SlideShare a Scribd company logo
‫کشور؛‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫گشایش‬
‫دولت‬‫تجاری‬‫اهداف‬‫تحقق‬‫ساز‬‫زمینه‬
‫شرق‬‫محور‬‫در‬
‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫مشارکت‬
‫چابهار‬‫بهشتی‬‫شهید‬‫بندر‬‫تجهیز‬‫در‬
‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬ ‫ماهنامه‬
‫‌های‬‫ق‬‫اتا‬‫با‬‫همکاری‬‫برای‬‫آمادگی‬‫اعالم‬
‫بازرگانی‬‫مشترک‬
‫کاشان‬‫در‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫باجه‬‫افتتاح‬
‫بانکی‬‫تسهیالت‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫سپرد‬‫سود‬‫نرخ‬‫آخرین‬
‫سازمان‬‫اخالقی‬‫جو‬‫بر‬‫موثر‬‫عوامل‬
94 ‫خرداد‬،‫هفدهم‬‫سال‬-122‫شماره‬
‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫سوی‬‫از‬‫تسهیالت‬‫ارایه‬‫با‬
‫کشور‬‫شمال‬‫نیاز‬‫مورد‬‫برق‬
‫ترکیبی‬‫سیکل‬‫نیروگاه‬‫در‬
‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬"‫سر‬‫"پره‬
:‫‌خوانید‬‫ی‬‫م‬‫شماره‬‫این‬‫در‬
TOSE E SADERAT 122 SMALL
‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫ماهنامه‬
‫صورت‬‫به‬‫فقط‬،‫صادرات‬‫توسعه‬‫نرشیه‬
‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫منترش‬‫الکرتونیک‬
‫هفدهم‬ ‫سال‬ -122 ‫شماره‬
1394 ‫خرداد‬
‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ :‫امتیاز‬ ‫صاحب‬
‫‌پور‬‫ف‬‫اشر‬ ‫محسن‬ ‫دکتر‬ :‫مسئول‬ ‫مدیر‬
‫امامی‬ ‫حسین‬ ‫دکتر‬ :‫سردبیر‬
‫خلیلی‬ ‫رحمانی‬ ‫اجرایی:محمود‬ ‫دبیر‬
‫امیراصالنی‬ ‫آیدا‬ :‫تولید‬ ‫مجری‬
‫آزاد‬ ‫‌جمال‬‫د‬‫محم‬ :‫آرا‬ ‫صفحه‬
،15 ‫خیابان‬ ‫نبش‬ ،‫احمدقصیر‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ :‫نشانی‬
‫اداره‬ ،19 ‫طبقه‬ ،‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ،44 ‫پالک‬
‫‌الملل‬‫ن‬‫بی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬
88703192 ‫و‬ 81921020 :‫تلفن‬
88703193 :‫نمابر‬
‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫نش��ریه‬ ‫از‬ ‫شماره‬ ‫این‬
‫ش��هید‬ ‫بندر‬ ‫تجهیز‬ ‫ط��رح‬ ‫موضوع‬ ‫ب��ه‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫اهمی��ت‬ ‫و‬ ‫چابه��ار‬ ‫بهش��تی‬
‫کش��ور‬ ‫ش��رق‬ ‫جنوب‬ ‫و‬ ‫ش��رق‬ ‫منطق��ه‬
.‫اس��ت‬‫پرداخته‬
:‫تارنما‬ ‫نشانی‬
www.edbi.ir
:‫الکترونیک‬ ‫پست‬
info@edbi.ir
.‫نیست‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬ ‫لزوما‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫‌شده‬‫ح‬‫طر‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫آراء‬
‫و‬ ‫نویسندگان‬ ،‫‌نظران‬‫ب‬‫صاح‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دیدگا‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫آماده‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬
.‫است‬ ‫کارشناسان‬
.‫است‬ ‫آزاد‬ ‫مقاالت‬ ‫کردن‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬
‫ارسال‬ ‫مطلب‬ ‫اصل‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫مقاالت‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تقاضا‬ ‫گرامی‬ ‫مترجمان‬ ‫از‬
.‫نمایند‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫فرستاده‬ ‫بازپس‬ ‫ارسالی‬ ‫مطالب‬
.‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫آزاد‬ ‫ماخذ‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫نشریه‬ ‫تصایر‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫نقل‬
‫کشور؛‬ ‫اقیانوسی‬ ‫بندر‬ ‫گشایش‬
‫در‬ ‫دولت‬ ‫تجاری‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫‌ساز‬‫ه‬‫زمین‬
6........................................ ‫شرق‬ ‫محور‬
‫یک‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫مشارکت‬
8 ........................‫چابهار‬ ‫شهیدبهشتی‬ ‫بندر‬
‫مکران؛‬ ‫منطـقــه‬
11 ...‫ایران‬ ‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬ ‫و‬ ‫جنوب‬ ‫توسعه‬ ‫کلید‬
16 ........ ‫ترانزیت‬ ‫زیرساخت‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬
‫‌بنیان‬‫ش‬‫دان‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫توسعه‬ ‫موانع‬ ‫باید‬
18 ....................... ‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬
‫توسعه‬ ،‫دولت‬ ‫اقتصادی‬ ‫‌گیری‬‫ت‬‫جه‬
‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫صادرات‬
21 .......................
‫دالر‬ ‫میلیون‬ 185 ‫اختصاص‬
‫قرقیزستان‬‫شمال-جنوب‬‫جاده‬‫احداث‬‫برای‬
26 .......................
30 ....‫سازمان‬ ‫اخالقی‬ ‫جو‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
‫بانکداری‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫اعتبارات‬ ‫مدیریت‬
32 ...................... ‫شرکتی‬
‫بیمارستان‬ ‫از‬ ‫کره‬ ‫بانک‬ ‫اگزیم‬ ‫حمایت‬
‫خارج‬ ‫در‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬ ‫سئول‬ ‫ملی‬ ‫دانشگاه‬
27 ....................... ‫کشور‬ ‫از‬
‫نیروگاه‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫شمال‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫برق‬
22...‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬"‫سر‬‫"پره‬‫ترکیبی‬‫سیکل‬
‫بازرگانی‬ ‫مشترک‬ ‫‌های‬‫ق‬‫اتا‬ ‫با‬ ‫همکاری‬
‫دارد‬ ‫همخوانی‬ ‌‫ک‬‫بان‬ ‫رسالت‬ ‫با‬
24 .......................
‫‌های‬‫ت‬‫ضرور‬ ‫از‬ ‫کاشان‬ ‫باجه‬ ‫افتتاح‬
‫بود‬ ‫شهرستان‬ ‫این‬ ‫اقتصادی‬
25 .......................
‫سرمقاله‬
‫ویژه‬ ‫پرونده‬
‎‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫دانش‬
‫اخبار‬
‫بانکها‬ ‫اگزیم‬ ‫اخبار‬
‫مدیریت‬
‫کتاب‬ ‫معرفی‬
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬
‫فهرست‬
‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬‫برای‬‫چین‬‫بانک‬‫اگزیم‬‫تالش‬
26 ....................... ‫‌سازی‬‫ی‬‫کشت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬
4
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬5
‫دچار‬ ‫‌دانم‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫این‬ :‫فرمودند‬ ‫مجلس‬ ‫نمایندگان‬ ‫دیدار‬ ‫در‬ ‫انقالب‬ ‫‌رهبر‬
‫را‬‫عالج‬‫راه‬‫داشته؛‬‫تأثیر‬‫منابع‬‫کمبود‬‫در‬‫هم‬‫تحریم‬‫و‬‫هستیم‬‫منابع‬‫کمبود‬
‫‌بستی‬‫ن‬‫ب‬،‫کرد‬‫رعایت‬‫باید‬‫را‬‫‌ها‬‫ت‬‫اولوی‬.‫است‬‫‌جویی‬‫ه‬‫صرف‬‫‌حل‬‫ه‬‫را‬.‫کنید‬‫پیدا‬
‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬‫نباید‬‫منابع‬‫کمبود‬.‫نیست‬‫بازنشدنی‬‫گره‬‫منابع‬‫کمبود‬.‫ندارد‬‫وجود‬
‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫همزبانی‬ ‫مقاومتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫کار‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫استفاده‬ ‫داخل‬ ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫کنند‬ ‫باور‬ ‫همه‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫همدلی‬ ‫مشکل‬
‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫االن‬‫‌ای‬‫ه‬‫هست‬‫مساله‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫آسان‬‫‌ای‬‫ه‬‫هست‬‌‫ه‬‫مسال‬‫حل‬،‫شود‬
‫داخل‬‫اگر‬‫که‬‫هست‬‫دیگری‬ ‫مسایل‬‫هم‬‫‌ای‬‫ه‬‫هست‬‫از‬‫غیر‬‫است؛‬‫درآمده‬‫گره‬
.‫شد‬‫خواهد‬‫حل‬‫کنیم‬‫تقویت‬‫را‬
‫است‬‫‌جویی‬‫ه‬‫صرف‬‫‌حل‬‫ه‬‫را‬
‫پولشویی‬‫با‬‫مبارزه‬‫در‬‫ایران‬:‫گفتند‬‫وزیران‬‫هیات‬‫جلسه‬‫در‬‫جمهوری‬‫رییس‬
‫و‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جدی‬
‫خواهد‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫اهتمام‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مؤثر‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ ‫قانونی‬ ‫سازوکارهای‬
،‫معامالت‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫‌سازی‬‫ف‬‫شفا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫سیاست‬ ‫پرتو‬ ‫در‬ .‫داشت‬
.‫برود‬‫بین‬‫از‬‫پولشویی‬‫رشد‬‫‌های‬‫ه‬‫زمین‬
‫غیررسمی‬ ‫تجارت‬ ‫زمینه‬ ،‫ایران‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫‌های‬‫م‬‫تحری‬ ‫متأسفانه‬
.‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پولشویی‬ ‫توجیه‬ ‫برای‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تقویت‬ ‫را‬
‫را‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫بانکی‬ ‫سیستم‬
‫غیرقانونی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫برای‬‫و‬‫باشد‬‫مردم‬‫اطالعات‬‫محرم‬‫و‬‫نموده‬‫برقرار‬
.‫نماید‬‫سوءاستفاده‬‫پولشویی‬‫برای‬‫بانکی‬‫سیستم‬‫از‬‫نتواند‬‫هیچکس‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫‌گون‬‫ه‬‫ب‬،‫باشد‬‫ناامن‬‫‌شدت‬‫ه‬‫ب‬
‫پولشویی‬‫با‬‫مبارزه‬‫در‬‫ایران‬
‫است‬‫جدی‬
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬
‫کشور؛‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫گشایش‬
‫رشق‬‫محور‬‫در‬‫دولت‬‫تجاری‬‫اهداف‬‫تحقق‬‫‌ساز‬‫ه‬‫زمین‬
‫‌های‬‫ک‬‫بان‬‫وظایف‬‫جمله‬‫از‬‫ملی‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫در‬‫مش��ارکت‬
‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫که‬‫است‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫چون‬‫تخصصی‬
‫تامین‬‫حوزه‬‫در‬‫همواره‬‫غیرنفتی‬‫صادرات‬‫حامی‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬
.‫است‬‫شده‬‫حاضر‬‫‌هایی‬‫ح‬‫طر‬‫چنین‬‫مالی‬
‫‌های‬‫ت‬‫مزی‬‫دادن‬‫ق��رار‬‫نظر‬‫م��د‬‫با‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬
‫با‬‫همگامی‬‫و‬‫چابه��ار‬‫منطقه‬‫بالق��وه‬‫امکان��ات‬‫و‬‫بالفعل‬
‫بندر‬‫توسعه‬‫و‬‫تجهیز‬‫منظور‬‫به‬‫دولت‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫تحقق‬
‫پروژه‬‫این‬‫به‬‫تس��هیالت‬‫ارایه‬،‫بهشتی‬‫ش��هید‬‫اقیانوسی‬
.‫است‬‫داده‬‫قرار‬‫خود‬‫کار‬‫دستور‬‫در‬‫را‬‫ملی‬
‫جمهوری‬‫سبز‬‫بندر‬‫«اولین‬،»‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫«دروازه‬
‫که‬‫است‬‫عباراتی‬»‫کشور‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫«تنها‬‫و‬»‫اسالمی‬
.‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫‌کار‬‫ه‬‫ب‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬‫توصیف‬‫برای‬
‫در‬‫چابهار‬‫مهم‬‫بندر‬‫دومین‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬
‫و‬‫بازرگانی‬‫اهمی��ت‬‫از‬‫هند‬‫اقیانوس‬‫و‬‫عم��ان‬‫دریای‬‫کرانه‬
.‫است‬‫برخوردار‬‫‌ای‬‫ه‬‫‌العاد‬‫ق‬‫فو‬‫راهبردی‬
‫مهم‬‫بندر‬‫طریق‬‫از‬‫کش��ور‬‫اقتصاد‬‫توسعه‬‫نهفته‬‫ظرفیت‬
‫عمان‬‫دریای‬‫با‬‫س��احل‬‫کیلومتر‬315‫بودن‬‫دارا‬‫با‬‫چابهار‬
‫جنوبی‬‫مرزهای‬‫کل‬‫ششم‬‫یک‬‫حدود‬‫داشتتن‬‫اختیار‬‫در‬‫و‬
‫و‬‫بنادر‬‫س��ایر‬‫به‬‫نسبت‬‫چابهار‬‫امتیاز‬‫و‬‫س��ویی‬‫از‬‫کشور‬
‫واسطه‬‫بدون‬‫و‬‫مستقیم‬‫تماس‬‫‌دلیل‬‫ه‬‫ب‬‫فارس‬‫خلیج‬‫جزایر‬
‫‌بدیلی‬‫ی‬‫ب‬‫و‬‫خاص‬‫ش��رایط‬‫آزاد‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬‫با‬‫مکران‬‫سواحل‬
.‫است‬‫آورده‬‫فراهم‬‫منطقه‬‫این‬‫برای‬
‫کل‬‫مساحت‬‫دارای‬1388‫س��ال‬‫در‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬
‫و‬‫هکتار‬16‫بارانداز‬‫‌های‬‫ه‬‫محوط‬‫مساحت‬‫و‬‫هکتار‬240
‫و‬‫است‬‫بوده‬‫مترمربع‬‫هزار‬30‫مسقف‬‫انبارهای‬‫مساحت‬
‫برای‬‫‌ویژه‬‫ه‬‫ب‬‫آن‬‫بارگیری‬‫گنجایش‬‫افزایش‬‫و‬‫توسعه‬‫طرح‬
.‫است‬‫انجام‬‫دست‬‫در‬‫‌پیما‬‫س‬‫اقیانو‬‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬
‫برنامه‬‫با‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫ظرفیت‬‫ارتقای‬
‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫کشور‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫تنها‬‫عنوان‬‫با‬‫س��اله‬15
.‫گیرد‬‫عهده‬‫بر‬‫کشور‬‫سیاست‬‫و‬‫اقتصاد‬‫در‬‫مهمی‬‫نقش‬
‫از‬‫بیش‬‫امید‬‫و‬‫تدبیر‬‫دولت‬‫آمدن‬‫کار‬‫روی‬‫از‬‫پس‬‫مهم‬‫این‬
‫اقتصاد‬‫و‬‫تجارت‬‫عرصه‬‫سیاستگذاران‬‫توجه‬‫مورد‬‫پیش‬
.‫گرفت‬‫قرار‬
‫سیستان‬‫مانده‬‫مغفول‬‫و‬‫باال‬‫بس��یار‬‫ظرفیت‬‫از‬‫اس��تفاده‬
‫با‬‫تا‬‫داش��ت‬‫آن‬‫بر‬‫را‬‫دولت‬،‫عم��ان‬‫دریای‬‫و‬‫بلوچس��تان‬‫و‬
‫راس‬‫در‬‫را‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬‫توس��عه‬‫جدی‬‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬
57‫به‬‫نزدیک‬‫ک��ه‬‫جایی‬‫ت��ا‬‫دهد‬‫قرار‬‫خ��ود‬‫‌های‬‫ت‬‫اولوی‬
‫و‬‫رسیده‬‫پایان‬‫به‬‫بندر‬‫این‬‫نخس��ت‬‫توسعه‬‫طرح‬‫از‬‫درصد‬
.‫بردارد‬‫‌تر‬‫م‬‫محک‬‫را‬‫بعدی‬‫‌های‬‫م‬‫گا‬‫تا‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫آماده‬
‫از‬‫بیش‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫ظرفیت‬‫اس��ت‬‫قرار‬
‫بلندمدت‬‌‫ه‬‫برنام‬‫از‬‫نش��ان‬‫این‬‫ک��ه‬‫یابد‬‫افزایش‬‫برابر‬40
‫تخلیه‬‫ظرفیت‬‫حاضر‬‫حال‬‫در‬.‫است‬‫بندر‬‫این‬‫برای‬‫دولت‬
‫است‬‫سال‬‫در‬‫تن‬‫میلیون‬2/5‫حدود‬‫در‬‫چابهار‬‫بارگیری‬‫و‬
‫میلیون‬8‫به‬‫آن‬‫توسعه‬‫نخست‬‫فاز‬‫تکمیل‬‫با‬‫است‬‫بنا‬‫که‬
‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬‫ورود‬‫با‬‫آینده‬‫در‬‫اس��ت‬‫قرار‬‫رقم‬‫این‬.‫برسد‬‫تن‬
.‫شود‬‫تن‬‫میلیون‬80‫از‬‫بیش‬‫آن‬‫به‬‫تنی‬‫هزار‬300‫تا‬100
‫افق‬‫در‬‫بهشتی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫نهایی‬‫ظرفیت‬‫و‬‫مشخصات‬
‫به‬‫هکتار‬414‫در‬‫ت��ن‬‫میلیون‬82‫میزان‬‫به‬1404‫س��ال‬
‫فله‬‫و‬‫مایع‬‫فله‬،‫چندمنظوره‬،‫کانتینری‬‫اسکله‬32‫تعداد‬
.‫بود‬‫خواهد‬‫خشک‬
‫‌فر‬‫ی‬‫ساعد‬‫رضا‬‫مهندس‬
‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫اعتبارات‬‫مدیرامور‬
‫سرمقاله‬
6
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬7
‫از‬‫متداول‬‫ط��ور‬‫به‬‫عظیمی‬‫‌ه��ای‬‫ه‬‫پروژ‬‫چنی��ن‬‫گرچه‬
‫اما‬،‫‌ش��وند‬‫ی‬‫م‬‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬‫دولتی‬‫‌ای‬‫ه‬‫بودج‬‫‌های‬‫ف‬‫ردی‬
‫جز‬‫‌ها‬‫ک‬‫بان‬‫و‬‫مالی‬‫موسس��ات‬‫از‬‫تس��هیالت‬‫دریافت‬
.‫است‬‫ملی‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬‫رسیدن‬‫ثمر‬‫به‬‫الینفک‬
‫وارداتی‬‫و‬‫صادراتی‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرس��اخ‬‫توسعه‬‫در‬‫ورود‬
‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫از‬،‫است‬‫بنادر‬‫توسعه‬‫آنها‬‫از‬‫یکی‬‫که‬‫کشور‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫محسوب‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫ماموریتی‬
‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬‫تجهیز‬‫و‬‫اح��داث‬‫برای‬‫بانک‬‫این‬‫رو‬‫این‬‫از‬
‫اختصاص‬‫دالر‬‫میلیون‬334‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫شهید‬
‫یک‬‫فاز‬‫تجهیز‬‫و‬‫اجرا‬‫برای‬‫بانک‬‫مشارکت‬.‫است‬‫داده‬
‫توسعه‬‫صندوق‬‫منابع‬‫از‬‫که‬‫بوده‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تامین‬‫ملی‬
‫جمهوری‬‫رییس‬،‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫تاکید‬‫به‬‫توجه‬‫با‬
‫توجه‬‫و‬‫بنادر‬‫توسعه‬‫بر‬‫مبنی‬‫دولت‬‫جدی‬‫عزم‬‫و‬‫محترم‬
‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫کش��ور‬‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬‫توس��عه‬‫به‬‫بیشتر‬
‫در‬‫را‬‫موضوع‬‫این‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬،‫مکران‬‫ساحل‬
‫در‬‫کشور‬‫صادرات‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرس��اخ‬‫توسعه‬‫چارچوب‬
.‫است‬‫داده‬‫قرار‬‫خود‬‫حمایتی‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬‫اولویت‬
‫اس��تراتژیک‬‫بن��در‬‫ای��ن‬‫‌ده��د‬‫ی‬‫م‬‫نش��ان‬‫‌ها‬‫ی‬��‫بررس‬
‫کشورهای‬‫دسترسی‬‫راه‬‫‌ترین‬‫ه‬‫باصرف‬‫و‬‫‌ترین‬‫ک‬‫نزدی‬
،‫(افغانس��تان‬ ‫میان��ه‬ ‫آس��یای‬ ‫خش��کی‬ ‫محص��ور‬
‫قرقیزستان‬،‫تاجیکس��تان‬،‫ازبکس��تان‬،‫ترکمنس��تان‬
‫طریق‬‫از‬‫کاال‬‫انتق��ال‬‫و‬‫ترانزی��ت‬‫جهت‬)‫قزاقس��تان‬‫و‬
.‫شد‬‫خواهد‬‫قلمداد‬‫جهان‬‫آزاد‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬
‫محسوب‬‫ایران‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫تنها‬‫بهشتی‬‫شهید‬‫بندر‬
‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫ایجاد‬‫به‬‫آن‬‫متعدد‬‫فازهای‬‫تکمیل‬‫و‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬
،‫ش��کوفایی‬،‫‌زدایی‬‫ت‬‫محرومی‬‫منظور‬‫به‬‫زیرس��اخت‬
‫منجر‬‫منطقه‬‫اجتماع��ی‬‫و‬‫اقتص��ادی‬‫تحول‬‫و‬‫رونق‬
.‫شد‬‫خواهد‬
‫از‬‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬‫و‬‫س��ومی‬‫نس��ل‬‫بندری‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫بندر‬‫این‬
‫ترانشیپ‬‫و‬‫ترانزیت‬‫و‬‫چندوجهی‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫امکانات‬
‫و‬‫استراتژیک‬‫موقعیت‬‫‌دلیل‬‫ه‬‫ب‬‫چابهار‬‫منطقه‬‫در‬‫کاال‬
‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬‌‫ه‬‫جایگا‬‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫آزاد‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬‫به‬‫دس��تیابی‬
‫ایفا‬‫منطقه‬‫کش��ورهای‬‫س��ایر‬‫با‬‫ای��ران‬‫مب��ادالت‬‫در‬
.‫کرد‬‫خواهد‬
‫کشورهایی‬‫به‬‫نزدیکی‬‫علت‬‌‫ه‬‫ب‬‫بندر‬‫این‬‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬
‫‌ای‬‫ه‬‫آیند‬‫در‬‫میانه؛‬‫آسیای‬‫و‬‫پاکستان‬،‫افغانستان‬‫نظیر‬
‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬‫اهمیت‬‫کشور‬‫ریلی‬‫شبکه‬‫به‬‫اتصال‬‫با‬‫نزدیک‬
.‫داشت‬‫خواهد‬‫کشورها‬‫این‬‫به‬‫کاال‬‫ترانزیت‬‫در‬
‫در‬‫کلیدی‬‫‌ای‬‫ه‬��‫نقط‬‫‌عن��وان‬‫ه‬‫ب‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬
‫و‬‫عمان‬‫دریای‬‫کنار‬‫در‬‫استقرار‬‫و‬‫فارس‬‫خلیج‬‫حاشیه‬
‫در‬‫بزرگ‬‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬‫پهلوگیری‬‫برای‬‫مناسبش‬‫شرایط‬
‫مناسب‬‫هزینه‬‫با‬‫بندری‬‫تاسیسات‬‫ایجاد‬‫و‬‫منطقه‬‫این‬
.‫است‬‫کرده‬‫فراهم‬‫اقتصادی‬‫صرفه‬‫و‬
‫ش��هید‬‫بندر‬‫به‬‫تنها‬‫چابه��ار‬‫بندر‬‫توس��عه‬‫طرح‬‫البته‬
‫محوره��ای‬‫تکمی��ل‬‫و‬‫‌ش��ود‬‫ی‬‫نم‬‫مح��دود‬‫بهش��تی‬
‫این‬‫به‬‫زاهدان‬‫‌آه��ن‬‫ه‬‫را‬‫به‬‫اتصال‬‫و‬‫چابهار‬‫مواصالتی‬
‫راه‬‫وزارت‬‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫دیگر‬‫جمل��ه‬‫از‬‫بندر‬
.‫است‬
‫بهشتی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬‫اس��ت‬‫ش��ده‬‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬
‫با‬‫که‬‫‌رس��د‬‫ی‬‫م‬‫‌ب��رداری‬‫ه‬‫بهر‬‫ب��ه‬96‫س��ال‬‫تا‬‫چابهار‬
‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫توس��عه‬‫ش��اهد‬‫بندر‬‫این‬‫از‬‫‌برداری‬‫ه‬‫بهر‬
.‫بود‬‫خواهیم‬‫کشور‬‫شرق‬‫در‬‫اقتصادی‬
‫تومان‬‫میلیارد‬‫‌هزار‬‫ک‬‫ی‬‫معادل‬‫پروژه‬‫این‬‫اجرای‬‫هزینه‬
‫بزرگی‬‫تحول‬‫آن‬‫اجرای‬‫با‬‫که‬‫است‬‫شده‬‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬
‫اشتغال‬‫و‬‫اقتصادی‬‫رونق‬‫ایجاد‬‫و‬‫اس��تان‬‫اقتصاد‬‫در‬
.‫شد‬‫خواهد‬‫ایجاد‬
‫با‬‫مکران‬‫پتروش��یمی‬‫مجتم��ع‬‫فوق‬‫بندر‬‫حاش��یه‬‫در‬
‫ش��ده‬‫تعریف‬‫دالر‬‫میلیارد‬12‫‌بر‬‫غ‬‫بال‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬
‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫عظیم‬‫مجموعه‬‫این‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫که‬‫است‬
‫حال‬‫در‬‫کش��ور‬‫پتروش��یمی‬‫بزرگ‬‫‌های‬‫ب‬‫قط‬‫از‬‫یکی‬
.‫است‬‫‌سازی‬‫ه‬‫آماد‬
‫در‬‫و‬‫ملی‬‫پروژه‬‫این‬‫در‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫مشارکت‬
‫جغرافیایی‬‫پتانسیل‬‫و‬‫ظرفیت‬‫با‬‫اما‬‫محروم‬‫اس��تانی‬
‫پیش��برد‬‫برای‬‫را‬‫گرانبهایی‬‫‌ه��ای‬‫ت‬‫فرص‬‫برجس��ته‬
‫خواهد‬‫فراهم‬‫امی��د‬‫و‬‫تدبیر‬‫دول��ت‬‫اقتصادی‬‫اهداف‬
‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫ایجاد‬‫برای‬‫را‬‫الزم‬‫تحرک‬‫و‬‫س��اخت‬
.‫آورد‬‫خواهد‬‫پدید‬‫منطقه‬‫تجاری‬
‫سرمقاله‬
‫این‬ ‫در‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫رونق‬ ‫و‬ ‫بلوچستان‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫استان‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫تحول‬ ‫چابهار‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫بندر‬ ‫توسعه‬
‫هرچه‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ‫کشور‬ ‫‌جمهوری‬‫س‬‫ریی‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‌‫ه‬‫ب‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫منطقه‬
.‫شود‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫درآمده‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬
‫تجهیز‬‫و‬‫اح��داث‬‫جهت‬‫ایران‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫راس��تا‬‫این‬‫در‬
‫اختصاص‬‫دالر‬‫میلی��ون‬334‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬
‫بندر‬‫از‬‫بازديد‬‫در‬‫بان��ك‬‫اين‬‫عامل‬‫مدير‬،‫آبادي‬‫صال��ح‬‫علي‬‫دكتر‬.‫داد‬
،‫رهبري‬‫معظم‬‫مقام‬‫تاكيد‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫كرد‬‫بيان‬‫چابهار‬‫بهشتي‬‫شهيد‬
‫و‬‫بنادر‬‫توس��عه‬‫بر‬‫مبني‬‫دولت‬‫جدي‬‫عزم‬‫و‬‫محترم‬‫‌جمهوري‬‫س‬‫ریي‬
‫سواحل‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫كش��ور‬‫‌شرقي‬‫ب‬‫جنو‬‫توس��عه‬‫به‬‫بيشتر‬‫توجه‬
‫توس��عه‬‫چارچوب‬‫در‬‫را‬‫موضوع‬‫اين‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانك‬،‫مكران‬
‫خود‬‫حمايتي‬‫‌هاي‬‫ح‬‫طر‬‫اولويت‬‫در‬‫كش��ور‬‫صادرات‬‫‌هاي‬‫ت‬‫زيرساخ‬
:‫كرد‬‫تصريح‬‫ايران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانك‬‫مديرعامل‬.‫است‬‫داده‬‫قرار‬
‫يكي‬‫كه‬‫را‬‫كشور‬‫وارداتي‬‫و‬‫صادراتي‬‫‌هاي‬‫ت‬‫زيرساخ‬‫توسعه‬‫به‬‫كمك‬
.‫‌دانيم‬‫ي‬‫م‬‫بانك‬‫‌هاي‬‫ت‬‫رسال‬‫جزء‬،‫است‬‫بنادر‬‫توسعه‬‫آنها‬‫از‬
‫فاز‬‫تجهيز‬‫و‬‫اج��را‬‫ب��راي‬‫بانك‬‫مش��اركت‬:‫گفت‬‫آبادي‬‫صال��ح‬‫دكتر‬
‫تامين‬‫ملي‬‫توسعه‬‫صندوق‬‫منابع‬‫از‬‫كه‬‫بوده‬‫بهش��تي‬‫بندرشهيد‬‫يك‬
‫خاطرنشان‬‫ايران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانك‬‫مديره‬‫هيات‬‫ریيس‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬
2،5‫از‬‫فعلي‬‫بارگيري‬‫و‬‫تخلي��ه‬‫ظرفيت‬،‫بندر‬‫اين‬1‫فاز‬‫اتمام‬‫با‬:‫كرد‬
‫است‬‫شده‬‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬.‫‌رسد‬‫ي‬‫م‬‫سال‬‫در‬‫تن‬‫ميليون‬8،5‫به‬‫تن‬‫ميليون‬
‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫به‬96‫سال‬‫تا‬‫چابهار‬‫بهشتي‬‫شهيد‬‫بندر‬‫يك‬‫فاز‬
‫شرق‬‫در‬‫اقتصادي‬‫‌هاي‬‫ت‬‫فعالي‬‫توس��عه‬‫ش��اهد‬‫امر‬‫این‬‫تحقق‬‫با‬‫كه‬
.‫بود‬‫خواهيم‬‫كشور‬
‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫مدیریت‬‫سازمان‬‫زیربنایی‬‫امور‬‫رییس‬،‫داودی‬‫مهندس‬
‫دسترسی‬‫چابهار‬‫بندر‬‫ویژگی‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬:‫گفت‬‫سفر‬‫این‬‫در‬‫نیز‬‫کشور‬
‫آینده‬‫در‬‫مختلف‬‫صنایع‬‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬‫امکان‬‫و‬‫بکر‬‫سواحل‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬‫به‬
‫توجه‬‫شش��م‬‫برنامه‬‫در‬‫دولت‬:‫داش��ت‬‫اظهار‬‫داودی‬.‫اس��ت‬‫نزدیک‬
‫مجمع‬‫در‬‫منظ��ور‬‫همین‬‫به‬‫دارد؛‬‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬‫‌ه��ای‬‫ش‬‫بخ‬‫به‬‫زیادی‬
‫کش��ور‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫مدیریت‬‫س��ازمان‬‫و‬‫نظام‬‫مصلحت‬‫تش��خیص‬
‫توجه‬‫یعنی‬‫اس��ت؛‬‫شده‬‫‌ای‬‫ه‬‫توسع‬‫بخش��ی‬‫تعادل‬‫به‬‫زیادی‬‫توجه‬
.‫است‬‫شده‬‫توجه‬‫آن‬‫به‬‫کمتر‬‫تاکنون‬‫که‬‫‌هایی‬‫ل‬‫پتانسی‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫بخ‬‫به‬
‫طرح‬‫برای‬‫‌ش��ده‬‫ن‬‫تعیی‬‫اهداف‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫کرد‬‫امی��دواری‬‫اظهار‬‫وی‬
‫با‬‫مالی‬‫منابع‬‫تامین‬‫مش��کل‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫توس��عه‬
‫توس��عه‬‫بانک‬‫محوریت‬‫و‬‫ملی‬‫توس��عه‬‫صندوق‬‫مس��اعی‬‫تش��ریک‬
.‫شود‬‫حل‬‫صادرات‬
‫زنجیره‬ ‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫از‬ ‫حمایت‬
‫واردات‬‫و‬‫صادرات‬
‫گ��روه‬ ‫ريي��س‬ ،‫نعيم��ي‬ ‫عليرض��ا‬
‫نق��ل‬ ‫و‬ ‫حم��ل‬ ‫ح��وزه‬ ‫کارشناس��ان‬
‫ص��ادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫توريس��م‬‫و‬
:‫گفت‬‫پ��روژه‬‫اي��ن‬‫خص��وص‬‫در‬‫نیز‬
‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫دريانوردي‬‫و‬‫بنادر‬‫س��ازمان‬
‫ق��راردادي‬‫طي‬‫كش��ور‬‫بنادر‬‫متولي‬
،‫اس��ت‬‫کرده‬‫منعقد‬‫ايرانيان‬‫بنادر‬‫آريا‬‫ش��رکت‬‫با‬BOT‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫که‬
‫به‬‫را‬‫چابهار‬‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫از‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫و‬‫تجهي��ز‬‫عمليات‬
‫خريد‬‫برای‬‫قرارداد‬‫اين‬‫وجود‬‫‌واس��طه‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫کرده‬‫واگذار‬‫ش��رکت‬‫این‬
‫ش��رکت‬‫این‬،‫آن‬‫از‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫و‬‫ط��رح‬‫نياز‬‫م��ورد‬‫بندري‬‫تجهيزات‬
.‫است‬‫بوده‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫الت‬‫تسهي‬‫از‬‫استفاده‬‫متقاضي‬
‫اين‬‫مالي‬‫تامي��ن‬‫از‬‫ص��ادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫هدف‬‫خص��وص‬‫در‬‫وي‬
‫توسعه‬‫بانک‬‫براي‬‫‌شده‬‫ن‬‫تعيي‬‫ماموريت‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫کرد‬‫عنوان‬‫پروژه‬
‫حمايت‬،‫غيرنفتي‬‫كاالهاي‬‫صادرات‬‫از‬‫حمايت‬‫راستاي‬‫در‬‫و‬‫صادرات‬
‫صادرات‬‫زنجيره‬‫تكميل‬‫جهت‬‫الزم‬‫‌هاي‬‫ت‬‫زيرساخ‬ ‫توسعه‬‫و‬‫ايجاد‬‫از‬
‫به‬‫دس��تيابي‬‫در‬‫را‬‫آن‬‫تا‬‫بوده‬‫بانک‬‫اين‬‫‌هاي‬‫ه‬‫دغدغ‬‫از‬‫يکي‬،‫واردات‬‫و‬
‫افزايش‬‫بر‬‫مبني‬‫كشور‬‫كالن‬‫‌هاي‬‫ت‬‫سياس‬‫راستاي‬‫در‬‫كه‬‫خود‬‫اهداف‬
‫پروژه‬‫در‬‫بانک‬‫منظور‬‫‌همین‬‫ه‬‫.ب‬‫رساند‬‫یاری‬،‫است‬‫غيرنفتي‬‫صادرات‬
.‫کرد‬‫مشارکت‬‫چابهار‬‫بهشتی‬‫شهید‬‫بندر‬
‫چابهار‬‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫پروژه‬‫اجراي‬‫از‬‫نهايي‬‫هدف‬:‫افزود‬‫وي‬
‫واردات‬‫و‬‫صادرات‬‫براي‬‫كش��ور‬‫توانمندي‬‫به‬‫رس��يدن‬1404‫افق‬‫در‬
،‫کانتينري‬‫ظرفيت‬TEU‫ميلي��ون‬6،‫ظرفيت‬‫ب��ا‬‫آبي‬‫مرز‬‫اين‬‫از‬‫کاال‬
‫کاالهاي‬‫تن‬‫21ميليون‬،‫چندمنظوره‬‫کاالهاي‬‫ظرفيت‬‫تن‬‫ميليون‬9
‫ايجاد‬‫طريق‬‫از‬‫که‬‫است‬‫فله‬‫کاالهاي‬‫تن‬‫ميليون‬1/3‫و‬‫مايعات‬‫و‬‫نفتي‬
‫پست‬3،‫کانتينري‬‫اس��کله‬‫پست‬10،‫چندمنظوره‬‫اس��کله‬‫پست‬6
‫براي‬‫هم‬‫اسکله‬‫پس��ت‬3‫و‬‫مايعات‬‫صادرات‬‫‌منظور‬‫ه‬‫ب‬‫نفتي‬‫اس��کله‬
:‫گرفت‬‫صورت‬‫اتے‬‫ر‬‫صاد‬‫‌هاے‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫از‬‫حامیت‬‫استاے‬‫ر‬‫در‬
‫ات‬‫ر‬‫صاد‬‫توسعه‬‫بانڪ‬‫مشارڪت‬
‫چابهار‬‫شهیدبهشتی‬‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬‫در‬
‫ویژه‬‫پرونده‬
8
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬9
‫نخست‬‫مرحله‬‫در‬‫كه‬‫بود‬‫خواهد‬‫خشک‬‫فله‬‫کاالهاي‬
‫اقدام‬‫ملي‬‫توس��عه‬‫صندوق‬‫منابع‬‫از‬‫اس��تفاده‬‫با‬‫بانك‬
‫فاز‬‫نياز‬‫مورد‬‫بندري‬‫تجهيزات‬‫خريد‬‫در‬‫مش��اركت‬‫به‬
‫از‬‫پس‬‫كه‬‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫دالر‬‫ميلي��ون‬334‫مبلغ‬‫به‬‫پروژه‬1
‫تن‬‫ميليون‬8‫ظرفيت‬‫با‬‫بود‬‫خواهد‬‫قادر‬‫پروژه‬‫سال‬‫دو‬
‫تن‬‫ميليون‬2‫و‬TEU‫هزار‬150‫و‬‫ميليون‬2(‫ساليانه‬
.‫گيرد‬‫قرار‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫مورد‬)‫عمومي‬‫کاالي‬
‫ش��هيد‬‫بندر‬‫‌ش��کن‬‫ج‬‫مو‬‫اطاله‬‫ش��امل‬‫كه‬‫پروژه‬1‫ف��از‬
‫به‬‫داک‬‫ي��ک‬‫احداث‬‫و‬‫مت��ر‬1650‫ط��ول‬‌‫ه‬‫ب‬‫بهش��تي‬
‫در‬‫که‬‫ب��وده‬‫هکتار‬200‫وس��عت‬‫با‬‫کيلومت��ر‬5‫طول‬
‫ايجاد‬‫‌منظ��ور‬‫ه‬‫ب‬‫اليروبي‬‫ت��ن‬‫ميليون‬17/5‫ح��دود‬
‫همچنين‬‫و‬‫ب��زرگ‬‫‌هاي‬‫ي‬‫كش��ت‬‫ورود‬‫جهت‬‫الزم‬‫عمق‬
‫تا‬‫كه‬‫است‬‫بندرگاهي‬‫نياز‬‫مورد‬‫فضاهاي‬‫استحصال‬
‫به‬‫الزم‬.‫برسد‬‫اتمام‬‫به‬‫‌بايست‬‫ي‬‫م‬‫تجهيزات‬‫ورود‬‫زمان‬
‫پايان‬‫تا‬‫پروژه‬‫اين‬‫از‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫زمان‬‫که‬‫است‬‫توضيح‬
‫ش��رايط‬‫نمودن‬‫لحاظ‬‫به‬‫توجه‬‫ب��ا‬‫بازپرداخت‬‫دوران‬
‫‌يافته‬‫ه‬‫توسع‬‫كمتر‬‫و‬‫محروم‬‫مناطق‬‫در‬‫‌گذاري‬‫ه‬‫سرماي‬
.‫است‬‫شده‬‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬‫سال‬8
‫اس��تراتژيکي‬‫موقعيت‬‫لحاظ‬‫از‬‫پروژه‬:‫کرد‬‫عنوان‬‫وي‬
‫قابل‬‫نقط��ه‬‫تنها‬‫چراک��ه‬‫اس��ت؛‬‫حائزاهميت‬‫بس��يار‬
‫عبور‬‫مسير‬‫در‬‫كه‬‫اس��ت‬‫اقيانوس‬‫به‬‫کشور‬‫دسترسي‬
‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫با‬‫و‬‫دارد‬‫قرار‬‫‌پيما‬‫س‬‫اقيانو‬‫‌هاي‬‫ي‬‫كش��ت‬
‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬‫ارتباط��ي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫را‬‫به‬‫دسترس��ي‬‫و‬‫بندر‬‫اين‬‫از‬
‫عدم‬‫‌واسطه‬‫ه‬‫ب‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫‌هاي‬‫ه‬‫هزين‬‫از‬‫بخشي‬‫عمال‬
‫از‬.‫‌يابد‬‫ي‬‫م‬‫كاهش‬‫فارس‬‫خليج‬‫به‬‫‌ها‬‫ي‬‫كش��ت‬‫ورود‬‫نياز‬
‫سوم‬‫نس��ل‬‫بنادر‬‫جزو‬،‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫كه‬‫آنجا‬
،‫چندوجهي‬‫نق��ل‬‫و‬‫حمل‬‫امکانات‬‫ک��ه‬‫بود‬‫خواهد‬‫م��ا‬
‫کرد؛‬‫خواهد‬‫ايجاد‬‫خود‬‫در‬‫را‬‫کاال‬‫ترانشيب‬‫و‬‫ترانزيت‬
‫توس��ط‬‫پروژه‬‫اين‬‫کنار‬‫در‬‫که‬‫ارتباطي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫را‬‫ش��بکه‬
‫‌اي‬‫ه‬‫نقط‬،‫اس��ت‬‫ايجاد‬‫حال‬‫در‬‫ذيربط‬‫‌هاي‬‫ن‬‫س��ازما‬
‫كه‬‫است‬‫ميانه‬‫آس��ياي‬‫کشورهاي‬‫به‬‫ما‬‫اتصال‬‫براي‬
‫آسياي‬‫كش��ورهاي‬‫توجه‬‫مورد‬‫ديرباز‬‫از‬‫موضوع‬‫اين‬
‫کريدور‬‫به‬‫دسترسي‬‫جهت‬‫به‬‫افغانستان‬‫كشور‬‫و‬‫ميانه‬
‫به‬‫موضوع‬‫اين‬‫و‬‫بوده‬‫آزاد‬‫‌هاي‬‫ب‬‫آ‬‫و‬‫جنوب‬‫به‬‫ش��مال‬
‫با‬‫نقطه‬‫‌ترين‬‫ک‬‫نزدي‬‫از‬‫بتوانن��د‬‫ت��ا‬‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫کمک‬‫آنها‬
.‫کنند‬‫مبادله‬‫را‬‫خود‬‫کاالهاي‬‫هزينه‬‫کمترين‬
‫کشور‬‫مسووالن‬‫تاكيد‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫گفت‬‫همچنین‬‫وی‬
‫به‬‫توجه‬‫و‬‫بن��ادر‬‫توس��عه‬‫بر‬‫مبني‬‫دولت‬‫جدي‬‫عزم‬‫و‬
‫با‬،‫مكران‬‫س��واحل‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫كش��ور‬‫‌شرقي‬‫ب‬‫جنو‬
‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬‫آت��ي‬‫فازهاي‬‫تكمي��ل‬‫و‬‫ط��رح‬‫اين‬‫اجراي‬
‫به‬‫آينده‬‫س��ال‬10‫ت��ا‬‫چابهار‬‫بندر‬‫ظرفيت‬‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬
‫اش��اره‬‫با‬‫همچنين‬‫و‬‫يابد‬‫افزايش‬‫ت��ن‬‫ميليون‬27/5
‫كه‬‫مكران‬‫س��واحل‬‫در‬‫ش��ده‬‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬‫‌ه��اي‬‫ح‬‫طر‬‫به‬
‫اجرا‬‫به‬‫‌دس��تي‬‫ن‬‫پايي‬‫صنايع‬‫و‬‫نف��ت‬‫صنعت‬‫حوزه‬‫در‬
‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫شبكه‬‫به‬‫دسترسي‬‫به‬‫نياز‬،‫رسيد‬‫خواهند‬
‫‌ها‬‫ه‬‫فرآورد‬‫ص��ادرات‬‫و‬‫توليد‬‫جهت‬‫‌هزينه‬‫م‬‫ك‬‫و‬‫س��ريع‬
‫را‬‫بهشتي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫توسعه‬‫لزوم‬‫نفتي‬‫مشتقات‬‫و‬
.‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫توجيه‬‫شده‬‫ايجاد‬‫ظرفيت‬‫با‬‫متناسب‬
‫از‬‫ش��ده‬‫ارايه‬‫تس��هيالت‬‫مصارف‬‫نحوه‬‫با‬‫رابطه‬‫در‬‫وي‬
‫مبلغ‬:‫گفت‬‫پروژه‬‫اين‬‫در‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫س��وي‬
‫نياز‬‫مورد‬‫تجهيزات‬‫و‬‫دالر‬‫ميليون‬334‫بانك‬‫مشاركت‬
‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫كاال‬‫بارگيري‬‫و‬‫تخليه‬‫به‬‫مربوط‬‫تجهيزات‬‫شامل‬
‫شناورهاي‬‫همچنين‬‫و‬‫بندرگاه‬‫به‬‫كشتي‬‫از‬‫فله‬‫و‬‫كانتينر‬
‫است‬‫‌ها‬‫ب‬‫اليرو‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫يدك‌ك‬‫ش��امل‬‫موردنياز‬‫ساحلي‬
‫و‬‫س��اخته‬‫س��ال‬‫دو‬‫طي‬‫آنها‬‫بودن‬‫خاص‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫كه‬
.‫شد‬‫خواهند‬‫منتقل‬‫پروژه‬‫اجراي‬‫محل‬‫به‬‫و‬‫خريداري‬
‫ویژه‬‫پرونده‬
‫براي‬ ‫بان��ك‬ ‫مش��اركت‬
‫يك‬‫ف��از‬‫تجهيز‬‫و‬‫اج��را‬
‫بوده‬ ‫بهشتی‬ ‫بندرشهيد‬
‫صندوق‬ ‫مناب��ع‬ ‫از‬ ‫ك��ه‬
‫تام�ين‬ ‫مل��ی‬ ‫توس��عه‬
‫شود‬‌‫ی‬‫م‬
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬
‫ویژه‬‫پرونده‬
‫به‬ ‫ظرفیت‬ ‫مجموع‬
‫تن‬ ‫میلیون‬
‫سالیانه‬ ‫عملیات‬ ‫ظرفیت‬
‫ترمینال‬ ‫مساحت‬
)‫(هکتار‬
)‫اسکله(متر‬ ‫طول‬‫اسکله‬ ‫تعداد‬‫اسکله‬ ‫نوع‬
60TEU ‫میلیون‬ 6206344010‫کانتینری‬
9.2‫تن‬ ‫2.9میلیون‬135294016‫منظوره‬ ‫چند‬
12‫تن‬ ‫میلیون‬ 13-12399003‫مایع‬ ‫فله‬
8/0‫تن‬ ‫0/8میلیون‬342501‫خشک‬ ‫فله‬
82414753030‫کل‬ ‫جمع‬
	‫بهشتی‬‫بندر‬‫توسعه‬‫نهایی‬‫ظرفیت‬‫و‬‫مشخصات‬
‫چابهار‬‫بندر‬‫تاریخچه‬
،‫شده‬‫واقع‬‫بلوچس��تان‬‫و‬‫سيستان‬‫اس��تان‬‫جنوب‬‫در‬‫كه‬‫چابهار‬‫بندر‬
‫و‬‫س��تد‬‫و‬‫داد‬‫كانون‬ ‫ديرباز‬‫از‬‫عم��ان‬‫درياي‬‫كنار‬‫در‬‫اس��تقرار‬‫‌دليل‬‫ه‬‫ب‬
‫تاسيس‬‫جامع‬‫طرح‬1352‫سال‬‫در‬.‫اس��ت‬‫بوده‬‫دريانوردي‬‫و‬‫تجارت‬
‫منعقد‬‫مربوطه‬‫پيمانكاران‬‫با‬‫تاسيس‬‫قراردادهاي‬‫و‬‫مطرح‬‫بندرچابهار‬
‫طرح‬‫از‬‫بخشي‬‫مالي‬‫منابع‬‫كمبود‬‫‌دليل‬‫ه‬‫ب‬‫اسالمي‬‫انقالب‬‫از‬‫پس‬‫و‬‫شد‬
‫‌شكن‬‫ج‬‫مو‬‫و‬‫سريع‬‫نصب‬‫اسكله‬‫شامل‬‫طرح‬‫از‬‫بخشي‬‫و‬‫افتاد‬‫تعويق‬‫به‬
.‫رسيد‬‫انجام‬‫به‬‫و‬‫آغاز‬
‫چابهار‬‫مهم‬‫بندر‬‫دو‬‫از‬‫يكي‬‫كه‬‫كالنتري‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫اجرايي‬‫عمليات‬
‫فلزي‬‫اسكله‬‫پست‬4‫تكميل‬‫با‬‫و‬‫آغاز‬‫جدي‬‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬62‫سال‬‫از‬،‫است‬
‫به‬،‫متر‬-8‫عم��ق‬‫و‬‫تن‬‫ه��زار‬600‫س��الیانه‬‫ظرفیت‬‫با‬ 62‫س��ال‬‫در‬
‫بندر‬‫دومين‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫نيز‬‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫و‬‫رس��يد‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬
‫(جنگ‬‫فارس‬‫خليج‬‫بر‬‫حاكم‬‫خاص‬‫ش��رايط‬‫به‬‫توجه‬‫با‬،‫چابهار‬‫مهم‬
‫در‬‫بندر‬‫داشتن‬‫لزوم‬‫بر‬‫دولت‬‫تاكيد‬‫با‬‫و‬)‫ايران‬‫عليه‬‫بر‬‫عراق‬‫تحميلي‬
‫دو‬‫احداث‬‫با‬‫جنگ‬‫از‬‫بعد‬‫و‬‫شد‬‫احداث‬‫فارس‬‫خليج‬‫و‬‫هرمز‬‫تنگه‬‫از‬‫خارج‬
.‫رسید‬–11.6‫عمق‬‫و‬‫تن‬‫میلیون‬5/2‫ظرفیت‬‫به‬‫بتنی‬‫اسکله‬‫پست‬
‫فاز‬‫اجرای‬‫از‬‫بعد‬‫که‬‫اس��ت‬‫تن‬‫میلیون‬5/2‫بندر‬‫حاضر‬‫حال‬‫ظرفیت‬
‫متر‬300‫طول‬‫(با‬‫جدید‬‫نس��ل‬‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬‫تمام‬‫پذیرش‬‫قابلیت‬‫اول‬
‫تاکنون‬1‫فاز‬‫فیزیکی‬‫پیش��رفت‬.‫داشت‬‫خواهد‬‫را‬‫دنیا‬)-16‫عمق‬‫و‬
.‫است‬‫بوده‬‫درصد‬57/25
‫چابهار‬‫بندر‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬
‫يك‬‫حدود‬،‫عمان‬‫درياي‬‫با‬‫س��احل‬‫كيلومتر‬315‫بودن‬‫دارا‬‫با‬‫چابهار‬
‫نهفته‬‫ظرفيتي‬‫كه‬‫دارد‬‫اختيار‬‫در‬‫را‬‫كشور‬‫جنوبي‬‫مرزهاي‬‫كل‬‫ششم‬
‫يك‬‫حدود‬‫ساحلي‬‫خط‬‫مقدار‬‫اين‬.‫است‬‫ايران‬‫اقتصاد‬‫توسعه‬‫براي‬
‫نسبت‬‫چابهار‬‫امتياز‬‫اما‬،‫اس��ت‬‫كش��ور‬‫جنوبي‬‫مرزهاي‬‫كل‬‫شش��م‬
‫واسطه‬‫بدون‬‫و‬‫مس��تقيم‬‫تماس‬،‫فارس‬‫خليج‬‫جزاير‬‫و‬‫بنادر‬‫ساير‬‫به‬
‫بندر‬‫تنها‬‫بن��در‬‫اين‬‫همچنين‬.‫اس��ت‬‫آزاد‬‫‌هاي‬‫ب‬‫آ‬‫با‬‫مكران‬‫س��واحل‬
‫مهمي‬‫نقش‬‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬‫كه‬‫اس��ت‬‫ايران‬‫اسالمي‬‫جمهوري‬‫اقيانوس��ي‬
‫بندر‬‫اين‬‫كه‬‫اين‬‫ويژه‬‫به‬.‫گيرد‬‫عهده‬‫بر‬‫كش��ور‬‫سياس��ت‬‫و‬‫اقتصاد‬‫در‬
‫كشورهاي‬‫دسترسي‬‫راه‬‫نزديك‌ترين‬‫‌اش‬‫ي‬‫راهبرد‬‫موقعيت‬‫دليل‬‫به‬
،‫تركمنس��تان‬،‫(افغانس��تان‬‫ميان��ه‬‫آس��ياي‬‫خش��كي‬‫در‬‫محص��ور‬
‫و‬‫آزاد‬‫‌هاي‬‫ب‬‫آ‬‫به‬)‫قزاقس��تان‬‫و‬‫قرقيزستان‬،‫تاجيكستان‬،‫ازبكستان‬
‫شرق-غرب‬‫و‬‫ش��مال-جنوب‬‫كريدور‬‫‌‌هاي‬‫ه‬‫چهاررا‬‫‌ترين‬‫م‬‫مه‬‫از‬‫يكي‬
‫آزاد‬‫منطقه‬‫توسعه‬‫با‬‫ارتباط‬‫در‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬‫محسوب‬‫جهاني‬‫بازرگاني‬
‫نقش��ي‬‫نتيجه‬‫در‬‫كه‬‫آمد‬‫وجود‬‫به‬‫اميدي‬‫يازده��م‬‫دولت‬‫در‬،‫چابهار‬
‫شرق‬‫و‬‫جنوب‬،‫چابهار‬‫توسعه‬‫و‬‫آباداني‬‫براي‬‫‌جمهور‬‫س‬‫ریي‬‫كه‬‫است‬
.‫گرفت‬‫عهده‬‫بر‬‫كشور‬
10
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬11
‫ویژه‬‫پرونده‬
‫اوایل‬‫از‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫اخیر‬‫‌های‬‫ل‬‫س��ا‬‫خالل‬‫در‬
‫پهنه‬‫در‬‫توس��عه‬‫و‬‫نف��ت‬،‫شمس��ی‬50‫دهه‬
‫‌اند‬‫ه‬‫یافت‬‫تنگاتنگ��ی‬‫پیوندی‬‫ایران‬‫س��رزمین‬
‫این‬،‫‌ها‬‫ل‬‫س��ا‬‫این‬‫طی‬‫آن‬‫قیم��ت‬‫افزایش‬‫ب��ا‬‫و‬
‫همین‬‫‌دلیل‬‫ه‬‫ب‬.‫اس��ت‬‫شده‬‫تشدید‬‫وابستگی‬
‫رکود‬‫و‬‫رونق‬‫و‬‫نفت‬‫قیمت‬‫نوسانات‬،‫وابستگی‬
‫گذاشته‬‫تاثیر‬‫ملی‬‫توسعه‬‫روند‬‫چگونگی‬‫بر‬‫آن‬
‫قرار‬‫آن‬‫تاثیر‬‫تحت‬‫‌ش��دت‬‫ه‬‫ب‬‫کش��ور‬‫توسعه‬‫و‬
‫به‬‫وابسته‬‫توس��عه‬‫الگوی‬‫این‬.‫اس��ت‬‫گرفته‬
‫واقعیات‬‫با‬‫تناسب‬‫عدم‬‫‌بر‬‫ه‬‫عالو‬‫نفتی‬‫درآمدهای‬
‫و‬‫نیازها‬‫از‬‫دور‬‫به‬‫و‬‫کاذب‬‫ظرفیتی‬،‫ایران‬‫جامعه‬
‫بازتاب‬‫که‬‫شد‬‫باعث‬‫را‬‫اجتماعی‬‫‌های‬‫ی‬‫توانای‬
‫‌های‬‫ه‬‫سکونتگا‬‫ناموزون‬‫رش��د‬‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫را‬‫آن‬
‫مختلف‬‫مناطق‬‫در‬‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬‫تمرکز‬‫و‬‫انسانی‬
‫مشاهده‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫تهران‬‫کالنشهر‬‫‌ویژه‬‫ه‬‫ب‬‫کشور‬
‫در‬‫نیز‬‫مناطق‬‫دیگر‬‫توس��عه‬‫که‬‫‌طوری‬‫ه‬‫ب‬،‫کرد‬
.‫است‬‫یافته‬‫مفهوم‬‫مناطق‬‫این‬‫با‬‫ارتباط‬‫و‬‫پیوند‬
‫اواس��ط‬‫از‬‫که‬‫نفت‬‫درآمده��ای‬‫فزاین��ده‬‫روند‬
‫توسعه‬‫منابع‬‫تامین‬‫برای‬،‫ش��د‬‫آغاز‬50‫دهه‬
‫ضرورتی‬‫بنابراین‬،‫‌کرد‬‫ی‬‫نم‬‫ایجاد‬‫محدودیتی‬
‫احساس‬‫جانشین‬‫منابع‬‫‌وجوی‬‫ت‬‫جس‬‫برای‬
‫با‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫منابع‬‫رقابت‬‫امکان‬‫عدم‬.‫‌شد‬‫ی‬‫نم‬
‫‌توجهی‬‫ی‬‫ب‬‫به‬‫را‬‫کشور‬‫مناطق‬‫از‬‫بسیاری‬،‫نفت‬
‫دهه‬‫هفت‬‫وجود‬‫با‬‫‌که‬‫ی‬‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬،‫کشانید‬‫انزوا‬‫و‬
‫فراوان‬‫‌های‬‫ش‬‫تال‬‫‌رغم‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫کشور‬‫در‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬
‫هنوز‬‫دورافتاده‬‫مناطق‬‫از‬‫محرومیت‬‫رفع‬‫برای‬
‫کشور‬‫پهنه‬‫در‬‫شدیدی‬‫بسیار‬‫‌های‬‫ل‬‫تعاد‬‫عدم‬
‫‌ها‬‫ت‬‫قابلی‬‫از‬‫بسیاری‬‫هم‬‫هنوز‬‫و‬‫شده‬‫مشاهده‬
‫استعدادهای‬‫‌رغم‬‫ه‬‫ب‬‫مناطق‬‫اس��تعدادهای‬‫و‬
.‫است‬‫نشده‬‫شناخته‬،‫آنها‬‫انکارناپذیر‬
‫فرآیند‬‫در‬‫هم��واره‬‫ک��ه‬‫ای��ران‬‫مناطق‬‫از‬‫یک��ی‬
‫دنبال‬‫به‬‫را‬‫‌ای‬‫ه‬‫وی��ژ‬‫‌های‬‫ش‬‫چال‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬
.‫است‬‫بوده‬‫ایران‬‫ش��رق‬‫جنوب‬‫منطقه‬‫داشته‬
‫این‬‫حاشیه‬‫‌ترین‬‫ی‬‫جنوب‬‫که‬‫مکران‬‫س��واحل‬
‫با‬‫که‬‫دارد‬‫را‬‫امکان‬‫این‬،‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫‌شمار‬‫ه‬‫ب‬‫منطقه‬
،)‫(عمان‬‫مکران‬‫دریای‬‫پتانسیل‬‫از‬‫‌گیری‬‫ه‬‫بهر‬
‫و‬‫ویژه‬‫‌بوم‬‫ت‬��‫زیس‬‫و‬‫ژئوپلیتیک��ی‬‫موقعی��ت‬
‫توسعه‬‫محرکه‬‫موتور‬،‫منطقه‬‫‌نخورده‬‫ت‬‫دس‬
‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬‫و‬‫‌شرقی‬‫ه‬‫نیم‬‫در‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬
‫اخیر‬‫‌های‬‫ه‬‫سد‬‫طول‬‫در‬‫منطقه‬‫این‬.‫شود‬‫کشور‬
‫است‬‫مانده‬‫مغفول‬‫کشور‬‫با‬‫هماهنگ‬‫توسعه‬‫از‬
‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫‌ه��ای‬‫ش‬‫کن‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫نگر‬‫از‬‫برخ��ی‬‫و‬
‫همراه‬‫را‬‫‌ای‬‫ه‬��‫انزواگرایان‬‫‌های‬‫ش‬‫واکن‬،‫مل��ی‬‫و‬
.‫است‬‫داشته‬
،‫برابری‬‫رویکردهای‬‫و‬‫اس�لامی‬‫انقالب‬‫از‬‫پس‬
‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬‫به‬‫سازندگی‬‫و‬‫‌زدایی‬‫ت‬‫محرومی‬
‫منطقه‬‫این‬‫در‬‫مختلفی‬‫اقدامات‬،‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬
‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫اقدام��ات‬‫این‬‫عمده‬‫که‬‫ش��د‬‫انجام‬
‫زیستی‬‫اولیه‬‫خدمات‬‫تامین‬‫راستای‬‫در‬‫عمرانی‬
‫و‬‫منطقه‬‫نیاز‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫ش��اید‬‫که‬‫است‬‫بوده‬
‫نبوده‬‫واقع‬‫از‬‫دور‬‫عملی‬‫اقتصادی‬‫‌های‬‫ه‬‫صرف‬
‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫فرامنطق‬‫و‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫نگاه‬‫با‬‫اما‬‫است؛‬
‫نکته‬‫این‬‫به‬‫‌ت��وان‬‫ی‬‫م‬،‫منطقه‬‫این‬‫در‬‫توس��عه‬
‫توسعه‬‫‌کارهای‬‫و‬‫س��از‬‫‌آوری‬‫م‬‫فراه‬‫که‬‫رس��ید‬
‫بهتر‬‫بیان‬‫به‬.‫است‬‫منطقه‬‫این‬‫واقعی‬‫نیاز‬‫‌زا‬‫ن‬‫درو‬
‫به‬‫اولیه‬‫خدمات‬‫تامین‬‫عمرانی‬‫اقدامات‬‫تبدیل‬
‫انتخاب‬‫توسعه‬‫را‬‫خود‬‫هدف‬‫بتواند‬‫که‬‫فرآیندی‬
‫و‬‫بشناسد‬‫را‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانسی‬‫و‬‫کرده‬
‫از‬‫کند‬‫تکرار‬‫فرآیند‬‫همین‬‫با‬‫را‬‫توس��عه‬‫چرخه‬
‫ملی‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫نظام‬‫در‬‫باید‬‫که‬‫است‬‫مواردی‬
‫این‬.‫شود‬‫لحاظ‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫‌های‬‫ی‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬
‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫که‬‫شد‬‫‌تر‬‫گ‬‫پررن‬‫زمانی‬‫الزام‬
‫توسعه‬‫غفلت‬‫به‬‫خود‬‫بیانات‬‫در‬‫مرتبه‬‫چندین‬‫در‬
‫توجه‬‫به‬‫نیاز‬‫و‬‫گذش��ته‬‫دوران‬‫در‬‫سواحل‬‫این‬
.‫داشتند‬‫اشاره‬‫آتی‬‫‌های‬‫ی‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬‫در‬‫بیشتر‬
‫سنگ‬‫که‬‫منطقه‬‫امنیت‬‫به‬‫اول‬‫مرحله‬‫در‬‫ایشان‬
‫و‬‫فرمودند‬‫تاکید‬‫است‬‫‌ای‬‫ه‬‫توسع‬‫هر‬‫زیربنای‬
‫و‬‫ملی‬‫‌های‬‫ت‬‫حمای‬‫مرهون‬‫را‬‫منطقه‬‫توسعه‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫عنوان‬‫محلی‬‫‌های‬‫ت‬‫مشارک‬
‫‌های‬‫ن‬‫ارگا‬‫و‬‫‌ها‬‫ن‬‫سازما‬،‫‌له‬‫م‬‫معظ‬‫تاکیدات‬‫از‬‫بعد‬
‫توانایی‬‫و‬‫مداخل��ه‬‫می��زان‬‫ان��دازه‬‫به‬‫مرتب��ط‬
‫را‬‫اقداماتی‬‫یا‬‫مطالعات‬‫خود‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬
‫ان؛‬‫ر‬‫مڪ‬‫منطـقــه‬
‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫‌رشق‬‫ب‬‫جنو‬‫و‬‫جنوب‬‫توسعه‬‫کلید‬
‫غفاری‬‫اوالد‬‫عربشاهی-جواد‬‫زهرا‬
‫توسعه‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫تکوین‬‫در‬‫توسعه‬‫حال‬‫در‬‫کشورهای‬‫دیگر‬‫همچون‬‫باید‬‫را‬‫ایران‬‫معاصر‬‫دوران‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫توسعه‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫توسعه‬‫پیشینه‬
‫‌ساالری‬‫ن‬‫دیوا‬‫‌کارگیری‬‫ه‬‫ب‬‫با‬‫مرکزی‬‫قدرت‬.‫شد‬‫فراهم‬‫متمرکز‬‫حکومتی‬‫ایجاد‬‫برای‬‫مساعد‬‫زمینه‬‫مشروطیت‬‫انقالب‬‫پی‬‫در‬.‫کرد‬‫‌وجو‬‫ت‬‫جس‬‫ملی‬
‫بخشی‬‫‌های‬‫ن‬‫سازما‬‫بر‬‫تکیه‬‫و‬‫مرکز‬‫توسط‬،)‫‌ها‬‫ن‬‫(استا‬‫کشور‬‫مناطق‬‫مسئوالن‬‫انتصاب‬‫برمبنای‬‫جدید‬‫اداره‬‫نظام‬‫مبنای‬‫بر‬‫بخشی‬‫انتظام‬‫به‬‫نوین‬
.‫شد‬‫تقویت‬‫و‬‫تحکیم‬‫کشور‬‫اداره‬‫شیوه‬‫این‬،‫مرکز‬‫به‬‫مناطق‬‫از‬‫مازاد‬‫جریان‬‫به‬‫اتکا‬‫کاهش‬‫و‬‫نفتی‬‫متمرکز‬‫درآمدهای‬‫تدریجی‬‫افزایش‬‫با‬‫و‬‫یازید‬‫دست‬
‫اولین‬‫تصویب‬‫و‬‫تدوین‬‫با‬1327‫سال‬‫از‬‫و‬‫اقتصاد‬‫شورای‬‫تشکیل‬‫با‬1316‫سال‬‫از‬‫توسعه‬‫سیاستگذاری‬‫نهاد‬‫که‬‫شد‬‫موجب‬‫رویکردی‬‫چنین‬‫نتیجه‬
‫مکران؛‬‫"منطـقــه‬‫عنوان‬‫با‬‫که‬‫مطلب‬‫این‬‫ادامه‬ .‫گرفت‬‫خود‬‫به‬‫رسمی‬‫و‬‫مدون‬‫شکل‬‫سیاستگذاری‬‫نوع‬‫این‬‫کشور‬‫عمرانی‬‫‌ساله‬‫ت‬‫هف‬‫برنامه‬‫قانون‬
:‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫ارائه‬‫است‬‫شده‬‫منتشر‬‫برنامه‬‫نشریه‬‫در‬"‫ایران‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬‫و‬‫جنوب‬‫توسعه‬‫کلید‬
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬
‫ویژه‬‫پرونده‬
‫همواره‬‫اقدامات‬‫و‬‫مطالعات‬‫این‬‫که‬‫داریم‬‫توجه‬.‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫شروع‬‫منطقه‬‫در‬
،‫تعدد‬‫از‬‫تا‬‫ش��ود‬‫هماهنگ‬‫فرابخشی‬‫و‬‫جامع‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫براساس‬‫باید‬
‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫توسعه‬‫و‬‫آمایش‬‫امور‬.‫شود‬‫پرهیز‬‫آشفتگی‬‫و‬‫‌نگری‬‫ی‬‫بخش‬
‫شناخت‬‫با‬‫تا‬‫اس��ت‬‫بوده‬‫آن‬‫بر‬‫کش��ور‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫مدیریت‬‫س��ازمان‬
‫س��اختار‬،‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬‫توان‬،‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬‫نظام‬‫از‬‫موجود‬‫واقعیات‬
‫بتواند‬‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫مسایل‬‫و‬‫اجتماعی‬‫بستر‬،‫منطقه‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانسی‬،‫نهادها‬
‫حاضر‬‫گزارش‬.‫کند‬‫ارایه‬‫را‬‫بومی‬‫توسعه‬‫عملیاتی‬‫و‬‫حقیقی‬‫راهبردهای‬
.‫است‬‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫شده‬‫انجام‬‫مطالعات‬‫تلخیص‬‫از‬‫‌ای‬‫ه‬‫خالص‬
‫گرفته‬‫قرار‬‫توجه‬‫مورد‬‫منطقه‬‫به‬‫توجه‬‫الزامات‬‫اول‬‫مرحله‬‫در‬‫گزارش‬‫این‬‫در‬
‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫استنتاج‬‫ملی‬‫بلندمدت‬‫کالن‬‫و‬‫فرادست‬‫اسناد‬‫از‬‫را‬‫منطقه‬‫اهمیت‬‫و‬
‫پرداخته‬‫مکران‬‫جغرافیایی‬‫اقتصاد‬‫و‬‫تاریخی‬‫سوابق‬‫موضوع‬‫به‬‫ادامه‬‫در‬‫و‬
‫و‬‫تاریخی‬‫جغرافیای‬،‫منطقه‬‫اقتصادی‬‫نقش‬‫حدود‬‫تعیین‬.‫است‬‫شده‬
‫‌های‬‫م‬‫گا‬،‫منطقه‬‫در‬‫جدید‬‫توسعه‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬،‫آن‬‫سیاسی‬‫تقسیمات‬‫نظام‬
‫ملی‬‫و‬‫فراملی‬‫بخش‬‫دو‬‫در‬‫مطالعات‬‫کل‬‫تحلیل‬.‫است‬‫مطالعات‬‫این‬‫بعدی‬
.‫است‬‫شده‬‫‌گیری‬‫ه‬‫نتیج‬‫و‬‫تحلیل‬‫و‬‫تجزیه‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬–
‫مکران‬‫منطقه‬‫به‬‫توجه‬‫الزامات‬
‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫بیانات‬
‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬‫از‬‫استفاده‬‫بر‬‫فراوانی‬‫تاکیدات‬‫که‬‫اسالمی‬‫انقالب‬‫معظم‬‫رهبر‬
‫این‬‫اهمیت‬‫بر‬‫مختلف‬‫مقاطع‬‫در‬،‫دارند‬‫کش��ور‬‫پیشرفت‬‫مسیر‬‫در‬‫دریا‬
‫کشور‬‫برای‬‫عظیم‬‫گنجی‬‫‌مثابه‬‫ه‬‫ب‬‫را‬‫عمان‬‫سواحل‬‫و‬‫کرده‬‫تصریح‬‫منطقه‬
‫سال‬‫از‬‫مختلف‬‫مقاطع‬‫در‬‫س��خنرانی‬9‫حداقل‬‫طی‬‫‌له‬‫م‬‫معظ‬.‫دانستند‬
‫رس��یدگی‬‫ضرورت‬‫و‬‫مکران‬‫منطقه‬‫اهمیت‬‫به‬‫نس��بت‬1391‫تا‬1368
‫مهمی‬‫بیانات‬‫منطقه‬‫ظرفیت‬‫از‬‫استفاده‬‫و‬‫توسعه‬‫برای‬‫تالش‬‫و‬‫مسئوالن‬
.‫فرمودند‬‫ایراد‬
‫ایران‬‫اسالمی‬‫جمهوری‬‫ساله‬20‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫سند‬
‫ایران‬،‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫ابالغی‬‫کش��ور‬‫س��اله‬20‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫سند‬‫در‬
‫در‬‫فناوری‬‫و‬‫علمی‬،‫اقتصادی‬‫اول‬‫جایگاه‬‫با‬‫‌یافته‬‫ه‬‫توسع‬‫است‬‫کشوری‬
‫با‬‫و‬‫اسالم‬‫جهان‬‫در‬‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬،‫انقالبی‬‫و‬‫اسالمی‬‫هویت‬‫با‬،‫منطقه‬‫سطح‬
.‫‌الملل‬‫ن‬‫بی‬‫روابط‬‫در‬‫موثر‬‫و‬‫سازنده‬‫تعامل‬
‫‌یافته‬‫ه‬‫توس��ع‬‫باید‬‫آن‬‫مناطق‬‫و‬‫ای��ران‬،‫س��اله‬20‫افق‬‫در‬‫س��ند‬‫این‬‫طبق‬
‫برخوردار‬،)‫خود‬‫تاریخی‬‫و‬‫جغرافیایی‬،‫فرهنگی‬‫مقتضیات‬‫با‬‫(متناسب‬
‫تامین‬،‫غذایی‬‫امنیت‬،‫رفاه‬،‫سالمت‬‫از‬‫برخوردار‬،‫امن‬،‫پیشرفته‬‫دانش‬‫از‬
‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬،‫فقر‬‫از‬‫دور‬‫به‬،‫درآمد‬‫مناسب‬‫توزیع‬،‫برابر‬‫‌های‬‫ت‬‫فرص‬،‫اجتماعی‬
.‫باشد‬...‫و‬‫مطلوب‬‫‌زیست‬‫ط‬‫محی‬‫از‬
‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫دوره‬‫در‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬
‫قابلیت‬،‫شده‬‫خردتر‬‫ذکرشده‬‫اهداف‬‫اینکه‬‫و‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫همین‬‫راستای‬‫در‬
‫داشته‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫‌س��از‬‫م‬‫تصمی‬‫نهادهای‬‫تمامی‬‫برای‬‫بیش��تری‬‫درک‬
‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫سند‬‫هرچند‬.‫است‬‫شده‬‫تدوین‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬،‫باشد‬
‫و‬‫شده‬‫تهیه‬‫کش��ور‬‫مناطق‬‫کل‬‫توسعه‬‫برای‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬��‫سیاس‬‫و‬
‫نداشته‬‫اشاره‬‫مکران‬‫سواحل‬‫و‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬‫منطقه‬‫توسعه‬‫به‬‫مستقیم‬
‫راهبردهای‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫آن‬‫مواد‬‫برخی‬‫که‬‫کرد‬‫اس��تنتاج‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫اما‬،‫است‬
،‫اقتصادی‬‫مختلف‬‫امور‬‫در‬‫موارد‬‫این‬.‫باشد‬‫مکران‬‫منطقه‬‫توسعه‬‫با‬‫مرتبط‬
‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬،‫پایدار‬‫توسعه‬‫و‬‫سرزمین‬‫آمایش‬،‫دفاعی‬،‫سیاسی‬،‫اجتماعی‬
.‫است‬‫پیگیری‬‫قابل‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫و‬‫انرژی‬
‫مکران‬‫منطقه‬‫معرفی‬
‫تعیین‬‫مکران‬‫منطق��ه‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫مش��خصی‬‫مرز‬‫تاریخ‬‫طول‬‫در‬‫هرچند‬
،‫هنر‬،‫استعداد‬،‫آن‬‫تاثیرگذاری‬‫و‬‫تمدن‬،‫مکران‬‫منطقه‬‫اما‬،‫اس��ت‬‫نش��ده‬
‫و‬‫قومی‬‫‌های‬‫ه‬‫پای‬،‫آن‬‫زیستی‬‫سخت‬‫شرایط‬،‫آن‬‫ساکنان‬‫‌خواهی‬‫ه‬‫توسع‬
‫بوده‬‫مطرح‬‫ایرانی‬‫‌های‬‫ت‬‫حکوم‬‫در‬‫آن‬‫فرهنگی-اقلیمی‬‫خاص‬‫مسایل‬
‫ادامه‬‫‌غرب‬‫ل‬‫شما‬‫در‬‫بشاگرد‬‫ارتفاعات‬‫تا‬‫دریا‬‫حاشیه‬‫از‬‫منطقه‬‫این‬.‫است‬
‫تا‬)‫جنوب‬‫گسل‬‫باالتر‬‫کمی‬‫(و‬‫قصرقند‬‫گسل‬‫امتداد‬‫در‬‫آن‬‫از‬‫پس‬‫و‬‫‌یابد‬‫ی‬‫م‬
‫عنوان‬‫تحت‬‫‌ها‬‫ی‬‫‌بند‬‫م‬‫تقسی‬‫برخی‬‫در‬‫و‬‫مکران‬‫محدوده‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫سند‬‫رود‬
‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫تاریخ‬‫کل‬‫طول‬‫در‬‫منطقه‬‫این‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫شناخته‬‫جنوبی‬‫مکران‬
‫در‬‫لوت‬‫کویر‬‫و‬‫خراسان‬‫مرز‬‫تا‬‫‌ها‬‫ت‬‫حکوم‬‫برخی‬‫در‬‫که‬‫اس��ت‬‫بوده‬‫مکران‬
‫که‬‫بوده‬‫اقتصادی‬‫مستقل‬‫محدوده‬‫دارای‬‫مکران‬.‫است‬‫رفته‬‫پیش‬‫کرمان‬
‫داشته‬‫قرار‬‫ایران‬‫و‬‫هند‬‫‌های‬‫ت‬‫حکوم‬‫توجه‬‫مورد‬‫خود‬‫اقتصادی‬‫رونق‬‫با‬
‫طریق‬‫از‬‫بلکه‬،‫کش��اورزی‬‫محصوالت‬‫خراج‬‫بابت‬‫از‬‫نه‬‫آن‬‫اهمیت‬.‫است‬
‫برای‬‫مکران‬‫‌های‬‫ه‬‫را‬‫از‬‫استفاده‬‫و‬‫تجارت‬‫اهمیت‬‫و‬‫بوده‬‫بازرگانی‬‫‌های‬‫ت‬‫مالیا‬
‫به‬‫را‬‫منطقه‬‫این‬،‫مکران‬‫ساکنان‬‫برای‬‫‌ها‬‫ی‬‫آباد‬‫سایر‬‫‌های‬‫ه‬‫را‬‫و‬‫مناطق‬‫سایر‬
.‫است‬‫واداشته‬‫هند‬‫یا‬‫ایران‬‫‌گذاری‬‫ج‬‫با‬
‫تقسیمات‬‫اداری‬‫و‬‫سیاسی‬‫دالیل‬‫به‬‫بنا‬‫پهلوی‬‫دوران‬‫و‬‫قاجار‬‫دوران‬‫اواخر‬‫از‬
‫اداری-سیاسی‬‫محدوده‬‫امروزه‬.‫ش��د‬‫زیادی‬‫تحوالت‬‫دچار‬‫کش��وری‬
‫باقی‬‫آنچه‬‫و‬‫ندارد‬‫وجود‬‫اسناد‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫نقش‬‫در‬‫مکران‬‫عنوان‬‫تحت‬‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬
‫که‬‫است‬‫حالی‬‫در‬‫این‬.‫است‬‫بومی‬‫فرهنگی‬‫و‬‫تاریخی‬‫کتب‬‫در‬‫صرفا‬‫است‬
‫اطالق‬‫مکران‬‫دریای‬‫نیز‬‫عمان‬‫دریای‬‫به‬،‫منطقه‬‫‌بر‬‫ه‬‫عالو‬‫طوالنی‬‫دوران‬‫در‬
‫به‬‫است‬‫محدود‬‫شمال‬‫از‬‫مکران‬‫محدوده‬‫سیاسی‬‫جغرافیای‬‫در‬.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬
‫به‬‫مغرب‬‫از‬‫و‬‫کالت‬‫به‬‫مشرق‬‫از‬‫و‬‫عمان‬‫بحر‬‫به‬‫جنوب‬‫از‬‫و‬‫بمپور‬‫و‬‫سراوان‬
،‫است‬‫شده‬‫واقع‬‫عمان‬‫بحر‬‫ساحل‬‫در‬‫سرزمین‬‫این‬‫اعظم‬‫قسمت‬.‫بشاگرد‬
‫دامنه‬‫از‬‫که‬‫‌هایی‬‫ب‬‫آ‬،‫خش��ک‬‫رود‬‫چندین‬‫دارای‬‫اس��ت‬‫ش��نزاری‬‫دشت‬
‫رودهای‬‫تشکیل‬‫و‬‫رفته‬‫جنوب‬‫سمت‬‫به‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫جاری‬‫پشت‬‫بم‬‫کوهسار‬
‫کل‬‫شمسی‬1316‫س��ال‬‫کشوری‬‫تقس��یمات‬‫در‬.‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫متعددی‬
‫کرمان‬‫شامل‬‫هشتم‬‫استان‬‫سال‬‫این‬‫در‬.‫شد‬‫تقسیم‬‫استان‬‫هشت‬‫به‬‫کشور‬
)‫(مکران‬‫موردنظر‬‫محدوده‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫شده‬‫بیان‬‫مطالب‬‫طبق‬.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬‫مکران‬‫و‬
،‫دانست‬‫سند‬‫رود‬‫تا‬‫مشرق‬‫س��مت‬‫از‬‫و‬‫مکران‬‫عمان‬‫دریای‬‫به‬‫جنوب‬‫از‬‫را‬
‫میناب‬‫گسل‬‫امتداد‬‫و‬‫ساحل‬‫در‬‫جاس��ک‬‫‌های‬‫ه‬‫کران‬‫تا‬‫منطقه‬‫غربی‬‫مرز‬
‫‌های‬‫ه‬‫کو‬‫تا‬‫غربی‬‫شمال‬‫از‬‫و‬‫‌خوردگی‬‫ن‬‫چی‬‫انتهای‬‫و‬‫بشاگرد‬‫‌های‬‫ه‬‫کو‬‫تا‬
.‫کرد‬‫مرزبندی‬‫بشاگرد‬
‫منطقه‬‫توسعه‬‫فرادست‬‫اسناد‬‫بررسی‬
‫و‬‫امنیت‬‫تقویت‬،)14‫(بند‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫دوره‬‫در‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬‫در‬
‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫تعادل‬‫و‬‫سیاسی‬‫مشارکت‬،‫اقتصادی‬‫رشد‬‫بر‬‫تکیه‬‫با‬‫ملی‬‫اقتدار‬
‫نیز‬‫کشور‬‫توسعه‬‫پنجم‬‫تا‬‫اول‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫در‬.‫است‬‫گرفته‬‫قرار‬‫توجه‬‫مورد‬
‫اصالح‬‫و‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫توازن‬‫و‬‫تع��ادل‬،‫اجتماعی‬‫عدالت‬‫برقراری‬‫بر‬‫همواره‬
‫راهبردهای‬‫‌ترین‬‫ی‬‫اصل‬.‫است‬‫شده‬‫تاکید‬‫کشور‬‫توسعه‬‫فضایی‬‫ساختار‬
:‫از‬‫عبارتند‬‫باالدست‬‫اسناد‬‫در‬‫منطقه‬‫توسعه‬
1383‫مصوب‬‫سرزمین‬‫آمایش‬‫ملی‬‫ضوابط‬
‫کریدورهای‬‫در‬‫ارتباطی‬‫اصلی‬‫محورهای‬‫از‬‫‌ای‬‫ه‬‫گزید‬‫تجهیز‬‫و‬‫توسعه‬-
‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫ش��رقی-غربی‬‫و‬‫ش��مالی-جنوبی‬‫‌الملل��ی‬‫ن‬‫بی‬‫‌ونق��ل‬‫ل‬‫حم‬
‫توسعه‬‫در‬‫‌دار‬‫ت‬‫اولوی‬‫محورهای‬
‫در‬‫توس��عه‬‫موردنیاز‬‫اجتماعی‬‫و‬‫فیزیکی‬‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬‫ایجاد‬‫بر‬‫-تمرکز‬
.‫کشور‬‫مرکزی‬‫‌جمعیت‬‫م‬‫ک‬‫مناطق‬‫و‬‫جنوبی‬،‫شرقی‬‫مناطق‬
‫‌ها‬‫ن‬‫استا‬‫توسعه‬‫ملی‬‫اسناد‬
،‫کش��اورزی‬،‫معدن‬،‫صنع��ت‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫ترتی��ب‬‫به‬‫کرمان‬‫اس��تان‬‫در‬
‫ترتیب‬‫به‬‫بلوچستان‬‫و‬‫سیس��تان‬‫استان‬‫در‬‫و‬‫برتر‬‫خدمات‬‫و‬‫گردشگری‬
‫(با‬‫صنعت‬،‫ترانزیت‬،)‫خارجی‬‫بازرگانی‬‫بر‬‫تاکید‬‫(با‬‫بازرگانی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬
‫آبزیان‬‫پرورش‬‫و‬‫صید‬،)‫گاز‬‫و‬‫نف��ت‬‫و‬‫موادمعدنی‬‫فرآوری‬‫صنایع‬‫بر‬‫تاکید‬
‫منطقه‬‫توس��عه‬‫اصلی‬‫‌های‬‫ک‬‫محر‬‫و‬‫محوره��ا‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬،‫کش��اورزی‬‫و‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫معرفی‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬
‫کشور‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬‫کالبدی‬‫طرح‬
‫شده‬‫تهیه‬‫آن‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫مقیاس‬‫در‬‫و‬‫ملی‬‫کالبدی‬‫طرح‬‫ادامه‬‫در‬‫که‬‫طرح‬‫این‬
‫در‬.‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫بر‬‫در‬‫را‬‫کرمان‬‫و‬‫بلوچس��تان‬‫و‬‫سیس��تان‬‫‌های‬‫ن‬‫استا‬،‫است‬
‫راهبردهای‬‫تعیین‬‫و‬‫بررس��ی‬‫به‬‫موجود‬‫وضع‬‫مطالعات‬‫از‬‫پس‬‫طرح‬‫این‬
‫تعیین‬‫و‬‫منطقه‬‫استعدادهای‬‫از‬‫استفاده‬،‫‌ها‬‫ت‬‫زیرساخ‬،‫اشتغال‬‫و‬‫جمعیت‬
12
1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬13
‫ویژه‬‫پرونده‬
.‫است‬‫شده‬‫پرداخته‬‫آنها‬‫از‬‫استفاده‬‫ضوابط‬‫و‬‫‌ها‬‫ی‬‫کاربر‬
‫شرق‬‫جنوب‬‫کالبدی‬‫طرح‬‫توسعه‬‫کالن‬‫راهبردهای‬‫اهم‬
:‫است‬‫ذیل‬‫شرح‬‫به‬
،‫نقل‬‫و‬‫حمل‬،‫ترانزیت‬،‫خارجی‬‫بازرگانی‬‫تقویت‬‫اولویت‬
،‫صنعتی‬‫دامداری‬،‫تجاری‬،‫کشاورزی‬،‫شیالت‬،‫گردشگری‬
‫صنایع‬،‫شیالتی‬‫صنایع‬،‫کشاورزی‬‫تبدیلی‬‫صنایع‬،‫معدن‬
‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫صادراتی‬‫صنایع‬‫و‬‫غیرفلزی‬‫کانی‬
‫استان‬‫در‬‫توسعه‬‫محرک‬‫و‬‫محوری‬
‫استانی‬‫و‬‫ملی‬‫دولتی‬‫اعتبارات‬‫از‬‫استان‬‫سهم‬‫افزایش‬
‫‌سازی‬‫ه‬‫آماد‬‫برای‬‫زیربنایی‬‫تاسیس��ات‬‫توس��عه‬‫جهت‬
‫تولیدی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫توسعه‬
‫روی‬‫کاال‬‫ترانزیت‬‫افزای��ش‬‫جهت‬‫جامع‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬
...‫میرجاوه‬‫مرز‬‫طریق‬‫از‬‫آسیا‬‫جنوب‬‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫کریدور‬
‫میلک‬‫مرز‬‫و‬‫چابهار‬‫بندر‬‫طریق‬‫از‬‫کاال‬‫ترانزیت‬‫افزایش‬
،‫ویژه‬‫تس��هیالت‬‫اعطای‬‫طریق‬‫از‬‫افغانس��تان‬‫کشور‬‫به‬
...‫و‬‫مقررات‬‫‌سازی‬‫ه‬‫ساد‬
‫کانون‬‫یک‬‫به‬‫چابهار‬‫بندر‬‫تبدیل‬‫جهت‬‫در‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬
‫کشور‬‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬‫گوشه‬‫در‬‫قوی‬‫توسعه‬
‫با‬‫اس��تان‬‫جنوب‬‫میان‬‫ارتباطی‬‫‌های‬‫ه‬‫ش��بک‬‫تقوی��ت‬
‫هرمزگان‬‫و‬‫کرمان‬‫‌های‬‫ن‬‫استا‬‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬
‫تفتان‬‫گردشگری‬‫مجتمع‬‫احداث‬
‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫طرح‬
‫مطالعات‬‫استناد‬‫به‬‫کشور‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫مدیریت‬‫سازمان‬
‫توس��عه‬‫مطالعات‬،63‫س��ال‬‫در‬‫س��رزمین‬‫آمایش‬‫پایه‬
‫هیات‬‫تصویب‬‫به‬64‫سال‬‫در‬‫و‬‫داد‬‫انجام‬‫را‬‫ش��رق‬‫محور‬
‫سال‬17‫از‬‫پس‬»‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫«طرح‬.‫رساند‬‫دولت‬
‫و‬‫مدیریت‬‫سازمان‬‫پیشنهاد‬‫به‬81‫س��ال‬‫در‬‫و‬‫شد‬‫تدوین‬
.‫شد‬‫تصویب‬‫دولت‬‫هیات‬‫در‬‫طرح‬‫این‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬
‫که‬‫است‬‫ماده‬18‫بر‬‫مش��تمل‬،‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫طرح‬
‫بندر‬‫ورودی‬‫مبدا‬‫از‬‫را‬‫ایران‬‫کشور‬‫شرق‬‫ترانزیتی‬‫کریدور‬
‫ترسیم‬‫کشور‬‫شمالی‬‫مرزهای‬‫خروجی‬‫نقاط‬‫تا‬‫چابهار‬
3‫خود‬‫کیلومت��ری‬1840‫طول‬‫در‬‫مح��ور‬‫این‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
.‫است‬‫درنوردیده‬‫را‬‫کشور‬‫شرقی‬‫استان‬
‫چابهار‬‫ترانزیتی‬‫محور‬‫توسعه‬‫در‬‫که‬‫اصلی‬‫اهداف‬‫از‬‫برخی‬
:‫است‬‫ذیل‬‫شرح‬‫به‬،‫هستند‬‫موردنظر‬
‫مکران‬‫عمران‬‫و‬‫توسعه‬‫ویژه‬‫طرح‬
‫استان‬‫شرقی‬‫بخش‬‫شامل‬‫تنها‬‫مکران‬‫منطقه‬،‫طرح‬‫این‬‫در‬
‫‌های‬‫ل‬‫دس��تورالعم‬‫و‬‫راهبردها‬‫ارایه‬‫برای‬‫بوده‬‫هرمزگان‬
.‫بود‬‫ش��ده‬‫تعریف‬‫منطقه‬‫توس��عه‬‫برای‬‫وی��ژه‬‫اجرایی‬
‫‌های‬‫ح‬‫طر‬-1‫بخش‬‫چه��ار‬‫در‬‫عمده‬‫صورت‬‫به‬‫طرح‬‫این‬
‫منطقه‬‫شناخت‬-2‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫و‬‫فرادس��ت‬
‫توسعه‬‫برنامه‬‫تدوین‬-4‫منطقه‬‫توسعه‬‫الگوی‬‫تدوین‬-3
‫اجرایی‬‫کار‬‫و‬‫س��از‬‫ارایه‬‫همراه‬‫به‬‫موردنی��از‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫و‬
.‫است‬‫شده‬‫مطالعه‬‫توس��عه‬‫طرح‬‫با‬‫مرتبط‬‫تشکیالت‬‫و‬
‫تدوین‬‫مرحله‬‫یا‬‫گام‬‫سه‬‫در‬‫مرحله‬‫این‬‫در‬‫بررسی‬‫فرآیند‬
‫ارایه‬‫نهایتا‬‫و‬‫توسعه‬‫الگوی‬‫ارایه‬،‫توسعه‬‫کلی‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬
.‫است‬‫گرفته‬‫قرار‬‫موردنظر‬‫پیشنهادی‬‫سازمان‬‫ساختار‬
،‫منطقه‬‫مطلوب‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫تدوین‬‫برای‬،‫اول‬‫مرحله‬‫در‬
‫اصول‬‫بررس��ی‬‫قالب‬‫در‬‫مطالع��ات‬‫نظ��ری‬‫چارچ��وب‬
‫برآیند‬‫و‬‫شده‬‫بیان‬‫ارگون‬‫‌اندازسازی‬‫م‬‫چش‬‫مدل‬‫و‬‫راهبردی‬
‫تدقیق‬‫مورد‬‫فرادست‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫با‬‫آن‬‫از‬‫حاصل‬
‫نهایی‬‫اهداف‬‫و‬‫برتر‬‫س��ناریو‬‫انتخاب‬‫نهایتا‬‫و‬‫گرفته‬‫قرار‬
.‫است‬‫شده‬‫مشخص‬‫طرح‬
‫بر‬‫غلبه‬،‫اصلی‬‫آیتم‬‫س��ه‬‫در‬‫‌انداز‬‫م‬��‫چش‬‫این‬‫اصلی‬‫روح‬
،‫پیرامون‬‫با‬‫متعادل‬‫توسعه‬‫و‬‫منطقه‬‫جغرافیایی‬‫انزوای‬
‫‌کرانه‬‫س‬‫پ‬‫و‬‫کرانه‬‫در‬‫موجود‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانسی‬‫کردن‬‫بالفعل‬
‫بیرونی‬‫عوامل‬‫از‬‫‌گی��ری‬‫ه‬‫بهر‬،)‫درون��ی‬‫(عوامل‬‫منطقه‬
‫جنوب‬‫سواحل‬‫‌ای‬‫ه‬‫ناحی‬‫‌های‬‫ل‬‫تعاد‬‫برقراری‬‫در‬‫توسعه‬
.‫شد‬‫تعیین‬
،‫ش��یالت‬‫صنعت‬‫فعالیتی-توس��عه‬‫نظ��ام‬‫بررس��ی‬‫در‬
‫و‬‫متعادل‬‫پراکن��ش‬-‫جمعیتی‬‫و‬‫س��کونتگاهی‬‫نظام‬‫در‬
‫و‬‫شبکه‬‫نظام‬‫در‬،‫آن‬‫متناسب‬‫خدمات‬‫و‬‫جمعیت‬‫متوازن‬
‫توجه‬‫با‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫شبکه‬‫گسترش‬‫و‬‫ارتقا‬-‫زیرساخت‬
‫در‬‫مناسب‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬‫و‬‫موجود‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانس��ی‬‫به‬
‫آلودگی‬‫کاهش‬-‫‌محیطی‬‫ت‬‫زیس‬‫بخش‬‫در‬‫و‬‫بخش‬‫این‬
‫از‬‫منطقه‬‫حس��اس‬‫‌های‬‫م‬‫اکوسیس��ت‬‫حفظ‬‫و‬‫محیطی‬
‫الگوی‬‫ارایه‬‫و‬‫ترسیم‬‫جهت‬‫در‬‫مدنظر‬‫اساسی‬‫‌های‬‫ت‬‫اولوی‬
.‫است‬‫بوده‬‫مدنظر‬‫توسعه‬
‫شناخت‬،‫متقابل‬‫روابط‬‫شناسایی‬‫‌بر‬‫ه‬‫عالو‬:‫دوم‬‫مرحله‬‫در‬
‫س��رعت‬‫و‬‫آن‬‫کاهش‬‫جهت‬‫در‬‫حرکت‬‫و‬‫موجود‬‫ش��کاف‬
‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫و‬‫ملی‬‫مراتبی‬‫سلسله‬‫در‬‫جایگاه‬‫تغییر‬‫و‬‫حرکت‬
.)‫منطقه‬‫آتی‬‫و‬‫جاری‬‫‌های‬‫ه‬‫(برنام‬‫است‬‫بوده‬‫مدنظر‬‫نیز‬
‫‌های‬‫ت‬‫مزی‬‫تلفیق‬‫و‬‫برآیند‬‫از‬‫پیشنهادی‬‫توسعه‬‫الگوی‬
‫توسعه‬‫محورهای‬‫و‬‫کانون‬‫قالب‬‫دو‬‫در‬‫و‬‫بالفعل‬‫و‬‫بالقوه‬
.‫است‬‫شده‬‫ارایه‬
‫توسعه‬‫محورهای‬،‫‌ها‬‫ن‬‫کانو‬‫‌بندی‬‫ح‬‫سط‬،‫سوم‬‫مرحله‬‫در‬
‫از‬‫منطقه‬‫‌های‬‫ه‬‫س��کونتگا‬‫عملک��ردی‬‫روابط‬‫تنظی��م‬‫و‬
‫سازمان‬‫س��اختار‬.‫اس��ت‬‫بوده‬‫مرحله‬‫این‬‫مطالعات‬‫اهم‬
‫قالب‬‫در‬‫و‬‫توس��عه‬‫کانون‬‫نوع‬5‫در‬‫پیش��نهادی‬‫فضایی‬
‫‌های‬‫ن‬‫کانو‬‫‌بندی‬‫ح‬‫سط‬.‫است‬‫شده‬‫لحاظ‬‫سگونتگاه‬19
‫را‬‫محدودیت‬‫و‬‫قابلیت‬‫که‬‫شاخصه‬6‫مبنای‬‫و‬‫پیشنهادی‬
.‫است‬‫گرفته‬‫شکل‬،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫نمایان‬
‫مکران‬‫منطقه‬‫عمده‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫تحلیل‬
‫این‬‫طوالنی‬‫فاصله‬،‫اس��تان‬‫زیاد‬‫خیلی‬‫وسعت‬‫و‬‫بزرگی‬
‫حتی‬‫و‬‫کشور‬‫‌های‬‫ن‬‫بیابا‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬‫وجود‬،‫مرکز‬‫با‬‫استان‬
‫کشور‬‫نقاط‬‫دیگر‬‫با‬‫استان‬‫میان‬‫حایل‬‫حوزه‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫جهان‬
‫‌های‬‫ه‬‫مشخص‬‫دیگر‬‫از‬‫گس��ترده‬‫محرومیت‬‫و‬‫فقر‬‫نیز‬‫و‬
‫‌مرزی‬‫م‬‫ه‬‫و‬‫مجاورت‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫محسوب‬‫منطقه‬‫امروزی‬
‫در‬‫موادمخدر‬‫تجارت‬‫و‬‫تولید‬‫جهانی‬‫مراکز‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫با‬
‫این‬‫یافتن‬‫اهمیت‬‫عوامل‬‫دیگر‬‫از‬‫افغانستان‬‫همسایه‬‫کشور‬
‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬‫با‬‫استان‬‫این‬‫همسایگی‬‫همچنین‬.‫است‬‫استان‬
‫آن‬‫حساسیت‬‫به‬‫پاکس��تان‬‫و‬‫افغانستان‬‫ناامن‬‫مناطق‬‫از‬
.‫است‬‫افزوده‬
‫از‬‫دوری‬،‫مک��ران‬‫منطقه‬‫اصلی‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫از‬‫دیگر‬‫یکی‬
‫طبیعت‬‫از‬‫که‬‫جغرافیایی‬‫مس��اله‬‫این‬.‫است‬‫کشور‬‫مرکز‬
‫را‬‫نامطلوبی‬‫پیامدهای‬،‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬‫ناشی‬‫مرزی‬‫مناطق‬
‫محرومیت‬،‫آن‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫که‬‫دارد‬‫همراه‬‫به‬‫مناطق‬‫این‬‫برای‬
‫در‬‫آنها‬‫نگرفتن‬‫قرار‬‫و‬‫مناطق‬‫این‬‫بودن‬‫‌ای‬‫ه‬‫حاشی‬‫و‬‫شدید‬
‫مسایل‬‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬‫در‬.‫است‬‫کشور‬‫توسعه‬‫امواج‬‫مسیر‬
‫‌ای‬‫ه‬‫گسس��ت‬،‫مکران‬‫س��واحل‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬‫و‬‫امنیتی‬
‫لحاظ‬‫به‬‫استان‬‫این‬‫گسس��ت‬،‫آنها‬‫از‬‫یکی‬‫که‬‫دارد‬‫وجود‬
‫گستره‬.‫است‬‫کشور‬‫مناطق‬‫دیگر‬‫با‬‫جغرافیایی‬‫و‬‫اقلیمی‬
‫محور‬‫توس��عه‬‫ط��رح‬
18 ‫بر‬‫مش��تمل‬،‫رشق‬
‫کریدور‬‫که‬‫است‬‫ماده‬
‫کش��ور‬‫رشق‬‫ترانزیتی‬
‫ورودی‬‫مبدا‬‫از‬‫را‬‫ایران‬
‫نقاط‬‫ت��ا‬‫چابهار‬‫بن��در‬
‫مرزه��ای‬ ‫خروج��ی‬
‫ترسیم‬‫کش��ور‬‫شاملی‬
‫کند‬‌‫ی‬‫م‬
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL
TOSE E SADERAT 122 SMALL

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

TOSE E SADERAT 122 SMALL

 • 1. ‫کشور؛‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫گشایش‬ ‫دولت‬‫تجاری‬‫اهداف‬‫تحقق‬‫ساز‬‫زمینه‬ ‫شرق‬‫محور‬‫در‬ ‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫مشارکت‬ ‫چابهار‬‫بهشتی‬‫شهید‬‫بندر‬‫تجهیز‬‫در‬ ‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬ ‫ماهنامه‬ ‫‌های‬‫ق‬‫اتا‬‫با‬‫همکاری‬‫برای‬‫آمادگی‬‫اعالم‬ ‫بازرگانی‬‫مشترک‬ ‫کاشان‬‫در‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫باجه‬‫افتتاح‬ ‫بانکی‬‫تسهیالت‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫سپرد‬‫سود‬‫نرخ‬‫آخرین‬ ‫سازمان‬‫اخالقی‬‫جو‬‫بر‬‫موثر‬‫عوامل‬ 94 ‫خرداد‬،‫هفدهم‬‫سال‬-122‫شماره‬ ‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫سوی‬‫از‬‫تسهیالت‬‫ارایه‬‫با‬ ‫کشور‬‫شمال‬‫نیاز‬‫مورد‬‫برق‬ ‫ترکیبی‬‫سیکل‬‫نیروگاه‬‫در‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬"‫سر‬‫"پره‬ :‫‌خوانید‬‫ی‬‫م‬‫شماره‬‫این‬‫در‬
 • 3. ‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫ماهنامه‬ ‫صورت‬‫به‬‫فقط‬،‫صادرات‬‫توسعه‬‫نرشیه‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫منترش‬‫الکرتونیک‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ -122 ‫شماره‬ 1394 ‫خرداد‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ :‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫‌پور‬‫ف‬‫اشر‬ ‫محسن‬ ‫دکتر‬ :‫مسئول‬ ‫مدیر‬ ‫امامی‬ ‫حسین‬ ‫دکتر‬ :‫سردبیر‬ ‫خلیلی‬ ‫رحمانی‬ ‫اجرایی:محمود‬ ‫دبیر‬ ‫امیراصالنی‬ ‫آیدا‬ :‫تولید‬ ‫مجری‬ ‫آزاد‬ ‫‌جمال‬‫د‬‫محم‬ :‫آرا‬ ‫صفحه‬ ،15 ‫خیابان‬ ‫نبش‬ ،‫احمدقصیر‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ :‫نشانی‬ ‫اداره‬ ،19 ‫طبقه‬ ،‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ،44 ‫پالک‬ ‫‌الملل‬‫ن‬‫بی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ 88703192 ‫و‬ 81921020 :‫تلفن‬ 88703193 :‫نمابر‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫نش��ریه‬ ‫از‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫ش��هید‬ ‫بندر‬ ‫تجهیز‬ ‫ط��رح‬ ‫موضوع‬ ‫ب��ه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اهمی��ت‬ ‫و‬ ‫چابه��ار‬ ‫بهش��تی‬ ‫کش��ور‬ ‫ش��رق‬ ‫جنوب‬ ‫و‬ ‫ش��رق‬ ‫منطق��ه‬ .‫اس��ت‬‫پرداخته‬ :‫تارنما‬ ‫نشانی‬ www.edbi.ir :‫الکترونیک‬ ‫پست‬ info@edbi.ir .‫نیست‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬ ‫لزوما‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫‌شده‬‫ح‬‫طر‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫آراء‬ ‫و‬ ‫نویسندگان‬ ،‫‌نظران‬‫ب‬‫صاح‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دیدگا‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫آماده‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ .‫است‬ ‫کارشناسان‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫مقاالت‬ ‫کردن‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫ارسال‬ ‫مطلب‬ ‫اصل‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫مقاالت‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تقاضا‬ ‫گرامی‬ ‫مترجمان‬ ‫از‬ .‫نمایند‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫فرستاده‬ ‫بازپس‬ ‫ارسالی‬ ‫مطالب‬ .‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫آزاد‬ ‫ماخذ‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫نشریه‬ ‫تصایر‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫نقل‬
 • 4. ‫کشور؛‬ ‫اقیانوسی‬ ‫بندر‬ ‫گشایش‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫تجاری‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫‌ساز‬‫ه‬‫زمین‬ 6........................................ ‫شرق‬ ‫محور‬ ‫یک‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫مشارکت‬ 8 ........................‫چابهار‬ ‫شهیدبهشتی‬ ‫بندر‬ ‫مکران؛‬ ‫منطـقــه‬ 11 ...‫ایران‬ ‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬ ‫و‬ ‫جنوب‬ ‫توسعه‬ ‫کلید‬ 16 ........ ‫ترانزیت‬ ‫زیرساخت‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫‌بنیان‬‫ش‬‫دان‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫توسعه‬ ‫موانع‬ ‫باید‬ 18 ....................... ‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ،‫دولت‬ ‫اقتصادی‬ ‫‌گیری‬‫ت‬‫جه‬ ‫است‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫صادرات‬ 21 ....................... ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 185 ‫اختصاص‬ ‫قرقیزستان‬‫شمال-جنوب‬‫جاده‬‫احداث‬‫برای‬ 26 ....................... 30 ....‫سازمان‬ ‫اخالقی‬ ‫جو‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫بانکداری‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫اعتبارات‬ ‫مدیریت‬ 32 ...................... ‫شرکتی‬ ‫بیمارستان‬ ‫از‬ ‫کره‬ ‫بانک‬ ‫اگزیم‬ ‫حمایت‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫گسترش‬ ‫برای‬ ‫سئول‬ ‫ملی‬ ‫دانشگاه‬ 27 ....................... ‫کشور‬ ‫از‬ ‫نیروگاه‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫شمال‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫برق‬ 22...‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬"‫سر‬‫"پره‬‫ترکیبی‬‫سیکل‬ ‫بازرگانی‬ ‫مشترک‬ ‫‌های‬‫ق‬‫اتا‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫دارد‬ ‫همخوانی‬ ‌‫ک‬‫بان‬ ‫رسالت‬ ‫با‬ 24 ....................... ‫‌های‬‫ت‬‫ضرور‬ ‫از‬ ‫کاشان‬ ‫باجه‬ ‫افتتاح‬ ‫بود‬ ‫شهرستان‬ ‫این‬ ‫اقتصادی‬ 25 ....................... ‫سرمقاله‬ ‫ویژه‬ ‫پرونده‬ ‎‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫دانش‬ ‫اخبار‬ ‫بانکها‬ ‫اگزیم‬ ‫اخبار‬ ‫مدیریت‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬ 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬ ‫فهرست‬ ‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬‫برای‬‫چین‬‫بانک‬‫اگزیم‬‫تالش‬ 26 ....................... ‫‌سازی‬‫ی‬‫کشت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ 4
 • 5. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬5 ‫دچار‬ ‫‌دانم‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫این‬ :‫فرمودند‬ ‫مجلس‬ ‫نمایندگان‬ ‫دیدار‬ ‫در‬ ‫انقالب‬ ‫‌رهبر‬ ‫را‬‫عالج‬‫راه‬‫داشته؛‬‫تأثیر‬‫منابع‬‫کمبود‬‫در‬‫هم‬‫تحریم‬‫و‬‫هستیم‬‫منابع‬‫کمبود‬ ‫‌بستی‬‫ن‬‫ب‬،‫کرد‬‫رعایت‬‫باید‬‫را‬‫‌ها‬‫ت‬‫اولوی‬.‫است‬‫‌جویی‬‫ه‬‫صرف‬‫‌حل‬‫ه‬‫را‬.‫کنید‬‫پیدا‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬‫نباید‬‫منابع‬‫کمبود‬.‫نیست‬‫بازنشدنی‬‫گره‬‫منابع‬‫کمبود‬.‫ندارد‬‫وجود‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫همزبانی‬ ‫مقاومتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫کار‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫داخل‬ ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫کنند‬ ‫باور‬ ‫همه‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫همدلی‬ ‫مشکل‬ ‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫االن‬‫‌ای‬‫ه‬‫هست‬‫مساله‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫آسان‬‫‌ای‬‫ه‬‫هست‬‌‫ه‬‫مسال‬‫حل‬،‫شود‬ ‫داخل‬‫اگر‬‫که‬‫هست‬‫دیگری‬ ‫مسایل‬‫هم‬‫‌ای‬‫ه‬‫هست‬‫از‬‫غیر‬‫است؛‬‫درآمده‬‫گره‬ .‫شد‬‫خواهد‬‫حل‬‫کنیم‬‫تقویت‬‫را‬ ‫است‬‫‌جویی‬‫ه‬‫صرف‬‫‌حل‬‫ه‬‫را‬ ‫پولشویی‬‫با‬‫مبارزه‬‫در‬‫ایران‬:‫گفتند‬‫وزیران‬‫هیات‬‫جلسه‬‫در‬‫جمهوری‬‫رییس‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جدی‬ ‫خواهد‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫اهتمام‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مؤثر‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ ‫قانونی‬ ‫سازوکارهای‬ ،‫معامالت‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫‌سازی‬‫ف‬‫شفا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫سیاست‬ ‫پرتو‬ ‫در‬ .‫داشت‬ .‫برود‬‫بین‬‫از‬‫پولشویی‬‫رشد‬‫‌های‬‫ه‬‫زمین‬ ‫غیررسمی‬ ‫تجارت‬ ‫زمینه‬ ،‫ایران‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫‌های‬‫م‬‫تحری‬ ‫متأسفانه‬ .‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پولشویی‬ ‫توجیه‬ ‫برای‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫امنیت‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫غیرقانونی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫برای‬‫و‬‫باشد‬‫مردم‬‫اطالعات‬‫محرم‬‫و‬‫نموده‬‫برقرار‬ .‫نماید‬‫سوءاستفاده‬‫پولشویی‬‫برای‬‫بانکی‬‫سیستم‬‫از‬‫نتواند‬‫هیچکس‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫‌گون‬‫ه‬‫ب‬،‫باشد‬‫ناامن‬‫‌شدت‬‫ه‬‫ب‬ ‫پولشویی‬‫با‬‫مبارزه‬‫در‬‫ایران‬ ‫است‬‫جدی‬
 • 6. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬ ‫کشور؛‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫گشایش‬ ‫رشق‬‫محور‬‫در‬‫دولت‬‫تجاری‬‫اهداف‬‫تحقق‬‫‌ساز‬‫ه‬‫زمین‬ ‫‌های‬‫ک‬‫بان‬‫وظایف‬‫جمله‬‫از‬‫ملی‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫در‬‫مش��ارکت‬ ‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫که‬‫است‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫چون‬‫تخصصی‬ ‫تامین‬‫حوزه‬‫در‬‫همواره‬‫غیرنفتی‬‫صادرات‬‫حامی‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ .‫است‬‫شده‬‫حاضر‬‫‌هایی‬‫ح‬‫طر‬‫چنین‬‫مالی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مزی‬‫دادن‬‫ق��رار‬‫نظر‬‫م��د‬‫با‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬ ‫با‬‫همگامی‬‫و‬‫چابه��ار‬‫منطقه‬‫بالق��وه‬‫امکان��ات‬‫و‬‫بالفعل‬ ‫بندر‬‫توسعه‬‫و‬‫تجهیز‬‫منظور‬‫به‬‫دولت‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫تحقق‬ ‫پروژه‬‫این‬‫به‬‫تس��هیالت‬‫ارایه‬،‫بهشتی‬‫ش��هید‬‫اقیانوسی‬ .‫است‬‫داده‬‫قرار‬‫خود‬‫کار‬‫دستور‬‫در‬‫را‬‫ملی‬ ‫جمهوری‬‫سبز‬‫بندر‬‫«اولین‬،»‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫«دروازه‬ ‫که‬‫است‬‫عباراتی‬»‫کشور‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫«تنها‬‫و‬»‫اسالمی‬ .‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫‌کار‬‫ه‬‫ب‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬‫توصیف‬‫برای‬ ‫در‬‫چابهار‬‫مهم‬‫بندر‬‫دومین‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬ ‫و‬‫بازرگانی‬‫اهمی��ت‬‫از‬‫هند‬‫اقیانوس‬‫و‬‫عم��ان‬‫دریای‬‫کرانه‬ .‫است‬‫برخوردار‬‫‌ای‬‫ه‬‫‌العاد‬‫ق‬‫فو‬‫راهبردی‬ ‫مهم‬‫بندر‬‫طریق‬‫از‬‫کش��ور‬‫اقتصاد‬‫توسعه‬‫نهفته‬‫ظرفیت‬ ‫عمان‬‫دریای‬‫با‬‫س��احل‬‫کیلومتر‬315‫بودن‬‫دارا‬‫با‬‫چابهار‬ ‫جنوبی‬‫مرزهای‬‫کل‬‫ششم‬‫یک‬‫حدود‬‫داشتتن‬‫اختیار‬‫در‬‫و‬ ‫و‬‫بنادر‬‫س��ایر‬‫به‬‫نسبت‬‫چابهار‬‫امتیاز‬‫و‬‫س��ویی‬‫از‬‫کشور‬ ‫واسطه‬‫بدون‬‫و‬‫مستقیم‬‫تماس‬‫‌دلیل‬‫ه‬‫ب‬‫فارس‬‫خلیج‬‫جزایر‬ ‫‌بدیلی‬‫ی‬‫ب‬‫و‬‫خاص‬‫ش��رایط‬‫آزاد‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬‫با‬‫مکران‬‫سواحل‬ .‫است‬‫آورده‬‫فراهم‬‫منطقه‬‫این‬‫برای‬ ‫کل‬‫مساحت‬‫دارای‬1388‫س��ال‬‫در‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬ ‫و‬‫هکتار‬16‫بارانداز‬‫‌های‬‫ه‬‫محوط‬‫مساحت‬‫و‬‫هکتار‬240 ‫و‬‫است‬‫بوده‬‫مترمربع‬‫هزار‬30‫مسقف‬‫انبارهای‬‫مساحت‬ ‫برای‬‫‌ویژه‬‫ه‬‫ب‬‫آن‬‫بارگیری‬‫گنجایش‬‫افزایش‬‫و‬‫توسعه‬‫طرح‬ .‫است‬‫انجام‬‫دست‬‫در‬‫‌پیما‬‫س‬‫اقیانو‬‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬ ‫برنامه‬‫با‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫ظرفیت‬‫ارتقای‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫کشور‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫تنها‬‫عنوان‬‫با‬‫س��اله‬15 .‫گیرد‬‫عهده‬‫بر‬‫کشور‬‫سیاست‬‫و‬‫اقتصاد‬‫در‬‫مهمی‬‫نقش‬ ‫از‬‫بیش‬‫امید‬‫و‬‫تدبیر‬‫دولت‬‫آمدن‬‫کار‬‫روی‬‫از‬‫پس‬‫مهم‬‫این‬ ‫اقتصاد‬‫و‬‫تجارت‬‫عرصه‬‫سیاستگذاران‬‫توجه‬‫مورد‬‫پیش‬ .‫گرفت‬‫قرار‬ ‫سیستان‬‫مانده‬‫مغفول‬‫و‬‫باال‬‫بس��یار‬‫ظرفیت‬‫از‬‫اس��تفاده‬ ‫با‬‫تا‬‫داش��ت‬‫آن‬‫بر‬‫را‬‫دولت‬،‫عم��ان‬‫دریای‬‫و‬‫بلوچس��تان‬‫و‬ ‫راس‬‫در‬‫را‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬‫توس��عه‬‫جدی‬‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ 57‫به‬‫نزدیک‬‫ک��ه‬‫جایی‬‫ت��ا‬‫دهد‬‫قرار‬‫خ��ود‬‫‌های‬‫ت‬‫اولوی‬ ‫و‬‫رسیده‬‫پایان‬‫به‬‫بندر‬‫این‬‫نخس��ت‬‫توسعه‬‫طرح‬‫از‬‫درصد‬ .‫بردارد‬‫‌تر‬‫م‬‫محک‬‫را‬‫بعدی‬‫‌های‬‫م‬‫گا‬‫تا‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫آماده‬ ‫از‬‫بیش‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫ظرفیت‬‫اس��ت‬‫قرار‬ ‫بلندمدت‬‌‫ه‬‫برنام‬‫از‬‫نش��ان‬‫این‬‫ک��ه‬‫یابد‬‫افزایش‬‫برابر‬40 ‫تخلیه‬‫ظرفیت‬‫حاضر‬‫حال‬‫در‬.‫است‬‫بندر‬‫این‬‫برای‬‫دولت‬ ‫است‬‫سال‬‫در‬‫تن‬‫میلیون‬2/5‫حدود‬‫در‬‫چابهار‬‫بارگیری‬‫و‬ ‫میلیون‬8‫به‬‫آن‬‫توسعه‬‫نخست‬‫فاز‬‫تکمیل‬‫با‬‫است‬‫بنا‬‫که‬ ‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬‫ورود‬‫با‬‫آینده‬‫در‬‫اس��ت‬‫قرار‬‫رقم‬‫این‬.‫برسد‬‫تن‬ .‫شود‬‫تن‬‫میلیون‬80‫از‬‫بیش‬‫آن‬‫به‬‫تنی‬‫هزار‬300‫تا‬100 ‫افق‬‫در‬‫بهشتی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫نهایی‬‫ظرفیت‬‫و‬‫مشخصات‬ ‫به‬‫هکتار‬414‫در‬‫ت��ن‬‫میلیون‬82‫میزان‬‫به‬1404‫س��ال‬ ‫فله‬‫و‬‫مایع‬‫فله‬،‫چندمنظوره‬،‫کانتینری‬‫اسکله‬32‫تعداد‬ .‫بود‬‫خواهد‬‫خشک‬ ‫‌فر‬‫ی‬‫ساعد‬‫رضا‬‫مهندس‬ ‫ایران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫اعتبارات‬‫مدیرامور‬ ‫سرمقاله‬ 6
 • 7. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬7 ‫از‬‫متداول‬‫ط��ور‬‫به‬‫عظیمی‬‫‌ه��ای‬‫ه‬‫پروژ‬‫چنی��ن‬‫گرچه‬ ‫اما‬،‫‌ش��وند‬‫ی‬‫م‬‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬‫دولتی‬‫‌ای‬‫ه‬‫بودج‬‫‌های‬‫ف‬‫ردی‬ ‫جز‬‫‌ها‬‫ک‬‫بان‬‫و‬‫مالی‬‫موسس��ات‬‫از‬‫تس��هیالت‬‫دریافت‬ .‫است‬‫ملی‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬‫رسیدن‬‫ثمر‬‫به‬‫الینفک‬ ‫وارداتی‬‫و‬‫صادراتی‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرس��اخ‬‫توسعه‬‫در‬‫ورود‬ ‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫از‬،‫است‬‫بنادر‬‫توسعه‬‫آنها‬‫از‬‫یکی‬‫که‬‫کشور‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫محسوب‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫ماموریتی‬ ‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬‫تجهیز‬‫و‬‫اح��داث‬‫برای‬‫بانک‬‫این‬‫رو‬‫این‬‫از‬ ‫اختصاص‬‫دالر‬‫میلیون‬334‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫شهید‬ ‫یک‬‫فاز‬‫تجهیز‬‫و‬‫اجرا‬‫برای‬‫بانک‬‫مشارکت‬.‫است‬‫داده‬ ‫توسعه‬‫صندوق‬‫منابع‬‫از‬‫که‬‫بوده‬‫بهش��تی‬‫شهید‬‫بندر‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تامین‬‫ملی‬ ‫جمهوری‬‫رییس‬،‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫تاکید‬‫به‬‫توجه‬‫با‬ ‫توجه‬‫و‬‫بنادر‬‫توسعه‬‫بر‬‫مبنی‬‫دولت‬‫جدی‬‫عزم‬‫و‬‫محترم‬ ‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫کش��ور‬‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬‫توس��عه‬‫به‬‫بیشتر‬ ‫در‬‫را‬‫موضوع‬‫این‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬،‫مکران‬‫ساحل‬ ‫در‬‫کشور‬‫صادرات‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرس��اخ‬‫توسعه‬‫چارچوب‬ .‫است‬‫داده‬‫قرار‬‫خود‬‫حمایتی‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬‫اولویت‬ ‫اس��تراتژیک‬‫بن��در‬‫ای��ن‬‫‌ده��د‬‫ی‬‫م‬‫نش��ان‬‫‌ها‬‫ی‬��‫بررس‬ ‫کشورهای‬‫دسترسی‬‫راه‬‫‌ترین‬‫ه‬‫باصرف‬‫و‬‫‌ترین‬‫ک‬‫نزدی‬ ،‫(افغانس��تان‬ ‫میان��ه‬ ‫آس��یای‬ ‫خش��کی‬ ‫محص��ور‬ ‫قرقیزستان‬،‫تاجیکس��تان‬،‫ازبکس��تان‬،‫ترکمنس��تان‬ ‫طریق‬‫از‬‫کاال‬‫انتق��ال‬‫و‬‫ترانزی��ت‬‫جهت‬)‫قزاقس��تان‬‫و‬ .‫شد‬‫خواهد‬‫قلمداد‬‫جهان‬‫آزاد‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬ ‫محسوب‬‫ایران‬‫اقیانوسی‬‫بندر‬‫تنها‬‫بهشتی‬‫شهید‬‫بندر‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫ایجاد‬‫به‬‫آن‬‫متعدد‬‫فازهای‬‫تکمیل‬‫و‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ،‫ش��کوفایی‬،‫‌زدایی‬‫ت‬‫محرومی‬‫منظور‬‫به‬‫زیرس��اخت‬ ‫منجر‬‫منطقه‬‫اجتماع��ی‬‫و‬‫اقتص��ادی‬‫تحول‬‫و‬‫رونق‬ .‫شد‬‫خواهد‬ ‫از‬‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬‫و‬‫س��ومی‬‫نس��ل‬‫بندری‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫بندر‬‫این‬ ‫ترانشیپ‬‫و‬‫ترانزیت‬‫و‬‫چندوجهی‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫امکانات‬ ‫و‬‫استراتژیک‬‫موقعیت‬‫‌دلیل‬‫ه‬‫ب‬‫چابهار‬‫منطقه‬‫در‬‫کاال‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬‌‫ه‬‫جایگا‬‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫آزاد‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬‫به‬‫دس��تیابی‬ ‫ایفا‬‫منطقه‬‫کش��ورهای‬‫س��ایر‬‫با‬‫ای��ران‬‫مب��ادالت‬‫در‬ .‫کرد‬‫خواهد‬ ‫کشورهایی‬‫به‬‫نزدیکی‬‫علت‬‌‫ه‬‫ب‬‫بندر‬‫این‬‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫آیند‬‫در‬‫میانه؛‬‫آسیای‬‫و‬‫پاکستان‬،‫افغانستان‬‫نظیر‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬‫اهمیت‬‫کشور‬‫ریلی‬‫شبکه‬‫به‬‫اتصال‬‫با‬‫نزدیک‬ .‫داشت‬‫خواهد‬‫کشورها‬‫این‬‫به‬‫کاال‬‫ترانزیت‬‫در‬ ‫در‬‫کلیدی‬‫‌ای‬‫ه‬��‫نقط‬‫‌عن��وان‬‫ه‬‫ب‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬ ‫و‬‫عمان‬‫دریای‬‫کنار‬‫در‬‫استقرار‬‫و‬‫فارس‬‫خلیج‬‫حاشیه‬ ‫در‬‫بزرگ‬‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬‫پهلوگیری‬‫برای‬‫مناسبش‬‫شرایط‬ ‫مناسب‬‫هزینه‬‫با‬‫بندری‬‫تاسیسات‬‫ایجاد‬‫و‬‫منطقه‬‫این‬ .‫است‬‫کرده‬‫فراهم‬‫اقتصادی‬‫صرفه‬‫و‬ ‫ش��هید‬‫بندر‬‫به‬‫تنها‬‫چابه��ار‬‫بندر‬‫توس��عه‬‫طرح‬‫البته‬ ‫محوره��ای‬‫تکمی��ل‬‫و‬‫‌ش��ود‬‫ی‬‫نم‬‫مح��دود‬‫بهش��تی‬ ‫این‬‫به‬‫زاهدان‬‫‌آه��ن‬‫ه‬‫را‬‫به‬‫اتصال‬‫و‬‫چابهار‬‫مواصالتی‬ ‫راه‬‫وزارت‬‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫دیگر‬‫جمل��ه‬‫از‬‫بندر‬ .‫است‬ ‫بهشتی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬‫اس��ت‬‫ش��ده‬‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬ ‫با‬‫که‬‫‌رس��د‬‫ی‬‫م‬‫‌ب��رداری‬‫ه‬‫بهر‬‫ب��ه‬96‫س��ال‬‫تا‬‫چابهار‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫توس��عه‬‫ش��اهد‬‫بندر‬‫این‬‫از‬‫‌برداری‬‫ه‬‫بهر‬ .‫بود‬‫خواهیم‬‫کشور‬‫شرق‬‫در‬‫اقتصادی‬ ‫تومان‬‫میلیارد‬‫‌هزار‬‫ک‬‫ی‬‫معادل‬‫پروژه‬‫این‬‫اجرای‬‫هزینه‬ ‫بزرگی‬‫تحول‬‫آن‬‫اجرای‬‫با‬‫که‬‫است‬‫شده‬‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬ ‫اشتغال‬‫و‬‫اقتصادی‬‫رونق‬‫ایجاد‬‫و‬‫اس��تان‬‫اقتصاد‬‫در‬ .‫شد‬‫خواهد‬‫ایجاد‬ ‫با‬‫مکران‬‫پتروش��یمی‬‫مجتم��ع‬‫فوق‬‫بندر‬‫حاش��یه‬‫در‬ ‫ش��ده‬‫تعریف‬‫دالر‬‫میلیارد‬12‫‌بر‬‫غ‬‫بال‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬ ‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫عظیم‬‫مجموعه‬‫این‬‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫که‬‫است‬ ‫حال‬‫در‬‫کش��ور‬‫پتروش��یمی‬‫بزرگ‬‫‌های‬‫ب‬‫قط‬‫از‬‫یکی‬ .‫است‬‫‌سازی‬‫ه‬‫آماد‬ ‫در‬‫و‬‫ملی‬‫پروژه‬‫این‬‫در‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫مشارکت‬ ‫جغرافیایی‬‫پتانسیل‬‫و‬‫ظرفیت‬‫با‬‫اما‬‫محروم‬‫اس��تانی‬ ‫پیش��برد‬‫برای‬‫را‬‫گرانبهایی‬‫‌ه��ای‬‫ت‬‫فرص‬‫برجس��ته‬ ‫خواهد‬‫فراهم‬‫امی��د‬‫و‬‫تدبیر‬‫دول��ت‬‫اقتصادی‬‫اهداف‬ ‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫ایجاد‬‫برای‬‫را‬‫الزم‬‫تحرک‬‫و‬‫س��اخت‬ .‫آورد‬‫خواهد‬‫پدید‬‫منطقه‬‫تجاری‬ ‫سرمقاله‬
 • 8. ‫این‬ ‫در‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫رونق‬ ‫و‬ ‫بلوچستان‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫استان‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫تحول‬ ‫چابهار‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫بندر‬ ‫توسعه‬ ‫هرچه‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ‫کشور‬ ‫‌جمهوری‬‫س‬‫ریی‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‌‫ه‬‫ب‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫منطقه‬ .‫شود‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫درآمده‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬ ‫تجهیز‬‫و‬‫اح��داث‬‫جهت‬‫ایران‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫راس��تا‬‫این‬‫در‬ ‫اختصاص‬‫دالر‬‫میلی��ون‬334‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬ ‫بندر‬‫از‬‫بازديد‬‫در‬‫بان��ك‬‫اين‬‫عامل‬‫مدير‬،‫آبادي‬‫صال��ح‬‫علي‬‫دكتر‬.‫داد‬ ،‫رهبري‬‫معظم‬‫مقام‬‫تاكيد‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫كرد‬‫بيان‬‫چابهار‬‫بهشتي‬‫شهيد‬ ‫و‬‫بنادر‬‫توس��عه‬‫بر‬‫مبني‬‫دولت‬‫جدي‬‫عزم‬‫و‬‫محترم‬‫‌جمهوري‬‫س‬‫ریي‬ ‫سواحل‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫كش��ور‬‫‌شرقي‬‫ب‬‫جنو‬‫توس��عه‬‫به‬‫بيشتر‬‫توجه‬ ‫توس��عه‬‫چارچوب‬‫در‬‫را‬‫موضوع‬‫اين‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانك‬،‫مكران‬ ‫خود‬‫حمايتي‬‫‌هاي‬‫ح‬‫طر‬‫اولويت‬‫در‬‫كش��ور‬‫صادرات‬‫‌هاي‬‫ت‬‫زيرساخ‬ :‫كرد‬‫تصريح‬‫ايران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانك‬‫مديرعامل‬.‫است‬‫داده‬‫قرار‬ ‫يكي‬‫كه‬‫را‬‫كشور‬‫وارداتي‬‫و‬‫صادراتي‬‫‌هاي‬‫ت‬‫زيرساخ‬‫توسعه‬‫به‬‫كمك‬ .‫‌دانيم‬‫ي‬‫م‬‫بانك‬‫‌هاي‬‫ت‬‫رسال‬‫جزء‬،‫است‬‫بنادر‬‫توسعه‬‫آنها‬‫از‬ ‫فاز‬‫تجهيز‬‫و‬‫اج��را‬‫ب��راي‬‫بانك‬‫مش��اركت‬:‫گفت‬‫آبادي‬‫صال��ح‬‫دكتر‬ ‫تامين‬‫ملي‬‫توسعه‬‫صندوق‬‫منابع‬‫از‬‫كه‬‫بوده‬‫بهش��تي‬‫بندرشهيد‬‫يك‬ ‫خاطرنشان‬‫ايران‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانك‬‫مديره‬‫هيات‬‫ریيس‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ 2،5‫از‬‫فعلي‬‫بارگيري‬‫و‬‫تخلي��ه‬‫ظرفيت‬،‫بندر‬‫اين‬1‫فاز‬‫اتمام‬‫با‬:‫كرد‬ ‫است‬‫شده‬‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬.‫‌رسد‬‫ي‬‫م‬‫سال‬‫در‬‫تن‬‫ميليون‬8،5‫به‬‫تن‬‫ميليون‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫به‬96‫سال‬‫تا‬‫چابهار‬‫بهشتي‬‫شهيد‬‫بندر‬‫يك‬‫فاز‬ ‫شرق‬‫در‬‫اقتصادي‬‫‌هاي‬‫ت‬‫فعالي‬‫توس��عه‬‫ش��اهد‬‫امر‬‫این‬‫تحقق‬‫با‬‫كه‬ .‫بود‬‫خواهيم‬‫كشور‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫مدیریت‬‫سازمان‬‫زیربنایی‬‫امور‬‫رییس‬،‫داودی‬‫مهندس‬ ‫دسترسی‬‫چابهار‬‫بندر‬‫ویژگی‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬:‫گفت‬‫سفر‬‫این‬‫در‬‫نیز‬‫کشور‬ ‫آینده‬‫در‬‫مختلف‬‫صنایع‬‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬‫امکان‬‫و‬‫بکر‬‫سواحل‬‫‌های‬‫ب‬‫آ‬‫به‬ ‫توجه‬‫شش��م‬‫برنامه‬‫در‬‫دولت‬:‫داش��ت‬‫اظهار‬‫داودی‬.‫اس��ت‬‫نزدیک‬ ‫مجمع‬‫در‬‫منظ��ور‬‫همین‬‫به‬‫دارد؛‬‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬‫‌ه��ای‬‫ش‬‫بخ‬‫به‬‫زیادی‬ ‫کش��ور‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫مدیریت‬‫س��ازمان‬‫و‬‫نظام‬‫مصلحت‬‫تش��خیص‬ ‫توجه‬‫یعنی‬‫اس��ت؛‬‫شده‬‫‌ای‬‫ه‬‫توسع‬‫بخش��ی‬‫تعادل‬‫به‬‫زیادی‬‫توجه‬ .‫است‬‫شده‬‫توجه‬‫آن‬‫به‬‫کمتر‬‫تاکنون‬‫که‬‫‌هایی‬‫ل‬‫پتانسی‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫بخ‬‫به‬ ‫طرح‬‫برای‬‫‌ش��ده‬‫ن‬‫تعیی‬‫اهداف‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫کرد‬‫امی��دواری‬‫اظهار‬‫وی‬ ‫با‬‫مالی‬‫منابع‬‫تامین‬‫مش��کل‬‫چابهار‬‫بهش��تی‬‫ش��هید‬‫بندر‬‫توس��عه‬ ‫توس��عه‬‫بانک‬‫محوریت‬‫و‬‫ملی‬‫توس��عه‬‫صندوق‬‫مس��اعی‬‫تش��ریک‬ .‫شود‬‫حل‬‫صادرات‬ ‫زنجیره‬ ‫‌های‬‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫واردات‬‫و‬‫صادرات‬ ‫گ��روه‬ ‫ريي��س‬ ،‫نعيم��ي‬ ‫عليرض��ا‬ ‫نق��ل‬ ‫و‬ ‫حم��ل‬ ‫ح��وزه‬ ‫کارشناس��ان‬ ‫ص��ادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫توريس��م‬‫و‬ :‫گفت‬‫پ��روژه‬‫اي��ن‬‫خص��وص‬‫در‬‫نیز‬ ‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫دريانوردي‬‫و‬‫بنادر‬‫س��ازمان‬ ‫ق��راردادي‬‫طي‬‫كش��ور‬‫بنادر‬‫متولي‬ ،‫اس��ت‬‫کرده‬‫منعقد‬‫ايرانيان‬‫بنادر‬‫آريا‬‫ش��رکت‬‫با‬BOT‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫که‬ ‫به‬‫را‬‫چابهار‬‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫از‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫و‬‫تجهي��ز‬‫عمليات‬ ‫خريد‬‫برای‬‫قرارداد‬‫اين‬‫وجود‬‫‌واس��طه‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫کرده‬‫واگذار‬‫ش��رکت‬‫این‬ ‫ش��رکت‬‫این‬،‫آن‬‫از‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫و‬‫ط��رح‬‫نياز‬‫م��ورد‬‫بندري‬‫تجهيزات‬ .‫است‬‫بوده‬‫صادرات‬‫توسعه‬‫بانک‬‫الت‬‫تسهي‬‫از‬‫استفاده‬‫متقاضي‬ ‫اين‬‫مالي‬‫تامي��ن‬‫از‬‫ص��ادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫هدف‬‫خص��وص‬‫در‬‫وي‬ ‫توسعه‬‫بانک‬‫براي‬‫‌شده‬‫ن‬‫تعيي‬‫ماموريت‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫کرد‬‫عنوان‬‫پروژه‬ ‫حمايت‬،‫غيرنفتي‬‫كاالهاي‬‫صادرات‬‫از‬‫حمايت‬‫راستاي‬‫در‬‫و‬‫صادرات‬ ‫صادرات‬‫زنجيره‬‫تكميل‬‫جهت‬‫الزم‬‫‌هاي‬‫ت‬‫زيرساخ‬ ‫توسعه‬‫و‬‫ايجاد‬‫از‬ ‫به‬‫دس��تيابي‬‫در‬‫را‬‫آن‬‫تا‬‫بوده‬‫بانک‬‫اين‬‫‌هاي‬‫ه‬‫دغدغ‬‫از‬‫يکي‬،‫واردات‬‫و‬ ‫افزايش‬‫بر‬‫مبني‬‫كشور‬‫كالن‬‫‌هاي‬‫ت‬‫سياس‬‫راستاي‬‫در‬‫كه‬‫خود‬‫اهداف‬ ‫پروژه‬‫در‬‫بانک‬‫منظور‬‫‌همین‬‫ه‬‫.ب‬‫رساند‬‫یاری‬،‫است‬‫غيرنفتي‬‫صادرات‬ .‫کرد‬‫مشارکت‬‫چابهار‬‫بهشتی‬‫شهید‬‫بندر‬ ‫چابهار‬‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫پروژه‬‫اجراي‬‫از‬‫نهايي‬‫هدف‬:‫افزود‬‫وي‬ ‫واردات‬‫و‬‫صادرات‬‫براي‬‫كش��ور‬‫توانمندي‬‫به‬‫رس��يدن‬1404‫افق‬‫در‬ ،‫کانتينري‬‫ظرفيت‬TEU‫ميلي��ون‬6،‫ظرفيت‬‫ب��ا‬‫آبي‬‫مرز‬‫اين‬‫از‬‫کاال‬ ‫کاالهاي‬‫تن‬‫21ميليون‬،‫چندمنظوره‬‫کاالهاي‬‫ظرفيت‬‫تن‬‫ميليون‬9 ‫ايجاد‬‫طريق‬‫از‬‫که‬‫است‬‫فله‬‫کاالهاي‬‫تن‬‫ميليون‬1/3‫و‬‫مايعات‬‫و‬‫نفتي‬ ‫پست‬3،‫کانتينري‬‫اس��کله‬‫پست‬10،‫چندمنظوره‬‫اس��کله‬‫پست‬6 ‫براي‬‫هم‬‫اسکله‬‫پس��ت‬3‫و‬‫مايعات‬‫صادرات‬‫‌منظور‬‫ه‬‫ب‬‫نفتي‬‫اس��کله‬ :‫گرفت‬‫صورت‬‫اتے‬‫ر‬‫صاد‬‫‌هاے‬‫ت‬‫زیرساخ‬‫از‬‫حامیت‬‫استاے‬‫ر‬‫در‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬‫توسعه‬‫بانڪ‬‫مشارڪت‬ ‫چابهار‬‫شهیدبهشتی‬‫بندر‬‫یک‬‫فاز‬‫در‬ ‫ویژه‬‫پرونده‬ 8
 • 9. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬9 ‫نخست‬‫مرحله‬‫در‬‫كه‬‫بود‬‫خواهد‬‫خشک‬‫فله‬‫کاالهاي‬ ‫اقدام‬‫ملي‬‫توس��عه‬‫صندوق‬‫منابع‬‫از‬‫اس��تفاده‬‫با‬‫بانك‬ ‫فاز‬‫نياز‬‫مورد‬‫بندري‬‫تجهيزات‬‫خريد‬‫در‬‫مش��اركت‬‫به‬ ‫از‬‫پس‬‫كه‬‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫دالر‬‫ميلي��ون‬334‫مبلغ‬‫به‬‫پروژه‬1 ‫تن‬‫ميليون‬8‫ظرفيت‬‫با‬‫بود‬‫خواهد‬‫قادر‬‫پروژه‬‫سال‬‫دو‬ ‫تن‬‫ميليون‬2‫و‬TEU‫هزار‬150‫و‬‫ميليون‬2(‫ساليانه‬ .‫گيرد‬‫قرار‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫مورد‬)‫عمومي‬‫کاالي‬ ‫ش��هيد‬‫بندر‬‫‌ش��کن‬‫ج‬‫مو‬‫اطاله‬‫ش��امل‬‫كه‬‫پروژه‬1‫ف��از‬ ‫به‬‫داک‬‫ي��ک‬‫احداث‬‫و‬‫مت��ر‬1650‫ط��ول‬‌‫ه‬‫ب‬‫بهش��تي‬ ‫در‬‫که‬‫ب��وده‬‫هکتار‬200‫وس��عت‬‫با‬‫کيلومت��ر‬5‫طول‬ ‫ايجاد‬‫‌منظ��ور‬‫ه‬‫ب‬‫اليروبي‬‫ت��ن‬‫ميليون‬17/5‫ح��دود‬ ‫همچنين‬‫و‬‫ب��زرگ‬‫‌هاي‬‫ي‬‫كش��ت‬‫ورود‬‫جهت‬‫الزم‬‫عمق‬ ‫تا‬‫كه‬‫است‬‫بندرگاهي‬‫نياز‬‫مورد‬‫فضاهاي‬‫استحصال‬ ‫به‬‫الزم‬.‫برسد‬‫اتمام‬‫به‬‫‌بايست‬‫ي‬‫م‬‫تجهيزات‬‫ورود‬‫زمان‬ ‫پايان‬‫تا‬‫پروژه‬‫اين‬‫از‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫زمان‬‫که‬‫است‬‫توضيح‬ ‫ش��رايط‬‫نمودن‬‫لحاظ‬‫به‬‫توجه‬‫ب��ا‬‫بازپرداخت‬‫دوران‬ ‫‌يافته‬‫ه‬‫توسع‬‫كمتر‬‫و‬‫محروم‬‫مناطق‬‫در‬‫‌گذاري‬‫ه‬‫سرماي‬ .‫است‬‫شده‬‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬‫سال‬8 ‫اس��تراتژيکي‬‫موقعيت‬‫لحاظ‬‫از‬‫پروژه‬:‫کرد‬‫عنوان‬‫وي‬ ‫قابل‬‫نقط��ه‬‫تنها‬‫چراک��ه‬‫اس��ت؛‬‫حائزاهميت‬‫بس��يار‬ ‫عبور‬‫مسير‬‫در‬‫كه‬‫اس��ت‬‫اقيانوس‬‫به‬‫کشور‬‫دسترسي‬ ‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬‫با‬‫و‬‫دارد‬‫قرار‬‫‌پيما‬‫س‬‫اقيانو‬‫‌هاي‬‫ي‬‫كش��ت‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬‫ارتباط��ي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫را‬‫به‬‫دسترس��ي‬‫و‬‫بندر‬‫اين‬‫از‬ ‫عدم‬‫‌واسطه‬‫ه‬‫ب‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫‌هاي‬‫ه‬‫هزين‬‫از‬‫بخشي‬‫عمال‬ ‫از‬.‫‌يابد‬‫ي‬‫م‬‫كاهش‬‫فارس‬‫خليج‬‫به‬‫‌ها‬‫ي‬‫كش��ت‬‫ورود‬‫نياز‬ ‫سوم‬‫نس��ل‬‫بنادر‬‫جزو‬،‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫كه‬‫آنجا‬ ،‫چندوجهي‬‫نق��ل‬‫و‬‫حمل‬‫امکانات‬‫ک��ه‬‫بود‬‫خواهد‬‫م��ا‬ ‫کرد؛‬‫خواهد‬‫ايجاد‬‫خود‬‫در‬‫را‬‫کاال‬‫ترانشيب‬‫و‬‫ترانزيت‬ ‫توس��ط‬‫پروژه‬‫اين‬‫کنار‬‫در‬‫که‬‫ارتباطي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫را‬‫ش��بکه‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫نقط‬،‫اس��ت‬‫ايجاد‬‫حال‬‫در‬‫ذيربط‬‫‌هاي‬‫ن‬‫س��ازما‬ ‫كه‬‫است‬‫ميانه‬‫آس��ياي‬‫کشورهاي‬‫به‬‫ما‬‫اتصال‬‫براي‬ ‫آسياي‬‫كش��ورهاي‬‫توجه‬‫مورد‬‫ديرباز‬‫از‬‫موضوع‬‫اين‬ ‫کريدور‬‫به‬‫دسترسي‬‫جهت‬‫به‬‫افغانستان‬‫كشور‬‫و‬‫ميانه‬ ‫به‬‫موضوع‬‫اين‬‫و‬‫بوده‬‫آزاد‬‫‌هاي‬‫ب‬‫آ‬‫و‬‫جنوب‬‫به‬‫ش��مال‬ ‫با‬‫نقطه‬‫‌ترين‬‫ک‬‫نزدي‬‫از‬‫بتوانن��د‬‫ت��ا‬‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫کمک‬‫آنها‬ .‫کنند‬‫مبادله‬‫را‬‫خود‬‫کاالهاي‬‫هزينه‬‫کمترين‬ ‫کشور‬‫مسووالن‬‫تاكيد‬‫به‬‫توجه‬‫با‬:‫گفت‬‫همچنین‬‫وی‬ ‫به‬‫توجه‬‫و‬‫بن��ادر‬‫توس��عه‬‫بر‬‫مبني‬‫دولت‬‫جدي‬‫عزم‬‫و‬ ‫با‬،‫مكران‬‫س��واحل‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫كش��ور‬‫‌شرقي‬‫ب‬‫جنو‬ ‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬‫آت��ي‬‫فازهاي‬‫تكمي��ل‬‫و‬‫ط��رح‬‫اين‬‫اجراي‬ ‫به‬‫آينده‬‫س��ال‬10‫ت��ا‬‫چابهار‬‫بندر‬‫ظرفيت‬‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬ ‫اش��اره‬‫با‬‫همچنين‬‫و‬‫يابد‬‫افزايش‬‫ت��ن‬‫ميليون‬27/5 ‫كه‬‫مكران‬‫س��واحل‬‫در‬‫ش��ده‬‫‌بيني‬‫ش‬‫پي‬‫‌ه��اي‬‫ح‬‫طر‬‫به‬ ‫اجرا‬‫به‬‫‌دس��تي‬‫ن‬‫پايي‬‫صنايع‬‫و‬‫نف��ت‬‫صنعت‬‫حوزه‬‫در‬ ‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫شبكه‬‫به‬‫دسترسي‬‫به‬‫نياز‬،‫رسيد‬‫خواهند‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫فرآورد‬‫ص��ادرات‬‫و‬‫توليد‬‫جهت‬‫‌هزينه‬‫م‬‫ك‬‫و‬‫س��ريع‬ ‫را‬‫بهشتي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫توسعه‬‫لزوم‬‫نفتي‬‫مشتقات‬‫و‬ .‫‌کند‬‫ي‬‫م‬‫توجيه‬‫شده‬‫ايجاد‬‫ظرفيت‬‫با‬‫متناسب‬ ‫از‬‫ش��ده‬‫ارايه‬‫تس��هيالت‬‫مصارف‬‫نحوه‬‫با‬‫رابطه‬‫در‬‫وي‬ ‫مبلغ‬:‫گفت‬‫پروژه‬‫اين‬‫در‬‫صادرات‬‫توس��عه‬‫بانک‬‫س��وي‬ ‫نياز‬‫مورد‬‫تجهيزات‬‫و‬‫دالر‬‫ميليون‬334‫بانك‬‫مشاركت‬ ‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫كاال‬‫بارگيري‬‫و‬‫تخليه‬‫به‬‫مربوط‬‫تجهيزات‬‫شامل‬ ‫شناورهاي‬‫همچنين‬‫و‬‫بندرگاه‬‫به‬‫كشتي‬‫از‬‫فله‬‫و‬‫كانتينر‬ ‫است‬‫‌ها‬‫ب‬‫اليرو‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫يدك‌ك‬‫ش��امل‬‫موردنياز‬‫ساحلي‬ ‫و‬‫س��اخته‬‫س��ال‬‫دو‬‫طي‬‫آنها‬‫بودن‬‫خاص‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫كه‬ .‫شد‬‫خواهند‬‫منتقل‬‫پروژه‬‫اجراي‬‫محل‬‫به‬‫و‬‫خريداري‬ ‫ویژه‬‫پرونده‬ ‫براي‬ ‫بان��ك‬ ‫مش��اركت‬ ‫يك‬‫ف��از‬‫تجهيز‬‫و‬‫اج��را‬ ‫بوده‬ ‫بهشتی‬ ‫بندرشهيد‬ ‫صندوق‬ ‫مناب��ع‬ ‫از‬ ‫ك��ه‬ ‫تام�ين‬ ‫مل��ی‬ ‫توس��عه‬ ‫شود‬‌‫ی‬‫م‬
 • 10. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬ ‫ویژه‬‫پرونده‬ ‫به‬ ‫ظرفیت‬ ‫مجموع‬ ‫تن‬ ‫میلیون‬ ‫سالیانه‬ ‫عملیات‬ ‫ظرفیت‬ ‫ترمینال‬ ‫مساحت‬ )‫(هکتار‬ )‫اسکله(متر‬ ‫طول‬‫اسکله‬ ‫تعداد‬‫اسکله‬ ‫نوع‬ 60TEU ‫میلیون‬ 6206344010‫کانتینری‬ 9.2‫تن‬ ‫2.9میلیون‬135294016‫منظوره‬ ‫چند‬ 12‫تن‬ ‫میلیون‬ 13-12399003‫مایع‬ ‫فله‬ 8/0‫تن‬ ‫0/8میلیون‬342501‫خشک‬ ‫فله‬ 82414753030‫کل‬ ‫جمع‬ ‫بهشتی‬‫بندر‬‫توسعه‬‫نهایی‬‫ظرفیت‬‫و‬‫مشخصات‬ ‫چابهار‬‫بندر‬‫تاریخچه‬ ،‫شده‬‫واقع‬‫بلوچس��تان‬‫و‬‫سيستان‬‫اس��تان‬‫جنوب‬‫در‬‫كه‬‫چابهار‬‫بندر‬ ‫و‬‫س��تد‬‫و‬‫داد‬‫كانون‬ ‫ديرباز‬‫از‬‫عم��ان‬‫درياي‬‫كنار‬‫در‬‫اس��تقرار‬‫‌دليل‬‫ه‬‫ب‬ ‫تاسيس‬‫جامع‬‫طرح‬1352‫سال‬‫در‬.‫اس��ت‬‫بوده‬‫دريانوردي‬‫و‬‫تجارت‬ ‫منعقد‬‫مربوطه‬‫پيمانكاران‬‫با‬‫تاسيس‬‫قراردادهاي‬‫و‬‫مطرح‬‫بندرچابهار‬ ‫طرح‬‫از‬‫بخشي‬‫مالي‬‫منابع‬‫كمبود‬‫‌دليل‬‫ه‬‫ب‬‫اسالمي‬‫انقالب‬‫از‬‫پس‬‫و‬‫شد‬ ‫‌شكن‬‫ج‬‫مو‬‫و‬‫سريع‬‫نصب‬‫اسكله‬‫شامل‬‫طرح‬‫از‬‫بخشي‬‫و‬‫افتاد‬‫تعويق‬‫به‬ .‫رسيد‬‫انجام‬‫به‬‫و‬‫آغاز‬ ‫چابهار‬‫مهم‬‫بندر‬‫دو‬‫از‬‫يكي‬‫كه‬‫كالنتري‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫اجرايي‬‫عمليات‬ ‫فلزي‬‫اسكله‬‫پست‬4‫تكميل‬‫با‬‫و‬‫آغاز‬‫جدي‬‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬62‫سال‬‫از‬،‫است‬ ‫به‬،‫متر‬-8‫عم��ق‬‫و‬‫تن‬‫ه��زار‬600‫س��الیانه‬‫ظرفیت‬‫با‬ 62‫س��ال‬‫در‬ ‫بندر‬‫دومين‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫نيز‬‫بهش��تي‬‫ش��هيد‬‫بندر‬‫و‬‫رس��يد‬‫‌برداري‬‫ه‬‫بهر‬ ‫(جنگ‬‫فارس‬‫خليج‬‫بر‬‫حاكم‬‫خاص‬‫ش��رايط‬‫به‬‫توجه‬‫با‬،‫چابهار‬‫مهم‬ ‫در‬‫بندر‬‫داشتن‬‫لزوم‬‫بر‬‫دولت‬‫تاكيد‬‫با‬‫و‬)‫ايران‬‫عليه‬‫بر‬‫عراق‬‫تحميلي‬ ‫دو‬‫احداث‬‫با‬‫جنگ‬‫از‬‫بعد‬‫و‬‫شد‬‫احداث‬‫فارس‬‫خليج‬‫و‬‫هرمز‬‫تنگه‬‫از‬‫خارج‬ .‫رسید‬–11.6‫عمق‬‫و‬‫تن‬‫میلیون‬5/2‫ظرفیت‬‫به‬‫بتنی‬‫اسکله‬‫پست‬ ‫فاز‬‫اجرای‬‫از‬‫بعد‬‫که‬‫اس��ت‬‫تن‬‫میلیون‬5/2‫بندر‬‫حاضر‬‫حال‬‫ظرفیت‬ ‫متر‬300‫طول‬‫(با‬‫جدید‬‫نس��ل‬‫‌های‬‫ی‬‫کشت‬‫تمام‬‫پذیرش‬‫قابلیت‬‫اول‬ ‫تاکنون‬1‫فاز‬‫فیزیکی‬‫پیش��رفت‬.‫داشت‬‫خواهد‬‫را‬‫دنیا‬)-16‫عمق‬‫و‬ .‫است‬‫بوده‬‫درصد‬57/25 ‫چابهار‬‫بندر‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫يك‬‫حدود‬،‫عمان‬‫درياي‬‫با‬‫س��احل‬‫كيلومتر‬315‫بودن‬‫دارا‬‫با‬‫چابهار‬ ‫نهفته‬‫ظرفيتي‬‫كه‬‫دارد‬‫اختيار‬‫در‬‫را‬‫كشور‬‫جنوبي‬‫مرزهاي‬‫كل‬‫ششم‬ ‫يك‬‫حدود‬‫ساحلي‬‫خط‬‫مقدار‬‫اين‬.‫است‬‫ايران‬‫اقتصاد‬‫توسعه‬‫براي‬ ‫نسبت‬‫چابهار‬‫امتياز‬‫اما‬،‫اس��ت‬‫كش��ور‬‫جنوبي‬‫مرزهاي‬‫كل‬‫شش��م‬ ‫واسطه‬‫بدون‬‫و‬‫مس��تقيم‬‫تماس‬،‫فارس‬‫خليج‬‫جزاير‬‫و‬‫بنادر‬‫ساير‬‫به‬ ‫بندر‬‫تنها‬‫بن��در‬‫اين‬‫همچنين‬.‫اس��ت‬‫آزاد‬‫‌هاي‬‫ب‬‫آ‬‫با‬‫مكران‬‫س��واحل‬ ‫مهمي‬‫نقش‬‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬‫كه‬‫اس��ت‬‫ايران‬‫اسالمي‬‫جمهوري‬‫اقيانوس��ي‬ ‫بندر‬‫اين‬‫كه‬‫اين‬‫ويژه‬‫به‬.‫گيرد‬‫عهده‬‫بر‬‫كش��ور‬‫سياس��ت‬‫و‬‫اقتصاد‬‫در‬ ‫كشورهاي‬‫دسترسي‬‫راه‬‫نزديك‌ترين‬‫‌اش‬‫ي‬‫راهبرد‬‫موقعيت‬‫دليل‬‫به‬ ،‫تركمنس��تان‬،‫(افغانس��تان‬‫ميان��ه‬‫آس��ياي‬‫خش��كي‬‫در‬‫محص��ور‬ ‫و‬‫آزاد‬‫‌هاي‬‫ب‬‫آ‬‫به‬)‫قزاقس��تان‬‫و‬‫قرقيزستان‬،‫تاجيكستان‬،‫ازبكستان‬ ‫شرق-غرب‬‫و‬‫ش��مال-جنوب‬‫كريدور‬‫‌‌هاي‬‫ه‬‫چهاررا‬‫‌ترين‬‫م‬‫مه‬‫از‬‫يكي‬ ‫آزاد‬‫منطقه‬‫توسعه‬‫با‬‫ارتباط‬‫در‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬‫محسوب‬‫جهاني‬‫بازرگاني‬ ‫نقش��ي‬‫نتيجه‬‫در‬‫كه‬‫آمد‬‫وجود‬‫به‬‫اميدي‬‫يازده��م‬‫دولت‬‫در‬،‫چابهار‬ ‫شرق‬‫و‬‫جنوب‬،‫چابهار‬‫توسعه‬‫و‬‫آباداني‬‫براي‬‫‌جمهور‬‫س‬‫ریي‬‫كه‬‫است‬ .‫گرفت‬‫عهده‬‫بر‬‫كشور‬ 10
 • 11. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬11 ‫ویژه‬‫پرونده‬ ‫اوایل‬‫از‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫اخیر‬‫‌های‬‫ل‬‫س��ا‬‫خالل‬‫در‬ ‫پهنه‬‫در‬‫توس��عه‬‫و‬‫نف��ت‬،‫شمس��ی‬50‫دهه‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫یافت‬‫تنگاتنگ��ی‬‫پیوندی‬‫ایران‬‫س��رزمین‬ ‫این‬،‫‌ها‬‫ل‬‫س��ا‬‫این‬‫طی‬‫آن‬‫قیم��ت‬‫افزایش‬‫ب��ا‬‫و‬ ‫همین‬‫‌دلیل‬‫ه‬‫ب‬.‫اس��ت‬‫شده‬‫تشدید‬‫وابستگی‬ ‫رکود‬‫و‬‫رونق‬‫و‬‫نفت‬‫قیمت‬‫نوسانات‬،‫وابستگی‬ ‫گذاشته‬‫تاثیر‬‫ملی‬‫توسعه‬‫روند‬‫چگونگی‬‫بر‬‫آن‬ ‫قرار‬‫آن‬‫تاثیر‬‫تحت‬‫‌ش��دت‬‫ه‬‫ب‬‫کش��ور‬‫توسعه‬‫و‬ ‫به‬‫وابسته‬‫توس��عه‬‫الگوی‬‫این‬.‫اس��ت‬‫گرفته‬ ‫واقعیات‬‫با‬‫تناسب‬‫عدم‬‫‌بر‬‫ه‬‫عالو‬‫نفتی‬‫درآمدهای‬ ‫و‬‫نیازها‬‫از‬‫دور‬‫به‬‫و‬‫کاذب‬‫ظرفیتی‬،‫ایران‬‫جامعه‬ ‫بازتاب‬‫که‬‫شد‬‫باعث‬‫را‬‫اجتماعی‬‫‌های‬‫ی‬‫توانای‬ ‫‌های‬‫ه‬‫سکونتگا‬‫ناموزون‬‫رش��د‬‫‌صورت‬‫ه‬‫ب‬‫را‬‫آن‬ ‫مختلف‬‫مناطق‬‫در‬‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬‫تمرکز‬‫و‬‫انسانی‬ ‫مشاهده‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫تهران‬‫کالنشهر‬‫‌ویژه‬‫ه‬‫ب‬‫کشور‬ ‫در‬‫نیز‬‫مناطق‬‫دیگر‬‫توس��عه‬‫که‬‫‌طوری‬‫ه‬‫ب‬،‫کرد‬ .‫است‬‫یافته‬‫مفهوم‬‫مناطق‬‫این‬‫با‬‫ارتباط‬‫و‬‫پیوند‬ ‫اواس��ط‬‫از‬‫که‬‫نفت‬‫درآمده��ای‬‫فزاین��ده‬‫روند‬ ‫توسعه‬‫منابع‬‫تامین‬‫برای‬،‫ش��د‬‫آغاز‬50‫دهه‬ ‫ضرورتی‬‫بنابراین‬،‫‌کرد‬‫ی‬‫نم‬‫ایجاد‬‫محدودیتی‬ ‫احساس‬‫جانشین‬‫منابع‬‫‌وجوی‬‫ت‬‫جس‬‫برای‬ ‫با‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫منابع‬‫رقابت‬‫امکان‬‫عدم‬.‫‌شد‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌توجهی‬‫ی‬‫ب‬‫به‬‫را‬‫کشور‬‫مناطق‬‫از‬‫بسیاری‬،‫نفت‬ ‫دهه‬‫هفت‬‫وجود‬‫با‬‫‌که‬‫ی‬‫‌طور‬‫ه‬‫ب‬،‫کشانید‬‫انزوا‬‫و‬ ‫فراوان‬‫‌های‬‫ش‬‫تال‬‫‌رغم‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫کشور‬‫در‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫هنوز‬‫دورافتاده‬‫مناطق‬‫از‬‫محرومیت‬‫رفع‬‫برای‬ ‫کشور‬‫پهنه‬‫در‬‫شدیدی‬‫بسیار‬‫‌های‬‫ل‬‫تعاد‬‫عدم‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫قابلی‬‫از‬‫بسیاری‬‫هم‬‫هنوز‬‫و‬‫شده‬‫مشاهده‬ ‫استعدادهای‬‫‌رغم‬‫ه‬‫ب‬‫مناطق‬‫اس��تعدادهای‬‫و‬ .‫است‬‫نشده‬‫شناخته‬،‫آنها‬‫انکارناپذیر‬ ‫فرآیند‬‫در‬‫هم��واره‬‫ک��ه‬‫ای��ران‬‫مناطق‬‫از‬‫یک��ی‬ ‫دنبال‬‫به‬‫را‬‫‌ای‬‫ه‬‫وی��ژ‬‫‌های‬‫ش‬‫چال‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ .‫است‬‫بوده‬‫ایران‬‫ش��رق‬‫جنوب‬‫منطقه‬‫داشته‬ ‫این‬‫حاشیه‬‫‌ترین‬‫ی‬‫جنوب‬‫که‬‫مکران‬‫س��واحل‬ ‫با‬‫که‬‫دارد‬‫را‬‫امکان‬‫این‬،‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫‌شمار‬‫ه‬‫ب‬‫منطقه‬ ،)‫(عمان‬‫مکران‬‫دریای‬‫پتانسیل‬‫از‬‫‌گیری‬‫ه‬‫بهر‬ ‫و‬‫ویژه‬‫‌بوم‬‫ت‬��‫زیس‬‫و‬‫ژئوپلیتیک��ی‬‫موقعی��ت‬ ‫توسعه‬‫محرکه‬‫موتور‬،‫منطقه‬‫‌نخورده‬‫ت‬‫دس‬ ‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬‫و‬‫‌شرقی‬‫ه‬‫نیم‬‫در‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫اخیر‬‫‌های‬‫ه‬‫سد‬‫طول‬‫در‬‫منطقه‬‫این‬.‫شود‬‫کشور‬ ‫است‬‫مانده‬‫مغفول‬‫کشور‬‫با‬‫هماهنگ‬‫توسعه‬‫از‬ ‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫‌ه��ای‬‫ش‬‫کن‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫نگر‬‫از‬‫برخ��ی‬‫و‬ ‫همراه‬‫را‬‫‌ای‬‫ه‬��‫انزواگرایان‬‫‌های‬‫ش‬‫واکن‬،‫مل��ی‬‫و‬ .‫است‬‫داشته‬ ،‫برابری‬‫رویکردهای‬‫و‬‫اس�لامی‬‫انقالب‬‫از‬‫پس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬‫به‬‫سازندگی‬‫و‬‫‌زدایی‬‫ت‬‫محرومی‬ ‫منطقه‬‫این‬‫در‬‫مختلفی‬‫اقدامات‬،‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬ ‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫اقدام��ات‬‫این‬‫عمده‬‫که‬‫ش��د‬‫انجام‬ ‫زیستی‬‫اولیه‬‫خدمات‬‫تامین‬‫راستای‬‫در‬‫عمرانی‬ ‫و‬‫منطقه‬‫نیاز‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫ش��اید‬‫که‬‫است‬‫بوده‬ ‫نبوده‬‫واقع‬‫از‬‫دور‬‫عملی‬‫اقتصادی‬‫‌های‬‫ه‬‫صرف‬ ‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫فرامنطق‬‫و‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫نگاه‬‫با‬‫اما‬‫است؛‬ ‫نکته‬‫این‬‫به‬‫‌ت��وان‬‫ی‬‫م‬،‫منطقه‬‫این‬‫در‬‫توس��عه‬ ‫توسعه‬‫‌کارهای‬‫و‬‫س��از‬‫‌آوری‬‫م‬‫فراه‬‫که‬‫رس��ید‬ ‫بهتر‬‫بیان‬‫به‬.‫است‬‫منطقه‬‫این‬‫واقعی‬‫نیاز‬‫‌زا‬‫ن‬‫درو‬ ‫به‬‫اولیه‬‫خدمات‬‫تامین‬‫عمرانی‬‫اقدامات‬‫تبدیل‬ ‫انتخاب‬‫توسعه‬‫را‬‫خود‬‫هدف‬‫بتواند‬‫که‬‫فرآیندی‬ ‫و‬‫بشناسد‬‫را‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانسی‬‫و‬‫کرده‬ ‫از‬‫کند‬‫تکرار‬‫فرآیند‬‫همین‬‫با‬‫را‬‫توس��عه‬‫چرخه‬ ‫ملی‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫نظام‬‫در‬‫باید‬‫که‬‫است‬‫مواردی‬ ‫این‬.‫شود‬‫لحاظ‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫‌های‬‫ی‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬ ‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫که‬‫شد‬‫‌تر‬‫گ‬‫پررن‬‫زمانی‬‫الزام‬ ‫توسعه‬‫غفلت‬‫به‬‫خود‬‫بیانات‬‫در‬‫مرتبه‬‫چندین‬‫در‬ ‫توجه‬‫به‬‫نیاز‬‫و‬‫گذش��ته‬‫دوران‬‫در‬‫سواحل‬‫این‬ .‫داشتند‬‫اشاره‬‫آتی‬‫‌های‬‫ی‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬‫در‬‫بیشتر‬ ‫سنگ‬‫که‬‫منطقه‬‫امنیت‬‫به‬‫اول‬‫مرحله‬‫در‬‫ایشان‬ ‫و‬‫فرمودند‬‫تاکید‬‫است‬‫‌ای‬‫ه‬‫توسع‬‫هر‬‫زیربنای‬ ‫و‬‫ملی‬‫‌های‬‫ت‬‫حمای‬‫مرهون‬‫را‬‫منطقه‬‫توسعه‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫عنوان‬‫محلی‬‫‌های‬‫ت‬‫مشارک‬ ‫‌های‬‫ن‬‫ارگا‬‫و‬‫‌ها‬‫ن‬‫سازما‬،‫‌له‬‫م‬‫معظ‬‫تاکیدات‬‫از‬‫بعد‬ ‫توانایی‬‫و‬‫مداخل��ه‬‫می��زان‬‫ان��دازه‬‫به‬‫مرتب��ط‬ ‫را‬‫اقداماتی‬‫یا‬‫مطالعات‬‫خود‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬ ‫ان؛‬‫ر‬‫مڪ‬‫منطـقــه‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫‌رشق‬‫ب‬‫جنو‬‫و‬‫جنوب‬‫توسعه‬‫کلید‬ ‫غفاری‬‫اوالد‬‫عربشاهی-جواد‬‫زهرا‬ ‫توسعه‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫تکوین‬‫در‬‫توسعه‬‫حال‬‫در‬‫کشورهای‬‫دیگر‬‫همچون‬‫باید‬‫را‬‫ایران‬‫معاصر‬‫دوران‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫توسعه‬‫‌خصوص‬‫ه‬‫ب‬‫توسعه‬‫پیشینه‬ ‫‌ساالری‬‫ن‬‫دیوا‬‫‌کارگیری‬‫ه‬‫ب‬‫با‬‫مرکزی‬‫قدرت‬.‫شد‬‫فراهم‬‫متمرکز‬‫حکومتی‬‫ایجاد‬‫برای‬‫مساعد‬‫زمینه‬‫مشروطیت‬‫انقالب‬‫پی‬‫در‬.‫کرد‬‫‌وجو‬‫ت‬‫جس‬‫ملی‬ ‫بخشی‬‫‌های‬‫ن‬‫سازما‬‫بر‬‫تکیه‬‫و‬‫مرکز‬‫توسط‬،)‫‌ها‬‫ن‬‫(استا‬‫کشور‬‫مناطق‬‫مسئوالن‬‫انتصاب‬‫برمبنای‬‫جدید‬‫اداره‬‫نظام‬‫مبنای‬‫بر‬‫بخشی‬‫انتظام‬‫به‬‫نوین‬ .‫شد‬‫تقویت‬‫و‬‫تحکیم‬‫کشور‬‫اداره‬‫شیوه‬‫این‬،‫مرکز‬‫به‬‫مناطق‬‫از‬‫مازاد‬‫جریان‬‫به‬‫اتکا‬‫کاهش‬‫و‬‫نفتی‬‫متمرکز‬‫درآمدهای‬‫تدریجی‬‫افزایش‬‫با‬‫و‬‫یازید‬‫دست‬ ‫اولین‬‫تصویب‬‫و‬‫تدوین‬‫با‬1327‫سال‬‫از‬‫و‬‫اقتصاد‬‫شورای‬‫تشکیل‬‫با‬1316‫سال‬‫از‬‫توسعه‬‫سیاستگذاری‬‫نهاد‬‫که‬‫شد‬‫موجب‬‫رویکردی‬‫چنین‬‫نتیجه‬ ‫مکران؛‬‫"منطـقــه‬‫عنوان‬‫با‬‫که‬‫مطلب‬‫این‬‫ادامه‬ .‫گرفت‬‫خود‬‫به‬‫رسمی‬‫و‬‫مدون‬‫شکل‬‫سیاستگذاری‬‫نوع‬‫این‬‫کشور‬‫عمرانی‬‫‌ساله‬‫ت‬‫هف‬‫برنامه‬‫قانون‬ :‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫ارائه‬‫است‬‫شده‬‫منتشر‬‫برنامه‬‫نشریه‬‫در‬"‫ایران‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬‫و‬‫جنوب‬‫توسعه‬‫کلید‬
 • 12. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬ ‫ویژه‬‫پرونده‬ ‫همواره‬‫اقدامات‬‫و‬‫مطالعات‬‫این‬‫که‬‫داریم‬‫توجه‬.‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫شروع‬‫منطقه‬‫در‬ ،‫تعدد‬‫از‬‫تا‬‫ش��ود‬‫هماهنگ‬‫فرابخشی‬‫و‬‫جامع‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫براساس‬‫باید‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫توسعه‬‫و‬‫آمایش‬‫امور‬.‫شود‬‫پرهیز‬‫آشفتگی‬‫و‬‫‌نگری‬‫ی‬‫بخش‬ ‫شناخت‬‫با‬‫تا‬‫اس��ت‬‫بوده‬‫آن‬‫بر‬‫کش��ور‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫مدیریت‬‫س��ازمان‬ ‫س��اختار‬،‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬‫توان‬،‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬‫نظام‬‫از‬‫موجود‬‫واقعیات‬ ‫بتواند‬‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫مسایل‬‫و‬‫اجتماعی‬‫بستر‬،‫منطقه‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانسی‬،‫نهادها‬ ‫حاضر‬‫گزارش‬.‫کند‬‫ارایه‬‫را‬‫بومی‬‫توسعه‬‫عملیاتی‬‫و‬‫حقیقی‬‫راهبردهای‬ .‫است‬‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫شده‬‫انجام‬‫مطالعات‬‫تلخیص‬‫از‬‫‌ای‬‫ه‬‫خالص‬ ‫گرفته‬‫قرار‬‫توجه‬‫مورد‬‫منطقه‬‫به‬‫توجه‬‫الزامات‬‫اول‬‫مرحله‬‫در‬‫گزارش‬‫این‬‫در‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫استنتاج‬‫ملی‬‫بلندمدت‬‫کالن‬‫و‬‫فرادست‬‫اسناد‬‫از‬‫را‬‫منطقه‬‫اهمیت‬‫و‬ ‫پرداخته‬‫مکران‬‫جغرافیایی‬‫اقتصاد‬‫و‬‫تاریخی‬‫سوابق‬‫موضوع‬‫به‬‫ادامه‬‫در‬‫و‬ ‫و‬‫تاریخی‬‫جغرافیای‬،‫منطقه‬‫اقتصادی‬‫نقش‬‫حدود‬‫تعیین‬.‫است‬‫شده‬ ‫‌های‬‫م‬‫گا‬،‫منطقه‬‫در‬‫جدید‬‫توسعه‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬،‫آن‬‫سیاسی‬‫تقسیمات‬‫نظام‬ ‫ملی‬‫و‬‫فراملی‬‫بخش‬‫دو‬‫در‬‫مطالعات‬‫کل‬‫تحلیل‬.‫است‬‫مطالعات‬‫این‬‫بعدی‬ .‫است‬‫شده‬‫‌گیری‬‫ه‬‫نتیج‬‫و‬‫تحلیل‬‫و‬‫تجزیه‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬– ‫مکران‬‫منطقه‬‫به‬‫توجه‬‫الزامات‬ ‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫بیانات‬ ‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬‫از‬‫استفاده‬‫بر‬‫فراوانی‬‫تاکیدات‬‫که‬‫اسالمی‬‫انقالب‬‫معظم‬‫رهبر‬ ‫این‬‫اهمیت‬‫بر‬‫مختلف‬‫مقاطع‬‫در‬،‫دارند‬‫کش��ور‬‫پیشرفت‬‫مسیر‬‫در‬‫دریا‬ ‫کشور‬‫برای‬‫عظیم‬‫گنجی‬‫‌مثابه‬‫ه‬‫ب‬‫را‬‫عمان‬‫سواحل‬‫و‬‫کرده‬‫تصریح‬‫منطقه‬ ‫سال‬‫از‬‫مختلف‬‫مقاطع‬‫در‬‫س��خنرانی‬9‫حداقل‬‫طی‬‫‌له‬‫م‬‫معظ‬.‫دانستند‬ ‫رس��یدگی‬‫ضرورت‬‫و‬‫مکران‬‫منطقه‬‫اهمیت‬‫به‬‫نس��بت‬1391‫تا‬1368 ‫مهمی‬‫بیانات‬‫منطقه‬‫ظرفیت‬‫از‬‫استفاده‬‫و‬‫توسعه‬‫برای‬‫تالش‬‫و‬‫مسئوالن‬ .‫فرمودند‬‫ایراد‬ ‫ایران‬‫اسالمی‬‫جمهوری‬‫ساله‬20‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫سند‬ ‫ایران‬،‫رهبری‬‫معظم‬‫مقام‬‫ابالغی‬‫کش��ور‬‫س��اله‬20‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫سند‬‫در‬ ‫در‬‫فناوری‬‫و‬‫علمی‬،‫اقتصادی‬‫اول‬‫جایگاه‬‫با‬‫‌یافته‬‫ه‬‫توسع‬‫است‬‫کشوری‬ ‫با‬‫و‬‫اسالم‬‫جهان‬‫در‬‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬،‫انقالبی‬‫و‬‫اسالمی‬‫هویت‬‫با‬،‫منطقه‬‫سطح‬ .‫‌الملل‬‫ن‬‫بی‬‫روابط‬‫در‬‫موثر‬‫و‬‫سازنده‬‫تعامل‬ ‫‌یافته‬‫ه‬‫توس��ع‬‫باید‬‫آن‬‫مناطق‬‫و‬‫ای��ران‬،‫س��اله‬20‫افق‬‫در‬‫س��ند‬‫این‬‫طبق‬ ‫برخوردار‬،)‫خود‬‫تاریخی‬‫و‬‫جغرافیایی‬،‫فرهنگی‬‫مقتضیات‬‫با‬‫(متناسب‬ ‫تامین‬،‫غذایی‬‫امنیت‬،‫رفاه‬،‫سالمت‬‫از‬‫برخوردار‬،‫امن‬،‫پیشرفته‬‫دانش‬‫از‬ ‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬،‫فقر‬‫از‬‫دور‬‫به‬،‫درآمد‬‫مناسب‬‫توزیع‬،‫برابر‬‫‌های‬‫ت‬‫فرص‬،‫اجتماعی‬ .‫باشد‬...‫و‬‫مطلوب‬‫‌زیست‬‫ط‬‫محی‬‫از‬ ‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫دوره‬‫در‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫قابلیت‬،‫شده‬‫خردتر‬‫ذکرشده‬‫اهداف‬‫اینکه‬‫و‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫همین‬‫راستای‬‫در‬ ‫داشته‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫‌س��از‬‫م‬‫تصمی‬‫نهادهای‬‫تمامی‬‫برای‬‫بیش��تری‬‫درک‬ ‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫سند‬‫هرچند‬.‫است‬‫شده‬‫تدوین‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬،‫باشد‬ ‫و‬‫شده‬‫تهیه‬‫کش��ور‬‫مناطق‬‫کل‬‫توسعه‬‫برای‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬��‫سیاس‬‫و‬ ‫نداشته‬‫اشاره‬‫مکران‬‫سواحل‬‫و‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬‫منطقه‬‫توسعه‬‫به‬‫مستقیم‬ ‫راهبردهای‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫آن‬‫مواد‬‫برخی‬‫که‬‫کرد‬‫اس��تنتاج‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫اما‬،‫است‬ ،‫اقتصادی‬‫مختلف‬‫امور‬‫در‬‫موارد‬‫این‬.‫باشد‬‫مکران‬‫منطقه‬‫توسعه‬‫با‬‫مرتبط‬ ‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬،‫پایدار‬‫توسعه‬‫و‬‫سرزمین‬‫آمایش‬،‫دفاعی‬،‫سیاسی‬،‫اجتماعی‬ .‫است‬‫پیگیری‬‫قابل‬‫‌ونقل‬‫ل‬‫حم‬‫و‬‫انرژی‬ ‫مکران‬‫منطقه‬‫معرفی‬ ‫تعیین‬‫مکران‬‫منطق��ه‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫مش��خصی‬‫مرز‬‫تاریخ‬‫طول‬‫در‬‫هرچند‬ ،‫هنر‬،‫استعداد‬،‫آن‬‫تاثیرگذاری‬‫و‬‫تمدن‬،‫مکران‬‫منطقه‬‫اما‬،‫اس��ت‬‫نش��ده‬ ‫و‬‫قومی‬‫‌های‬‫ه‬‫پای‬،‫آن‬‫زیستی‬‫سخت‬‫شرایط‬،‫آن‬‫ساکنان‬‫‌خواهی‬‫ه‬‫توسع‬ ‫بوده‬‫مطرح‬‫ایرانی‬‫‌های‬‫ت‬‫حکوم‬‫در‬‫آن‬‫فرهنگی-اقلیمی‬‫خاص‬‫مسایل‬ ‫ادامه‬‫‌غرب‬‫ل‬‫شما‬‫در‬‫بشاگرد‬‫ارتفاعات‬‫تا‬‫دریا‬‫حاشیه‬‫از‬‫منطقه‬‫این‬.‫است‬ ‫تا‬)‫جنوب‬‫گسل‬‫باالتر‬‫کمی‬‫(و‬‫قصرقند‬‫گسل‬‫امتداد‬‫در‬‫آن‬‫از‬‫پس‬‫و‬‫‌یابد‬‫ی‬‫م‬ ‫عنوان‬‫تحت‬‫‌ها‬‫ی‬‫‌بند‬‫م‬‫تقسی‬‫برخی‬‫در‬‫و‬‫مکران‬‫محدوده‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫سند‬‫رود‬ ‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫تاریخ‬‫کل‬‫طول‬‫در‬‫منطقه‬‫این‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫شناخته‬‫جنوبی‬‫مکران‬ ‫در‬‫لوت‬‫کویر‬‫و‬‫خراسان‬‫مرز‬‫تا‬‫‌ها‬‫ت‬‫حکوم‬‫برخی‬‫در‬‫که‬‫اس��ت‬‫بوده‬‫مکران‬ ‫که‬‫بوده‬‫اقتصادی‬‫مستقل‬‫محدوده‬‫دارای‬‫مکران‬.‫است‬‫رفته‬‫پیش‬‫کرمان‬ ‫داشته‬‫قرار‬‫ایران‬‫و‬‫هند‬‫‌های‬‫ت‬‫حکوم‬‫توجه‬‫مورد‬‫خود‬‫اقتصادی‬‫رونق‬‫با‬ ‫طریق‬‫از‬‫بلکه‬،‫کش��اورزی‬‫محصوالت‬‫خراج‬‫بابت‬‫از‬‫نه‬‫آن‬‫اهمیت‬.‫است‬ ‫برای‬‫مکران‬‫‌های‬‫ه‬‫را‬‫از‬‫استفاده‬‫و‬‫تجارت‬‫اهمیت‬‫و‬‫بوده‬‫بازرگانی‬‫‌های‬‫ت‬‫مالیا‬ ‫به‬‫را‬‫منطقه‬‫این‬،‫مکران‬‫ساکنان‬‫برای‬‫‌ها‬‫ی‬‫آباد‬‫سایر‬‫‌های‬‫ه‬‫را‬‫و‬‫مناطق‬‫سایر‬ .‫است‬‫واداشته‬‫هند‬‫یا‬‫ایران‬‫‌گذاری‬‫ج‬‫با‬ ‫تقسیمات‬‫اداری‬‫و‬‫سیاسی‬‫دالیل‬‫به‬‫بنا‬‫پهلوی‬‫دوران‬‫و‬‫قاجار‬‫دوران‬‫اواخر‬‫از‬ ‫اداری-سیاسی‬‫محدوده‬‫امروزه‬.‫ش��د‬‫زیادی‬‫تحوالت‬‫دچار‬‫کش��وری‬ ‫باقی‬‫آنچه‬‫و‬‫ندارد‬‫وجود‬‫اسناد‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫نقش‬‫در‬‫مکران‬‫عنوان‬‫تحت‬‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬ ‫که‬‫است‬‫حالی‬‫در‬‫این‬.‫است‬‫بومی‬‫فرهنگی‬‫و‬‫تاریخی‬‫کتب‬‫در‬‫صرفا‬‫است‬ ‫اطالق‬‫مکران‬‫دریای‬‫نیز‬‫عمان‬‫دریای‬‫به‬،‫منطقه‬‫‌بر‬‫ه‬‫عالو‬‫طوالنی‬‫دوران‬‫در‬ ‫به‬‫است‬‫محدود‬‫شمال‬‫از‬‫مکران‬‫محدوده‬‫سیاسی‬‫جغرافیای‬‫در‬.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬‫مغرب‬‫از‬‫و‬‫کالت‬‫به‬‫مشرق‬‫از‬‫و‬‫عمان‬‫بحر‬‫به‬‫جنوب‬‫از‬‫و‬‫بمپور‬‫و‬‫سراوان‬ ،‫است‬‫شده‬‫واقع‬‫عمان‬‫بحر‬‫ساحل‬‫در‬‫سرزمین‬‫این‬‫اعظم‬‫قسمت‬.‫بشاگرد‬ ‫دامنه‬‫از‬‫که‬‫‌هایی‬‫ب‬‫آ‬،‫خش��ک‬‫رود‬‫چندین‬‫دارای‬‫اس��ت‬‫ش��نزاری‬‫دشت‬ ‫رودهای‬‫تشکیل‬‫و‬‫رفته‬‫جنوب‬‫سمت‬‫به‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫جاری‬‫پشت‬‫بم‬‫کوهسار‬ ‫کل‬‫شمسی‬1316‫س��ال‬‫کشوری‬‫تقس��یمات‬‫در‬.‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬‫را‬‫متعددی‬ ‫کرمان‬‫شامل‬‫هشتم‬‫استان‬‫سال‬‫این‬‫در‬.‫شد‬‫تقسیم‬‫استان‬‫هشت‬‫به‬‫کشور‬ )‫(مکران‬‫موردنظر‬‫محدوده‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫شده‬‫بیان‬‫مطالب‬‫طبق‬.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬‫مکران‬‫و‬ ،‫دانست‬‫سند‬‫رود‬‫تا‬‫مشرق‬‫س��مت‬‫از‬‫و‬‫مکران‬‫عمان‬‫دریای‬‫به‬‫جنوب‬‫از‬‫را‬ ‫میناب‬‫گسل‬‫امتداد‬‫و‬‫ساحل‬‫در‬‫جاس��ک‬‫‌های‬‫ه‬‫کران‬‫تا‬‫منطقه‬‫غربی‬‫مرز‬ ‫‌های‬‫ه‬‫کو‬‫تا‬‫غربی‬‫شمال‬‫از‬‫و‬‫‌خوردگی‬‫ن‬‫چی‬‫انتهای‬‫و‬‫بشاگرد‬‫‌های‬‫ه‬‫کو‬‫تا‬ .‫کرد‬‫مرزبندی‬‫بشاگرد‬ ‫منطقه‬‫توسعه‬‫فرادست‬‫اسناد‬‫بررسی‬ ‫و‬‫امنیت‬‫تقویت‬،)14‫(بند‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫دوره‬‫در‬‫نظام‬‫کلی‬‫‌های‬‫ت‬‫سیاس‬‫در‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫تعادل‬‫و‬‫سیاسی‬‫مشارکت‬،‫اقتصادی‬‫رشد‬‫بر‬‫تکیه‬‫با‬‫ملی‬‫اقتدار‬ ‫نیز‬‫کشور‬‫توسعه‬‫پنجم‬‫تا‬‫اول‬‫‌های‬‫ه‬‫برنام‬‫در‬.‫است‬‫گرفته‬‫قرار‬‫توجه‬‫مورد‬ ‫اصالح‬‫و‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬‫توازن‬‫و‬‫تع��ادل‬،‫اجتماعی‬‫عدالت‬‫برقراری‬‫بر‬‫همواره‬ ‫راهبردهای‬‫‌ترین‬‫ی‬‫اصل‬.‫است‬‫شده‬‫تاکید‬‫کشور‬‫توسعه‬‫فضایی‬‫ساختار‬ :‫از‬‫عبارتند‬‫باالدست‬‫اسناد‬‫در‬‫منطقه‬‫توسعه‬ 1383‫مصوب‬‫سرزمین‬‫آمایش‬‫ملی‬‫ضوابط‬ ‫کریدورهای‬‫در‬‫ارتباطی‬‫اصلی‬‫محورهای‬‫از‬‫‌ای‬‫ه‬‫گزید‬‫تجهیز‬‫و‬‫توسعه‬- ‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫ش��رقی-غربی‬‫و‬‫ش��مالی-جنوبی‬‫‌الملل��ی‬‫ن‬‫بی‬‫‌ونق��ل‬‫ل‬‫حم‬ ‫توسعه‬‫در‬‫‌دار‬‫ت‬‫اولوی‬‫محورهای‬ ‫در‬‫توس��عه‬‫موردنیاز‬‫اجتماعی‬‫و‬‫فیزیکی‬‫‌های‬‫ت‬‫ظرفی‬‫ایجاد‬‫بر‬‫-تمرکز‬ .‫کشور‬‫مرکزی‬‫‌جمعیت‬‫م‬‫ک‬‫مناطق‬‫و‬‫جنوبی‬،‫شرقی‬‫مناطق‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫استا‬‫توسعه‬‫ملی‬‫اسناد‬ ،‫کش��اورزی‬،‫معدن‬،‫صنع��ت‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫ترتی��ب‬‫به‬‫کرمان‬‫اس��تان‬‫در‬ ‫ترتیب‬‫به‬‫بلوچستان‬‫و‬‫سیس��تان‬‫استان‬‫در‬‫و‬‫برتر‬‫خدمات‬‫و‬‫گردشگری‬ ‫(با‬‫صنعت‬،‫ترانزیت‬،)‫خارجی‬‫بازرگانی‬‫بر‬‫تاکید‬‫(با‬‫بازرگانی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫آبزیان‬‫پرورش‬‫و‬‫صید‬،)‫گاز‬‫و‬‫نف��ت‬‫و‬‫موادمعدنی‬‫فرآوری‬‫صنایع‬‫بر‬‫تاکید‬ ‫منطقه‬‫توس��عه‬‫اصلی‬‫‌های‬‫ک‬‫محر‬‫و‬‫محوره��ا‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬،‫کش��اورزی‬‫و‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫معرفی‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬ ‫کشور‬‫‌شرق‬‫ب‬‫جنو‬‫کالبدی‬‫طرح‬ ‫شده‬‫تهیه‬‫آن‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫مقیاس‬‫در‬‫و‬‫ملی‬‫کالبدی‬‫طرح‬‫ادامه‬‫در‬‫که‬‫طرح‬‫این‬ ‫در‬.‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫بر‬‫در‬‫را‬‫کرمان‬‫و‬‫بلوچس��تان‬‫و‬‫سیس��تان‬‫‌های‬‫ن‬‫استا‬،‫است‬ ‫راهبردهای‬‫تعیین‬‫و‬‫بررس��ی‬‫به‬‫موجود‬‫وضع‬‫مطالعات‬‫از‬‫پس‬‫طرح‬‫این‬ ‫تعیین‬‫و‬‫منطقه‬‫استعدادهای‬‫از‬‫استفاده‬،‫‌ها‬‫ت‬‫زیرساخ‬،‫اشتغال‬‫و‬‫جمعیت‬ 12
 • 13. 1394 ‫خرداد‬ 122 ‫شماره‬13 ‫ویژه‬‫پرونده‬ .‫است‬‫شده‬‫پرداخته‬‫آنها‬‫از‬‫استفاده‬‫ضوابط‬‫و‬‫‌ها‬‫ی‬‫کاربر‬ ‫شرق‬‫جنوب‬‫کالبدی‬‫طرح‬‫توسعه‬‫کالن‬‫راهبردهای‬‫اهم‬ :‫است‬‫ذیل‬‫شرح‬‫به‬ ،‫نقل‬‫و‬‫حمل‬،‫ترانزیت‬،‫خارجی‬‫بازرگانی‬‫تقویت‬‫اولویت‬ ،‫صنعتی‬‫دامداری‬،‫تجاری‬،‫کشاورزی‬،‫شیالت‬،‫گردشگری‬ ‫صنایع‬،‫شیالتی‬‫صنایع‬،‫کشاورزی‬‫تبدیلی‬‫صنایع‬،‫معدن‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫صادراتی‬‫صنایع‬‫و‬‫غیرفلزی‬‫کانی‬ ‫استان‬‫در‬‫توسعه‬‫محرک‬‫و‬‫محوری‬ ‫استانی‬‫و‬‫ملی‬‫دولتی‬‫اعتبارات‬‫از‬‫استان‬‫سهم‬‫افزایش‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫آماد‬‫برای‬‫زیربنایی‬‫تاسیس��ات‬‫توس��عه‬‫جهت‬ ‫تولیدی‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫توسعه‬ ‫روی‬‫کاال‬‫ترانزیت‬‫افزای��ش‬‫جهت‬‫جامع‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ...‫میرجاوه‬‫مرز‬‫طریق‬‫از‬‫آسیا‬‫جنوب‬‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫کریدور‬ ‫میلک‬‫مرز‬‫و‬‫چابهار‬‫بندر‬‫طریق‬‫از‬‫کاال‬‫ترانزیت‬‫افزایش‬ ،‫ویژه‬‫تس��هیالت‬‫اعطای‬‫طریق‬‫از‬‫افغانس��تان‬‫کشور‬‫به‬ ...‫و‬‫مقررات‬‫‌سازی‬‫ه‬‫ساد‬ ‫کانون‬‫یک‬‫به‬‫چابهار‬‫بندر‬‫تبدیل‬‫جهت‬‫در‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫کشور‬‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬‫گوشه‬‫در‬‫قوی‬‫توسعه‬ ‫با‬‫اس��تان‬‫جنوب‬‫میان‬‫ارتباطی‬‫‌های‬‫ه‬‫ش��بک‬‫تقوی��ت‬ ‫هرمزگان‬‫و‬‫کرمان‬‫‌های‬‫ن‬‫استا‬‫‌شرقی‬‫ب‬‫جنو‬ ‫تفتان‬‫گردشگری‬‫مجتمع‬‫احداث‬ ‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫طرح‬ ‫مطالعات‬‫استناد‬‫به‬‫کشور‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫و‬‫مدیریت‬‫سازمان‬ ‫توس��عه‬‫مطالعات‬،63‫س��ال‬‫در‬‫س��رزمین‬‫آمایش‬‫پایه‬ ‫هیات‬‫تصویب‬‫به‬64‫سال‬‫در‬‫و‬‫داد‬‫انجام‬‫را‬‫ش��رق‬‫محور‬ ‫سال‬17‫از‬‫پس‬»‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫«طرح‬.‫رساند‬‫دولت‬ ‫و‬‫مدیریت‬‫سازمان‬‫پیشنهاد‬‫به‬81‫س��ال‬‫در‬‫و‬‫شد‬‫تدوین‬ .‫شد‬‫تصویب‬‫دولت‬‫هیات‬‫در‬‫طرح‬‫این‬‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫که‬‫است‬‫ماده‬18‫بر‬‫مش��تمل‬،‫شرق‬‫محور‬‫توسعه‬‫طرح‬ ‫بندر‬‫ورودی‬‫مبدا‬‫از‬‫را‬‫ایران‬‫کشور‬‫شرق‬‫ترانزیتی‬‫کریدور‬ ‫ترسیم‬‫کشور‬‫شمالی‬‫مرزهای‬‫خروجی‬‫نقاط‬‫تا‬‫چابهار‬ 3‫خود‬‫کیلومت��ری‬1840‫طول‬‫در‬‫مح��ور‬‫این‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ .‫است‬‫درنوردیده‬‫را‬‫کشور‬‫شرقی‬‫استان‬ ‫چابهار‬‫ترانزیتی‬‫محور‬‫توسعه‬‫در‬‫که‬‫اصلی‬‫اهداف‬‫از‬‫برخی‬ :‫است‬‫ذیل‬‫شرح‬‫به‬،‫هستند‬‫موردنظر‬ ‫مکران‬‫عمران‬‫و‬‫توسعه‬‫ویژه‬‫طرح‬ ‫استان‬‫شرقی‬‫بخش‬‫شامل‬‫تنها‬‫مکران‬‫منطقه‬،‫طرح‬‫این‬‫در‬ ‫‌های‬‫ل‬‫دس��تورالعم‬‫و‬‫راهبردها‬‫ارایه‬‫برای‬‫بوده‬‫هرمزگان‬ .‫بود‬‫ش��ده‬‫تعریف‬‫منطقه‬‫توس��عه‬‫برای‬‫وی��ژه‬‫اجرایی‬ ‫‌های‬‫ح‬‫طر‬-1‫بخش‬‫چه��ار‬‫در‬‫عمده‬‫صورت‬‫به‬‫طرح‬‫این‬ ‫منطقه‬‫شناخت‬-2‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫و‬‫فرادس��ت‬ ‫توسعه‬‫برنامه‬‫تدوین‬-4‫منطقه‬‫توسعه‬‫الگوی‬‫تدوین‬-3 ‫اجرایی‬‫کار‬‫و‬‫س��از‬‫ارایه‬‫همراه‬‫به‬‫موردنی��از‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫و‬ .‫است‬‫شده‬‫مطالعه‬‫توس��عه‬‫طرح‬‫با‬‫مرتبط‬‫تشکیالت‬‫و‬ ‫تدوین‬‫مرحله‬‫یا‬‫گام‬‫سه‬‫در‬‫مرحله‬‫این‬‫در‬‫بررسی‬‫فرآیند‬ ‫ارایه‬‫نهایتا‬‫و‬‫توسعه‬‫الگوی‬‫ارایه‬،‫توسعه‬‫کلی‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬ .‫است‬‫گرفته‬‫قرار‬‫موردنظر‬‫پیشنهادی‬‫سازمان‬‫ساختار‬ ،‫منطقه‬‫مطلوب‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫تدوین‬‫برای‬،‫اول‬‫مرحله‬‫در‬ ‫اصول‬‫بررس��ی‬‫قالب‬‫در‬‫مطالع��ات‬‫نظ��ری‬‫چارچ��وب‬ ‫برآیند‬‫و‬‫شده‬‫بیان‬‫ارگون‬‫‌اندازسازی‬‫م‬‫چش‬‫مدل‬‫و‬‫راهبردی‬ ‫تدقیق‬‫مورد‬‫فرادست‬‫‌های‬‫ح‬‫طر‬‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬‫با‬‫آن‬‫از‬‫حاصل‬ ‫نهایی‬‫اهداف‬‫و‬‫برتر‬‫س��ناریو‬‫انتخاب‬‫نهایتا‬‫و‬‫گرفته‬‫قرار‬ .‫است‬‫شده‬‫مشخص‬‫طرح‬ ‫بر‬‫غلبه‬،‫اصلی‬‫آیتم‬‫س��ه‬‫در‬‫‌انداز‬‫م‬��‫چش‬‫این‬‫اصلی‬‫روح‬ ،‫پیرامون‬‫با‬‫متعادل‬‫توسعه‬‫و‬‫منطقه‬‫جغرافیایی‬‫انزوای‬ ‫‌کرانه‬‫س‬‫پ‬‫و‬‫کرانه‬‫در‬‫موجود‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانسی‬‫کردن‬‫بالفعل‬ ‫بیرونی‬‫عوامل‬‫از‬‫‌گی��ری‬‫ه‬‫بهر‬،)‫درون��ی‬‫(عوامل‬‫منطقه‬ ‫جنوب‬‫سواحل‬‫‌ای‬‫ه‬‫ناحی‬‫‌های‬‫ل‬‫تعاد‬‫برقراری‬‫در‬‫توسعه‬ .‫شد‬‫تعیین‬ ،‫ش��یالت‬‫صنعت‬‫فعالیتی-توس��عه‬‫نظ��ام‬‫بررس��ی‬‫در‬ ‫و‬‫متعادل‬‫پراکن��ش‬-‫جمعیتی‬‫و‬‫س��کونتگاهی‬‫نظام‬‫در‬ ‫و‬‫شبکه‬‫نظام‬‫در‬،‫آن‬‫متناسب‬‫خدمات‬‫و‬‫جمعیت‬‫متوازن‬ ‫توجه‬‫با‬‫نقل‬‫و‬‫حمل‬‫شبکه‬‫گسترش‬‫و‬‫ارتقا‬-‫زیرساخت‬ ‫در‬‫مناسب‬‫‌گذاری‬‫ه‬‫س��رمای‬‫و‬‫موجود‬‫‌های‬‫ل‬‫پتانس��ی‬‫به‬ ‫آلودگی‬‫کاهش‬-‫‌محیطی‬‫ت‬‫زیس‬‫بخش‬‫در‬‫و‬‫بخش‬‫این‬ ‫از‬‫منطقه‬‫حس��اس‬‫‌های‬‫م‬‫اکوسیس��ت‬‫حفظ‬‫و‬‫محیطی‬ ‫الگوی‬‫ارایه‬‫و‬‫ترسیم‬‫جهت‬‫در‬‫مدنظر‬‫اساسی‬‫‌های‬‫ت‬‫اولوی‬ .‫است‬‫بوده‬‫مدنظر‬‫توسعه‬ ‫شناخت‬،‫متقابل‬‫روابط‬‫شناسایی‬‫‌بر‬‫ه‬‫عالو‬:‫دوم‬‫مرحله‬‫در‬ ‫س��رعت‬‫و‬‫آن‬‫کاهش‬‫جهت‬‫در‬‫حرکت‬‫و‬‫موجود‬‫ش��کاف‬ ‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬‫و‬‫ملی‬‫مراتبی‬‫سلسله‬‫در‬‫جایگاه‬‫تغییر‬‫و‬‫حرکت‬ .)‫منطقه‬‫آتی‬‫و‬‫جاری‬‫‌های‬‫ه‬‫(برنام‬‫است‬‫بوده‬‫مدنظر‬‫نیز‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مزی‬‫تلفیق‬‫و‬‫برآیند‬‫از‬‫پیشنهادی‬‫توسعه‬‫الگوی‬ ‫توسعه‬‫محورهای‬‫و‬‫کانون‬‫قالب‬‫دو‬‫در‬‫و‬‫بالفعل‬‫و‬‫بالقوه‬ .‫است‬‫شده‬‫ارایه‬ ‫توسعه‬‫محورهای‬،‫‌ها‬‫ن‬‫کانو‬‫‌بندی‬‫ح‬‫سط‬،‫سوم‬‫مرحله‬‫در‬ ‫از‬‫منطقه‬‫‌های‬‫ه‬‫س��کونتگا‬‫عملک��ردی‬‫روابط‬‫تنظی��م‬‫و‬ ‫سازمان‬‫س��اختار‬.‫اس��ت‬‫بوده‬‫مرحله‬‫این‬‫مطالعات‬‫اهم‬ ‫قالب‬‫در‬‫و‬‫توس��عه‬‫کانون‬‫نوع‬5‫در‬‫پیش��نهادی‬‫فضایی‬ ‫‌های‬‫ن‬‫کانو‬‫‌بندی‬‫ح‬‫سط‬.‫است‬‫شده‬‫لحاظ‬‫سگونتگاه‬19 ‫را‬‫محدودیت‬‫و‬‫قابلیت‬‫که‬‫شاخصه‬6‫مبنای‬‫و‬‫پیشنهادی‬ .‫است‬‫گرفته‬‫شکل‬،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫نمایان‬ ‫مکران‬‫منطقه‬‫عمده‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫تحلیل‬ ‫این‬‫طوالنی‬‫فاصله‬،‫اس��تان‬‫زیاد‬‫خیلی‬‫وسعت‬‫و‬‫بزرگی‬ ‫حتی‬‫و‬‫کشور‬‫‌های‬‫ن‬‫بیابا‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬‫وجود‬،‫مرکز‬‫با‬‫استان‬ ‫کشور‬‫نقاط‬‫دیگر‬‫با‬‫استان‬‫میان‬‫حایل‬‫حوزه‬‫‌عنوان‬‫ه‬‫ب‬‫جهان‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مشخص‬‫دیگر‬‫از‬‫گس��ترده‬‫محرومیت‬‫و‬‫فقر‬‫نیز‬‫و‬ ‫‌مرزی‬‫م‬‫ه‬‫و‬‫مجاورت‬.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫محسوب‬‫منطقه‬‫امروزی‬ ‫در‬‫موادمخدر‬‫تجارت‬‫و‬‫تولید‬‫جهانی‬‫مراکز‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫با‬ ‫این‬‫یافتن‬‫اهمیت‬‫عوامل‬‫دیگر‬‫از‬‫افغانستان‬‫همسایه‬‫کشور‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬‫با‬‫استان‬‫این‬‫همسایگی‬‫همچنین‬.‫است‬‫استان‬ ‫آن‬‫حساسیت‬‫به‬‫پاکس��تان‬‫و‬‫افغانستان‬‫ناامن‬‫مناطق‬‫از‬ .‫است‬‫افزوده‬ ‫از‬‫دوری‬،‫مک��ران‬‫منطقه‬‫اصلی‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫از‬‫دیگر‬‫یکی‬ ‫طبیعت‬‫از‬‫که‬‫جغرافیایی‬‫مس��اله‬‫این‬.‫است‬‫کشور‬‫مرکز‬ ‫را‬‫نامطلوبی‬‫پیامدهای‬،‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬‫ناشی‬‫مرزی‬‫مناطق‬ ‫محرومیت‬،‫آن‬‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬‫که‬‫دارد‬‫همراه‬‫به‬‫مناطق‬‫این‬‫برای‬ ‫در‬‫آنها‬‫نگرفتن‬‫قرار‬‫و‬‫مناطق‬‫این‬‫بودن‬‫‌ای‬‫ه‬‫حاشی‬‫و‬‫شدید‬ ‫مسایل‬‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬‫در‬.‫است‬‫کشور‬‫توسعه‬‫امواج‬‫مسیر‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گسس��ت‬،‫مکران‬‫س��واحل‬‫در‬‫‌ای‬‫ه‬‫توس��ع‬‫و‬‫امنیتی‬ ‫لحاظ‬‫به‬‫استان‬‫این‬‫گسس��ت‬،‫آنها‬‫از‬‫یکی‬‫که‬‫دارد‬‫وجود‬ ‫گستره‬.‫است‬‫کشور‬‫مناطق‬‫دیگر‬‫با‬‫جغرافیایی‬‫و‬‫اقلیمی‬ ‫محور‬‫توس��عه‬‫ط��رح‬ 18 ‫بر‬‫مش��تمل‬،‫رشق‬ ‫کریدور‬‫که‬‫است‬‫ماده‬ ‫کش��ور‬‫رشق‬‫ترانزیتی‬ ‫ورودی‬‫مبدا‬‫از‬‫را‬‫ایران‬ ‫نقاط‬‫ت��ا‬‫چابهار‬‫بن��در‬ ‫مرزه��ای‬ ‫خروج��ی‬ ‫ترسیم‬‫کش��ور‬‫شاملی‬ ‫کند‬‌‫ی‬‫م‬