SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Nahumu
NDZIMA YA 1
1 Ndzhwalo wa Ninivha. Buku ya xivono xa Nahume wa Muelkoxi.
2 Xikwembu xi ni mavondzo, Yehovha wa rihisela; HOSI Xikwembu xa
rihisela, xi hlundzuka ngopfu; HOSI Xikwembu xi ta rihisela eka valala
va xona, xi hlayisela valala va xona vukarhi.
3 Yehovha u hlwela ku hlundzuka, ni matimba lamakulu, a nge n'wi
ntshunxile nikatsongo lavo homboloka, Yehovha u ni ndlela ya yena hi
xidzedze ni le ka xidzedze, ni mapapa i ntshuri wa milenge ya yena.
4 U tshinya lwandle, a ri omisa, a omisa milambu hinkwayo: Baxani na
Karmele, ni xiluva xa Lebanoni xa hela.
5 Tintshava ta tsekatseka eka yena, ni swintshabyana swa n’oka, misava
yi hisiwa emahlweni ka yena, ina, misava ni hinkwavo lava akeke eka
yona.
6 I mani loyi a nga yimaka emahlweni ka vukarhi bya yena? naswona i
mani la nga tshamaka eku hlundzukeni ka yena? vukarhi bya yena byi
chuluriwa ku fana ni ndzilo, ni maribye ma hoxiwa ehansi hi yena.
7 Yehovha i lonene, i khokholo hi siku ra maxangu; u tiva lava va n'wi
tshembaka.
8 Kambe hi ndhambi leyi khulukaka, u ta herisa ndhawu ya yona hi ku
helela, kutani munyama wu ta hlongorisa valala va yena.
9 Xana mi anakanya yini hi Yehovha? u ta herisa makumu, ku xaniseka a
ku nge pfuki ra vumbirhi.
10 Hikuva loko va ri karhi va hlanganisiwa kukota mitwa, va dakwile
kukota swidakwa, va ta dyiwa kukota swirhabyani leswi omeke hi ku
helela.
11 Ku ni un’wana la humeke eka wena, loyi a anakanyaka ku biha
ehenhla ka Yehovha, mutsundzuxi wo homboloka.
12 Yehovha u vurile leswi: Hambiloko va rhulile, va tele hi ndlela leyi
fanaka, va ta tsemiwa hi ndlela leyi, loko a hundza. Hambileswi ndzi ku
xaniseke, a ndzi nge he ku xanisi.
13 Hikuva sweswi ndzi ta tshova joko ra yena eka wena, kutani ndzi ta
handzula swiboha swa wena.
14 Yehovha u lerisile malunghana na wena, leswaku vito ra wena ri nga
ha byariwi, ndzi ta herisa xifaniso lexi vatliweke ni xifaniso lexi
n’okiweke endlwini ya swikwembu swa wena, ndzi ta endla sirha ra
wena; hikuva u nyenyetsa.
15 Vonani ehenhla ka tintshava milenge ya loyi a tisaka mahungu
lamanene, loyi a twarisaka ku rhula! Wena Yuda, hlayisa minkhuvo ya
wena, hetisisa swihlambanyo swa wena, hikuva lavo homboloka a va nge
he hundzi eka wena; u tsemiwile hi ku helela.
NDZIMA YA 2
1 Loyi a tshovekaka, u tlhandlukele emahlweni ka wena, hlayisa
swibalesa, langutela ndlela, tiyisa marhaku ya wena, tiyisa matimba ya
wena hi matimba.
2 Hikuva Yehovha u tlherisele vukulukumba bya Yakobe, ku fana ni
vukulukumba bya Israyele, hikuva swilo leswi nga riki na nchumu swi
swi khulukile, swi onha marhavi ya swona ya vhinya.
3 Xitlhangu xa tinhenha ta yena xi hundzuriwile xo tshwuka, tinhenha ti
ambale swiambalo swo tshwuka, makalichi ma ta va ni mavoni lama
pfurhaka hi siku ra ku lunghiselela ka yena, ni mirhi ya murhi yi ta
tsekatseka hi ndlela yo chavisa.
+ 4 Tigolonyi ti ta hlundzuka eswitarateni, ti ta lulamelana etindleleni to
anama, ti ta vonaka ku fana ni mavoni, ti ta tsutsuma ku fana ni rihati.
5 U ta hlamusela leswi a swi fanelaka: Va ta khunguvanyeka eku
fambeni ka vona; va ta hatlisa va ya fika erirhangwini ra rona, kutani
vusirheleri byi ta lunghisiwa.
6 Tinyangwa ta milambu ti ta pfuriwa, yindlu ya vuhosi yi ta
mbundzumuxiwa.
7 Huzabu u ta yisiwa evuhlongeni, u ta kurisiwa, ni malandza ya yena ya
xisati ma ta n’wi rhangela ku fana ni rito ra matuva, ma rhurhumerile
eswifuveni swa wona.
8 Kambe Ninivha i khale yi fana ni xidziva xa mati, kambe va ta baleka.
Yima, yima, va ta huwelela; kambe a nga kona loyi a nga ta languta
endzhaku.
9 Teka leswi phangiweke hi silivhere, teka leswi phangiweke hi nsuku,
hikuva a ku na makumu ya vuhlayiselo ni ku vangama eka swilo
hinkwaswo leswi tsakisaka.
10 A nga ha ri na nchumu, a nga ri na nchumu, naswona a nga ri na
nchumu, mbilu ya n’oka, matsolo ya tlhava, ku vava lokukulu ku le
marhaku hinkwawo, naswona swikandza swa vona hinkwaswo swi
hlengeleta ntima.
11 Xana yi kwihi ndhawu yo tshama tinghala ni ndhawu yo dyela eka
yona tinghala letitsongo, laha nghala, hambi ku ri nghala ya khale, a yi
famba kona, ni xifuwo xa nghala, kambe ku nga ri na un’we loyi a va
chaviseke?
+ 12 Nghala yi handzula swiphemu-phemu leswi ringaneke tinyimpfu ta
yona, yi pfotlosa tinghala ta yona ta xisati, yi tata mimbhovo ya yona hi
swiharhi leswi dyaka, ni minkova ya yona hi nkova.
13 Waswivo, ndzi lwisana na wena, ku vula Yehovha wa mavuthu, ndzi
ta hisa makalichi ya yena hi musi, banga ri ta dya tinghala ta wena
letitsongo; a va nge he twiwi.
NDZIMA YA 3
1 Khombo eka muti lowu halateke ngati! hinkwaswo swi tele hi
mavunwa ni ku phanga; xifuwo a xi suki;
2 Mpfumawulo wa xibakele, ni huwa ya ku rhurhumela ka mavhilwa, ni
ya tihanci leti tshukatshukaka, ni makalichi lama tlulaka.
3 Mugadi wa tihanci u tlakula banga leri hatimaka ni fumu leri hatimaka;
naswona a ku na makumu ya mintsumbu ya vona; va khunguvanyeka hi
mintsumbu ya vona;
4 Hikwalaho ka vunghwavava byo tala bya nghwavava leyi rhandzekaka,
n’wini wa vungoma, loyi a xavisaka matiko hi vunghwavava bya yena, ni
mindyangu hi vungoma bya yena.
5 Waswivo, ndzi lwisana na wena, ku vula Yehovha wa mavuthu; kutani
ndzi ta tshubula tinguvu ta wena emahlweni ka wena, ndzi komba matiko
ku pfumala ka wena, ni mimfumo tingana ta wena.
6 Ndzi ta ku lahlela thyaka leri nyenyetsaka, ndzi ku endla la
nyenyetsaka, ndzi ku veka tanihi xihloka.
7 Hinkwavo lava ku langutaka va ta ku balekela, va ku: ‘Ninivha wu
lovisiwile. xana ndzi ta ku lavela kwihi vachaveleri?
8 Xana u antswa ku tlula Noyi leyi nga ni vaaki vo tala, leyi a yi ri
exikarhi ka milambu, leyi a yi ri ni mati lama rhendzeleke, leyi rirhangu
ra yona a ku ri lwandle, rirhangu ra rona ri huma elwandle?
9 Etiyopiya na Egipta a va ri matimba ya yena, naswona a ma nga pimiwi;
Put na Lubim a va ri vapfuni va wena.
10 Hambi swi ri tano, a rhwariwe, a ya evuhlongeni, vana va yena
lavatsongo na vona va phatluriwile ehenhla ka switarata hinkwaswo, va
hoxela vavanuna va yena lava xiximekaka vuhlolotwana, vakulukumba
va yena hinkwavo va bohiwile hi tinketana.
11 Na wena u ta dakwa, u ta tumbela, u ta lava matimba hikwalaho ka
nala.
12 Makhokholo ya wena hinkwawo ma ta fana ni mirhi ya makuwa ni
makuwa lama vupfeke ku sungula, loko ma tsekatseka, ma ta wela
enon’wini wa mudyi.
13 Waswivo, vanhu va wena exikarhi ka wena i vavasati, tinyangwa ta
tiko ra wena ti ta pfuleriwa valala va wena;
14 Ku koka mati yo rhendzela, tiyisa swisirhelelo swa wena, nghena eka
vumba, u kandziyela ndzhope, u tiyisa xisirhelelo xa switina.
15 Ndzilo wu ta ku hisa kwalaho; banga ri ta ku tsema, ri ta ku dya ku
fana ni xivungu: tinyike ku fana ni xivungu, tinyike ku fana ni tinjiya.
16 U andzisile vaxavisi va wena ku tlula tinyeleti ta matilo, xivungu xi
phanga, xi haha.
17 Lava va rhwexiweke harhi ya wena va fana ni tinjiya, ni tindhuna ta
wena ti fana ni tinjiya letikulu, leti dzimaka mixaxa eswihlahleni hi siku
ro titimela, kambe loko dyambu ri huma ti baleka, naswona ndhawu ya
tona a yi tiviwi laha ti nga kona.
18 Varisi va wena va etlela, Wena hosi ya Asiriya, vakulukumba va wena
va ta tshama entshurini, vanhu va wena va hangalakile etintshaveni, a ku
na munhu la va hlengeletaka.
19 A ku na ku horisiwa ka swirhumbana swa wena; xilondza xa wena xi
vava, hinkwavo lava twaka ku vaviseka ka wena va ta ku phokotela
mavoko, hikuva vubihi bya wena byi nga hundziki eka mani nkarhi
hinkwawo?

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHaitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGuarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGreek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf

  • 1. Nahumu NDZIMA YA 1 1 Ndzhwalo wa Ninivha. Buku ya xivono xa Nahume wa Muelkoxi. 2 Xikwembu xi ni mavondzo, Yehovha wa rihisela; HOSI Xikwembu xa rihisela, xi hlundzuka ngopfu; HOSI Xikwembu xi ta rihisela eka valala va xona, xi hlayisela valala va xona vukarhi. 3 Yehovha u hlwela ku hlundzuka, ni matimba lamakulu, a nge n'wi ntshunxile nikatsongo lavo homboloka, Yehovha u ni ndlela ya yena hi xidzedze ni le ka xidzedze, ni mapapa i ntshuri wa milenge ya yena. 4 U tshinya lwandle, a ri omisa, a omisa milambu hinkwayo: Baxani na Karmele, ni xiluva xa Lebanoni xa hela. 5 Tintshava ta tsekatseka eka yena, ni swintshabyana swa n’oka, misava yi hisiwa emahlweni ka yena, ina, misava ni hinkwavo lava akeke eka yona. 6 I mani loyi a nga yimaka emahlweni ka vukarhi bya yena? naswona i mani la nga tshamaka eku hlundzukeni ka yena? vukarhi bya yena byi chuluriwa ku fana ni ndzilo, ni maribye ma hoxiwa ehansi hi yena. 7 Yehovha i lonene, i khokholo hi siku ra maxangu; u tiva lava va n'wi tshembaka. 8 Kambe hi ndhambi leyi khulukaka, u ta herisa ndhawu ya yona hi ku helela, kutani munyama wu ta hlongorisa valala va yena. 9 Xana mi anakanya yini hi Yehovha? u ta herisa makumu, ku xaniseka a ku nge pfuki ra vumbirhi. 10 Hikuva loko va ri karhi va hlanganisiwa kukota mitwa, va dakwile kukota swidakwa, va ta dyiwa kukota swirhabyani leswi omeke hi ku helela. 11 Ku ni un’wana la humeke eka wena, loyi a anakanyaka ku biha ehenhla ka Yehovha, mutsundzuxi wo homboloka. 12 Yehovha u vurile leswi: Hambiloko va rhulile, va tele hi ndlela leyi fanaka, va ta tsemiwa hi ndlela leyi, loko a hundza. Hambileswi ndzi ku xaniseke, a ndzi nge he ku xanisi. 13 Hikuva sweswi ndzi ta tshova joko ra yena eka wena, kutani ndzi ta handzula swiboha swa wena. 14 Yehovha u lerisile malunghana na wena, leswaku vito ra wena ri nga ha byariwi, ndzi ta herisa xifaniso lexi vatliweke ni xifaniso lexi n’okiweke endlwini ya swikwembu swa wena, ndzi ta endla sirha ra wena; hikuva u nyenyetsa. 15 Vonani ehenhla ka tintshava milenge ya loyi a tisaka mahungu lamanene, loyi a twarisaka ku rhula! Wena Yuda, hlayisa minkhuvo ya wena, hetisisa swihlambanyo swa wena, hikuva lavo homboloka a va nge he hundzi eka wena; u tsemiwile hi ku helela. NDZIMA YA 2 1 Loyi a tshovekaka, u tlhandlukele emahlweni ka wena, hlayisa swibalesa, langutela ndlela, tiyisa marhaku ya wena, tiyisa matimba ya wena hi matimba. 2 Hikuva Yehovha u tlherisele vukulukumba bya Yakobe, ku fana ni vukulukumba bya Israyele, hikuva swilo leswi nga riki na nchumu swi swi khulukile, swi onha marhavi ya swona ya vhinya. 3 Xitlhangu xa tinhenha ta yena xi hundzuriwile xo tshwuka, tinhenha ti ambale swiambalo swo tshwuka, makalichi ma ta va ni mavoni lama pfurhaka hi siku ra ku lunghiselela ka yena, ni mirhi ya murhi yi ta tsekatseka hi ndlela yo chavisa. + 4 Tigolonyi ti ta hlundzuka eswitarateni, ti ta lulamelana etindleleni to anama, ti ta vonaka ku fana ni mavoni, ti ta tsutsuma ku fana ni rihati. 5 U ta hlamusela leswi a swi fanelaka: Va ta khunguvanyeka eku fambeni ka vona; va ta hatlisa va ya fika erirhangwini ra rona, kutani vusirheleri byi ta lunghisiwa. 6 Tinyangwa ta milambu ti ta pfuriwa, yindlu ya vuhosi yi ta mbundzumuxiwa. 7 Huzabu u ta yisiwa evuhlongeni, u ta kurisiwa, ni malandza ya yena ya xisati ma ta n’wi rhangela ku fana ni rito ra matuva, ma rhurhumerile eswifuveni swa wona. 8 Kambe Ninivha i khale yi fana ni xidziva xa mati, kambe va ta baleka. Yima, yima, va ta huwelela; kambe a nga kona loyi a nga ta languta endzhaku. 9 Teka leswi phangiweke hi silivhere, teka leswi phangiweke hi nsuku, hikuva a ku na makumu ya vuhlayiselo ni ku vangama eka swilo hinkwaswo leswi tsakisaka. 10 A nga ha ri na nchumu, a nga ri na nchumu, naswona a nga ri na nchumu, mbilu ya n’oka, matsolo ya tlhava, ku vava lokukulu ku le marhaku hinkwawo, naswona swikandza swa vona hinkwaswo swi hlengeleta ntima. 11 Xana yi kwihi ndhawu yo tshama tinghala ni ndhawu yo dyela eka yona tinghala letitsongo, laha nghala, hambi ku ri nghala ya khale, a yi famba kona, ni xifuwo xa nghala, kambe ku nga ri na un’we loyi a va chaviseke? + 12 Nghala yi handzula swiphemu-phemu leswi ringaneke tinyimpfu ta yona, yi pfotlosa tinghala ta yona ta xisati, yi tata mimbhovo ya yona hi swiharhi leswi dyaka, ni minkova ya yona hi nkova. 13 Waswivo, ndzi lwisana na wena, ku vula Yehovha wa mavuthu, ndzi ta hisa makalichi ya yena hi musi, banga ri ta dya tinghala ta wena letitsongo; a va nge he twiwi. NDZIMA YA 3 1 Khombo eka muti lowu halateke ngati! hinkwaswo swi tele hi mavunwa ni ku phanga; xifuwo a xi suki; 2 Mpfumawulo wa xibakele, ni huwa ya ku rhurhumela ka mavhilwa, ni ya tihanci leti tshukatshukaka, ni makalichi lama tlulaka. 3 Mugadi wa tihanci u tlakula banga leri hatimaka ni fumu leri hatimaka; naswona a ku na makumu ya mintsumbu ya vona; va khunguvanyeka hi mintsumbu ya vona; 4 Hikwalaho ka vunghwavava byo tala bya nghwavava leyi rhandzekaka, n’wini wa vungoma, loyi a xavisaka matiko hi vunghwavava bya yena, ni mindyangu hi vungoma bya yena. 5 Waswivo, ndzi lwisana na wena, ku vula Yehovha wa mavuthu; kutani ndzi ta tshubula tinguvu ta wena emahlweni ka wena, ndzi komba matiko ku pfumala ka wena, ni mimfumo tingana ta wena. 6 Ndzi ta ku lahlela thyaka leri nyenyetsaka, ndzi ku endla la nyenyetsaka, ndzi ku veka tanihi xihloka. 7 Hinkwavo lava ku langutaka va ta ku balekela, va ku: ‘Ninivha wu lovisiwile. xana ndzi ta ku lavela kwihi vachaveleri? 8 Xana u antswa ku tlula Noyi leyi nga ni vaaki vo tala, leyi a yi ri exikarhi ka milambu, leyi a yi ri ni mati lama rhendzeleke, leyi rirhangu ra yona a ku ri lwandle, rirhangu ra rona ri huma elwandle? 9 Etiyopiya na Egipta a va ri matimba ya yena, naswona a ma nga pimiwi; Put na Lubim a va ri vapfuni va wena. 10 Hambi swi ri tano, a rhwariwe, a ya evuhlongeni, vana va yena lavatsongo na vona va phatluriwile ehenhla ka switarata hinkwaswo, va hoxela vavanuna va yena lava xiximekaka vuhlolotwana, vakulukumba va yena hinkwavo va bohiwile hi tinketana. 11 Na wena u ta dakwa, u ta tumbela, u ta lava matimba hikwalaho ka nala. 12 Makhokholo ya wena hinkwawo ma ta fana ni mirhi ya makuwa ni makuwa lama vupfeke ku sungula, loko ma tsekatseka, ma ta wela enon’wini wa mudyi. 13 Waswivo, vanhu va wena exikarhi ka wena i vavasati, tinyangwa ta tiko ra wena ti ta pfuleriwa valala va wena; 14 Ku koka mati yo rhendzela, tiyisa swisirhelelo swa wena, nghena eka vumba, u kandziyela ndzhope, u tiyisa xisirhelelo xa switina. 15 Ndzilo wu ta ku hisa kwalaho; banga ri ta ku tsema, ri ta ku dya ku fana ni xivungu: tinyike ku fana ni xivungu, tinyike ku fana ni tinjiya. 16 U andzisile vaxavisi va wena ku tlula tinyeleti ta matilo, xivungu xi phanga, xi haha. 17 Lava va rhwexiweke harhi ya wena va fana ni tinjiya, ni tindhuna ta wena ti fana ni tinjiya letikulu, leti dzimaka mixaxa eswihlahleni hi siku ro titimela, kambe loko dyambu ri huma ti baleka, naswona ndhawu ya tona a yi tiviwi laha ti nga kona. 18 Varisi va wena va etlela, Wena hosi ya Asiriya, vakulukumba va wena va ta tshama entshurini, vanhu va wena va hangalakile etintshaveni, a ku na munhu la va hlengeletaka. 19 A ku na ku horisiwa ka swirhumbana swa wena; xilondza xa wena xi vava, hinkwavo lava twaka ku vaviseka ka wena va ta ku phokotela mavoko, hikuva vubihi bya wena byi nga hundziki eka mani nkarhi hinkwawo?