SlideShare a Scribd company logo
WSB
WSB
http://www.lublin.eu/
Powstawanie Miasta LublinaPowstawanie Miasta Lublina
Lublin jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa wLublin jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa w
Polsce. Lubelscy archeolodzy odkryli na SławiniePolsce. Lubelscy archeolodzy odkryli na Sławinie
cmentarzyska z monumentalnymi grobowcami sprzedcmentarzyska z monumentalnymi grobowcami sprzed
5 tysięcy lat. Początki osadnictwa na terenie miasta5 tysięcy lat. Początki osadnictwa na terenie miasta
sięgają VI w. (osada na wzgórzu Czwartek, którasięgają VI w. (osada na wzgórzu Czwartek, która
potem rozprzestrzeniła się na sąsiednie wzgórza).potem rozprzestrzeniła się na sąsiednie wzgórza).
Obecnie na Wzgórzu Czwartek wznosi się kościół pw.Obecnie na Wzgórzu Czwartek wznosi się kościół pw.
św. Mikołaja, przypuszczalnie wybudowany w X w. zśw. Mikołaja, przypuszczalnie wybudowany w X w. z
fundacji Mieszka I, w miejscu dawnej pogańskiejfundacji Mieszka I, w miejscu dawnej pogańskiej
świątyni. Z tego okresu pochodzi drewniana budowlaświątyni. Z tego okresu pochodzi drewniana budowla
obronna na Wzgórzu Zamkowym, która w XII wiekuobronna na Wzgórzu Zamkowym, która w XII wieku
zyskała miano kasztelanii.zyskała miano kasztelanii.
WSBWSB
PowierzchniaPowierzchnia
Powierzchnia w Lublinie wynosi 147 km²Powierzchnia w Lublinie wynosi 147 km²
WSBWSB
Sredniowiecze
Pierwsze wzmianki o Lublinie pochodzą z 1198 roku.
Miasto lokowano na prawie magdeburskim
prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego
około 1257 roku, jednak nie zachował się akt lokacyjny.
Udokumentowanej lokacji 15 sierpnia 1317 dokonał
Władysław I Łokietek. W 1341 Kazimierz III Wielki
odniósł w bitwie pod Lublinem zwycięstwo nad Tatarami,
a rok później nadał miastu tzw. przywilej regulacyjny, na
mocy którego otoczono je murami. Andrzej (biskup
kijowski) w 1420 r. przywiózł do Lublina dużych
rozmiarów relikwie Krzyża Świętego do kościoła
Dominikanów. W 1474 r. Kazimierz Jagiellończyk
ustanowił tu stolicę nowo powstałego województwa
lubelskiego.
WSB
Wojny XVII wieku
W połowie XVII wieku Lublin uległ zniszczeniu w wyniku wojen
(najazdy kozackie, potop szwedzki) oraz epidemii (5 tys. ofiar
dżumy w 1630). W XVI i XVII wieku był głównym ośrodkiem
reformacji. Działała tu jedna z ważniejszych gmin braci polskich
oraz zbór kalwiński. Na fali ogólnopolskich konfliktów
narodowościowych i gospodarczego zastoju, upadają słynne
jarmarki lubelskie. Po 1650 z miasta wyemigrowała większość
europejskich kupców. W 1655 Lublin splądrowały wojska rosyjsko-
kozackie, a w 1656 miasto złupili Szwedzi, dopełniając aktu
zniszczeń lubelskiej zabudowy i dziesiątkując populację. 12 kwietnia
1656 miasto wyzwoliły wojska po dowództwem hetmana Pawła
Jana Sapiehy. W 1686 zaczęto grać Hejnał Lublina. Kolejne lata
przyczyniły się do dalszego upadku miasta, głównie za sprawą
wojny północnej (początek XVIII wieku). W 1703 August II nadał
miastu przywilej zrównujący je w prawach do miasta Krakowa.
WSB
Zagłada
Represje wymierzone wobec obywateli polskich narodowości żydowskiej miały
miejsce od końca 1939. 12 lutego 1940 na cmentarzu żydowskim rozstrzelano 180
Żydów. W czasie okupacji Niemcy utworzyli w Lublinie obóz koncentracyjny
Majdanek oraz getto dla ludności żydowskiej, zlikwidowane w 6 tygodni na wiosnę
1942. Podczas Zagłady, w ramach Akcji Reinhard, zginęło około 40 tys. lubelskich
Żydów, stanowiących przed 1939 ponad 1/3 ludności miasta. Zniknęło także całe
tzw. Miasto Żydowskie i niemal cała dzielnica Wieniawa, zamieszkana głównie
przez Żydów oraz cmentarze żydowskie.
W lipcu 1944, gdy Komendant Obwodu Lublin – miasto kpt. Stefan Dębicki ps.
„Kmicic” przebywał wraz z dowodzoną przez niego kompanią szkolną OP 8 poza
miastem; w rejonie wsi Dąbrowa i Osmolice (10 kilometrów na południowy zachód
od Lublina) i został odcięty od przebywających w mieście oddziałów AK,
rozpoczęły się przygotowania AK na niższych szczeblach do powstania w Lublinie.
Zastępcą szefa BIP AK na Okręg Lubelski, Marian Zawidzki, po obserwowaniu
samochodów (w tym samobieżnej komory gazowej) wywożącej więźniów na
egzekucje, w pobliżu krematoriów na Majdanku, usiłował nakłonić dowództwo
Okręgu AK do zbrojnych akcji w obronie więźniów i jako Zastępca Szefa Powstania
AK w Lublinie, organizował napady na Niemców. W tej sytuacje działania
powstańcze w Lublinie podjęte zostały samorzutnie, decyzją niższych dowódców i
rozpoczęły się walki w mieście. WSB
Okupacja niemiecka
Od września 1939 do lipca 1944 miasto znalazło się pod okupacją niemiecką jako
część Generalnego Gubernatorstwa. W lipcu 1939 roku, w związku z zaostrzającą
się sytuacją międzynarodową postanowiono, że w razie wybuchu wojny Lublin
stanie się tymczasową siedzibą Prezydenta RP, a okoliczne miasteczka –
poszczególnych ministerstw. Z końcem sierpnia rozpoczęto budowę schronów,
organizowano prowizoryczną obronę przeciwlotniczą oraz przeprowadzono kilka
prób zaciemniania miasta.
Pierwszy atak lotniczy na miasto nastąpił 2 września rano. Głównym celem była
Lubelska Wytwórnia Samolotów. Miasto zalała fala uciekinierów z różnych części
kraju. 5 września przeniesiono do miasta ministerstwa oraz (na krótko) skarb
państwa. Tego samego dnia ze wszelkich sił gromadzących się nad Wisłą „między
Modlinem a Sandomierzem”, na mocy rozkazu naczelnego wodza utworzona
została Armia Lublin, na czele której stanął gen. dyw. Tadeusz Piskor. Prezydent
Lublina Bolesław Liszkowski zgodnie z zarządzeniem ówczesnego premiera
Felicjana Sławoja Składkowskiego opuścił Lublin 9 września 1939 i wyjechał do
Ru-munii. Już 23 września 1939 rozstrzelano tu 23 przedstawicieli polskiej
inteligenci. Pod koniec października 1939 Niemcy zamknęli Katolicki Uniwersytet
Lubelski, szkoły i teatry, wstrzymali wydawanie polskiej prasy.
WSB
ZabytkiZabytki
1.1. Stare MiastoStare Miasto
2.2. Zamek LubelskiZamek Lubelski
3.3. Kaplica Św. TrójcyKaplica Św. Trójcy
4.4. Brama GrodzkaBrama Grodzka
5.5. Brama KrakowskaBrama Krakowska
6.6. Wieża TrynitarskaWieża Trynitarska
7.7. Obóz koncentracyjny „Majdanek”Obóz koncentracyjny „Majdanek”
WSB
Stare MiastoStare Miasto
Stare miasto to historycznie najstarszaStare miasto to historycznie najstarsza
część Lublina. Znajdują się tamczęść Lublina. Znajdują się tam
najpiękniejsze zabytki tj. Bramanajpiękniejsze zabytki tj. Brama
Krakowska, Brama Grodzka, KościółKrakowska, Brama Grodzka, Kościół
Dominikanów, Archikatedra, WieżaDominikanów, Archikatedra, Wieża
Trynitarska i piękne kamienice.Trynitarska i piękne kamienice.
WSB
Zamek LubelskiZamek Lubelski
Zamek jest najważniejszą budowlą wZamek jest najważniejszą budowlą w
Lublinie. Położony na wzgórzu, niemal wLublinie. Położony na wzgórzu, niemal w
środku miasta. Fundowany przezśrodku miasta. Fundowany przez
Kazimierza III Wielkiego o murachKazimierza III Wielkiego o murach
dochodzących do 4 m grubości.dochodzących do 4 m grubości.
Rysunek Zamku Lubelskiego z 1810 roku
WSB
Kaplica Św. TrójcyKaplica Św. Trójcy
Kaplica Św. Trójcy znajduje się na ZamkuKaplica Św. Trójcy znajduje się na Zamku
Lubelskim. Zbudowana na przełomie XIV i XVLubelskim. Zbudowana na przełomie XIV i XV
w. z inicjatywy Władysława Jagiełły z cennymiw. z inicjatywy Władysława Jagiełły z cennymi
malowidłami rusko-bizantyjskimi.malowidłami rusko-bizantyjskimi.
WSB
Brama GrodzkaBrama Grodzka
Brama Grodzka jest jedną z najważniejszych częściBrama Grodzka jest jedną z najważniejszych części
miasta, ponieważ przez nią wchodziło się do miastamiasta, ponieważ przez nią wchodziło się do miasta
Lublina. Była ona także nazywana Bramą ŻydowskąLublina. Była ona także nazywana Bramą Żydowską
dlatego, że dzieliła Stare Miasto od dzielnicy żydowskiej.dlatego, że dzieliła Stare Miasto od dzielnicy żydowskiej.
WSB
Brama KrakowskaBrama Krakowska
Śmiało można powiedzieć, że Brama Krakowska jest
architektonicznym symbolem miasta. Góruje nad centrum
oddzielając teren staromiejski od Krakowskiego Przedmieścia. Jest
głównym miejscem gdzie Lublinianie spotykają się na spotkania
towarzyskie.
WSB
Wieża TrynitarskaWieża Trynitarska
Wieża Trynitarska jest obecnie najwyższym punktemWieża Trynitarska jest obecnie najwyższym punktem
Lublina. W roku 1627 podwyższono ją i przeznaczono naLublina. W roku 1627 podwyższono ją i przeznaczono na
dzwonnicę. W związku z tym, że Wieża to dzwonnicadzwonnicę. W związku z tym, że Wieża to dzwonnica
lubelskiej archikatedry można tam dojrzeć 4 dzwony :lubelskiej archikatedry można tam dojrzeć 4 dzwony :
Michała – przyniesionego z Fary i największy dzwonMichała – przyniesionego z Fary i największy dzwon
Lublina Marię, który odzywa się tylko na wyjątkoweLublina Marię, który odzywa się tylko na wyjątkowe
okazję.okazję. WSB
Obóz koncentracyjny „Majdanek”Obóz koncentracyjny „Majdanek”
Obóz koncentracyjny znajduję się niedalekoObóz koncentracyjny znajduję się niedaleko
najmłodszego cmentarza w Lublinie „Majdanek”. Spośródnajmłodszego cmentarza w Lublinie „Majdanek”. Spośród
prawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przezprawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przez
Majdanek, wg najnowszych ustaleń życie straciło bliskoMajdanek, wg najnowszych ustaleń życie straciło blisko
80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów.80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów.
WSB
LegendyLegendy
1.1. Legenda o linieLegenda o linie
2.2. Legenda o herbie LublinaLegenda o herbie Lublina
3.3. Legenda o Czarciej ŁapieLegenda o Czarciej Łapie
4.4. Legenda o Leszku CzarnymLegenda o Leszku Czarnym
WSBWSB
„Na początku był Lin”
Piękne było słońce, może majowe albo lipcowe. Okolice naszego
grodu, który jeszcze nie miał nazwy, tonęły w zieleni. Czysta i bystra
Bystrzyca wartko szemrała wśród wzgórz. - Hej, rybacy, co to za
gród? - zapytał książę, który wraz ze swą drużyną zatrzymał konie
nad rzeką. Zeskoczył z siodła, rzucił giermkowi lejce i podszedł do
ludzi stojących przy łodziach. Tamci zamarli ze zdziwienia, bo
niezbyt często możni panowie zatrzymywali swe konie nad
Bystrzycą. - Nie wiemy panie - wydukał najodważniejszy. - A, to i wy
też w podróży? - zainteresował się książę. - Nie, panie, mieszkamy w
grodzie, ale on nie ma nazwy - wyjaśnili rybacy, podziwiając bogaty
strój gości i bogate końskie uprzęże.
Na to książę postanowił, że owo miejsce nad Bystrzycą będzie się
nazywało tak, jak ryba wyłowiona z rzeki. Kazał zarzucić sieci.
Rycerze stali na brzegu i patrzyli. Gdy wyciągnięto niewód, były w
nim dwie ryby - szczupak i lin. I rzekł książę, ucinając spór, który
natychmiast wybuchł na brzegu: szczupak jest wilkiem rzecznym,
nie chcę, aby mieszkańcy tej osady tacy byli, lin zaś to ryba
łagodna, więc wybierając z dwojga... zaraz, zaraz szczupak lub lin...
niech ten wasz gród lub-linem się zwie. I zadowolony książę
wyjechał z Lublina.
WSB
„Herb Lublina z Koziołkiem”
Na przełomie XIII i XIV wieku lubelscy mieszczanie zabiegali o
prawa miejskie. Jednak nijak nie mogli dostać się do panującego
wówczas księcia Władysława Łokietka zajętego tłumieniem buntu
mieszczan krakowskich i sandomierskich. W końcu nadarzyła się
okazja, bo książę szukał stronników i do Krakowa pojechała
kilkuosobowa delegacja posłów. Łokietek przyjął ich bardzo
życzliwie, wysłuchał opowieści o mieście, dowiedział się jak to
podczas najazdu Tatarów ocalała koza, która wyżywiła w wąwozie
wiele dziatek i przyrzekł posłom przywilej lokacyjny. Pozostało
jedynie nadać herb nowemu miastu. I tu książę wraz z posłem
dominikaninem uradzili, że w herbie powinna znaleźć się koza na
pamiątkę tatarskiego najazdu oraz winnica. Herb miał
zaprojektować i namalować krakowski herbator Mikołaj. Ale
herbator pijaczyna gdzieś zaginął i lubelscy wysłannicy dotarłszy
w końcu do jego domu po odbiór dzieła dostali jakieś zapakowane
malowidło. Gdy je w drodze rozpakowali, przerazili się, że
sprowadzą hańbę na miasto - ujrzeli bowiem starego
długowłosego capa obżerającego się winogronami. Nie mieli racji,
mieszczanie tak cieszyli się z nadania praw miejskich, że na herb
nie zwrócili w ogóle uwagi.
WSB
„Sąd diabelski”
W 1637 roku odbył się niesprawiedliwy proces,
w którym skazana została niewinna wdowa
przegrywając sprawę z magnatem. Po wyroku
rozżalona powiedziała, że diabli by ją uczciwiej
sądzili. Tejże samej nocy w Trybunale zawitał
diabelski skład sędziowski wysłany przez Boga,
który ponownie rozpatrywał sprawę i wydał
korzystny wyrok dla wdowy a Przewodniczący
sądu na znak swojej bytności położył rękę na
stole, która wypaliła na blacie jej ślad.
WSB
„„Sen Leszka Czarnego”Sen Leszka Czarnego”
W 1282 r. Litwini i Jadźwingowie najeżdżają naW 1282 r. Litwini i Jadźwingowie najeżdżają na
Lublin. Leszek Czarny rusza im na pomoc. KiedyLublin. Leszek Czarny rusza im na pomoc. Kiedy
jednak dociera do Lublina najeźdźcy już nie ma.jednak dociera do Lublina najeźdźcy już nie ma.
Zmęczony podróżą zasypia pod wielkim dębem.Zmęczony podróżą zasypia pod wielkim dębem.
Śni mu się Michał Archanioł, który podaje muŚni mu się Michał Archanioł, który podaje mu
miecz i mówi że wygra bitwę z wrogiem Lublina.miecz i mówi że wygra bitwę z wrogiem Lublina.
Leszek jedzie za wrogiem i wygrywa bitwę zLeszek jedzie za wrogiem i wygrywa bitwę z
nimi. Po tym wraca do Lublina i ścina dąb podnimi. Po tym wraca do Lublina i ścina dąb pod
którym spał i buduje kościół, który ma wezwaniektórym spał i buduje kościół, który ma wezwanie
Św. Michała Archanioła.Św. Michała Archanioła.
WSBWSB
KulturaKultura
1.1. MuzeaMuzea
- Muzeum Wsi Lubelskiej- Muzeum Wsi Lubelskiej
- Skansen- Skansen
2. Teatry2. Teatry
- Teatr im. Juliusza Osterwy- Teatr im. Juliusza Osterwy
- Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena- Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena
3. Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego3. Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego
4. Kina4. Kina
-Bajka-Bajka
- Cinema City Plaza- Cinema City Plaza
Teatr im. Juliusza
Osterwy
Teatr Lalki i
AktoraWSB
Nasze Miasto Lublin stara się o miano stolicy kulturyNasze Miasto Lublin stara się o miano stolicy kultury
Europejskiej w 2016 r.Europejskiej w 2016 r. WSB
Lublin nazywany jest Miastem Akademickim, ponieważ ma bardzoLublin nazywany jest Miastem Akademickim, ponieważ ma bardzo
dużo uczelni tj. KUL, UMCS, Politechnika Lubelska, Uniwersytetdużo uczelni tj. KUL, UMCS, Politechnika Lubelska, Uniwersytet
Przyrodniczy, Akademia Medyczna.Przyrodniczy, Akademia Medyczna.
KUL UMCS
WSB
Jarmark Jagielloński
Jarmark Jagielloński odbywa się co roku w sierpniu.
Na całym starym mieście rozstawione są stragany,
na których można kupić lub zobaczyć różne wyroby
ręcznej roboty z różnych regionów Polski jak i
Europy. Odbywają się tam także pokazy walk
rycerskich.
WSB
PrzyrodaPrzyroda
1.1. LasyLasy
- Las Stary Gaj- Las Stary Gaj
- Las Dąbrowa- Las Dąbrowa
- Las Prawiedniki- Las Prawiedniki
2. Ogród Botaniczny2. Ogród Botaniczny
3. Parki3. Parki
- Park Saski- Park Saski
- Park Ludowy- Park Ludowy
WSBWSB
Las Stary GajLas Stary Gaj
WSBWSB
Ogród BotanicznyOgród Botaniczny
WSBWSB
WSBWSB
WSBWSB
Dojazd z Dąbrowy GórniczejDojazd z Dąbrowy Górniczej
WSBWSB
PogodaPogoda
 http://pogoda.onet.pl/prognoza-pogody/dzis/europahttp://pogoda.onet.pl/prognoza-pogody/dzis/europa
WSBWSB

More Related Content

What's hot

Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...
Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...
Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...
NSK-Nekla
 
„W kręgu pracy, wiary i uporu”
„W kręgu pracy, wiary i uporu”„W kręgu pracy, wiary i uporu”
„W kręgu pracy, wiary i uporu”
NSK-Nekla
 
Osadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski
Osadnictwo olęderskie na terenie WielkopolskiOsadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski
Osadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski
NSK-Nekla
 
Legenda Zosia Koryga - podróż w nieznane - dziadek władek
Legenda Zosia Koryga -  podróż w nieznane - dziadek władekLegenda Zosia Koryga -  podróż w nieznane - dziadek władek
Legenda Zosia Koryga - podróż w nieznane - dziadek władek
djmauritius
 
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 GifPokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
rakso332
 
Wywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem Diehlem
Wywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem DiehlemWywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem Diehlem
Wywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem Diehlem
pzgomaz
 
Ruch oporu na ziemiach polskich
Ruch oporu na ziemiach polskichRuch oporu na ziemiach polskich
Ruch oporu na ziemiach polskich
gblonska
 
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAKKsiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Natalia Julia Nowak
 
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachPolacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
djmauritius
 
Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)
Martin M Flynn
 
Pod rządami Marszałka
Pod rządami MarszałkaPod rządami Marszałka
Pod rządami Marszałka
gblonska
 
Powrót lubawy
Powrót lubawyPowrót lubawy
Maksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Maria KolbeMaksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Maria Kolbe
annaszsp9
 
Hejdyk maleńka część mazur
Hejdyk maleńka część mazurHejdyk maleńka część mazur
Hejdyk maleńka część mazur
Adam Warski
 
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury
 
Józef Piłsudski
Józef PiłsudskiJózef Piłsudski
Józef Piłsudski
ataeb
 
Władysławowo sebastian wilkosz
Władysławowo sebastian wilkoszWładysławowo sebastian wilkosz
Władysławowo sebastian wilkosz
wilu wilu
 
Poczatki Panstwa Polskiego
Poczatki Panstwa PolskiegoPoczatki Panstwa Polskiego
Poczatki Panstwa Polskiego
polonica
 
Stanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z Wolińską
Stanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z WolińskąStanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z Wolińską
Stanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z Wolińską
Natalia Julia Nowak
 

What's hot (20)

Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...
Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...
Między obawą a nadzieją Emigracja ze Środkowego Nadodrza i okolic Nekli do ...
 
„W kręgu pracy, wiary i uporu”
„W kręgu pracy, wiary i uporu”„W kręgu pracy, wiary i uporu”
„W kręgu pracy, wiary i uporu”
 
Osadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski
Osadnictwo olęderskie na terenie WielkopolskiOsadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski
Osadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski
 
Legenda Zosia Koryga - podróż w nieznane - dziadek władek
Legenda Zosia Koryga -  podróż w nieznane - dziadek władekLegenda Zosia Koryga -  podróż w nieznane - dziadek władek
Legenda Zosia Koryga - podróż w nieznane - dziadek władek
 
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 GifPokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
Pokolenie KolumbóW Gimnazjum Nr 2 Gif
 
Wywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem Diehlem
Wywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem DiehlemWywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem Diehlem
Wywiad z Honorowym Prezesem PZG Kazimierzem Diehlem
 
Ruch oporu na ziemiach polskich
Ruch oporu na ziemiach polskichRuch oporu na ziemiach polskich
Ruch oporu na ziemiach polskich
 
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAKKsiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK
 
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasachPolacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
Polacy, którzy nieśli pomoc w najtrudniejszych czasach
 
Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)Saint maximilian kolbe (polish)
Saint maximilian kolbe (polish)
 
Pod rządami Marszałka
Pod rządami MarszałkaPod rządami Marszałka
Pod rządami Marszałka
 
Powrót lubawy
Powrót lubawyPowrót lubawy
Powrót lubawy
 
Maksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Maria KolbeMaksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Maria Kolbe
 
Powrót lubawy (1)
Powrót lubawy (1)Powrót lubawy (1)
Powrót lubawy (1)
 
Hejdyk maleńka część mazur
Hejdyk maleńka część mazurHejdyk maleńka część mazur
Hejdyk maleńka część mazur
 
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)
 
Józef Piłsudski
Józef PiłsudskiJózef Piłsudski
Józef Piłsudski
 
Władysławowo sebastian wilkosz
Władysławowo sebastian wilkoszWładysławowo sebastian wilkosz
Władysławowo sebastian wilkosz
 
Poczatki Panstwa Polskiego
Poczatki Panstwa PolskiegoPoczatki Panstwa Polskiego
Poczatki Panstwa Polskiego
 
Stanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z Wolińską
Stanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z WolińskąStanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z Wolińską
Stanisława Michalik. Połączenie Różańskiego z Wolińską
 

Similar to Tomasz komoder

Wieluń
WieluńWieluń
Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892
Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892
Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892
Kasia Chudziak
 
Pilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamyPilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamy
Wojtek1990
 
Prezentacja katarzyna chudziak
Prezentacja katarzyna chudziakPrezentacja katarzyna chudziak
Prezentacja katarzyna chudziak
Kasia Chudziak
 
Śladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | Historia
Śladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | HistoriaŚladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | Historia
Śladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | Historia
Promuje Łódzkie
 
Pilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamyPilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamy
Wojtek1990
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury
 
Prezentacja rusek kamil
Prezentacja rusek kamilPrezentacja rusek kamil
Prezentacja rusek kamil
Kamil Rusek
 
Historia
HistoriaHistoria
Historia
guest2ce05ac
 
Historia
HistoriaHistoria
Historia
guest2ce05ac
 
Prezentacja Mateusz Kmieć
Prezentacja Mateusz KmiećPrezentacja Mateusz Kmieć
Prezentacja Mateusz Kmieć
Mateo Kmi
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
kacper gawroński
 
Jakub śmietana
Jakub śmietanaJakub śmietana
Jakub śmietana
Jakub Śmietana
 
prezentacja multimedialna Marek Franczak BN
prezentacja multimedialna Marek Franczak BNprezentacja multimedialna Marek Franczak BN
prezentacja multimedialna Marek Franczak BN
Marek Franczak
 
Kraków Dariusz ZDAŃSKI
Kraków Dariusz ZDAŃSKIKraków Dariusz ZDAŃSKI
Kraków Dariusz ZDAŃSKI
Darekdzdz
 
Prezntacja power point
Prezntacja power pointPrezntacja power point
Prezntacja power point
CezaryKraso
 
Prezentacja radoslaw kolawa_30626
Prezentacja radoslaw kolawa_30626Prezentacja radoslaw kolawa_30626
Prezentacja radoslaw kolawa_30626
radoslawkolawa
 
172
172172

Similar to Tomasz komoder (20)

Wieluń
WieluńWieluń
Wieluń
 
Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892
Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892
Prezentacjakatarzynachudziak 150512083742-lva1-app6892
 
Pilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamyPilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamy
 
Prezentacja katarzyna chudziak
Prezentacja katarzyna chudziakPrezentacja katarzyna chudziak
Prezentacja katarzyna chudziak
 
Śladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | Historia
Śladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | HistoriaŚladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | Historia
Śladami Legionów Polskich w Województwie Łódzkim | Historia
 
Pilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamyPilica jakiej nie znamy
Pilica jakiej nie znamy
 
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
 
Prezentacja rusek kamil
Prezentacja rusek kamilPrezentacja rusek kamil
Prezentacja rusek kamil
 
Historia
HistoriaHistoria
Historia
 
Historia
HistoriaHistoria
Historia
 
Historia
HistoriaHistoria
Historia
 
Historia
HistoriaHistoria
Historia
 
Prezentacja Mateusz Kmieć
Prezentacja Mateusz KmiećPrezentacja Mateusz Kmieć
Prezentacja Mateusz Kmieć
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Jakub śmietana
Jakub śmietanaJakub śmietana
Jakub śmietana
 
prezentacja multimedialna Marek Franczak BN
prezentacja multimedialna Marek Franczak BNprezentacja multimedialna Marek Franczak BN
prezentacja multimedialna Marek Franczak BN
 
Kraków Dariusz ZDAŃSKI
Kraków Dariusz ZDAŃSKIKraków Dariusz ZDAŃSKI
Kraków Dariusz ZDAŃSKI
 
Prezntacja power point
Prezntacja power pointPrezntacja power point
Prezntacja power point
 
Prezentacja radoslaw kolawa_30626
Prezentacja radoslaw kolawa_30626Prezentacja radoslaw kolawa_30626
Prezentacja radoslaw kolawa_30626
 
172
172172
172
 

Tomasz komoder

 • 1. WSB
 • 3. Powstawanie Miasta LublinaPowstawanie Miasta Lublina Lublin jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa wLublin jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa w Polsce. Lubelscy archeolodzy odkryli na SławiniePolsce. Lubelscy archeolodzy odkryli na Sławinie cmentarzyska z monumentalnymi grobowcami sprzedcmentarzyska z monumentalnymi grobowcami sprzed 5 tysięcy lat. Początki osadnictwa na terenie miasta5 tysięcy lat. Początki osadnictwa na terenie miasta sięgają VI w. (osada na wzgórzu Czwartek, którasięgają VI w. (osada na wzgórzu Czwartek, która potem rozprzestrzeniła się na sąsiednie wzgórza).potem rozprzestrzeniła się na sąsiednie wzgórza). Obecnie na Wzgórzu Czwartek wznosi się kościół pw.Obecnie na Wzgórzu Czwartek wznosi się kościół pw. św. Mikołaja, przypuszczalnie wybudowany w X w. zśw. Mikołaja, przypuszczalnie wybudowany w X w. z fundacji Mieszka I, w miejscu dawnej pogańskiejfundacji Mieszka I, w miejscu dawnej pogańskiej świątyni. Z tego okresu pochodzi drewniana budowlaświątyni. Z tego okresu pochodzi drewniana budowla obronna na Wzgórzu Zamkowym, która w XII wiekuobronna na Wzgórzu Zamkowym, która w XII wieku zyskała miano kasztelanii.zyskała miano kasztelanii. WSBWSB
 • 4. PowierzchniaPowierzchnia Powierzchnia w Lublinie wynosi 147 km²Powierzchnia w Lublinie wynosi 147 km² WSBWSB
 • 5. Sredniowiecze Pierwsze wzmianki o Lublinie pochodzą z 1198 roku. Miasto lokowano na prawie magdeburskim prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego około 1257 roku, jednak nie zachował się akt lokacyjny. Udokumentowanej lokacji 15 sierpnia 1317 dokonał Władysław I Łokietek. W 1341 Kazimierz III Wielki odniósł w bitwie pod Lublinem zwycięstwo nad Tatarami, a rok później nadał miastu tzw. przywilej regulacyjny, na mocy którego otoczono je murami. Andrzej (biskup kijowski) w 1420 r. przywiózł do Lublina dużych rozmiarów relikwie Krzyża Świętego do kościoła Dominikanów. W 1474 r. Kazimierz Jagiellończyk ustanowił tu stolicę nowo powstałego województwa lubelskiego. WSB
 • 6. Wojny XVII wieku W połowie XVII wieku Lublin uległ zniszczeniu w wyniku wojen (najazdy kozackie, potop szwedzki) oraz epidemii (5 tys. ofiar dżumy w 1630). W XVI i XVII wieku był głównym ośrodkiem reformacji. Działała tu jedna z ważniejszych gmin braci polskich oraz zbór kalwiński. Na fali ogólnopolskich konfliktów narodowościowych i gospodarczego zastoju, upadają słynne jarmarki lubelskie. Po 1650 z miasta wyemigrowała większość europejskich kupców. W 1655 Lublin splądrowały wojska rosyjsko- kozackie, a w 1656 miasto złupili Szwedzi, dopełniając aktu zniszczeń lubelskiej zabudowy i dziesiątkując populację. 12 kwietnia 1656 miasto wyzwoliły wojska po dowództwem hetmana Pawła Jana Sapiehy. W 1686 zaczęto grać Hejnał Lublina. Kolejne lata przyczyniły się do dalszego upadku miasta, głównie za sprawą wojny północnej (początek XVIII wieku). W 1703 August II nadał miastu przywilej zrównujący je w prawach do miasta Krakowa. WSB
 • 7. Zagłada Represje wymierzone wobec obywateli polskich narodowości żydowskiej miały miejsce od końca 1939. 12 lutego 1940 na cmentarzu żydowskim rozstrzelano 180 Żydów. W czasie okupacji Niemcy utworzyli w Lublinie obóz koncentracyjny Majdanek oraz getto dla ludności żydowskiej, zlikwidowane w 6 tygodni na wiosnę 1942. Podczas Zagłady, w ramach Akcji Reinhard, zginęło około 40 tys. lubelskich Żydów, stanowiących przed 1939 ponad 1/3 ludności miasta. Zniknęło także całe tzw. Miasto Żydowskie i niemal cała dzielnica Wieniawa, zamieszkana głównie przez Żydów oraz cmentarze żydowskie. W lipcu 1944, gdy Komendant Obwodu Lublin – miasto kpt. Stefan Dębicki ps. „Kmicic” przebywał wraz z dowodzoną przez niego kompanią szkolną OP 8 poza miastem; w rejonie wsi Dąbrowa i Osmolice (10 kilometrów na południowy zachód od Lublina) i został odcięty od przebywających w mieście oddziałów AK, rozpoczęły się przygotowania AK na niższych szczeblach do powstania w Lublinie. Zastępcą szefa BIP AK na Okręg Lubelski, Marian Zawidzki, po obserwowaniu samochodów (w tym samobieżnej komory gazowej) wywożącej więźniów na egzekucje, w pobliżu krematoriów na Majdanku, usiłował nakłonić dowództwo Okręgu AK do zbrojnych akcji w obronie więźniów i jako Zastępca Szefa Powstania AK w Lublinie, organizował napady na Niemców. W tej sytuacje działania powstańcze w Lublinie podjęte zostały samorzutnie, decyzją niższych dowódców i rozpoczęły się walki w mieście. WSB
 • 8. Okupacja niemiecka Od września 1939 do lipca 1944 miasto znalazło się pod okupacją niemiecką jako część Generalnego Gubernatorstwa. W lipcu 1939 roku, w związku z zaostrzającą się sytuacją międzynarodową postanowiono, że w razie wybuchu wojny Lublin stanie się tymczasową siedzibą Prezydenta RP, a okoliczne miasteczka – poszczególnych ministerstw. Z końcem sierpnia rozpoczęto budowę schronów, organizowano prowizoryczną obronę przeciwlotniczą oraz przeprowadzono kilka prób zaciemniania miasta. Pierwszy atak lotniczy na miasto nastąpił 2 września rano. Głównym celem była Lubelska Wytwórnia Samolotów. Miasto zalała fala uciekinierów z różnych części kraju. 5 września przeniesiono do miasta ministerstwa oraz (na krótko) skarb państwa. Tego samego dnia ze wszelkich sił gromadzących się nad Wisłą „między Modlinem a Sandomierzem”, na mocy rozkazu naczelnego wodza utworzona została Armia Lublin, na czele której stanął gen. dyw. Tadeusz Piskor. Prezydent Lublina Bolesław Liszkowski zgodnie z zarządzeniem ówczesnego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego opuścił Lublin 9 września 1939 i wyjechał do Ru-munii. Już 23 września 1939 rozstrzelano tu 23 przedstawicieli polskiej inteligenci. Pod koniec października 1939 Niemcy zamknęli Katolicki Uniwersytet Lubelski, szkoły i teatry, wstrzymali wydawanie polskiej prasy. WSB
 • 9. ZabytkiZabytki 1.1. Stare MiastoStare Miasto 2.2. Zamek LubelskiZamek Lubelski 3.3. Kaplica Św. TrójcyKaplica Św. Trójcy 4.4. Brama GrodzkaBrama Grodzka 5.5. Brama KrakowskaBrama Krakowska 6.6. Wieża TrynitarskaWieża Trynitarska 7.7. Obóz koncentracyjny „Majdanek”Obóz koncentracyjny „Majdanek” WSB
 • 10. Stare MiastoStare Miasto Stare miasto to historycznie najstarszaStare miasto to historycznie najstarsza część Lublina. Znajdują się tamczęść Lublina. Znajdują się tam najpiękniejsze zabytki tj. Bramanajpiękniejsze zabytki tj. Brama Krakowska, Brama Grodzka, KościółKrakowska, Brama Grodzka, Kościół Dominikanów, Archikatedra, WieżaDominikanów, Archikatedra, Wieża Trynitarska i piękne kamienice.Trynitarska i piękne kamienice. WSB
 • 11. Zamek LubelskiZamek Lubelski Zamek jest najważniejszą budowlą wZamek jest najważniejszą budowlą w Lublinie. Położony na wzgórzu, niemal wLublinie. Położony na wzgórzu, niemal w środku miasta. Fundowany przezśrodku miasta. Fundowany przez Kazimierza III Wielkiego o murachKazimierza III Wielkiego o murach dochodzących do 4 m grubości.dochodzących do 4 m grubości. Rysunek Zamku Lubelskiego z 1810 roku WSB
 • 12. Kaplica Św. TrójcyKaplica Św. Trójcy Kaplica Św. Trójcy znajduje się na ZamkuKaplica Św. Trójcy znajduje się na Zamku Lubelskim. Zbudowana na przełomie XIV i XVLubelskim. Zbudowana na przełomie XIV i XV w. z inicjatywy Władysława Jagiełły z cennymiw. z inicjatywy Władysława Jagiełły z cennymi malowidłami rusko-bizantyjskimi.malowidłami rusko-bizantyjskimi. WSB
 • 13. Brama GrodzkaBrama Grodzka Brama Grodzka jest jedną z najważniejszych częściBrama Grodzka jest jedną z najważniejszych części miasta, ponieważ przez nią wchodziło się do miastamiasta, ponieważ przez nią wchodziło się do miasta Lublina. Była ona także nazywana Bramą ŻydowskąLublina. Była ona także nazywana Bramą Żydowską dlatego, że dzieliła Stare Miasto od dzielnicy żydowskiej.dlatego, że dzieliła Stare Miasto od dzielnicy żydowskiej. WSB
 • 14. Brama KrakowskaBrama Krakowska Śmiało można powiedzieć, że Brama Krakowska jest architektonicznym symbolem miasta. Góruje nad centrum oddzielając teren staromiejski od Krakowskiego Przedmieścia. Jest głównym miejscem gdzie Lublinianie spotykają się na spotkania towarzyskie. WSB
 • 15. Wieża TrynitarskaWieża Trynitarska Wieża Trynitarska jest obecnie najwyższym punktemWieża Trynitarska jest obecnie najwyższym punktem Lublina. W roku 1627 podwyższono ją i przeznaczono naLublina. W roku 1627 podwyższono ją i przeznaczono na dzwonnicę. W związku z tym, że Wieża to dzwonnicadzwonnicę. W związku z tym, że Wieża to dzwonnica lubelskiej archikatedry można tam dojrzeć 4 dzwony :lubelskiej archikatedry można tam dojrzeć 4 dzwony : Michała – przyniesionego z Fary i największy dzwonMichała – przyniesionego z Fary i największy dzwon Lublina Marię, który odzywa się tylko na wyjątkoweLublina Marię, który odzywa się tylko na wyjątkowe okazję.okazję. WSB
 • 16. Obóz koncentracyjny „Majdanek”Obóz koncentracyjny „Majdanek” Obóz koncentracyjny znajduję się niedalekoObóz koncentracyjny znajduję się niedaleko najmłodszego cmentarza w Lublinie „Majdanek”. Spośródnajmłodszego cmentarza w Lublinie „Majdanek”. Spośród prawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przezprawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, wg najnowszych ustaleń życie straciło bliskoMajdanek, wg najnowszych ustaleń życie straciło blisko 80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów.80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów. WSB
 • 17. LegendyLegendy 1.1. Legenda o linieLegenda o linie 2.2. Legenda o herbie LublinaLegenda o herbie Lublina 3.3. Legenda o Czarciej ŁapieLegenda o Czarciej Łapie 4.4. Legenda o Leszku CzarnymLegenda o Leszku Czarnym WSBWSB
 • 18. „Na początku był Lin” Piękne było słońce, może majowe albo lipcowe. Okolice naszego grodu, który jeszcze nie miał nazwy, tonęły w zieleni. Czysta i bystra Bystrzyca wartko szemrała wśród wzgórz. - Hej, rybacy, co to za gród? - zapytał książę, który wraz ze swą drużyną zatrzymał konie nad rzeką. Zeskoczył z siodła, rzucił giermkowi lejce i podszedł do ludzi stojących przy łodziach. Tamci zamarli ze zdziwienia, bo niezbyt często możni panowie zatrzymywali swe konie nad Bystrzycą. - Nie wiemy panie - wydukał najodważniejszy. - A, to i wy też w podróży? - zainteresował się książę. - Nie, panie, mieszkamy w grodzie, ale on nie ma nazwy - wyjaśnili rybacy, podziwiając bogaty strój gości i bogate końskie uprzęże. Na to książę postanowił, że owo miejsce nad Bystrzycą będzie się nazywało tak, jak ryba wyłowiona z rzeki. Kazał zarzucić sieci. Rycerze stali na brzegu i patrzyli. Gdy wyciągnięto niewód, były w nim dwie ryby - szczupak i lin. I rzekł książę, ucinając spór, który natychmiast wybuchł na brzegu: szczupak jest wilkiem rzecznym, nie chcę, aby mieszkańcy tej osady tacy byli, lin zaś to ryba łagodna, więc wybierając z dwojga... zaraz, zaraz szczupak lub lin... niech ten wasz gród lub-linem się zwie. I zadowolony książę wyjechał z Lublina. WSB
 • 19. „Herb Lublina z Koziołkiem” Na przełomie XIII i XIV wieku lubelscy mieszczanie zabiegali o prawa miejskie. Jednak nijak nie mogli dostać się do panującego wówczas księcia Władysława Łokietka zajętego tłumieniem buntu mieszczan krakowskich i sandomierskich. W końcu nadarzyła się okazja, bo książę szukał stronników i do Krakowa pojechała kilkuosobowa delegacja posłów. Łokietek przyjął ich bardzo życzliwie, wysłuchał opowieści o mieście, dowiedział się jak to podczas najazdu Tatarów ocalała koza, która wyżywiła w wąwozie wiele dziatek i przyrzekł posłom przywilej lokacyjny. Pozostało jedynie nadać herb nowemu miastu. I tu książę wraz z posłem dominikaninem uradzili, że w herbie powinna znaleźć się koza na pamiątkę tatarskiego najazdu oraz winnica. Herb miał zaprojektować i namalować krakowski herbator Mikołaj. Ale herbator pijaczyna gdzieś zaginął i lubelscy wysłannicy dotarłszy w końcu do jego domu po odbiór dzieła dostali jakieś zapakowane malowidło. Gdy je w drodze rozpakowali, przerazili się, że sprowadzą hańbę na miasto - ujrzeli bowiem starego długowłosego capa obżerającego się winogronami. Nie mieli racji, mieszczanie tak cieszyli się z nadania praw miejskich, że na herb nie zwrócili w ogóle uwagi. WSB
 • 20. „Sąd diabelski” W 1637 roku odbył się niesprawiedliwy proces, w którym skazana została niewinna wdowa przegrywając sprawę z magnatem. Po wyroku rozżalona powiedziała, że diabli by ją uczciwiej sądzili. Tejże samej nocy w Trybunale zawitał diabelski skład sędziowski wysłany przez Boga, który ponownie rozpatrywał sprawę i wydał korzystny wyrok dla wdowy a Przewodniczący sądu na znak swojej bytności położył rękę na stole, która wypaliła na blacie jej ślad. WSB
 • 21. „„Sen Leszka Czarnego”Sen Leszka Czarnego” W 1282 r. Litwini i Jadźwingowie najeżdżają naW 1282 r. Litwini i Jadźwingowie najeżdżają na Lublin. Leszek Czarny rusza im na pomoc. KiedyLublin. Leszek Czarny rusza im na pomoc. Kiedy jednak dociera do Lublina najeźdźcy już nie ma.jednak dociera do Lublina najeźdźcy już nie ma. Zmęczony podróżą zasypia pod wielkim dębem.Zmęczony podróżą zasypia pod wielkim dębem. Śni mu się Michał Archanioł, który podaje muŚni mu się Michał Archanioł, który podaje mu miecz i mówi że wygra bitwę z wrogiem Lublina.miecz i mówi że wygra bitwę z wrogiem Lublina. Leszek jedzie za wrogiem i wygrywa bitwę zLeszek jedzie za wrogiem i wygrywa bitwę z nimi. Po tym wraca do Lublina i ścina dąb podnimi. Po tym wraca do Lublina i ścina dąb pod którym spał i buduje kościół, który ma wezwaniektórym spał i buduje kościół, który ma wezwanie Św. Michała Archanioła.Św. Michała Archanioła. WSBWSB
 • 22. KulturaKultura 1.1. MuzeaMuzea - Muzeum Wsi Lubelskiej- Muzeum Wsi Lubelskiej - Skansen- Skansen 2. Teatry2. Teatry - Teatr im. Juliusza Osterwy- Teatr im. Juliusza Osterwy - Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena- Teatr Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena 3. Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego3. Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego 4. Kina4. Kina -Bajka-Bajka - Cinema City Plaza- Cinema City Plaza Teatr im. Juliusza Osterwy Teatr Lalki i AktoraWSB
 • 23. Nasze Miasto Lublin stara się o miano stolicy kulturyNasze Miasto Lublin stara się o miano stolicy kultury Europejskiej w 2016 r.Europejskiej w 2016 r. WSB
 • 24. Lublin nazywany jest Miastem Akademickim, ponieważ ma bardzoLublin nazywany jest Miastem Akademickim, ponieważ ma bardzo dużo uczelni tj. KUL, UMCS, Politechnika Lubelska, Uniwersytetdużo uczelni tj. KUL, UMCS, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Medyczna.Przyrodniczy, Akademia Medyczna. KUL UMCS WSB
 • 25. Jarmark Jagielloński Jarmark Jagielloński odbywa się co roku w sierpniu. Na całym starym mieście rozstawione są stragany, na których można kupić lub zobaczyć różne wyroby ręcznej roboty z różnych regionów Polski jak i Europy. Odbywają się tam także pokazy walk rycerskich. WSB
 • 26. PrzyrodaPrzyroda 1.1. LasyLasy - Las Stary Gaj- Las Stary Gaj - Las Dąbrowa- Las Dąbrowa - Las Prawiedniki- Las Prawiedniki 2. Ogród Botaniczny2. Ogród Botaniczny 3. Parki3. Parki - Park Saski- Park Saski - Park Ludowy- Park Ludowy WSBWSB
 • 27. Las Stary GajLas Stary Gaj WSBWSB
 • 31. Dojazd z Dąbrowy GórniczejDojazd z Dąbrowy Górniczej WSBWSB