SlideShare a Scribd company logo
PSIHOLOGIJA LIČNOSTI
Psihologija ličnosti je, u interpretacijama brojnih autora, veoma bliska opštoj ili
sistematskoj psihologiji. Mogli bismo reći da se u integralnijim delima iz ove oblasti
sreću gotovo sve teme koje su predmet razmatranja u sistematskoj psihologiji, ali
postoji razlika u pristupu. Dok je sistematska psihologija pretežno analitička,tj.
usmerena na ispitivanje pojedinačnih funkcija, u psihologiji ličnosti postoji
orijentacija na celinu unutar koje se ispoljavaju pojedini psihički procesi. U okviru
razmatranja pojedinih problema, naglasak je na strukturi, dinamici i razvoju ličnosti,
te na ličnosti kao celovotom sistemu (rasprave o normalnosti “ja” osećanju,
identitetu, integritetu i zrelosti ličnosti), dok su shvatanja o pojedinim procesima
integrisana u navedene teme, s tim što su, po pravilu, obradjene u veoma skraćenom
obliku. To samo znači da je oblast psihologije ličnosti tek u fazi jasnijeg predmetnog
konstituisanja. Prva dela iz psihologije ličnosti bila su, uglavnom psiho-analitički
orjentisna ili eklektičke sinteze raznih teorija.
Pokušaji da se čovekova ličnost celovito objasni, da se da u granicama dosa-
dašnjih dostignuća psihološke nauke, odgovor na pitanje: Šta je to ličnost, šta je pokr-
eće i kako se razvija; dakle, ukratko rečeno, pokušaj sistematizovanog objašnjenja
čovekove ličnosti sa odredjenih polaznih stanovišta nazivamo teorijama ličnosti. Tri
najvažnije teorijske orjentacije su: geštalt psihologiji, koja u centar svog razmatranja
stavlja saznajne funkcije, psihoanaliza, koja se bavi podsticajima ponašanja i bihej-
viorizam, koji se bavi samim ponašanjem neinteresujući se za njegove unutrašnje
uzroke. I dok je u ranoj fazi konstituisanja najvažnijih psiholoških sistema zauziman
dosta isključiv stav i izražavana spremnost da se bude samo psihoanalitičar, bihejvi-
orista ili geštaltista, izgleda da je pojavom Oloprotove psihologije ličnosti nastupilo
vreme eklekticizma.
Razumeti ličnost kao celovit sistem znači otkriti njena svojstva biološkog i soci-
jalnog porekla, i svojstva tipična za ljudsku vrstu, otkriti način na koji se te tri grupe
svojstava organizuju u jedinstvenu, relativno stabilnu celinu. Može se reći da nijedna
od postojećih definicija ličnosti na zadovoljava u celini sve zahteve jedne dobro
zasnovane definicije.
Psiholozi sada tačno znaju šta takva definicija treba da obuhvati, ali nije
postignuta saglasnost kako bi to trebalo učiniti.
Dve najznačajnije prepreke su: terminološke nepeciznosti i problemi
metodološke prirode.
Moglo bi se reći da je pokušaj da se odredjenije kaže šta je to ličnost, započeo sa
Frojdom. U njegovoj koncepciji, ličnost je shvaćena kao celovita psihička organiza-
cija u kojoj se meša iracionalno i racionalno. Osnov sveukupne energije je nagonskog
porekla. Čuveno je Frojdovo poredjenje psihičkog života sa ledenim bregom koji
plovi morem i koji je najvećim delom svoje mase ispod površine vode (nesvesno) , a
samo neznatim iznad (svesno). Osnovne pokretačke snage ljudskih postupaka su u
nesvesnom. Suština ljudske prirode na može nikada biti saznata samo analizom
svesnih doživljaja, nego tek analizom nesvesnog.
Frojd je izneo koncepciju da je suština strukture ličnosti u tri instance. ID
(ONO), EGO (JA), SUPER- EGO (NAD-JA), (time on i klasifikuje psihološke
funkcije prema njihovom poreklu ). ID prestavlja biološki, instiktivni, nasledjeni i
amoralni deo ličnosti. EGO sadrži sve one psihološke funkcije koje su se tokom
evolucije razvile sa ciljem da se zadovolje impulsi, koji dolaze iz IDA a SUPER-EGO
socijalno usvojene standarde o tome koji je to prihvatljiv način na koji EGO može ,
bez ozbiljnih posledica, zadovoljiti impusle IDA.
Kroz izlaganje o pokretačkim snagama delovanja čoveka Frojd je izneo konce-
pciju o dinamici ličnosti. Osnovne pokretačke snage su instinkti. Svu psihičku ener-
giju, koju ima, čovek crpi iz instinkata. Instinkti se dele u dve grupe. U prvoj su
instinkti života, označeni grčkim terminom EROS (ljubav), a u drugoj instinkt smrti –
TANATOS (smrt). Libido je unutrašnja energija koja podstiče zadovoljenje
instinkata.
Razmatrajući razvoj ličnosti. Frojd je izneo stanovište, da je taj proces neprekidan,
ali da se ipak najvažnije osnove ličnosti formiraju tokom prvih pet godina. Po Frojdu
postoji karakterističan redosled psihoseksualnih stupnjeva kroz koje dete prolazi.
Nasuprot psihoanalitičarima i bihejvioristima Olportova osnovna ideja bila je da
opiše ljudsko biće sa psihološkog aspekta kao osobenu i neponovljivu organizaciju
osobina. Po njemu: “Ličnost je dinamička orgnizacija onih psihofizičkih sistema
unutar individue koji odredjuju njeno karakteristično ponašanje i njen karakterističan
način mišljenja”.
Olport smatra da je za analizu ličnosti najkorisniji nivo crte. On ukazuje da se
pojam “crta” javlja u dva značenja. Prvo je značenje koje pod crtom podrazumeva
opšte dispozicije koje predstavljaju osnovu za srodne oblike ponašanja ljudi koji
pripadaju zajedničkoj vrsti, zajedničkoj kullturi i žive u sličnim životnim uslovima.
Lične dispozicije su neuropsihičke jedinice koje stvarno nalazimo kod pojedinih
individua, i one su od znatno veće koristi u analizi pojedinaca, pod uslovom da se
posmatraju kao delovi jedinstvenog sklopa ličnosti.
Po Olportovom mišljenju crte su osnova i dinamike i strukture ličnosti. On
smatra da je strukturu ličnosti moguće opisati navodjenjem deset klasa crta:
intelektualne sposobnosti, sindromi temperamenata, nesvesni motivi, socijalni
Besplatni Seminarski, Diplomski, Maturski Tekstovi i
Pomoćna Literatura.
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
www.diplomski-radovi.com
www.seminarskirad.org
www.magistarski.com
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.maturski.org
www.essaysx.com
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI,
DIPLOMSKI ILI MATURSKI TEKST, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI
EDUKATIVNI MATERIJAL.
ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV
SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U
POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE SEMINARSKI, DIPLOMSKI I
MATURSKI TEKSTOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI
JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U
SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI TEKST NA LINKU POMOĆ PRI IZRADI
TEKSTOVA I POMOĆNE LITERATURE.

More Related Content

What's hot

Neuroza
NeurozaNeuroza
Neuroza
dr Šarac
 
Autizam
AutizamAutizam
Detinjstvo
DetinjstvoDetinjstvo
Detinjstvo
Anita Kliment
 
Psihosomatska oboljenja
Psihosomatska oboljenjaPsihosomatska oboljenja
Psihosomatska oboljenja
dr Šarac
 
Pušenje i zdravlje
Pušenje i zdravljePušenje i zdravlje
Pušenje i zdravlje
dancenatasa
 
Frustracije i konflikti
Frustracije i konfliktiFrustracije i konflikti
Frustracije i konflikti
Profpsiholog
 
53
5353
Dijeta.pptx
Dijeta.pptxDijeta.pptx
Dijeta.pptx
ViktorBasta
 
Stres i REKREACIJA prezentacija
Stres i REKREACIJA  prezentacijaStres i REKREACIJA  prezentacija
Stres i REKREACIJA prezentacijaTomislav Peša
 
Filogeneza i ontogeneza
Filogeneza i ontogenezaFilogeneza i ontogeneza
Filogeneza i ontogeneza
Miconi doo
 
Bolesti zavisnosti
Bolesti zavisnostiBolesti zavisnosti
Bolesti zavisnostissdositej
 
Rad i spoljasnji faktori
Rad i spoljasnji faktoriRad i spoljasnji faktori
Rad i spoljasnji faktori
Profpsiholog
 
постанак врста
постанак врстапостанак врста
постанак врстаbiosblogbtf
 
Individualizacija nastave
Individualizacija nastaveIndividualizacija nastave
Individualizacija nastaveAna Rasic
 
Uvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologijuUvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologiju
Antonio Kobaš
 
Autizam
AutizamAutizam
Autizam
ivaivlly
 
Izmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svestiIzmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svesti
Profpsiholog
 
Vrste motiva,ii 8
Vrste motiva,ii 8Vrste motiva,ii 8
Vrste motiva,ii 8
Simonida Vukobrat
 

What's hot (20)

Organske osnove psihickog zivota
Organske osnove psihickog zivotaOrganske osnove psihickog zivota
Organske osnove psihickog zivota
 
Neuroza
NeurozaNeuroza
Neuroza
 
Autizam
AutizamAutizam
Autizam
 
Detinjstvo
DetinjstvoDetinjstvo
Detinjstvo
 
Psihosomatska oboljenja
Psihosomatska oboljenjaPsihosomatska oboljenja
Psihosomatska oboljenja
 
Pušenje i zdravlje
Pušenje i zdravljePušenje i zdravlje
Pušenje i zdravlje
 
Frustracije i konflikti
Frustracije i konfliktiFrustracije i konflikti
Frustracije i konflikti
 
53
5353
53
 
Dijeta.pptx
Dijeta.pptxDijeta.pptx
Dijeta.pptx
 
Stres i REKREACIJA prezentacija
Stres i REKREACIJA  prezentacijaStres i REKREACIJA  prezentacija
Stres i REKREACIJA prezentacija
 
Filogeneza i ontogeneza
Filogeneza i ontogenezaFilogeneza i ontogeneza
Filogeneza i ontogeneza
 
Bolesti zavisnosti
Bolesti zavisnostiBolesti zavisnosti
Bolesti zavisnosti
 
Rad i spoljasnji faktori
Rad i spoljasnji faktoriRad i spoljasnji faktori
Rad i spoljasnji faktori
 
постанак врста
постанак врстапостанак врста
постанак врста
 
Individualizacija nastave
Individualizacija nastaveIndividualizacija nastave
Individualizacija nastave
 
Emocije dajana
Emocije dajanaEmocije dajana
Emocije dajana
 
Uvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologijuUvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologiju
 
Autizam
AutizamAutizam
Autizam
 
Izmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svestiIzmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svesti
 
Vrste motiva,ii 8
Vrste motiva,ii 8Vrste motiva,ii 8
Vrste motiva,ii 8
 

Similar to Tipovi i tipologija licnosti

Psiholskoleipravciprezent
PsiholskoleipravciprezentPsiholskoleipravciprezent
PsiholskoleipravciprezentA. D.
 
Teorije licnosti
Teorije licnostiTeorije licnosti
Teorije licnosti
Anita Kliment
 
Ličnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptx
Ličnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptxLičnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptx
Ličnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptx
petraognjenovic
 
50806201 sociologija-i-deo
50806201 sociologija-i-deo50806201 sociologija-i-deo
50806201 sociologija-i-deodadobl
 
ciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologijeciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologije
Anita Kliment
 
Predmetzadaciprezent
PredmetzadaciprezentPredmetzadaciprezent
PredmetzadaciprezentA. D.
 
Faze razvoja psihickih funkcija
Faze razvoja psihickih funkcijaFaze razvoja psihickih funkcija
Faze razvoja psihickih funkcija
masterski
 
Sociologija religija
Sociologija religijaSociologija religija
Sociologija religija
seminarskid
 
Sociologija religija
Sociologija religijaSociologija religija
Sociologija religija
stevadobrota
 
samira seleskovic - psihodrama
samira seleskovic - psihodramasamira seleskovic - psihodrama
samira seleskovic - psihodrama
Partnerships in Health
 

Similar to Tipovi i tipologija licnosti (10)

Psiholskoleipravciprezent
PsiholskoleipravciprezentPsiholskoleipravciprezent
Psiholskoleipravciprezent
 
Teorije licnosti
Teorije licnostiTeorije licnosti
Teorije licnosti
 
Ličnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptx
Ličnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptxLičnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptx
Ličnost (uvod i teorijski pristupi ličnosti).pptx
 
50806201 sociologija-i-deo
50806201 sociologija-i-deo50806201 sociologija-i-deo
50806201 sociologija-i-deo
 
ciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologijeciljevi i grane psihologije
ciljevi i grane psihologije
 
Predmetzadaciprezent
PredmetzadaciprezentPredmetzadaciprezent
Predmetzadaciprezent
 
Faze razvoja psihickih funkcija
Faze razvoja psihickih funkcijaFaze razvoja psihickih funkcija
Faze razvoja psihickih funkcija
 
Sociologija religija
Sociologija religijaSociologija religija
Sociologija religija
 
Sociologija religija
Sociologija religijaSociologija religija
Sociologija religija
 
samira seleskovic - psihodrama
samira seleskovic - psihodramasamira seleskovic - psihodrama
samira seleskovic - psihodrama
 

More from seminarskidiplomski3

Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...
Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...
Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...
seminarskidiplomski3
 
Toni buzan savrseno pamcenje
Toni buzan savrseno pamcenjeToni buzan savrseno pamcenje
Toni buzan savrseno pamcenje
seminarskidiplomski3
 
Tomma abts slikarstvo - apstrakcija
Tomma abts  slikarstvo - apstrakcijaTomma abts  slikarstvo - apstrakcija
Tomma abts slikarstvo - apstrakcija
seminarskidiplomski3
 
Tomas kun struktura naucnih revolucija
Tomas kun  struktura naucnih revolucijaTomas kun  struktura naucnih revolucija
Tomas kun struktura naucnih revolucija
seminarskidiplomski3
 
Tomas botomor elite i drustvo
Tomas botomor  elite i drustvoTomas botomor  elite i drustvo
Tomas botomor elite i drustvo
seminarskidiplomski3
 
Toma rosandic zivot i delo
Toma rosandic  zivot i deloToma rosandic  zivot i delo
Toma rosandic zivot i delo
seminarskidiplomski3
 
Tolerancije frekvencija n
Tolerancije frekvencija nTolerancije frekvencija n
Tolerancije frekvencija n
seminarskidiplomski3
 
Toksicni efekti pesticida
Toksicni efekti pesticidaToksicni efekti pesticida
Toksicni efekti pesticida
seminarskidiplomski3
 
Toksicni efekti pesticida hr
Toksicni efekti pesticida  hrToksicni efekti pesticida  hr
Toksicni efekti pesticida hr
seminarskidiplomski3
 
Toksicni efekti alkohola
Toksicni efekti alkoholaToksicni efekti alkohola
Toksicni efekti alkohola
seminarskidiplomski3
 
Tokovi vrednosti u biznisu
Tokovi vrednosti u biznisuTokovi vrednosti u biznisu
Tokovi vrednosti u biznisu
seminarskidiplomski3
 
Token ring1
Token ring1Token ring1
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
seminarskidiplomski3
 
Tipovi promena
Tipovi promenaTipovi promena
Tipovi promena
seminarskidiplomski3
 
Tipovi mreze lan
Tipovi mreze  lanTipovi mreze  lan
Tipovi mreze lan
seminarskidiplomski3
 
Tipovi licnosti u organizaciji
Tipovi licnosti u organizacijiTipovi licnosti u organizaciji
Tipovi licnosti u organizaciji
seminarskidiplomski3
 
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanjeTipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
seminarskidiplomski3
 
Tipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanjaTipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanja
seminarskidiplomski3
 
Tipovi dionickih drustava
Tipovi dionickih drustavaTipovi dionickih drustava
Tipovi dionickih drustava
seminarskidiplomski3
 
Tipologija braka i porodice sociologija
Tipologija braka i porodice  sociologijaTipologija braka i porodice  sociologija
Tipologija braka i porodice sociologija
seminarskidiplomski3
 

More from seminarskidiplomski3 (20)

Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...
Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...
Torture i drugi oblici surovog, nehumanog i ponizavajuceg postupanja i kaznja...
 
Toni buzan savrseno pamcenje
Toni buzan savrseno pamcenjeToni buzan savrseno pamcenje
Toni buzan savrseno pamcenje
 
Tomma abts slikarstvo - apstrakcija
Tomma abts  slikarstvo - apstrakcijaTomma abts  slikarstvo - apstrakcija
Tomma abts slikarstvo - apstrakcija
 
Tomas kun struktura naucnih revolucija
Tomas kun  struktura naucnih revolucijaTomas kun  struktura naucnih revolucija
Tomas kun struktura naucnih revolucija
 
Tomas botomor elite i drustvo
Tomas botomor  elite i drustvoTomas botomor  elite i drustvo
Tomas botomor elite i drustvo
 
Toma rosandic zivot i delo
Toma rosandic  zivot i deloToma rosandic  zivot i delo
Toma rosandic zivot i delo
 
Tolerancije frekvencija n
Tolerancije frekvencija nTolerancije frekvencija n
Tolerancije frekvencija n
 
Toksicni efekti pesticida
Toksicni efekti pesticidaToksicni efekti pesticida
Toksicni efekti pesticida
 
Toksicni efekti pesticida hr
Toksicni efekti pesticida  hrToksicni efekti pesticida  hr
Toksicni efekti pesticida hr
 
Toksicni efekti alkohola
Toksicni efekti alkoholaToksicni efekti alkohola
Toksicni efekti alkohola
 
Tokovi vrednosti u biznisu
Tokovi vrednosti u biznisuTokovi vrednosti u biznisu
Tokovi vrednosti u biznisu
 
Token ring1
Token ring1Token ring1
Token ring1
 
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
Tjelesne tecnosti krv i limfa maturski-24
 
Tipovi promena
Tipovi promenaTipovi promena
Tipovi promena
 
Tipovi mreze lan
Tipovi mreze  lanTipovi mreze  lan
Tipovi mreze lan
 
Tipovi licnosti u organizaciji
Tipovi licnosti u organizacijiTipovi licnosti u organizaciji
Tipovi licnosti u organizaciji
 
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanjeTipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
Tipovi inflacije i mere za njihovo suzbijanje
 
Tipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanjaTipovi elektronskog poslovanja
Tipovi elektronskog poslovanja
 
Tipovi dionickih drustava
Tipovi dionickih drustavaTipovi dionickih drustava
Tipovi dionickih drustava
 
Tipologija braka i porodice sociologija
Tipologija braka i porodice  sociologijaTipologija braka i porodice  sociologija
Tipologija braka i porodice sociologija
 

Tipovi i tipologija licnosti

 • 1. PSIHOLOGIJA LIČNOSTI Psihologija ličnosti je, u interpretacijama brojnih autora, veoma bliska opštoj ili sistematskoj psihologiji. Mogli bismo reći da se u integralnijim delima iz ove oblasti sreću gotovo sve teme koje su predmet razmatranja u sistematskoj psihologiji, ali postoji razlika u pristupu. Dok je sistematska psihologija pretežno analitička,tj. usmerena na ispitivanje pojedinačnih funkcija, u psihologiji ličnosti postoji orijentacija na celinu unutar koje se ispoljavaju pojedini psihički procesi. U okviru razmatranja pojedinih problema, naglasak je na strukturi, dinamici i razvoju ličnosti, te na ličnosti kao celovotom sistemu (rasprave o normalnosti “ja” osećanju, identitetu, integritetu i zrelosti ličnosti), dok su shvatanja o pojedinim procesima integrisana u navedene teme, s tim što su, po pravilu, obradjene u veoma skraćenom obliku. To samo znači da je oblast psihologije ličnosti tek u fazi jasnijeg predmetnog konstituisanja. Prva dela iz psihologije ličnosti bila su, uglavnom psiho-analitički orjentisna ili eklektičke sinteze raznih teorija. Pokušaji da se čovekova ličnost celovito objasni, da se da u granicama dosa- dašnjih dostignuća psihološke nauke, odgovor na pitanje: Šta je to ličnost, šta je pokr- eće i kako se razvija; dakle, ukratko rečeno, pokušaj sistematizovanog objašnjenja čovekove ličnosti sa odredjenih polaznih stanovišta nazivamo teorijama ličnosti. Tri najvažnije teorijske orjentacije su: geštalt psihologiji, koja u centar svog razmatranja stavlja saznajne funkcije, psihoanaliza, koja se bavi podsticajima ponašanja i bihej- viorizam, koji se bavi samim ponašanjem neinteresujući se za njegove unutrašnje uzroke. I dok je u ranoj fazi konstituisanja najvažnijih psiholoških sistema zauziman dosta isključiv stav i izražavana spremnost da se bude samo psihoanalitičar, bihejvi- orista ili geštaltista, izgleda da je pojavom Oloprotove psihologije ličnosti nastupilo vreme eklekticizma. Razumeti ličnost kao celovit sistem znači otkriti njena svojstva biološkog i soci- jalnog porekla, i svojstva tipična za ljudsku vrstu, otkriti način na koji se te tri grupe svojstava organizuju u jedinstvenu, relativno stabilnu celinu. Može se reći da nijedna od postojećih definicija ličnosti na zadovoljava u celini sve zahteve jedne dobro zasnovane definicije. Psiholozi sada tačno znaju šta takva definicija treba da obuhvati, ali nije postignuta saglasnost kako bi to trebalo učiniti. Dve najznačajnije prepreke su: terminološke nepeciznosti i problemi metodološke prirode.
 • 2. Moglo bi se reći da je pokušaj da se odredjenije kaže šta je to ličnost, započeo sa Frojdom. U njegovoj koncepciji, ličnost je shvaćena kao celovita psihička organiza- cija u kojoj se meša iracionalno i racionalno. Osnov sveukupne energije je nagonskog porekla. Čuveno je Frojdovo poredjenje psihičkog života sa ledenim bregom koji plovi morem i koji je najvećim delom svoje mase ispod površine vode (nesvesno) , a samo neznatim iznad (svesno). Osnovne pokretačke snage ljudskih postupaka su u nesvesnom. Suština ljudske prirode na može nikada biti saznata samo analizom svesnih doživljaja, nego tek analizom nesvesnog. Frojd je izneo koncepciju da je suština strukture ličnosti u tri instance. ID (ONO), EGO (JA), SUPER- EGO (NAD-JA), (time on i klasifikuje psihološke funkcije prema njihovom poreklu ). ID prestavlja biološki, instiktivni, nasledjeni i amoralni deo ličnosti. EGO sadrži sve one psihološke funkcije koje su se tokom evolucije razvile sa ciljem da se zadovolje impulsi, koji dolaze iz IDA a SUPER-EGO socijalno usvojene standarde o tome koji je to prihvatljiv način na koji EGO može , bez ozbiljnih posledica, zadovoljiti impusle IDA. Kroz izlaganje o pokretačkim snagama delovanja čoveka Frojd je izneo konce- pciju o dinamici ličnosti. Osnovne pokretačke snage su instinkti. Svu psihičku ener- giju, koju ima, čovek crpi iz instinkata. Instinkti se dele u dve grupe. U prvoj su instinkti života, označeni grčkim terminom EROS (ljubav), a u drugoj instinkt smrti – TANATOS (smrt). Libido je unutrašnja energija koja podstiče zadovoljenje instinkata. Razmatrajući razvoj ličnosti. Frojd je izneo stanovište, da je taj proces neprekidan, ali da se ipak najvažnije osnove ličnosti formiraju tokom prvih pet godina. Po Frojdu postoji karakterističan redosled psihoseksualnih stupnjeva kroz koje dete prolazi. Nasuprot psihoanalitičarima i bihejvioristima Olportova osnovna ideja bila je da opiše ljudsko biće sa psihološkog aspekta kao osobenu i neponovljivu organizaciju osobina. Po njemu: “Ličnost je dinamička orgnizacija onih psihofizičkih sistema unutar individue koji odredjuju njeno karakteristično ponašanje i njen karakterističan način mišljenja”. Olport smatra da je za analizu ličnosti najkorisniji nivo crte. On ukazuje da se pojam “crta” javlja u dva značenja. Prvo je značenje koje pod crtom podrazumeva opšte dispozicije koje predstavljaju osnovu za srodne oblike ponašanja ljudi koji pripadaju zajedničkoj vrsti, zajedničkoj kullturi i žive u sličnim životnim uslovima. Lične dispozicije su neuropsihičke jedinice koje stvarno nalazimo kod pojedinih individua, i one su od znatno veće koristi u analizi pojedinaca, pod uslovom da se posmatraju kao delovi jedinstvenog sklopa ličnosti. Po Olportovom mišljenju crte su osnova i dinamike i strukture ličnosti. On smatra da je strukturu ličnosti moguće opisati navodjenjem deset klasa crta: intelektualne sposobnosti, sindromi temperamenata, nesvesni motivi, socijalni
 • 3. Besplatni Seminarski, Diplomski, Maturski Tekstovi i Pomoćna Literatura. RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. www.diplomski-radovi.com www.seminarskirad.org www.magistarski.com www.maturskiradovi.net www.maturski.net www.seminarskirad.info www.maturski.org www.essaysx.com NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI TEKST, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKSTOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI TEKST NA LINKU POMOĆ PRI IZRADI TEKSTOVA I POMOĆNE LITERATURE.