SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
ናሆም
ምዕራፍ 1
1 ጾር ነነዌ። መጽሓፍ ራእይ ናሆም እቲ ኤልቆሻዊ።
2 ኣምላኽ ይቐንእ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ሕነ ይፈዲ። እግዚኣብሄር ሕነ ይፈዲ፡
ይቝጣዕ። እግዚኣብሄር ንጸላእቱ ሕነ ኺፈዲ እዩ፣ ንጸላእቱ ድማ ቍጥዓ
ይሕዞም።
3 እግዚኣብሄር ንቝጥዓ ደንጉዩ፡ ሓይሉውን ዓብዪ እዩ፡ ንረሲኣን ከኣ ፈጺሙ
ንጹህ ኣይገብሮን እዩ፡ እግዚኣብሄር ኣብ ህቦብላን ኣብ ህቦብላን መገዱ ኣለዎ፡
ደበናታት ከኣ ሓመድ ኣእጋሩ እዮም።
4 ንባሕሪ ይገንሖ፡ የነቅጾ፡ ንዅሉ ወሓይዝውን የንቅጾ፡ ባሳንን ቀርሜሎስን፡
ዕምባባ ሊባኖስን ይደክም።
5 ኣኽራን ይናወጹ፡ ጎቦታት ድማ ይቐልጡ፡ ምድሪ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ትነድድ፡
እወ ዓለምን ኣብኣ ዚነብሩ ዅሎምን።
6 ኣብ ቅድሚ ቝጥዓኡ መን ደው ክብል ይኽእል፧ ኣብ ብርቱዕ ቍጥዓኡኸ መን
ይጸንሕ፧ ቁጥዓኡ ከም ሓዊ ይፈስስ፡ ኣኻውሕ ድማ ብእኡ ይድርበ።
7 እግዚኣብሄር ሕያዋይ እዩ፣ ብመዓልቲ ጸበባ ዕርዲ እዩ። ነቶም ኣብኡ ዚውከሉ
ድማ ይፈልጦም እዩ።
8 ብውሕጅ ማይ ኣይሂ ግና ነታ ስፍራ ኽትውድኦ እያ፣ ንጸላእቱ ድማ ጸልማት
ኪስዕቦም እዩ።
9 ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር እንታይ ትሓስቡ፧ ንሱ ፍጹም መወዳእታ ኺገብር እዩ፡
ጸበባ ካልኣይ ግዜ ኣይኪትንስእን እዩ።
10 ከም እሾኽ እናተዓጽፉ፡ ከም ሰኸርቲ እናሰኸሩ፡ ከም ጕንዲ ምሉእ ብምሉእ
ኪውሓጡ እዮም።
11 ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር ክፉእ ዚሓስብ ሓደ ካባኻ ወጺኡ ኣሎ፣ እኩይ
ኣማኻሪ።
12 እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፤ ህድኣት እንተ ዀኑ፡ ብተመሳሳሊ እውን ብዙሓት
እንተ ዀኑ፡ ንሱ ምስ ሓለፈ፡ ከምዚ ኺቝረጹ እዮም። ኣነ እኳ እንተ ኣሳቐኹኻ፡
ደጊም ኣይክሳቐየካን እየ።
13 ሕጂስ ኣርዑቱ ካባኻ ክሰብሮ እየ፡ መእሰሪታትካውን ክፈርስ እየ።
14 እግዚኣብሄር ብዛዕባኻ፡ ደጊም ካብ ስምካ ኸይትዘራእ ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ፡ ካብ
ቤት ኣማልኽትኻ ነቲ እተቐርጸ ምስልን ነቲ ዝፈሰሰ ምስልን ክቖርጾ እየ፡
መቓብርካ ክገብሮ እየ። ንስኻ ርኹስ ኢኻ እሞ።
15 ኣብ ኣኽራን ኣእጋር እቲ ብስራት ዘምጽእን ሰላም ዘበስርን እንሆ! ኣታ ይሁዳ፡
ረሲኣን ደጊም ብኣኻ ኣይኪሓልፍን እዩ እሞ፡ በዓላትካ ሓል፡ መብጽዓኻ ፈጽም።
ፍጹም ተቖሪጹ ኣሎ።
ምዕራፍ 2
1 እቲ ዚፈርስ ኣብ ቅድሜኻ ደይቡ ኣሎ፡ ነቲ ኣጽዋር ሓልዎ፡ ንመገዲ ተጠንቀቕ፡
ሕቝፍኻ ኣጽንዕ፡ ሓይልኻ ኣጽንዕ።
2 እግዚኣብሄር ንልዕልና ያእቆብ ከም ልዕልና እስራኤል መሊስዎ እዩ እሞ፡ ባዶታት
ባዶ ገይሮምዎም፡ ንጨናፍር ወይኖም ድማ ኣበላሽዮምዎ።
3 ዋልታ ጀጋኑኡ ቐይሑ፡ ጀጋኑ ድማ ቀይሕ ተኸዲኖም፡ ሰረገላታት ኣብታ
እተዳለወላ መዓልቲ ብሃልሃልታ ሽግ ኪዀኑ፡ ኣእዋም ጽሕዲ ድማ ብዜስካሕክሕ
ይንቀጥቀጥ።
4 ሰረገላታት ኣብ ጐደናታት ኪነድዳ፡ ኣብ ገፊሕ መገድታት ንሓድሕደን ኪጻድቃ
እየን፡ ከም ሽግ ኪመስላ፡ ከም በርቂ ኪጐያ እየን።
5 ብቑዕታቱ ኪነግር፡ ኣብ መገዶም ኪዕንቀፉ እዮም። ናብ መናድቓ ክጓየዩ፡
መከላኸሊ ድማ ክዳሎ እዩ።
6 ደጌታት ወሓይዝ ኪኽፈት፡ እቲ ቤተ መንግስቲ ድማ ኪፈርስ እዩ።
7 ሑዛብ ድማ ተማሪኻ ክትውሰድ እያ፣ ክትዓቢ እያ፣ ኣገልገልታ ድማ ከም
ድምጺ ርግቢት ኣብ ኣፍልበን ተደፊአን ክመርሓኣ እየን።
8 ነነዌ ግና ካብ ጥንቲ ከም ቐላይ ማይ እያ ነይራ፡ ግናኸ ክሃድሙ እዮም። ደው
በሉ ደው በሉ፣ ክጭድሩ እዮም፤ ንድሕሪት ዚጥምት ግና የልቦን።
9 ምርኮ ብሩር ውሰዱ፡ ምርኮ ወርቂ ውሰዱ፡ ካብ ኵሉ ጥዑም ኣቑሑት መኽዘንን
ክብርን መወዳእታ የብሉን።
10 ባዶን ባዶን ጥፍኣትን እያ፡ ልቢ ድማ ይቐልጥፍ፡ ብርኪ ድማ ይወቕዕ፡ ኣብ
ኵሉ ሕቝፊ ድማ ብዙሕ ቃንዛ ኣሎ፡ ገጽ ኵላቶም ከኣ ጸልማት ይእከብ።
11 እቲ ኣንበሳ፡ እቲ ኣረጊት ኣንበሳ፡ እቲ ኣረጊት ኣንበሳ ዚመላለሰሉ፡ ሓደ እኳ
ዘፍርሖም ዘይነበረሉ መሕደሪ ኣናብስን መመገቢ ኣናብስን ኣበይ ኣሎ፧
12 እቲ ኣንበሳ ንጤለ በጊዑ ዚኣክል ቈራሪጹ፡ ንኣናብሳቱ ሓኒቑ፡ ንጉድጓዱ
ብግዳይ፡ ንጉድጓዱ ድማ ብጐላጉል መሊኡ።
13 እንሆ፡ ኣነ ኣንጻርካ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፡ ሰረገላታታ ብትኪ
ከቃጽል እየ፡ ሰይፊ ድማ ንኣናብስካ ኺበልዖም እዩ፡ ግዳይካውን ካብ ምድርን
ድምጺ ልኡኻትካን ክቖርጾ እየ ደጊም ኣይክስማዕን እዩ።
ምዕራፍ 3
1 ወይለይ እታ ደማዊት ከተማ! ኩሉ ብሓሶትን ምዝማትን ዝመልአ እዩ፤ እቲ
ግዳይ ኣይከይድን እዩ፤
2 ጫውጫው መግረፍቲ፡ ድምጺ ምጭብባጥ መንኰርኰርን ናይቶም
ዚንቀሳቐሱ ኣፍራስን ዚዘልሉ ሰረገላታትን።
3 እቲ ፈረሰኛ ነቲ ብሩህ ሰይፍን ነቲ ብልጭ ዝብል ኲናትን የልዕሎ፡ ብዙሓት
እተቐትሉን ብዙሓት ሬሳታትን ኣለዉ። ሬሳታቶም ድማ መወዳእታ የብሉን፤ ኣብ
ልዕሊ ሬሳታቶም ይዕንቀፉ፤
4 ብሰንኪ እቲ ብብዝሒ ኣመንዝራ ናይታ ብዘመንዝራ ኣህዛብ፡ ብጥንቆላኣ ድማ
ንቤተሰብ እትሸይጥ እመቤት ጥንቆላ፡ እመቤት ጥንቆላ።
5 እንሆ ኣነ ኣንጻርካ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት። ኣብ ገጻትካ ድማ
ክረኽበካ እየ፡ ንኣህዛብ ዕርቃንካ፡ ንመንግስታት ድማ ሕፍረትካ ከርእየካ እየ።
6 ፍንፉን ርስሓት ክድርብየካ እየ፡ ከሕስረካ ድማ፡ ከም ጠመት ከቐምጠካ እየ።
7 ኪኸውን ድማ እዩ፡ እቶም ዚጥምቱኻ ዅሎም ካባኻ ሃዲሞም፡ ነነዌ ተደምሲሳ
ኣላ፡ ኪብሉኻ እዮም። ካበይ እየ መጸናንዒ ክደልየካ፧
8 ካብታ ኣብ ማእከል ሩባታት እትርከብ፡ ኣብ ዙርያኣ ማያት ዝነበራ፡ መከላኸሊኣ
ባሕሪ፡ መካበብያኣ ድማ ካብ ባሕሪ ዝነበረት፡ ንስኻዶ ትሓይሽ፧
9 ኢትዮጵያን ግብጽን ሓይላ፡ ደረት ኣልቦ እዩ ነይሩ፤ ፑትን ሉቢምን ሓገዝትኻ
ነበሩ።
10 ግናኸ ተሰኪማ ናብ ምርኮ ኣተወት፡ ደቃውን ኣብ ርእሲ ኵሉ ጐደናታት
ተበታተኑ፡ ንኽቡራት ሰብኡታ ድማ ዕጫ ኣውደቑሎም፡ ኵሎም ዓበይቲ ሰቡ
ድማ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ነበሩ።
11 ንስኻውን ክትሰክር ኢኻ፡ ክትሕባእ ኢኻ፡ ብሰንኪ ጸላኢውን ሓይሊ ክትደሊ
ኢኻ።
12 ኵሉ ዕርድታትካ ምስ በለስ ምስ በለስ በለስ ኪዀኑ፡ እንተ ተናወጹ ኣብ ኣፍ
እቲ በላዒ ይወድቁ።
13 እንሆ፡ ህዝብኻ ኣብ ማእከልካ ኣንስቲ እየን፡ ደጌታት ምድርካ ንጸላእትኻ
ይኽፈታ፡ ሓዊ ንመትሓዚኻ ኺበልዖም እዩ።
14 ንከበባ ማያት ስሒብካ፡ ዕርድታትካ ኣጽንዕ፡ ናብ ጭቃ ኣቲኻ፡ ነቲ ሓርማዝ
ረጊጽካ፡ ነቲ መጥሓን ሕጡብ ኣጽንዓዮ።
15 ኣብኡ ሓዊ ኺበልዓካ እዩ። ሰይፊ ኺቘርጸካ እዩ፣ ከም መትሎ ኺበልዓካ እዩ፣
ከም መትሎ ኸብዝሕ፣ ከም ኣንበጣ ኣባዝሕ።
16 ንነጋዶኻ ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ሰማይ ኣባዚሕካዮም፣ መትሎ ቃንዛ ይዘምት፣
ይነፍር።
17 ኣኽሊላትካ ከም ኣንበጣ፡ ሓለቓኻ ድማ ከም ዓበይቲ ዕንቅርቢታት እዮም፣
ብቝሪ መዓልቲ ኣብ ሓጹር ይሰፍሩ፣ ጸሓይ ምስ በረቐት ግና ይሃድሙ፣ ቦታኦም
ከኣ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን።
18 ዎ ንጉስ ኣሶር፡ ጓሶትካ ይድቅሱ፡ መኳንንትኻ ኣብ ሓመድ ኪነብሩ እዮም፡
ህዝብኻ ኣብ ኣኽራን ፋሕ ኢሉ ኣሎ፡ ሓደ እኳ ዚእክቦም የልቦን።
19 ካብ ቍስሊኻ ዚፍውስ የልቦን። ቁስልካ ብርቱዕ እዩ፡ ጭንቀትካ ዝሰምዑ
ኲሎም ኣእዳውካ የጣቕዑኻ እዮም፡ ክፍኣትካ ወትሩ ኣብ ልዕሊ መን ኣይሓለፈን፧

More Related Content

Similar to TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf

ጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታምጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታምGabani Computer Company
 
ቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታም
ቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታምቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታም
ቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታምRobi Abraha
 
Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...
Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...
Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
ጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታምጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታምGabani Computer Company
 
ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)
ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)
ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)YiftaleamZerizgi1
 

Similar to TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf (20)

TIGRINYA - JUDE.pdf
TIGRINYA - JUDE.pdfTIGRINYA - JUDE.pdf
TIGRINYA - JUDE.pdf
 
Tigrinya - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Tigrinya - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfTigrinya - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Tigrinya - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
 
Tigrinya - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Tigrinya - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfTigrinya - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Tigrinya - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
 
Tigrinya - Testament of Benjamin.pdf
Tigrinya - Testament of Benjamin.pdfTigrinya - Testament of Benjamin.pdf
Tigrinya - Testament of Benjamin.pdf
 
Tigrinya - Obadiah.pdf
Tigrinya - Obadiah.pdfTigrinya - Obadiah.pdf
Tigrinya - Obadiah.pdf
 
ጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታምጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ቀዳማይ ሕታም
 
ቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታም
ቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታምቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታም
ቃል መስቀል ሓምሻይ ሕታም
 
Tigrinya - Testament of Issachar.pdf
Tigrinya - Testament of Issachar.pdfTigrinya - Testament of Issachar.pdf
Tigrinya - Testament of Issachar.pdf
 
Tigrinya - Book of Baruch.pdf
Tigrinya - Book of Baruch.pdfTigrinya - Book of Baruch.pdf
Tigrinya - Book of Baruch.pdf
 
Tigrinya - Testament of Zebulun.pdf
Tigrinya - Testament of Zebulun.pdfTigrinya - Testament of Zebulun.pdf
Tigrinya - Testament of Zebulun.pdf
 
Tigrinya - Testament of Asher.pdf
Tigrinya - Testament of Asher.pdfTigrinya - Testament of Asher.pdf
Tigrinya - Testament of Asher.pdf
 
Tigrinya - Testament of Judah.pdf
Tigrinya - Testament of Judah.pdfTigrinya - Testament of Judah.pdf
Tigrinya - Testament of Judah.pdf
 
Tigrinya - 1st Maccabees.pdf
Tigrinya - 1st Maccabees.pdfTigrinya - 1st Maccabees.pdf
Tigrinya - 1st Maccabees.pdf
 
Tigrinya - Susanna.pdf
Tigrinya - Susanna.pdfTigrinya - Susanna.pdf
Tigrinya - Susanna.pdf
 
Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...
Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...
Tigrinya - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate...
 
Tigrinya - Letter of Jeremiah.pdf
Tigrinya - Letter of Jeremiah.pdfTigrinya - Letter of Jeremiah.pdf
Tigrinya - Letter of Jeremiah.pdf
 
ጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታምጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታም
ጋዜጣ ቃል መስቀል ካልኣይ ሕታም
 
Tigrinya - First Esdras.pdf
Tigrinya - First Esdras.pdfTigrinya - First Esdras.pdf
Tigrinya - First Esdras.pdf
 
Tigrinya - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tigrinya - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfTigrinya - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Tigrinya - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)
ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)
ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)ውዳሴ ማርያም ( ሰኑይ-ሰንበት)
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Maltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMaltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maltese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf

  • 1. ናሆም ምዕራፍ 1 1 ጾር ነነዌ። መጽሓፍ ራእይ ናሆም እቲ ኤልቆሻዊ። 2 ኣምላኽ ይቐንእ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ሕነ ይፈዲ። እግዚኣብሄር ሕነ ይፈዲ፡ ይቝጣዕ። እግዚኣብሄር ንጸላእቱ ሕነ ኺፈዲ እዩ፣ ንጸላእቱ ድማ ቍጥዓ ይሕዞም። 3 እግዚኣብሄር ንቝጥዓ ደንጉዩ፡ ሓይሉውን ዓብዪ እዩ፡ ንረሲኣን ከኣ ፈጺሙ ንጹህ ኣይገብሮን እዩ፡ እግዚኣብሄር ኣብ ህቦብላን ኣብ ህቦብላን መገዱ ኣለዎ፡ ደበናታት ከኣ ሓመድ ኣእጋሩ እዮም። 4 ንባሕሪ ይገንሖ፡ የነቅጾ፡ ንዅሉ ወሓይዝውን የንቅጾ፡ ባሳንን ቀርሜሎስን፡ ዕምባባ ሊባኖስን ይደክም። 5 ኣኽራን ይናወጹ፡ ጎቦታት ድማ ይቐልጡ፡ ምድሪ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ትነድድ፡ እወ ዓለምን ኣብኣ ዚነብሩ ዅሎምን። 6 ኣብ ቅድሚ ቝጥዓኡ መን ደው ክብል ይኽእል፧ ኣብ ብርቱዕ ቍጥዓኡኸ መን ይጸንሕ፧ ቁጥዓኡ ከም ሓዊ ይፈስስ፡ ኣኻውሕ ድማ ብእኡ ይድርበ። 7 እግዚኣብሄር ሕያዋይ እዩ፣ ብመዓልቲ ጸበባ ዕርዲ እዩ። ነቶም ኣብኡ ዚውከሉ ድማ ይፈልጦም እዩ። 8 ብውሕጅ ማይ ኣይሂ ግና ነታ ስፍራ ኽትውድኦ እያ፣ ንጸላእቱ ድማ ጸልማት ኪስዕቦም እዩ። 9 ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር እንታይ ትሓስቡ፧ ንሱ ፍጹም መወዳእታ ኺገብር እዩ፡ ጸበባ ካልኣይ ግዜ ኣይኪትንስእን እዩ። 10 ከም እሾኽ እናተዓጽፉ፡ ከም ሰኸርቲ እናሰኸሩ፡ ከም ጕንዲ ምሉእ ብምሉእ ኪውሓጡ እዮም። 11 ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር ክፉእ ዚሓስብ ሓደ ካባኻ ወጺኡ ኣሎ፣ እኩይ ኣማኻሪ። 12 እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል፤ ህድኣት እንተ ዀኑ፡ ብተመሳሳሊ እውን ብዙሓት እንተ ዀኑ፡ ንሱ ምስ ሓለፈ፡ ከምዚ ኺቝረጹ እዮም። ኣነ እኳ እንተ ኣሳቐኹኻ፡ ደጊም ኣይክሳቐየካን እየ። 13 ሕጂስ ኣርዑቱ ካባኻ ክሰብሮ እየ፡ መእሰሪታትካውን ክፈርስ እየ። 14 እግዚኣብሄር ብዛዕባኻ፡ ደጊም ካብ ስምካ ኸይትዘራእ ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ፡ ካብ ቤት ኣማልኽትኻ ነቲ እተቐርጸ ምስልን ነቲ ዝፈሰሰ ምስልን ክቖርጾ እየ፡ መቓብርካ ክገብሮ እየ። ንስኻ ርኹስ ኢኻ እሞ። 15 ኣብ ኣኽራን ኣእጋር እቲ ብስራት ዘምጽእን ሰላም ዘበስርን እንሆ! ኣታ ይሁዳ፡ ረሲኣን ደጊም ብኣኻ ኣይኪሓልፍን እዩ እሞ፡ በዓላትካ ሓል፡ መብጽዓኻ ፈጽም። ፍጹም ተቖሪጹ ኣሎ። ምዕራፍ 2 1 እቲ ዚፈርስ ኣብ ቅድሜኻ ደይቡ ኣሎ፡ ነቲ ኣጽዋር ሓልዎ፡ ንመገዲ ተጠንቀቕ፡ ሕቝፍኻ ኣጽንዕ፡ ሓይልኻ ኣጽንዕ። 2 እግዚኣብሄር ንልዕልና ያእቆብ ከም ልዕልና እስራኤል መሊስዎ እዩ እሞ፡ ባዶታት ባዶ ገይሮምዎም፡ ንጨናፍር ወይኖም ድማ ኣበላሽዮምዎ። 3 ዋልታ ጀጋኑኡ ቐይሑ፡ ጀጋኑ ድማ ቀይሕ ተኸዲኖም፡ ሰረገላታት ኣብታ እተዳለወላ መዓልቲ ብሃልሃልታ ሽግ ኪዀኑ፡ ኣእዋም ጽሕዲ ድማ ብዜስካሕክሕ ይንቀጥቀጥ። 4 ሰረገላታት ኣብ ጐደናታት ኪነድዳ፡ ኣብ ገፊሕ መገድታት ንሓድሕደን ኪጻድቃ እየን፡ ከም ሽግ ኪመስላ፡ ከም በርቂ ኪጐያ እየን። 5 ብቑዕታቱ ኪነግር፡ ኣብ መገዶም ኪዕንቀፉ እዮም። ናብ መናድቓ ክጓየዩ፡ መከላኸሊ ድማ ክዳሎ እዩ። 6 ደጌታት ወሓይዝ ኪኽፈት፡ እቲ ቤተ መንግስቲ ድማ ኪፈርስ እዩ። 7 ሑዛብ ድማ ተማሪኻ ክትውሰድ እያ፣ ክትዓቢ እያ፣ ኣገልገልታ ድማ ከም ድምጺ ርግቢት ኣብ ኣፍልበን ተደፊአን ክመርሓኣ እየን። 8 ነነዌ ግና ካብ ጥንቲ ከም ቐላይ ማይ እያ ነይራ፡ ግናኸ ክሃድሙ እዮም። ደው በሉ ደው በሉ፣ ክጭድሩ እዮም፤ ንድሕሪት ዚጥምት ግና የልቦን። 9 ምርኮ ብሩር ውሰዱ፡ ምርኮ ወርቂ ውሰዱ፡ ካብ ኵሉ ጥዑም ኣቑሑት መኽዘንን ክብርን መወዳእታ የብሉን። 10 ባዶን ባዶን ጥፍኣትን እያ፡ ልቢ ድማ ይቐልጥፍ፡ ብርኪ ድማ ይወቕዕ፡ ኣብ ኵሉ ሕቝፊ ድማ ብዙሕ ቃንዛ ኣሎ፡ ገጽ ኵላቶም ከኣ ጸልማት ይእከብ። 11 እቲ ኣንበሳ፡ እቲ ኣረጊት ኣንበሳ፡ እቲ ኣረጊት ኣንበሳ ዚመላለሰሉ፡ ሓደ እኳ ዘፍርሖም ዘይነበረሉ መሕደሪ ኣናብስን መመገቢ ኣናብስን ኣበይ ኣሎ፧ 12 እቲ ኣንበሳ ንጤለ በጊዑ ዚኣክል ቈራሪጹ፡ ንኣናብሳቱ ሓኒቑ፡ ንጉድጓዱ ብግዳይ፡ ንጉድጓዱ ድማ ብጐላጉል መሊኡ። 13 እንሆ፡ ኣነ ኣንጻርካ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት፡ ሰረገላታታ ብትኪ ከቃጽል እየ፡ ሰይፊ ድማ ንኣናብስካ ኺበልዖም እዩ፡ ግዳይካውን ካብ ምድርን ድምጺ ልኡኻትካን ክቖርጾ እየ ደጊም ኣይክስማዕን እዩ። ምዕራፍ 3 1 ወይለይ እታ ደማዊት ከተማ! ኩሉ ብሓሶትን ምዝማትን ዝመልአ እዩ፤ እቲ ግዳይ ኣይከይድን እዩ፤ 2 ጫውጫው መግረፍቲ፡ ድምጺ ምጭብባጥ መንኰርኰርን ናይቶም ዚንቀሳቐሱ ኣፍራስን ዚዘልሉ ሰረገላታትን። 3 እቲ ፈረሰኛ ነቲ ብሩህ ሰይፍን ነቲ ብልጭ ዝብል ኲናትን የልዕሎ፡ ብዙሓት እተቐትሉን ብዙሓት ሬሳታትን ኣለዉ። ሬሳታቶም ድማ መወዳእታ የብሉን፤ ኣብ ልዕሊ ሬሳታቶም ይዕንቀፉ፤ 4 ብሰንኪ እቲ ብብዝሒ ኣመንዝራ ናይታ ብዘመንዝራ ኣህዛብ፡ ብጥንቆላኣ ድማ ንቤተሰብ እትሸይጥ እመቤት ጥንቆላ፡ እመቤት ጥንቆላ። 5 እንሆ ኣነ ኣንጻርካ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊት። ኣብ ገጻትካ ድማ ክረኽበካ እየ፡ ንኣህዛብ ዕርቃንካ፡ ንመንግስታት ድማ ሕፍረትካ ከርእየካ እየ። 6 ፍንፉን ርስሓት ክድርብየካ እየ፡ ከሕስረካ ድማ፡ ከም ጠመት ከቐምጠካ እየ። 7 ኪኸውን ድማ እዩ፡ እቶም ዚጥምቱኻ ዅሎም ካባኻ ሃዲሞም፡ ነነዌ ተደምሲሳ ኣላ፡ ኪብሉኻ እዮም። ካበይ እየ መጸናንዒ ክደልየካ፧ 8 ካብታ ኣብ ማእከል ሩባታት እትርከብ፡ ኣብ ዙርያኣ ማያት ዝነበራ፡ መከላኸሊኣ ባሕሪ፡ መካበብያኣ ድማ ካብ ባሕሪ ዝነበረት፡ ንስኻዶ ትሓይሽ፧ 9 ኢትዮጵያን ግብጽን ሓይላ፡ ደረት ኣልቦ እዩ ነይሩ፤ ፑትን ሉቢምን ሓገዝትኻ ነበሩ። 10 ግናኸ ተሰኪማ ናብ ምርኮ ኣተወት፡ ደቃውን ኣብ ርእሲ ኵሉ ጐደናታት ተበታተኑ፡ ንኽቡራት ሰብኡታ ድማ ዕጫ ኣውደቑሎም፡ ኵሎም ዓበይቲ ሰቡ ድማ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ነበሩ። 11 ንስኻውን ክትሰክር ኢኻ፡ ክትሕባእ ኢኻ፡ ብሰንኪ ጸላኢውን ሓይሊ ክትደሊ ኢኻ። 12 ኵሉ ዕርድታትካ ምስ በለስ ምስ በለስ በለስ ኪዀኑ፡ እንተ ተናወጹ ኣብ ኣፍ እቲ በላዒ ይወድቁ። 13 እንሆ፡ ህዝብኻ ኣብ ማእከልካ ኣንስቲ እየን፡ ደጌታት ምድርካ ንጸላእትኻ ይኽፈታ፡ ሓዊ ንመትሓዚኻ ኺበልዖም እዩ። 14 ንከበባ ማያት ስሒብካ፡ ዕርድታትካ ኣጽንዕ፡ ናብ ጭቃ ኣቲኻ፡ ነቲ ሓርማዝ ረጊጽካ፡ ነቲ መጥሓን ሕጡብ ኣጽንዓዮ። 15 ኣብኡ ሓዊ ኺበልዓካ እዩ። ሰይፊ ኺቘርጸካ እዩ፣ ከም መትሎ ኺበልዓካ እዩ፣ ከም መትሎ ኸብዝሕ፣ ከም ኣንበጣ ኣባዝሕ። 16 ንነጋዶኻ ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ሰማይ ኣባዚሕካዮም፣ መትሎ ቃንዛ ይዘምት፣ ይነፍር። 17 ኣኽሊላትካ ከም ኣንበጣ፡ ሓለቓኻ ድማ ከም ዓበይቲ ዕንቅርቢታት እዮም፣ ብቝሪ መዓልቲ ኣብ ሓጹር ይሰፍሩ፣ ጸሓይ ምስ በረቐት ግና ይሃድሙ፣ ቦታኦም ከኣ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን። 18 ዎ ንጉስ ኣሶር፡ ጓሶትካ ይድቅሱ፡ መኳንንትኻ ኣብ ሓመድ ኪነብሩ እዮም፡ ህዝብኻ ኣብ ኣኽራን ፋሕ ኢሉ ኣሎ፡ ሓደ እኳ ዚእክቦም የልቦን። 19 ካብ ቍስሊኻ ዚፍውስ የልቦን። ቁስልካ ብርቱዕ እዩ፡ ጭንቀትካ ዝሰምዑ ኲሎም ኣእዳውካ የጣቕዑኻ እዮም፡ ክፍኣትካ ወትሩ ኣብ ልዕሊ መን ኣይሓለፈን፧