obezbeđen pristup kvalitetnoj mikroskopijiobezbeđen pristup kvalitetnoj mikroskopiji
sputumasputuma
standardizovana karatkotrajna hemioterapija zastandardizovana karatkotrajna hemioterapija za
sve obolele od TB u uslovima pravilnogsve obolele od TB u uslovima pravilnog
zbrinjavanja obolelihzbrinjavanja obolelih
redovna snabdevenost kvalitetnim lekovimaredovna snabdevenost kvalitetnim lekovima
sistem praćenja i izveštavanja koji omogućavasistem praćenja i izveštavanja koji omogućava
procenu ishoda lečenja za sve pacijenteprocenu ishoda lečenja za sve pacijente
101
KRAJNI CILJEVIKRAJNI CILJEVI
DOTS STRATEGIJEDOTS STRATEGIJE
SMANJENJESMANJENJE
mortaliteta,mortaliteta,
morbiditeta imorbiditeta i
transmisije bolestitransmisije bolesti
102
GLOBALNI CILJEVIGLOBALNI CILJEVI
DOTS STRATEGIJEDOTS STRATEGIJE
izlečenje 85% novoregistrovanih TBizlečenje 85% novoregistrovanih TB
pacijenata sa pozitivnim direktnimpacijenata sa pozitivnim direktnim
razmazom sputumarazmazom sputuma
otkrivanje 70% od procenjenog brojaotkrivanje 70% od procenjenog broja
TB pacijenata sa pozitivnim direktnimTB pacijenata sa pozitivnim direktnim
razmazom sputumarazmazom sputuma

More Related Content

What's hot (20)

Bakterije
Bakterije Bakterije
Bakterije
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
3.r.imunoloski sustav, 2012
3.r.imunoloski sustav, 20123.r.imunoloski sustav, 2012
3.r.imunoloski sustav, 2012
 
Pušenje i zdravlje
Pušenje i zdravljePušenje i zdravlje
Pušenje i zdravlje
 
44. roditelji i potomci
44. roditelji i potomci44. roditelji i potomci
44. roditelji i potomci
 
Prezentacija ekonomske krize
Prezentacija ekonomske krizePrezentacija ekonomske krize
Prezentacija ekonomske krize
 
Virusi
VirusiVirusi
Virusi
 
Ekoloski faktori
Ekoloski faktoriEkoloski faktori
Ekoloski faktori
 
Uvod, vitali, trijaza, polozaji
Uvod, vitali, trijaza, polozajiUvod, vitali, trijaza, polozaji
Uvod, vitali, trijaza, polozaji
 
Gljive
Gljive Gljive
Gljive
 
Spolni sustav
Spolni sustavSpolni sustav
Spolni sustav
 
Nazogastricna sonda
Nazogastricna sondaNazogastricna sonda
Nazogastricna sonda
 
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacijaDezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 
Bakterije
BakterijeBakterije
Bakterije
 
Вируси
ВирусиВируси
Вируси
 
47. Uticaj faktora sredine na biljke
47. Uticaj faktora sredine na biljke47. Uticaj faktora sredine na biljke
47. Uticaj faktora sredine na biljke
 
L147 - Biologija - Malarija - Jovana Ivović - Danijela Veljković
L147 - Biologija - Malarija - Jovana Ivović - Danijela VeljkovićL147 - Biologija - Malarija - Jovana Ivović - Danijela Veljković
L147 - Biologija - Malarija - Jovana Ivović - Danijela Veljković
 
Virusi
VirusiVirusi
Virusi
 
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEM
 
Klasifikacija živih bića u pet carstava
Klasifikacija živih bića u pet carstavaKlasifikacija živih bića u pet carstava
Klasifikacija živih bića u pet carstava
 

Viewers also liked

Oboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacija
Oboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacijaOboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacija
Oboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacijaIvana Damnjanović
 
Kako napraviti model pluća
Kako napraviti model plućaKako napraviti model pluća
Kako napraviti model plućaMasterr4
 
Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eri
Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eriPatologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eri
Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eriLKSedukacija
 
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinumaTumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinumaDejanaDeki
 
Oboljenja i zdravlje organa za disanje
Oboljenja i zdravlje organa za disanjeOboljenja i zdravlje organa za disanje
Oboljenja i zdravlje organa za disanjeEna Horvat
 
Bolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeBolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeLjubica Lalic
 
Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković
Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković
Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković nasaskolatakmicenja1
 
Respiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaRespiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaDejanaDeki
 

Viewers also liked (11)

Oboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacija
Oboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacijaOboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacija
Oboljenja krvnog sistema, prva pomoć i reanimacija
 
Kako napraviti model pluća
Kako napraviti model plućaKako napraviti model pluća
Kako napraviti model pluća
 
Bolesti pluća
Bolesti plućaBolesti pluća
Bolesti pluća
 
Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eri
Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eriPatologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eri
Patologija tumora mekih tkiva grudi i pluca prof. dr zivka eri
 
Sastav krvi
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
 
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinumaTumori pluca, pleure i medijastinuma
Tumori pluca, pleure i medijastinuma
 
Sistem Organa Za Disanje1
Sistem Organa Za Disanje1Sistem Organa Za Disanje1
Sistem Organa Za Disanje1
 
Oboljenja i zdravlje organa za disanje
Oboljenja i zdravlje organa za disanjeOboljenja i zdravlje organa za disanje
Oboljenja i zdravlje organa za disanje
 
Bolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanjeBolesti organa za disanje
Bolesti organa za disanje
 
Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković
Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković
Sistem organa za disanje-Isidora Milenković-Jasmina Miljković
 
Respiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencijaRespiratorna insuficijencija
Respiratorna insuficijencija
 

Similar to Tuberkuloza

Nozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeNozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeDejanaDeki
 
Испитна питања
Испитна питањаИспитна питања
Испитна питањаVioleta Djuric
 
Malarija (mikrobiologija)
Malarija (mikrobiologija)Malarija (mikrobiologija)
Malarija (mikrobiologija)Minic Stefan
 
Vakcinacija i njen značaj
Vakcinacija i njen značajVakcinacija i njen značaj
Vakcinacija i njen značajNatasa Pantovic
 
Carstvo protista- parazitske vrste
Carstvo protista- parazitske vrsteCarstvo protista- parazitske vrste
Carstvo protista- parazitske vrsteTanja Jovanović
 
Полно преносиве болести - М.Деспинић и А. Крстић
Полно преносиве болести - М.Деспинић и А. КрстићПолно преносиве болести - М.Деспинић и А. Крстић
Полно преносиве болести - М.Деспинић и А. КрстићVioleta Djuric
 
Imunitet_i_vaktsine.ppt
Imunitet_i_vaktsine.pptImunitet_i_vaktsine.ppt
Imunitet_i_vaktsine.pptsanjans2
 
Prezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i Rubele
Prezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i RubelePrezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i Rubele
Prezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i Rubele4c7zkzrhwf
 
Gljive dora natalija
Gljive dora natalijaGljive dora natalija
Gljive dora natalijaDragodora7
 
Njega babinjare sa puerperalnom sepsom
Njega babinjare sa puerperalnom sepsomNjega babinjare sa puerperalnom sepsom
Njega babinjare sa puerperalnom sepsomRadmila Vrancic
 
Tuberkuloza kljucne poruke za pacijente
Tuberkuloza  kljucne poruke za pacijenteTuberkuloza  kljucne poruke za pacijente
Tuberkuloza kljucne poruke za pacijenteAleksandar Aleksic
 
Полно преносиве болести - Ђурановић Ана
Полно преносиве болести - Ђурановић АнаПолно преносиве болести - Ђурановић Ана
Полно преносиве болести - Ђурановић АнаVioleta Djuric
 

Similar to Tuberkuloza (20)

Бишевац Новак - Вируси
Бишевац Новак - ВирусиБишевац Новак - Вируси
Бишевац Новак - Вируси
 
Bolesti
BolestiBolesti
Bolesti
 
Nozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonijeNozokomijalne pneumonije
Nozokomijalne pneumonije
 
Pneumonije
PneumonijePneumonije
Pneumonije
 
Испитна питања
Испитна питањаИспитна питања
Испитна питања
 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE.pptx
CLOSTRIDIUM DIFFICILE.pptxCLOSTRIDIUM DIFFICILE.pptx
CLOSTRIDIUM DIFFICILE.pptx
 
Malarija (mikrobiologija)
Malarija (mikrobiologija)Malarija (mikrobiologija)
Malarija (mikrobiologija)
 
Vakcinacija i njen značaj
Vakcinacija i njen značajVakcinacija i njen značaj
Vakcinacija i njen značaj
 
Carstvo protista- parazitske vrste
Carstvo protista- parazitske vrsteCarstvo protista- parazitske vrste
Carstvo protista- parazitske vrste
 
Полно преносиве болести - М.Деспинић и А. Крстић
Полно преносиве болести - М.Деспинић и А. КрстићПолно преносиве болести - М.Деспинић и А. Крстић
Полно преносиве болести - М.Деспинић и А. Крстић
 
Sistemne mikoze
Sistemne mikozeSistemne mikoze
Sistemne mikoze
 
Imunitet_i_vaktsine.ppt
Imunitet_i_vaktsine.pptImunitet_i_vaktsine.ppt
Imunitet_i_vaktsine.ppt
 
Prezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i Rubele
Prezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i RubelePrezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i Rubele
Prezentacija na temu epidemihe Mumpsa Morbila i Rubele
 
Gljive dora natalija
Gljive dora natalijaGljive dora natalija
Gljive dora natalija
 
Менингитис
МенингитисМенингитис
Менингитис
 
Njega babinjare sa puerperalnom sepsom
Njega babinjare sa puerperalnom sepsomNjega babinjare sa puerperalnom sepsom
Njega babinjare sa puerperalnom sepsom
 
Tuberkuloza kljucne poruke za pacijente
Tuberkuloza  kljucne poruke za pacijenteTuberkuloza  kljucne poruke za pacijente
Tuberkuloza kljucne poruke za pacijente
 
Полно преносиве болести - Ђурановић Ана
Полно преносиве болести - Ђурановић АнаПолно преносиве болести - Ђурановић Ана
Полно преносиве болести - Ђурановић Ана
 
Бактерије
БактеријеБактерије
Бактерије
 
Istina o medicini
Istina o mediciniIstina o medicini
Istina o medicini
 

More from DejanaDeki

Nova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaNova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaDejanaDeki
 
Bolesti perikarda
Bolesti perikardaBolesti perikarda
Bolesti perikardaDejanaDeki
 
Klinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija plucaKlinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija plucaDejanaDeki
 
Embolija pluca
Embolija plucaEmbolija pluca
Embolija plucaDejanaDeki
 
Bronhiektazije
BronhiektazijeBronhiektazije
BronhiektazijeDejanaDeki
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeDejanaDeki
 
Pleuralni izliv
Pleuralni izlivPleuralni izliv
Pleuralni izlivDejanaDeki
 
Bronhijalna astma
Bronhijalna astmaBronhijalna astma
Bronhijalna astmaDejanaDeki
 
Skripta iz interne 405 strana
Skripta iz interne  405 stranaSkripta iz interne  405 strana
Skripta iz interne 405 stranaDejanaDeki
 

More from DejanaDeki (14)

Apsces pluca
Apsces plucaApsces pluca
Apsces pluca
 
Nova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatijaNova klasifikacija kardiomiopatija
Nova klasifikacija kardiomiopatija
 
Bolesti perikarda
Bolesti perikardaBolesti perikarda
Bolesti perikarda
 
Klinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija plucaKlinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija pluca
 
Embolija pluca
Embolija plucaEmbolija pluca
Embolija pluca
 
Bronhiektazije
BronhiektazijeBronhiektazije
Bronhiektazije
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcije
 
Hobp
HobpHobp
Hobp
 
Pleuralni izliv
Pleuralni izlivPleuralni izliv
Pleuralni izliv
 
Sarkoidoza
SarkoidozaSarkoidoza
Sarkoidoza
 
Fibroza
FibrozaFibroza
Fibroza
 
Bronhijalna astma
Bronhijalna astmaBronhijalna astma
Bronhijalna astma
 
Ateroskleroza
AterosklerozaAteroskleroza
Ateroskleroza
 
Skripta iz interne 405 strana
Skripta iz interne  405 stranaSkripta iz interne  405 strana
Skripta iz interne 405 strana
 

Tuberkuloza

 • 1. 1 TUBERKULOZATUBERKULOZA zarazna bolest uzrokovana M.zarazna bolest uzrokovana M. tuberculosis koja u prvom redu pogadjatuberculosis koja u prvom redu pogadja bronhopulmonalni sistem, ali i sve drugebronhopulmonalni sistem, ali i sve druge organeorgane karakteristike:karakteristike: posebni imunološki procesiposebni imunološki procesi hroničan tokhroničan tok uticaj socio-ekonomskih faktorauticaj socio-ekonomskih faktora epidemijsko širenjeepidemijsko širenje
 • 2. 2 GLOBALNA EPIDEMIOLOGIJA IGLOBALNA EPIDEMIOLOGIJA I RAŠIRENOSTRAŠIRENOST skoro 1/3 svetske populacije ( dve milijarde ljudi)-skoro 1/3 svetske populacije ( dve milijarde ljudi)- inficirano M. tuberculosisinficirano M. tuberculosis više od 8 miliona ljudi godišnje razvije aktivnuviše od 8 miliona ljudi godišnje razvije aktivnu tuberkulozu ,a oko 2 miliona umiretuberkulozu ,a oko 2 miliona umire više od 90% svih obolelih i umrlih, je u zemljama uviše od 90% svih obolelih i umrlih, je u zemljama u razvoju,razvoju, 75% obolelih pripada ekonomski najproduktivnijim75% obolelih pripada ekonomski najproduktivnijim dobnim grupama (15-54 godine)dobnim grupama (15-54 godine) koninfekcija sa virusom humane imunodeficijencijekoninfekcija sa virusom humane imunodeficijencije (HIV) značajno povećava rizik od razvoja tuberkuloze.(HIV) značajno povećava rizik od razvoja tuberkuloze. multirezistencijamultirezistencija
 • 3. 3 RAZLOZI ZA GLOBALNURAZLOZI ZA GLOBALNU PROŠIRENOSTPROŠIRENOST Nemogućnost sprovoNemogućnost sprovodjenjadjenja programa zaprograma za suzbijanje TBsuzbijanje TB MigracijeMigracije SiromaštvoSiromaštvo Pojava rezistentnih sojeva na ATLPojava rezistentnih sojeva na ATL Infekcija multirezistentnim sojevima BTInfekcija multirezistentnim sojevima BT Nedostatak novih ATLNedostatak novih ATL Nedostatak efikasnije vakcineNedostatak efikasnije vakcine Široka primena imunosupresivne terapijeŠiroka primena imunosupresivne terapije Uticaj pandemijeUticaj pandemije AIDS-aAIDS-a
 • 4. 4 KRETANJE TUBRKULOZE UKRETANJE TUBRKULOZE U NAŠOJ ZEMLJINAŠOJ ZEMLJI 1901.god. 800 umrlih na 100.000 stanovnika1901.god. 800 umrlih na 100.000 stanovnika od 1950.god. obavezna vakcinacija, rana Dg,od 1950.god. obavezna vakcinacija, rana Dg, primena ATL rezultirale su smanjenjemprimena ATL rezultirale su smanjenjem morbiditeta i mortaliteta koji se registrovao od 60-morbiditeta i mortaliteta koji se registrovao od 60- tih do sredine 90-tih godinatih do sredine 90-tih godina 1975.god. incidenca u Srbiji 90,61975.god. incidenca u Srbiji 90,6 ,, a 1990.godinia 1990.godini 41/100.000 stanovnika41/100.000 stanovnika Od 1996.god. raste broj novoobolelih, pomera seOd 1996.god. raste broj novoobolelih, pomera se oboljevanje ka mlađem životnom dobu, raste brojoboljevanje ka mlađem životnom dobu, raste broj obolelih od ekstenzivnih oblika plućneobolelih od ekstenzivnih oblika plućne tuberkuloze i vanplućne tuberkulozetuberkuloze i vanplućne tuberkuloze
 • 5. 5 MIKOBAKTERIJEMIKOBAKTERIJE M.tuberculosis kompleksM.tuberculosis kompleks M.tuberculosis (>95% sluM.tuberculosis (>95% slučajeva)čajeva) M.bovisM.bovis M.africanumM.africanum OportunističkeOportunističke M.avium kompl.(M.avium i M.intracelM.avium kompl.(M.avium i M.intracelulareulare.).) M.kansasi, M.xenopi, M.scrofulaceumM.kansasi, M.xenopi, M.scrofulaceum
 • 6. 6 M. TUBERCULOSISM. TUBERCULOSIS InfektivnostInfektivnost (sposobnost razmnožavanja u(sposobnost razmnožavanja u organizmu čoveka)organizmu čoveka) -- velikavelika PatogenostPatogenost (sposobnost bacila da posle zaraze(sposobnost bacila da posle zaraze izazove bolest)izazove bolest) –– malamala,, jer oboli svega 10%jer oboli svega 10% inficiranihinficiranih VirulencijaVirulencija varira od soja do soja. Rizik odvarira od soja do soja. Rizik od oboljevanja najveći neposredno posle infekcije,oboljevanja najveći neposredno posle infekcije, vremenom eksponencijalno opadavremenom eksponencijalno opada ImunogenostImunogenost (sposobnost indukovanja specifičnog(sposobnost indukovanja specifičnog i nesp.imuniteta) je znatna, bacil je antigenskii nesp.imuniteta) je znatna, bacil je antigenski stabilanstabilan RReinfekcijaeinfekcija (ponovna zaraza osobe koja poseduje(ponovna zaraza osobe koja poseduje specifični imunitet)specifični imunitet) kod 1kod 155 -50%-50%obolelihobolelih
 • 7. 7 INFEKCIJAINFEKCIJA BOVINIM TIPOM BACILABOVINIM TIPOM BACILA Preko zaraženog mlekaPreko zaraženog mleka Bacili penetriraju u gastrointestinalnuBacili penetriraju u gastrointestinalnu mukozu, limfno tkivo ili orofaringsmukozu, limfno tkivo ili orofarings Mere zaštite:Mere zaštite: Pasterizacija mlekaPasterizacija mleka Program kontrole tuberkuloze govedaProgram kontrole tuberkuloze goveda
 • 8. 8 INFEKCIJE IZAZVANEINFEKCIJE IZAZVANE OPORTUNISTIČKIM BAKTERIJAMAOPORTUNISTIČKIM BAKTERIJAMA MikobakteriozeMikobakterioze Retko izazivaju bolestRetko izazivaju bolest Slabo pozitivna tuberkulinska probaSlabo pozitivna tuberkulinska proba U pacijenata sa HIV infekcijomU pacijenata sa HIV infekcijom
 • 9. 9 IZVOR ZARAZEIZVOR ZARAZE Oboleli od TB (ređe životinje, ptice)Oboleli od TB (ređe životinje, ptice) Pluća najčešće mesto porekla bacila TB,Pluća najčešće mesto porekla bacila TB, (ređe urin,(ređe urin, urogenitalni sekret, feces, lezije na koži, kolikvirane limurogenitalni sekret, feces, lezije na koži, kolikvirane limfne žfne žlezdelezde,, kostikosti)) Zatvorena kazeozna lezija promera 2Zatvorena kazeozna lezija promera 2 cm imacm ima 100 -1000 bacila, dok kaverna iste veličine sadrži100 -1000 bacila, dok kaverna iste veličine sadrži preko 100 miliona bacilapreko 100 miliona bacila Najzarazniji direktno pozitivni bolesniciNajzarazniji direktno pozitivni bolesnici (preko 50 000 bacila /ml)(preko 50 000 bacila /ml) Oboleli od hronične tuberkuloze (rezistentni bacili)Oboleli od hronične tuberkuloze (rezistentni bacili)
 • 10. 10 PPUT ŠIRENJA ZARAZEUT ŠIRENJA ZARAZE Aerogeni 98% slučajeva,Aerogeni 98% slučajeva, retko GIT, koža,retko GIT, koža, sluznice ili transplacetarnosluznice ili transplacetarno Kašljem se izbacuje više od 3000 kapljica, koliko iKašljem se izbacuje više od 3000 kapljica, koliko i tokom 5 minuta govoratokom 5 minuta govora Kijanjem se stvara milion kapljicaKijanjem se stvara milion kapljica U mračnim prostorijama BT mogu da prežive višeU mračnim prostorijama BT mogu da prežive više godinagodina Uništavaju ih sunčeva svetlost, toplota, antisepticiUništavaju ih sunčeva svetlost, toplota, antiseptici i dezificijensii dezificijensi
 • 11. 11 Verovatnoća da nastane oboljenje zavisi od bacilarnogVerovatnoća da nastane oboljenje zavisi od bacilarnog opterećenja (od broja udahnutih bacila i dužineopterećenja (od broja udahnutih bacila i dužine ekspozicije)ekspozicije) Procenat inficiranih medju članovima domaćinstva jeProcenat inficiranih medju članovima domaćinstva je 20%20% Inficiranost bliskih prijatelja je 4%Inficiranost bliskih prijatelja je 4% Drugi kontakti (radno mesto škola) 0.3%Drugi kontakti (radno mesto škola) 0.3% Bolesnik koji je započeo lečenje nije opasan izvor zarazeBolesnik koji je započeo lečenje nije opasan izvor zaraze pa izolacija nije neophodnapa izolacija nije neophodna Izuzetak su mala deca i imunodeficijentne osobe izIzuzetak su mala deca i imunodeficijentne osobe iz kontakta i oboleli od multirezistentne tuberkulozekontakta i oboleli od multirezistentne tuberkuloze PPUT ŠIRENJA ZARAZEUT ŠIRENJA ZARAZE
 • 12. 12 OTPORNOST PREMAOTPORNOST PREMA TUBERKULOZITUBERKULOZI UzrastUzrast – prva godina smrtnost 15 %,– prva godina smrtnost 15 %, pubertet , starostpubertet , starost PolPol - posle puberteta veći procenat žena- posle puberteta veći procenat žena IshranaIshrana – gladovanje, pothranjenost– gladovanje, pothranjenost NasleđeNasleđe Uticaj okolineUticaj okoline ImunitetImunitet
 • 13. 13 IMUNITETIMUNITET Zaštitu od tuberkuloze vrše:Zaštitu od tuberkuloze vrše: Nespecifična odbrana organizmaNespecifična odbrana organizma Specifični imunitet posredovan ćelijamaSpecifični imunitet posredovan ćelijama Stečeni imunitet: posledica savladaneStečeni imunitet: posledica savladane infekcije ili BCG vakcinacijeinfekcije ili BCG vakcinacije
 • 14. 14 IMUNITETIMUNITET Nespecifični mehanizmi odbrane (NMONespecifični mehanizmi odbrane (NMO)) nazofaringealna barijeranazofaringealna barijera mukocilijarni aparatmukocilijarni aparat limfaticke strukturelimfaticke strukture AM-alveolarni makrofag (ingestijaAM-alveolarni makrofag (ingestija i uništavanje BT)i uništavanje BT) AM su nespecifično aktivirani različitim inhalacionimAM su nespecifično aktivirani različitim inhalacionim agensima,agensima, AM su specifično aktivirani CD4 (Th1) limfocitima, kojiAM su specifično aktivirani CD4 (Th1) limfocitima, koji produkuju citokine (IFN-gama i TNF-alfa glavni)produkuju citokine (IFN-gama i TNF-alfa glavni)
 • 15. 15 IMUNITETIMUNITET Specifični mehanizmi odbraneSpecifični mehanizmi odbrane UslovljenUslovljeni sui su različitim genetskim faktorima irazličitim genetskim faktorima i faktorima spoljašnje sredinefaktorima spoljašnje sredine Ćelijama posredovani imunitetĆelijama posredovani imunitet (CMI) korista(CMI) koristann odgovor domaćina u kome najvažniju ulogu imajuodgovor domaćina u kome najvažniju ulogu imaju AM i T-LyAM i T-Ly, a izaziva, a izaziva kkasni tip preosetljivostiasni tip preosetljivosti,, kojikoji igra ključnu ulogu u procesu kazeozneigra ključnu ulogu u procesu kazeozne nekroze i formiranju granulomanekroze i formiranju granuloma posredstvomposredstvom citotoksićnih T ćelijacitotoksićnih T ćelija
 • 16. 16 BBCCG vakcinacijaG vakcinacija Preventivna meraPreventivna mera - o- obavezna u 64 zemljebavezna u 64 zemlje,, preporučena u još 118preporučena u još 118 zemaljazemalja ddaje se iaje se i..d. u deltoidni predeo leve ruked. u deltoidni predeo leve ruke  na rodjenjuna rodjenju  do navršene prve godine bez predhodnog tuberkulinskog testiranjado navršene prve godine bez predhodnog tuberkulinskog testiranja  do navršene 10 god. uz predhodni testdo navršene 10 god. uz predhodni test  oosobe iz kontakta (porodičnog, profesionalno izložena lica)sobe iz kontakta (porodičnog, profesionalno izložena lica) Kontraindikacije na rođenju mala TM, prevremeno rođena deca,Kontraindikacije na rođenju mala TM, prevremeno rođena deca, ikterus, teške malformacije, HIV infekcija, druga stanja praćenaikterus, teške malformacije, HIV infekcija, druga stanja praćena imunodeficijencijomimunodeficijencijom Efikasna kod teških hematogenih oblika TB (milijarna tb, meningitis,Efikasna kod teških hematogenih oblika TB (milijarna tb, meningitis, 86% zaštite) a kod plućne tuberkuloze kod 50%, zaštita traje 15-2086% zaštite) a kod plućne tuberkuloze kod 50%, zaštita traje 15-20 godinagodina Dokaz da je imunizacija uspešno obavljena je vakcinalni ožiljakDokaz da je imunizacija uspešno obavljena je vakcinalni ožiljak promera 3 i više mmpromera 3 i više mm
 • 17. 17 RRAZVOJ TUBERKULOZEAZVOJ TUBERKULOZE I - početni stadijumI - početni stadijum Inhalirani bacili dospevaju do alveolaInhalirani bacili dospevaju do alveola Ingestija BT od strane AM, koji potom lučeIngestija BT od strane AM, koji potom luče hemotaksičke faktore privlače makrofage I drugehemotaksičke faktore privlače makrofage I druge fagocitefagocite Većina BT biva fagocitovana od strane AM I takoVećina BT biva fagocitovana od strane AM I tako se sprečava prodor bacila u plućni parenhimse sprečava prodor bacila u plućni parenhim AM nisu kod svih ljudi jednake potentnosti, što jeAM nisu kod svih ljudi jednake potentnosti, što je genetski uslovljeno, tako dgenetski uslovljeno, tako daa mnogi AM bivajumnogi AM bivaju uništeni od strane bacilauništeni od strane bacila,, koji se razmnožavaju ukoji se razmnožavaju u njihovoj citopazminjihovoj citopazmi
 • 18. 18 RRAZVOJ TUBERKULOZEAZVOJ TUBERKULOZE II - stadijum simbiozeII - stadijum simbioze Ukoliko AM ne može u potpunosti da uništiUkoliko AM ne može u potpunosti da uništi inhalirane bacile, oni se u toku 7-21 danainhalirane bacile, oni se u toku 7-21 dana intracelularno multipliciraju i dok ne dođe dointracelularno multipliciraju i dok ne dođe do prskanja AMprskanja AM Oslobođeni bacili zatim bivaju fagocitovani odOslobođeni bacili zatim bivaju fagocitovani od strane drugih AM ili neaktiviranih MF koji sustrane drugih AM ili neaktiviranih MF koji su dospeli iz cirkulacije pod uticajem hemotaksičdospeli iz cirkulacije pod uticajem hemotaksičnihnih faktorfaktoraa
 • 19. 19 RRAZVOJ TUBERKULOZEAZVOJ TUBERKULOZE IIIII stadijum-inicijalne kazeozne nekrozeI stadijum-inicijalne kazeozne nekroze Imuni odgovor se razvija 4-8 nedelja od početka infekcije štoImuni odgovor se razvija 4-8 nedelja od početka infekcije što se poklapa sa tuberkulinskom konverzijomse poklapa sa tuberkulinskom konverzijom Umnožavanje bacila je inhibisano imunim odgovorom, brojUmnožavanje bacila je inhibisano imunim odgovorom, broj bacila je stacionaranbacila je stacionaran U ovom stadijumu dolazi do eksudativnog tuberkuloznogU ovom stadijumu dolazi do eksudativnog tuberkuloznog zapaljenja,koje evoluira u ognjištezapaljenja,koje evoluira u ognjište kazeozne nekrozekazeozne nekroze Ova reakcija domaćina koji uništenjem sopstvenog tkivaOva reakcija domaćina koji uništenjem sopstvenog tkiva sprečava multiplikaciju bacila je rekacija kasne preosetljvosti.sprečava multiplikaciju bacila je rekacija kasne preosetljvosti. Kazeozna nekroza je produkt citotoksičnih T ćelija, TNF alfa,Kazeozna nekroza je produkt citotoksičnih T ćelija, TNF alfa, raspadnih produkata makrofaga i drugih uginulih ćelija.raspadnih produkata makrofaga i drugih uginulih ćelija.
 • 20. 20 Oko kazeoznog centra mogu postojati :Oko kazeoznog centra mogu postojati :  Neaktivirani ( nezreli) makrofagi u kojima se baciliNeaktivirani ( nezreli) makrofagi u kojima se bacili umnožavaju intracelularno (imunosuprimirane osobe)umnožavaju intracelularno (imunosuprimirane osobe)  Aktivirani makrofagi ( IFN gama i drugim limfokinima izAktivirani makrofagi ( IFN gama i drugim limfokinima iz T ćelija ) koji uništavaju bacile -T ćelija ) koji uništavaju bacile - broj aktiviranihbroj aktiviranih makrofaga odredjuje dalji tok bolestimakrofaga odredjuje dalji tok bolesti Neki AM se transformišu u epiteloidne ili džinovske ćelijeNeki AM se transformišu u epiteloidne ili džinovske ćelije (Langhansove ćelije) stvarajući(Langhansove ćelije) stvarajući SPECIFIČNISPECIFIČNI GRANULOMGRANULOM Okolo tuberkuloma se stvara granulaciono tkivo kojeOkolo tuberkuloma se stvara granulaciono tkivo koje urasta u ognjište nekroze stvarajući ožiljno tkivo.urasta u ognjište nekroze stvarajući ožiljno tkivo. IV - stadijum granulomaIV - stadijum granuloma
 • 21. 21 V stadijumV stadijum stadijum oštećenja tkivastadijum oštećenja tkiva Nepovoljan tok bolesti, uvećanje i likvefakcija ognjištaNepovoljan tok bolesti, uvećanje i likvefakcija ognjišta kazeozne nekroze.kazeozne nekroze. Bacili se razmnožavaju ekstracelularno, jer tečni kazeumBacili se razmnožavaju ekstracelularno, jer tečni kazeum predstavlja pogodan teren za umnožavanje bacila.predstavlja pogodan teren za umnožavanje bacila. U tečnom kazeumu makrofage ne mogu da prežive paU tečnom kazeumu makrofage ne mogu da prežive pa izostaje njihova uloga u kontroli ekstracelularnogizostaje njihova uloga u kontroli ekstracelularnog umnožavanja bacila unutar kaverneumnožavanja bacila unutar kaverne U ovim uslovima oU ovim uslovima organizam je senzibilisan na veliki brojrganizam je senzibilisan na veliki broj Ag produkata koji potiču od BTAg produkata koji potiču od BT, a, a reakcija kasnereakcija kasne preosetljivosti - postaje štetna I dovodi do destrukcijepreosetljivosti - postaje štetna I dovodi do destrukcije tkiva i stvaranjatkiva i stvaranja KAVERNEKAVERNE
 • 22. 22 TTUBERKULINSKA OSETLJIVOSTUBERKULINSKA OSETLJIVOST Uspostavlja se nakon senzibilizacijeUspostavlja se nakon senzibilizacije na tuberkuloproteine BT i nastajena tuberkuloproteine BT i nastaje ako je organizamako je organizam :: Inficiran sa M.tbInficiran sa M.tbcc (spontani reaktori)(spontani reaktori) Posle BPosle BCCG vakcinacije (živa atenuisanaG vakcinacije (živa atenuisana vkc. sa M.bovis)vkc. sa M.bovis) Inficiran oprtunističkim mikobakterijamaInficiran oprtunističkim mikobakterijama Za uspostavljanje tuberkulinske osetljivostiZa uspostavljanje tuberkulinske osetljivosti potrebno je 3-8 nedeljapotrebno je 3-8 nedelja
 • 23. 23 TTUBERKULINSKA OSETLJIVOSTUBERKULINSKA OSETLJIVOST Robert Koh 1891.god. ukazao na postojanjeRobert Koh 1891.god. ukazao na postojanje specifične osetljivosti posle infekcije bacilom TBspecifične osetljivosti posle infekcije bacilom TB Postojanje tub.osetljivosti ukazuje da su uPostojanje tub.osetljivosti ukazuje da su u organizmu prisutni bacili, živi ili metaboličkiorganizmu prisutni bacili, živi ili metabolički inaktivni (perzisteri)inaktivni (perzisteri) Ukoliko bacili uginu, preosetljivost se gasiUkoliko bacili uginu, preosetljivost se gasi Tub.osetljivost nije merilo imuniteta, postoje iTub.osetljivost nije merilo imuniteta, postoje i lažno negativne reakcije iako je otpornostlažno negativne reakcije iako je otpornost očuvana (febrilna stanja, infekcije,neke bolesti,očuvana (febrilna stanja, infekcije,neke bolesti, starost suprimiraju tub.osetljivoststarost suprimiraju tub.osetljivost))
 • 24. 24 TTUBERKULINSKE PROBEUBERKULINSKE PROBE Alt tuberkulin R.Koh 1895.god. isparavanjemAlt tuberkulin R.Koh 1895.god. isparavanjem kulture humanog tipa bacila tuberkulozekulture humanog tipa bacila tuberkuloze Proba po Mantux-u standard SZOProba po Mantux-u standard SZO 0,1ml rastvora PPD-3 IJ, intradermalno0,1ml rastvora PPD-3 IJ, intradermalno,, gornja trećina leve podlaktice na liniji izmedjugornja trećina leve podlaktice na liniji izmedju dorzalne i volarne stranedorzalne i volarne strane
 • 25. 25 INTENZITET TUBERKULINSKE REAKCIJEINTENZITET TUBERKULINSKE REAKCIJE (interpretacija tuberkul.testa)(interpretacija tuberkul.testa) Test se čita posle 72 sataTest se čita posle 72 sata NEREAKTORI infiltrat 0 - 5mmNEREAKTORI infiltrat 0 - 5mm SLABI REAKTORI 6 - 9mmSLABI REAKTORI 6 - 9mm UMERENI 10 -14mmUMERENI 10 -14mm JAKI REAKTORI 15mm i višeJAKI REAKTORI 15mm i više Negativna probaNegativna proba ne isključuje infekciju,ne isključuje infekciju, prealergijska fazprealergijska faza (od 2 do 8 nedelje)a (od 2 do 8 nedelje) ili lažnoili lažno neg. ponoviti test posle 7 dananeg. ponoviti test posle 7 dana
 • 26. 26 SVRHA PRIMENE TUBERKULINSKESVRHA PRIMENE TUBERKULINSKE PROBEPROBE Otkrivanje već inficiranih osoba (tuberkulinskiOtkrivanje već inficiranih osoba (tuberkulinski reaktori)reaktori) Otkrivanje sveže inficiranih, konverzija reakcijeOtkrivanje sveže inficiranih, konverzija reakcije unutar 2 meseca. Povećanje reakcije veće odunutar 2 meseca. Povećanje reakcije veće od 10mm kod mlađih od 35 godina ili 15 mm kod10mm kod mlađih od 35 godina ili 15 mm kod starijih od 35 god.starijih od 35 god. U cilju imunizacije BU cilju imunizacije BCCG vakcinomG vakcinom U epidemiološke svrhe, za određivanjeU epidemiološke svrhe, za određivanje tuberkulinskog indeksa (broj pozitivnih reaktoratuberkulinskog indeksa (broj pozitivnih reaktora na 100 ispitivanih)na 100 ispitivanih)
 • 27. 27 KLASIFIKACIJA TUBERKULOZEKLASIFIKACIJA TUBERKULOZE I PRIMARNA TUBERKULOZA A BENIGNI OBLICI B MALIGNI OBLICI II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI B BRONHOGENI OBLICIB BRONHOGENI OBLICI
 • 28. 2828 I PRIMARNA TUBERKULOZA A BENIGNI OBLICI: 1.Latentni, praćeni lakim simptomima 2.Manifestni oblici a/ oblik praćen ac.poremećajem opšteg stanja (Typhobacilosae) b/ oblik praćen nodoznim eritemom c/ oblik praćen sa keratocon.flictelinosa B MALIGNI OBLICI: 1. Prim.tb sa ekskaviranim prim. afektom-prim.kaverna 2. Oblik sa tumorozno uvećanim lim.žlezdama 3. Kazeozna pneumonija i kazeozna bronhopneumonija 4. Milijarni oblici 5. Pleuralni oblici 6. Primarna tb kod odojčadi i odraslih
 • 29. 29 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI: 1. Opšta milijarna tuberkuloza (tb.miliaris generalisata) a/ acutni ili tifoidni oblik b/ subakutni oblik 2. Akutna milijarna tuberkuloza pluća (tb miliaris pulm. acuta) a/ asfiktični oblik b/ kataralni oblik c/ pleuralni oblik 3. Prelazni hronični apiretični oblici (tb.miliaris chr. et apyretica) a/ tuberculosis miliaris discreta b/ tuberculosis miliaris migrans c/ hladna granulia (Granulie froide) 4. Fibrozni i ulcerofibrozni oblici hematogenog porekla a/ tuberculosis fibrosa densa b/ tb.fibrosa diffusa cum emphysemate c/ phtisis ulcerofibrosa
 • 30. 30 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICIB BRONHOGENI OBLICI:: 1. Akutni bronhogeni oblici tuberkuloze: a/ pneumonia caseosa b/ bronhopneumonia caseosa (Phtisis galopans) 2. Hronična ftiza: a/ početni oblici postprimarne hr.ftize b/ odmakli oblici postprimarne hr.ftize phtisis fibrocaseosa extensiva s.cavernosa phtisis fibrocaseosa cavernosa postpleuritica phtisiss fibr.cas.cav. confirmata (progresiva) phtisis desperata c/ Fibrozni i abortivni oblici bronhogenog porekla: tuberculosis pulmonum cirrhotica tuberculosis fibrocaseosa secundaria fibrosa tuberkulosis abortiva d/ Tuberkulom pluća e/ Kliničko-radiografske manifest. atipične postprim. Bronh.tb
 • 31. 31 I PRIMARNA TUBERKULOZAI PRIMARNA TUBERKULOZA BT u toku prve infekcije mogu doći u organizam: Inhalacijom (98%) preko digestivnog trakta, usta ili intestinalni trakt kao mesto primarnog afekta preko kože transplacentarno Pri prvom kontaktu sa BT, na mestu ulaska stvara se primarno ognjište-primarni afekt, koji je uvek praćen limfangitisom i limfadenitisom, što zajedno čini primarni kompleks - Gonovo ognjište
 • 32. 32 I PRIMARNA TUBERKULOZAI PRIMARNA TUBERKULOZA PRIMARNI AFEKT ILI PRIMARNO OGNJIŠTE Lokalizovano u dobro ventilisanim delovima pluća Baza gornjeg ili vrh donjeg režnja desno, subpleuralno, ređe centralno Najčešće jedno ognjište, ređe dva ili više kada može biti obostrano Retka dupla lokalizacija, u plućima i usnoj duplji ili crevima Najčešće ima tendenciju izlečenjaNajčešće ima tendenciju izlečenja
 • 33. 33 A - Benigna - kratak i lakši tok sa brzim izlečenjem infekcija lokalizovana samo na primarni kompleks. Primarni afekt se obično zaleči pre nego promene u l.žl. B - Maligne - najčešće se završavaju širenjem procesa perkontinuitatem limfogeno hematogeno intrakanalikutarno I PRIMARNA TUBERKULOZAI PRIMARNA TUBERKULOZA
 • 34. 34 BENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZABENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZA Kada je infekcija lokalizovana na primarni afekt i reg.lim.žl. Na osnovu simptomatologije nekomplikovana prim.tb se deliNa osnovu simptomatologije nekomplikovana prim.tb se deli  Latentni Oligo ili asimptomatski (kod 80-90% primoinfekcija) Nema kliničkih ni Rtg znakova infekcije, potvrda poz. Mx,  Manifestni oblici Oblik sa akutno nastalim opštim simptomima Oblik sa eritema nodozum-EN Oblik sa keratokonjunktivitis fliktelinosa
 • 35. 35 BENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZABENIGNA PRIMARNA TUBERKULOZA Tifobaciloza - kod dece i mladih osoba praćen akutnim porem.opšteg stanja temperatura 39-40ºC, malaksalost, gubitak apetita temp.najlešće po tipu kontinue često je slezina uvećana zbog čega je nazivaju tifobaciloza Oblik praćen sa nodoznim eritemom (EN) povišena temperatura (39-40ºC), malaksalost, bolovi u zglobovima, posle 7-8 dana EN temperatura prestaje 10-12 dana posle pojave EN, a EN se povlači posle 2-3 nedelje MANIFESTNI OBLICI
 • 36. 36 MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA Nastaje ako je čitavo prim.ognjište zahvaćeno kazeoznom nekrozom potom kolikvira i sadržaj se isprazni kroz bronh – aspiracija, sufokacija – bronhogeni put širenja → kazeozna pneumonija ili bronhopneumonija Klinička slika dominiraju opšti i funkcionalni tuberkulotoksični simptomi Rö nalaz prstenasta senka lokalizovana na mestu prim.afekta i uvećana limfna žlezda po čemu se razlikuje od kaverne nastale u postprimarnoj fazi Bakteriološki nalaz najčešće pozitivan B 1. PRIMARNA KAVERNA
 • 37. 37 MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA Znatno uvećanje većeg broja žlezda Viđa se kod odojčadi, dece posle preležalih infektivnih bolesti (morbile, pertusis), kod odraslih sa teš. imunodefic. uvećane su sve žlezde duž traheobronhijalnog stabla postoji afekcija medijast. pleure (pl.medijast. circumscripta) Rtg nalaz najvažniji u dijagnostici-vidi se više polukružnih jasno ograničenih senki uz medijastinalnu senku srca i krv.sudova Klinička slika – temperatura intermitentnog tipa – dete bledo, znoji se, adinamično – tečki napadi kašlja, inspiratorni stridor, gušenje – poremećaji od starne vagusa i simpatikusa B 2. OBLIK SA TUMOROZNO UVEĆANIM LIMF. ŽL.
 • 38. 38 MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA Viđa se kod odojčeta i male dece, do 2 god. starosti Zahvaćeno plućno tkivo se pretvara u kazeozni blok, a postoji i reakcija regionalnih i udaljenih limfnih žlezda. Kazeozne mase se prazne, nastaju kaverne Klinička slika visoka t 39ºC profuzno znojenje, bledilo, anoreksija, kašalj i iskašljavanje gnojavog ili rđastog-sukrvičavog sput. KS-leukocitoza Sputum pozitivan tek krajem druge nedelje Rtg nalaz: Znaci homogene intenzivne pneumon. infiltracije Policiklične senke povećanih medijastin. i hilarnih limf.žl. Smrt nastupa posle 6-8 nedelja B 3. KAZEOZNA PNEUMONIJA
 • 39. 39 MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA Kao i kazeozna pneumonija spada u maligne oblike primarne tuberkuloze Viđa se kod dece sa malnutricijom, koja su neotporna a nalaze se u bliskom kontaktu sa obolelib od TB Klinička slika - simptomi blaži nego kod kazeozne pneum. Sputum - pozitivan Rtg nalaz: Difuzna, obostrana mrljasta zasenčenja, znaci bronhopneumoničnih infiltracija Policiklične senke povećanih medijastin. i hilarnih limf.žl. Bolja reakcija na primenu ATL B 3. KAZEOZNA BRONHOPNEUMONIJA
 • 40. 40 MALIGNA PRIMARNA TUBERKULOZAPRIMARNA TUBERKULOZA Nastaje hematogenim i/ili limfogenim širenjem – bacili iz limf. sudova odlaze u ductus thoracicus pa u desno srce i u pluća, nastaje milijarna tub. pluća – ako bacili iz plućnih ognjišta prodru u plućne vene, odlaze u levo srce pa u sistemsku cirkulaciju i nastaje generalizovana milijarna tuberkuloza 30-35% dece obolele u prvoj godini umire od milijarne tb pluća i tbc meningitisa ako se blagovremeno ne započne terapija B 4 . AKUTNA MILIJARNA TUBERKULOZA
 • 41. 41 KOMLIKACIJE PRIMARNEKOMLIKACIJE PRIMARNE TUBERKULOZETUBERKULOZE Prema vremenu javljanja: Rane – generalizovana milijarna TB – tuberkulozni meningitis Kasne – pleuritis – osteoartikularna tb – superficijalni limfadenitis – genitourinarna tb
 • 42. 42 II POSTPRIMARNA TUBERKULOZA Patogeneza Postprimarna tuberkuloza može nastati: Reaktivacijom stare primarne lezije (endogena reinfekcija) Progresijom primarne lezije-kod prim.infekcije posle pubert. Hematogenim širenjem Egzogenom superinfekcijom
 • 43. 43 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI A 1 Tuberculosis miliaris Posledica prodora velikog broja bacila tuberkuloze u cirkulaciju i slabe imunološke odbrane organizma Osnovna lezija u plućima je tuberkul, veličine 1-2mm, kao zrna prosa “milles seeds” Milijarni čvorići mogu biti: – produktivni (epiteoidne i i džinovske ćelije oko centralne kzeozne nekroze) – eksudativni (jače izraženo perivaskularno zapaljenje) – mešoviti Incidenca u korelaciji sa ukupnom stopom oboljevanja 1-3% ukupnog broja obolelih
 • 44. 44 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI A 2 Tuberculosis miliaris generalisata AA AAkutni - tifoidni oblik – nastaje obično posle preležale akutne infekcije – dominiraju simptomi i znaci poremećaja opšteg stanja (umor, malaksalost, bledilo) – zatim se naglo razvija teška klinička slika sa febrilnošću, znojenjem, dispneom, cijanozom, otežanim gutanjem, meningitisom. – Rtg nalaz - znaci milijarne tbc pluća- milijarni čvorići od vrha do baze pluća. Pod ATL - radiološka regresija za 3-6 meseci
 • 45. 45 B Subakutni oblik Blaži klinički tok Prodromalni stadijum nekoliko nedelja ili meseci Znaci od strane respiratornog sistema oskudni Fizikalni nalaz na plućima oskudan RTG pluća: milijarni čvorići krupniji, nejednake veličine (često pleuritis i ekstrapulmonalna rasejanja- oči, kosti, zglobovi, urogenitalni organi). II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI A 2 Tuberculosis miliaris generalisata
 • 46. 46 Dominiraju respiratorni simptomi Asfiktični, perakutni oblik, završava se za nekoliko dana sa znacima ARDS Kataralni oblik, dominiraju kašalj i ekspektoracija. Auskultacijski nalaz bronhitični Pleuralni, pored milijarnih rasejanja u plućima postoji i pleuritis, koji može biti bilateralan ili udružen sa perikarditisom i peritonitisom (polyserozitis) II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI A 2 Tuberculosis miliaris pulmonum acuta
 • 47. 47 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI A 3 Tuberculosis miliaris chronica et apiretica Tuberculosis miliaris discreta, rasejanja oskudna, nastaju u različitim vremenskim intervalima, na Rtg vide se čvorići različite starosti Tuberculosis miliaris migrans, simptomi blagi, potiču od različitih organa Hladna granulija, karakteriše je dobro opšte stanje, blagi simptomi uz bogat Rtg nalaz Rtg nalaz na plućima - zbog hronicnog toka u čvorićima je izražena produktivna komponemta, veći su od milijarnih čvorića pa liče na druge granulomatozne bolesti (alveolarnu karcinozu, sarkoidozu, pneumokonioze)
 • 48. 48 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA A HEMATOGENI OBLICI A 4 Fibrozni i ulcerozni oblici Tuberculosis fibrosa densa, gusto rasejani produktivni čvorići pretežno u gornjim plućnim poljima Tuberculosis fibrosa diffusa, rasejanja po čitavim plućima. Nastaju iz tbc milij.discrete, hroničnim (sporim) tokom u zamasima i dugim fazama mirovanja u kojima ne dolazi do smirivanja bolesti Phtisis ulcerofibrosa, nastaje iz dense i difuza. Epidemiološki-najznačajniji oblik jer dolazi do stvaranja kaverni, iskašljavanja. Bolesnici su direktno sputum pozitivni. Česta udruženost sa specifičnim laringitisom
 • 49. 49 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI Najčešći oblici tuberkuloze kod odraslih Nema elemenata primarne infekcije, već samo sekvele primoinfekcije Nastaje: – Endogenom reaktivacijom – Egzogenom superinfekcijom – Progresijom primarne lezije, kao komplikacija primarne tuberkuloze - viđa se kod imunodeficijentnih stanja
 • 50. 50 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 1 Akutni-kazeozni oblici –kazeozna pneumonija –kazeozna bronhopneumonija B 2 Hronični-fibrokazeozni (Phtisis) –najčešći oblik tuberkuloze pluća, sporog je toka i prognoza je uglavnom dobra
 • 51. 51 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 1 Akutni-kazeozni oblici Javljaju se kao posledica pada imuniteta Patoanatomski dominira eksudacija sa kazeifikacijom bez proliferativnih i produktivnih reakcija stvaraju se kazeozni blokovi, dolazi do likvefakcije i daljeg bronhogenog širenja Klinička slika:  Počinje naglo visokom temperaturom i teškim poremećajem opšteg stanja  Bolest napreduje u jednom zamahu sve do smrti
 • 52. 52 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 1 Akutni-kazeozni oblici - Kazeozna pneumonija Počinje naglo sa slikom teškog infektivnog oboljenja visokA temperatura respiratorni simptomi - kašalj, iskašljavanje, dispnea, cijanoza promuklost, dijarea ukazuju na vanplućnu diseminaciju Rtg nalaz - slika masivne intenzivne infiltracije u jednom pluću, sa rasvetljenjima i diseminacijom u drugom pluću Prognoza loša-smrt za 5-8 nedelja Primena ATL daje slabe rezultate jer je penetracija
 • 53. 53 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 1 Akutni-kazeozni oblici - Kazeozna bronhopneumonija Bolest u jednom zamahu vodi smrtnom ishodu za nekoliko nedelja, zbog toga se naziva galopirajuća ftiza (Phtisis galopans) Rtg nalaz - uočavaju se brojni manji infiltrati rasuti po plućima obostrano Kod primene ATL prognoza je bolja nego kod kazeozne pneumonije jer je mogućnost penetracije lekova u manje bronhopneumonične infiltrate veća
 • 54. 54 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 2 Hronični oblici - Phtisis U odnosu na evolutivnost specifičnog procesa razlikuju se tri oblika: Početni – Phtisis fibrocaseosa incipiens - nema kaverni – incipijentna ognjišta – okrugli infiltrat – oblačasti infiltrat – segmentne ili lobarne promene Odmakli – Phtisis fibrocaseosa extensiva, masivnije promene sa kavernama Fibrosklerotični - nastaje iz predhodnih
 • 55. 55 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 2 Hronični oblici - Phtisis ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE Predilekciono mesto su vrhovi pluća (apikalni, posteriorni, apiko-posteriorni seg.gornjeg režnja) ili apikalni segment donjeg režnja Kod 5-10% počinje atipično u srednjim i bazalnim plućnim poljima Apikokaudalno širenje, najčešće kanalikularno Tok bolesti je u zamasima Kod nelečenih smrtnost je 50-60%
 • 56. 56 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 2 Hronični oblici - Phtisis KLINIČKA SLIKA simptomi nespecifični - znaci poremećaja opšteg stanja respiratorni - kašalj suv, kasnije produktivan pseudodigestivni (gubitak apetita, meteorizam, dijarea, mršavljenje) pseudokardijalni (tahikardija, gušenje, zamor) pseudoendokrini-slika Bazedovljeve bolesti (tahikardija, mršavljenje, znojenje)
 • 57. 57 II PII POSTPRIMARNA TUBERKULOZAOSTPRIMARNA TUBERKULOZA B BRONHOGENI OBLICI B 2 Hronični oblici - TUBERKULOM PLUĆA Protrahovan, blag klinički tok ili traje više godina bez simptoma Predstavlja aktivni oblik tuberkuloze zbog produktivne kazeozne tkivne reakcije Njegova evolucija može biti: – stabilna (bez dinamike-promene Rtg nalaza) – sa regresijom (smanjuje se i zamenjuje fibroznim tkivom) – sa progresijom i eskavacijom uz mogućnost diseminacije Tuberkulom treba lečiti, ako ne dođe do regresije-operacija
 • 58. 58 DIJAGNOSTIKA TBC Anamneza: – epidemiološka anketa – nedavno preležana akutna resp infekcija – postojanje hroničnog oboljenja, sistemske bolesti, traume Objektivni pregled - nalaz nespecifičan - auskultatorni nalaz negativan ili čujni pukoti - tahikardija - lako uvećana jetra i slezina, abdomen osetljiv Laboratirijske analize - nalaz nespecifičan (↑SE, transaminaze, alk.fosfataza) Disajna funkcija (smanjen transfer faktor, por.ventilacije) Mantux-normalna, slabo pozitivna ili negativna
 • 59. 59 DIJAGNOSTIKA TBC Rtg osnov dijagnostike Na početku nalaz može biti negativan ili se vidi “slikaNa početku nalaz može biti negativan ili se vidi “slika mutnog stakla”mutnog stakla” Promene postaju vidljve 6 nedelja posle diseminacije Tipičana nalaz difuzne, obostrane simetrične senke promera 1-2mm Ako se ne leči, promene se uvećavaju (promer preko 3mm) delimično konfluiraju “slika snežne mećave”,
 • 60. 60 DIJAGNOSTIKA TBC Nalaz M.tuberculosis u sputumu direktnom mikroskopijom, u kulturi, u BAL-u. ispirku želuca, likvoru, pleuralnoj tečnosti Nalaz kazeoznog granuloma u bioptatu PCR DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA – Karcinoza – Sarkoidoza – Kardiogeni edem plućaKardiogeni edem pluća – Edem pluća kod uremije – Sistemske bolesti veziva – Plućne fibroze – Intersticijumska pneumonija
 • 61. 61 POSTTUBERKULOZNE SEKVELE bulozna distrofija pluća emfizem (postcikatriksni) promene na disajnim putevima deformantni bronhitis bronhiektazije ožiljne promene sa ili bez stenoze bronha promene na krvnim sudovima aneurizmatska proširenja-uzrok hemoptizija promene na pleuri
 • 62. 62 TUBERKULOZNI PLEURITIS Može biti manifestacija primarne i postprimarne TB U prim. tbc kod 8% obolelih, izliv je najčešće serofibrinoz. U postprimarnoj tbc viđa se u uzrastu od 25-45 god, ređe kod starijih Najčećše nastaje u sklopu reaktivacije ranije saniranih lezija, kod ranog infiltrata i početnih oblika fibrokazeozne ftize Kod milijarne TB izliv je bilateralan Parenhimske lezije prisutne kod 30-40% obolelih, kod 90% su jednostrane
 • 63. 63 TUBERKULOZNI PLEURITIS Nastaje – per kontinuitatem usled rupture subpleuralnih kazeoznih ognjišta – usled pražnjenja kazeozno izmenjenih lgl u medijastinalni prostor – rupture paraspinalnog apscesa ili procesa sa rebra – limfogeno iz limfnih žlezda susednih regija – hematogeno iz susednih ili udaljenih ognjišta
 • 64. 64 TUBERKULOZNI PLEURITIS Kod 2-3 bolest nastaje naglo sa jakim bolovima u grudima i suvim kašljem uz poremećaj opšteg stanja Sa porastom količine izliva bol se smanjuje, ali se javlja dispnea Kod postepenog početka klinička slika je nespecifična, dominira gubitam u TM uz subfebrilnost, malaksalost, znojenje. Kašalj i bol se javljaju kasnije Klinička slika:
 • 65. 65 TUBERKULOZNI PLEURITIS Anamneza, fizikalni pregled Rtg pregled-standardna PA grafija, bočni snimak, laterali dekubitus CT i MR retko su potrebne Biopsija pleure Laboratorijski, citološki i bakteriološki pregled EKSUDATA – proteini>3gr/dl; – niske vrednosti glikoze i pH<7,3 (RA,maligne bolesti) – povećane vrednosti ADA (adenozindeaminaze>30IU/l) – povećana vrednosti lizozoma u odnosu na serumske vrednosti – povećane vrednost INF-gama kod HIV poz i HIV negativnih – polimorfonukleari dom. prve dve nedelje, kasnije Ly (50-70%) ako se nađe preko 70%Ly isključiti limfom Dijagnoza:
 • 66. 66
 • 67. 67
 • 68. 68
 • 69. 69
 • 70. 70
 • 71. 71
 • 72. 72
 • 73. 73
 • 74. 74
 • 75. 75 TERAPIJA TUBERKULOZETERAPIJA TUBERKULOZE 1944.godine Waksman prona1944.godine Waksman pronašao Streptomicinšao Streptomicin 1961.godine pronađen Etambutol1961.godine pronađen Etambutol PASPAS INHINH RifampicinRifampicin
 • 76. 76 ATNTITUBERKULOTICIATNTITUBERKULOTICI PRVOG REDAPRVOG REDA Isoniazid (H)Isoniazid (H) Rifampicin (R)Rifampicin (R) Pirazinamid (Z)Pirazinamid (Z) Streptomicin (S)Streptomicin (S) Etambutol (E)Etambutol (E) Tioacetazon (TH)Tioacetazon (TH)
 • 77. 77 Isoniazid (H)Isoniazid (H) tabl. 50, 100 i 300mg i amp.tabl. 50, 100 i 300mg i amp. 2ml 25mg/ml2ml 25mg/ml hidralazid izonikotinske kiselinehidralazid izonikotinske kiseline delujedeluje baktericidno nabaktericidno na ćelije u deobi (intra i ekstracelularno)ćelije u deobi (intra i ekstracelularno) DozeDoze: 5-10mg/kgTM max. 300mg/dnev.: 5-10mg/kgTM max. 300mg/dnev. Neželjeni efekti:Neželjeni efekti: mukamuka,, povraćanje, vrtoglavica, dizartrijapovraćanje, vrtoglavica, dizartrija,, neuritis n.opticusa, konvulzije, psihozaneuritis n.opticusa, konvulzije, psihoza ,, EPI napadi i komaEPI napadi i koma KontraindikacijeKontraindikacije: aktivno oboljenje jetre, alergijske: aktivno oboljenje jetre, alergijske reakcijereakcije,, periferna polineuropatijaperiferna polineuropatija
 • 78. 78 Rifampicin (R)Rifampicin (R) ccaps. 150 i 300mgaps. 150 i 300mg PolusinPolusintetskitetski derivatderivat rrifampinaifampina sprečava sintezu RNK intra i ekstracelulsprečava sintezu RNK intra i ekstracelulnihnih MBMB DozaDoza:10mg/kg, max.600mg dnev:10mg/kg, max.600mg dnevnono Neželjeni efekti :Neželjeni efekti : hepatotoksičnhepatotoksičnostost,, nefrotoksičnostnefrotoksičnost
 • 79. 79 Pirazinamid (Z)Pirazinamid (Z) tabltabl.. 400 i 500mg400 i 500mg Sintetski analog nikotinamidaSintetski analog nikotinamida DDeluje slabo baktericidneluje slabo baktericidnoo na intracelna intracelularneularne MB,MB, ima jaku sterilizacijsku aktivnost u kiseloj srediniima jaku sterilizacijsku aktivnost u kiseloj sredini makrofaga I produkata amakrofaga I produkata akutnogkutnog zapalzapaljjenjaenja (inicijalna faza Th)(inicijalna faza Th) Doza: 20-30mg/kgTM max 1500mg dnevDoza: 20-30mg/kgTM max 1500mg dnevnono Kontraindikacije: preosetljivost, teška oštećenjaKontraindikacije: preosetljivost, teška oštećenja jetrejetre.. Oprez kod gihta, isulin zavis.DM i trudnicaOprez kod gihta, isulin zavis.DM i trudnica
 • 80. 80 Streptomicin (S)Streptomicin (S) amp 1gamp 1g Aminoglikozidni ATL sa baktericidAminoglikozidni ATL sa baktericidnimnim delovanjem nadelovanjem na intracelularne MB u aerogenoj sredini-u kaverniintracelularne MB u aerogenoj sredini-u kaverni Doze:Doze: TM<50kgTM<50kg -- 0,750,75 gg/dnevno/dnevno i.m.i.m. TM>50kgTM>50kg -- 1,01,0 g/dng/dnevnoevno i.m.i.m. Neželjeni efektiNeželjeni efekti :: glavobolja, vrtoglavica, povraćanje,glavobolja, vrtoglavica, povraćanje, zujanje u ušimazujanje u ušima Kontraindikacije:Kontraindikacije: oštećenje VIIIoštećenje VIII kkranranijalnogijalnog nerva,nerva, Myastenija gravis, preMyastenija gravis, presesetljivost, trudnoćatljivost, trudnoća
 • 81. 81 Etambutol (E)Etambutol (E) tabl. 400 mgtabl. 400 mg sintetski analog 1,2 etandijaminasintetski analog 1,2 etandijamina DozeDoze: 15-20mg/kg;: 15-20mg/kg; u inicu inicijalnojijalnoj fazi 25mg/kgfazi 25mg/kg Neželjeni efektiNeželjeni efekti: daltonizam: daltonizam KontraindikacijeKontraindikacije: klirens kreatinina manji od: klirens kreatinina manji od 50ml/min, neuritis n.optici50ml/min, neuritis n.optici
 • 82. 82 Tioacetazon (TH)Tioacetazon (TH) tabl.tabl. Tiosemikarbazon se dokazanim delovanjem naTiosemikarbazon se dokazanim delovanjem na MBMB DozaDoza: 2,5mg/kgTM dnevno, per os: 2,5mg/kgTM dnevno, per os Neželjena dejstvaNeželjena dejstva: gubitak TM, mučnina,: gubitak TM, mučnina, povraćanje, simptomi od strane CNSpovraćanje, simptomi od strane CNS (smanjenje(smanjenje oštrine vida, mentalni poremećajioštrine vida, mentalni poremećaji)) KontraindikovanKontraindikovan kod HIV pozitivnihkod HIV pozitivnih
 • 83. 83 OSTALI LEKOVI I SREDSTVAOSTALI LEKOVI I SREDSTVA PRIMENJUJU SE:PRIMENJUJU SE: kada lečenje osnovnim ATL ne može da sekada lečenje osnovnim ATL ne može da se sprovede ilisprovede ili kada nije efikasno, najčešće zbog rezistencijekada nije efikasno, najčešće zbog rezistencije
 • 84. 84 LEKOVI DRUGE LINIJELEKOVI DRUGE LINIJE aminoglikozidi (amikacin, kanamicin)aminoglikozidi (amikacin, kanamicin) kapreomicinkapreomicin cikloserincikloserin paraaminosalicilna kiselina PASparaaminosalicilna kiselina PAS hinolonihinoloni tioamiditioamidi rifamicin (rifabutin, rifapentin)rifamicin (rifabutin, rifapentin)
 • 85. 85 DRUGI LEKOVI I SREDSTVADRUGI LEKOVI I SREDSTVA acetamidi, klaritromicinacetamidi, klaritromicin amoksicilin+klavulonska kiselinaamoksicilin+klavulonska kiselina nitroimidazopirini, oksazolidinini,nitroimidazopirini, oksazolidinini, fenotijazon, tuberaktinomicinfenotijazon, tuberaktinomicin kortikosteroidikortikosteroidi (pleuritis, perikard. mening.)(pleuritis, perikard. mening.) hidrokortizonhidrokortizon (TB nadbubrežne žlezde)(TB nadbubrežne žlezde) IMUNOSTIMULACIJA (M.Vaccinae)IMUNOSTIMULACIJA (M.Vaccinae) HIRUHIRUŠŠKE METODEKE METODE
 • 86. 86 PRINCIPI LEČENJE TUBERKULOZEPRINCIPI LEČENJE TUBERKULOZE kkorišćenje više lekovaorišćenje više lekova loš odgovor-test rezistencije-promena Thloš odgovor-test rezistencije-promena Th lekovi se uzimaju u jednoj dnevlekovi se uzimaju u jednoj dnevnojnoj dozidozi neophodna je produžena hemioterapijaneophodna je produžena hemioterapija kontrola bolesnika (DOTS)kontrola bolesnika (DOTS) Važna orjentacija u pogleduVažna orjentacija u pogledu lokalizacijelokalizacije (plućna ili vanplućna tb)(plućna ili vanplućna tb) težinetežine iliili kategorijekategorije lečenja kojoj bolesniklečenja kojoj bolesnik pripadapripada
 • 87. 87 LOKALIZACIJA OBOLJENJALOKALIZACIJA OBOLJENJA Plućna tuberkuloza – zahvata parenhimPlućna tuberkuloza – zahvata parenhim plućapluća Vanplućna tuberkuloza- ekstrapulmonalnaVanplućna tuberkuloza- ekstrapulmonalna tuberkuloza ( EPTB) – tuberkuloza bilo kogtuberkuloza ( EPTB) – tuberkuloza bilo kog drugog organadrugog organa sem plućasem pluća
 • 88. 88 TEŽINA OBOLJENJATEŽINA OBOLJENJA – Određuje se na osnovu bacilarnosti, proširenosti iOdređuje se na osnovu bacilarnosti, proširenosti i anatomske lokalizacijeanatomske lokalizacije TEŠKA TBTEŠKA TB mening. milijarna, perikarditis,mening. milijarna, perikarditis, peritonitis, bilateralni pleurit ili jednostrani saperitonitis, bilateralni pleurit ili jednostrani sa većom količinom aksudata, tbc kičme,većom količinom aksudata, tbc kičme, urogenitalna tuberkulozaurogenitalna tuberkuloza MANJE TEŠKIMANJE TEŠKI oblici spec.limfadenit,oblici spec.limfadenit, jednostrani pleuritis, tbc kože, kostiju osim tbjednostrani pleuritis, tbc kože, kostiju osim tb kičmekičme
 • 89. 89 DEFINICIJE SLUČAJEVADEFINICIJE SLUČAJEVA Novi slučajNovi slučaj-- nikada nije lečen ili je lečen manjenikada nije lečen ili je lečen manje od mesec danaod mesec dana Ponovna pojava boletiPonovna pojava boleti (recidiv ili relaps) bacili u(recidiv ili relaps) bacili u sputumu nasputumu nadjdjuu sese posle završenog lečenjaposle završenog lečenja jednom kurom HTjednom kurom HT Neuspešno lečenNeuspešno lečen-bacili u sputumu 5 meseci i-bacili u sputumu 5 meseci i duže od početka Thduže od početka Th Lečen posle prekidaLečen posle prekida (Th dva meseca posle(Th dva meseca posle prekida kod M+ ili M-)prekida kod M+ ili M-) Hronično oboleliHronično oboleli ostao ili ponovo postaoostao ili ponovo postao pozitivan u toku lečenjapozitivan u toku lečenja
 • 90. 90 KATEGORIJE ZA LEČENJEKATEGORIJE ZA LEČENJE II Nova PTBNova PTB -- razmaz sputuma poz. (M+)razmaz sputuma poz. (M+) Nova PTB (M-),zahvaćen veći deo parenhNova PTB (M-),zahvaćen veći deo parenhimaima Novi slNovi slučajeviučajevi teških oblika vanplućne TBteških oblika vanplućne TB IIII RecidivRecidiv - razmaz sputuma pozitivan (M+)- razmaz sputuma pozitivan (M+) Neuspešno lečenNeuspešno lečen Lečenje posle prekidaLečenje posle prekida IIIIII Nova PTBNova PTB razmaz negativan (M-)razmaz negativan (M-) Novi manje teški oblici vanplućne TBNovi manje teški oblici vanplućne TB IVIV Hronični slučajeviHronični slučajevi (još uvek pozitivni posle(još uvek pozitivni posle ponovnog lečenja pod nadzorom)ponovnog lečenja pod nadzorom)
 • 91. 91 REŽIMI LEČENJA TUBERKULOZEREŽIMI LEČENJA TUBERKULOZE KATEGKATEGORIJAORIJA TERAPIJSKI REŽIMITERAPIJSKI REŽIMI INICIJALNA FAZA PRODUŽENAINICIJALNA FAZA PRODUŽENA FAZAFAZA II 2 HRZS2 HRZS 4 HR4 HR 2 HRZE2 HRZE 4 H3R34 H3R3 6 HE6 HE IIII 2 HRZSE +1HRZE2 HRZSE +1HRZE 5 HRE5 HRE IIIIII 2 HRZ2 HRZ 4 HR4 HR 4 H3R34 H3R3 IVIV LEČENJE U SPECIJALIZOVANIM USTANOVAMALEČENJE U SPECIJALIZOVANIM USTANOVAMA
 • 92. 92 LEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMALEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMA Lečenje žena u trudnoćiLečenje žena u trudnoći llekovi I linije svi osim Sekovi I linije svi osim S ((ototoksičan za plodototoksičan za plod)),, etionamid ietionamid i protionamidprotionamid ((teratogeniteratogeni)) ŽenŽenee koje dojekoje doje svi ATL, za novorođenče obavezna BSG isvi ATL, za novorođenče obavezna BSG i hemioprofilaksahemioprofilaksa (H)(H) Bolesnici sa oštećenjem jetreBolesnici sa oštećenjem jetre izbegavati Z, preporučuju se režimi 2HRSE/6HE iliizbegavati Z, preporučuju se režimi 2HRSE/6HE ili 2HES/12HE2HES/12HE
 • 93. 93 BBolesnici sa renalnom insuficijencijomolesnici sa renalnom insuficijencijom E i SE i S u manjim dozamau manjim dozama ,, ttiioacetazon i PAS (pogoršava acidozu)oacetazon i PAS (pogoršava acidozu) Bolesnici posle transplantacije organaBolesnici posle transplantacije organa problem primenaproblem primena imunosupres.Th i interakcija kortikisteroida i ATL (Rimunosupres.Th i interakcija kortikisteroida i ATL (R ii ciklosporina)ciklosporina) Lečenje HIV pozitivnihLečenje HIV pozitivnih najmanje 9 meseci ili najmanje 5 meseci posle konverzijenajmanje 9 meseci ili najmanje 5 meseci posle konverzije sputumasputuma LEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMALEČENJE U POSEBNIM PRILIKAMA
 • 94. 94 PRAĆENJE BOLESNIKAPRAĆENJE BOLESNIKA HospitalizacijaHospitalizacija u inicijalnoj fazi lečenjau inicijalnoj fazi lečenja Bakteriološko praćenjeBakteriološko praćenje – pozitivan– pozitivan na BKna BK nana kraju inicijalne faze, nastavlja se ista terapijakraju inicijalne faze, nastavlja se ista terapija PozitivanPozitivan na BKna BK posle 5 meseci smatra seposle 5 meseci smatra se neuspešno lečenim i sledi preregistrovanje iz I u IIneuspešno lečenim i sledi preregistrovanje iz I u II kategoriju i započinje Th za II kategorijukategoriju i započinje Th za II kategoriju
 • 95. 95 ISHOD LEČENJAISHOD LEČENJA IZLEČENJEIZLEČENJE (M-) posle završetka ili mesec dana(M-) posle završetka ili mesec dana pre završetka Thpre završetka Th ZAVRŠENO LEČENJEZAVRŠENO LEČENJE, bez dokazanog izlečenja, bez dokazanog izlečenja NEUSPEŠNO LEČENNEUSPEŠNO LEČEN, ostao ili ponovo postao, ostao ili ponovo postao (M+) u toku petog meseca lečenja ili kasnije(M+) u toku petog meseca lečenja ili kasnije UMROUMRO PREKINUTO LEČENJEPREKINUTO LEČENJE (prekid Th 2 meseca)(prekid Th 2 meseca)
 • 96. 96 LLEČENJE VANPLUĆNEEČENJE VANPLUĆNE TUBERKULOZETUBERKULOZE Isti režimi kao kod plućne tuberkulozeIsti režimi kao kod plućne tuberkuloze trajanje terapije-najčešće devetomesečni Th,trajanje terapije-najčešće devetomesečni Th, nekada je potrebno produžiti lečenjenekada je potrebno produžiti lečenje kortikosteroidi I hiruške metode lečenja sekortikosteroidi I hiruške metode lečenja se primenjuju češće nego kod plućne tbprimenjuju češće nego kod plućne tb
 • 97. 97 RREZISTENTNA TUBERKULOZAEZISTENTNA TUBERKULOZA Primarna rezistencijaPrimarna rezistencija, kod bolesnika koji n, kod bolesnika koji niikadakada nije primao ATLnije primao ATL SekundarnaSekundarna-stečena rez-stečena rezistencijaistencija nastaje u tokunastaje u toku lečenjalečenja MonorezistencijaMonorezistencija ( na 2 leka )( na 2 leka ) MultirezistencijaMultirezistencija ( na više lekova)( na više lekova)
 • 98. 98 REZISTENCIJA NA LEKOVEREZISTENCIJA NA LEKOVE NISKANISKA SREDNJA VISOKASREDNJA VISOKA Rifampicin IsoniazidRifampicin Isoniazid TiacetazonTiacetazon Streptomisin EtionamidStreptomisin Etionamid Etambutol KapreomicinEtambutol Kapreomicin Kanamicin ViomicinKanamicin Viomicin PAS CikloserinPAS Cikloserin
 • 99. 99 LEČENJE REZISTENTNELEČENJE REZISTENTNE TUBERKULOZETUBERKULOZE INICIJALNA FAZAINICIJALNA FAZA PRODUŽNA FAZAPRODUŽNA FAZA aminiglikozidaminiglikozid 3 mes3 mes etionamidetionamid 1818 mesmes etionamidetionamid 33 mesmes ofloksacinofloksacin 1818 mesmes pirazinamidpirazinamid 33 mesmes ofloksacin 3ofloksacin 3 mesmes
 • 100. 100 GLOBALNA KONTROLAGLOBALNA KONTROLA DOTS STRATEGIJADOTS STRATEGIJA kontinuirana politička podrškakontinuirana politička podrška obezbeđen pristup kvalitetnoj mikroskopijiobezbeđen pristup kvalitetnoj mikroskopiji sputumasputuma standardizovana karatkotrajna hemioterapija zastandardizovana karatkotrajna hemioterapija za sve obolele od TB u uslovima pravilnogsve obolele od TB u uslovima pravilnog zbrinjavanja obolelihzbrinjavanja obolelih redovna snabdevenost kvalitetnim lekovimaredovna snabdevenost kvalitetnim lekovima sistem praćenja i izveštavanja koji omogućavasistem praćenja i izveštavanja koji omogućava procenu ishoda lečenja za sve pacijenteprocenu ishoda lečenja za sve pacijente
 • 101. 101 KRAJNI CILJEVIKRAJNI CILJEVI DOTS STRATEGIJEDOTS STRATEGIJE SMANJENJESMANJENJE mortaliteta,mortaliteta, morbiditeta imorbiditeta i transmisije bolestitransmisije bolesti
 • 102. 102 GLOBALNI CILJEVIGLOBALNI CILJEVI DOTS STRATEGIJEDOTS STRATEGIJE izlečenje 85% novoregistrovanih TBizlečenje 85% novoregistrovanih TB pacijenata sa pozitivnim direktnimpacijenata sa pozitivnim direktnim razmazom sputumarazmazom sputuma otkrivanje 70% od procenjenog brojaotkrivanje 70% od procenjenog broja TB pacijenata sa pozitivnim direktnimTB pacijenata sa pozitivnim direktnim razmazom sputumarazmazom sputuma