SlideShare a Scribd company logo
Thuế với hoạt động khai thác dầu khí
Phần 1. Qui định chung về thuế với khai thác dầu khí
1.1. Đối tượng chịu thuế (Luật dầu khí năm 1993)
Đối tượng chịu thuế tài nguyên là toàn bộ sản lượng dầu thô và khí thiên nhiên thực tế khai
thác và thu được từ diện tích hợp đồng dầu khí, được đo tại điểm giao nhận (sản lượng dầu thực,
sản lượng khí thực).
Dầu thô là hydrocarbon ở thể lỏng trong trạng thái tự nhiên, asphalt, ozokerite và
hydrocarbon lỏng thu được từ khí thiên nhiên bằng phương pháp ngưng tụ hoặc chiết xuất.
Khí thiên nhiên là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao gồm cả khí
ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết xuất hydrocarbon lỏng từ khí ẩm.
Khí than là hydrocarbon, thành phần chính là methane ở thể khí hoặc lỏng, được chứa
trong các vỉa than hoặc trong các vỉa chứa lân cận.
Trường hợp Chính phủ Việt Nam sử dụng khoản khí đồng hành không phải trả tiền mà
người nộp thuế có ý định đốt bỏ thì người nộp thuế không phải nộp thuế tài nguyên đối với
khoản khí đồng hành này.
Trường hợp trong quá trình khai thác dầu thô và khí thiên nhiên, người nộp thuế được phép
khai thác tài nguyên khác, thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên thì thực hiện nộp thuế tài nguyên
theo qui định của pháp luật về thuế tài nguyên hiện hành.
1.2. Người nộp thuế (Luật dầu khí năm 1993)
Người nộp thuế tài nguyên là các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao
gồm: Công ty nhà nước, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Hợp tác xã, Doanh
nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay Bên nước ngoài tham gia hợp đồng
hợp tác kinh doanh, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác, không phân biệt ngành nghề, quy
mô, hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế tài
nguyên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Người nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định như sau:
- Doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp
liên doanh là người nộp thuế;
- Bên Việt Nam và bên nước ngoài cùng tham gia thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh
khai thác tài nguyên thì trách nhiệm nộp thuế của các bên phải được xác định cụ thể trong hợp
đồng hợp tác kinh doanh; Trường hợp trong hợp đồng không xác định cụ thể bên có trách nhiệm
nộp thuế tài nguyên thì các bên đều phải kê khai nộp thuế hoặc cử người đại diện nộp thuế tài
nguyên của hợp đồng hợp tác kinh doanh.
1
- Tổ chức, cá nhân (gọi là nhà thầu) tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu
thô và khí thiên nhiên tại Việt Nam theo quy định của Luật dầu khí thì người nộp thuế được xác
định từng trường hợp như sau:
+ Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm, người
nộp thuế là người điều hành thực hiện hợp đồng.
+ Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng điều hành chung, người
nộp thuế là công ty điều hành chung.
+ Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh, người nộp
thuế là doanh nghiệp liên doanh.
+ Đối với trường hợp Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, công ty
thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác
dầu thô, khí thiên nhiên, người nộp thuế là Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng
công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam;
- Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu
mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai
nộp thay thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu
mua là người nộp thuế;
- Đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác hoặc khai thác trái phép bị bắt giữ, tịch thu
thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên và được phép bán ra thì tổ chức được giao bán phải nộp
thuế tài nguyên.
1.3. Đồng tiền nộp thuế dầu khí (Luật dầu khí năm 1993)
1. Đồng tiền khai, nộp các loại thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp
và thuế chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí là đô la Mỹ.
2. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán tại thị trường Việt Nam, giá bán được xác
định trên cơ sở đô la Mỹ thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.
Việc quy đổi từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để tính thuế, nộp thuế được thực hiện theo
tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn.
3. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán và thu bằng đô la Mỹ nhưng người nộp
thuế nộp thuế bằng đồng Việt Nam theo quy định của Chính phủ thì đồng tiền nộp thuế là đồng
Việt Nam.
Việc quy đổi từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để thanh toán cho khoản nghĩa vụ phải nộp
bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung và các
văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
1.4 . Kì tính thuế tài nguyên
Kỳ tính thuế tài nguyên là năm dương lịch.
2
- Kỳ tính thuế tài nguyên đầu tiên bắt đầu từ ngày khai thác dầu thô, khí thiên
nhiên đầu tiên cho đến ngày kết thúc năm dương lịch.
- Kỳ tính thuế tài nguyên cuối cùng bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch
đến ngày kết thúc khai thác dầu thô, khí thiên nhiên.
Phần 2. Cách tính thuế dầu khí
2.1. Biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
STT Sản lượng khai thác
Thuế suất (%)
Dự án khuyến
khích đầu tư
Dự án khác
I Đối với dầu thô
1 Đến 20.000 thùng/ngày 7 10
2 Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày 9 12
3 Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày 11 14
4 Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày 13 19
5 Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày 18 24
6 Trên 150.000 thùng/ngày 23 29
II Đối với khí thiên nhiên, khí than
1 Đến 5 triệu m3
/ngày 1 2
2 Trên 5 triệu m3
đến 10 triệu m3
/ngày 3 5
3 Trên 10 triệu m3
/ngày 6 10
Trong trường hợp đặc biệt, tuỳ thuộc các điều kiện địa lý, kinh tế kỹ thuật cụ thể của mỏ,
thuế suất thuế tài nguyên đối với dầu thô có thể được tính cao hơn hoặc bằng một mức thuế cố
định do Chính phủ Việt Nam quyết định.
Thuế tài nguyên được nộp: toàn bộ bằng dầu thô, khí thiên nhiên; hoặc toàn bộ bằng tiền;
hoặc một phần bằng tiền và một phần bằng dầu thô, khí thiên nhiên.
Trường hợp thuế tài nguyên được nộp bằng dầu thô, khí thiên nhiên, cơ quan thuế sẽ thông
báo cho người nộp thuế bằng văn bản trước 6 tháng và hướng dẫn cụ thể về khai, nộp thuế tài
nguyên bằng dầu thô, khí thiên nhiên.
2.2. Xác định số thuế tài nguyên phải nộp
Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô hoặc khí thiên nhiên phải nộp:
3
Thuế tài
nguyên bằng
dầu thô hoặc
khí thiên nhiên
phải nộp
=
Sản lượng dầu thô,
hoặc khí thiên nhiên
chịu thuế tài nguyên
bình quân ngày trong
kỳ tính thuế
x
Thuế suất
thuế tài
nguyên
x
Số ngày khai thác
dầu thô, hoặc khí
thiên nhiên thực
trong kỳ tính thuế
Ví dụ 1: Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp đối với trường hợp khai thác dầu
thô, dầu thô được khai thác từ hợp đồng không thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư.
Giả sử:
+ Tổng sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên, khai thác trong kỳ nộp thuế: 12.000.000
thùng.
+ Số ngày sản xuất trong kỳ nộp thuế: 75 ngày.
+ Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ nộp thuế: 160.000
thùng/ngày (12.000.000 thùng:75 ngày).
Thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ nộp thuế được xác định như sau
{(20.000 x 10%) + (30.000 x 12%) + (25.000 x 14%) + (25.000 x 19%) + (50.000 x 24%)
+ (10.000 x 29%)} x 75 ngày = 2.156.250 thùng.
Ví dụ 2: Xác định thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên, phải nộp đối với trường hợp khai thác
khí thiên nhiên, khí thiên nhiên được khai thác từ hợp đồng không thuộc danh Mục dự án khuyến
khích đầu tư.
Giả sử:
+ Tổng sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên, khai thác trong kỳ nộp thuế: 855.000.000
m3
.
+ Số ngày sản xuất trong kỳ tính thuế: 75 ngày.
+ Sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ nộp thuế: 11.400.000
m3
/ngày (= 855.000.000 m3
: 75 ngày).
Thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên phải nộp trong kỳ nộp thuế được xác định như sau:
{(5.000.000 x 2%) + (5.000.000 x 5%) + (1.400.000 x 10%)} x 75 ngày = 36.750.000 m3
.
2.3. Xác định thuế tài nguyên tạm tính
Xác định số tiền thuế tài nguyên tạm tính:
4
Số tiền thuế
tài nguyên
tạm tính
=
Sản lượng dầu thô
hoặc khí thiên nhiên
thực tế bán
x
Giá tính thuế tài
nguyên
x
Tỷ lệ thuế tài
nguyên tạm tính
Trong đó:
1) Sản lượng dầu thô thực tế bán là sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên theo từng lần
xuất bán.
+ Sản lượng khí thiên nhiên thực tế bán là sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên
đã bán theo từng tháng.
2) Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô là giá bán tại điểm giao nhận theo giao dịch
từng lần xuất bán.
+ Giá tính thuế tài nguyên đối với đối với khí thiên nhiên là giá bán tại điểm giao nhận
theo từng tháng xuất bán.
• Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính được xác định như hướng dẫn dưới đây:
Tỷ lệ thuế tài
nguyên tạm
tính
=
Thuế tài nguyên bằng dầu thô, khí thiên nhiên dự kiến phải nộp
trong kỳ tính thuế
x 100%
Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên dự
kiến khai thác trong kỳ tính thuế
Ví dụ 3: Xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính (theo kỳ tính thuế năm):
• Xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô:
Giả sử:
+ Tổng sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên, dự kiến khai thác trong năm: 72.000.000 thùng.
+ Số ngày dự kiến khai thác trong năm: 360 ngày.
+ Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong năm: 200.000 thùng/ngày
(72.000.000 thùng : 360 ngày).
+ Thuế tài nguyên dự kiến phải nộp trong năm: 14.526.000 thùng =(20000x0.1+30 000x0.12+25
000x0.14+25x0.19+50 000x0.24+50 000x0.29)x360
Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính từ khai thác dầu thô là:
14.526.000 x 100% = 20,1750%
5
72.000.000
• Xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên:
Giả sử:
+ Tổng sản lượng khí thiên chịu thuế tài nguyên, dự kiến khai thác trong năm:
3.960.000.000 m3
.
+ Số ngày dự kiến khai thác trong năm: 360 ngày.
+ Sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày năm: 11.000.000
m3/ ngày (3.960.000.000 m3
: 360 ngày).
+ Thuế tài nguyên dự kiến phải nộp trong năm: 162.000.000 m3
=(5tr x 0,02+5tr x
0,05 + 1tr x 0,1)x360.
Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính từ khai thác khí thiên nhiên là:
162.000.00
0
x 100% = 4,0909%
3.960.000.000
2.4. Thuế xuất nhập khẩu dầu và khí
• . Xác định số thuế xuất khẩu tạm tính:
Số thuế xuất
khẩu tạm tính
=
Sản lượng dầu thô,
khí thiên nhiên xuất
khẩu
x
Giá tính
thuế xuất
khẩu
x
Tỷ lệ thuế xuất
khẩu tạm tính
- Tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm tính được xác định như sau:
Tỷ lệ thuế = 100% - Tỷ lệ thuế tàix Thuế suất thuế xuất khẩu
6
xuất khẩu
tạm tính
nguyên tạm tính
trong kỳ tính thuế
đối với dầu thô, khí thiên
nhiên
Ví dụ 5: Xác định tỷ lệ thuế xuất khẩu dầu thô tạm tính:
Giả sử:
+ Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính theo ví dụ 3 nêu trên: 20,1750%.
+ Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô theo Biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành: 10%.
+ Tỷ lệ thuế xuất khẩu dầu thô tạm tính: 7,9825% = (100% - 20,175%) x 10%
Căn cứ tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính, thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu thô, người nộp
thuế xác định tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm tính đối với từng hợp đồng dầu khí và thông báo với cơ
quan hải quan nơi xuất khẩu dầu thô và cơ quan thuế nơi đăng ký thuế cùng với thời hạn thông
báo tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP khai thác dầu thôi và khí
Xác định thu nhập chịu thuế
• . Đối với thu nhập từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên:
Thu nhập chịu
thuế từ hoạt động
khai thác dầu thô,
khí thiên nhiên
trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu từ hoạt
động khai thác dầu
thô, khí thiên nhiên
trong kỳ tính thuế
-
Chi phí
được trừ
trong kỳ
tính thuế
+
Thu nhập khác
liên quan trực
tiếp đến hoạt
động dầu khí
trong kỳ tính
thuế
a) Doanh thu từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên là toàn bộ giá trị của sản lượng dầu
thô, khí thiên nhiên thực được bán tại Điểm giao nhận theo giao dịch sòng phẳng đối với dầu thô,
theo hợp đồng mua bán khí đối với khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế (không bao gồm thuế
GTGT).
. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 . Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:
Số thuế
thu nhập
doanh
nghiệp
phải nộp
= Thu nhập
chịu thuế từ
hoạt động
khai thác dầu
thô, khí thiên
x Thuế suất thuế
thu nhập doanh
nghiệp đối với
hoạt động dầu
+ Thu nhập
khác trong
kỳ tính thuế
x Thuế suất
thuế thu nhập
doanh nghiệp
7
trong kỳ
tính thuế
nhiên trong
kỳ tính thuế
khí
Trong đó :
+ Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên và thu
nhập khác được xác định như hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật thuế TNDN. Thuế
suất thuế TNDN đối với hoạt động dầu khí từ 32% đến 50%; căn cứ vào vị trí, Điều kiện khai
thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng
hợp đồng dầu khí theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính:
Số thuế TNDN tạm
tính
=
Doanh thu bán dầu thô,
khí thiên nhiên
x Tỷ lệ thuế TNDN tạm tính
+ Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính xác định như hướng dẫn dưới đây:
Tỷ lệ
thuế
TNDN
tạm tính
= 100% -
Tỷ lệ chi
phí thu
hồi
-
Tỷ lệ thuế
tài nguyên
tạm tính
-
Tỷ lệ
thuế xuất
khẩu tạm
tính
x
Thuế suất
thuế
TNDN
Ví dụ 6: Xác định tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khai thác dầu thô:
Giả sử:
+ Tỷ lệ chi phí thu hồi: 35%
+ Tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên (theo ví dụ tại Điều 10 nêu trên): 20,1750%
+ Tỷ lệ tạm nộp thuế xuất khẩu (theo ví dụ tại Điều 10 nêu trên): 7,9825%
+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 50%
Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là:
(100% - 35% - 20,1750% - 7,9825% ) x 50% = 18,1413%
Trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ khai thác khí thiên nhiên, tỷ lệ thuế thu
nhập doanh nghiệp tạm tính được xác định tương tự như trên.
8
9
9

More Related Content

What's hot

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdf
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdfNÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdf
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdf
jackjohn45
 
Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt
Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgtPháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt
Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
 
NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016
NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016
NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016
Doan Tran Ngocvu
 
LICOGI 18
LICOGI 18LICOGI 18
LICOGI 18
Pham Ngoc Quang
 
Tong quan thue & thue xk, nk
Tong quan thue & thue xk, nkTong quan thue & thue xk, nk
Tong quan thue & thue xk, nkDoan Tran Ngocvu
 
TANET - Thue dat dai - 07.2010
TANET - Thue dat dai - 07.2010TANET - Thue dat dai - 07.2010
TANET - Thue dat dai - 07.2010
Pham Ngoc Quang
 
TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1
TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1
TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1
Mạng Tri Thức Thuế
 
Luat thue xnk 2016
Luat thue xnk 2016Luat thue xnk 2016
Luat thue xnk 2016
Doan Tran Ngocvu
 
Gioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTA
Gioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTAGioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTA
Gioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTA
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT
 
Tài liệu thuế 9
Tài liệu thuế 9Tài liệu thuế 9
Tài liệu thuế 9
DHTax Tax
 
TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1
TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1
TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1
Mạng Tri Thức Thuế
 
TANET Thuế GTGT
TANET Thuế GTGTTANET Thuế GTGT
TANET Thuế GTGT
Pham Ngoc Quang
 
TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1
TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1
TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1
Mạng Tri Thức Thuế
 
Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1
Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1
Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1
Pham Ngoc Quang
 
TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)
TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)
TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)
Pham Ngoc Quang
 
TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1
TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1
TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1
Mạng Tri Thức Thuế
 
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNK
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNKNghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNK
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNK
Doan Tran Ngocvu
 
TANET - Thuế TNCN - Phần 3
TANET - Thuế TNCN - Phần 3TANET - Thuế TNCN - Phần 3
TANET - Thuế TNCN - Phần 3
Mạng Tri Thức Thuế
 
TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2
TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2
TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2
Mạng Tri Thức Thuế
 
TANET - Thuế GTGT - Phần 2
TANET - Thuế GTGT - Phần 2TANET - Thuế GTGT - Phần 2
TANET - Thuế GTGT - Phần 2
Mạng Tri Thức Thuế
 

What's hot (20)

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdf
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdfNÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdf
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THUẾ Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.pdf
 
Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt
Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgtPháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt
Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt
 
NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016
NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016
NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 2016
 
LICOGI 18
LICOGI 18LICOGI 18
LICOGI 18
 
Tong quan thue & thue xk, nk
Tong quan thue & thue xk, nkTong quan thue & thue xk, nk
Tong quan thue & thue xk, nk
 
TANET - Thue dat dai - 07.2010
TANET - Thue dat dai - 07.2010TANET - Thue dat dai - 07.2010
TANET - Thue dat dai - 07.2010
 
TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1
TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1
TANET-On Thi Cong Chuc Thue - GTGT - Phan 1
 
Luat thue xnk 2016
Luat thue xnk 2016Luat thue xnk 2016
Luat thue xnk 2016
 
Gioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTA
Gioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTAGioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTA
Gioi thieu cam ket ve thue trong khuon kho hiep dinh TPP va EVFTA
 
Tài liệu thuế 9
Tài liệu thuế 9Tài liệu thuế 9
Tài liệu thuế 9
 
TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1
TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1
TANET On Thi Cong Chuc Thue 2014 - Luat Quan ly Thue - Phan 1
 
TANET Thuế GTGT
TANET Thuế GTGTTANET Thuế GTGT
TANET Thuế GTGT
 
TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1
TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1
TANET - Luật Quản lý Thuế - Phần 1
 
Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1
Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1
Ôn thi Công chức Thuế 2017 - Thuế GTGT - Phần 1
 
TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)
TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)
TANET - Thuế TNDN - 2017 - phần 1 (Mới)
 
TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1
TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1
TANET On thi Cong Chuc Thue - TNCN - Phan 1
 
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNK
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNKNghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNK
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP - HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XNK
 
TANET - Thuế TNCN - Phần 3
TANET - Thuế TNCN - Phần 3TANET - Thuế TNCN - Phần 3
TANET - Thuế TNCN - Phần 3
 
TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2
TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2
TANET-Ôn thi công chức thuế-Thuế Thu nhập Doanh nghiệp - Phần 2
 
TANET - Thuế GTGT - Phần 2
TANET - Thuế GTGT - Phần 2TANET - Thuế GTGT - Phần 2
TANET - Thuế GTGT - Phần 2
 

Viewers also liked

Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Phú Khánhh
 
Báo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíBáo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíanhdung292
 
02.luat thue gtgt 12.2013.cuc
02.luat thue gtgt  12.2013.cuc02.luat thue gtgt  12.2013.cuc
02.luat thue gtgt 12.2013.cucGiang Hương
 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTC
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTCTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTC
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTC
Kim Quyên
 
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiBtl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Nguyên Phạm
 
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Nguyên Phạm
 
TANET - Thuế GTGT - Phần 1
TANET - Thuế GTGT - Phần 1TANET - Thuế GTGT - Phần 1
TANET - Thuế GTGT - Phần 1
Mạng Tri Thức Thuế
 
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sửNgành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Nguyên Phạm
 
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiNgành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Nguyên Phạm
 
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệpChương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Peter Quang Lâm Lâm
 
Chính sách can thiệp của Chính phủ
Chính sách can thiệp của Chính phủChính sách can thiệp của Chính phủ
Chính sách can thiệp của Chính phủLinh Lư
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare
 

Viewers also liked (12)

Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
 
Báo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíBáo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khí
 
02.luat thue gtgt 12.2013.cuc
02.luat thue gtgt  12.2013.cuc02.luat thue gtgt  12.2013.cuc
02.luat thue gtgt 12.2013.cuc
 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTC
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTCTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTC
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 219/TT-BTC
 
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiBtl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
 
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
 
TANET - Thuế GTGT - Phần 1
TANET - Thuế GTGT - Phần 1TANET - Thuế GTGT - Phần 1
TANET - Thuế GTGT - Phần 1
 
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sửNgành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
 
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiNgành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
 
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệpChương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Chính sách can thiệp của Chính phủ
Chính sách can thiệp của Chính phủChính sách can thiệp của Chính phủ
Chính sách can thiệp của Chính phủ
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 

Similar to Thuế với hoạt động khai thác dầu khí

luat-quan-ly-thue-2019.doc
luat-quan-ly-thue-2019.docluat-quan-ly-thue-2019.doc
luat-quan-ly-thue-2019.doc
HngH929373
 
Luat Thue xuat nhap khau 2016
Luat Thue xuat nhap khau 2016Luat Thue xuat nhap khau 2016
Luat quan ly_thue
Luat quan ly_thue Luat quan ly_thue
Luat quan ly_thue
Thien Huong
 
Hung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầu
Hung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầuHung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầu
Hung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầu
HungHau Holding
 
156 2013 tt-btc_214560
156 2013 tt-btc_214560156 2013 tt-btc_214560
156 2013 tt-btc_214560
Hồng Ngọc
 
TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)
TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)
TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)
Pham Ngoc Quang
 
Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệpCơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Tanet 2012 bai_giangthue
Tanet 2012 bai_giangthueTanet 2012 bai_giangthue
Tanet 2012 bai_giangthue
Truong Tran
 
TANET - Thuế TNDN
TANET - Thuế TNDNTANET - Thuế TNDN
TANET - Thuế TNDN
Pham Ngoc Quang
 
Chinh sach thue tndn 2012.
Chinh sach thue tndn 2012.Chinh sach thue tndn 2012.
Chinh sach thue tndn 2012.Ngoc Tran
 
Tanet Thue Nha Thau 1 0
Tanet Thue Nha Thau 1 0Tanet Thue Nha Thau 1 0
Tanet Thue Nha Thau 1 0
Pham Ngoc Quang
 
ND4 Luật thuế XK,NK.pptx
ND4 Luật thuế XK,NK.pptxND4 Luật thuế XK,NK.pptx
ND4 Luật thuế XK,NK.pptx
Nguyễn Quang Hiếu
 
BAI_GIANG_THUE_TNDN.pdf
BAI_GIANG_THUE_TNDN.pdfBAI_GIANG_THUE_TNDN.pdf
BAI_GIANG_THUE_TNDN.pdf
DngX7
 
Withholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầu
Withholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầuWithholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầu
Withholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầu
Chuc Cao
 
On thi thue
On thi thueOn thi thue
On thi thue
Phương Thảo Vũ
 
C+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éai
C+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éaiC+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éai
C+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éai
Phương Thảo Vũ
 
De cuong bai giang kế toán thuế.doc
De cuong bai giang kế toán thuế.docDe cuong bai giang kế toán thuế.doc
De cuong bai giang kế toán thuế.doc
09ThanhHuyn
 
Thong tu Dang ky thue (ban luu hanh).doc
Thong tu Dang ky thue (ban luu hanh).docThong tu Dang ky thue (ban luu hanh).doc
Thong tu Dang ky thue (ban luu hanh).doc
ssuser810f201
 
Thong tu 28-2011-tt-btc
Thong tu 28-2011-tt-btc Thong tu 28-2011-tt-btc
Thong tu 28-2011-tt-btc
Thien Huong
 

Similar to Thuế với hoạt động khai thác dầu khí (20)

luat-quan-ly-thue-2019.doc
luat-quan-ly-thue-2019.docluat-quan-ly-thue-2019.doc
luat-quan-ly-thue-2019.doc
 
Luat Thue xuat nhap khau 2016
Luat Thue xuat nhap khau 2016Luat Thue xuat nhap khau 2016
Luat Thue xuat nhap khau 2016
 
Luat quan ly_thue
Luat quan ly_thue Luat quan ly_thue
Luat quan ly_thue
 
Hung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầu
Hung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầuHung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầu
Hung hau - Nghị đinh 83-2014-ND-CP về kinh doanh xăng dầu
 
83 2013-nd-cp
83 2013-nd-cp83 2013-nd-cp
83 2013-nd-cp
 
156 2013 tt-btc_214560
156 2013 tt-btc_214560156 2013 tt-btc_214560
156 2013 tt-btc_214560
 
TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)
TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)
TANET - Thuế TNCN - 2017 - phần 4 (Mới)
 
Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệpCơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Tanet 2012 bai_giangthue
Tanet 2012 bai_giangthueTanet 2012 bai_giangthue
Tanet 2012 bai_giangthue
 
TANET - Thuế TNDN
TANET - Thuế TNDNTANET - Thuế TNDN
TANET - Thuế TNDN
 
Chinh sach thue tndn 2012.
Chinh sach thue tndn 2012.Chinh sach thue tndn 2012.
Chinh sach thue tndn 2012.
 
Tanet Thue Nha Thau 1 0
Tanet Thue Nha Thau 1 0Tanet Thue Nha Thau 1 0
Tanet Thue Nha Thau 1 0
 
ND4 Luật thuế XK,NK.pptx
ND4 Luật thuế XK,NK.pptxND4 Luật thuế XK,NK.pptx
ND4 Luật thuế XK,NK.pptx
 
BAI_GIANG_THUE_TNDN.pdf
BAI_GIANG_THUE_TNDN.pdfBAI_GIANG_THUE_TNDN.pdf
BAI_GIANG_THUE_TNDN.pdf
 
Withholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầu
Withholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầuWithholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầu
Withholding tax - who pays - Ai trả thuế nhà thầu
 
On thi thue
On thi thueOn thi thue
On thi thue
 
C+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éai
C+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éaiC+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éai
C+éu hß+äi v+ç b+çi tߦ¼p vß+ç éߦñt -éai
 
De cuong bai giang kế toán thuế.doc
De cuong bai giang kế toán thuế.docDe cuong bai giang kế toán thuế.doc
De cuong bai giang kế toán thuế.doc
 
Thong tu Dang ky thue (ban luu hanh).doc
Thong tu Dang ky thue (ban luu hanh).docThong tu Dang ky thue (ban luu hanh).doc
Thong tu Dang ky thue (ban luu hanh).doc
 
Thong tu 28-2011-tt-btc
Thong tu 28-2011-tt-btc Thong tu 28-2011-tt-btc
Thong tu 28-2011-tt-btc
 

More from Nguyên Phạm

Slide năng lượng mặt trời
Slide năng lượng mặt trờiSlide năng lượng mặt trời
Slide năng lượng mặt trời
Nguyên Phạm
 
Ngành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tgNgành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tg
Nguyên Phạm
 
Tổ chức-opec
Tổ chức-opecTổ chức-opec
Tổ chức-opec
Nguyên Phạm
 
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Nguyên Phạm
 
Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
Nguyên Phạm
 
Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giớiGiá dầu thế giới
Giá dầu thế giới
Nguyên Phạm
 
Tổ chức opec
Tổ chức opecTổ chức opec
Tổ chức opec
Nguyên Phạm
 

More from Nguyên Phạm (7)

Slide năng lượng mặt trời
Slide năng lượng mặt trờiSlide năng lượng mặt trời
Slide năng lượng mặt trời
 
Ngành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tgNgành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tg
 
Tổ chức-opec
Tổ chức-opecTổ chức-opec
Tổ chức-opec
 
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
 
Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
 
Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giớiGiá dầu thế giới
Giá dầu thế giới
 
Tổ chức opec
Tổ chức opecTổ chức opec
Tổ chức opec
 

Recently uploaded

Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (17)

Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 

Thuế với hoạt động khai thác dầu khí

 • 1. Thuế với hoạt động khai thác dầu khí Phần 1. Qui định chung về thuế với khai thác dầu khí 1.1. Đối tượng chịu thuế (Luật dầu khí năm 1993) Đối tượng chịu thuế tài nguyên là toàn bộ sản lượng dầu thô và khí thiên nhiên thực tế khai thác và thu được từ diện tích hợp đồng dầu khí, được đo tại điểm giao nhận (sản lượng dầu thực, sản lượng khí thực). Dầu thô là hydrocarbon ở thể lỏng trong trạng thái tự nhiên, asphalt, ozokerite và hydrocarbon lỏng thu được từ khí thiên nhiên bằng phương pháp ngưng tụ hoặc chiết xuất. Khí thiên nhiên là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao gồm cả khí ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết xuất hydrocarbon lỏng từ khí ẩm. Khí than là hydrocarbon, thành phần chính là methane ở thể khí hoặc lỏng, được chứa trong các vỉa than hoặc trong các vỉa chứa lân cận. Trường hợp Chính phủ Việt Nam sử dụng khoản khí đồng hành không phải trả tiền mà người nộp thuế có ý định đốt bỏ thì người nộp thuế không phải nộp thuế tài nguyên đối với khoản khí đồng hành này. Trường hợp trong quá trình khai thác dầu thô và khí thiên nhiên, người nộp thuế được phép khai thác tài nguyên khác, thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên thì thực hiện nộp thuế tài nguyên theo qui định của pháp luật về thuế tài nguyên hiện hành. 1.2. Người nộp thuế (Luật dầu khí năm 1993) Người nộp thuế tài nguyên là các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế bao gồm: Công ty nhà nước, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác, không phân biệt ngành nghề, quy mô, hình thức hoạt động có khai thác tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định như sau: - Doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp liên doanh là người nộp thuế; - Bên Việt Nam và bên nước ngoài cùng tham gia thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài nguyên thì trách nhiệm nộp thuế của các bên phải được xác định cụ thể trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Trường hợp trong hợp đồng không xác định cụ thể bên có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên thì các bên đều phải kê khai nộp thuế hoặc cử người đại diện nộp thuế tài nguyên của hợp đồng hợp tác kinh doanh. 1
 • 2. - Tổ chức, cá nhân (gọi là nhà thầu) tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô và khí thiên nhiên tại Việt Nam theo quy định của Luật dầu khí thì người nộp thuế được xác định từng trường hợp như sau: + Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm, người nộp thuế là người điều hành thực hiện hợp đồng. + Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng điều hành chung, người nộp thuế là công ty điều hành chung. + Đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh, người nộp thuế là doanh nghiệp liên doanh. + Đối với trường hợp Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, người nộp thuế là Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; - Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai nộp thay thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế; - Đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác hoặc khai thác trái phép bị bắt giữ, tịch thu thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên và được phép bán ra thì tổ chức được giao bán phải nộp thuế tài nguyên. 1.3. Đồng tiền nộp thuế dầu khí (Luật dầu khí năm 1993) 1. Đồng tiền khai, nộp các loại thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí là đô la Mỹ. 2. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán tại thị trường Việt Nam, giá bán được xác định trên cơ sở đô la Mỹ thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. Việc quy đổi từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để tính thuế, nộp thuế được thực hiện theo tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn. 3. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên được bán và thu bằng đô la Mỹ nhưng người nộp thuế nộp thuế bằng đồng Việt Nam theo quy định của Chính phủ thì đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam. Việc quy đổi từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam để thanh toán cho khoản nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 1.4 . Kì tính thuế tài nguyên Kỳ tính thuế tài nguyên là năm dương lịch. 2
 • 3. - Kỳ tính thuế tài nguyên đầu tiên bắt đầu từ ngày khai thác dầu thô, khí thiên nhiên đầu tiên cho đến ngày kết thúc năm dương lịch. - Kỳ tính thuế tài nguyên cuối cùng bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch đến ngày kết thúc khai thác dầu thô, khí thiên nhiên. Phần 2. Cách tính thuế dầu khí 2.1. Biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội STT Sản lượng khai thác Thuế suất (%) Dự án khuyến khích đầu tư Dự án khác I Đối với dầu thô 1 Đến 20.000 thùng/ngày 7 10 2 Trên 20.000 thùng đến 50.000 thùng/ngày 9 12 3 Trên 50.000 thùng đến 75.000 thùng/ngày 11 14 4 Trên 75.000 thùng đến 100.000 thùng/ngày 13 19 5 Trên 100.000 thùng đến 150.000 thùng/ngày 18 24 6 Trên 150.000 thùng/ngày 23 29 II Đối với khí thiên nhiên, khí than 1 Đến 5 triệu m3 /ngày 1 2 2 Trên 5 triệu m3 đến 10 triệu m3 /ngày 3 5 3 Trên 10 triệu m3 /ngày 6 10 Trong trường hợp đặc biệt, tuỳ thuộc các điều kiện địa lý, kinh tế kỹ thuật cụ thể của mỏ, thuế suất thuế tài nguyên đối với dầu thô có thể được tính cao hơn hoặc bằng một mức thuế cố định do Chính phủ Việt Nam quyết định. Thuế tài nguyên được nộp: toàn bộ bằng dầu thô, khí thiên nhiên; hoặc toàn bộ bằng tiền; hoặc một phần bằng tiền và một phần bằng dầu thô, khí thiên nhiên. Trường hợp thuế tài nguyên được nộp bằng dầu thô, khí thiên nhiên, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế bằng văn bản trước 6 tháng và hướng dẫn cụ thể về khai, nộp thuế tài nguyên bằng dầu thô, khí thiên nhiên. 2.2. Xác định số thuế tài nguyên phải nộp Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô hoặc khí thiên nhiên phải nộp: 3
 • 4. Thuế tài nguyên bằng dầu thô hoặc khí thiên nhiên phải nộp = Sản lượng dầu thô, hoặc khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ tính thuế x Thuế suất thuế tài nguyên x Số ngày khai thác dầu thô, hoặc khí thiên nhiên thực trong kỳ tính thuế Ví dụ 1: Xác định thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp đối với trường hợp khai thác dầu thô, dầu thô được khai thác từ hợp đồng không thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư. Giả sử: + Tổng sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên, khai thác trong kỳ nộp thuế: 12.000.000 thùng. + Số ngày sản xuất trong kỳ nộp thuế: 75 ngày. + Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ nộp thuế: 160.000 thùng/ngày (12.000.000 thùng:75 ngày). Thuế tài nguyên bằng dầu thô phải nộp trong kỳ nộp thuế được xác định như sau {(20.000 x 10%) + (30.000 x 12%) + (25.000 x 14%) + (25.000 x 19%) + (50.000 x 24%) + (10.000 x 29%)} x 75 ngày = 2.156.250 thùng. Ví dụ 2: Xác định thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên, phải nộp đối với trường hợp khai thác khí thiên nhiên, khí thiên nhiên được khai thác từ hợp đồng không thuộc danh Mục dự án khuyến khích đầu tư. Giả sử: + Tổng sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên, khai thác trong kỳ nộp thuế: 855.000.000 m3 . + Số ngày sản xuất trong kỳ tính thuế: 75 ngày. + Sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong kỳ nộp thuế: 11.400.000 m3 /ngày (= 855.000.000 m3 : 75 ngày). Thuế tài nguyên bằng khí thiên nhiên phải nộp trong kỳ nộp thuế được xác định như sau: {(5.000.000 x 2%) + (5.000.000 x 5%) + (1.400.000 x 10%)} x 75 ngày = 36.750.000 m3 . 2.3. Xác định thuế tài nguyên tạm tính Xác định số tiền thuế tài nguyên tạm tính: 4
 • 5. Số tiền thuế tài nguyên tạm tính = Sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên thực tế bán x Giá tính thuế tài nguyên x Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính Trong đó: 1) Sản lượng dầu thô thực tế bán là sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên theo từng lần xuất bán. + Sản lượng khí thiên nhiên thực tế bán là sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên đã bán theo từng tháng. 2) Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô là giá bán tại điểm giao nhận theo giao dịch từng lần xuất bán. + Giá tính thuế tài nguyên đối với đối với khí thiên nhiên là giá bán tại điểm giao nhận theo từng tháng xuất bán. • Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính được xác định như hướng dẫn dưới đây: Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính = Thuế tài nguyên bằng dầu thô, khí thiên nhiên dự kiến phải nộp trong kỳ tính thuế x 100% Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên dự kiến khai thác trong kỳ tính thuế Ví dụ 3: Xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính (theo kỳ tính thuế năm): • Xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô: Giả sử: + Tổng sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên, dự kiến khai thác trong năm: 72.000.000 thùng. + Số ngày dự kiến khai thác trong năm: 360 ngày. + Sản lượng dầu thô chịu thuế tài nguyên bình quân ngày trong năm: 200.000 thùng/ngày (72.000.000 thùng : 360 ngày). + Thuế tài nguyên dự kiến phải nộp trong năm: 14.526.000 thùng =(20000x0.1+30 000x0.12+25 000x0.14+25x0.19+50 000x0.24+50 000x0.29)x360 Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính từ khai thác dầu thô là: 14.526.000 x 100% = 20,1750% 5
 • 6. 72.000.000 • Xác định tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên: Giả sử: + Tổng sản lượng khí thiên chịu thuế tài nguyên, dự kiến khai thác trong năm: 3.960.000.000 m3 . + Số ngày dự kiến khai thác trong năm: 360 ngày. + Sản lượng khí thiên nhiên chịu thuế tài nguyên bình quân ngày năm: 11.000.000 m3/ ngày (3.960.000.000 m3 : 360 ngày). + Thuế tài nguyên dự kiến phải nộp trong năm: 162.000.000 m3 =(5tr x 0,02+5tr x 0,05 + 1tr x 0,1)x360. Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính từ khai thác khí thiên nhiên là: 162.000.00 0 x 100% = 4,0909% 3.960.000.000 2.4. Thuế xuất nhập khẩu dầu và khí • . Xác định số thuế xuất khẩu tạm tính: Số thuế xuất khẩu tạm tính = Sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên xuất khẩu x Giá tính thuế xuất khẩu x Tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm tính - Tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm tính được xác định như sau: Tỷ lệ thuế = 100% - Tỷ lệ thuế tàix Thuế suất thuế xuất khẩu 6
 • 7. xuất khẩu tạm tính nguyên tạm tính trong kỳ tính thuế đối với dầu thô, khí thiên nhiên Ví dụ 5: Xác định tỷ lệ thuế xuất khẩu dầu thô tạm tính: Giả sử: + Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính theo ví dụ 3 nêu trên: 20,1750%. + Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô theo Biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành: 10%. + Tỷ lệ thuế xuất khẩu dầu thô tạm tính: 7,9825% = (100% - 20,175%) x 10% Căn cứ tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính, thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu thô, người nộp thuế xác định tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm tính đối với từng hợp đồng dầu khí và thông báo với cơ quan hải quan nơi xuất khẩu dầu thô và cơ quan thuế nơi đăng ký thuế cùng với thời hạn thông báo tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP khai thác dầu thôi và khí Xác định thu nhập chịu thuế • . Đối với thu nhập từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên: Thu nhập chịu thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế = Doanh thu từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế - Chi phí được trừ trong kỳ tính thuế + Thu nhập khác liên quan trực tiếp đến hoạt động dầu khí trong kỳ tính thuế a) Doanh thu từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên là toàn bộ giá trị của sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực được bán tại Điểm giao nhận theo giao dịch sòng phẳng đối với dầu thô, theo hợp đồng mua bán khí đối với khí thiên nhiên trong kỳ tính thuế (không bao gồm thuế GTGT). . Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  . Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Thu nhập chịu thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dầu + Thu nhập khác trong kỳ tính thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 7
 • 8. trong kỳ tính thuế nhiên trong kỳ tính thuế khí Trong đó : + Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế từ hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên và thu nhập khác được xác định như hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này. + Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật thuế TNDN. Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động dầu khí từ 32% đến 50%; căn cứ vào vị trí, Điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng hợp đồng dầu khí theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: Số thuế TNDN tạm tính = Doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên x Tỷ lệ thuế TNDN tạm tính + Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính xác định như hướng dẫn dưới đây: Tỷ lệ thuế TNDN tạm tính = 100% - Tỷ lệ chi phí thu hồi - Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính - Tỷ lệ thuế xuất khẩu tạm tính x Thuế suất thuế TNDN Ví dụ 6: Xác định tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khai thác dầu thô: Giả sử: + Tỷ lệ chi phí thu hồi: 35% + Tỷ lệ tạm nộp thuế tài nguyên (theo ví dụ tại Điều 10 nêu trên): 20,1750% + Tỷ lệ tạm nộp thuế xuất khẩu (theo ví dụ tại Điều 10 nêu trên): 7,9825% + Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 50% Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là: (100% - 35% - 20,1750% - 7,9825% ) x 50% = 18,1413% Trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ khai thác khí thiên nhiên, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính được xác định tương tự như trên. 8
 • 9. 9
 • 10. 9