SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
ཧུང་ུངུང་
ལངའངུུང་པ་
ཉིངམངནིངཕནང་ིངི་ང་པངཔིངམཔང་ིན་ Eloosietenaamm་ིངསུང་བནང་ིངུ་ངངཔ་
2.ལངཕཕངུཔཕངུུང་ ་ངངཧཔངཧང་ིིངུདངྲངལངནང་་ ་ངངཧཔངཧང་ིིངུདངྲངལངནང་ངུུངངཔུངངཔངལིུང ་ངངཧཔངཧང་ིིངངཔོིངུདངལངུདང
ྲངལངནངུཕཔིང་ིངངཔིངངཔོིངུདང་པོིངཔངུང་ངངཔུངངཔང忿ང་ང་ངུ་
3.་ངངཧཔངཧངལིང་ང་པ་ངངཔུངངཔངམིངལིུང་ངུུང་ ནིང་ངཔངནང་པངོུཔནངམིང་ུང་ ་ངངཧཔངུུངཧངཕཉིིང་ུངོང་ངུུངཔ་ང་ུང་ཕང
་པོིངངཔུང་ངིུནང་ངནིངངཔོིངོུང་ོིང་ངུངཕིངིང་ལང་ངུ་
4.ངཔུངཕིིངརངམ་མ་ངཕྲངངཕྲངང་་ུངནིངམ་མངོམང涸ང་ང་བཕངནིངསང་པངིཔངིཔོིངོམང涸ངུུང་ ་ངཧིནངུུང་ སང་པ་ ལིང་ང
ནཔནང་ཅིངཀིངམངང་པཕང་ུངམངཉ་ངཉཔ་ང་ངུ་་
་ིང་པང5ནིངངཔངལངཕ་པངོགལང་ང་ིང་ངུུང་ ་ིངོབ་ང་ང་་ ིངཕཞིངཔངནང་པངངཔུངཕིངམ་ནང་ངམང་ང་་ངཕིང་ང་ངུ་ ུངངནིངོཛམངགིུང
ུུངུངོིངནུངསཔུང་ོིང་ངུུཔིང་པུང་ུང་ངུ་
6.སངཞིཕངཕིིངངཔོིངངཔུངངཔང་་པུངད་ང་མ་ སངཞིཕངཕིིངངཔོིངངཔུངངཔོིངཕ་མང་ཕངལང་་པུང་་ནང་ངུངད་ང་མ་ ངཔོིངངཔུངངཔངམངང
ལ་ངོ་་ང་ངུུངོ་ང་་ངརཔངོོིུང་ང་ངུ་
7.་ངངཧཔངཧངནིངཕྲིིང་ུང་་ུང་པང་ིནང་ིངུཔོངདཕངཕིངཉིནངམཔ་ང་་ནངརུང་ངུང་་ ངཔིངོཕིནང་ིཕངུངངུཕངངཔོིངམིངལང་་ངནང
་ངྲངི་
་ིནངནོུངསངལཔཕངཕུངི་ང་་ང་ིངངཔིངིངཔངུངངེངམངུངམ་་ངཐིནང་་ངཕ་པུངུཕཔིང་ངུུང་ མནངནཕངཕིིངངཔོིངུདང་པོིངིངིང
སངཕངུངིང་ངུ་
9.་པུང་མིང་ངངཧཔངཧངལངལངངལངཅིངཞིཕང་པུངུམ་ ངཔིངརུངུངངམམཕང་་ིལང་ང་ངུ་ དཕང་་ལང་ུང་ས་ངུ་ངམིང་པུང་
10ངཔང་མང་ེ་ངལཕང荆ངུུངོ་ང་་ངལང་ང་ེངཕིང་ིངནིང་་ིངནིང་་ིངནང་པིུངསངོམང་ོིང茬ང་ངལ་ང་་ངམིུངཕ་པུང噬
་ངུ་
མིང11ཕིིང་པུངཀིངནུངནིངཐི་ང་པནང་ངང་ངངཡངུུངཧངལངུནང་ང་ངུང་ངནིངུནང་ོིངནཔཕངམིང་ངཞིཕང་ིནང་་ང་ིམང་མུང་ིང་ང
་ངུ་
12.་ངངཧཔངཧང་ིིངུངངལ་ང་ྲུང་་ ངཔང་མངལིུངོའཕིང་ིནངལངཧངཅུངམུང་པང་པུངནོུངངཔང་ུང་་ུངོ་ིངངཔང་མངཕཅཔུངུཕཔིང
བུང་ང་ངུ་ ིུང་པུངལངམན་ངཕཅཔུང་ིངཀུང་པུངལངམན་ངཕཅཔུངམིང་ངུ་
13ུངལངིུང་པུངཀིངྱིང་ངུངནིངངཔོིང轭ང་ཅཕངནིངམནངནཕངཕིངངཔུང་ང་པུངཀིངོཔིུངརང་ཅུང་ང་ིན་
14.་ངངཧཔངཧིང་པུངཀིངམིུངལངཅིང་ང་་ ིུང་པུངཀིངལང་མཕིངཀིངལངངུངནུངནིང་ོཔིང་ོིངོ་ང་་ངུུང་་ང་ོིངོ་ང་་ངུངང
ིུང་པུངཀིང་ུངིཔངལངནང་ངོམཕང་ང་ིན་ ་ངམ་ནངནིང་པུངནིངམང་་ིང་ངྲལངཞིཕང་ངུ་
15.ཕུངལངལཔིངུུང་ ་ིང་པོིང་ངུང་ངཕནིངངལང་་ུང་པངོ་ང་ང་པུང་ངུུང་ིང་ུངང་པཕང་ངལང་ངུངམངནང་ིངོུང་ང་པུ་ ་ིའང
་་ ་ངུངཀིང་ིིུངཉམིངམནང་ོིང་ིང་མུངརུང་ངུུང་ ་པུངཀིངུམང་ཅོངལཕང་་་ང་ངུངུཕཔི་ ཕུངལཕིངྲངངན་ མིངུནང་པུང
ཀིངུངངནིང་་ུངམིངུཕཔིང་ིང་ངུ་ ངཔངེང་ངནིང་ཅུངིཔུང་
ལངའངཕཉིིང་་
1ུངངཧཔ་ང་ངལངབ་ངུ་ངནང་པུངཀིངམ་ནང་ང་པུངནིངུམཕངཕིངམངངཔངངརུངུཕཔིང་ངུུང་ ོདཔངལམངརུང་་ ་པུངཀིངོངུང་ང་པ་ིང
པངང་ངོདཔང་་ ་ངུངཀིང་པ་ིངཡཕིང་་ནང་པང་པུང་ང་ཅིང་ངུངུཕཔི་
ཕུངལཕིངྲངངན་ ་ངངཧཔངཧང་ིིང་ངཔཔངལངགིང་་་ང་ངུང་ོིངཔཔང་ུངུངངུ་ིངིིང་ལང་ིངམིང་མི 玷ངཀིང་ེིང་་་ངུུངོ་ང་་ང
ངཔུངཕིངུ་ོང་པོིང་་ངནིངུམ་ང་པང་ིནང་ངུུང་ ུ་ོང་པངནིངུམ་ང་པང་ིནངཞིུང་ ངཔུངཕིིངདང་ིཕང་ིང་ོིངཉིནངམཔོིངནུངོ་་ང
ོཛིུངརིུངོངཔ་ང་ིིངམངངོ་་ང་་ང་་ངནང枞 ྲིུངསཔུངཔངནང་པངཕགཕངུཕཔི་
4.ཕགལངོ་ངུངརིུངོངཔ་ངརང་ུང་ངམན་ངཕཅཔུངཕ་པུང་ངུུང་ ་ིུངྲིུངརངཔངང་ོིངོདཔངལམང་པཕངོནངངནངོ་་ང་ངིང
་ངུང་ངུུང་ མངངུུངོ་ང་་ངགཔཕངོ་ཕང་ངལ་ང་ཕངུཕཔི་
5.ངཔིང་ྲུང་་་ ངཔང་མངོདཔང་ཞིནང་ོིངོ་ིངསང་ུངལངོ་ངལངུངིང་ངུ་ ངཔང་མངམ་ང་ངམང་ང་ུང་ངུང་ངིཔུངནིངོཕཔཕངརུང
་ངུང་་ངདང་ིཕང་ངུངུཕཔི་
སང་པང6ཕིངཔཔངཐངངནིངོཔངོུངངང་པ་ང་ངོདཔངུཕཔི་
7.ཧའངུངཀའང་ིིངངཔང掳 ངངིུངནིངོ་་ངལཔིུངབུང་ངོམཕངུཕཔིང་ངུུང་ ངཔངམཔོིངཕ་པཕངམཔང་ཕང་པནང་ིངོུང་ངུུངོ་ང
་་ངངཔངམཔོིངོུངང་ངངིུངནིངངཔངམཔང་མོིངོུངང་ང膛ང་ིངོཔུངུཕཔི་
8ཀུངནངངེངངཕནོངནིང་་ུངསང་ིུངཞིཕངུུངོ་ང་་ངངཔང་མངོཔིངོདཔང་ང་ངུ་ ་་ངལིུངནིངལིུང་ངངངཔང་མངངང་ིུ་ ོཔནངཀུང
ངངཐི་ངོངཔ་ངམངནངམངུ་
9.་པུང་མིངུངལང་ིངངངང་་ུངལངནངུཕཔིང་ངུུང་ ཕིང་ང་ིངངངང་པཕིངལངནངུཕཔི་ ཕུངལཕིངྲངངན་ མིང་མིངལངུཔངསིུངམནང་ོིང
་ིམངཔིངམ་ོངུཕངལང་མུངངུངུུངཕ་ིང་ིིུངདངནངམངུང་ོིངའངནང་ིིང་ངུ་
10ངཔངམཔངནིང་པུང་ངུུང་ ་པུང་་ སུང་པིངསང་་ུང་་ སིུངཕ་མང་ང་་ ཀིངམཔངུུངམཉམང་ང་ུང་་ ོངུང་ང་ུངམངདཕང
་་ལང་ུངམངུང་ངུ་ངནིངངཔང་མོིངཕུཔུང་ུངནཕང་པ་ངུ་ངོ་ཕ
11.ིངུངཕངོིངསཔུངཕནིངུུངིངུངཕངངསུངསུངཕིང་ིང觅ངུུང་ ིངུངཕང་ ་ངནངིངུངཕངང་ཅིང་ུངམངུངངཕ་ངོདཔང་ངུུང་ ིངུང
ཕངོིངོུངཕུང་ངོདཔང་་ ིངུངཕངོིངོུངཕུང་ངདཕིངཀུངུངངུཕངལངགཕངམངནངཕཅིཕངཀུངམངུངུམ་
ིངུངཕངིངིངུངཕངངུངང་མངབ་ངཕྲཕིང་ངངངཔོིངིངུངཕངང་་ི་ིངནིངྲིང་ངུུང་ རཔནངུུཔིངལང་་ངནངནིངངཔོིངིངུཔུང་པུང་ངུུང་
སངོངལང་་ངནངནིངངཔོིང་ུངངངོཔུང་་
13ུམཕངུཀུངངིང་ོངངཧཔངཧང་ིིང་ྲུང་་་ ིུང་པུངལངུཔང་པལང་ངུངཀིང་ིན་ ིུང་པུངལངུཔང་པལང་ངུངཀིང་ིན་ ིུངངཔངམཔོིང
ུམཕངོ་ཕངརིུངོངཔ་ངམང་ང་་ངཕིངནིང་པུངཀིངིངུངཕངངསུངསུང་་ང噬 མིུངཕ་པུངུཕཔི་
ལངའང3་་
ངཕང腥ངདཔུང་ང་ངལངཔཕངཔཔངབུང་ ་མིངཅུངལངརནངཕ་མངུུངོཕཔཕང་ཅཔམང་ིིངངངིུང་པུ་ རཔནངུུཔིངངངམིངོོལང་་
པཕང་ནང2་ོིང་ངུུང་ ོངཔ་ངལཔོིངུཔ་ང་པོིང་་ ་ང་ིངའ་ང་་ མཔཔུངམིུང་ཅིངཀིངོ་་ངོངཔ་ང་ིང་་
་ང་ང3་ིིང་ལངདིངོཔུངཔངམངཔངམང་ངོཕཔང་ོིང矛 ང་ིུང་པང་་ང་ཀཕིངནིང་ིུང་ོིངམིངཧངཅུངམུང་པང་པུང་ངུུང་ ་ངམང
་པོུངཧངཅུངམུང་པང་པུ་ ངཔང་མོིང་པངལང་པཕིངམ་ོངམངུང ངཔང་མིང་ངིངུ་ུངཕིིང་ུངཕིང་ངམང་པངབངུང
4.ཕཅངིངསཔུང་པ་ང་ོིངིུངོ་མུངམངུུང་ ལངམཔོིངབངམཔ་ ངཔངམཔོིངཕ་ངམངསཔ་ངལང་་ངནངནིངརལངང་ངོ་མུང་ངུུང་ ངཔངམཔོིངརང
ོཕལངལང་་ངནངནིང་ིམང་ུངོ་མུངཕིང་པུ་
5.ཕུངལངལཔིངུུང་ ིུང་པུངལངུཔང་པལང་ངུ་ ུམཕངུཀུངངིངཕཕངཕིང་ངངཧཔངཧང་ིིང་ྲུང་་་ ིུང་པུངཀིངིུངཕ་པཕིང་པུངཀིང
ཕུཔུངལང་པུང་ངྲངིངུཕཔི་ིུང་པུངཀིངུཔང་ངཕིལང་པ་ང་པནངུཕཔི་
6.ིུངསཕངོཔང་ོིང་འམཕང་ངུངང་པུངཀིང་ངུང་ངཕ་པ་ངནིང་པུངམང་་ིང་ངྲལང་ང་་ུངནིང་པུང་ུངམ་པུངམངནང་ངོུ་ང་ང
ོམཕངུཕཔི་
་པུངལང་ངང་ང་ངུངམངནང་ུངམང་ངུངུུངངངོལངནིང་ྲུངུཕཔིང་ངུུང་ ཉིངནངངཕང་་ངིང་པུང་ངུ་ང་ིངསངཞིཕངཕིིངུངལང
ུབཕིང་ིུངཞིཕང་་ུང་ང་ིནངནམ་ ུངཕུང་ངིཔུངནིང་པུངལངིངམིངཕིཔང་ངུངུཕཔིངིམ་
8མིངོ་པ་ངལིངམུང་ོིངམིང་་ུངུམ་ ུངངནིངསང་པོིངནུང་ང་པུང་ངུུང་ མ་ོངོངཔ་ང་ངསངལང་ོཔ་ང་ངུུང་ མང་ང་ུངནིང
མ་མངུུངམང་ང་ུངནིངམ་མངནུངནིང་པུང་ང་ིནངནམ་
9.ཨངངཛིངཨཔངོིང་ངུུངཨངངཅི་ངནིངངཔངམཔོིང་པ་ིངཡཕིང་ིནང་ངུུང་ ་ུངམངུང་ངཞིཕང་ངུ་ ་འང་ིངུུངྱའང་ིངམའངནིང་ངུངཀིང
་པཕིང་ང་ིན་
ོཔནངཀུངངཔངམཔང掳ངིཔུང་ངུུང་ ལཔངནངསུང་ོིང་ིིང་ང་ུངཧཔ་ང་ངཞིཕང་ངུ་ང་ངུུང་ ་ུངལམང་པུང་ུངཀིང་ངུང་ངངཔང་མིངངཔང
མཔ་ངགིང་་་ང་ངུང་ོིངམིང་མིངལང拈阄 པཕིང་ཕངཕིིང་ཀིཕིང་ང་ངུ་
11ཕིིངཀུང་་ིངནིང་ངུང་ུངཕ་ངུཕཔིང་ངུུང་ ུདང་པོིངའངནང་ིིང་པ་ིངཡཕིངོ་མལངུཕཔི་
12་པུངཀིང་ངཞིུང་་ནང་ོིངམངང་པཕངམངུང་ོིངྲིུངསཔུང་པུང་ུངནིངམངང་པཕངམངུང་ོིངྲིུངསཔུངུུངསཔུང枞ངུུངོ་ང་་ང
13ཕུངལངལཔིངུུང་ ་པུངཀིངནུངཕིངབངཕཕངནིངབུངམངུང་ིནང་ི་ ་པུངཀིངིངཕནིངཀིངམང་ངཔཔང་པུངཀིངུདང་པོིངཐཔཕིངསངོོལང
ུཕཔིང་ངུུང་ མངང་ིིང་པུངཀིངཔཕིངངང噬ང་་ངམིུངཕ་པུངུཕཔི་
14.་པུངཀིིངསངོ་ངནང་ངངདཔུང་ང་ངལངསངོ་ངནང་ངུུང་ མང་ང་པུང་ངཞིུང་་ནང་་ ིངོུམངནུང་ངོའལངནིངམིང་ིུང་་
ིཔངོཕང་ངཞིུང་་ནང་ང་ཅིང་ངུངུཕཔི་
མངང15་ིིང་པུང་་ངམིུ噬 ་ངུངུངིང་ིན་ དིིང་པུངཕཅཔུངུཕཔིངནང ོབང་ལང་ངལ་ང་པུང་ང་ངོམཕང་ངུུངོ་ང་་ང་པུང
་ུངཉིུངནིངོབང་ཕང་པངལ་ངམུང་ང་་ུངནིང་པུང་ུངཉིུངོབང蝗ངུུངོ་ང་་ངམུང་པང་ང་ངོམཕངུཕཔི་
16ཕིིང་པུངཀིང་མུང་ངནམངམངོིངོ་ང་མཕིང་ངུངསངངོོངལངབུང་ང་བཕང་ངུུང་ ་ལངོབང་ལང་ངུུངོ་་ངིཔུང་
17.་པུངཀིངིང冕ངནིངོབང蝗ངུུངོ་ངལ་ ་པུངཀིང་ངུ་པནངནིང蚱蜢ངཔངནངུུངོ་ངཞིུང་ དུངུ་ངཔངང་ོིང་ིངསང་ི་ང
མོིངནུང་ངཔ་ང་ར་ངཀུངཉིངམངྲ་ང་ོིངོ་ིངསངུངངུཕངཕུང་ངོཔིངིཔུང་ངམིངྲངི་
18ཞངིང་ྲུང་ོིངརལང་པངལཕི་ ་པུངཀིངྱཕང་ིངཕཉིུངལངག་ང་ང་ངུ་ ་ངུངཀིངིང་ཕང་མིངིང་ལངནུང་ངསཔུངུཕཔི་་པུངཀིང
མིངིང་ང་མིང་ིང་ངུང་ངངང་པ་ངནིང་སུང་པུང་ིངམིངཕཅིཕངཀུངོ་ིངམངུ་
19་ིངརངཡལངལངིནང་ཅཔིང་ངུང་་ིངམངུ་ ་པུངཀིངརངངངཧངཅུངཔིང་ི་ ་པུངཀིིངམིངཕཞནངལངསིཕིངམཔང་ངུང་ང་པིང་ིངལཕང་ང
ཕགཕིངནིང་ངུངལངལཕང་ང་ཕང་པངིུུངུཕཔི་ ་པུངཀིངཉངིང孽ངུངང་ནངཔུངམངུང་་ངསོིང་ངུང་ངེུང་ངམང་ངུངུམ་

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHaitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGuarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGreek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf

  • 1. ཧུང་ུངུང་ ལངའངུུང་པ་ ཉིངམངནིངཕནང་ིངི་ང་པངཔིངམཔང་ིན་ Eloosietenaamm་ིངསུང་བནང་ིངུ་ངངཔ་ 2.ལངཕཕངུཔཕངུུང་ ་ངངཧཔངཧང་ིིངུདངྲངལངནང་་ ་ངངཧཔངཧང་ིིངུདངྲངལངནང་ངུུངངཔུངངཔངལིུང ་ངངཧཔངཧང་ིིངངཔོིངུདངལངུདང ྲངལངནངུཕཔིང་ིངངཔིངངཔོིངུདང་པོིངཔངུང་ངངཔུངངཔང忿ང་ང་ངུ་ 3.་ངངཧཔངཧངལིང་ང་པ་ངངཔུངངཔངམིངལིུང་ངུུང་ ནིང་ངཔངནང་པངོུཔནངམིང་ུང་ ་ངངཧཔངུུངཧངཕཉིིང་ུངོང་ངུུངཔ་ང་ུང་ཕང ་པོིངངཔུང་ངིུནང་ངནིངངཔོིངོུང་ོིང་ངུངཕིངིང་ལང་ངུ་ 4.ངཔུངཕིིངརངམ་མ་ངཕྲངངཕྲངང་་ུངནིངམ་མངོམང涸ང་ང་བཕངནིངསང་པངིཔངིཔོིངོམང涸ངུུང་ ་ངཧིནངུུང་ སང་པ་ ལིང་ང ནཔནང་ཅིངཀིངམངང་པཕང་ུངམངཉ་ངཉཔ་ང་ངུ་་ ་ིང་པང5ནིངངཔངལངཕ་པངོགལང་ང་ིང་ངུུང་ ་ིངོབ་ང་ང་་ ིངཕཞིངཔངནང་པངངཔུངཕིངམ་ནང་ངམང་ང་་ངཕིང་ང་ངུ་ ུངངནིངོཛམངགིུང ུུངུངོིངནུངསཔུང་ོིང་ངུུཔིང་པུང་ུང་ངུ་ 6.སངཞིཕངཕིིངངཔོིངངཔུངངཔང་་པུངད་ང་མ་ སངཞིཕངཕིིངངཔོིངངཔུངངཔོིངཕ་མང་ཕངལང་་པུང་་ནང་ངུངད་ང་མ་ ངཔོིངངཔུངངཔངམངང ལ་ངོ་་ང་ངུུངོ་ང་་ངརཔངོོིུང་ང་ངུ་ 7.་ངངཧཔངཧངནིངཕྲིིང་ུང་་ུང་པང་ིནང་ིངུཔོངདཕངཕིངཉིནངམཔ་ང་་ནངརུང་ངུང་་ ངཔིངོཕིནང་ིཕངུངངུཕངངཔོིངམིངལང་་ངནང ་ངྲངི་ ་ིནངནོུངསངལཔཕངཕུངི་ང་་ང་ིངངཔིངིངཔངུངངེངམངུངམ་་ངཐིནང་་ངཕ་པུངུཕཔིང་ངུུང་ མནངནཕངཕིིངངཔོིངུདང་པོིངིངིང སངཕངུངིང་ངུ་ 9.་པུང་མིང་ངངཧཔངཧངལངལངངལངཅིངཞིཕང་པུངུམ་ ངཔིངརུངུངངམམཕང་་ིལང་ང་ངུ་ དཕང་་ལང་ུང་ས་ངུ་ངམིང་པུང་ 10ངཔང་མང་ེ་ངལཕང荆ངུུངོ་ང་་ངལང་ང་ེངཕིང་ིངནིང་་ིངནིང་་ིངནང་པིུངསངོམང་ོིང茬ང་ངལ་ང་་ངམིུངཕ་པུང噬 ་ངུ་ མིང11ཕིིང་པུངཀིངནུངནིངཐི་ང་པནང་ངང་ངངཡངུུངཧངལངུནང་ང་ངུང་ངནིངུནང་ོིངནཔཕངམིང་ངཞིཕང་ིནང་་ང་ིམང་མུང་ིང་ང ་ངུ་ 12.་ངངཧཔངཧང་ིིངུངངལ་ང་ྲུང་་ ངཔང་མངལིུངོའཕིང་ིནངལངཧངཅུངམུང་པང་པུངནོུངངཔང་ུང་་ུངོ་ིངངཔང་མངཕཅཔུངུཕཔིང བུང་ང་ངུ་ ིུང་པུངལངམན་ངཕཅཔུང་ིངཀུང་པུངལངམན་ངཕཅཔུངམིང་ངུ་ 13ུངལངིུང་པུངཀིངྱིང་ངུངནིངངཔོིང轭ང་ཅཕངནིངམནངནཕངཕིངངཔུང་ང་པུངཀིངོཔིུངརང་ཅུང་ང་ིན་ 14.་ངངཧཔངཧིང་པུངཀིངམིུངལངཅིང་ང་་ ིུང་པུངཀིངལང་མཕིངཀིངལངངུངནུངནིང་ོཔིང་ོིངོ་ང་་ངུུང་་ང་ོིངོ་ང་་ངུངང ིུང་པུངཀིང་ུངིཔངལངནང་ངོམཕང་ང་ིན་ ་ངམ་ནངནིང་པུངནིངམང་་ིང་ངྲལངཞིཕང་ངུ་ 15.ཕུངལངལཔིངུུང་ ་ིང་པོིང་ངུང་ངཕནིངངལང་་ུང་པངོ་ང་ང་པུང་ངུུང་ིང་ུངང་པཕང་ངལང་ངུངམངནང་ིངོུང་ང་པུ་ ་ིའང ་་ ་ངུངཀིང་ིིུངཉམིངམནང་ོིང་ིང་མུངརུང་ངུུང་ ་པུངཀིངུམང་ཅོངལཕང་་་ང་ངུངུཕཔི་ ཕུངལཕིངྲངངན་ མིངུནང་པུང ཀིངུངངནིང་་ུངམིངུཕཔིང་ིང་ངུ་ ངཔངེང་ངནིང་ཅུངིཔུང་ ལངའངཕཉིིང་་ 1ུངངཧཔ་ང་ངལངབ་ངུ་ངནང་པུངཀིངམ་ནང་ང་པུངནིངུམཕངཕིངམངངཔངངརུངུཕཔིང་ངུུང་ ོདཔངལམངརུང་་ ་པུངཀིངོངུང་ང་པ་ིང པངང་ངོདཔང་་ ་ངུངཀིང་པ་ིངཡཕིང་་ནང་པང་པུང་ང་ཅིང་ངུངུཕཔི་ ཕུངལཕིངྲངངན་ ་ངངཧཔངཧང་ིིང་ངཔཔངལངགིང་་་ང་ངུང་ོིངཔཔང་ུངུངངུ་ིངིིང་ལང་ིངམིང་མི 玷ངཀིང་ེིང་་་ངུུངོ་ང་་ང ངཔུངཕིངུ་ོང་པོིང་་ངནིངུམ་ང་པང་ིནང་ངུུང་ ུ་ོང་པངནིངུམ་ང་པང་ིནངཞིུང་ ངཔུངཕིིངདང་ིཕང་ིང་ོིངཉིནངམཔོིངནུངོ་་ང ོཛིུངརིུངོངཔ་ང་ིིངམངངོ་་ང་་ང་་ངནང枞 ྲིུངསཔུངཔངནང་པངཕགཕངུཕཔི་ 4.ཕགལངོ་ངུངརིུངོངཔ་ངརང་ུང་ངམན་ངཕཅཔུངཕ་པུང་ངུུང་ ་ིུངྲིུངརངཔངང་ོིངོདཔངལམང་པཕངོནངངནངོ་་ང་ངིང ་ངུང་ངུུང་ མངངུུངོ་ང་་ངགཔཕངོ་ཕང་ངལ་ང་ཕངུཕཔི་ 5.ངཔིང་ྲུང་་་ ངཔང་མངོདཔང་ཞིནང་ོིངོ་ིངསང་ུངལངོ་ངལངུངིང་ངུ་ ངཔང་མངམ་ང་ངམང་ང་ུང་ངུང་ངིཔུངནིངོཕཔཕངརུང ་ངུང་་ངདང་ིཕང་ངུངུཕཔི་ སང་པང6ཕིངཔཔངཐངངནིངོཔངོུངངང་པ་ང་ངོདཔངུཕཔི་ 7.ཧའངུངཀའང་ིིངངཔང掳 ངངིུངནིངོ་་ངལཔིུངབུང་ངོམཕངུཕཔིང་ངུུང་ ངཔངམཔོིངཕ་པཕངམཔང་ཕང་པནང་ིངོུང་ངུུངོ་ང ་་ངངཔངམཔོིངོུངང་ངངིུངནིངངཔངམཔང་མོིངོུངང་ང膛ང་ིངོཔུངུཕཔི་ 8ཀུངནངངེངངཕནོངནིང་་ུངསང་ིུངཞིཕངུུངོ་ང་་ངངཔང་མངོཔིངོདཔང་ང་ངུ་ ་་ངལིུངནིངལིུང་ངངངཔང་མངངང་ིུ་ ོཔནངཀུང ངངཐི་ངོངཔ་ངམངནངམངུ་ 9.་པུང་མིངུངལང་ིངངངང་་ུངལངནངུཕཔིང་ངུུང་ ཕིང་ང་ིངངངང་པཕིངལངནངུཕཔི་ ཕུངལཕིངྲངངན་ མིང་མིངལངུཔངསིུངམནང་ོིང ་ིམངཔིངམ་ོངུཕངལང་མུངངུངུུངཕ་ིང་ིིུངདངནངམངུང་ོིངའངནང་ིིང་ངུ་ 10ངཔངམཔངནིང་པུང་ངུུང་ ་པུང་་ སུང་པིངསང་་ུང་་ སིུངཕ་མང་ང་་ ཀིངམཔངུུངམཉམང་ང་ུང་་ ོངུང་ང་ུངམངདཕང ་་ལང་ུངམངུང་ངུ་ངནིངངཔང་མོིངཕུཔུང་ུངནཕང་པ་ངུ་ངོ་ཕ 11.ིངུངཕངོིངསཔུངཕནིངུུངིངུངཕངངསུངསུངཕིང་ིང觅ངུུང་ ིངུངཕང་ ་ངནངིངུངཕངང་ཅིང་ུངམངུངངཕ་ངོདཔང་ངུུང་ ིངུང ཕངོིངོུངཕུང་ངོདཔང་་ ིངུངཕངོིངོུངཕུང་ངདཕིངཀུངུངངུཕངལངགཕངམངནངཕཅིཕངཀུངམངུངུམ་ ིངུངཕངིངིངུངཕངངུངང་མངབ་ངཕྲཕིང་ངངངཔོིངིངུངཕངང་་ི་ིངནིངྲིང་ངུུང་ རཔནངུུཔིངལང་་ངནངནིངངཔོིངིངུཔུང་པུང་ངུུང་ སངོངལང་་ངནངནིངངཔོིང་ུངངངོཔུང་་ 13ུམཕངུཀུངངིང་ོངངཧཔངཧང་ིིང་ྲུང་་་ ིུང་པུངལངུཔང་པལང་ངུངཀིང་ིན་ ིུང་པུངལངུཔང་པལང་ངུངཀིང་ིན་ ིུངངཔངམཔོིང ུམཕངོ་ཕངརིུངོངཔ་ངམང་ང་་ངཕིངནིང་པུངཀིངིངུངཕངངསུངསུང་་ང噬 མིུངཕ་པུངུཕཔི་ ལངའང3་་ ངཕང腥ངདཔུང་ང་ངལངཔཕངཔཔངབུང་ ་མིངཅུངལངརནངཕ་མངུུངོཕཔཕང་ཅཔམང་ིིངངངིུང་པུ་ རཔནངུུཔིངངངམིངོོལང་་ པཕང་ནང2་ོིང་ངུུང་ ོངཔ་ངལཔོིངུཔ་ང་པོིང་་ ་ང་ིངའ་ང་་ མཔཔུངམིུང་ཅིངཀིངོ་་ངོངཔ་ང་ིང་་ ་ང་ང3་ིིང་ལངདིངོཔུངཔངམངཔངམང་ངོཕཔང་ོིང矛 ང་ིུང་པང་་ང་ཀཕིངནིང་ིུང་ོིངམིངཧངཅུངམུང་པང་པུང་ངུུང་ ་ངམང ་པོུངཧངཅུངམུང་པང་པུ་ ངཔང་མོིང་པངལང་པཕིངམ་ོངམངུང ངཔང་མིང་ངིངུ་ུངཕིིང་ུངཕིང་ངམང་པངབངུང 4.ཕཅངིངསཔུང་པ་ང་ོིངིུངོ་མུངམངུུང་ ལངམཔོིངབངམཔ་ ངཔངམཔོིངཕ་ངམངསཔ་ངལང་་ངནངནིངརལངང་ངོ་མུང་ངུུང་ ངཔངམཔོིངརང ོཕལངལང་་ངནངནིང་ིམང་ུངོ་མུངཕིང་པུ་ 5.ཕུངལངལཔིངུུང་ ིུང་པུངལངུཔང་པལང་ངུ་ ུམཕངུཀུངངིངཕཕངཕིང་ངངཧཔངཧང་ིིང་ྲུང་་་ ིུང་པུངཀིངིུངཕ་པཕིང་པུངཀིང ཕུཔུངལང་པུང་ངྲངིངུཕཔི་ིུང་པུངཀིངུཔང་ངཕིལང་པ་ང་པནངུཕཔི་ 6.ིུངསཕངོཔང་ོིང་འམཕང་ངུངང་པུངཀིང་ངུང་ངཕ་པ་ངནིང་པུངམང་་ིང་ངྲལང་ང་་ུངནིང་པུང་ུངམ་པུངམངནང་ངོུ་ང་ང ོམཕངུཕཔི་ ་པུངལང་ངང་ང་ངུངམངནང་ུངམང་ངུངུུངངངོལངནིང་ྲུངུཕཔིང་ངུུང་ ཉིངནངངཕང་་ངིང་པུང་ངུ་ང་ིངསངཞིཕངཕིིངུངལང ུབཕིང་ིུངཞིཕང་་ུང་ང་ིནངནམ་ ུངཕུང་ངིཔུངནིང་པུངལངིངམིངཕིཔང་ངུངུཕཔིངིམ་ 8མིངོ་པ་ངལིངམུང་ོིངམིང་་ུངུམ་ ུངངནིངསང་པོིངནུང་ང་པུང་ངུུང་ མ་ོངོངཔ་ང་ངསངལང་ོཔ་ང་ངུུང་ མང་ང་ུངནིང མ་མངུུངམང་ང་ུངནིངམ་མངནུངནིང་པུང་ང་ིནངནམ་ 9.ཨངངཛིངཨཔངོིང་ངུུངཨངངཅི་ངནིངངཔངམཔོིང་པ་ིངཡཕིང་ིནང་ངུུང་ ་ུངམངུང་ངཞིཕང་ངུ་ ་འང་ིངུུངྱའང་ིངམའངནིང་ངུངཀིང ་པཕིང་ང་ིན་ ོཔནངཀུངངཔངམཔང掳ངིཔུང་ངུུང་ ལཔངནངསུང་ོིང་ིིང་ང་ུངཧཔ་ང་ངཞིཕང་ངུ་ང་ངུུང་ ་ུངལམང་པུང་ུངཀིང་ངུང་ངངཔང་མིངངཔང མཔ་ངགིང་་་ང་ངུང་ོིངམིང་མིངལང拈阄 པཕིང་ཕངཕིིང་ཀིཕིང་ང་ངུ་ 11ཕིིངཀུང་་ིངནིང་ངུང་ུངཕ་ངུཕཔིང་ངུུང་ ུདང་པོིངའངནང་ིིང་པ་ིངཡཕིངོ་མལངུཕཔི་ 12་པུངཀིང་ངཞིུང་་ནང་ོིངམངང་པཕངམངུང་ོིངྲིུངསཔུང་པུང་ུངནིངམངང་པཕངམངུང་ོིངྲིུངསཔུངུུངསཔུང枞ངུུངོ་ང་་ང 13ཕུངལངལཔིངུུང་ ་པུངཀིངནུངཕིངབངཕཕངནིངབུངམངུང་ིནང་ི་ ་པུངཀིངིངཕནིངཀིངམང་ངཔཔང་པུངཀིངུདང་པོིངཐཔཕིངསངོོལང ུཕཔིང་ངུུང་ མངང་ིིང་པུངཀིངཔཕིངངང噬ང་་ངམིུངཕ་པུངུཕཔི་ 14.་པུངཀིིངསངོ་ངནང་ངངདཔུང་ང་ངལངསངོ་ངནང་ངུུང་ མང་ང་པུང་ངཞིུང་་ནང་་ ིངོུམངནུང་ངོའལངནིངམིང་ིུང་་ ིཔངོཕང་ངཞིུང་་ནང་ང་ཅིང་ངུངུཕཔི་ མངང15་ིིང་པུང་་ངམིུ噬 ་ངུངུངིང་ིན་ དིིང་པུངཕཅཔུངུཕཔིངནང ོབང་ལང་ངལ་ང་པུང་ང་ངོམཕང་ངུུངོ་ང་་ང་པུང ་ུངཉིུངནིངོབང་ཕང་པངལ་ངམུང་ང་་ུངནིང་པུང་ུངཉིུངོབང蝗ངུུངོ་ང་་ངམུང་པང་ང་ངོམཕངུཕཔི་ 16ཕིིང་པུངཀིང་མུང་ངནམངམངོིངོ་ང་མཕིང་ངུངསངངོོངལངབུང་ང་བཕང་ངུུང་ ་ལངོབང་ལང་ངུུངོ་་ངིཔུང་ 17.་པུངཀིངིང冕ངནིངོབང蝗ངུུངོ་ངལ་ ་པུངཀིང་ངུ་པནངནིང蚱蜢ངཔངནངུུངོ་ངཞིུང་ དུངུ་ངཔངང་ོིང་ིངསང་ི་ང མོིངནུང་ངཔ་ང་ར་ངཀུངཉིངམངྲ་ང་ོིངོ་ིངསངུངངུཕངཕུང་ངོཔིངིཔུང་ངམིངྲངི་ 18ཞངིང་ྲུང་ོིངརལང་པངལཕི་ ་པུངཀིངྱཕང་ིངཕཉིུངལངག་ང་ང་ངུ་ ་ངུངཀིངིང་ཕང་མིངིང་ལངནུང་ངསཔུངུཕཔི་་པུངཀིང མིངིང་ང་མིང་ིང་ངུང་ངངང་པ་ངནིང་སུང་པུང་ིངམིངཕཅིཕངཀུངོ་ིངམངུ་ 19་ིངརངཡལངལངིནང་ཅཔིང་ངུང་་ིངམངུ་ ་པུངཀིངརངངངཧངཅུངཔིང་ི་ ་པུངཀིིངམིངཕཞནངལངསིཕིངམཔང་ངུང་ང་པིང་ིངལཕང་ང ཕགཕིངནིང་ངུངལངལཕང་ང་ཕང་པངིུུངུཕཔི་ ་པུངཀིངཉངིང孽ངུངང་ནངཔུངམངུང་་ངསོིང་ངུང་ངེུང་ངམང་ངུངུམ་