SlideShare a Scribd company logo
1 of 107
Wymiary zdrowia –
Edukacja zdrowotna
w szkole z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych
Grażyna Gregorczyk
Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Warszawa, 22 maja 2012 roku
„...komputery mogą być nośnikami znaczących
idei, zalążkami zmian kulturowych, potrafią
pomóc ludziom w tworzeniu nowych powiązań
z wiedzą, które przełamują tradycyjne podziały
oddzielające humanistykę od nauk ścisłych,
a wiedzę o człowieku od obu tych dyscyplin”
Profesor Seymour Papert
Komputer wraz z oprogramowaniem jest
narzędziem, zaś proces operowania informacją
za pomocą tego narzędzia jest przedmiotem
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Technologia dostarcza metod i środków, dzięki
którym jest możliwe odmienne i wzbogacone
nauczanie i uczenie się, a ponadto pojawiają się
bardzo istotne dla kształcenia treści i umiejętności,
których nie można realizować bez pomocy
komputerów.
Rola technologii informacyjnej w edukacji
Szkoła współczesna
Szkoła współczesna
Wizyta w zwykłej szkole pozwala przekonać się, że
coraz więcej uczniów używa:
 nowoczesnych telefonów komórkowych;
 komputerów przenośnych i kieszonkowych
(laptopów i palmptopów);
 coraz popularniejszych smartfonów lub
palmofonów.
Trudno dziś zobaczyć młodego człowieka bez pary
słuchawek, komórki, laptopa, iPhone'a.
Szczególnie istotnym pytaniem
metodycznym jest dziś nie – jak dotąd –
„jak uczyć?”, lecz „kogo uczymy?”
Pokolenie sieci, nazywane też cyfrowymi autochtonami
lub tubylcami, I Generacją (iGeneretion), M Generacją
(od mediów), Generacją Google żyje stale podłączone
do wielu mobilnych urządzeń.
Generacja Google
Młode pokolenie, przygotowane jest nie tylko
technicznie, ale również mentalnie do wszech-
stronnego używania technologii.
Generacja Google
Multitasking
Młodzi ludzie ucząc się, ze słuchawkami na uszach,
jednocześnie:
 czatują z przyjaciółmi, szukają informacji
w Wikipedii, „twistują”, oglądają teledyski na
YouTubie, piszą esemesy i słuchają muzyki.
Digitalni tubylcy zdolni są do multitaskingu, czyli
robienia kilku rzeczy jednocześnie.
Internet – drugie życie szkolne
 Internet jest obszarem ich własnego świata
pozostającym poza kontrolą dorosłych.
 W sieci istnieje niejako drugie szkolne życie – po
zajęciach w szkole uczniowie wymieniają się
uwagami, ściągami, plikami itp., mającymi ułatwić
im odrobienie lekcji, lub po prostu zgłaszają
problem na forum i otrzymują rozwiązanie
w krótkim czasie.
Koleżeńskie uczenie się
 Komunikują się w sieci za pomocą telefonów,
komunikatorów, poczty elektronicznej i gier
sieciowych.
 Kształtują w ten sposób umiejętności współpracy
w sieci i rozwijają nowe, nieznane dotąd zjawisko
tzw. koleżeńskiego uczenia się (ang. Peer
learning).
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek (Uniwersytet Warszawski)
W Warszawie tylko 6 proc. młodzieży uważa nauczycieli
za ważne źródło informacji, podczas gdy aż 77 proc.
deklaruje, że więcej dowiaduje się od swoich kolegów
lub z Internetu.
Deklaratywne źródło wiedzy
Czy potrzebny jest nauczyciel, skoro jest
wyszukiwarka Google?
Źródło GIMNAZJUM LICEUM III rok studiów V rok studiów
Nauczyciel 61% 47% 62% 44%
Internet 39% 53% 38% 56%
 Internet to aktywne eksperymentowanie,
uczenie się przez tworzenie, polegające
np. na: prowadzeniu blogów, filmowaniu za
pomocą telefonu komórkowego i umieszczaniu
tych różnej jakości filmów na YouTube, ich
obróbka, montaż, przesyłanie itp.
 Te pozornie bezproduktywne działania uczą
współpracy, podziału zadań w grupie oraz
kreują wyrafinowane normy umożliwiające
współdziałanie.
Aktywne eksperymentowanie
 Uczestniczą w budowaniu kultury konwergencji.
 Konwergencja - zbieżność i gotowość do podejmowania wspólnych
działań w zakresie tworzenia, przetwarzania
i rozpowszechniania internetowych treści na każdym poziomie jakości
i ważności.
 Do takich działań można zaliczyć zarówno:
◦ współtworzenie internetowej encyklopedii Wikipedia,
◦ wspólne pisanie referatów przez uczniów,
◦ wspieranie się przy pisaniu prac magisterskich.
 Cyfrowi tubylcy są aktywnymi prosumentami –
współtworzą, zmieniają i wymieniają się
multimedialnymi informacjami, często ignorując przy
tym obowiązujące prawa autorskie.
 Istotna cechą pokolenia sieci jest – plagiatowanie, czyli
de facto kradzież własności intelektualnej.
Kultura konwergencji
 Kolejnym sposobem wykorzystania Internetu jest
także specjalizacja.
 Nierzadko dzięki Internetowi młodzi ludzie mający
szczególne predyspozycje i uzdolnienia w wybranym
zakresie (np. grafika, programowanie, zabezpieczenia,
czy po prostu znajomość tajników gry komputerowej)
mogą pełnić rolę ekspertów na specjalistycznych
forach, czy innych formach sieciowych wspólnot.
 Wszelkie uzdolnienia, które nie mieszczą się
w programie szkolnym, nie są rozwijane, w sieci
znajdują znakomite warunki do rozwoju, dostarczając
tym samym satysfakcji ich posiadaczom.
Specjalizacja
 Pod wpływem długotrwałego kontaktu
z Internetem nastąpiły zmiany w budowie mózgu
u notorycznych internautów, powodując
powstawanie tzw. hipertekstowych umysłów, co
oznacza zmianę sposobu myślenia
z dotychczasowego linearnego na hipertekstowy
i wielowątkowy, można też czytać szybciej, choć
mniej uważnie.
Hipertekstowy umysł
 Lepszemu rozwojowi pewnych struktur
mózgowych towarzyszy regres innych.
Na skutek długiego kontaktu z monitorami
dzisiejsza młodzież dużo słabiej rozwinęła
kompetencję społeczną.
 Coraz więcej osób ma problemy z empatią, nie
potrafi poprawnie odczytywać i interpretować
uczuć innych ludzi.
Coś za coś
Wprawdzie doskonale posługują się interaktywnymi
mediami, ale:
 uczą się niesystematycznie, zazwyczaj wtedy,
kiedy muszą.
 nie czerpią radości z poznawania,
 mają kłopoty z rozumieniem pojęć,
wnioskowaniem, planowaniem i podejmowaniem
decyzji, są niezdolni do głębszej refleksji, nie
potrafią wyciągać ogólnych wniosków, czy
przyjąć szerszego punktu widzenia,
 słabo wypadają w testach sprawdzających
umiejętność twórczego myślenia i kreatywności.
Coś za coś
 Nauczyciele zauważają tę wszechobecność urządzeń
mobilnych oraz wagę, jaką do nich przywiązuje
młodzież, widzą wpływ nowych mediów na zmiany
postaw, nawyków i sposobu postrzegania młodzieży.
 Zdają sobie sprawę z tego, że nie są już jedynym
źródłem wiedzy w klasie, ponieważ uczeń za pomocą
urządzeń mobilnych w każdej chwili może sprawdzić
informacje, które przekazuje nauczyciel lub je
zmodyfikować i rozszerzyć.
 Nauczyciele bardziej jednak dostrzegają wynikające
stąd wady i zagrożenia niż zalety i obiecujący
potencjał dydaktyczny oraz kulturotwórczy i jak do tej
pory urządzenia mobilne z dostępem do Internetu
pojawiają się w szkole przede wszystkim w kontekście
zakazów ich używania.
Czy szkoła zauważa te zmiany?
 Neurobiolodzy twierdzą, że gdybyśmy chcieli
sztucznie stworzyć środowisko maksymalnie
blokujące ten nowy potencjał ludzkiego umysłu,
byłoby to coś na kształt dzisiejszych szkół.
 Dzieci zdobywają wiedzę, gromadzą informację, uczą
się pisania testów, jednak zadania
i ćwiczenia, jakie wykonują w ramach zajęć szkolnych
nie stymulują konstruktywnego uczenia się,
logicznego myślenia, wyciągania wniosków,
tworzenia projektów, czyli tej aktywności, która jest
najbardziej cenna.
Szkoła szkodzi na mózg
 Uczniowie zawsze mają wybór: mogą się uczyć lub
jedynie symulować naukę.
 Skutki można zaobserwować na każdej uczelni.
 Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego
pokazuje przepaść, jaka dzieli to, co znaleźć można
w programach nauczania, od tego, co uczniowie
naprawdę umieją.
„Wykładowcy szkół wyższych wiedzą doskonale,
że większość studentów nie ma żadnej,
najskromniejszej nawet, wiedzy na żaden temat,
a część nie umie czytać (duka bez zrozumienia) ani
pisać. (...)
Wykłada się zawsze wszystko od zera”.
A co na to uczniowie?
• Zaprojektowanie wielowymiarowych lekcji, które
będą uwzględniać nowe kompetencje cyfrowe,
styl życia i sposób pracy współczesnej
młodzieży, jest najważniejszą i najbardziej
potrzebną zmianą w edukacji od szkoły
podstawowej aż do egzaminów na koniec szkoły
średniej.
Zadanie przed edukacją
 Konektywizm – to nowa teoria nauczania,
lepiej przystosowana do możliwości jakie
stwarza „epoka cyfrowa”.
 Punktem wyjścia tej nowej teorii jest
stwierdzenie faktu, że technologia
informacyjno-komunikacyjna w sposób
istotny oddziaływuje na całe nasze życie,
na naszą pracę, na sposób
komunikowania się, a także na to, jak się
uczymy.
Konektywizm – teoria uczenia się
w epoce cyfrowej
 Zgodnie z nią realna staje się potrzeba
zasadniczej zmiany sposobu uczenia się uczniów
i nauczycieli oraz stawiania szkolnych wymagań
i co się z tym również wiąże zmiana systemu
sprawdzania efektów pracy oraz oceny osiągnięć
uczniów.
Konektywizm – potrzebna zmiana
 Często, aby rozwiązać jakiś problem, wystarczy
po prostu potrzebne informacje wyszukać,
zgromadzić, a potem przetworzyć, wykorzystać
i zastosować –
i to jest kluczowa, najważniejsza ludzka
kompetencja epoki cyfrowej.
 Skuteczne wyszukiwanie i przetwarzanie
informacji jest ważniejsze od ich gromadzenia,
konieczne jest przy tym także krytyczne
myślenie, by nie akceptować i przyjmować
wszystkiego, na co natrafimy.
Kluczowe kompetencje epoki
cyfrowej
 Myślenie jest niezbędnym składnikiem także
innych kompetencji ucznia i nauczyciela.
 Ono determinuje znajomość, rozumienie
i posługiwanie się informacją.
 Uczenie myślenia (logicznego, krytycznego,
alternatywnego, analitycznego,
innowacyjnego…) warto uczynić priorytetem
w każdej edukacji przedmiotowej.
 Warto budować szkołę myślenia.
Sieć i jej wykorzystanie
Można powiedzieć, że „wiedzieć jak”
(know-how), czy „wiedzieć co” (know-what)
zostaje zastąpione przez „wiedzieć gdzie”
(know-where), ponieważ to jest klucz
prowadzący do poszukiwanego zasobu
wiedzy.
Staje się on zasadą efektywnego uczenia się,
równie ważną jak zasoby wiedzy, którą już
posiadamy.
Wiedzieć gdzie
 wiedza może być gromadzona poza człowiekiem,
w różnych urządzeniach;
 wiedza, której potrzebuję teraz (dokładna
i aktualna) leży u podstaw czynności uczenia
się;
 uczenie się jest procesem łączenia się
z określonymi węzłami lub zasobami informacji;
 tworzenie i utrzymywanie połączeń jest
niezbędnym elementem procesu ustawicznego
uczenia się;
 zdolność do odnajdywania wiedzy jest
ważniejsza niż to, co aktualnie mamy w głowie;
Zasady konektywizmu:
 zdolność do spostrzegania połączeń
pomiędzy obszarami, ideami i koncepcjami
jest umiejętnością krytyczną;
 proces podejmowania decyzji sam w sobie
jest już procesem uczenia się.
Wybór, czego mam się uczyć i znaczenie
napływających informacji jest postrzegane
przez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości.
To, że decyzja była słuszna dziś, nie oznacza,
że tak samo będzie jutro.
Zasady konektywizmu:
Uczeń uczy się strategiami uczenia się proponowa-
nymi przez konektywizm:
 czyta, przegląda atrakcyjne dla siebie informacje, obrazy,
rejestruje dźwięki,
 wybiera i streszcza ważne treści,
 przenosi treści do swoich plików, tworzy węzły wiedzy
i nadaje im tytuły,
 gromadzi różne opinie, przetwarza informacje i łączy różne
problemy,
 stawia pytania i formułuje problemy,
 przetwarza, skraca, modyfikuje treści i redaguje nowe teksty,
 poprawia, sprawdza, koryguje je i samodzielnie ocenia,
 konsultuje swoje teksty z innymi, zbiera opinie i recenzje
efektów własnej pracy itd.
Uczeń uczy się dziś konektywnie
Problemy zdrowotne młodego
pokolenia
• Edukacja prozdrowotna nie jest tematem nowym.
Pomimo, że jest realizowana w szkole w różnych
formach od wielu lat, nie maleją poważne problemy
zdrowotne, dotyczące młodego pokolenia.
• Badania statystyczne prowadzone wśród dzieci
i młodzieży wskazują na znaczący wzrost zaburzeń
nerwicowych, które stały się niemal chorobą
społeczną. Zwiększa się liczba dzieci z depresją
i stanami depresyjnymi, przy czym maleje średnia
wieku dzieci, u których te zaburzenia pojawiają się.
• Mamy do czynienia z epidemią nadwagi, otyłości
pokarmowej i zespołu metabolicznego u dzieci
i nastolatków obu płci i w każdym przedziale
wiekowym.
• Z roku na rok obniża się wiek pierwszego kontaktu
z alkoholem. Rośnie liczba dzieci i młodzieży
uzależnionych od innych używek, w tym znacząco
od komputera i Internetu.
• Ostatnio modny temat to dopalacze. Badania
pokazały, że ponad 30% uczniów spożywa
w nadmiarze napoje energetyzujące, które są jakby
wstępem do używania dopalaczy.
Problemy zdrowotne młodego
pokolenia
• Lektura dostępnych materiałów, rozmowy ze
znajomymi nauczycielami i uczniami, pozwoliły
mi stwierdzić, że w przypadku edukacji
zdrowotnej w szkole niestety teoria pięknie mija
się z praktyką.
• Z jednej strony uczniowie doskonale znają
pojęcia związane z edukacją zdrowotną, zasady
zdrowego stylu życia, zagrożenia wynikające
z uzależnień. Piszą na ten temat wiersze,
uczestniczą z powodzeniem w konkursach,
organizują wystawy.
Edukacja zdrowotna w szkole
• Z drugiej strony, spotyka się jeszcze szkolne sklepiki
pełne śmieciowego jedzenia, kalorycznych
batoników, niezdrowych, a nawet szkodliwych
napojów.
• Pracownie komputerowe, a to jest temat mojego
szczególnego zainteresowania, nierzadko są
przykładem łamania przepisów bhp (za mała
powierzchnia do pracy, wystające kable, o które
łatwo można się potknąć, niewygodne krzesła,
odbłyski na ekranach monitorów, niczym
nieograniczony dostęp do treści niepożądanych itp.).
Edukacja zdrowotna w szkole
• W wielu placówkach niedostatecznie dba się
o bezpieczne warunki nauki i pobytu uczniów,
o czym wielokrotnie donosiły media, nie walczy
się skutecznie z hałasem, przemocą, agresją.
• A przecież troska o zdrowie ucznia, to jedno
z zasadniczych zadań szkoły dążącej do
pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich
wychowanków. Szkoła, przekazując uczniom
wiedzę o zdrowiu, kształtując ich umiejętności
i postawy sprzyjające zdrowiu, uczy
odpowiedzialności za fizyczną i psychiczną
kondycję dorosłych ludzi, jakimi staną się
w przyszłości.
Edukacja zdrowotna w szkole
Edukacja zdrowotna w szkole według
nowej podstawy programowej
• Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie nowej Podstawy
Programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r., od
1 września 2009 r. edukacja zdrowotna w szkole
nie jest już realizowana w postaci ścieżki
międzyprzedmiotowej, ale została wpisana w treści
wielu przedmiotów.
Edukacja zdrowotna w szkole według
nowej podstawy programowej
• Tematyka edukacji zdrowotnej obejmuje także
zagadnienia zdrowia psychospołecznego, ze
szczególnym uwzględnieniem osobistych
i społecznych umiejętności życiowych.
• W preambule do podstawy programowej dla szkół
podstawowych oraz gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zostały zawarte słowa:
„Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja
zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wielu
przedmiotów, której celem jest kształtowanie
u uczniów umiejętności dbania o zdrowie
własne i innych ludzi”.
Edukacja zdrowotna w szkole według
nowej podstawy programowej
• Wiodącą rolę w realizacji edukacji zdrowotnej
w szkole pełni przedmiot: wychowanie fizyczne.
W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
program wychowania fizycznego uzupełniono
modułem „edukacja zdrowotna”, który może być
realizowany w ramach godzin przeznaczonych na
zajęcia dodatkowe.
• Autorzy podstawy programowej zwracają uwagę, że
edukacja zdrowotna ma być dostosowana do potrzeb
uczniów, którzy powinni aktywnie uczestniczyć
w planowaniu, realizacji i ewaluacji tych zajęć.
Edukacja zdrowotna w szkole według
nowej podstawy programowej
• Nauczyciele wychowania fizycznego, dla których
prowadzenie edukacji zdrowotnej jest nowym
zadaniem, obawiają się, że będą mieli duże
trudności w przekazaniu uczniom tego, co ich
naprawdę zainteresuje, przekona i zachęci do
prozdrowotnego stylu życia.
• Wielodyscyplinarność edukacji zdrowotnej,
obejmującej aspekty fizyczne, emocjonalne,
intelektualne, społeczne i etyczne, powoduje
również, że nauczyciele innych przedmiotów także
mają obawy i zgłaszają trudności z jej realizacją.
Edukacja zdrowotna w szkole według
nowej podstawy programowej
• Wobec tych niepokojów, ważną rolę w realizacji
nowych zadań mogą odegrać nowoczesne
technologie, których podstawową funkcją jest
przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie
informacyjnym.
• Potwierdzają to także liczne przykłady programów
i projektów prozdrowotnych, z powodzeniem
realizowanych przez wiele szkół.
O czym jeszcze nauczyciel realizujący
edukację zdrowotną powinien wiedzieć?
• Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji
zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy
udział wszystkich grup społeczności szkolnej,
w tym przede wszystkim uczniów.
• Przekazywanie informacji nie może być głównym
celem edukacji zdrowotnej, gdyż, jak można się było
wyżej przekonać, wiedza nie przekłada się
bezpośrednio na działania ludzi na rzecz ich zdrowia.
• Uczeń nie tylko powinien zdobyć wiedzę na temat,
co jest zdrowe a co nie, ale ma być przygotowany
do konstruktywnego działania na rzecz zdrowia
własnego i innych, ma zmieniać nie tylko swój styl
życia, ale i starać się oddziaływać na warunki
w jakich żyje.
• Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole
powinna zatem wykorzystywać
konstruktywistyczny model uczenia się.
O czym jeszcze nauczyciel realizujący
edukację zdrowotna powinien wiedzieć?
• Krótko można przypomnieć, że model ten zakłada,
że to uczeń sprawuje kontrolę nad własnym
uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeń.
Uczeń nie jest postrzegany jako „puste naczynie”,
lecz uznaje się, że posiadana przez niego wiedza
i doświadczenia stanowią podstawę do
samodzielnego uczenia się, i powinny być
wykorzystane w procesie edukacyjnym tak samo,
jak wiedza nauczyciela.
O czym jeszcze nauczyciel realizujący
edukację zdrowotną powinien wiedzieć?
• Niezbędne jest więc traktowanie ucznia jako
aktywnego podmiotu, odpowiedzialnego za
uczenie się.
• W podejściu konstruktywistycznym, nauczyciel nie
musi wchodzić w rolę mistrza, nie ocenia ucznia,
występuje w roli partnera, dzięki czemu może
znacznie szybciej i z większym powodzeniem do
niego dotrzeć.
O czym jeszcze nauczyciel realizujący
edukację zdrowotna powinien wiedzieć?
Konstrukcjonizm
Konstrukcjonizm jest zarówno teorią uczenia się
i rozwoju, jak i strategią edukacyjną.
Jak każda odmiana konstruktywizmu, głosi że:
„Children don’t get ideas they make ideas” (Dzieci nie dostają
idei, one je tworzą), ale „uczące się dzieci tworzą nowe idee
szczególnie skutecznie wtedy, gdy są aktywnie zaangażowane
w konstruowanie różnego rodzaju artefaktów – może to być
robot, poemat, zamek z piasku, program komputerowy lub
cokolwiek innego, czym można się podzielić z innymi
i co może być przedmiotem wspólnej analizy i refleksji”.
Osiem wielkich idei
konstrukcjonistycznego
uczenia się
Idea pierwsza
• Uczenie się przez tworzenie
• Uczymy się lepiej, gdy uczenie się jest
elementem uprawiania czegoś co nas
prawdziwie interesuje.
• Uczymy się najskuteczniej, gdy możemy
użyć tego, czego się nauczyliśmy do
zrobienia czegoś, czego bardzo chcemy.
1
„Uczymy się skuteczniej przez działanie, ...ale jeszcze
lepiej, gdy krytycznie myślimy i rozmawiamy o tym co
robimy.
Aby uczenie się było skuteczne, to co robi uczeń,
musi mieć dla niego osobiste znaczenie, wiązać się
z realizacją jego osobistych potrzeb i pragnień.”
Idea pierwsza
Uczenie się przez tworzenie
1
Uczenie się przez tworzenie
Przykłady prac i zadań uczniów
Idea pierwsza
1
Dwaj koledzy
Pierwsza pomoc
Warzywa
Czerwcowe refleksje
Film z YouTube1
Film z YouTube2
Technologia jako tworzywo
• Dysponując technologią możesz tworzyć
znacznie więcej interesujących rzeczy,
i tworząc je możesz się znacznie więcej
nauczyć.
• Dotyczy to szczególnie technologii
cyfrowej: wszelkich komputerów wraz
z odpowiednim oprogramowaniem
i dostępem do sieci.
2 Idea druga
Technologia jako tworzywo
Kwestia właściwej oceny możliwości ucznia jest bardzo
ważna w praktyce, ponieważ nie można stawiać dzieciom
wymagań ponad ich możliwości (o tym na ogół
pamiętamy), ale z drugiej strony równie poważnym
zaniedbaniem jest niewykorzystanie możliwości, które
w nich drzemią.
Celem nauczania nie jest pokazanie uczniom, jakie są
możliwości komputera (technologii).
Naszym celem jest pokazanie, jakie są możliwości
człowieka, który umie posłużyć się tą technologią.
2 Idea druga
Technologia jako tworzywo
2 Idea druga
Przykłady prac i zadań uczniów
Tworzenie komiksów
Przykłady komiksów
Przykład prezentacji
Program do
tworzenia map myśli
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Technologia jako tworzywo
2 Idea druga
Przykłady prac i zadań uczniów
Krzyżówka Agnieszki
Opis Bożenki
Krzyżówka Bożenki
„W przeważającej większości skłonni jesteśmy myśleć,
że dzieci nie radzą sobie w szkole i nie lubią szkoły,
ponieważ „to dla nich za trudne”. Nie ma nic dalszego
od prawdy. Większość dzieci nie cierpi szkoły, ponieważ
jest ona nudna. To jest dokładne przeciwieństwo do
„trudna”. Dzieci, podobnie jak inni ludzie, nie cierpią
nudy i łatwizny, chcą wyzwań i interesujących zajęć, to
znaczy związanych z pokonywaniem trudności.”
Ostra zabawa
3 Idea trzecia
Ostra zabawa
3 Idea trzecia
Przykłady prac i zadań uczniów
Julia Stencel
Marta Sempławska
Kamil Zdzierak
Marta Rybarska
• Wielu uczniów wynosi ze szkoły przekonanie,
że jedyny sposób uczenia się polega na tym, że
ktoś cię musi nauczać. To jest przyczyna
niepowodzeń w szkole i w życiu.
Nikt nie jest w stanie nauczyć cię tego
wszystkiego, co musisz umieć.
• Musisz sam wziąć odpowiedzialność za swoje
uczenie się.
Uczenie się, jak się uczyć
4 Idea czwarta
WEBQUEST
WebQuest jest metodą nauczania, zorientowaną
na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia,
w której głównym źródłem informacji, z którym
uczeń pracuje jest sieć Internet.
Metodę tę można określić, jako szczególny rodzaj
znanej metody projektu, której zalety polegają
m. in. na silniejszym zaangażowaniu ucznia,
zbliżeniu zadań szkolnych do autentycznych
zadań podejmowanych w życiu oraz umożliwieniu
nauczycielowi kształcenia umiejętności
samodzielnego myślenia u jego uczniów.
Twórcy
Model takiego zdobywania wiedzy został
opracowany w 1995 roku przez Bernie
Dodge’a i Toma Marcha, dwóch
nauczycieli z San Diego State University
w USA i od tego czasu stosuje go wiele
szkół nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
• Celem podstawowym projektu jest przedstawienie
nowego sposobu pracy wykorzystującego
elementy uczenia się zespołowego opartego na
idei konstruktywizmu, czyli budowania własnej
wiedzy w oparciu o Internet.
• Nazwa WebQuest pochodzi od złożenia
angielskich słów web, czyli pajęczyna (sieć)
i questionnaire, czyli kwestionariusz (ankieta).
Przykłady WebQuestów
http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
Podróż w głąb ludzkiego ciała
Podróż do wnętrza człowieka -
Krew
Nastolatki-odżywianie
Pierwsza pomoc
Przemiana materii
Cele kursu
Kurs jest kierowany do nauczycieli wszystkich
przedmiotów, którzy prawa człowieka o równości
mężczyzn kobiet traktują poważnie i chcieliby tematykę
równościową realizować podczas swoich lekcji oraz
w swoim środowisku. Treść kursu dotyczy głównie
zachowań równościowych w związku z dostępem
i użytkowaniem Internetu.
doskonalenie umiejętności komunikacji drogą
elektroniczną z zastosowaniem zasad netykiety,
nauka zdobywania nowej wiedzy na kursach
organizowanych z wykorzystaniem Internetu,
nauka systematyczności, samodzielności,
odpowiedzialności.
• Daj sobie czas – Nie od razu Kraków
zbudowano
• Wielu uczniów wynosi ze szkoły przyzwyczajenie,
że ktoś mówi im co pięć minut albo co godzinę,
zrób to, zrób tamto, a teraz to.
• Jeśli ktoś nie dyktuje im co mają robić, zaczynają
się nudzić.
• W życiu jest zupełnie inaczej, by stworzyć coś
naprawdę ważnego, musisz się nauczyć sam
gospodarować własnym czasem. To jest
najtrudniejsza lekcja dla wielu uczniów.
5 Idea piąta
• Daj sobie czas – Nie od razu
Kraków zbudowano
Doświadczenie szkolne nie uczy, że sukces
w rozwiązywaniu zadań wymaga czasu, czasem
bardzo wielu prób i drążenia problemu z różnych
stron, że nie można rezygnować z poszukiwania
rozwiązań po pierwszych niepowodzeniach.
5 Idea piąta
Oseski
• Nie ma sukcesu bez niepowodzeń
• Szósta idea najważniejsza ze wszystkich: nie ma
sukcesu bez niepowodzeń.
• Nic naprawdę ważnego nie działa od razu
dobrze. Jedyną drogą do sukcesu jest staranne
analizowanie co i dlaczego nie funkcjonuje
prawidłowo.
• By odnieść sukces musisz uwolnić się od strachu
przed błędami.
6 Idea szósta
• Nie ma sukcesu bez niepowodzeń
• W kształtowaniu właściwego podejścia do błędów
dużą rolę mogą odegrać zadania programistyczne.
Wyszukiwanie i korygowanie błędów jest jak wiadomo
wpisane w praktykę programowania. Każdy program
można ulepszyć – to jedna z podstawowych zasad
wyznawanych przez informatyków.
• Dlatego szkolne zastosowania informatyki mogą
i powinny odgrywać szczególną rolę
w kształtowaniu postaw sprzyjających skutecznemu
rozwiązywaniu problemów.
6 Idea szósta
6 Idea szósta
Przykłady programistycznych prac uczniów
Żaneta
Marta
• Praktykuj sam, co zalecasz uczniom
• Uczymy się przez całe życie. Mamy bogate
doświadczenie pracy nad wieloma podobnymi
projektami, ale każdy jest inny i zwykle nie
potrafimy ze wszystkimi szczegółami z góry
powiedzieć, jak to będzie działać.
• Bawi nas to co robimy, ale wiemy, że czeka nas
ciężka praca. Każda trudność jest okazją do
nauki. Najlepsza lekcja, jakiej możemy udzielić
naszym uczniom, to pokazanie im, jak sami
uczymy się.
7 Idea siódma
• Praktykuj sam, co zalecasz uczniom
• Jeśli nauczyciel chce uczyć w sposób otwarty,
to nieuchronnie musi być przygotowany na to,
że uczniowie lub sytuacje będą go stawiały
wobec problemów, których rozwiązań z góry nie
zna.
• Będzie w tej samej sytuacji, jak jego uczniowie
i nie zawsze pierwsze próby będą się kończyły
powodzeniem. W ten sposób uczniowie
najskuteczniej uczą się, że trudności są rzeczą
naturalną i jak sobie z nimi radzić.
7 Idea siódma
Nauczyciel
• nie wchodzi w rolę „eksperta” („mistrza”), który
„musi wszystko wiedzieć”;
• ogranicza ocenianie, komentarze, narzucanie
własnego zdania; ma odwagę powiedzieć:
„nie wiem, ale sprawdzę i odpowiem” lub „nie
wiem, sprawdźmy razem”,
• czyli ma prawo do niewiedzy oraz uczenia się
od uczniów i razem z nimi;
Owoce i jarzyny
Materiały Agnieszki
Blogi o zdrowiu
Zegar biologiczny
Bajka o żyrafie
Czy Polacy dbają
o zdrowie?
Praktykuj sam, co zalecasz uczniom
Podcasty
Prowadzenie blogów w Internecie
Blogi – pozwalają na archiwizację wpisów, dają możliwość
komentowania, pozwalają tworzyć odnośniki do innych ciekawych
miejsc w sieci.
Prowadzenie blogów w Internecie
Prezentacje Pecha-Kucha
Siła i odporność
psychiczna nauczycieli
Powiedz mi, co jesz
Prezi.com to nowa koncepcja
budowania prezentacji
multimedialnych. Nie ma tutaj
zwykłych slajdów jak
w programie PowerPoint, cała
treść zawarta jest w formie
„pływających” bloków na
wielkiej interaktywnej mapie.
• Wkraczamy w cyfrowy świat, w którym
znajomość technologii cyfrowej jest
równie ważna jak czytanie i pisanie.
• Tak więc uczenie się za pomocą
komputerów jest kluczowe dla
przyszłości naszych uczniów.
• ALE najważniejszym celem jest używanie
ich TERAZ do uczenia się innych rzeczy.
8 Idea ósma
Pomiary wspierane komputerowo
• Doświadczenia komputerowe związane z badaniem
organizmu człowieka w spoczynku i po wysiłku
fizycznym:
– Badanie EKG
– Pomiar rytmu serca (próba Ruffiego)
– Pomiar ciśnienia tętniczego
– Pomiary temperatury ciała
• Doświadczenia komputerowe związane z badaniem stanu
środowiska:
– Pomiary hałasu
– Analiza zmian natężenia oświetlenia i poziomu
promieniowania UVA i UVB
– Pomiary oświetlenia i zmian temperatury w sali
lekcyjnej
– Pomiary poziomu CO2 i O2 w sali lekcyjnej
– Pomiary promieniowania radioaktywnego
Ciśnienie przed wysiłkiem i po wysiłku
Badanie EKG
EKG przed wysiłkiem i po wysiłku
Bilans energii w organizmie człowieka
• Zamknięta komora o pojemności ok. 1 m3
• Pomiar temperatury, wilgotności, zawartości CO2
• Czas pomiaru – 5 minut
Człowiek w skrzyni
Ochotnik w skrzyni
Reakcja utleniania glukozy
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 2,9 MJ
spalanie glukozy  przyrost CO2
odparowanie wody  wzrost wilgotności
energia cieplna  wzrost temperatury
Bilans energetyczny
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 2,9 MJ
Wzrost poziomu CO2 o 3000 ppm
145 W
Wzrost temperatury o 5 o C 120 W
Wzrost wilgotności o 15 % 29 W
0,015 mol C6H12O6
145 W = 120 W + 29 W ... ?
Alfabetyzm zdrowotny
i Internet
Edukacja zdrowotna w Internecie
• Nowe technologie informacyjne, jak już to zostało
pokazane, pozwalają przedstawić informację
zdrowotną w sposób wizualnie atrakcyjny i łatwo
dostępny.
• Internet może być skutecznym narzędziem edukacji
zdrowotnej i w pozytywny sposób kształtować
„health literacy”, czyli „alfabetyzm zdrowotny”,
rozumiany jako umiejętność pozyskiwania,
interpretowania i rozumienia podstawowej informacji
zdrowotnej i zdolność wykorzystywania tej
informacji do utrzymania lub poprawy własnego
zdrowia.
Publikowanie materiałów w Internecie
E-zdrowko.pl - portal informacyjny, zawierających informację
o zdrowiu i edukacji zdrowotnej, napisaną w sposób łatwo dostępny
i nie pozostawiający wątpliwości, co do jakości tej informacji.
Portal składa się z podstron:
• Zdrowa porcja informacji (dla nauczycieli)
• Zdrowie jest cool (dla uczniów)
• Promocja zdrowia w miejscu pracy (dla dyrektorów)
• DZIAŁY:
• Zasoby edukacyjne
– Scenariusze
– Instrukcje krok po kroku
– Przykładowe materiały dydaktyczne
• Narzędzia informatyczne
• Czy wiesz, że….
• Przepisy na zdrowe produkty
• Aforyzmy i przysłowia na temat zdrowia
• Wykaz wartościowych stron
• Literatura
• Gromadzi informacje o wartościowych
portalach informacyjnych, zawierających
informację o zdrowiu i podstawową informację
o systemie ochrony zdrowia w kraju, napisaną
w sposób łatwo dostępny i nie pozostawiający
wątpliwości, co do jakości tej informacji.
Edukacja zdrowotna w Internecie
Zawartość zakładki Ulubione
Bezpieczeństwo i higiena pracy
z komputerem
Cele dla nauczyciela
• Poznanie różnych zagrożeń, generowanych przez
nowoczesne technologie.
• Omówienie sposobów zapobiegania tym
zagrożeniom lub ich skutkom.
• Przedstawienie metodyki pracy z uczniami, w celu
unikania zagrożeń oraz kształtowania właściwych
zachowań i nawyków podczas pracy
z komputerem.
• Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie.
Dziecko przy komputerze
Bezpieczeństwo w Internecie
Regulamin pracowni
Test bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w sieci -
opracowanie
Nowe zagrożenia:
•Informacyjne AIDS – Anti-information Deficiency Syndrome –
załamanie się informacyjnego układu immunologicznego, tzn.
załamanie społecznych mechanizmów ochrony przed informacją
niepożądaną.
•Hikikomori w dosłownym tłumaczeniu oddzielenie się –
syndrom wycofania społecznego. Choroba hikikomori polega na
wielomiesięcznym, a nawet kilkuletnim odizolowaniu od
społeczeństwa w twierdzy, którą jest zwykle jeden pokój. Osoby te
unikają bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Używają do tego celu
Internetu lub telefonu. – „I sit in my room and do nothing all day”
•Zespół uzależnienia od Internetu - Internet Addiction
Syndrome (IAS) http://siecioholizm.eu/
103
Rola nauczyciela
– Nauczyciel organizuje uczenie się, może tylko
swymi pytaniami, wskazówkami itp. ułatwić
uczniom budowanie własnej wiedzy.
– Głównym celem nauczania jest podsunięcie
uczniom właściwych pytań.
No sage on the stage
but guide on the side
– wspomaga i pracuje wspólnie ze swoimi uczniami;
– prowadzi uczniów, dostarcza bodźców oraz
prowokuje;
– posiada i doskonali umiejętność komunikowania
się; zachęca uczniów do angażowania się
w dialogi zarówno ze sobą, jak i z nauczycielem;
– podsyca dociekliwość uczniów i zachęca do
zadawania przemyślanych pytań otwartych, także
sobie nawzajem;
– wspomaga dopracowywanie początkowych
odpowiedzi na pytania;
– zachęca uczniów do doświadczeń, pokazujących,
że ich wstępne hipotezy mogą okazać się błędne,
a później prowokuje dyskusję;
Rola nauczyciela
– pozostawia czas na znalezienie odpowiedzi na
zadane pytania;
– pozwala uczniom na eksplorację nieograniczonych
możliwości indywidualnego dochodzenia do
rozumienia pojęć;
– umie zachować równowagę między ustalonym
programem, a potrzebami uczniów; pozwala
uczniom wpływać na przebieg lekcji, zmienianie
przyjętych strategii uczenia się oraz dobór treści;
– podsyca naturalną ciekawość poznawczą uczniów
poprzez częste wykorzystywanie modelu:
odkrywanie, formułowanie hipotezy (koncepcji),
weryfikowanie, zastosowanie.
Rola nauczyciela
• w celu edukacji zdrowotnej wykorzystywanie różnych
okoliczności: formalnych i nieformalnych programów
oraz sytuacji pedagogicznych; korzystanie z różnych
możliwości i służb w szkole i poza nią;
• wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości
i wiary w swoje możliwości;
• rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych
sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej
adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia;
• tworzenie warunków do praktykowania zachowań
prozdrowotnych w domu, przedszkolu i szkole;
Korzyści dla ucznia
• aktywne uczestnictwo uczniów w planowaniu
i realizacji edukacji zdrowotnej;
• nabywanie samodzielności w uczeniu się,
wzbogacaniu doświadczeń;
• akceptowanie własnej odpowiedzialności za uczenie
się;
• odnoszenia zdobywanej wiedzy i umiejętności do
własnej sytuacji i potrzeb oraz transferu ich do
codziennego życia;
• alfabetyzacja komputerowa.
Korzyści dla ucznia

More Related Content

What's hot

Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
JSz
 
31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksu31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksu
Mirzam86
 

What's hot (12)

Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
 
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.eduDr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
 
Aktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
 
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacji
 
SLAMIT 4 after
SLAMIT 4 afterSLAMIT 4 after
SLAMIT 4 after
 
Meandry e learningu1
Meandry e learningu1Meandry e learningu1
Meandry e learningu1
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
 
Zabki korzysci zagrozenia
Zabki korzysci zagrozeniaZabki korzysci zagrozenia
Zabki korzysci zagrozenia
 
31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksu31432729 historia-w-kulturze-remiksu
31432729 historia-w-kulturze-remiksu
 
Edukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziśEdukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziś
 

Viewers also liked

Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)
Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)
Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)
Rana Muhammad Asif
 
Epa francisco josé bodrdonado garcía
Epa francisco josé bodrdonado garcíaEpa francisco josé bodrdonado garcía
Epa francisco josé bodrdonado garcía
Franjbordonado
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
Luz Alfonso
 

Viewers also liked (16)

Muslim films
Muslim filmsMuslim films
Muslim films
 
Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)
Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)
Ieee institute-of-electrical-and-electronics-engineers (1)
 
Epa francisco josé bodrdonado garcía
Epa francisco josé bodrdonado garcíaEpa francisco josé bodrdonado garcía
Epa francisco josé bodrdonado garcía
 
Northern cricket union_(2)[1]
Northern cricket union_(2)[1]Northern cricket union_(2)[1]
Northern cricket union_(2)[1]
 
Odzywianiepechakucha rss
Odzywianiepechakucha rssOdzywianiepechakucha rss
Odzywianiepechakucha rss
 
Evaluation questions
Evaluation questionsEvaluation questions
Evaluation questions
 
Bab 1 khoirul
Bab 1 khoirulBab 1 khoirul
Bab 1 khoirul
 
Crea tu buena suerte
Crea tu buena suerteCrea tu buena suerte
Crea tu buena suerte
 
Nepal: ¿por qué ocurrió allí?
Nepal: ¿por qué ocurrió allí?Nepal: ¿por qué ocurrió allí?
Nepal: ¿por qué ocurrió allí?
 
джорджоне и тициан
джорджоне и тицианджорджоне и тициан
джорджоне и тициан
 
Дополнения к базовой модели Dragon Dreaming
Дополнения к базовой модели Dragon DreamingДополнения к базовой модели Dragon Dreaming
Дополнения к базовой модели Dragon Dreaming
 
ในประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องที่ดิน มีเรื่องเดียว คือ การปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ...
ในประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องที่ดิน มีเรื่องเดียว คือ การปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ...ในประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องที่ดิน มีเรื่องเดียว คือ การปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ...
ในประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องที่ดิน มีเรื่องเดียว คือ การปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ...
 
Evaluación continua
Evaluación continuaEvaluación continua
Evaluación continua
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Supporting innovation & guiding early commercialization
Supporting innovation & guiding early commercializationSupporting innovation & guiding early commercialization
Supporting innovation & guiding early commercialization
 
DEWMagazineMJR
DEWMagazineMJRDEWMagazineMJR
DEWMagazineMJR
 

Similar to TIK dla zdrowia 2012

W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
Kołodziejczyk
 
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Kamil Śliwowski
 

Similar to TIK dla zdrowia 2012 (20)

Nauka Mobilna
Nauka MobilnaNauka Mobilna
Nauka Mobilna
 
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
 
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docxProgram autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
Program autorski _STEAM w edukacji wczesnoszkolnej.docx
 
Głos Nauczycielski 22.05.2013
Głos Nauczycielski 22.05.2013Głos Nauczycielski 22.05.2013
Głos Nauczycielski 22.05.2013
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
 
FAM - 4 Forum Aplikacji i Gier Mobilnych publikacja podsumowująca 2019
FAM - 4 Forum Aplikacji i Gier Mobilnych publikacja podsumowująca 2019FAM - 4 Forum Aplikacji i Gier Mobilnych publikacja podsumowująca 2019
FAM - 4 Forum Aplikacji i Gier Mobilnych publikacja podsumowująca 2019
 
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
 
Prog Naucz Gimnazjum
Prog Naucz GimnazjumProg Naucz Gimnazjum
Prog Naucz Gimnazjum
 
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
 
Kompetencje
KompetencjeKompetencje
Kompetencje
 
TIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcychTIK w nauczaniu języków obcych
TIK w nauczaniu języków obcych
 
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnejProjektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej
 
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdfPL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
PL_Digital-Manual_Connect-to-Create.pdf
 
Collegium Futurum
Collegium FuturumCollegium Futurum
Collegium Futurum
 
Walka z mitami o Otwartych Zasobach Edukacyjnych
Walka z mitami o Otwartych Zasobach EdukacyjnychWalka z mitami o Otwartych Zasobach Edukacyjnych
Walka z mitami o Otwartych Zasobach Edukacyjnych
 
Konflikt a dizajn
Konflikt a dizajnKonflikt a dizajn
Konflikt a dizajn
 
Mojacyfrowaszkola
MojacyfrowaszkolaMojacyfrowaszkola
Mojacyfrowaszkola
 
IdentifEYE Project 1st Press Release PL
IdentifEYE Project 1st Press Release PLIdentifEYE Project 1st Press Release PL
IdentifEYE Project 1st Press Release PL
 

TIK dla zdrowia 2012

 • 1. Wymiary zdrowia – Edukacja zdrowotna w szkole z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych Grażyna Gregorczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Warszawa, 22 maja 2012 roku
 • 2. „...komputery mogą być nośnikami znaczących idei, zalążkami zmian kulturowych, potrafią pomóc ludziom w tworzeniu nowych powiązań z wiedzą, które przełamują tradycyjne podziały oddzielające humanistykę od nauk ścisłych, a wiedzę o człowieku od obu tych dyscyplin” Profesor Seymour Papert
 • 3. Komputer wraz z oprogramowaniem jest narzędziem, zaś proces operowania informacją za pomocą tego narzędzia jest przedmiotem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • 4. Technologia dostarcza metod i środków, dzięki którym jest możliwe odmienne i wzbogacone nauczanie i uczenie się, a ponadto pojawiają się bardzo istotne dla kształcenia treści i umiejętności, których nie można realizować bez pomocy komputerów. Rola technologii informacyjnej w edukacji
 • 6. Szkoła współczesna Wizyta w zwykłej szkole pozwala przekonać się, że coraz więcej uczniów używa:  nowoczesnych telefonów komórkowych;  komputerów przenośnych i kieszonkowych (laptopów i palmptopów);  coraz popularniejszych smartfonów lub palmofonów. Trudno dziś zobaczyć młodego człowieka bez pary słuchawek, komórki, laptopa, iPhone'a.
 • 7. Szczególnie istotnym pytaniem metodycznym jest dziś nie – jak dotąd – „jak uczyć?”, lecz „kogo uczymy?”
 • 8. Pokolenie sieci, nazywane też cyfrowymi autochtonami lub tubylcami, I Generacją (iGeneretion), M Generacją (od mediów), Generacją Google żyje stale podłączone do wielu mobilnych urządzeń. Generacja Google
 • 9. Młode pokolenie, przygotowane jest nie tylko technicznie, ale również mentalnie do wszech- stronnego używania technologii. Generacja Google
 • 10. Multitasking Młodzi ludzie ucząc się, ze słuchawkami na uszach, jednocześnie:  czatują z przyjaciółmi, szukają informacji w Wikipedii, „twistują”, oglądają teledyski na YouTubie, piszą esemesy i słuchają muzyki. Digitalni tubylcy zdolni są do multitaskingu, czyli robienia kilku rzeczy jednocześnie.
 • 11. Internet – drugie życie szkolne  Internet jest obszarem ich własnego świata pozostającym poza kontrolą dorosłych.  W sieci istnieje niejako drugie szkolne życie – po zajęciach w szkole uczniowie wymieniają się uwagami, ściągami, plikami itp., mającymi ułatwić im odrobienie lekcji, lub po prostu zgłaszają problem na forum i otrzymują rozwiązanie w krótkim czasie.
 • 12. Koleżeńskie uczenie się  Komunikują się w sieci za pomocą telefonów, komunikatorów, poczty elektronicznej i gier sieciowych.  Kształtują w ten sposób umiejętności współpracy w sieci i rozwijają nowe, nieznane dotąd zjawisko tzw. koleżeńskiego uczenia się (ang. Peer learning).
 • 13. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek (Uniwersytet Warszawski) W Warszawie tylko 6 proc. młodzieży uważa nauczycieli za ważne źródło informacji, podczas gdy aż 77 proc. deklaruje, że więcej dowiaduje się od swoich kolegów lub z Internetu. Deklaratywne źródło wiedzy Czy potrzebny jest nauczyciel, skoro jest wyszukiwarka Google? Źródło GIMNAZJUM LICEUM III rok studiów V rok studiów Nauczyciel 61% 47% 62% 44% Internet 39% 53% 38% 56%
 • 14.  Internet to aktywne eksperymentowanie, uczenie się przez tworzenie, polegające np. na: prowadzeniu blogów, filmowaniu za pomocą telefonu komórkowego i umieszczaniu tych różnej jakości filmów na YouTube, ich obróbka, montaż, przesyłanie itp.  Te pozornie bezproduktywne działania uczą współpracy, podziału zadań w grupie oraz kreują wyrafinowane normy umożliwiające współdziałanie. Aktywne eksperymentowanie
 • 15.  Uczestniczą w budowaniu kultury konwergencji.  Konwergencja - zbieżność i gotowość do podejmowania wspólnych działań w zakresie tworzenia, przetwarzania i rozpowszechniania internetowych treści na każdym poziomie jakości i ważności.  Do takich działań można zaliczyć zarówno: ◦ współtworzenie internetowej encyklopedii Wikipedia, ◦ wspólne pisanie referatów przez uczniów, ◦ wspieranie się przy pisaniu prac magisterskich.  Cyfrowi tubylcy są aktywnymi prosumentami – współtworzą, zmieniają i wymieniają się multimedialnymi informacjami, często ignorując przy tym obowiązujące prawa autorskie.  Istotna cechą pokolenia sieci jest – plagiatowanie, czyli de facto kradzież własności intelektualnej. Kultura konwergencji
 • 16.  Kolejnym sposobem wykorzystania Internetu jest także specjalizacja.  Nierzadko dzięki Internetowi młodzi ludzie mający szczególne predyspozycje i uzdolnienia w wybranym zakresie (np. grafika, programowanie, zabezpieczenia, czy po prostu znajomość tajników gry komputerowej) mogą pełnić rolę ekspertów na specjalistycznych forach, czy innych formach sieciowych wspólnot.  Wszelkie uzdolnienia, które nie mieszczą się w programie szkolnym, nie są rozwijane, w sieci znajdują znakomite warunki do rozwoju, dostarczając tym samym satysfakcji ich posiadaczom. Specjalizacja
 • 17.  Pod wpływem długotrwałego kontaktu z Internetem nastąpiły zmiany w budowie mózgu u notorycznych internautów, powodując powstawanie tzw. hipertekstowych umysłów, co oznacza zmianę sposobu myślenia z dotychczasowego linearnego na hipertekstowy i wielowątkowy, można też czytać szybciej, choć mniej uważnie. Hipertekstowy umysł
 • 18.  Lepszemu rozwojowi pewnych struktur mózgowych towarzyszy regres innych. Na skutek długiego kontaktu z monitorami dzisiejsza młodzież dużo słabiej rozwinęła kompetencję społeczną.  Coraz więcej osób ma problemy z empatią, nie potrafi poprawnie odczytywać i interpretować uczuć innych ludzi. Coś za coś
 • 19. Wprawdzie doskonale posługują się interaktywnymi mediami, ale:  uczą się niesystematycznie, zazwyczaj wtedy, kiedy muszą.  nie czerpią radości z poznawania,  mają kłopoty z rozumieniem pojęć, wnioskowaniem, planowaniem i podejmowaniem decyzji, są niezdolni do głębszej refleksji, nie potrafią wyciągać ogólnych wniosków, czy przyjąć szerszego punktu widzenia,  słabo wypadają w testach sprawdzających umiejętność twórczego myślenia i kreatywności. Coś za coś
 • 20.  Nauczyciele zauważają tę wszechobecność urządzeń mobilnych oraz wagę, jaką do nich przywiązuje młodzież, widzą wpływ nowych mediów na zmiany postaw, nawyków i sposobu postrzegania młodzieży.  Zdają sobie sprawę z tego, że nie są już jedynym źródłem wiedzy w klasie, ponieważ uczeń za pomocą urządzeń mobilnych w każdej chwili może sprawdzić informacje, które przekazuje nauczyciel lub je zmodyfikować i rozszerzyć.  Nauczyciele bardziej jednak dostrzegają wynikające stąd wady i zagrożenia niż zalety i obiecujący potencjał dydaktyczny oraz kulturotwórczy i jak do tej pory urządzenia mobilne z dostępem do Internetu pojawiają się w szkole przede wszystkim w kontekście zakazów ich używania. Czy szkoła zauważa te zmiany?
 • 21.  Neurobiolodzy twierdzą, że gdybyśmy chcieli sztucznie stworzyć środowisko maksymalnie blokujące ten nowy potencjał ludzkiego umysłu, byłoby to coś na kształt dzisiejszych szkół.  Dzieci zdobywają wiedzę, gromadzą informację, uczą się pisania testów, jednak zadania i ćwiczenia, jakie wykonują w ramach zajęć szkolnych nie stymulują konstruktywnego uczenia się, logicznego myślenia, wyciągania wniosków, tworzenia projektów, czyli tej aktywności, która jest najbardziej cenna. Szkoła szkodzi na mózg
 • 22.  Uczniowie zawsze mają wybór: mogą się uczyć lub jedynie symulować naukę.  Skutki można zaobserwować na każdej uczelni.  Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazuje przepaść, jaka dzieli to, co znaleźć można w programach nauczania, od tego, co uczniowie naprawdę umieją. „Wykładowcy szkół wyższych wiedzą doskonale, że większość studentów nie ma żadnej, najskromniejszej nawet, wiedzy na żaden temat, a część nie umie czytać (duka bez zrozumienia) ani pisać. (...) Wykłada się zawsze wszystko od zera”. A co na to uczniowie?
 • 23. • Zaprojektowanie wielowymiarowych lekcji, które będą uwzględniać nowe kompetencje cyfrowe, styl życia i sposób pracy współczesnej młodzieży, jest najważniejszą i najbardziej potrzebną zmianą w edukacji od szkoły podstawowej aż do egzaminów na koniec szkoły średniej. Zadanie przed edukacją
 • 24.  Konektywizm – to nowa teoria nauczania, lepiej przystosowana do możliwości jakie stwarza „epoka cyfrowa”.  Punktem wyjścia tej nowej teorii jest stwierdzenie faktu, że technologia informacyjno-komunikacyjna w sposób istotny oddziaływuje na całe nasze życie, na naszą pracę, na sposób komunikowania się, a także na to, jak się uczymy. Konektywizm – teoria uczenia się w epoce cyfrowej
 • 25.  Zgodnie z nią realna staje się potrzeba zasadniczej zmiany sposobu uczenia się uczniów i nauczycieli oraz stawiania szkolnych wymagań i co się z tym również wiąże zmiana systemu sprawdzania efektów pracy oraz oceny osiągnięć uczniów. Konektywizm – potrzebna zmiana
 • 26.  Często, aby rozwiązać jakiś problem, wystarczy po prostu potrzebne informacje wyszukać, zgromadzić, a potem przetworzyć, wykorzystać i zastosować – i to jest kluczowa, najważniejsza ludzka kompetencja epoki cyfrowej.  Skuteczne wyszukiwanie i przetwarzanie informacji jest ważniejsze od ich gromadzenia, konieczne jest przy tym także krytyczne myślenie, by nie akceptować i przyjmować wszystkiego, na co natrafimy. Kluczowe kompetencje epoki cyfrowej
 • 27.  Myślenie jest niezbędnym składnikiem także innych kompetencji ucznia i nauczyciela.  Ono determinuje znajomość, rozumienie i posługiwanie się informacją.  Uczenie myślenia (logicznego, krytycznego, alternatywnego, analitycznego, innowacyjnego…) warto uczynić priorytetem w każdej edukacji przedmiotowej.  Warto budować szkołę myślenia. Sieć i jej wykorzystanie
 • 28. Można powiedzieć, że „wiedzieć jak” (know-how), czy „wiedzieć co” (know-what) zostaje zastąpione przez „wiedzieć gdzie” (know-where), ponieważ to jest klucz prowadzący do poszukiwanego zasobu wiedzy. Staje się on zasadą efektywnego uczenia się, równie ważną jak zasoby wiedzy, którą już posiadamy. Wiedzieć gdzie
 • 29.  wiedza może być gromadzona poza człowiekiem, w różnych urządzeniach;  wiedza, której potrzebuję teraz (dokładna i aktualna) leży u podstaw czynności uczenia się;  uczenie się jest procesem łączenia się z określonymi węzłami lub zasobami informacji;  tworzenie i utrzymywanie połączeń jest niezbędnym elementem procesu ustawicznego uczenia się;  zdolność do odnajdywania wiedzy jest ważniejsza niż to, co aktualnie mamy w głowie; Zasady konektywizmu:
 • 30.  zdolność do spostrzegania połączeń pomiędzy obszarami, ideami i koncepcjami jest umiejętnością krytyczną;  proces podejmowania decyzji sam w sobie jest już procesem uczenia się. Wybór, czego mam się uczyć i znaczenie napływających informacji jest postrzegane przez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości. To, że decyzja była słuszna dziś, nie oznacza, że tak samo będzie jutro. Zasady konektywizmu:
 • 31. Uczeń uczy się strategiami uczenia się proponowa- nymi przez konektywizm:  czyta, przegląda atrakcyjne dla siebie informacje, obrazy, rejestruje dźwięki,  wybiera i streszcza ważne treści,  przenosi treści do swoich plików, tworzy węzły wiedzy i nadaje im tytuły,  gromadzi różne opinie, przetwarza informacje i łączy różne problemy,  stawia pytania i formułuje problemy,  przetwarza, skraca, modyfikuje treści i redaguje nowe teksty,  poprawia, sprawdza, koryguje je i samodzielnie ocenia,  konsultuje swoje teksty z innymi, zbiera opinie i recenzje efektów własnej pracy itd. Uczeń uczy się dziś konektywnie
 • 32. Problemy zdrowotne młodego pokolenia • Edukacja prozdrowotna nie jest tematem nowym. Pomimo, że jest realizowana w szkole w różnych formach od wielu lat, nie maleją poważne problemy zdrowotne, dotyczące młodego pokolenia. • Badania statystyczne prowadzone wśród dzieci i młodzieży wskazują na znaczący wzrost zaburzeń nerwicowych, które stały się niemal chorobą społeczną. Zwiększa się liczba dzieci z depresją i stanami depresyjnymi, przy czym maleje średnia wieku dzieci, u których te zaburzenia pojawiają się.
 • 33. • Mamy do czynienia z epidemią nadwagi, otyłości pokarmowej i zespołu metabolicznego u dzieci i nastolatków obu płci i w każdym przedziale wiekowym. • Z roku na rok obniża się wiek pierwszego kontaktu z alkoholem. Rośnie liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od innych używek, w tym znacząco od komputera i Internetu. • Ostatnio modny temat to dopalacze. Badania pokazały, że ponad 30% uczniów spożywa w nadmiarze napoje energetyzujące, które są jakby wstępem do używania dopalaczy. Problemy zdrowotne młodego pokolenia
 • 34. • Lektura dostępnych materiałów, rozmowy ze znajomymi nauczycielami i uczniami, pozwoliły mi stwierdzić, że w przypadku edukacji zdrowotnej w szkole niestety teoria pięknie mija się z praktyką. • Z jednej strony uczniowie doskonale znają pojęcia związane z edukacją zdrowotną, zasady zdrowego stylu życia, zagrożenia wynikające z uzależnień. Piszą na ten temat wiersze, uczestniczą z powodzeniem w konkursach, organizują wystawy. Edukacja zdrowotna w szkole
 • 35. • Z drugiej strony, spotyka się jeszcze szkolne sklepiki pełne śmieciowego jedzenia, kalorycznych batoników, niezdrowych, a nawet szkodliwych napojów. • Pracownie komputerowe, a to jest temat mojego szczególnego zainteresowania, nierzadko są przykładem łamania przepisów bhp (za mała powierzchnia do pracy, wystające kable, o które łatwo można się potknąć, niewygodne krzesła, odbłyski na ekranach monitorów, niczym nieograniczony dostęp do treści niepożądanych itp.). Edukacja zdrowotna w szkole
 • 36. • W wielu placówkach niedostatecznie dba się o bezpieczne warunki nauki i pobytu uczniów, o czym wielokrotnie donosiły media, nie walczy się skutecznie z hałasem, przemocą, agresją. • A przecież troska o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Szkoła, przekazując uczniom wiedzę o zdrowiu, kształtując ich umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, uczy odpowiedzialności za fizyczną i psychiczną kondycję dorosłych ludzi, jakimi staną się w przyszłości. Edukacja zdrowotna w szkole
 • 37. Edukacja zdrowotna w szkole według nowej podstawy programowej • Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r., od 1 września 2009 r. edukacja zdrowotna w szkole nie jest już realizowana w postaci ścieżki międzyprzedmiotowej, ale została wpisana w treści wielu przedmiotów.
 • 38. Edukacja zdrowotna w szkole według nowej podstawy programowej • Tematyka edukacji zdrowotnej obejmuje także zagadnienia zdrowia psychospołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem osobistych i społecznych umiejętności życiowych. • W preambule do podstawy programowej dla szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostały zawarte słowa: „Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wielu przedmiotów, której celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbania o zdrowie własne i innych ludzi”.
 • 39. Edukacja zdrowotna w szkole według nowej podstawy programowej • Wiodącą rolę w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole pełni przedmiot: wychowanie fizyczne. W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych program wychowania fizycznego uzupełniono modułem „edukacja zdrowotna”, który może być realizowany w ramach godzin przeznaczonych na zajęcia dodatkowe. • Autorzy podstawy programowej zwracają uwagę, że edukacja zdrowotna ma być dostosowana do potrzeb uczniów, którzy powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu, realizacji i ewaluacji tych zajęć.
 • 40. Edukacja zdrowotna w szkole według nowej podstawy programowej • Nauczyciele wychowania fizycznego, dla których prowadzenie edukacji zdrowotnej jest nowym zadaniem, obawiają się, że będą mieli duże trudności w przekazaniu uczniom tego, co ich naprawdę zainteresuje, przekona i zachęci do prozdrowotnego stylu życia. • Wielodyscyplinarność edukacji zdrowotnej, obejmującej aspekty fizyczne, emocjonalne, intelektualne, społeczne i etyczne, powoduje również, że nauczyciele innych przedmiotów także mają obawy i zgłaszają trudności z jej realizacją.
 • 41. Edukacja zdrowotna w szkole według nowej podstawy programowej • Wobec tych niepokojów, ważną rolę w realizacji nowych zadań mogą odegrać nowoczesne technologie, których podstawową funkcją jest przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym. • Potwierdzają to także liczne przykłady programów i projektów prozdrowotnych, z powodzeniem realizowanych przez wiele szkół.
 • 42. O czym jeszcze nauczyciel realizujący edukację zdrowotną powinien wiedzieć? • Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym przede wszystkim uczniów. • Przekazywanie informacji nie może być głównym celem edukacji zdrowotnej, gdyż, jak można się było wyżej przekonać, wiedza nie przekłada się bezpośrednio na działania ludzi na rzecz ich zdrowia.
 • 43. • Uczeń nie tylko powinien zdobyć wiedzę na temat, co jest zdrowe a co nie, ale ma być przygotowany do konstruktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i innych, ma zmieniać nie tylko swój styl życia, ale i starać się oddziaływać na warunki w jakich żyje. • Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole powinna zatem wykorzystywać konstruktywistyczny model uczenia się. O czym jeszcze nauczyciel realizujący edukację zdrowotna powinien wiedzieć?
 • 44. • Krótko można przypomnieć, że model ten zakłada, że to uczeń sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeń. Uczeń nie jest postrzegany jako „puste naczynie”, lecz uznaje się, że posiadana przez niego wiedza i doświadczenia stanowią podstawę do samodzielnego uczenia się, i powinny być wykorzystane w procesie edukacyjnym tak samo, jak wiedza nauczyciela. O czym jeszcze nauczyciel realizujący edukację zdrowotną powinien wiedzieć?
 • 45. • Niezbędne jest więc traktowanie ucznia jako aktywnego podmiotu, odpowiedzialnego za uczenie się. • W podejściu konstruktywistycznym, nauczyciel nie musi wchodzić w rolę mistrza, nie ocenia ucznia, występuje w roli partnera, dzięki czemu może znacznie szybciej i z większym powodzeniem do niego dotrzeć. O czym jeszcze nauczyciel realizujący edukację zdrowotna powinien wiedzieć?
 • 46. Konstrukcjonizm Konstrukcjonizm jest zarówno teorią uczenia się i rozwoju, jak i strategią edukacyjną. Jak każda odmiana konstruktywizmu, głosi że: „Children don’t get ideas they make ideas” (Dzieci nie dostają idei, one je tworzą), ale „uczące się dzieci tworzą nowe idee szczególnie skutecznie wtedy, gdy są aktywnie zaangażowane w konstruowanie różnego rodzaju artefaktów – może to być robot, poemat, zamek z piasku, program komputerowy lub cokolwiek innego, czym można się podzielić z innymi i co może być przedmiotem wspólnej analizy i refleksji”.
 • 48. Idea pierwsza • Uczenie się przez tworzenie • Uczymy się lepiej, gdy uczenie się jest elementem uprawiania czegoś co nas prawdziwie interesuje. • Uczymy się najskuteczniej, gdy możemy użyć tego, czego się nauczyliśmy do zrobienia czegoś, czego bardzo chcemy. 1
 • 49. „Uczymy się skuteczniej przez działanie, ...ale jeszcze lepiej, gdy krytycznie myślimy i rozmawiamy o tym co robimy. Aby uczenie się było skuteczne, to co robi uczeń, musi mieć dla niego osobiste znaczenie, wiązać się z realizacją jego osobistych potrzeb i pragnień.” Idea pierwsza Uczenie się przez tworzenie 1
 • 50. Uczenie się przez tworzenie Przykłady prac i zadań uczniów Idea pierwsza 1 Dwaj koledzy Pierwsza pomoc Warzywa Czerwcowe refleksje Film z YouTube1 Film z YouTube2
 • 51. Technologia jako tworzywo • Dysponując technologią możesz tworzyć znacznie więcej interesujących rzeczy, i tworząc je możesz się znacznie więcej nauczyć. • Dotyczy to szczególnie technologii cyfrowej: wszelkich komputerów wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do sieci. 2 Idea druga
 • 52. Technologia jako tworzywo Kwestia właściwej oceny możliwości ucznia jest bardzo ważna w praktyce, ponieważ nie można stawiać dzieciom wymagań ponad ich możliwości (o tym na ogół pamiętamy), ale z drugiej strony równie poważnym zaniedbaniem jest niewykorzystanie możliwości, które w nich drzemią. Celem nauczania nie jest pokazanie uczniom, jakie są możliwości komputera (technologii). Naszym celem jest pokazanie, jakie są możliwości człowieka, który umie posłużyć się tą technologią. 2 Idea druga
 • 53. Technologia jako tworzywo 2 Idea druga Przykłady prac i zadań uczniów Tworzenie komiksów Przykłady komiksów Przykład prezentacji Program do tworzenia map myśli Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4
 • 54. Technologia jako tworzywo 2 Idea druga Przykłady prac i zadań uczniów Krzyżówka Agnieszki Opis Bożenki Krzyżówka Bożenki
 • 55. „W przeważającej większości skłonni jesteśmy myśleć, że dzieci nie radzą sobie w szkole i nie lubią szkoły, ponieważ „to dla nich za trudne”. Nie ma nic dalszego od prawdy. Większość dzieci nie cierpi szkoły, ponieważ jest ona nudna. To jest dokładne przeciwieństwo do „trudna”. Dzieci, podobnie jak inni ludzie, nie cierpią nudy i łatwizny, chcą wyzwań i interesujących zajęć, to znaczy związanych z pokonywaniem trudności.” Ostra zabawa 3 Idea trzecia
 • 56. Ostra zabawa 3 Idea trzecia Przykłady prac i zadań uczniów Julia Stencel Marta Sempławska Kamil Zdzierak Marta Rybarska
 • 57. • Wielu uczniów wynosi ze szkoły przekonanie, że jedyny sposób uczenia się polega na tym, że ktoś cię musi nauczać. To jest przyczyna niepowodzeń w szkole i w życiu. Nikt nie jest w stanie nauczyć cię tego wszystkiego, co musisz umieć. • Musisz sam wziąć odpowiedzialność za swoje uczenie się. Uczenie się, jak się uczyć 4 Idea czwarta
 • 58. WEBQUEST WebQuest jest metodą nauczania, zorientowaną na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem informacji, z którym uczeń pracuje jest sieć Internet. Metodę tę można określić, jako szczególny rodzaj znanej metody projektu, której zalety polegają m. in. na silniejszym zaangażowaniu ucznia, zbliżeniu zadań szkolnych do autentycznych zadań podejmowanych w życiu oraz umożliwieniu nauczycielowi kształcenia umiejętności samodzielnego myślenia u jego uczniów.
 • 59. Twórcy Model takiego zdobywania wiedzy został opracowany w 1995 roku przez Bernie Dodge’a i Toma Marcha, dwóch nauczycieli z San Diego State University w USA i od tego czasu stosuje go wiele szkół nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
 • 60. • Celem podstawowym projektu jest przedstawienie nowego sposobu pracy wykorzystującego elementy uczenia się zespołowego opartego na idei konstruktywizmu, czyli budowania własnej wiedzy w oparciu o Internet. • Nazwa WebQuest pochodzi od złożenia angielskich słów web, czyli pajęczyna (sieć) i questionnaire, czyli kwestionariusz (ankieta).
 • 61. Przykłady WebQuestów http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm Podróż w głąb ludzkiego ciała Podróż do wnętrza człowieka - Krew Nastolatki-odżywianie Pierwsza pomoc Przemiana materii
 • 62.
 • 63. Cele kursu Kurs jest kierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy prawa człowieka o równości mężczyzn kobiet traktują poważnie i chcieliby tematykę równościową realizować podczas swoich lekcji oraz w swoim środowisku. Treść kursu dotyczy głównie zachowań równościowych w związku z dostępem i użytkowaniem Internetu. doskonalenie umiejętności komunikacji drogą elektroniczną z zastosowaniem zasad netykiety, nauka zdobywania nowej wiedzy na kursach organizowanych z wykorzystaniem Internetu, nauka systematyczności, samodzielności, odpowiedzialności.
 • 64. • Daj sobie czas – Nie od razu Kraków zbudowano • Wielu uczniów wynosi ze szkoły przyzwyczajenie, że ktoś mówi im co pięć minut albo co godzinę, zrób to, zrób tamto, a teraz to. • Jeśli ktoś nie dyktuje im co mają robić, zaczynają się nudzić. • W życiu jest zupełnie inaczej, by stworzyć coś naprawdę ważnego, musisz się nauczyć sam gospodarować własnym czasem. To jest najtrudniejsza lekcja dla wielu uczniów. 5 Idea piąta
 • 65. • Daj sobie czas – Nie od razu Kraków zbudowano Doświadczenie szkolne nie uczy, że sukces w rozwiązywaniu zadań wymaga czasu, czasem bardzo wielu prób i drążenia problemu z różnych stron, że nie można rezygnować z poszukiwania rozwiązań po pierwszych niepowodzeniach. 5 Idea piąta Oseski
 • 66. • Nie ma sukcesu bez niepowodzeń • Szósta idea najważniejsza ze wszystkich: nie ma sukcesu bez niepowodzeń. • Nic naprawdę ważnego nie działa od razu dobrze. Jedyną drogą do sukcesu jest staranne analizowanie co i dlaczego nie funkcjonuje prawidłowo. • By odnieść sukces musisz uwolnić się od strachu przed błędami. 6 Idea szósta
 • 67. • Nie ma sukcesu bez niepowodzeń • W kształtowaniu właściwego podejścia do błędów dużą rolę mogą odegrać zadania programistyczne. Wyszukiwanie i korygowanie błędów jest jak wiadomo wpisane w praktykę programowania. Każdy program można ulepszyć – to jedna z podstawowych zasad wyznawanych przez informatyków. • Dlatego szkolne zastosowania informatyki mogą i powinny odgrywać szczególną rolę w kształtowaniu postaw sprzyjających skutecznemu rozwiązywaniu problemów. 6 Idea szósta
 • 68. 6 Idea szósta Przykłady programistycznych prac uczniów Żaneta Marta
 • 69. • Praktykuj sam, co zalecasz uczniom • Uczymy się przez całe życie. Mamy bogate doświadczenie pracy nad wieloma podobnymi projektami, ale każdy jest inny i zwykle nie potrafimy ze wszystkimi szczegółami z góry powiedzieć, jak to będzie działać. • Bawi nas to co robimy, ale wiemy, że czeka nas ciężka praca. Każda trudność jest okazją do nauki. Najlepsza lekcja, jakiej możemy udzielić naszym uczniom, to pokazanie im, jak sami uczymy się. 7 Idea siódma
 • 70. • Praktykuj sam, co zalecasz uczniom • Jeśli nauczyciel chce uczyć w sposób otwarty, to nieuchronnie musi być przygotowany na to, że uczniowie lub sytuacje będą go stawiały wobec problemów, których rozwiązań z góry nie zna. • Będzie w tej samej sytuacji, jak jego uczniowie i nie zawsze pierwsze próby będą się kończyły powodzeniem. W ten sposób uczniowie najskuteczniej uczą się, że trudności są rzeczą naturalną i jak sobie z nimi radzić. 7 Idea siódma
 • 71. Nauczyciel • nie wchodzi w rolę „eksperta” („mistrza”), który „musi wszystko wiedzieć”; • ogranicza ocenianie, komentarze, narzucanie własnego zdania; ma odwagę powiedzieć: „nie wiem, ale sprawdzę i odpowiem” lub „nie wiem, sprawdźmy razem”, • czyli ma prawo do niewiedzy oraz uczenia się od uczniów i razem z nimi;
 • 72. Owoce i jarzyny Materiały Agnieszki Blogi o zdrowiu Zegar biologiczny Bajka o żyrafie Czy Polacy dbają o zdrowie? Praktykuj sam, co zalecasz uczniom Podcasty
 • 73. Prowadzenie blogów w Internecie Blogi – pozwalają na archiwizację wpisów, dają możliwość komentowania, pozwalają tworzyć odnośniki do innych ciekawych miejsc w sieci.
 • 74. Prowadzenie blogów w Internecie
 • 75.
 • 76.
 • 77. Prezentacje Pecha-Kucha Siła i odporność psychiczna nauczycieli Powiedz mi, co jesz Prezi.com to nowa koncepcja budowania prezentacji multimedialnych. Nie ma tutaj zwykłych slajdów jak w programie PowerPoint, cała treść zawarta jest w formie „pływających” bloków na wielkiej interaktywnej mapie.
 • 78.
 • 79. • Wkraczamy w cyfrowy świat, w którym znajomość technologii cyfrowej jest równie ważna jak czytanie i pisanie. • Tak więc uczenie się za pomocą komputerów jest kluczowe dla przyszłości naszych uczniów. • ALE najważniejszym celem jest używanie ich TERAZ do uczenia się innych rzeczy. 8 Idea ósma
 • 80. Pomiary wspierane komputerowo • Doświadczenia komputerowe związane z badaniem organizmu człowieka w spoczynku i po wysiłku fizycznym: – Badanie EKG – Pomiar rytmu serca (próba Ruffiego) – Pomiar ciśnienia tętniczego – Pomiary temperatury ciała • Doświadczenia komputerowe związane z badaniem stanu środowiska: – Pomiary hałasu – Analiza zmian natężenia oświetlenia i poziomu promieniowania UVA i UVB – Pomiary oświetlenia i zmian temperatury w sali lekcyjnej – Pomiary poziomu CO2 i O2 w sali lekcyjnej – Pomiary promieniowania radioaktywnego
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 85.
 • 87. EKG przed wysiłkiem i po wysiłku
 • 88. Bilans energii w organizmie człowieka • Zamknięta komora o pojemności ok. 1 m3 • Pomiar temperatury, wilgotności, zawartości CO2 • Czas pomiaru – 5 minut Człowiek w skrzyni
 • 90.
 • 91. Reakcja utleniania glukozy C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 2,9 MJ spalanie glukozy  przyrost CO2 odparowanie wody  wzrost wilgotności energia cieplna  wzrost temperatury
 • 92. Bilans energetyczny C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 2,9 MJ Wzrost poziomu CO2 o 3000 ppm 145 W Wzrost temperatury o 5 o C 120 W Wzrost wilgotności o 15 % 29 W 0,015 mol C6H12O6 145 W = 120 W + 29 W ... ?
 • 94. Edukacja zdrowotna w Internecie • Nowe technologie informacyjne, jak już to zostało pokazane, pozwalają przedstawić informację zdrowotną w sposób wizualnie atrakcyjny i łatwo dostępny. • Internet może być skutecznym narzędziem edukacji zdrowotnej i w pozytywny sposób kształtować „health literacy”, czyli „alfabetyzm zdrowotny”, rozumiany jako umiejętność pozyskiwania, interpretowania i rozumienia podstawowej informacji zdrowotnej i zdolność wykorzystywania tej informacji do utrzymania lub poprawy własnego zdrowia.
 • 96. E-zdrowko.pl - portal informacyjny, zawierających informację o zdrowiu i edukacji zdrowotnej, napisaną w sposób łatwo dostępny i nie pozostawiający wątpliwości, co do jakości tej informacji. Portal składa się z podstron: • Zdrowa porcja informacji (dla nauczycieli) • Zdrowie jest cool (dla uczniów) • Promocja zdrowia w miejscu pracy (dla dyrektorów) • DZIAŁY: • Zasoby edukacyjne – Scenariusze – Instrukcje krok po kroku – Przykładowe materiały dydaktyczne • Narzędzia informatyczne • Czy wiesz, że…. • Przepisy na zdrowe produkty • Aforyzmy i przysłowia na temat zdrowia • Wykaz wartościowych stron • Literatura
 • 97. • Gromadzi informacje o wartościowych portalach informacyjnych, zawierających informację o zdrowiu i podstawową informację o systemie ochrony zdrowia w kraju, napisaną w sposób łatwo dostępny i nie pozostawiający wątpliwości, co do jakości tej informacji. Edukacja zdrowotna w Internecie
 • 99. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem
 • 100. Cele dla nauczyciela • Poznanie różnych zagrożeń, generowanych przez nowoczesne technologie. • Omówienie sposobów zapobiegania tym zagrożeniom lub ich skutkom. • Przedstawienie metodyki pracy z uczniami, w celu unikania zagrożeń oraz kształtowania właściwych zachowań i nawyków podczas pracy z komputerem. • Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 • 101. Dziecko przy komputerze Bezpieczeństwo w Internecie Regulamin pracowni Test bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w sieci - opracowanie
 • 102. Nowe zagrożenia: •Informacyjne AIDS – Anti-information Deficiency Syndrome – załamanie się informacyjnego układu immunologicznego, tzn. załamanie społecznych mechanizmów ochrony przed informacją niepożądaną. •Hikikomori w dosłownym tłumaczeniu oddzielenie się – syndrom wycofania społecznego. Choroba hikikomori polega na wielomiesięcznym, a nawet kilkuletnim odizolowaniu od społeczeństwa w twierdzy, którą jest zwykle jeden pokój. Osoby te unikają bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Używają do tego celu Internetu lub telefonu. – „I sit in my room and do nothing all day” •Zespół uzależnienia od Internetu - Internet Addiction Syndrome (IAS) http://siecioholizm.eu/
 • 103. 103 Rola nauczyciela – Nauczyciel organizuje uczenie się, może tylko swymi pytaniami, wskazówkami itp. ułatwić uczniom budowanie własnej wiedzy. – Głównym celem nauczania jest podsunięcie uczniom właściwych pytań. No sage on the stage but guide on the side
 • 104. – wspomaga i pracuje wspólnie ze swoimi uczniami; – prowadzi uczniów, dostarcza bodźców oraz prowokuje; – posiada i doskonali umiejętność komunikowania się; zachęca uczniów do angażowania się w dialogi zarówno ze sobą, jak i z nauczycielem; – podsyca dociekliwość uczniów i zachęca do zadawania przemyślanych pytań otwartych, także sobie nawzajem; – wspomaga dopracowywanie początkowych odpowiedzi na pytania; – zachęca uczniów do doświadczeń, pokazujących, że ich wstępne hipotezy mogą okazać się błędne, a później prowokuje dyskusję; Rola nauczyciela
 • 105. – pozostawia czas na znalezienie odpowiedzi na zadane pytania; – pozwala uczniom na eksplorację nieograniczonych możliwości indywidualnego dochodzenia do rozumienia pojęć; – umie zachować równowagę między ustalonym programem, a potrzebami uczniów; pozwala uczniom wpływać na przebieg lekcji, zmienianie przyjętych strategii uczenia się oraz dobór treści; – podsyca naturalną ciekawość poznawczą uczniów poprzez częste wykorzystywanie modelu: odkrywanie, formułowanie hipotezy (koncepcji), weryfikowanie, zastosowanie. Rola nauczyciela
 • 106. • w celu edukacji zdrowotnej wykorzystywanie różnych okoliczności: formalnych i nieformalnych programów oraz sytuacji pedagogicznych; korzystanie z różnych możliwości i służb w szkole i poza nią; • wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości; • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia; • tworzenie warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych w domu, przedszkolu i szkole; Korzyści dla ucznia
 • 107. • aktywne uczestnictwo uczniów w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej; • nabywanie samodzielności w uczeniu się, wzbogacaniu doświadczeń; • akceptowanie własnej odpowiedzialności za uczenie się; • odnoszenia zdobywanej wiedzy i umiejętności do własnej sytuacji i potrzeb oraz transferu ich do codziennego życia; • alfabetyzacja komputerowa. Korzyści dla ucznia