SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
1
GS. TS. BS. ÑAËNG VAÏN PHÖÔÙC
TĂNG HUYẾT ÁP
2
BỆNH LÝ TIM MẠCH LÀ NGUYÊN NHÂN
HÀNG ĐẦU GÂY TỬ VONG
TẠI CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN TRÊN TOÀNTHẾ GIỚI
3
BỆNH LÝ TIM MẠCH VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG GIA
TĂNG NHANH CHÓNG VÀ TRỞ THÀNH
NGUYÊN NHÂN QUAN TRỌNG GÂY TỬ VONG,
BỆNH TẬT, MẤT SỨC LAO ĐỘNG TẠI CÁC
NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG ĐÓ
CÓ CÁC NƯỚC VÙNG CHÂU Á
Taêng HA: Taùc nhaân gaây töû vong ñöùng haøng ñaàu toaøn caàu
Thoáng keâ naêm 2000
Ezzati et al. Lancet 2002;360:1347-1360
Töû vong qui ñöôïc
(tính baèng nghìn ; toång soá 55 861 000)
Caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù töû vong cao
Caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù töû vong thaáp
Caùc nöôùc coâng nghieäp hoaù
0 80007000600050004000300020001000
Tình duïc khoâng an toaøn
Khoùi töø nhieân lieäu cöùng
5
Yeáu toá nguy
cô tim maïch
Xô vöõa
ñoäng maïch
Roái loaïn chöùc naêng
Taùi ñònh daïng
Nhoài maùu cô tim
Cheát ñoät ngoät
Roái loaïn nhòp
Beänh
maïch vaønh
Töû
vong
Suy tim
giai ñoaïn cuoái
+ Taêng huyeát aùp
+ Ñaùi thaùo ñöôøng
+ Roái loaïn lipid maùu
+ …
+ Hoäi chöùng chuyeån hoùa
6
Hiện nay trên thế giới có
đến 1,5 tỷ ngƣời bị THA
Taàn suaát löu haønh taêng huyeát aùp
Caùc nöôùc AÂu Myõ
 Hoa Kyø: 29% (Ñieàu tra NHANES 2007-2008, tuoåi > 18)
 Canada: 21,3% (Ñieàu tra Ontario 2008, tuoåi > 30)
 Phaùp: 47% ôû nam
35% ôû nöõ (Nghieân cöùu MONA LISA 2010, tuoåi 35-74)
 UÙc: 28,5% (Nghieân cöùu AusDiab 2003, tuoåi ≥ 25)
TLTK:
1) JAMA 2010;303:2043-2050; 2) CMAJ 2008;178:1441-1449
3) J Hypertens 2011;29:43-50; 4) MAJ 2003;179:135-139
Taàn suaát löu haønh taêng huyeát aùp
Caùc nöôùc chaâu AÙ
 Trung Quoác: 18% (Ñieàu tra toaøn Trung Quoác 2002, tuoåi ≥ 18)
 Thaùi Lan: 22% (Ñieàu tra toaøn quoác 2004, tuoåi > 15)
 Malaysia: 27,8% (Ñieàu tra toaøn quoác 2007, tuoåi > 18)
 Vieät Nam:
 Caùc tænh phía Baéc: 21,3% (Ñieàu tra 2002)
 TP HCM: 26,5% (Ñieàu tra 2005)
TLTK:
1) Circulation 2008;118:2679-2686; 2) J Hypertens 2008;26:191-198
3) Public Health 2008;122:11-18; 4) J Vietnam Cardiol 2003;33:934
5) Y hoïc TP HCM 2007;11(Phuï baûn 1):118-126
9Kannel WB. JAMA. 1996;275:1571-1576.
Hypertension : A Risk Factor for CV Disease
22.7
9.5
3.3 2.4
5.0
2.0 3.5 2.1
45.4
21.3
12.4
6.2
9.9
7.3
13.9
6.3
0
10
20
30
40
50
Men
2.0
Women
2.2
Men
3.8
Women
2.6
Men
2.0
Women
3.7
Men
4.0
Women
3.0
Normotensive
Hypertensive
Coronary
disease Stroke
Peripheral artery
disease
Heart
failure
Risk ratio:
Biennial
age-
adjusted
rate per
1000
patients
Phaân tích goäp soá lieäu cuûa 61 nghieân cöùu
Moät trieäu ngöôøi tröôûng thaønh, 12.7 trieäu beänh nhaân-naêm theo doõi
Giaûm HATT
2 mmHg
Giaûm 10% töû vong
do ñoät quò
Giaûm 7% töû vong
do beänh maïch
vaønh
Lôïi ích cuûa vieäc kieåm soaùt huyeát aùp
(Lewington et al. Lancet. 2002;360:1903–1913)
Nghieân cöùu daøi haïn: giaûm 10 mm Hg HATT laøm giaûm 40% töû vong do ñoät quò
30% töû vong do beänh maïch vaønh
11
0
10
20
30
40
50
60
70
USA
awareness
EnglandItaly SwedenCanada Germany
treatment BP control
Spain
%ofpopulation
< 140/90 mmHg
Wolf-Maier et al 2004
Hypertension Management: Hypertension Awareness,
Treatment & Control in Various Countries
CHẨN ĐOÁN TĂNG
HUYẾT ÁP
 PHƢƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP
Physicians knew about Blood
Pressure in the 1700’s
But didn’t have a way to measure
1896 - Riva-Rocci’s first inflatable
rubber cuff
SPHYGMOMANOMETER
Riva-Rocci
(1896)
Korotkoff, 1905
Auscultatory method described by
Korotkoff
2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations
18
Recommended Technique
for Measuring Blood Pressure
2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations
192010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations
Recommended Technique
for Measuring Blood Pressure* (cont.)
2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations
20
Recommended automated blood
pressure monitors for home blood
pressure measurement
Monitors A&D® or LifeSource® Models: 705, 767, 767PAC, 767Plus, 774, 774AC, 779, 787, 787AC
Monitors Omron® Models: HEM-705 PC, HEM-711, HEM-741CINT
Monitors Microlife® or Thermor® (also sold under different brand names)
Models: BP 3BTO-A, BP 3AC1-1, BP 3AC1-1 PC, BP 3AC1-2, BP 3AG1, BP 3BTO-1,BP 3BTO-A (2), BP 3BTO-AP,
RM 100, BP A100 Plus, BP A 100
PHƢƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP
Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA
 Để bệnh nhân ngồi 5 phút trong một phòng yên tĩnh
trƣớc trƣớc khi bắt đầu đo HA.
 Đo thƣờng quy là tƣ thế ngồi.
 Đối với ngƣời già và bệnh nhân ĐTĐ, khi khám lần
đầu thì nên đo cả HA tƣ thế đứng.
 Cởi bỏ quần áo chật, cánh tay để tựa trên bàn ở mức
ngang tim, thả lỏng tay và không nói chuyện trong khi
đo.
2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations
22
Blood Pressure Assessment:
Patient preparation and posture
Standardized technique:
Posture
The patient should be calmly seated with his
or her back well supported and arm
supported at the level of the heart.
His or her feet should touch the floor and
legs should not be crossed.
PHƢƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP
Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA
 Đo ít nhất hai lần cách nhau 1-2 phút, nếu hai
lần đo này quá khác biệt thì tiếp tục đo thêm vài
lần nữa.
 Dùng băng quấn tay đạt tiêu chuẩn.
 Băng quấn đặt ngang mức tim dù bệnh nhân ở
tƣ thế nào. Mép dƣới băng quấn trên lằn khuỷu
3 cm.
Kích thƣớc bao quấn máy đo HA
Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA (tt)
 Sau khi áp lực hơi trong băng quấn làm mất
mạch quay, bơm lên tiếp 30 mm Hg nữa và sau
đó hạ cột thuỷ ngân từ từ (2 mm/giây).
 Dùng âm thanh pha I và pha V của Korotkoff
để xác định HATT.
 Chọn HATTr thời điểm tiếng đập biến mất
(pha V).
2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations
26
Korotkoff sounds and
auscultatory gaps
Systolic BP
Diastolic BP
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
No sound
Clear sound
Clear sound
Muffled sound
No sound
Phase 1
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Muffling Phase 2
Auscultatory
gapNo sound
mmHg
Korotkoff sounds
Phase 4
Phase 3
Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA (tt)
 Đo HA cả hai tay trong lần đo đầu tiên để phát
hiện sự khác biệt gây ra do bệnh lý mạch máu
ngoại biên. Khi đó giá trị bên cao hơn đƣợc
theo dõi sử dụng lâu dài sau này
 Tính HA dựa trên số trung bình hai lần đo;
nếu giữa hai lần đo đầu tiên chênh lệch > 5mm
thì đo thêm nhiều lần .
 Không bao giờ điều trị THA khi chỉ dựa vào
kết quả một lần đo HA.
CÁC HÌNH THỨC ĐO HA
Các ngƣỡng HA để chẩn đoán THA
2-Theo dõi HA lƣu động
 Huyết áp lƣu động cung cấp thông tin nhiều
hơn HA đo tại nhà hoặc phòng khám: HA
trung bình ban ngày , giá trị ban đêm và
mức dao động HA.
How Does ABPM Work?
• Monitor programmed to
take BP every 15-30
minutes over 24 hours
• Patients go about normal
activities
• Readings downloaded
onto computer for
analysis
Burt VL et al. Prevalence of hypertension in the US adult population: Results from the Third
National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1991. Hypertension. 1995;25:305-313.
Treatment: Short acting CCB, o.d.
at 10 a.m.
Female hypertensive
subject,
67 yrs
6
Phân độ tăng huyết áp
Đánh giá THA
 Khám lâm sàng
 Tiền sử gia đình
 Khám thực thể
 Thăm dò cận lâm sàng
35Cushman WC. J Clin Hypertens. 2003;5(suppl):14-22.
Suy thận
Bệnh mạch ngoại vi
Các biến chứng của THA:
Tổn thương cơ quan đích
Các thuốc Valsartan, valsartan + HCTZ, và amlodipine besylate/benazepril
HCl không được chỉ định cho điều trị hoặc ngăn ngừa tổn thương cơ
quan đích
LVH,
CHD, HF
TIA,
TBMN
THA
36
XÔ VÖÕA ÑOÄNG MAÏCH: BEÄNH TOAØN THAÂN
37
38
Plaquerupture
Thrombus
Distal Embolisation Serotoninrelease
VasoconstrictionMechanical Occlusion
Mechanically Vasoconstriction
Các xét nghiệm cận lâm sàng
1) Các tét thƣờng quy
- Đƣờng huyết tƣơng (nên làm lúc đói)
- Cholesterol, HDL-C, TG huyết tƣơng lúc
đói.
- Acide uric huyết tƣơng.
- Creatinin huyết tƣơng.
- K+ huyết tƣơng.
- Hb và Hct .
- Phân tích nƣớc tiểu.
- Điện tim.
2) Các XN khuyến cáo
- Siêu âm tim
- Siêu âm ĐM cảnh (và ĐM đùi)
- CRP
- Albumin niệu vi thể ( chủ yếu trong ĐTĐ)
- Định lượng protein niệu (nếu tét dipstick dương tính)
- Soi đáy mắt (trong THA nặng)
3) Các XN mở rộng (trong lĩnh vực chuyên khoa)
- THA có biến chứng: tét chức năng não, tim và thận
- Chẩn đoán THA thứ phát: định lượng renin, aldosterone,
corticosteroid, catecholamin, chụp ĐM, siêu âm thận.
Các xét nghiệm cận lâm sàng (tt)
Nguyên nhân thứ phát (xác định được) gây THA
• Hội chứng Cushing
• Hẹp động mạch thận
• Tăng aldosterone tiên phát
• Pheochromocytoma
• Bệnh thận mạn tính
• Hẹp động mạch chủ
• Bệnh tuyến giáp và cận giáp
• Ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn
42
Diều trị THA
Thay ñoåi loái soáng
 Treân taát caû beänh nhaân, keå caû b/n huyeát aùp
bình thöôøng cao vaø coù keøm YTNC
 Ngöng thuoác laù; giaûm caân; giaûm röôïu; vaän
ñoäng theå löïc; giaûm muoái; aên nhieàu rau vaø
traùi caây; giaûm môõ baûo hoøa vaø toång löôïng môõ
 Caàn theo doõi saùt, coù trôï giuùp, nhaéc nhôû ñònh
kyø
4
4
BỎ THUỐC LÁ
4
5
CÂN NẶNG
4
6
UỐNG RƯỢU
4
7
TĂNG VẬN ĐỘNG
4
8
CHẾ ĐỘ ĂN
1- Giảm muối Na <6g/ngày
2- Tăng muối Kali >4g/ngày
3- Tăng phosphate 1,7g/ngày
4- Nhiều rau, củ, trái cây, tăng chất xơ
5- Giảm Calci
6- Giảm thịt đỏ, tăng Cá, Tăng protein thực vật
7- Giảm béo, không transfat
CHỂ ĐỘ ĂN DASH
Diet Approach to Stop Hypertension
Sack FM et al, N Engl. J Med, 2001, 344 (1),3-10
KHÔNG DÙNG cho CKD 4-5 ( GFR < 30ml/ph/1,7
Thuốc điều trị THA
51
Cô cheá töï ñieàu hoaø
HUYEÁT AÙP = CUNG LÖÔÏNG TIM X SÖÙC CAÛN NGOAÏI BIEÂN
Taêng huyeát aùp = Taêng cung löôïng tim vaø/hoaëc Taêng söùc caûn ngoaïi bieân
CHEÏN KEÂNH
Ca++
LÔÏI
TIEÅU
CHEÏN BEÂTA
ÖÙC CHEÁ HEÄ
RENIN ANGIOTENSIN
CO THAÉT THAY ÑOÅI CAÁU
CHÖÙC NAÊNG TRUÙC (PHÌ ÑAÏI)
TIEÀN TAÛI CO BOÙP
CÔ TIM
KHOÁI LÖÔÏNG TAÙI PHAÂN PHOÁI
DÒCH KHOÁI LÖÔÏNG
DÒCH
TAÊNG HOAÏT TÍNH
TK GIAO CAÛM
HOAÏT TÍNH HEÄ RENIN
ANGIOTENSIN
52
Sự phát triển của các thuốc điều trị THA
Direct
vasodilators
-blockers
Peripheral
sympatholytics
Ganglion
blockers
Veratrum
alkaloids
Central 2
agonists
Calcium
antagonists-
non DHPs
-blockers
Thiazides
diuretics
Calcium
antagonists-
DHPs
ARBs
1940’s 1950 1957 1960’s 1970’s 1980’s 1990’s 2002
ACE
inhibitors
Effectiveness
Tolerability
Direct
renin
inhibitor
53
Nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa ñieàu
trò haï aùp theo quan ñieåm môùi
Hieäu quaû
Haï aùp
Tính dung
naïp/
Tuaân thuû
ñieàu trò
Baûo veä
Cô quan
ñích
Phoøng ngöøa
Beänh taät vaø
Töû vong
Khoâng xaûy ra bieán coá vaø duy
trì Chaát löôïng cuoäc soáng
54
Chiến lƣợc điều trị cộng đồng
Hội tim mạch
quốc gia, Hội
đái tháo
đƣờng, Hội
tăng huyết áp
Các cơ sở y tế
(BV, trung tâm y
tế, hội chữ thập
đỏ…)
Các Đại học y khoa
Các tổ chức
chính quyền
(ủy ban,
truyền
hình…)
Các đoàn thể
xã hội (thanh
niên, tôn
giáo…)
Hệ thống bảo hiểm xã hội + Các hãng dƣợc phẩm

More Related Content

What's hot

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINHCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINHSoM
 
ECG TRONG LỚN NHĨ THẤT
ECG TRONG LỚN NHĨ THẤTECG TRONG LỚN NHĨ THẤT
ECG TRONG LỚN NHĨ THẤTSoM
 
BỆNH ÁN 2
BỆNH ÁN 2BỆNH ÁN 2
BỆNH ÁN 2SoM
 
ĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤP
ĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤPĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤP
ĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤPSoM
 
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIMECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIMSoM
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIMCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIMSoM
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTYen Ha
 
TIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾT
TIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾTTIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾT
TIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾTSoM
 
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GANTIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GANSoM
 
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docxXUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docxSoM
 
BẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤP
BẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤPBẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤP
BẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤPSoM
 
VIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊVIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊSoM
 
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuXử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
SHOCK
SHOCKSHOCK
SHOCKSoM
 
HÔN MÊ GAN
HÔN MÊ GANHÔN MÊ GAN
HÔN MÊ GANSoM
 

What's hot (20)

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINHCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
 
Sốc phản vệ
Sốc phản vệSốc phản vệ
Sốc phản vệ
 
ECG TRONG LỚN NHĨ THẤT
ECG TRONG LỚN NHĨ THẤTECG TRONG LỚN NHĨ THẤT
ECG TRONG LỚN NHĨ THẤT
 
BỆNH ÁN 2
BỆNH ÁN 2BỆNH ÁN 2
BỆNH ÁN 2
 
Tăng huyết áp y4
Tăng huyết áp y4Tăng huyết áp y4
Tăng huyết áp y4
 
Cập nhật Nhiễm khuẩn huyết 2016
Cập nhật Nhiễm khuẩn huyết 2016Cập nhật Nhiễm khuẩn huyết 2016
Cập nhật Nhiễm khuẩn huyết 2016
 
ĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤP
ĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤPĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤP
ĐIỀU TRỊ CƠN HEN CẤP
 
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIMECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM
ECG TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIMCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCT
 
TIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾT
TIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾTTIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾT
TIẾP CẬN HỘI CHỨNG XUẤT HUYẾT
 
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GANTIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
 
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docxXUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU.docx
 
BẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤP
BẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤPBẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤP
BẢI GIẢNG VIÊM TỤY CẤP
 
VIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊVIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VIÊM TUY CẤP _ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
 
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuXử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
 
Thuốc vận mạch trong cấp cứu tim mạch
Thuốc vận mạch trong cấp cứu tim mạchThuốc vận mạch trong cấp cứu tim mạch
Thuốc vận mạch trong cấp cứu tim mạch
 
SHOCK
SHOCKSHOCK
SHOCK
 
SHOCK
SHOCKSHOCK
SHOCK
 
HÔN MÊ GAN
HÔN MÊ GANHÔN MÊ GAN
HÔN MÊ GAN
 

Similar to TĂNG HUYẾT ÁP

XỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU
XỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨUXỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU
XỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨUSoM
 
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuXử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuyoungunoistalented1995
 
Bài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Bài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuBài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Bài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuNghia Nguyen Trong
 
Xử trí tắc động mạch phổi cấp
Xử trí tắc động mạch phổi cấpXử trí tắc động mạch phổi cấp
Xử trí tắc động mạch phổi cấpyoungunoistalented1995
 
Xu tri tac dong mach phoi cap
Xu tri tac dong mach phoi capXu tri tac dong mach phoi cap
Xu tri tac dong mach phoi capnguyenngat88
 
Tang huyet ap dai thao duong
Tang huyet ap  dai thao duongTang huyet ap  dai thao duong
Tang huyet ap dai thao duongnguyenngat88
 
XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)
XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)
XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)SoM
 
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPBỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPSoM
 
TĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPTĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPSoM
 
Tăng huyết áp
Tăng huyết ápTăng huyết áp
Tăng huyết ápdrhotuan
 
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxBài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxTrần Cầm
 
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxBài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxTrần Cầm
 
Bài giảng Tăng huyết áp YHN
Bài giảng Tăng huyết áp YHNBài giảng Tăng huyết áp YHN
Bài giảng Tăng huyết áp YHNHoàii Anhh
 
KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...
KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...
KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...SoM
 
Điều trị THA nguyên phát
Điều trị THA nguyên phátĐiều trị THA nguyên phát
Điều trị THA nguyên phátYen Ha
 
Chiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn Minh
Chiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn MinhChiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn Minh
Chiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn Minhnguyenngat88
 

Similar to TĂNG HUYẾT ÁP (20)

XỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU
XỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨUXỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU
XỬ TRÍ CÁC TÌNH HUỐNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU
 
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuXử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
 
Bài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Bài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuBài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Bài giảng Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
 
Xử trí tắc động mạch phổi cấp
Xử trí tắc động mạch phổi cấpXử trí tắc động mạch phổi cấp
Xử trí tắc động mạch phổi cấp
 
Xu tri tac dong mach phoi cap
Xu tri tac dong mach phoi capXu tri tac dong mach phoi cap
Xu tri tac dong mach phoi cap
 
Tang huyet ap dai thao duong
Tang huyet ap  dai thao duongTang huyet ap  dai thao duong
Tang huyet ap dai thao duong
 
XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)
XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)
XỬ TRÍ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP ( THUYÊN TẮC PHỔI)
 
Tăng huyết áp và đột quỵ
Tăng huyết áp và đột quỵTăng huyết áp và đột quỵ
Tăng huyết áp và đột quỵ
 
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁPBỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
 
Thuyên tắc phổi
Thuyên tắc phổiThuyên tắc phổi
Thuyên tắc phổi
 
TĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPTĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁP
 
Tăng huyết áp
Tăng huyết ápTăng huyết áp
Tăng huyết áp
 
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxBài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
 
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptxBài giảng THA -Dr Cầm.pptx
Bài giảng THA -Dr Cầm.pptx
 
Bài giảng Tăng huyết áp YHN
Bài giảng Tăng huyết áp YHNBài giảng Tăng huyết áp YHN
Bài giảng Tăng huyết áp YHN
 
KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...
KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...
KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP 2015 CỦA VSH/ VNHA NHỮNG CHỨNG...
 
Điều trị THA nguyên phát
Điều trị THA nguyên phátĐiều trị THA nguyên phát
Điều trị THA nguyên phát
 
Tăng huyết áp
Tăng huyết ápTăng huyết áp
Tăng huyết áp
 
Chiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn Minh
Chiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn MinhChiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn Minh
Chiến lược điều trị bệnh nhân THA khó trị ở tuyến cơ sở - GS.TS Huỳnh Văn Minh
 
Thuốc tim mạch
Thuốc tim mạchThuốc tim mạch
Thuốc tim mạch
 

More from SoM

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonSoM
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy SoM
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpSoM
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíSoM
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxSoM
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápSoM
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timSoM
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timSoM
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusSoM
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuSoM
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào SoM
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfSoM
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfSoM
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdfSoM
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfSoM
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdfSoM
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfSoM
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfSoM
 

More from SoM (20)

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột non
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấp
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của tim
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của tim
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesus
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdf
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdf
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdf
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdf
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdf
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdf
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
 

Recently uploaded

TIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCH
TIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCHTIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCH
TIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCHHoangPhung15
 
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdfSGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdfHongBiThi1
 
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdfSGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdfHongBiThi1
 
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdfSGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdfHongBiThi1
 
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docxSINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docxHongBiThi1
 
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdfSGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdfHongBiThi1
 
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdfSGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdfHongBiThi1
 
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdfSGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdfHongBiThi1
 
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khóSơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khóHongBiThi1
 
SGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdf
SGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdfSGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdf
SGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdfHongBiThi1
 
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdfSGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdfHongBiThi1
 
SGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdf
SGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdfSGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdf
SGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdfHongBiThi1
 
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdfSGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdfHongBiThi1
 

Recently uploaded (13)

TIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCH
TIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCHTIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCH
TIẾP CẬN THĂM KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÍ LÁCH
 
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdfSGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
 
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdfSGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
 
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdfSGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
 
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docxSINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
 
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdfSGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
 
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdfSGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
 
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdfSGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
 
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khóSơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
 
SGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdf
SGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdfSGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdf
SGK cũ Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em rất chất.pdf
 
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdfSGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
 
SGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdf
SGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdfSGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdf
SGK hay mới Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.pdf
 
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdfSGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
 

TĂNG HUYẾT ÁP

 • 1. 1 GS. TS. BS. ÑAËNG VAÏN PHÖÔÙC TĂNG HUYẾT ÁP
 • 2. 2 BỆNH LÝ TIM MẠCH LÀ NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU GÂY TỬ VONG TẠI CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRÊN TOÀNTHẾ GIỚI
 • 3. 3 BỆNH LÝ TIM MẠCH VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG GIA TĂNG NHANH CHÓNG VÀ TRỞ THÀNH NGUYÊN NHÂN QUAN TRỌNG GÂY TỬ VONG, BỆNH TẬT, MẤT SỨC LAO ĐỘNG TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG ĐÓ CÓ CÁC NƯỚC VÙNG CHÂU Á
 • 4. Taêng HA: Taùc nhaân gaây töû vong ñöùng haøng ñaàu toaøn caàu Thoáng keâ naêm 2000 Ezzati et al. Lancet 2002;360:1347-1360 Töû vong qui ñöôïc (tính baèng nghìn ; toång soá 55 861 000) Caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù töû vong cao Caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù töû vong thaáp Caùc nöôùc coâng nghieäp hoaù 0 80007000600050004000300020001000 Tình duïc khoâng an toaøn Khoùi töø nhieân lieäu cöùng
 • 5. 5 Yeáu toá nguy cô tim maïch Xô vöõa ñoäng maïch Roái loaïn chöùc naêng Taùi ñònh daïng Nhoài maùu cô tim Cheát ñoät ngoät Roái loaïn nhòp Beänh maïch vaønh Töû vong Suy tim giai ñoaïn cuoái + Taêng huyeát aùp + Ñaùi thaùo ñöôøng + Roái loaïn lipid maùu + … + Hoäi chöùng chuyeån hoùa
 • 6. 6 Hiện nay trên thế giới có đến 1,5 tỷ ngƣời bị THA
 • 7. Taàn suaát löu haønh taêng huyeát aùp Caùc nöôùc AÂu Myõ  Hoa Kyø: 29% (Ñieàu tra NHANES 2007-2008, tuoåi > 18)  Canada: 21,3% (Ñieàu tra Ontario 2008, tuoåi > 30)  Phaùp: 47% ôû nam 35% ôû nöõ (Nghieân cöùu MONA LISA 2010, tuoåi 35-74)  UÙc: 28,5% (Nghieân cöùu AusDiab 2003, tuoåi ≥ 25) TLTK: 1) JAMA 2010;303:2043-2050; 2) CMAJ 2008;178:1441-1449 3) J Hypertens 2011;29:43-50; 4) MAJ 2003;179:135-139
 • 8. Taàn suaát löu haønh taêng huyeát aùp Caùc nöôùc chaâu AÙ  Trung Quoác: 18% (Ñieàu tra toaøn Trung Quoác 2002, tuoåi ≥ 18)  Thaùi Lan: 22% (Ñieàu tra toaøn quoác 2004, tuoåi > 15)  Malaysia: 27,8% (Ñieàu tra toaøn quoác 2007, tuoåi > 18)  Vieät Nam:  Caùc tænh phía Baéc: 21,3% (Ñieàu tra 2002)  TP HCM: 26,5% (Ñieàu tra 2005) TLTK: 1) Circulation 2008;118:2679-2686; 2) J Hypertens 2008;26:191-198 3) Public Health 2008;122:11-18; 4) J Vietnam Cardiol 2003;33:934 5) Y hoïc TP HCM 2007;11(Phuï baûn 1):118-126
 • 9. 9Kannel WB. JAMA. 1996;275:1571-1576. Hypertension : A Risk Factor for CV Disease 22.7 9.5 3.3 2.4 5.0 2.0 3.5 2.1 45.4 21.3 12.4 6.2 9.9 7.3 13.9 6.3 0 10 20 30 40 50 Men 2.0 Women 2.2 Men 3.8 Women 2.6 Men 2.0 Women 3.7 Men 4.0 Women 3.0 Normotensive Hypertensive Coronary disease Stroke Peripheral artery disease Heart failure Risk ratio: Biennial age- adjusted rate per 1000 patients
 • 10. Phaân tích goäp soá lieäu cuûa 61 nghieân cöùu Moät trieäu ngöôøi tröôûng thaønh, 12.7 trieäu beänh nhaân-naêm theo doõi Giaûm HATT 2 mmHg Giaûm 10% töû vong do ñoät quò Giaûm 7% töû vong do beänh maïch vaønh Lôïi ích cuûa vieäc kieåm soaùt huyeát aùp (Lewington et al. Lancet. 2002;360:1903–1913) Nghieân cöùu daøi haïn: giaûm 10 mm Hg HATT laøm giaûm 40% töû vong do ñoät quò 30% töû vong do beänh maïch vaønh
 • 11. 11 0 10 20 30 40 50 60 70 USA awareness EnglandItaly SwedenCanada Germany treatment BP control Spain %ofpopulation < 140/90 mmHg Wolf-Maier et al 2004 Hypertension Management: Hypertension Awareness, Treatment & Control in Various Countries
 • 13.  PHƢƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP
 • 14. Physicians knew about Blood Pressure in the 1700’s But didn’t have a way to measure
 • 15. 1896 - Riva-Rocci’s first inflatable rubber cuff
 • 17. Korotkoff, 1905 Auscultatory method described by Korotkoff
 • 18. 2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations 18 Recommended Technique for Measuring Blood Pressure
 • 19. 2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations 192010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations Recommended Technique for Measuring Blood Pressure* (cont.)
 • 20. 2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations 20 Recommended automated blood pressure monitors for home blood pressure measurement Monitors A&D® or LifeSource® Models: 705, 767, 767PAC, 767Plus, 774, 774AC, 779, 787, 787AC Monitors Omron® Models: HEM-705 PC, HEM-711, HEM-741CINT Monitors Microlife® or Thermor® (also sold under different brand names) Models: BP 3BTO-A, BP 3AC1-1, BP 3AC1-1 PC, BP 3AC1-2, BP 3AG1, BP 3BTO-1,BP 3BTO-A (2), BP 3BTO-AP, RM 100, BP A100 Plus, BP A 100
 • 21. PHƢƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA  Để bệnh nhân ngồi 5 phút trong một phòng yên tĩnh trƣớc trƣớc khi bắt đầu đo HA.  Đo thƣờng quy là tƣ thế ngồi.  Đối với ngƣời già và bệnh nhân ĐTĐ, khi khám lần đầu thì nên đo cả HA tƣ thế đứng.  Cởi bỏ quần áo chật, cánh tay để tựa trên bàn ở mức ngang tim, thả lỏng tay và không nói chuyện trong khi đo.
 • 22. 2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations 22 Blood Pressure Assessment: Patient preparation and posture Standardized technique: Posture The patient should be calmly seated with his or her back well supported and arm supported at the level of the heart. His or her feet should touch the floor and legs should not be crossed.
 • 23. PHƢƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA  Đo ít nhất hai lần cách nhau 1-2 phút, nếu hai lần đo này quá khác biệt thì tiếp tục đo thêm vài lần nữa.  Dùng băng quấn tay đạt tiêu chuẩn.  Băng quấn đặt ngang mức tim dù bệnh nhân ở tƣ thế nào. Mép dƣới băng quấn trên lằn khuỷu 3 cm.
 • 24. Kích thƣớc bao quấn máy đo HA
 • 25. Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA (tt)  Sau khi áp lực hơi trong băng quấn làm mất mạch quay, bơm lên tiếp 30 mm Hg nữa và sau đó hạ cột thuỷ ngân từ từ (2 mm/giây).  Dùng âm thanh pha I và pha V của Korotkoff để xác định HATT.  Chọn HATTr thời điểm tiếng đập biến mất (pha V).
 • 26. 2010 Canadian Hypertension Education Program Recommendations 26 Korotkoff sounds and auscultatory gaps Systolic BP Diastolic BP 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 No sound Clear sound Clear sound Muffled sound No sound Phase 1 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Muffling Phase 2 Auscultatory gapNo sound mmHg Korotkoff sounds Phase 4 Phase 3
 • 27. Tiến trình chung phƣơng pháp đo HA (tt)  Đo HA cả hai tay trong lần đo đầu tiên để phát hiện sự khác biệt gây ra do bệnh lý mạch máu ngoại biên. Khi đó giá trị bên cao hơn đƣợc theo dõi sử dụng lâu dài sau này  Tính HA dựa trên số trung bình hai lần đo; nếu giữa hai lần đo đầu tiên chênh lệch > 5mm thì đo thêm nhiều lần .  Không bao giờ điều trị THA khi chỉ dựa vào kết quả một lần đo HA.
 • 29. Các ngƣỡng HA để chẩn đoán THA
 • 30. 2-Theo dõi HA lƣu động  Huyết áp lƣu động cung cấp thông tin nhiều hơn HA đo tại nhà hoặc phòng khám: HA trung bình ban ngày , giá trị ban đêm và mức dao động HA.
 • 31. How Does ABPM Work? • Monitor programmed to take BP every 15-30 minutes over 24 hours • Patients go about normal activities • Readings downloaded onto computer for analysis Burt VL et al. Prevalence of hypertension in the US adult population: Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1991. Hypertension. 1995;25:305-313.
 • 32. Treatment: Short acting CCB, o.d. at 10 a.m. Female hypertensive subject, 67 yrs 6
 • 33. Phân độ tăng huyết áp
 • 34. Đánh giá THA  Khám lâm sàng  Tiền sử gia đình  Khám thực thể  Thăm dò cận lâm sàng
 • 35. 35Cushman WC. J Clin Hypertens. 2003;5(suppl):14-22. Suy thận Bệnh mạch ngoại vi Các biến chứng của THA: Tổn thương cơ quan đích Các thuốc Valsartan, valsartan + HCTZ, và amlodipine besylate/benazepril HCl không được chỉ định cho điều trị hoặc ngăn ngừa tổn thương cơ quan đích LVH, CHD, HF TIA, TBMN THA
 • 36. 36 XÔ VÖÕA ÑOÄNG MAÏCH: BEÄNH TOAØN THAÂN
 • 37. 37
 • 39. Các xét nghiệm cận lâm sàng 1) Các tét thƣờng quy - Đƣờng huyết tƣơng (nên làm lúc đói) - Cholesterol, HDL-C, TG huyết tƣơng lúc đói. - Acide uric huyết tƣơng. - Creatinin huyết tƣơng. - K+ huyết tƣơng. - Hb và Hct . - Phân tích nƣớc tiểu. - Điện tim.
 • 40. 2) Các XN khuyến cáo - Siêu âm tim - Siêu âm ĐM cảnh (và ĐM đùi) - CRP - Albumin niệu vi thể ( chủ yếu trong ĐTĐ) - Định lượng protein niệu (nếu tét dipstick dương tính) - Soi đáy mắt (trong THA nặng) 3) Các XN mở rộng (trong lĩnh vực chuyên khoa) - THA có biến chứng: tét chức năng não, tim và thận - Chẩn đoán THA thứ phát: định lượng renin, aldosterone, corticosteroid, catecholamin, chụp ĐM, siêu âm thận. Các xét nghiệm cận lâm sàng (tt)
 • 41. Nguyên nhân thứ phát (xác định được) gây THA • Hội chứng Cushing • Hẹp động mạch thận • Tăng aldosterone tiên phát • Pheochromocytoma • Bệnh thận mạn tính • Hẹp động mạch chủ • Bệnh tuyến giáp và cận giáp • Ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn
 • 43. Thay ñoåi loái soáng  Treân taát caû beänh nhaân, keå caû b/n huyeát aùp bình thöôøng cao vaø coù keøm YTNC  Ngöng thuoác laù; giaûm caân; giaûm röôïu; vaän ñoäng theå löïc; giaûm muoái; aên nhieàu rau vaø traùi caây; giaûm môõ baûo hoøa vaø toång löôïng môõ  Caàn theo doõi saùt, coù trôï giuùp, nhaéc nhôû ñònh kyø
 • 49. 1- Giảm muối Na <6g/ngày 2- Tăng muối Kali >4g/ngày 3- Tăng phosphate 1,7g/ngày 4- Nhiều rau, củ, trái cây, tăng chất xơ 5- Giảm Calci 6- Giảm thịt đỏ, tăng Cá, Tăng protein thực vật 7- Giảm béo, không transfat CHỂ ĐỘ ĂN DASH Diet Approach to Stop Hypertension Sack FM et al, N Engl. J Med, 2001, 344 (1),3-10 KHÔNG DÙNG cho CKD 4-5 ( GFR < 30ml/ph/1,7
 • 51. 51 Cô cheá töï ñieàu hoaø HUYEÁT AÙP = CUNG LÖÔÏNG TIM X SÖÙC CAÛN NGOAÏI BIEÂN Taêng huyeát aùp = Taêng cung löôïng tim vaø/hoaëc Taêng söùc caûn ngoaïi bieân CHEÏN KEÂNH Ca++ LÔÏI TIEÅU CHEÏN BEÂTA ÖÙC CHEÁ HEÄ RENIN ANGIOTENSIN CO THAÉT THAY ÑOÅI CAÁU CHÖÙC NAÊNG TRUÙC (PHÌ ÑAÏI) TIEÀN TAÛI CO BOÙP CÔ TIM KHOÁI LÖÔÏNG TAÙI PHAÂN PHOÁI DÒCH KHOÁI LÖÔÏNG DÒCH TAÊNG HOAÏT TÍNH TK GIAO CAÛM HOAÏT TÍNH HEÄ RENIN ANGIOTENSIN
 • 52. 52 Sự phát triển của các thuốc điều trị THA Direct vasodilators -blockers Peripheral sympatholytics Ganglion blockers Veratrum alkaloids Central 2 agonists Calcium antagonists- non DHPs -blockers Thiazides diuretics Calcium antagonists- DHPs ARBs 1940’s 1950 1957 1960’s 1970’s 1980’s 1990’s 2002 ACE inhibitors Effectiveness Tolerability Direct renin inhibitor
 • 53. 53 Nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa ñieàu trò haï aùp theo quan ñieåm môùi Hieäu quaû Haï aùp Tính dung naïp/ Tuaân thuû ñieàu trò Baûo veä Cô quan ñích Phoøng ngöøa Beänh taät vaø Töû vong Khoâng xaûy ra bieán coá vaø duy trì Chaát löôïng cuoäc soáng
 • 54. 54 Chiến lƣợc điều trị cộng đồng Hội tim mạch quốc gia, Hội đái tháo đƣờng, Hội tăng huyết áp Các cơ sở y tế (BV, trung tâm y tế, hội chữ thập đỏ…) Các Đại học y khoa Các tổ chức chính quyền (ủy ban, truyền hình…) Các đoàn thể xã hội (thanh niên, tôn giáo…) Hệ thống bảo hiểm xã hội + Các hãng dƣợc phẩm