SlideShare a Scribd company logo
Trends in Export 2012
Trends in Export 2012
Een gezamenlijk initiatief van
kredietverzekeraar Atradius en exportorganisatie Fenedex
                              1
Trends in Expor t 2012  Trends in Expor t 2012    Index
                           Index
                           Belangrijkste resultaten Trends in Export 2012  5

                         1  Inleiding                     7

                         2  Kenmerken exporteurs               9

                         3  Exportontwikkelingen               15

                         4  Exportbestemmingen                23

                         5  Nederlandse maakindustrie            33

                         6  Betalingscondities en financiering        37

                         7  Go East or stay West? Waar ligt de exportgroei? 43
2                                                      3
Trends in Expor t 2012  Trends in Expor t 2012           Belangrijkste resultaten Trends in Expor t 2012
             Belangrijkste resultaten Trends in Export 2012
             Hoe heeft de export zich ontwikkeld in 2011 en wat zijn de verwachtingen van Nederlandse ondernemers voor
             de export in 2012? Heeft de huidige crisis effect op exporterende bedrijven en zo ja, in welke mate? Blijft Nederland
             exporteren naar de traditionele landen binnen Europa of worden nieuwe groeimarkten betreden? Het jaarlijkse onder-
             zoek Trends in Export geeft hierop de antwoorden en fungeert tevens als barometer voor 2012. Een ding is zeker:
             de export is en blijft een belangrijke katalysator voor het Nederlandse bedrijfsleven.

             Verwachting exportgroei 2011        De groei van de exportomzet in 2011 is met 10% iets achtergebleven bij de
             bijna waargemaakt             verwachtingen. Waar exporteurs vorig jaar gemiddeld een omzetstijging in de
                                  export van 12% voorzagen, werd daadwerkelijk een groei van 10% gerealiseerd.
                                  Het CBS laat met 9% een iets lager percentage zien. Voor 2012 zijn Nederlandse
                                  exporteurs met een gemiddelde groeiverwachting van 7% wat voorzichtiger, maar
                                  wel veel positiever gestemd dan het CPB, dat een prognose van 3,75% geeft.

             Sector chemie en farmacie         Net als vorig jaar kon de chemische en farmaceutische industrie een hoog groei-
             blijft het goed doen            percentage met dubbele cijfers noteren: 18% (versus 16% in 2010). Exporteurs
                                  van consumentenartikelen moesten een daling van 2% incasseren. Voor 2012 zijn
                                  de verwachtingen voor de sector chemie met een enkel groeicijfer, te weten 7%,
                                  wat gematigder.

             Vertrouwen neemt af            De onzekere economische situatie wordt weerspiegeld in het cijfer waarmee
                                  exporteurs hun vertrouwen uitdrukken. Op een schaal van 1 tot 10 is dit cijfer na
                                  een oplopende reeks gedaald van een 6,6 vorig jaar naar een 6,0 voor 2012.

             Top 5 exportbestemmingen vrijwel      66% van de totale uitvoerwaarde wordt behaald in landen binnen Europa.
             onveranderd                Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje blijven onze
                                  belangrijkste handelspartners. Ten opzichte van 2011 zijn alleen Frankrijk
                                  (vorig jaar plaats 4) en het Verenigd Koninkrijk (vorig jaar plaats 3) van plaats
                                  verwisseld, maar de verschillen zijn minimaal.

             Enorm potentieel van € 16 miljard     Met bijna € 100 miljard aan uitvoerwaarde is Duitsland onze belangrijkste
             in buurland Duitsland           handelspartner. Maar desgevraagd geeft liefst 56% van de Nederlandse exporteurs
                                  aan dat zij hun omzet in Duitsland nog verder denken te kunnen vergroten en dat
                                  met gemiddeld 30%. Iets minder dan een vijfde van de respondenten verwacht niet
                                  nog meer afzet te kunnen genereren bij onze oosterburen.

             Effect crisis PIGS-landen         De slechte economische situatie in Zuid-Europa is geen aanleiding om niet meer
                                  naar landen als Griekenland, Spanje en Italië te exporteren. Verder lijken de lage
                                  groeiverwachtingen voor heel Europa niet automatisch een extra stimulans te zijn
                                  om buiten de Europese grenzen te kijken naar andere exportmogelijkheden (40%
                                  is wel geneigd dit te doen, versus 44% niet).

             Groei in opkomende markten         Naast de grote groeimogelijkheden in Duitsland zien de respondenten ook
                                  mogelijkheden in opkomende markten. 38% van hen vindt dat Nederland niet
                                  genoeg profiteert van de kansen die daar liggen. Exporteurs geven aan dat


4                                                                            5
Trends in Expor t 2012          Belangrijkste resultaten Trends in Expor t 2012                    Trends in Expor t 2012  Inleiding
                                                                 1            Inleiding
                     het moeilijk is om een goede lokale partner te vinden (50%) en ook menen de                   Het zijn bijzondere tijden voor de Nederlandse export. Aan de ene kant weten we
                     respondenten dat deze markten onvoldoende toegankelijk zijn (39%). Nieuwe                    inmiddels vanuit de CBS-rapportage dat 2011 met een groei van negen procent
                     markten en dan met name in Azië worden minder snel betreden dan verwacht zou                  van de export zonder meer bijgeschreven kan worden als een goed jaar. Aan de
                     worden gezien hun toenemende rol in de wereldeconomie. Buiten Azië worden                    andere kant gaat er geen dag voorbij of we worden in de media geconfronteerd
                     Latijns-Amerika en het Midden-Oosten als veelbelovende markten gezien.                     met de enorme economische problemen in de wereld. Hoe dit speciaal voor de
                                                                             export te duiden, is nu precies onderwerp van het nieuwste onderzoeksrapport
Buiten Europa vooral India        Hoewel slechts 32% van de respondenten verwachtte nieuwe markten te gaan                    Trends in Export uitgevoerd door Fenedex en Atradius, alweer voor het veertiende
als nieuwe exportmarkt in trek      betreden in 2011, heeft maar liefst 47% dit daadwerkelijk gedaan. India valt                  jaar op rij.
                     daarbij op als nieuwe exportbestemming (genoemd door 11%). Na Rusland (9%)
                     wordt ook Turkije (8%) vaak genoemd als nieuw gerealiseerde markt. Voor 2012
                                                                             Terugkijkend laat het jaar 2011 in feite twee geheel verschillende gezichten zien.
                     blijven de BRIC-landen onverminderd populair als markten die exporteurs als nieuw
                                                                             Waren de groeicijfers in de eerste vijf maanden nog spectaculair hoog, in de tweede
                     afzetgebied denken binnen te gaan, met Brazilië, India en Rusland gezamenlijk aan
                                                                             helft van het jaar was het duidelijk dat de groei van de export ernstig vertraagde.
                     top (elk 9%).
                                                                             Opvallend genoeg vertoonden de cijfers van de export naar landen buiten Europa
                                                                             in dit tweede deel van het jaar een nog negatiever beeld dan de cijfers voor markten
Meer wederuitvoer             Het percentage wederuitvoer versus export van eigen producten is tussen 2004
                                                                             binnen Europa. In een aantal maanden was er zelfs sprake van krimp van de export
                     en 2011 bijna verdubbeld, van 17% tot 33%. Het percentage respondenten dat
                                                                             naar landen buiten de EU, hoewel over het totaal genomen in alle maanden van
                     zijn producten (gedeeltelijk) in het buitenland produceert ligt net als in eerdere
                                                                             2011 nog steeds een groei kon worden opgetekend.
                     jaren rond de 41%. De verwachting is dat dit in de komende jaren niet wezenlijk
                     zal veranderen. Het land dat het meest in trek is voor externe productie blijft
                     China (13%).                                                  Als we kijken naar de belangrijkste uitkomsten van het voor u liggende rapport
                                                                             dan moet allereerst worden opgemerkt dat de respondenten behoorlijk positief
Exporteurs scherp op betalingscondities  Iets meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan strikter te zijn                   zijn wat betreft de verwachtingen voor 2012. Dit is des te opvallender als we de
                     geworden met betalingen. Dit is wel minder dan in 2010 toen dit percentage 65%                 groeiverwachtingen in Europa bekijken (krimp in Nederland en zelfs in de gehele
                     bedroeg. Exporteurs geven aan vertrouwen te hebben in hun bestaande klanten.                  Eurozone met vanzelfsprekend het zwaartepunt van de krimp in Zuid-Europa) en
                     Waar dat vertrouwen er niet is, gebruiken exporteurs vooral vooruitbetaling (bijna               zeer bescheiden groeipercentages van het bbp in de rest van de wereld. Hiermee
                     twee derde) om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s. Ook is een stijging in het              in lijn is wel de duidelijke daling van de vertrouwensbarometer. Tegelijkertijd wordt
                     gebruik van exportkredietverzekering waar te nemen.                  Bart Jan Koopman     door de respondenten nog steeds een groot onbenut exportpotentieel naar ons
                                                                 Directeur Fenedex    buurland Duitsland vastgesteld.
Verantwoording              In totaal zijn circa 3.900 vragenlijsten verstuurd naar leden en klanten van
                     Fenedex en Atradius. Hiervan zijn 422 vragenlijsten retour ontvangen, waarvan                  Het onderzoek constateert tevens een stapsgewijze verdere groei van de export
                     410 vragenlijsten volledig waren ingevuld, ofwel een respons van ruim 10%.                   naar de zogeheten BRIC-landen. Azië en Zuid-Amerika blijven de trekkers van de
                     De vragenlijsten zijn in de periode van december 2011 tot en met januari 2012                  wereldeconomie en Rusland, Brazilië en India blijken opnieuw favoriet als nieuwe
                     ingevuld. Gemiddeld hebben de respondenten 150 medewerkers in dienst,                      exportbestemming in 2012. Verplaatsing van de productie naar het buitenland
                     waarvan 14 exportmedewerkers. De respondenten hebben gemiddeld 30 jaar                     is net als de laatste jaren geen wezenlijk thema. Wat wel zorgen baart is vanzelf-
                     exportervaring en exporteren naar 27 landen.                                  sprekend de nog steeds (te) grote afhankelijkheid van de export naar bestemmingen
                                                                             binnen Europa.
Dankwoord                 Wij spreken onze dank uit aan het NCH en KVK Gooi-, Eem- en Flevoland voor
                     het onder de aandacht brengen van ons onderzoek.                                Zo geeft het rapport ook dit jaar weer een heldere inkijk in de achtergronden en
                                                                             samenstelling van de Nederlandse export en de daarbij behorende verwachtingen
                                                                             van deze zo belangrijke sector van de Nederlandse economie!
                                                                 Bert Bruning
                                                                 Directeur Atradius    Het is ons een bijzonder genoegen het rapport aan u te presenteren.


6                                                                                                                        7
Trends in Expor t 2012  Trends in Expor t 2012  Kenmerken expor teurs
             2            Kenmerken exporteurs
                         In dit hoofdstuk lichten wij de achtergrondkenmerken van de respondenten toe.
                         In onderstaande grafiek staat de verdeling van de respons van dit onderzoek naar
                         branche weergegeven. Zoals ook uit eerdere Trends in Export onderzoeken is
                         gebleken, zijn vrijwel alle sectoren vertegenwoordigd.

                         Respons naar branche

                         14% Anders                              Metaal 14%
                          1% Glas, aardewerk, cement
                          1% Financiële                           Machines 13%
                           dienstverlening
                          1% Verpakkingen                       Land, tuinbouw-, 8%
                                                           en visserij
                          1% Papier en hout
                          2% Overige                          Voeding, drank 8%
                           dienstverlening                         en tabak
                          2% Energie
                          2% Medische                        Chemie en farmacie 8%
                           apparaten en
                           instrumenten                          Overige 5%
                          2% Logistieke                     consumentenartikelen
                           dienstverlening                    Rubber en kunststof 5%
                          3% Textiel, leder,
                           kleding en schoeisel             Elektronica en elektrotechniek 4%

                          3% Transportmiddelen en
                           transportmaterieel                    Bouwproducten 4%


                         De grootste sectoren zijn de metaalsector (14% van de respondenten) en de
                         machine-industrie (13%). Hierna volgen de land-, tuinbouw en visserij (8%), de
                         voedingsmiddelenindustrie (8%) en de chemie en farmacie (8%). In de categorie
                         ‘anders' noemen de respondenten uiteenlopende producten en sectoren zoals
                         diervoeder, automotive producten en milieutechnologie. Verder vallen de
                         infrastructurele bedrijven, leveranciers aan de watersector en de technische
                         groothandel die de enquête hebben beantwoord hieronder, net als de bedrijven
                         die in meerdere sectoren actief zijn.
8                                                                  9
Trends in Expor t 2012           Kenmerken expor teurs                                   Trends in Expor t 2012      Kenmerken expor teurs
Lichte toename zakelijke dienstverlening  Onderstaande grafiek laat zien dat ruim de helft van de respondenten (51%)                         Exportomzet vanuit Nederland
                      producent is. Ruim een derde (38%) is handelaar, en 10% is actief in dienstverle-
                                                                                    2% meer dan € 500 miljoen                 minder dan € 0,5 miljoen 10%
                      ning. Ten opzichte van de onderzoeksresultaten in voorgaande jaren is de omvang
                                                                                    1% € 250 - € 500 miljoen
                      van de groep bedrijven in de dienstverlening iets gegroeid.
                                                                                    2% € 150 - € 250 miljoen                   € 0,5 - € 2,5 miljoen 20%
                      Respons naar aard van de onderneming                                            4% € 80 - € 150 miljoen
                                                                                    5% € 40 - € 80 miljoen

                        Producent: 51%       Handelaar: 38%  Dienstverlener: 10%  Anders: 1%
                                                                                    12% € 20 - € 40 miljoen                     € 2,5 - € 5 miljoen 15%

MKB domineert               In de volgende grafieken is de verdeling van de respondenten naar omzet en naar
                                                                                    15% € 10 - € 20 miljoen
                      exportomzet weergegeven. De gelijkmatige spreiding over de diverse omzetklassen
                      is opvallend. 55% van de respondenten heeft een totale omzet die ligt tussen de                                                       € 5 - € 10 miljoen 15%
                      € 5 en € 80 miljoen, circa 30% van de respondenten heeft een lagere omzet en
                      circa 15% heeft een hogere omzet.

                      Van alle respondenten heeft 75% een exportomzet onder de € 20 miljoen en          Gemiddeld 60% van totale omzet  De respondenten geven aan dat gemiddeld 60% van hun totale omzet voortkomt
                      87% heeft een exportomzet die onder de € 40 miljoen ligt. Dit is in lijn met        is exportomzet          uit export. Dit percentage exportomzet van de totale omzet stijgt naarmate de
                      eerdere jaren.                                                       omzet van de onderneming groter wordt. Zo haalt de groep bedrijven met een
                                                                                    omzet tot € 10 miljoen tussen de 50% en 60% van hun omzet uit export, terwijl
                      Respons naar omzetklasse                                                  bedrijven met een omzet van € 10 miljoen tot € 250 miljoen tussen de 60% en
                                                                                    75% van hun omzet uit export halen.

                      3% meer dan € 500 miljoen                 minder dan € 0,5 miljoen  5%
                                                                                    Percentage export per omzetklasse
                      2% € 250 - € 500 miljoen
                                                                                       10%                                                                                             20%                                                                                                30%                                                                                                    40%                                                                                                       50%                                                                                                          60%                                                                                                              70%                                                                                                                   80%                                                                                                                       90%                                                                                                                           100%
                      3% € 150 - € 250 miljoen                    € 0,5 - € 2,5 miljoen 10%
                      6% € 80 - € 150 miljoen                                                   Minder dan € 0,5 miljoen (58%)

                      8% € 40 - € 80 miljoen
                                                                                    € 0,5 - € 2,5 miljoen (55%)
                                                      € 2,5 - € 5 miljoen 16%
                      17% € 20 - € 40 miljoen                                                   € 2,5 - € 5 miljoen (53%)

                                                                                    € 5 - € 10 miljoen (55%)
                      17% € 10 - € 20 miljoen                     € 5 - € 10 miljoen 13%
                                                                                    € 10 - € 20 miljoen (64%)

                                                                                    € 20 - € 40 miljoen (65%)

                                                                                    € 40 - € 80 miljoen (63%)

                                                                                    € 80 - € 150 miljoen (73%)

                                                                                    € 150 - € 250 miljoen (68%)

                                                                                    € 250 - € 500 miljoen (56%)

                                                                                    Gemiddeld % export (60%)
10                                                                                                                          11
Trends in Expor t 2012        Kenmerken expor teurs                                   Trends in Expor t 2012                Kenmerken expor teurs
Tweederde exportomzet gerealiseerd  De respondenten hebben gemiddeld 30 jaar exportervaring en exporteren naar                                   Distributiekanalen buitenland
binnen Europa, eenderde daarbuiten  27 landen. Dit bevestigt het beeld dat de respondenten veelal (zeer) ervaren
                                                                                          4% Nee, anders                      Direct/eigen personeel 40%
                   exporteurs en internationaal opererende ondernemingen zijn. Gemiddeld wordt
                   66% van de exportomzet gerealiseerd in de Europese Unie en 34% op daarbuiten
                   gelegen markten.
                                                                                          17% Ja, met agenten
                   Ook het CBS heeft cijfers voor 2011 over de verdeling van de totale Nederlandse
                   export. Deze laten zien dat 75% van de uitvoerwaarde export naar EU-landen
                   betreft. De responsgroep van het onderzoek behaalt dus een iets groter aandeel
                   van hun export op markten die verder van huis liggen. In onderstaande grafiek is
                   deze verhouding nog uitgesplitst per omzetklasse.
                                                                                                                           Ja, zowel met 20%
                                                                                                                            agenten als
                   Verhouding export binnen/buiten EU per omzetklasse                                               19% Ja, met distributeurs
                                                                                                                          met distributeurs
                      10%                            20%                               30%                                  40%                                        50%                                           60%                                              70%                                                  80%                                                      90%                                                            100%
                   Minder dan € 0,5 miljoen
                                     69%               31%
                                                                Grote mate van internationalisatie          Een zeer fors deel van de respondenten (44%) heeft eigen vestigingen in het
                   € 0,5 - € 2,5 miljoen
                                     66%               34%                                    buitenland. Gemiddeld zijn dat er zeven.
                   € 2,5 - € 5 miljoen
                                     74%               26%                                    Eigen vestiging in het buitenland
                   € 5 - € 10 miljoen
                                     69%               31%
                   € 10 - € 20 miljoen                                                                Eigen vestiging buitenland (44%)     Geen eigen vestiging buitenland (56%)
                                     61%               39%
                   € 20 - € 40 miljoen
                                     64%               36%         Meeste vestigingen in Duitsland en          Van de respondenten met buitenlandse vestigingen heeft 33% een vestiging in
                   € 40 - € 80 miljoen                                    Verenigd Koninkrijk, ook toenemend          Duitsland, 29% heeft een vestiging in het Verenigd Koninkrijk en 25% in Frankrijk.
                                     64%               36%
                                                                aantal in China                   Buiten de Europese Unie zijn de Verenigde Staten het land waar de meeste
                   € 80 - € 150 miljoen
                                     65%               35%                                    respondenten een vestiging hebben, namelijk 24%. Reeds 21% van de respondenten
                   € 150 - € 250 miljoen                                                             (vorig jaar 18%) heeft een vestiging in China. Dit is inmiddels al een iets grotere
                                     61%               39%                                    groep bedrijven dan de bedrijven met een eigen vestiging in België (18%). De
                   Meer dan € 250 miljoen                                                             groep bedrijven met een vestiging in Spanje is kleiner geworden. Italië stond vorig
                                     56%               44%
                                                                                          jaar als negende op deze landenlijst, dit jaar neemt zij de achttiende plaats in
                   Gemiddelde verhouding
                                     66%               34%                                    (4% van de respondenten heeft daar een eigen vestiging). Nieuw in deze top 10
                                                                                          is India. Vorig jaar stond dit land nog op plaats elf. Dit jaar staat daar Brazilië
                     Binnen EU                             Buiten EU
                                                                                          (6% van de respondenten heeft er een eigen vestiging).

40% exporteurs bewerkt markten    In de volgende grafiek is te zien via welke distributiekanalen de respondenten                                 Top 10 buitenlandse vestigingen 2011
rechtstreeks             de buitenlandse markten bewerken. Ruim een derde van de respondenten (40%)
                   zet hiervoor eigen personeel in en bewerkt buitenlandse markten dus rechtstreeks,
                   20% werkt zowel via distributeurs als via handelsagenten, 19% uitsluitend via
                   distributeurs en 17% uitsluitend via handelsagenten. Het aantal respondenten dat
                   aangeeft de verkoop online te doen is nog zeer minimaal. Uit de meerdere keuzes        33%         29%       25%       24%        21%     18%   12%    11%     10%     7%
                                                                  Duitsland   Verenigd Koninkrijk  Frankrijk  Verenigde Staten    China   België  Polen   Spanje    Rusland   India
                   die de bedrijven hierbij hebben aangegeven blijkt dat zij afhankelijk van het
                   desbetreffende land de marktbewerking en distributiestrategie bepalen.
12                                                                                                                                    13
Trends in Expor t 2012  Trends in Expor t 2012         Expor tontwikkelingen
             3                    Exportontwikkelingen
                                 Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer in exportomzet over de jaren
                                 2008 tot en met 2012. We vragen de respondenten jaarlijks of de exportomzet in
                                 het afgelopen jaar gestegen, gedaald of gelijk gebleven is. Ook vragen we naar de
                                 exportverwachtingen voor het lopende jaar. De grafiek geeft de verdeling weer van
                                 respondenten die aangeven een stijgende, dalende of gelijk blijvende exportomzet
                                 te ervaren, afgezet tegen de eerder afgegeven verwachtingen.

                                 Ontwikkeling exportomzet in de periode 2008-2012
                                    10%                                          20%                                               30%                                                     40%                                                        50%                                                           60%                                                              70%                                                                 80%                                                                      90%                                                                          100%
                                 2012 t.o.v. 2011
                                 Verwachting

                                 2011 t.o.v. 2010
                                 Resultaat
                                 Verwachting
                                 2010 t.o.v. 2009
                                 Resultaat
                                 Verwachting
                                 2009 t.o.v. 2008
                                 Resultaat
                                 Verwachting
                                 2008 t.o.v. 2007
                                 Resultaat
                                 Verwachting

                                   Stijging    Gelijk     Daling             Resultaten 2011 niet voor alle     De positieve verwachting die exporteurs hadden voor het jaar 2011 is niet voor
             exporteurs zo rooskleurig als gedacht  alle bedrijven uitgekomen. Begin 2011 verwachtte 73% van de respondenten een
                                 stijging van de exportomzet te realiseren. Achteraf blijkt dat 59% van de responden-
                                 ten daadwerkelijk een stijgende exportomzet heeft waargemaakt. Ook de groep
                                 bedrijven die met een daling van de exportomzet te maken hadden in 2011 (10%)
                                 is groter dan de groep respondenten die dit aan het begin van het jaar verwachtte
                                 (2%).

             Verwachtingen voor 2012 getemperd    Alhoewel meer dan de helft van de respondenten (57%) verwacht dat hun
             optimistisch              exportomzet zal stijgen in 2012, zijn de verwachtingen toch minder positief dan
                                 vorig jaar. Zoals hierboven aangegeven verwachtte toen 73% een stijging van de
                                 exportomzet. Ook is er een grotere groep bedrijven die een daling van de export-
                                 omzet verwacht (7% voor 2012 ten opzichte van 2% voor 2011). De verwachtingen
                                 voor 2012 zijn dus duidelijk minder hooggespannen dan een jaar geleden.
14                                                                         15
Trends in Expor t 2012           Expor tontwikkelingen                                     Trends in Expor t 2012          Expor tontwikkelingen
Exportgroei door meer orders van klanten  De respondenten die in 2011 een stijging in hun exportomzet hadden (59%) is          Economische crisis nog steeds voelbaar  Bij 10% van de respondenten is de exportomzet in 2011 gedaald ten opzichte
en uitbreiden met nieuwe exportmarkten   gevraagd naar de reden van deze stijging. Door de meeste respondenten (73%)          voor een deel van de bedrijven      van 2010. Net als de vorige twee jaren is de meest genoemde reden hiervoor nog
                      wordt aangegeven dat een toename van de orders van (bestaande) klanten de                               steeds de economische crisis (68%) gevolgd door de daling van omzet op de
                      belangrijkste reden is. Uitbreiding van nieuwe exportmarkten en verhoogde                               belangrijkste exportmarkten (44%). Deze percentages liggen wel ieder jaar lager
                      verkoopinspanningen worden genoemd door respectievelijk 63% en 61%. De                                 dan het voorgaande jaar. De toename van concurrentie was voor 20% van de
                      vorige twee jaren waren dit ook de belangrijkste drie redenen. Duidelijk meer                             respondenten een oorzaak van de omzetdaling, een beduidend hoger percentage
                      respondenten hebben verbeterde producten of diensten als reden van de omzet-                              dan in de afgelopen jaren het geval was.
                      stijging aangegeven (41% in 2011 ten opzichte van 25% in 2010). Wat verder
                      opvalt is de nog steeds relatief gunstige economische situatie op exportmarkten                            Reden daling exportomzet 2007 - 2011
                      (39% van de respondenten geeft dit aan). Frappant is ook dat ondanks de zeer
                                                                                             10%                                                                                                  20%                                                                                                      30%                                                                                                          40%                                                                                                               50%                                                                                                                     60%                                                                                                                        70%                                                                                                                              80%                                                                                                                                 90%                                                                                                                                     100%
                      forse prijsstijgingen van grondstoffen slechts 20% van de bedrijven aangeeft dat
                      een stijging van de verkoopprijs een reden van de omzetstijging was.                                  Gevolgen van economische recessie
                                                                                                                           68%

                      Reden stijging exportomzet 2007 - 2011                                                 Daling omzet op onze belangrijkste exportmarkt(en)
                                                                                                              44%
                         10%                               20%                                   30%                                      40%                                           50%                                                60%                                                       70%                                                          80%                                                             90%                                                                 100%
                      Meer orders van klanten                                                        Toename concurrentie
                                                          73%
                                                                                                  20%


                      Uitbreiden met nieuwe exportmarkten                                                  Minder verkoop door stijgende grondstofprijzen
                                                    63%                                           17%


                      Verhoogde verkoopinspanningen                                                     Minder verkoopinspanningen
                                                    61%                                         10%


                      Verbeterde producten of diensten en/of breder productassortiment                                    Euro-dollar verhouding
                                         41%                                                  5%

                                                                                         Oprichting eigen productievestiging in het buitenland
                      Gunstige economische situatie op exportmarkten
                                        39%                                                 2%

                                                                                                                                    2011
                                                                                         Anders                                        2010
                      Stijging verkoopprijs                                                                   17%                                2009
                                20%                                                                                                   2008
                                                                                                                                    2007


                      Verbeterde verkoop door oprichting eigen verkoopvestiging
                           9%


                      Euro-dollar verhouding
                          8%

                                                                2011
                      Anders                                        2010
                       3%                                        2009
                                                                2008
                                                                2007
16                                                                                                                                    17
Trends in Expor t 2012                  Expor tontwikkelingen                                       Trends in Expor t 2012          Expor tontwikkelingen
Goed exportjaar 2011, verwachting 2012          Aan het begin van 2011 werd een stijging van de exportomzet verwacht van             Topsector chemie deed het goed in 2011  De resultaten over 2010 en 2011 en de verwachtingen voor 2012 zijn in onder-
nog steeds positief met 7% exportgroei          gemiddeld 12%. Het gemiddelde groeipercentage dat door de respondenten                                   staande grafiek uitgesplitst naar branche. Hierbij is in verband met de betrouw-
                             gerealiseerd werd in 2011 lag daar iets onder, te weten 10%. Dit ligt zeer dicht                              baarheid van de gegevens alleen gekeken naar de branches waarin een substanti-
                             tegen de CBS-cijfers tot nu toe aan, die een groei van 9% over 2011 rapporteren.                              eel aantal respondenten actief is. Deze grafiek geeft een gevarieerd beeld van de
                             Voor 2012 verwachten Nederlandse exporteurs weliswaar een lagere export-                                  exportresultaten en verwachtingen. De sector chemie en farmacie toonde in 2011
                             omzetstijging te kunnen realiseren, maar nog steeds een mooie gemiddelde groei                               de grootste exportomzetstijging. De respondenten uit deze branche rapporteerden
                             van 7%. Deze groeiverwachting ligt op nagenoeg hetzelfde niveau als begin 2010,                              een gemiddelde exportomzetstijging van 18%. Ook in 2010 was het resultaat
                             toen Nederland herstellende was van de zware crisis. Dit groeicijfer voor 2012 is                             voor de chemie en farmacie zeer positief (16% exportgroei). De verwachting voor
                             veel positiever dan de prognoses voor de toename van de wereldhandel en wordt                               2012 is wel beduidend lager: de sector verwacht een gemiddelde groei van 7% te
                             eveneens fors lager ingeschat door het CPB (3,75%).                                            behalen. Opvallend is de daling van de exportomzet van gemiddeld 2% in 2011 bij
                                                                                                   exporteurs van consumentenartikelen.
                             Verandering exportomzet 2008 - 2012
                                                                                                   Verandering exportomzet per branche 2011 t.o.v. 2010
             - 2%

                - 1%

                    - 2%

                       - 1%

                           0%

                               1%

                                   2%

                                       3%

                                         4%

                                            5%

                                               6%

                                                  7%

                                                      8%

                                                         9%

                                                            10%

                                                               11%

                                                                  12%

                                                                     13%

                                                                        14%

                                                                           15%
                                                                                                                                                                                                                               20%
                             2012 t.o.v. 2011 (Verwachting 7%)

                             2011 t.o.v. 2010 10% (Verwachting 12%)
                                                                                                                                                                                                                               18%


                             2010 t.o.v. 2009 13% (Verwachting 8%)
                                                                                                                                                                                                                               16%

                             2009 t.o.v. 2008 -4% (Verwachting 0%)
                                                                                                                                                                                                                               14%

                             2008 t.o.v. 2007 6% (Verwachting 4%)
                                                                                                                                                                                                                               12%


                               Gerealiseerde % groei exportomzet     Verwachting % groei exportomzet
                                                                                                                                                                                                                               10%
                                                                                                                                                           9%


                                                                                                                                                                         8%
                                                                                                                                                                                                                 8%


                                                                                                                                                                                                                             8%
                                                                                                                                                                                                                               8%
                                                                                                             7%                                                                                                                                 7%
                                                                                                                                                                                                      7%
                                                                                                                                                6%
                                                                                                                                                                                                                               6%
                                                                                                                                                                                       Overige consumentenartikelen
                                                                                                                Elektronica en elektrotechniek
                                                                                                                                                      5%
                                                                                                                                                                                    5%
                                                                                                                                   Land-, tuinbouw en visserij
                                                                                                                                                              Voeding, drank en tabak
                                                                                                                                                                                                                               4%
                                                                                                                                                                           Rubber en kunststof
                                                                                                   Chemie en farmacie
                                                                                                                                                                                                                   Overige branches
                                                                                                                                                                                                         Bouwproducten
                                                                                                                                                                                                                               2%
                                                                                                                                                   Machines


                                                                                                                                                         Metaal
                                                                                                                                                                                                                               0%

                                                                                                              2012 (verwachting)
                                                                                                              2011
                                                                                                              2010                                                                                                                2%
18                                                                                                                                                                                                                               19
Trends in Expor t 2012  Expor tontwikkelingen                                Trends in Expor t 2012        Expor tontwikkelingen
Afnemend vertrouwen   Sinds 2009 vragen we exporteurs ook hun vertrouwen in het wereldwijde        Vinden lokale partner blijft meest  In onderstaande grafiek is te zien wat exporteurs als de belangrijkste knelpunten
             economische klimaat uit te drukken in een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het    kritieke succesfactor        voor de export ervaren. Veruit het meest genoemde knelpunt is het vinden van
             minste vertrouwen aangeeft en 10 het meeste vertrouwen. Het gemiddelde                          een goede lokale partner: 53% van de respondenten geeft dit aan. Van de
             ‘exporteursvertrouwen’ komt dit jaar uit op een 6,0. Na een aantal jaren van                       respondenten ervaart 36% de betalingsrisico's als belangrijk knelpunt. Meest
             toenemend vertrouwen (oplopend van een 5,6 tot een 6,6 vorig jaar) zien we                        opvallend is de serie van punten waar buitenlandse overheden veel invloed op
             nu dus weer een dalend vertrouwen in de economie.                                    hebben, zoals wet- en regelgeving, invoerbelemmeringen, oneerlijke concurrentie
                                                                         en verkapte regels over standaarden. Gebrek aan financieringsmogelijkheden
             Nederlandse exporteursvertrouwen                                             verdwijnt als knelpunt meer naar de achtergrond.

                   10         10          10          10                       Belangrijke knelpunten voor de export 2011 - 2012
                   9         9          9          9
                                                                             10%                                                                                  20%                                                                                      30%                                                                                          40%                                                                                                50%                                                                                                    60%                                                                                                         70%                                                                                                            80%                                                                                                                90%                                                                                                                    100%
                   8         8          8          8
                                                                         Het vinden van een goede lokale partner (53%)
                   7         7          7          7
                               6,1         6,6
                                                    6,0
                   6  5,6      6          6          6                        Betalingsrisico’s (36%)

                   5         5          5          5
                                                                         Wet- en regelgeving vanuit overheid (28%)
                   4         4          4          4

                   3         3          3          3
                                                                         Invoerbelemmeringen (27%)
                   2         2          2          2

                   1         1          1          1                        Marktkennis (26%)

                   0         0          0          0
                                                                         Oneerlijke concurrentie vanuit andere landen (19%)
              2009         2010        2011         2012
                                                                         Lokale producteisen (technische regels en standaarden) (17%)


                                                                         Corruptie (16%)


                                                                         Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel (14%)


                                                                         Onvoldoende financieringsfaciliteiten (13%)


                                                                         Niet goed functionerende douane (12%)


                                                                         Onvoldoende talenkennis (meer dan alleen Engels) (8%)


                                                                         Hoogte van kosten voor het afdekken van risico’s (6%)


                                                                         Kwaliteit Nederlands (export)onderwijs (2%)


                                                                         Anders (9%)


                                                                                                               2012   2011
20                                                                                                                   21
Trends in Expor t 2012  Trends in Expor t 2012                Expor tbestemmingen
             4                           Exportbestemmingen
                                        In onderstaande grafiek zijn de landen binnen de Europese Unie opgenomen, met
                                        het percentage respondenten die in 2010 en 2011 naar dat land exporteerden.

                                        Duitsland is van oudsher de belangrijkste handelspartner van Nederland. Voor
                                        80% van de Nederlandse exporteurs is dit buurland een exportbestemming. België
                                        bezet met 77% zoals gebruikelijk de tweede plaats en Frankrijk en het Verenigd
                                        Koninkrijk nemen traditiegetrouw nummer drie en vier voor hun rekening, met een
                                        klein verschil van 2%.

                                        Belangrijkste exportbestemmingen binnen EU 2010 -2011
                                           10%                                                20%                                                   30%                                                       40%                                                           50%                                                               60%                                                                   70%                                                                       80%                                                                           90%                                                                                 100%
                              Duitsland (80%)
                               België (77%)
                              Frankrijk (67%)
                         Verenigd Koninkrijk (65%)
                               Spanje (57%)
                                Polen (56%)
                                Italië (55%)
                            Denemarken (53%)
                              Oostenrijk (50%)
                               Zweden (48%)
                               Tsjechië (43%)
                               Finland (42%)
                             Griekenland (40%)
                              Portugal (39%)
                               Ierland (39%)
                              Roemenië (36%)
                              Hongarije (36%)

                                          2011    2010
22                                                                                23
Trends in Expor t 2012          Expor tbestemmingen                                  Trends in Expor t 2012                  Expor tbestemmingen
Polen stijgt in ranglijst exportmarkten  De volgende tabel laat de meest populaire exportbestemmingen binnen de                                     Belangrijkste exportbestemmingen buiten de EU 2010 - 2011
                     Europese Unie zien. De vijf belangrijkste exportmarkten voor Nederland zijn al
                                                                                                 10%                                                                                                      20%                                                                                                         30%                                                                                                            40%                                                                                                               50%                                                                                                                  60%                                                                                                                      70%                                                                                                                         80%                                                                                                                            90%                                                                                                                               100%
                     jarenlang stabiel. Polen neemt voor het eerst een hogere positie in, namelijk de
                     zesde plaats, en heeft daarbij Italië en Denemarken achter zich gelaten. Overigens                     Zwitserland (47%)
                     zegt deze rangorde niets over de omvang van de export naar deze markten,                            Rusland (45%)
                     uitsluitend over de hoeveelheid exporteurs die hier actief zijn.                              Noorwegen (43%)
                                                                                     Turkije (40%)
                     Ranking top 10 exportbestemmingen binnen de EU                                    Verenigde Staten (39%)
                                                                             Ver. Arabische Emiraten (32%)
                     Land        2011    2010   2009   2008   2007   2006   2005                       China (30%)
                     Duitsland       1     1     1     1     1    1     1
                                                                                    Australië (29%)
                     België         2     2     2     2     2    2     2
                                                                                    Oekraïne (29%)
                     Frankrijk       3     4     4     4     3    3     3
                                                                                      India (28%)
                     Verenigd Koninkrijk  4     3     3     3     4    4     4
                                                                                      Israël (27%)
                     Spanje         5     5     5     6     6    5     6
                                                                                  Saoedi-Arabië (27%)
                     Polen         6     8     8     8     7    8     8
                                                                                   Zuid-Afrika (27%)
                     Italië         7     6     6     5     5    6     5
                                                                                     Canada (26%)
                     Denemarken       8     7     7     7     8    7     7
                     Oostenrijk       9     9     9   9/10   9/10    11    13                       Japan (24%)

                     Zweden        10     10    10   9/10   9/10    9     9                      Egypte (24%)
                                                                                     Brazilië (23%)
                                                                                    Singapore (21%)
Turkije, Oekraïne en India voor meer   In de volgende grafiek zijn de belangrijkste exportmarkten buiten de Europese                         Maleisië (20%)
bedrijven een belangrijke exportmarkt   Unie opgenomen, met het percentage van respondenten die naar dat land                            Zuid-Korea (19%)
                     geëxporteerd hebben in 2011 en 2010.                                             Indonesië (18%)
                                                                                    Thailand (18%)
                     Sinds 2009 is van alle landen buiten de EU Zwitserland het land waar de meeste                         Taiwan (17%)
                     bedrijven naartoe exporteren (47%). Rusland staat sinds datzelfde jaar op de                            Iran (17%)
                     tweede plaats. De Verenigde Staten hebben dit jaar weer een positie verloren en                        Koeweit (16%)
                     zijn nu weggezakt naar de vijfde positie. Turkije heeft de vierde plaats overgeno-                      Marokko (16%)
                     men. Het verschil tussen deze landen is echter wel zeer klein. De Oekraïne, twee
                                                                                     Vietnam (16%)
                     jaar afwezig in de top 10, is dit jaar weer terug op de negende plaats. India kwam
                                                                                     Mexico (15%)
                     eerder nog niet voor in dit overzicht van belangrijke exportbestemmingen, maar
                     sluit dit jaar de top 10 af. Brazilië komt niet voor in de top 10; dit land staat op                                2011    2010

                     plaats 17. Opvallend is het belang van het Midden-Oosten voor Nederlandse
                     exporteurs. Turkije (4), de Verenigde Arabische Emiraten (6), Israël (11),
                     Saoedi-Arabië (12) en Egypte (16) vallen alle binnen de top 20 van belangrijke
                     exportmarkten.
24                                                                                                                              25
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012
Trends in export 2012

More Related Content

What's hot

ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk
ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk
ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk ING Nederland
 
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011
Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011
Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011
ABN AMRO
 
Visie op Media en Technologie 2011
Visie op Media en Technologie 2011Visie op Media en Technologie 2011
Visie op Media en Technologie 2011
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011
Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011
Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Agrarisch 2012
Visie op Sectoren Agrarisch 2012Visie op Sectoren Agrarisch 2012
Visie op Sectoren Agrarisch 2012
ABN AMRO
 

What's hot (6)

ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk
ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk
ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk
 
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2011
 
Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011
Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011
Visie op Sectoren Transport en Logistiek 2011
 
Visie op Media en Technologie 2011
Visie op Media en Technologie 2011Visie op Media en Technologie 2011
Visie op Media en Technologie 2011
 
Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011
Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011
Visie op Sectoren Bouw en Vastgoed 2011
 
Visie op Sectoren Agrarisch 2012
Visie op Sectoren Agrarisch 2012Visie op Sectoren Agrarisch 2012
Visie op Sectoren Agrarisch 2012
 

Similar to Trends in export 2012

Visie op Sectoren Retail 2012
Visie op Sectoren Retail 2012Visie op Sectoren Retail 2012
Visie op Sectoren Retail 2012
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Bouw 2012
Visie op Sectoren Bouw 2012Visie op Sectoren Bouw 2012
Visie op Sectoren Bouw 2012
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Retail 2011
Visie op Sectoren Retail 2011Visie op Sectoren Retail 2011
Visie op Sectoren Retail 2011
ABN AMRO
 
Visie op Retail 2011
Visie op Retail 2011Visie op Retail 2011
Visie op Retail 2011
gvdhorst
 
Vos Zakelijkedienstverlening
Vos ZakelijkedienstverleningVos Zakelijkedienstverlening
Vos Zakelijkedienstverleningadurahim
 
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Industrie 2012
Visie op Sectoren Industrie 2012Visie op Sectoren Industrie 2012
Visie op Sectoren Industrie 2012
ABN AMRO
 
Abn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 mediaAbn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 media
Marketingfacts
 
Visie op Sectoren Food 2012
Visie op Sectoren Food 2012Visie op Sectoren Food 2012
Visie op Sectoren Food 2012
ABN AMRO
 
Visie op sectoren 2013 technologie media en telecom
Visie op sectoren 2013 technologie media en telecomVisie op sectoren 2013 technologie media en telecom
Visie op sectoren 2013 technologie media en telecom
ABN AMRO
 
Visie op sectoren 2013 agrarisch
Visie op sectoren 2013 agrarischVisie op sectoren 2013 agrarisch
Visie op sectoren 2013 agrarisch
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Food 2011
Visie op Sectoren Food 2011Visie op Sectoren Food 2011
Visie op Sectoren Food 2011
ABN AMRO
 
Visie op sectoren 2013 bouw en vastgoed
Visie op sectoren 2013 bouw en vastgoedVisie op sectoren 2013 bouw en vastgoed
Visie op sectoren 2013 bouw en vastgoed
ABN AMRO
 
Visie op sectoren transport en logistiek 2012
Visie op sectoren transport en logistiek 2012Visie op sectoren transport en logistiek 2012
Visie op sectoren transport en logistiek 2012
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011
Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011
Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011
ABN AMRO
 
Visie op sectoren 2013 zakelijke dienstverlening
Visie op sectoren 2013 zakelijke dienstverleningVisie op sectoren 2013 zakelijke dienstverlening
Visie op sectoren 2013 zakelijke dienstverlening
ABN AMRO
 
LEI Agrodebat2015
LEI Agrodebat2015LEI Agrodebat2015
LEI Agrodebat2015
Krijn Poppe
 
ABN AMRO Visie op Industrie 2013
ABN AMRO Visie op Industrie 2013ABN AMRO Visie op Industrie 2013
ABN AMRO Visie op Industrie 2013
ABN AMRO
 
Visie op Sectoren 2013 industrie
Visie op Sectoren 2013 industrieVisie op Sectoren 2013 industrie
Visie op Sectoren 2013 industrie
ABN AMRO
 
Visie op sectoren 2013 retail
Visie op sectoren 2013 retailVisie op sectoren 2013 retail
Visie op sectoren 2013 retail
ABN AMRO
 

Similar to Trends in export 2012 (20)

Visie op Sectoren Retail 2012
Visie op Sectoren Retail 2012Visie op Sectoren Retail 2012
Visie op Sectoren Retail 2012
 
Visie op Sectoren Bouw 2012
Visie op Sectoren Bouw 2012Visie op Sectoren Bouw 2012
Visie op Sectoren Bouw 2012
 
Visie op Sectoren Retail 2011
Visie op Sectoren Retail 2011Visie op Sectoren Retail 2011
Visie op Sectoren Retail 2011
 
Visie op Retail 2011
Visie op Retail 2011Visie op Retail 2011
Visie op Retail 2011
 
Vos Zakelijkedienstverlening
Vos ZakelijkedienstverleningVos Zakelijkedienstverlening
Vos Zakelijkedienstverlening
 
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012
Visie op Sectoren Zakelijke Dienstverlening 2012
 
Visie op Sectoren Industrie 2012
Visie op Sectoren Industrie 2012Visie op Sectoren Industrie 2012
Visie op Sectoren Industrie 2012
 
Abn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 mediaAbn amro VOS 2011 media
Abn amro VOS 2011 media
 
Visie op Sectoren Food 2012
Visie op Sectoren Food 2012Visie op Sectoren Food 2012
Visie op Sectoren Food 2012
 
Visie op sectoren 2013 technologie media en telecom
Visie op sectoren 2013 technologie media en telecomVisie op sectoren 2013 technologie media en telecom
Visie op sectoren 2013 technologie media en telecom
 
Visie op sectoren 2013 agrarisch
Visie op sectoren 2013 agrarischVisie op sectoren 2013 agrarisch
Visie op sectoren 2013 agrarisch
 
Visie op Sectoren Food 2011
Visie op Sectoren Food 2011Visie op Sectoren Food 2011
Visie op Sectoren Food 2011
 
Visie op sectoren 2013 bouw en vastgoed
Visie op sectoren 2013 bouw en vastgoedVisie op sectoren 2013 bouw en vastgoed
Visie op sectoren 2013 bouw en vastgoed
 
Visie op sectoren transport en logistiek 2012
Visie op sectoren transport en logistiek 2012Visie op sectoren transport en logistiek 2012
Visie op sectoren transport en logistiek 2012
 
Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011
Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011
Visie op Sectoren Onderwijs, Woningcorporaties en Zorg 2011
 
Visie op sectoren 2013 zakelijke dienstverlening
Visie op sectoren 2013 zakelijke dienstverleningVisie op sectoren 2013 zakelijke dienstverlening
Visie op sectoren 2013 zakelijke dienstverlening
 
LEI Agrodebat2015
LEI Agrodebat2015LEI Agrodebat2015
LEI Agrodebat2015
 
ABN AMRO Visie op Industrie 2013
ABN AMRO Visie op Industrie 2013ABN AMRO Visie op Industrie 2013
ABN AMRO Visie op Industrie 2013
 
Visie op Sectoren 2013 industrie
Visie op Sectoren 2013 industrieVisie op Sectoren 2013 industrie
Visie op Sectoren 2013 industrie
 
Visie op sectoren 2013 retail
Visie op sectoren 2013 retailVisie op sectoren 2013 retail
Visie op sectoren 2013 retail
 

More from Henk Terol

Nota stadshart hoofdrapport def versie 23 jer
Nota stadshart hoofdrapport def versie 23 jerNota stadshart hoofdrapport def versie 23 jer
Nota stadshart hoofdrapport def versie 23 jer
Henk Terol
 
Inspiratierecepten Mediterraans Gezonder Eten
Inspiratierecepten Mediterraans Gezonder EtenInspiratierecepten Mediterraans Gezonder Eten
Inspiratierecepten Mediterraans Gezonder Eten
Henk Terol
 
Voorstel kerstgeschenken 2017
Voorstel kerstgeschenken 2017Voorstel kerstgeschenken 2017
Voorstel kerstgeschenken 2017
Henk Terol
 
Introduction Mediterranean Treasures
Introduction Mediterranean Treasures Introduction Mediterranean Treasures
Introduction Mediterranean Treasures
Henk Terol
 
Paladin presentation ess
Paladin presentation essPaladin presentation ess
Paladin presentation ess
Henk Terol
 
Creative fruitazijnen, uit Portugal
Creative fruitazijnen, uit PortugalCreative fruitazijnen, uit Portugal
Creative fruitazijnen, uit Portugal
Henk Terol
 
Creterra company presentation benelux
Creterra company presentation beneluxCreterra company presentation benelux
Creterra company presentation benelux
Henk Terol
 
Creterra leaflet
Creterra leafletCreterra leaflet
Creterra leafletHenk Terol
 
Poetree company presentation 2014
Poetree company presentation 2014Poetree company presentation 2014
Poetree company presentation 2014
Henk Terol
 
Press release madrid gourmet 2014 english
Press release madrid gourmet 2014 englishPress release madrid gourmet 2014 english
Press release madrid gourmet 2014 english
Henk Terol
 
Meia Douzia Presentation packs fruitjams
Meia Douzia Presentation packs fruitjamsMeia Douzia Presentation packs fruitjams
Meia Douzia Presentation packs fruitjamsHenk Terol
 
Creative Portugese Fruit Vinegars en reducties
Creative Portugese Fruit Vinegars en reductiesCreative Portugese Fruit Vinegars en reducties
Creative Portugese Fruit Vinegars en reducties
Henk Terol
 
Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.
Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.
Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.
Henk Terol
 
Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014
Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014
Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014
Henk Terol
 
About me 1 1 2014
About me 1 1 2014About me 1 1 2014
About me 1 1 2014
Henk Terol
 
Coming out of ambrosia lifestyle business event autumn
Coming out of ambrosia  lifestyle business event autumnComing out of ambrosia  lifestyle business event autumn
Coming out of ambrosia lifestyle business event autumn
Henk Terol
 
Story behind the brand v4.0
Story behind the brand v4.0Story behind the brand v4.0
Story behind the brand v4.0
Henk Terol
 
Ambrosia white paper mei 2012
Ambrosia white paper mei 2012Ambrosia white paper mei 2012
Ambrosia white paper mei 2012
Henk Terol
 
Ambrosia relaunch frans
Ambrosia relaunch fransAmbrosia relaunch frans
Ambrosia relaunch fransHenk Terol
 
Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)
Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)
Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)
Henk Terol
 

More from Henk Terol (20)

Nota stadshart hoofdrapport def versie 23 jer
Nota stadshart hoofdrapport def versie 23 jerNota stadshart hoofdrapport def versie 23 jer
Nota stadshart hoofdrapport def versie 23 jer
 
Inspiratierecepten Mediterraans Gezonder Eten
Inspiratierecepten Mediterraans Gezonder EtenInspiratierecepten Mediterraans Gezonder Eten
Inspiratierecepten Mediterraans Gezonder Eten
 
Voorstel kerstgeschenken 2017
Voorstel kerstgeschenken 2017Voorstel kerstgeschenken 2017
Voorstel kerstgeschenken 2017
 
Introduction Mediterranean Treasures
Introduction Mediterranean Treasures Introduction Mediterranean Treasures
Introduction Mediterranean Treasures
 
Paladin presentation ess
Paladin presentation essPaladin presentation ess
Paladin presentation ess
 
Creative fruitazijnen, uit Portugal
Creative fruitazijnen, uit PortugalCreative fruitazijnen, uit Portugal
Creative fruitazijnen, uit Portugal
 
Creterra company presentation benelux
Creterra company presentation beneluxCreterra company presentation benelux
Creterra company presentation benelux
 
Creterra leaflet
Creterra leafletCreterra leaflet
Creterra leaflet
 
Poetree company presentation 2014
Poetree company presentation 2014Poetree company presentation 2014
Poetree company presentation 2014
 
Press release madrid gourmet 2014 english
Press release madrid gourmet 2014 englishPress release madrid gourmet 2014 english
Press release madrid gourmet 2014 english
 
Meia Douzia Presentation packs fruitjams
Meia Douzia Presentation packs fruitjamsMeia Douzia Presentation packs fruitjams
Meia Douzia Presentation packs fruitjams
 
Creative Portugese Fruit Vinegars en reducties
Creative Portugese Fruit Vinegars en reductiesCreative Portugese Fruit Vinegars en reducties
Creative Portugese Fruit Vinegars en reducties
 
Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.
Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.
Acushla english presentation, in portfolio of Mediterranean Treasures.
 
Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014
Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014
Deliciously Dutch, export platform for Dutch food entrepreneurs, About Us 2014
 
About me 1 1 2014
About me 1 1 2014About me 1 1 2014
About me 1 1 2014
 
Coming out of ambrosia lifestyle business event autumn
Coming out of ambrosia  lifestyle business event autumnComing out of ambrosia  lifestyle business event autumn
Coming out of ambrosia lifestyle business event autumn
 
Story behind the brand v4.0
Story behind the brand v4.0Story behind the brand v4.0
Story behind the brand v4.0
 
Ambrosia white paper mei 2012
Ambrosia white paper mei 2012Ambrosia white paper mei 2012
Ambrosia white paper mei 2012
 
Ambrosia relaunch frans
Ambrosia relaunch fransAmbrosia relaunch frans
Ambrosia relaunch frans
 
Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)
Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)
Relaunch ambrosia engels maart 2012 (2)
 

Recently uploaded

NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
BBPMedia1
 

Recently uploaded (8)

NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
 

Trends in export 2012

 • 2. Trends in Export 2012 Een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en exportorganisatie Fenedex 1
 • 3. Trends in Expor t 2012 Trends in Expor t 2012 Index Index Belangrijkste resultaten Trends in Export 2012 5 1 Inleiding 7 2 Kenmerken exporteurs 9 3 Exportontwikkelingen 15 4 Exportbestemmingen 23 5 Nederlandse maakindustrie 33 6 Betalingscondities en financiering 37 7 Go East or stay West? Waar ligt de exportgroei? 43 2 3
 • 4. Trends in Expor t 2012 Trends in Expor t 2012 Belangrijkste resultaten Trends in Expor t 2012 Belangrijkste resultaten Trends in Export 2012 Hoe heeft de export zich ontwikkeld in 2011 en wat zijn de verwachtingen van Nederlandse ondernemers voor de export in 2012? Heeft de huidige crisis effect op exporterende bedrijven en zo ja, in welke mate? Blijft Nederland exporteren naar de traditionele landen binnen Europa of worden nieuwe groeimarkten betreden? Het jaarlijkse onder- zoek Trends in Export geeft hierop de antwoorden en fungeert tevens als barometer voor 2012. Een ding is zeker: de export is en blijft een belangrijke katalysator voor het Nederlandse bedrijfsleven. Verwachting exportgroei 2011 De groei van de exportomzet in 2011 is met 10% iets achtergebleven bij de bijna waargemaakt verwachtingen. Waar exporteurs vorig jaar gemiddeld een omzetstijging in de export van 12% voorzagen, werd daadwerkelijk een groei van 10% gerealiseerd. Het CBS laat met 9% een iets lager percentage zien. Voor 2012 zijn Nederlandse exporteurs met een gemiddelde groeiverwachting van 7% wat voorzichtiger, maar wel veel positiever gestemd dan het CPB, dat een prognose van 3,75% geeft. Sector chemie en farmacie Net als vorig jaar kon de chemische en farmaceutische industrie een hoog groei- blijft het goed doen percentage met dubbele cijfers noteren: 18% (versus 16% in 2010). Exporteurs van consumentenartikelen moesten een daling van 2% incasseren. Voor 2012 zijn de verwachtingen voor de sector chemie met een enkel groeicijfer, te weten 7%, wat gematigder. Vertrouwen neemt af De onzekere economische situatie wordt weerspiegeld in het cijfer waarmee exporteurs hun vertrouwen uitdrukken. Op een schaal van 1 tot 10 is dit cijfer na een oplopende reeks gedaald van een 6,6 vorig jaar naar een 6,0 voor 2012. Top 5 exportbestemmingen vrijwel 66% van de totale uitvoerwaarde wordt behaald in landen binnen Europa. onveranderd Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje blijven onze belangrijkste handelspartners. Ten opzichte van 2011 zijn alleen Frankrijk (vorig jaar plaats 4) en het Verenigd Koninkrijk (vorig jaar plaats 3) van plaats verwisseld, maar de verschillen zijn minimaal. Enorm potentieel van € 16 miljard Met bijna € 100 miljard aan uitvoerwaarde is Duitsland onze belangrijkste in buurland Duitsland handelspartner. Maar desgevraagd geeft liefst 56% van de Nederlandse exporteurs aan dat zij hun omzet in Duitsland nog verder denken te kunnen vergroten en dat met gemiddeld 30%. Iets minder dan een vijfde van de respondenten verwacht niet nog meer afzet te kunnen genereren bij onze oosterburen. Effect crisis PIGS-landen De slechte economische situatie in Zuid-Europa is geen aanleiding om niet meer naar landen als Griekenland, Spanje en Italië te exporteren. Verder lijken de lage groeiverwachtingen voor heel Europa niet automatisch een extra stimulans te zijn om buiten de Europese grenzen te kijken naar andere exportmogelijkheden (40% is wel geneigd dit te doen, versus 44% niet). Groei in opkomende markten Naast de grote groeimogelijkheden in Duitsland zien de respondenten ook mogelijkheden in opkomende markten. 38% van hen vindt dat Nederland niet genoeg profiteert van de kansen die daar liggen. Exporteurs geven aan dat 4 5
 • 5. Trends in Expor t 2012 Belangrijkste resultaten Trends in Expor t 2012 Trends in Expor t 2012 Inleiding 1 Inleiding het moeilijk is om een goede lokale partner te vinden (50%) en ook menen de Het zijn bijzondere tijden voor de Nederlandse export. Aan de ene kant weten we respondenten dat deze markten onvoldoende toegankelijk zijn (39%). Nieuwe inmiddels vanuit de CBS-rapportage dat 2011 met een groei van negen procent markten en dan met name in Azië worden minder snel betreden dan verwacht zou van de export zonder meer bijgeschreven kan worden als een goed jaar. Aan de worden gezien hun toenemende rol in de wereldeconomie. Buiten Azië worden andere kant gaat er geen dag voorbij of we worden in de media geconfronteerd Latijns-Amerika en het Midden-Oosten als veelbelovende markten gezien. met de enorme economische problemen in de wereld. Hoe dit speciaal voor de export te duiden, is nu precies onderwerp van het nieuwste onderzoeksrapport Buiten Europa vooral India Hoewel slechts 32% van de respondenten verwachtte nieuwe markten te gaan Trends in Export uitgevoerd door Fenedex en Atradius, alweer voor het veertiende als nieuwe exportmarkt in trek betreden in 2011, heeft maar liefst 47% dit daadwerkelijk gedaan. India valt jaar op rij. daarbij op als nieuwe exportbestemming (genoemd door 11%). Na Rusland (9%) wordt ook Turkije (8%) vaak genoemd als nieuw gerealiseerde markt. Voor 2012 Terugkijkend laat het jaar 2011 in feite twee geheel verschillende gezichten zien. blijven de BRIC-landen onverminderd populair als markten die exporteurs als nieuw Waren de groeicijfers in de eerste vijf maanden nog spectaculair hoog, in de tweede afzetgebied denken binnen te gaan, met Brazilië, India en Rusland gezamenlijk aan helft van het jaar was het duidelijk dat de groei van de export ernstig vertraagde. top (elk 9%). Opvallend genoeg vertoonden de cijfers van de export naar landen buiten Europa in dit tweede deel van het jaar een nog negatiever beeld dan de cijfers voor markten Meer wederuitvoer Het percentage wederuitvoer versus export van eigen producten is tussen 2004 binnen Europa. In een aantal maanden was er zelfs sprake van krimp van de export en 2011 bijna verdubbeld, van 17% tot 33%. Het percentage respondenten dat naar landen buiten de EU, hoewel over het totaal genomen in alle maanden van zijn producten (gedeeltelijk) in het buitenland produceert ligt net als in eerdere 2011 nog steeds een groei kon worden opgetekend. jaren rond de 41%. De verwachting is dat dit in de komende jaren niet wezenlijk zal veranderen. Het land dat het meest in trek is voor externe productie blijft China (13%). Als we kijken naar de belangrijkste uitkomsten van het voor u liggende rapport dan moet allereerst worden opgemerkt dat de respondenten behoorlijk positief Exporteurs scherp op betalingscondities Iets meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan strikter te zijn zijn wat betreft de verwachtingen voor 2012. Dit is des te opvallender als we de geworden met betalingen. Dit is wel minder dan in 2010 toen dit percentage 65% groeiverwachtingen in Europa bekijken (krimp in Nederland en zelfs in de gehele bedroeg. Exporteurs geven aan vertrouwen te hebben in hun bestaande klanten. Eurozone met vanzelfsprekend het zwaartepunt van de krimp in Zuid-Europa) en Waar dat vertrouwen er niet is, gebruiken exporteurs vooral vooruitbetaling (bijna zeer bescheiden groeipercentages van het bbp in de rest van de wereld. Hiermee twee derde) om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s. Ook is een stijging in het in lijn is wel de duidelijke daling van de vertrouwensbarometer. Tegelijkertijd wordt gebruik van exportkredietverzekering waar te nemen. Bart Jan Koopman door de respondenten nog steeds een groot onbenut exportpotentieel naar ons Directeur Fenedex buurland Duitsland vastgesteld. Verantwoording In totaal zijn circa 3.900 vragenlijsten verstuurd naar leden en klanten van Fenedex en Atradius. Hiervan zijn 422 vragenlijsten retour ontvangen, waarvan Het onderzoek constateert tevens een stapsgewijze verdere groei van de export 410 vragenlijsten volledig waren ingevuld, ofwel een respons van ruim 10%. naar de zogeheten BRIC-landen. Azië en Zuid-Amerika blijven de trekkers van de De vragenlijsten zijn in de periode van december 2011 tot en met januari 2012 wereldeconomie en Rusland, Brazilië en India blijken opnieuw favoriet als nieuwe ingevuld. Gemiddeld hebben de respondenten 150 medewerkers in dienst, exportbestemming in 2012. Verplaatsing van de productie naar het buitenland waarvan 14 exportmedewerkers. De respondenten hebben gemiddeld 30 jaar is net als de laatste jaren geen wezenlijk thema. Wat wel zorgen baart is vanzelf- exportervaring en exporteren naar 27 landen. sprekend de nog steeds (te) grote afhankelijkheid van de export naar bestemmingen binnen Europa. Dankwoord Wij spreken onze dank uit aan het NCH en KVK Gooi-, Eem- en Flevoland voor het onder de aandacht brengen van ons onderzoek. Zo geeft het rapport ook dit jaar weer een heldere inkijk in de achtergronden en samenstelling van de Nederlandse export en de daarbij behorende verwachtingen van deze zo belangrijke sector van de Nederlandse economie! Bert Bruning Directeur Atradius Het is ons een bijzonder genoegen het rapport aan u te presenteren. 6 7
 • 6. Trends in Expor t 2012 Trends in Expor t 2012 Kenmerken expor teurs 2 Kenmerken exporteurs In dit hoofdstuk lichten wij de achtergrondkenmerken van de respondenten toe. In onderstaande grafiek staat de verdeling van de respons van dit onderzoek naar branche weergegeven. Zoals ook uit eerdere Trends in Export onderzoeken is gebleken, zijn vrijwel alle sectoren vertegenwoordigd. Respons naar branche 14% Anders Metaal 14% 1% Glas, aardewerk, cement 1% Financiële Machines 13% dienstverlening 1% Verpakkingen Land, tuinbouw-, 8% en visserij 1% Papier en hout 2% Overige Voeding, drank 8% dienstverlening en tabak 2% Energie 2% Medische Chemie en farmacie 8% apparaten en instrumenten Overige 5% 2% Logistieke consumentenartikelen dienstverlening Rubber en kunststof 5% 3% Textiel, leder, kleding en schoeisel Elektronica en elektrotechniek 4% 3% Transportmiddelen en transportmaterieel Bouwproducten 4% De grootste sectoren zijn de metaalsector (14% van de respondenten) en de machine-industrie (13%). Hierna volgen de land-, tuinbouw en visserij (8%), de voedingsmiddelenindustrie (8%) en de chemie en farmacie (8%). In de categorie ‘anders' noemen de respondenten uiteenlopende producten en sectoren zoals diervoeder, automotive producten en milieutechnologie. Verder vallen de infrastructurele bedrijven, leveranciers aan de watersector en de technische groothandel die de enquête hebben beantwoord hieronder, net als de bedrijven die in meerdere sectoren actief zijn. 8 9
 • 7. Trends in Expor t 2012 Kenmerken expor teurs Trends in Expor t 2012 Kenmerken expor teurs Lichte toename zakelijke dienstverlening Onderstaande grafiek laat zien dat ruim de helft van de respondenten (51%) Exportomzet vanuit Nederland producent is. Ruim een derde (38%) is handelaar, en 10% is actief in dienstverle- 2% meer dan € 500 miljoen minder dan € 0,5 miljoen 10% ning. Ten opzichte van de onderzoeksresultaten in voorgaande jaren is de omvang 1% € 250 - € 500 miljoen van de groep bedrijven in de dienstverlening iets gegroeid. 2% € 150 - € 250 miljoen € 0,5 - € 2,5 miljoen 20% Respons naar aard van de onderneming 4% € 80 - € 150 miljoen 5% € 40 - € 80 miljoen Producent: 51% Handelaar: 38% Dienstverlener: 10% Anders: 1% 12% € 20 - € 40 miljoen € 2,5 - € 5 miljoen 15% MKB domineert In de volgende grafieken is de verdeling van de respondenten naar omzet en naar 15% € 10 - € 20 miljoen exportomzet weergegeven. De gelijkmatige spreiding over de diverse omzetklassen is opvallend. 55% van de respondenten heeft een totale omzet die ligt tussen de € 5 - € 10 miljoen 15% € 5 en € 80 miljoen, circa 30% van de respondenten heeft een lagere omzet en circa 15% heeft een hogere omzet. Van alle respondenten heeft 75% een exportomzet onder de € 20 miljoen en Gemiddeld 60% van totale omzet De respondenten geven aan dat gemiddeld 60% van hun totale omzet voortkomt 87% heeft een exportomzet die onder de € 40 miljoen ligt. Dit is in lijn met is exportomzet uit export. Dit percentage exportomzet van de totale omzet stijgt naarmate de eerdere jaren. omzet van de onderneming groter wordt. Zo haalt de groep bedrijven met een omzet tot € 10 miljoen tussen de 50% en 60% van hun omzet uit export, terwijl Respons naar omzetklasse bedrijven met een omzet van € 10 miljoen tot € 250 miljoen tussen de 60% en 75% van hun omzet uit export halen. 3% meer dan € 500 miljoen minder dan € 0,5 miljoen 5% Percentage export per omzetklasse 2% € 250 - € 500 miljoen 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% € 150 - € 250 miljoen € 0,5 - € 2,5 miljoen 10% 6% € 80 - € 150 miljoen Minder dan € 0,5 miljoen (58%) 8% € 40 - € 80 miljoen € 0,5 - € 2,5 miljoen (55%) € 2,5 - € 5 miljoen 16% 17% € 20 - € 40 miljoen € 2,5 - € 5 miljoen (53%) € 5 - € 10 miljoen (55%) 17% € 10 - € 20 miljoen € 5 - € 10 miljoen 13% € 10 - € 20 miljoen (64%) € 20 - € 40 miljoen (65%) € 40 - € 80 miljoen (63%) € 80 - € 150 miljoen (73%) € 150 - € 250 miljoen (68%) € 250 - € 500 miljoen (56%) Gemiddeld % export (60%) 10 11
 • 8. Trends in Expor t 2012 Kenmerken expor teurs Trends in Expor t 2012 Kenmerken expor teurs Tweederde exportomzet gerealiseerd De respondenten hebben gemiddeld 30 jaar exportervaring en exporteren naar Distributiekanalen buitenland binnen Europa, eenderde daarbuiten 27 landen. Dit bevestigt het beeld dat de respondenten veelal (zeer) ervaren 4% Nee, anders Direct/eigen personeel 40% exporteurs en internationaal opererende ondernemingen zijn. Gemiddeld wordt 66% van de exportomzet gerealiseerd in de Europese Unie en 34% op daarbuiten gelegen markten. 17% Ja, met agenten Ook het CBS heeft cijfers voor 2011 over de verdeling van de totale Nederlandse export. Deze laten zien dat 75% van de uitvoerwaarde export naar EU-landen betreft. De responsgroep van het onderzoek behaalt dus een iets groter aandeel van hun export op markten die verder van huis liggen. In onderstaande grafiek is deze verhouding nog uitgesplitst per omzetklasse. Ja, zowel met 20% agenten als Verhouding export binnen/buiten EU per omzetklasse 19% Ja, met distributeurs met distributeurs 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Minder dan € 0,5 miljoen 69% 31% Grote mate van internationalisatie Een zeer fors deel van de respondenten (44%) heeft eigen vestigingen in het € 0,5 - € 2,5 miljoen 66% 34% buitenland. Gemiddeld zijn dat er zeven. € 2,5 - € 5 miljoen 74% 26% Eigen vestiging in het buitenland € 5 - € 10 miljoen 69% 31% € 10 - € 20 miljoen Eigen vestiging buitenland (44%) Geen eigen vestiging buitenland (56%) 61% 39% € 20 - € 40 miljoen 64% 36% Meeste vestigingen in Duitsland en Van de respondenten met buitenlandse vestigingen heeft 33% een vestiging in € 40 - € 80 miljoen Verenigd Koninkrijk, ook toenemend Duitsland, 29% heeft een vestiging in het Verenigd Koninkrijk en 25% in Frankrijk. 64% 36% aantal in China Buiten de Europese Unie zijn de Verenigde Staten het land waar de meeste € 80 - € 150 miljoen 65% 35% respondenten een vestiging hebben, namelijk 24%. Reeds 21% van de respondenten € 150 - € 250 miljoen (vorig jaar 18%) heeft een vestiging in China. Dit is inmiddels al een iets grotere 61% 39% groep bedrijven dan de bedrijven met een eigen vestiging in België (18%). De Meer dan € 250 miljoen groep bedrijven met een vestiging in Spanje is kleiner geworden. Italië stond vorig 56% 44% jaar als negende op deze landenlijst, dit jaar neemt zij de achttiende plaats in Gemiddelde verhouding 66% 34% (4% van de respondenten heeft daar een eigen vestiging). Nieuw in deze top 10 is India. Vorig jaar stond dit land nog op plaats elf. Dit jaar staat daar Brazilië Binnen EU Buiten EU (6% van de respondenten heeft er een eigen vestiging). 40% exporteurs bewerkt markten In de volgende grafiek is te zien via welke distributiekanalen de respondenten Top 10 buitenlandse vestigingen 2011 rechtstreeks de buitenlandse markten bewerken. Ruim een derde van de respondenten (40%) zet hiervoor eigen personeel in en bewerkt buitenlandse markten dus rechtstreeks, 20% werkt zowel via distributeurs als via handelsagenten, 19% uitsluitend via distributeurs en 17% uitsluitend via handelsagenten. Het aantal respondenten dat aangeeft de verkoop online te doen is nog zeer minimaal. Uit de meerdere keuzes 33% 29% 25% 24% 21% 18% 12% 11% 10% 7% Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Verenigde Staten China België Polen Spanje Rusland India die de bedrijven hierbij hebben aangegeven blijkt dat zij afhankelijk van het desbetreffende land de marktbewerking en distributiestrategie bepalen. 12 13
 • 9. Trends in Expor t 2012 Trends in Expor t 2012 Expor tontwikkelingen 3 Exportontwikkelingen Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer in exportomzet over de jaren 2008 tot en met 2012. We vragen de respondenten jaarlijks of de exportomzet in het afgelopen jaar gestegen, gedaald of gelijk gebleven is. Ook vragen we naar de exportverwachtingen voor het lopende jaar. De grafiek geeft de verdeling weer van respondenten die aangeven een stijgende, dalende of gelijk blijvende exportomzet te ervaren, afgezet tegen de eerder afgegeven verwachtingen. Ontwikkeling exportomzet in de periode 2008-2012 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 t.o.v. 2011 Verwachting 2011 t.o.v. 2010 Resultaat Verwachting 2010 t.o.v. 2009 Resultaat Verwachting 2009 t.o.v. 2008 Resultaat Verwachting 2008 t.o.v. 2007 Resultaat Verwachting Stijging Gelijk Daling Resultaten 2011 niet voor alle De positieve verwachting die exporteurs hadden voor het jaar 2011 is niet voor exporteurs zo rooskleurig als gedacht alle bedrijven uitgekomen. Begin 2011 verwachtte 73% van de respondenten een stijging van de exportomzet te realiseren. Achteraf blijkt dat 59% van de responden- ten daadwerkelijk een stijgende exportomzet heeft waargemaakt. Ook de groep bedrijven die met een daling van de exportomzet te maken hadden in 2011 (10%) is groter dan de groep respondenten die dit aan het begin van het jaar verwachtte (2%). Verwachtingen voor 2012 getemperd Alhoewel meer dan de helft van de respondenten (57%) verwacht dat hun optimistisch exportomzet zal stijgen in 2012, zijn de verwachtingen toch minder positief dan vorig jaar. Zoals hierboven aangegeven verwachtte toen 73% een stijging van de exportomzet. Ook is er een grotere groep bedrijven die een daling van de export- omzet verwacht (7% voor 2012 ten opzichte van 2% voor 2011). De verwachtingen voor 2012 zijn dus duidelijk minder hooggespannen dan een jaar geleden. 14 15
 • 10. Trends in Expor t 2012 Expor tontwikkelingen Trends in Expor t 2012 Expor tontwikkelingen Exportgroei door meer orders van klanten De respondenten die in 2011 een stijging in hun exportomzet hadden (59%) is Economische crisis nog steeds voelbaar Bij 10% van de respondenten is de exportomzet in 2011 gedaald ten opzichte en uitbreiden met nieuwe exportmarkten gevraagd naar de reden van deze stijging. Door de meeste respondenten (73%) voor een deel van de bedrijven van 2010. Net als de vorige twee jaren is de meest genoemde reden hiervoor nog wordt aangegeven dat een toename van de orders van (bestaande) klanten de steeds de economische crisis (68%) gevolgd door de daling van omzet op de belangrijkste reden is. Uitbreiding van nieuwe exportmarkten en verhoogde belangrijkste exportmarkten (44%). Deze percentages liggen wel ieder jaar lager verkoopinspanningen worden genoemd door respectievelijk 63% en 61%. De dan het voorgaande jaar. De toename van concurrentie was voor 20% van de vorige twee jaren waren dit ook de belangrijkste drie redenen. Duidelijk meer respondenten een oorzaak van de omzetdaling, een beduidend hoger percentage respondenten hebben verbeterde producten of diensten als reden van de omzet- dan in de afgelopen jaren het geval was. stijging aangegeven (41% in 2011 ten opzichte van 25% in 2010). Wat verder opvalt is de nog steeds relatief gunstige economische situatie op exportmarkten Reden daling exportomzet 2007 - 2011 (39% van de respondenten geeft dit aan). Frappant is ook dat ondanks de zeer 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% forse prijsstijgingen van grondstoffen slechts 20% van de bedrijven aangeeft dat een stijging van de verkoopprijs een reden van de omzetstijging was. Gevolgen van economische recessie 68% Reden stijging exportomzet 2007 - 2011 Daling omzet op onze belangrijkste exportmarkt(en) 44% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meer orders van klanten Toename concurrentie 73% 20% Uitbreiden met nieuwe exportmarkten Minder verkoop door stijgende grondstofprijzen 63% 17% Verhoogde verkoopinspanningen Minder verkoopinspanningen 61% 10% Verbeterde producten of diensten en/of breder productassortiment Euro-dollar verhouding 41% 5% Oprichting eigen productievestiging in het buitenland Gunstige economische situatie op exportmarkten 39% 2% 2011 Anders 2010 Stijging verkoopprijs 17% 2009 20% 2008 2007 Verbeterde verkoop door oprichting eigen verkoopvestiging 9% Euro-dollar verhouding 8% 2011 Anders 2010 3% 2009 2008 2007 16 17
 • 11. Trends in Expor t 2012 Expor tontwikkelingen Trends in Expor t 2012 Expor tontwikkelingen Goed exportjaar 2011, verwachting 2012 Aan het begin van 2011 werd een stijging van de exportomzet verwacht van Topsector chemie deed het goed in 2011 De resultaten over 2010 en 2011 en de verwachtingen voor 2012 zijn in onder- nog steeds positief met 7% exportgroei gemiddeld 12%. Het gemiddelde groeipercentage dat door de respondenten staande grafiek uitgesplitst naar branche. Hierbij is in verband met de betrouw- gerealiseerd werd in 2011 lag daar iets onder, te weten 10%. Dit ligt zeer dicht baarheid van de gegevens alleen gekeken naar de branches waarin een substanti- tegen de CBS-cijfers tot nu toe aan, die een groei van 9% over 2011 rapporteren. eel aantal respondenten actief is. Deze grafiek geeft een gevarieerd beeld van de Voor 2012 verwachten Nederlandse exporteurs weliswaar een lagere export- exportresultaten en verwachtingen. De sector chemie en farmacie toonde in 2011 omzetstijging te kunnen realiseren, maar nog steeds een mooie gemiddelde groei de grootste exportomzetstijging. De respondenten uit deze branche rapporteerden van 7%. Deze groeiverwachting ligt op nagenoeg hetzelfde niveau als begin 2010, een gemiddelde exportomzetstijging van 18%. Ook in 2010 was het resultaat toen Nederland herstellende was van de zware crisis. Dit groeicijfer voor 2012 is voor de chemie en farmacie zeer positief (16% exportgroei). De verwachting voor veel positiever dan de prognoses voor de toename van de wereldhandel en wordt 2012 is wel beduidend lager: de sector verwacht een gemiddelde groei van 7% te eveneens fors lager ingeschat door het CPB (3,75%). behalen. Opvallend is de daling van de exportomzet van gemiddeld 2% in 2011 bij exporteurs van consumentenartikelen. Verandering exportomzet 2008 - 2012 Verandering exportomzet per branche 2011 t.o.v. 2010 - 2% - 1% - 2% - 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 20% 2012 t.o.v. 2011 (Verwachting 7%) 2011 t.o.v. 2010 10% (Verwachting 12%) 18% 2010 t.o.v. 2009 13% (Verwachting 8%) 16% 2009 t.o.v. 2008 -4% (Verwachting 0%) 14% 2008 t.o.v. 2007 6% (Verwachting 4%) 12% Gerealiseerde % groei exportomzet Verwachting % groei exportomzet 10% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% Overige consumentenartikelen Elektronica en elektrotechniek 5% 5% Land-, tuinbouw en visserij Voeding, drank en tabak 4% Rubber en kunststof Chemie en farmacie Overige branches Bouwproducten 2% Machines Metaal 0% 2012 (verwachting) 2011 2010 2% 18 19
 • 12. Trends in Expor t 2012 Expor tontwikkelingen Trends in Expor t 2012 Expor tontwikkelingen Afnemend vertrouwen Sinds 2009 vragen we exporteurs ook hun vertrouwen in het wereldwijde Vinden lokale partner blijft meest In onderstaande grafiek is te zien wat exporteurs als de belangrijkste knelpunten economische klimaat uit te drukken in een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het kritieke succesfactor voor de export ervaren. Veruit het meest genoemde knelpunt is het vinden van minste vertrouwen aangeeft en 10 het meeste vertrouwen. Het gemiddelde een goede lokale partner: 53% van de respondenten geeft dit aan. Van de ‘exporteursvertrouwen’ komt dit jaar uit op een 6,0. Na een aantal jaren van respondenten ervaart 36% de betalingsrisico's als belangrijk knelpunt. Meest toenemend vertrouwen (oplopend van een 5,6 tot een 6,6 vorig jaar) zien we opvallend is de serie van punten waar buitenlandse overheden veel invloed op nu dus weer een dalend vertrouwen in de economie. hebben, zoals wet- en regelgeving, invoerbelemmeringen, oneerlijke concurrentie en verkapte regels over standaarden. Gebrek aan financieringsmogelijkheden Nederlandse exporteursvertrouwen verdwijnt als knelpunt meer naar de achtergrond. 10 10 10 10 Belangrijke knelpunten voor de export 2011 - 2012 9 9 9 9 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 8 8 8 Het vinden van een goede lokale partner (53%) 7 7 7 7 6,1 6,6 6,0 6 5,6 6 6 6 Betalingsrisico’s (36%) 5 5 5 5 Wet- en regelgeving vanuit overheid (28%) 4 4 4 4 3 3 3 3 Invoerbelemmeringen (27%) 2 2 2 2 1 1 1 1 Marktkennis (26%) 0 0 0 0 Oneerlijke concurrentie vanuit andere landen (19%) 2009 2010 2011 2012 Lokale producteisen (technische regels en standaarden) (17%) Corruptie (16%) Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel (14%) Onvoldoende financieringsfaciliteiten (13%) Niet goed functionerende douane (12%) Onvoldoende talenkennis (meer dan alleen Engels) (8%) Hoogte van kosten voor het afdekken van risico’s (6%) Kwaliteit Nederlands (export)onderwijs (2%) Anders (9%) 2012 2011 20 21
 • 13. Trends in Expor t 2012 Trends in Expor t 2012 Expor tbestemmingen 4 Exportbestemmingen In onderstaande grafiek zijn de landen binnen de Europese Unie opgenomen, met het percentage respondenten die in 2010 en 2011 naar dat land exporteerden. Duitsland is van oudsher de belangrijkste handelspartner van Nederland. Voor 80% van de Nederlandse exporteurs is dit buurland een exportbestemming. België bezet met 77% zoals gebruikelijk de tweede plaats en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nemen traditiegetrouw nummer drie en vier voor hun rekening, met een klein verschil van 2%. Belangrijkste exportbestemmingen binnen EU 2010 -2011 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Duitsland (80%) België (77%) Frankrijk (67%) Verenigd Koninkrijk (65%) Spanje (57%) Polen (56%) Italië (55%) Denemarken (53%) Oostenrijk (50%) Zweden (48%) Tsjechië (43%) Finland (42%) Griekenland (40%) Portugal (39%) Ierland (39%) Roemenië (36%) Hongarije (36%) 2011 2010 22 23
 • 14. Trends in Expor t 2012 Expor tbestemmingen Trends in Expor t 2012 Expor tbestemmingen Polen stijgt in ranglijst exportmarkten De volgende tabel laat de meest populaire exportbestemmingen binnen de Belangrijkste exportbestemmingen buiten de EU 2010 - 2011 Europese Unie zien. De vijf belangrijkste exportmarkten voor Nederland zijn al 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jarenlang stabiel. Polen neemt voor het eerst een hogere positie in, namelijk de zesde plaats, en heeft daarbij Italië en Denemarken achter zich gelaten. Overigens Zwitserland (47%) zegt deze rangorde niets over de omvang van de export naar deze markten, Rusland (45%) uitsluitend over de hoeveelheid exporteurs die hier actief zijn. Noorwegen (43%) Turkije (40%) Ranking top 10 exportbestemmingen binnen de EU Verenigde Staten (39%) Ver. Arabische Emiraten (32%) Land 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 China (30%) Duitsland 1 1 1 1 1 1 1 Australië (29%) België 2 2 2 2 2 2 2 Oekraïne (29%) Frankrijk 3 4 4 4 3 3 3 India (28%) Verenigd Koninkrijk 4 3 3 3 4 4 4 Israël (27%) Spanje 5 5 5 6 6 5 6 Saoedi-Arabië (27%) Polen 6 8 8 8 7 8 8 Zuid-Afrika (27%) Italië 7 6 6 5 5 6 5 Canada (26%) Denemarken 8 7 7 7 8 7 7 Oostenrijk 9 9 9 9/10 9/10 11 13 Japan (24%) Zweden 10 10 10 9/10 9/10 9 9 Egypte (24%) Brazilië (23%) Singapore (21%) Turkije, Oekraïne en India voor meer In de volgende grafiek zijn de belangrijkste exportmarkten buiten de Europese Maleisië (20%) bedrijven een belangrijke exportmarkt Unie opgenomen, met het percentage van respondenten die naar dat land Zuid-Korea (19%) geëxporteerd hebben in 2011 en 2010. Indonesië (18%) Thailand (18%) Sinds 2009 is van alle landen buiten de EU Zwitserland het land waar de meeste Taiwan (17%) bedrijven naartoe exporteren (47%). Rusland staat sinds datzelfde jaar op de Iran (17%) tweede plaats. De Verenigde Staten hebben dit jaar weer een positie verloren en Koeweit (16%) zijn nu weggezakt naar de vijfde positie. Turkije heeft de vierde plaats overgeno- Marokko (16%) men. Het verschil tussen deze landen is echter wel zeer klein. De Oekraïne, twee Vietnam (16%) jaar afwezig in de top 10, is dit jaar weer terug op de negende plaats. India kwam Mexico (15%) eerder nog niet voor in dit overzicht van belangrijke exportbestemmingen, maar sluit dit jaar de top 10 af. Brazilië komt niet voor in de top 10; dit land staat op 2011 2010 plaats 17. Opvallend is het belang van het Midden-Oosten voor Nederlandse exporteurs. Turkije (4), de Verenigde Arabische Emiraten (6), Israël (11), Saoedi-Arabië (12) en Egypte (16) vallen alle binnen de top 20 van belangrijke exportmarkten. 24 25