SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Báo cáo Bài tập lớn
Điều khiển điện tử công suất
Đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích
cực 1 pha.
GVHD: PGS.TS Vũ Hoàng Phương
Nhóm SV thực hiện: Nhóm 5
Bùi Anh Dũng 20202338
Phùng Quang Huy 20202405
2
Nội dung
I. Yêu cầu thiết kế
II. Cấu trúc điều khiển
III. Mô hình hóa
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
VI. Kết luận
3
I. Yêu cầu thiết kế
Tham số thiết kế:
Hòa lưới: 220 𝑉 ± 10% / 50 𝐻𝑧 ± 1%
Công suất: 2 𝑘𝑉𝐴
Điện cảm: 𝐿 = 3,5 𝑚𝐻; 𝑟𝐿 = 0,1 Ω
Tụ điện: 𝐶𝑑𝑐 = 2200 𝜇𝐹
Điện áp DC bus: 𝑉𝑑𝑐 = 400 𝑉
Tần số PWM: 𝑓𝑠 = 5 𝑘𝐻𝑧 (điều chế đơn cực)
4
II. Cấu trúc điều khiển
PWM
Notch Filter
÷
𝑢𝑠
∗ 𝑚
+
Cấu trúc điều khiển BBĐ chỉnh lưu tích cực 1 pha
⇒ Cần tìm 2 hàm truyền: 𝐺𝑖 𝑠 =
𝑖𝑠 𝑠
𝑢𝑠 𝑠
và 𝐺𝑣 𝑠 =
𝑣𝑑𝑐 𝑠
𝑖𝑠 𝑠
5
III. Mô hình hóa
Phương trình cân bằng điện áp:
𝐿
𝑑𝑖𝑠
𝑑𝑡
+ 𝑟𝐿𝑖𝑠 = 𝑢𝑠 − 𝑒𝑛
Phương trình trên đã tuyến tính
⇒ 𝐺𝑖 𝑠 =
𝑖𝑠 𝑠
𝑢𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0
=
1
𝐿𝑠 + 𝑟𝐿
𝑒𝑛 là nhiễu của mạch vòng dòng điện ⇒ Dùng thêm bộ Feedforward
để giảm ảnh hưởng của nhiễu
6
III. Mô hình hóa
Phương trình cân bằng công suất (bỏ qua tổn hao của BBĐ NLNA):
1
2
𝐶𝑑𝑐
𝑑 𝑣𝑑𝑐
2
𝑑𝑡
= 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝑒𝑛𝑖𝑠
Tuyến tính hóa quanh điểm làm việc:
𝑣𝑑𝑐 = 𝑉𝑑𝑐 + 𝑣𝑑𝑐
𝑖𝑠 = 𝐼𝑠 + 𝑖𝑠
𝑒𝑛 = 𝐸𝑛 + 𝑒𝑛
. Ta có:
1
2
𝐶𝑑𝑐
𝑑 𝑉𝑑𝑐 + 𝑣𝑑𝑐
2
𝑑𝑡
= 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝐸𝑛 + 𝑒𝑛 𝐼𝑠 + 𝑖𝑠
Lại có: 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝐸𝑛𝐼𝑠 (tại điểm làm việc cân bằng). Đồng thời bỏ qua các tín
hiệu nhỏ bậc 2, ta có:
𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐
𝑑𝑣𝑑𝑐
𝑑𝑡
+ 𝐶𝑑𝑐𝑣𝑑𝑐
𝑑𝑣𝑑𝑐
𝑑𝑡
= 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝐸𝑛𝐼𝑠 + 𝐸𝑛𝑖𝑠 + 𝑒𝑛𝐼𝑠 + 𝑒𝑛𝑖𝑠
⇒ 𝐺𝑣 𝑠 =
𝑣𝑑𝑐 𝑠
𝑖𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0
= −
𝐸𝑛
𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐𝑠
7
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện
Lượng đặt của bộ điều chỉnh dòng điện là đại lượng xoay chiều hình sine ⇒ Sử dụng bộ
điều chỉnh PR
Bộ điều chỉnh PR:
𝐺𝑃𝑅 𝑠 = 𝐾𝑝𝑟 + 𝐾𝑖𝑟
𝑠
𝑠2 + 𝜔ℎ
2
Trong đó:
𝐾𝑝𝑟 𝑣à 𝐾𝑖𝑟 𝑙à 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑠ố 𝑐ủ𝑎 𝑏ộ 𝑃𝑅
𝜔ℎ 𝑙à 𝑡ầ𝑛 𝑠ố 𝑚ắ𝑡 𝑐ộ𝑛𝑔 ℎưở𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑑/𝑠
⇒ 𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔 = 𝐾𝑝𝑟 + 𝐾𝑖𝑟
𝑗𝜔
−𝜔2 + 𝜔ℎ
2
⇒
𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔 = 𝐾𝑝𝑟
2
+ 𝐾𝑖𝑟
2
𝜔2
𝜔ℎ
2
− 𝜔2 2
= 𝐾𝑝𝑟
2
+
𝐾𝑖𝑟
2
𝜔2
1
𝜔ℎ
2
𝜔2 − 1
2
∠𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐾𝑖𝑟
𝐾𝑝𝑟
𝜔
𝜔ℎ
2
− 𝜔2
8
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
Bộ điều chỉnh PR (tiếp):
Tại tần số cắt (𝜔𝑐) (𝜔ℎ ≪ 𝜔𝑐 ≤
1
10
∗ 2𝜋𝑓𝑠):
𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔𝑐 = 𝐾𝑝𝑟
2
+
𝐾𝑖𝑟
2
𝜔𝑐
2
1
𝜔ℎ
2
𝜔𝑐
2 − 1
2 ≈ 𝐾𝑝𝑟
2
+
𝐾𝑖𝑟
2
𝜔𝑐
2 =
1
𝐺𝑑𝑡 𝑗𝜔𝑐
(4.1)
với 𝐺𝑑𝑡 𝑠 là hàm truyền của đối tượng
Gọi 𝐴𝑐 = ∠𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔𝑐 = 𝑃𝑀 − ∠𝐺𝑑𝑡 𝑗𝜔𝑐 + 180° , với 𝑃𝑀 là độ dự trữ pha mong muốn
của hệ hở khi đã có bộ điều chỉnh
𝐴𝑐 = ∠𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔𝑐 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐾𝑖𝑟
𝐾𝑝𝑟
𝜔𝑐
𝜔ℎ
2
− 𝜔𝑐
2
⇒ 𝐾𝑖𝑟 = 𝐾𝑝𝑟
𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑐 𝜔ℎ
2
− 𝜔𝑐
2
𝜔𝑐
(4.2)
Từ (4.1) và (4.2), ta có: 𝐾𝑝𝑟 =
1
𝐺𝑑𝑡 𝑗𝜔𝑐 1+
𝑡𝑎𝑛2 𝐴𝑐 𝜔ℎ
2−𝜔𝑐
2
2
𝜔𝑐
4
IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện
9
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
Đối tượng của mạch vòng dòng điện: 𝐺𝑖 𝑠 =
𝑖𝑠 𝑠
𝑢𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0
=
1
𝐿𝑠+𝑟𝐿
Đồ thị Bode của 𝐺𝑖 𝑠
⇒ Độ dự trữ pha lớn, tần số cắt nhỏ
⇒ Động học chậm
IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện
10
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
Chọn tần số cộng hưởng: 𝜔ℎ =
2𝜋 ∗ 50 𝑟𝑎𝑑/𝑠
Chọn tần số cắt của mạch vòng
dòng điện:
𝜔𝑐𝑖 =
𝑓𝑠
10
∗ 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠
Độ dự trữ pha: 𝑃𝑀𝑖 = 75°
Sử dụng các công thức đã trình
bày về bộ điều chỉnh PR, ta tính
được 𝐾𝑝𝑟𝑖 và 𝐾𝑖𝑟𝑖
Đồ thị Bode của vòng hở dòng điện
khi có bộ PR
⇒ Đạt theo mong muốn thiết kế
IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện
11
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
IV. 2. Tổng hợp bộ điều chỉnh điện áp DC
Lượng đặt của bộ điều chỉnh điện áp DC là đại lượng một chiều ⇒ Sử dụng bộ điều
chỉnh PI
Đối tượng của mạch vòng điện áp DC: 𝐺𝑣 𝑠 =
𝑣𝑑𝑐 𝑠
𝑖𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0
= −
𝐸𝑛
𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐𝑠
=
𝑘𝐺𝑣
𝑠
, với
𝑘𝐺𝑣 = −
𝐸𝑛
𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐
Bộ điều chỉnh PI: 𝐺𝑃𝐼 𝑠 = 𝐾𝑝𝑣 +
𝐾𝑖𝑣
𝑠
Hàm truyền vòng kín của mạch vòng điện áp DC: 𝐺𝑘_𝑣 𝑠 =
𝑘𝐺𝑣 𝐾𝑝𝑣𝑠+𝐾𝑖𝑣
𝑠2+𝑘𝐺𝑣 𝐾𝑝𝑣𝑠+𝐾𝑖𝑣
Cân bằng 𝐺𝑘_𝑣 𝑠 với hàm truyền của khâu dao động bậc 2 tắt dần:
2𝜔𝑛𝜁𝑠+𝜔𝑛
2
𝑠2+2𝜔𝑛𝜁𝑠+𝜔𝑛
2
Ta được:
𝜔𝑛
2 = 𝑘𝐺𝑣𝐾𝑖𝑣
𝑘𝐺𝑣𝐾𝑝𝑣 = 2𝜔𝑛𝜁
⇒
𝐾𝑖𝑣 =
𝜔𝑛
2
𝑘𝐺𝑣
𝐾𝑝𝑣 =
2𝜔𝑛𝜁
𝑘𝐺𝑣
4.3
Trong đó:
𝜁: ℎệ 𝑠ố 𝑑𝑎𝑜 độ𝑛𝑔 𝑡ắ𝑡 𝑑ầ𝑛 0 < 𝜁 < 1
𝜔𝑛: 𝑡ầ𝑛 𝑠ố 𝑑𝑎𝑜 độ𝑛𝑔 𝑟𝑖ê𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑑/𝑠
12
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
Chọn 𝜁 = 0,71 và 𝜔𝑛 = 10 ∗ 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠
⇒ Tính toán các tham số của bộ PI điện áp DC (𝐾𝑝𝑣 và 𝐾𝑖𝑣) theo công thức 4.3
Đáp ứng bước nhảy của vòng kín mạch vòng điện áp DC
⇒ Độ quá điều chỉnh: 20 %
Thời gian quá độ: 0,1 s
IV. 2. Tổng hợp bộ điều chỉnh điện áp DC
13
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
IV. 3. Lập m-file để tổng hợp các bộ điều chỉnh
% Tham so BBD
Vg = 220*sqrt(2); % Bien do dien ap luoi
fg = 50;
P = 2e3; % Cong suat
L = 3.5e-3;
rL = 0.1;
Cdc = 2200e-6;
Vdc = 400;
It = P/Vdc; % Dong tai
fs = 5e3;
% PLL
s = tf('s');
wref = 2*pi*50;
k_PLL = 0.71;
Kp_PLL = 1;
Ki_PLL = 19.9;
% Notch Filter
wc_N = 100*2*pi; % centre frequency
Q_N = 50; % sharpness of Notch filter
gs_N =
(s^2+wc_N^2)/(s^2+Q_N*s+wc_N^2);
gs_N = gs_N*1000/(s+1000);
% Ri
Gi = 1/(L*s+rL);
wci = fs/10*2*pi;
[mag1, phase1] = bode(Gi, wci);
PMi = 75;
Ac = (PMi - (phase1 + 180))*pi/180;
Kpri =
1/mag1/sqrt(1+(tan(Ac))^2*(wref^2-
wci^2)^2/wci^4);
Kiri = abs(Kpri*tan(Ac)*(wref^2-
wci^2)/wci);
Ri = Kpri + Kiri*s/(s^2+wref^2);
% Rv
Gv = -Vg/(Cdc*Vdc*s);
K_Gv = -Vg/(Cdc*Vdc);
wn = 10*2*pi;
zeta = 0.71;
Kpv = 2*wn*zeta/K_Gv;
Kiv = wn^2/K_Gv;
Rv = Kpv + Kiv/s;
% Roi rac cac bo dk
Ts_i = 1/fs;
Ts_v = Ts_i*10;
14
IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh
Notch Filter
Signal Processing, Transfer function of second order notch filter
https://dsp.stackexchange.com/questions/31028/transfer-function-of-second-order-notch-filter
Hàm truyền của 1 khâu Notch Filter: 𝐺𝑁 𝑠 =
𝑠2+𝜔𝑐𝑁
2
𝑠2+𝑄𝑁𝑠+𝜔𝑐𝑁
2
Trong đó:
𝜔𝑐𝑁: 𝑡ầ𝑛 𝑠ố 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑟𝑎𝑑/𝑠
𝑄𝑁: ℎệ 𝑠ố 𝑙𝑖ê𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đế𝑛 độ 𝑠𝑢𝑦 𝑔𝑖ả𝑚 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑑𝐵 𝑡ạ𝑖 𝜔𝑐𝑁 (𝑠ℎ𝑎𝑟𝑝𝑛𝑒𝑠𝑠)
⇒ 𝑄𝑁 càng tăng thì tín hiệu
có tần số 𝜔𝑐𝑁 càng suy giảm
mạnh và vùng tần số mà tín
hiệu bị suy giảm càng rộng
15
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 1. Kịch bản mô phỏng
Tham số Thiết kế Thực tế
Cuộn cảm 𝐿 = 3,5 𝑚𝐻; 𝑟𝐿 = 0,1 Ω 𝐿 = 3,4 𝑚𝐻; 𝑟𝐿 = 0,12 Ω
Tụ điện 𝐶𝑑𝑐 = 2200 𝜇𝐹; 𝑟𝐶 = 0 Ω 𝐶𝑑𝑐 = 2100 𝜇𝐹; 𝑟𝐶 = 50 𝑚Ω
Các phần tử thụ động có tham số thay đổi so với thiết kế
16
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
Kịch bản 1: Thay đổi tải (dòng tải)
0,2 ÷ 0,6 𝑠: tải tiêu thụ công suất với dòng tải 6 A
0,6 ÷ 0,95 𝑠: tải chuyển sang phát công suất (từ 0,67 s trở đi, dòng tải đạt 4 A)
Dòng tải
V. 1. Kịch bản mô phỏng
17
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
Kịch bản 2: Điện áp lưới có
biến động
0 ÷ 0,6 𝑠: Biên độ điện áp lưới
tăng 10%
0,6 ÷ 0,8 𝑠: Điện áp lưới có
thành phần sóng hài bậc cao
(bậc 3, bậc 5) có THD = 5,83%
Điện áp lưới từ 0,7 ÷ 0,74 𝑠
V. 1. Kịch bản mô phỏng
18
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
• Ban đầu,
chỉnh lưu
diode
• Từ 0,3 s trở
đi, cho phép
hệ thống đk
chỉnh lưu tích
cực làm việc
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
19
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
Sử dụng điện trở để
hạn chế dòng nạp tụ DC
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
20
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
Độ quá điều chỉnh của điện áp DC: 40/400 = 10%
Thời gian quá độ (tính từ khi bắt đầu chuyển sang CLTC): 0,2 s
Độ đập mạch điện áp DC: 10/400 = 2,5%
Khâu Notch Filter hoạt động tốt
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
21
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
Chỉnh lưu diode
Dòng điện đi vào lưới ban đầu
lớn do tụ cần nạp năng lượng
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
22
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
Khi chuyển sang chỉnh lưu tích cực,
dòng điện đồng pha với điện áp lưới
(tải tiêu thụ công suất)
Dòng điện chuyển dần sang
ngược pha với điện áp lưới (tải
chuyển sang phát công suất)
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
23
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
Độ đập mạch dòng điện tối đa:
2/15,55 = 12,9%
THD = 6,24 %
24
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động
• Ban đầu,
chỉnh lưu
diode
• Từ 0,3 s trở
đi, cho phép
hệ thống đk
chỉnh lưu tích
cực làm việc
25
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động
Điện áp lưới có biên độ thay đổi 10% hay có sóng
hài bậc cao thì hình dạng điện áp DC không thay
đổi so với khi lưới không có biến động
26
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động
Dòng điện đồng pha với điện áp lưới (tải
tiêu thụ công suất) và luôn có dạng hình
sine với tần số cơ bản của điện áp lưới
27
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động
Dòng điện đi vào lưới
THD = 6,22 %
Điện áp lưới
THD = 5,83 %
28
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 3. Kết quả mô phỏng trên miền số - Kịch bản thay đổi tải
29
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 3. Kết quả mô phỏng trên miền số - Kịch bản thay đổi tải
30
V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số
V. 3. Kết quả mô phỏng trên miền số - Kịch bản thay đổi tải
THD = 6,23 %
⇒ Các kết quả cho thấy hầu như
không có sự khác biệt khi sử dụng
bộ điều khiển số
31
VI. Kết luận
• Nắm được nguyên lý hoạt động của BBĐ chỉnh lưu tích cực 1 pha.
• Biết thiết kế hệ thống điều khiển cho BBĐ này trên miền liên tục, từ đó rời
rạc để thu được các bộ điều khiển số ⇒ Có khả năng triển khai được thực
nghiệm.
• Kịch bản mô phỏng khi điện áp lưới có tần số của sóng hài cơ bản thay đổi
chưa được kiểm nghiệm ⇒ Cần nghiên cứu thêm về các bộ PLL 1 pha khác,
các bộ PR được hiệu chỉnh, hoặc các cấu trúc điều khiển khác để đáp ứng
được yêu cầu hòa lưới này.
32
Tài liệu tham khảo
[1]. Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Đình Ngọc, Trần Trọng Minh,
Nguyễn Quang Địch, "Bộ điều chỉnh kiểu cộng hưởng cho bộ biến
đổi phía tải trong hệ điều áp tích cực". Chuyên san Đo lường, Điều
khiển và Tự động hóa, quyển 21, số 1, 04/2018.
[2]. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, "Mô hình hóa và thiết kế
điều khiển cho các bộ biến đổi Điện tử công suất", 7/25/2017.
[3]. Vũ Hoàng Phương, Bài giảng Điều khiển điện tử công suất.
33
THANK YOU !

More Related Content

What's hot

Điều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờ
Điều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờĐiều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờ
Điều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờMan_Ebook
 
Phương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại số
Phương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại sốPhương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại số
Phương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại sốKhu Tiến
 
Các câu đố vui trong đoàn
Các câu đố vui trong đoànCác câu đố vui trong đoàn
Các câu đố vui trong đoànTrần An
 
Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...
Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...
Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
mạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lường
mạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lườngmạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lường
mạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lườngChia sẻ tài liệu học tập
 
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7 Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7 NguynMinh294
 
[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính
[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính
[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tínhPham Hoang
 
Mô phỏng động cơ điện 1 chiều
Mô phỏng động cơ điện 1 chiềuMô phỏng động cơ điện 1 chiều
Mô phỏng động cơ điện 1 chiềuThanh Hoa
 
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba phaĐồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba phanataliej4
 
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC nataliej4
 
Introduction of process control
Introduction of process controlIntroduction of process control
Introduction of process controlKarnav Rana
 
Chuong 04 mach logic
Chuong 04 mach logicChuong 04 mach logic
Chuong 04 mach logicAnh Ngoc Phan
 
Sơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trường
Sơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trườngSơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trường
Sơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trườngYhoccongdong.com
 
Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3
Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3
Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3pisu412
 
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Startup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệpStartup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệpHoang Nguyen
 

What's hot (20)

Bai de quy
Bai de quyBai de quy
Bai de quy
 
Điều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờ
Điều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờĐiều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờ
Điều khiển và ổn định mức nước ứng dụng bộ điều chỉnh pid và logic mờ
 
Phương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại số
Phương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại sốPhương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại số
Phương pháp runge kutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại số
 
Các câu đố vui trong đoàn
Các câu đố vui trong đoànCác câu đố vui trong đoàn
Các câu đố vui trong đoàn
 
Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...
Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...
Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác phát triển du lịch tại chùa An Phú - sdt...
 
mạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lường
mạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lườngmạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lường
mạch tổ hợp và mạch trình tự - Điện tử Đo lường
 
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7 Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7
Cơ sở dữ liệu PTIT slide 7
 
[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính
[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính
[ĐAMH] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính
 
Mô phỏng động cơ điện 1 chiều
Mô phỏng động cơ điện 1 chiềuMô phỏng động cơ điện 1 chiều
Mô phỏng động cơ điện 1 chiều
 
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba phaĐồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha
Đồ án điện tử công suất: Thiết kế bộ chỉnh lưu hình tia ba pha
 
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
 
Đề tài: Phương pháp Lyapunov và phương pháp nửa nhóm, HAY
Đề tài: Phương pháp Lyapunov và phương pháp nửa nhóm, HAYĐề tài: Phương pháp Lyapunov và phương pháp nửa nhóm, HAY
Đề tài: Phương pháp Lyapunov và phương pháp nửa nhóm, HAY
 
Introduction of process control
Introduction of process controlIntroduction of process control
Introduction of process control
 
Chuong 04 mach logic
Chuong 04 mach logicChuong 04 mach logic
Chuong 04 mach logic
 
Sơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trường
Sơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trườngSơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trường
Sơ cứu tâm lý: Hướng dẫn dành cho người cứu hộ tại hiện trường
 
Thông số kĩ thuật ACB LS
Thông số kĩ thuật ACB LSThông số kĩ thuật ACB LS
Thông số kĩ thuật ACB LS
 
Pid controller
Pid controllerPid controller
Pid controller
 
Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3
Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3
Slide Hệ Quản Trị Cơ sở dữ liệu - CHƯƠNG 3
 
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần...
 
Startup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệpStartup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệp
 

Similar to Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha

ACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptx
ACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptxACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptx
ACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptxHauvu14
 
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptxtailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptxNguyenTruong149535
 
Điều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdf
Điều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdfĐiều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdf
Điều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdfNguynCnh45
 
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid conditionNgoc Dinh
 
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditionerNgoc Dinh
 
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage ConditionerNam Thanh
 
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
[5] the simulated series converter in active voltage conditionerNgoc Dinh
 
Hệ truyền động đc một chiều và mạch buck
Hệ truyền động đc một chiều và mạch buckHệ truyền động đc một chiều và mạch buck
Hệ truyền động đc một chiều và mạch buckTiem Joseph
 
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659nataliej4
 
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...Nam Thanh
 
Bai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatToai Nguyen
 
Bai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatngochaitranbk
 
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiềuTóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiềudolethu
 
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform[2] the control of active rectifier base on hil402 platform
[2] the control of active rectifier base on hil402 platformNgoc Dinh
 
[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltage
[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltage[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltage
[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltageNgoc Dinh
 
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phaseNgoc Dinh
 

Similar to Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha (20)

bat tap lon tkdtcs
bat tap lon tkdtcsbat tap lon tkdtcs
bat tap lon tkdtcs
 
ACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptx
ACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptxACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptx
ACTIVE_Rectifier_SVM (2).pptx
 
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptxtailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx
 
Hệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAY
Hệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAYHệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAY
Hệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư, HAY
 
Điều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdf
Điều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdfĐiều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdf
Điều khiển điện tử công suất DCDC bộ BUCK.pdf
 
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
 
Luận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOT
Luận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOTLuận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOT
Luận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOT
 
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner
 
Chuong3 bjt p2
Chuong3 bjt p2Chuong3 bjt p2
Chuong3 bjt p2
 
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
 
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
 
Hệ truyền động đc một chiều và mạch buck
Hệ truyền động đc một chiều và mạch buckHệ truyền động đc một chiều và mạch buck
Hệ truyền động đc một chiều và mạch buck
 
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
 
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...
 
Bai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suat
 
Bai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suat
 
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiềuTóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
 
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform[2] the control of active rectifier base on hil402 platform
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform
 
[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltage
[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltage[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltage
[10] test bench setup for active voltage conditioner in low voltage
 
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase
 

Recently uploaded

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbhoangphuc12ta6
 
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhondacom
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtauthihaiyen2000
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfXem Số Mệnh
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)LinhV602347
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.TunQuc54
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜInguyendoan3122102508
 

Recently uploaded (17)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
 
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 

Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha

 • 1. Báo cáo Bài tập lớn Điều khiển điện tử công suất Đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha. GVHD: PGS.TS Vũ Hoàng Phương Nhóm SV thực hiện: Nhóm 5 Bùi Anh Dũng 20202338 Phùng Quang Huy 20202405
 • 2. 2 Nội dung I. Yêu cầu thiết kế II. Cấu trúc điều khiển III. Mô hình hóa IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số VI. Kết luận
 • 3. 3 I. Yêu cầu thiết kế Tham số thiết kế: Hòa lưới: 220 𝑉 ± 10% / 50 𝐻𝑧 ± 1% Công suất: 2 𝑘𝑉𝐴 Điện cảm: 𝐿 = 3,5 𝑚𝐻; 𝑟𝐿 = 0,1 Ω Tụ điện: 𝐶𝑑𝑐 = 2200 𝜇𝐹 Điện áp DC bus: 𝑉𝑑𝑐 = 400 𝑉 Tần số PWM: 𝑓𝑠 = 5 𝑘𝐻𝑧 (điều chế đơn cực)
 • 4. 4 II. Cấu trúc điều khiển PWM Notch Filter ÷ 𝑢𝑠 ∗ 𝑚 + Cấu trúc điều khiển BBĐ chỉnh lưu tích cực 1 pha ⇒ Cần tìm 2 hàm truyền: 𝐺𝑖 𝑠 = 𝑖𝑠 𝑠 𝑢𝑠 𝑠 và 𝐺𝑣 𝑠 = 𝑣𝑑𝑐 𝑠 𝑖𝑠 𝑠
 • 5. 5 III. Mô hình hóa Phương trình cân bằng điện áp: 𝐿 𝑑𝑖𝑠 𝑑𝑡 + 𝑟𝐿𝑖𝑠 = 𝑢𝑠 − 𝑒𝑛 Phương trình trên đã tuyến tính ⇒ 𝐺𝑖 𝑠 = 𝑖𝑠 𝑠 𝑢𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0 = 1 𝐿𝑠 + 𝑟𝐿 𝑒𝑛 là nhiễu của mạch vòng dòng điện ⇒ Dùng thêm bộ Feedforward để giảm ảnh hưởng của nhiễu
 • 6. 6 III. Mô hình hóa Phương trình cân bằng công suất (bỏ qua tổn hao của BBĐ NLNA): 1 2 𝐶𝑑𝑐 𝑑 𝑣𝑑𝑐 2 𝑑𝑡 = 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝑒𝑛𝑖𝑠 Tuyến tính hóa quanh điểm làm việc: 𝑣𝑑𝑐 = 𝑉𝑑𝑐 + 𝑣𝑑𝑐 𝑖𝑠 = 𝐼𝑠 + 𝑖𝑠 𝑒𝑛 = 𝐸𝑛 + 𝑒𝑛 . Ta có: 1 2 𝐶𝑑𝑐 𝑑 𝑉𝑑𝑐 + 𝑣𝑑𝑐 2 𝑑𝑡 = 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝐸𝑛 + 𝑒𝑛 𝐼𝑠 + 𝑖𝑠 Lại có: 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝐸𝑛𝐼𝑠 (tại điểm làm việc cân bằng). Đồng thời bỏ qua các tín hiệu nhỏ bậc 2, ta có: 𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐 𝑑𝑣𝑑𝑐 𝑑𝑡 + 𝐶𝑑𝑐𝑣𝑑𝑐 𝑑𝑣𝑑𝑐 𝑑𝑡 = 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝐸𝑛𝐼𝑠 + 𝐸𝑛𝑖𝑠 + 𝑒𝑛𝐼𝑠 + 𝑒𝑛𝑖𝑠 ⇒ 𝐺𝑣 𝑠 = 𝑣𝑑𝑐 𝑠 𝑖𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0 = − 𝐸𝑛 𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐𝑠
 • 7. 7 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện Lượng đặt của bộ điều chỉnh dòng điện là đại lượng xoay chiều hình sine ⇒ Sử dụng bộ điều chỉnh PR Bộ điều chỉnh PR: 𝐺𝑃𝑅 𝑠 = 𝐾𝑝𝑟 + 𝐾𝑖𝑟 𝑠 𝑠2 + 𝜔ℎ 2 Trong đó: 𝐾𝑝𝑟 𝑣à 𝐾𝑖𝑟 𝑙à 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑠ố 𝑐ủ𝑎 𝑏ộ 𝑃𝑅 𝜔ℎ 𝑙à 𝑡ầ𝑛 𝑠ố 𝑚ắ𝑡 𝑐ộ𝑛𝑔 ℎưở𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑑/𝑠 ⇒ 𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔 = 𝐾𝑝𝑟 + 𝐾𝑖𝑟 𝑗𝜔 −𝜔2 + 𝜔ℎ 2 ⇒ 𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔 = 𝐾𝑝𝑟 2 + 𝐾𝑖𝑟 2 𝜔2 𝜔ℎ 2 − 𝜔2 2 = 𝐾𝑝𝑟 2 + 𝐾𝑖𝑟 2 𝜔2 1 𝜔ℎ 2 𝜔2 − 1 2 ∠𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑟 𝐾𝑝𝑟 𝜔 𝜔ℎ 2 − 𝜔2
 • 8. 8 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh Bộ điều chỉnh PR (tiếp): Tại tần số cắt (𝜔𝑐) (𝜔ℎ ≪ 𝜔𝑐 ≤ 1 10 ∗ 2𝜋𝑓𝑠): 𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔𝑐 = 𝐾𝑝𝑟 2 + 𝐾𝑖𝑟 2 𝜔𝑐 2 1 𝜔ℎ 2 𝜔𝑐 2 − 1 2 ≈ 𝐾𝑝𝑟 2 + 𝐾𝑖𝑟 2 𝜔𝑐 2 = 1 𝐺𝑑𝑡 𝑗𝜔𝑐 (4.1) với 𝐺𝑑𝑡 𝑠 là hàm truyền của đối tượng Gọi 𝐴𝑐 = ∠𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔𝑐 = 𝑃𝑀 − ∠𝐺𝑑𝑡 𝑗𝜔𝑐 + 180° , với 𝑃𝑀 là độ dự trữ pha mong muốn của hệ hở khi đã có bộ điều chỉnh 𝐴𝑐 = ∠𝐺𝑃𝑅 𝑗𝜔𝑐 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑟 𝐾𝑝𝑟 𝜔𝑐 𝜔ℎ 2 − 𝜔𝑐 2 ⇒ 𝐾𝑖𝑟 = 𝐾𝑝𝑟 𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑐 𝜔ℎ 2 − 𝜔𝑐 2 𝜔𝑐 (4.2) Từ (4.1) và (4.2), ta có: 𝐾𝑝𝑟 = 1 𝐺𝑑𝑡 𝑗𝜔𝑐 1+ 𝑡𝑎𝑛2 𝐴𝑐 𝜔ℎ 2−𝜔𝑐 2 2 𝜔𝑐 4 IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện
 • 9. 9 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh Đối tượng của mạch vòng dòng điện: 𝐺𝑖 𝑠 = 𝑖𝑠 𝑠 𝑢𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0 = 1 𝐿𝑠+𝑟𝐿 Đồ thị Bode của 𝐺𝑖 𝑠 ⇒ Độ dự trữ pha lớn, tần số cắt nhỏ ⇒ Động học chậm IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện
 • 10. 10 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh Chọn tần số cộng hưởng: 𝜔ℎ = 2𝜋 ∗ 50 𝑟𝑎𝑑/𝑠 Chọn tần số cắt của mạch vòng dòng điện: 𝜔𝑐𝑖 = 𝑓𝑠 10 ∗ 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 Độ dự trữ pha: 𝑃𝑀𝑖 = 75° Sử dụng các công thức đã trình bày về bộ điều chỉnh PR, ta tính được 𝐾𝑝𝑟𝑖 và 𝐾𝑖𝑟𝑖 Đồ thị Bode của vòng hở dòng điện khi có bộ PR ⇒ Đạt theo mong muốn thiết kế IV. 1. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng điện
 • 11. 11 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh IV. 2. Tổng hợp bộ điều chỉnh điện áp DC Lượng đặt của bộ điều chỉnh điện áp DC là đại lượng một chiều ⇒ Sử dụng bộ điều chỉnh PI Đối tượng của mạch vòng điện áp DC: 𝐺𝑣 𝑠 = 𝑣𝑑𝑐 𝑠 𝑖𝑠 𝑠 |𝑒𝑛 𝑠 =0 = − 𝐸𝑛 𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐𝑠 = 𝑘𝐺𝑣 𝑠 , với 𝑘𝐺𝑣 = − 𝐸𝑛 𝐶𝑑𝑐𝑉𝑑𝑐 Bộ điều chỉnh PI: 𝐺𝑃𝐼 𝑠 = 𝐾𝑝𝑣 + 𝐾𝑖𝑣 𝑠 Hàm truyền vòng kín của mạch vòng điện áp DC: 𝐺𝑘_𝑣 𝑠 = 𝑘𝐺𝑣 𝐾𝑝𝑣𝑠+𝐾𝑖𝑣 𝑠2+𝑘𝐺𝑣 𝐾𝑝𝑣𝑠+𝐾𝑖𝑣 Cân bằng 𝐺𝑘_𝑣 𝑠 với hàm truyền của khâu dao động bậc 2 tắt dần: 2𝜔𝑛𝜁𝑠+𝜔𝑛 2 𝑠2+2𝜔𝑛𝜁𝑠+𝜔𝑛 2 Ta được: 𝜔𝑛 2 = 𝑘𝐺𝑣𝐾𝑖𝑣 𝑘𝐺𝑣𝐾𝑝𝑣 = 2𝜔𝑛𝜁 ⇒ 𝐾𝑖𝑣 = 𝜔𝑛 2 𝑘𝐺𝑣 𝐾𝑝𝑣 = 2𝜔𝑛𝜁 𝑘𝐺𝑣 4.3 Trong đó: 𝜁: ℎệ 𝑠ố 𝑑𝑎𝑜 độ𝑛𝑔 𝑡ắ𝑡 𝑑ầ𝑛 0 < 𝜁 < 1 𝜔𝑛: 𝑡ầ𝑛 𝑠ố 𝑑𝑎𝑜 độ𝑛𝑔 𝑟𝑖ê𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑑/𝑠
 • 12. 12 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh Chọn 𝜁 = 0,71 và 𝜔𝑛 = 10 ∗ 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 ⇒ Tính toán các tham số của bộ PI điện áp DC (𝐾𝑝𝑣 và 𝐾𝑖𝑣) theo công thức 4.3 Đáp ứng bước nhảy của vòng kín mạch vòng điện áp DC ⇒ Độ quá điều chỉnh: 20 % Thời gian quá độ: 0,1 s IV. 2. Tổng hợp bộ điều chỉnh điện áp DC
 • 13. 13 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh IV. 3. Lập m-file để tổng hợp các bộ điều chỉnh % Tham so BBD Vg = 220*sqrt(2); % Bien do dien ap luoi fg = 50; P = 2e3; % Cong suat L = 3.5e-3; rL = 0.1; Cdc = 2200e-6; Vdc = 400; It = P/Vdc; % Dong tai fs = 5e3; % PLL s = tf('s'); wref = 2*pi*50; k_PLL = 0.71; Kp_PLL = 1; Ki_PLL = 19.9; % Notch Filter wc_N = 100*2*pi; % centre frequency Q_N = 50; % sharpness of Notch filter gs_N = (s^2+wc_N^2)/(s^2+Q_N*s+wc_N^2); gs_N = gs_N*1000/(s+1000); % Ri Gi = 1/(L*s+rL); wci = fs/10*2*pi; [mag1, phase1] = bode(Gi, wci); PMi = 75; Ac = (PMi - (phase1 + 180))*pi/180; Kpri = 1/mag1/sqrt(1+(tan(Ac))^2*(wref^2- wci^2)^2/wci^4); Kiri = abs(Kpri*tan(Ac)*(wref^2- wci^2)/wci); Ri = Kpri + Kiri*s/(s^2+wref^2); % Rv Gv = -Vg/(Cdc*Vdc*s); K_Gv = -Vg/(Cdc*Vdc); wn = 10*2*pi; zeta = 0.71; Kpv = 2*wn*zeta/K_Gv; Kiv = wn^2/K_Gv; Rv = Kpv + Kiv/s; % Roi rac cac bo dk Ts_i = 1/fs; Ts_v = Ts_i*10;
 • 14. 14 IV. Tổng hợp các bộ điều chỉnh Notch Filter Signal Processing, Transfer function of second order notch filter https://dsp.stackexchange.com/questions/31028/transfer-function-of-second-order-notch-filter Hàm truyền của 1 khâu Notch Filter: 𝐺𝑁 𝑠 = 𝑠2+𝜔𝑐𝑁 2 𝑠2+𝑄𝑁𝑠+𝜔𝑐𝑁 2 Trong đó: 𝜔𝑐𝑁: 𝑡ầ𝑛 𝑠ố 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑟𝑎𝑑/𝑠 𝑄𝑁: ℎệ 𝑠ố 𝑙𝑖ê𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đế𝑛 độ 𝑠𝑢𝑦 𝑔𝑖ả𝑚 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑑𝐵 𝑡ạ𝑖 𝜔𝑐𝑁 (𝑠ℎ𝑎𝑟𝑝𝑛𝑒𝑠𝑠) ⇒ 𝑄𝑁 càng tăng thì tín hiệu có tần số 𝜔𝑐𝑁 càng suy giảm mạnh và vùng tần số mà tín hiệu bị suy giảm càng rộng
 • 15. 15 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 1. Kịch bản mô phỏng Tham số Thiết kế Thực tế Cuộn cảm 𝐿 = 3,5 𝑚𝐻; 𝑟𝐿 = 0,1 Ω 𝐿 = 3,4 𝑚𝐻; 𝑟𝐿 = 0,12 Ω Tụ điện 𝐶𝑑𝑐 = 2200 𝜇𝐹; 𝑟𝐶 = 0 Ω 𝐶𝑑𝑐 = 2100 𝜇𝐹; 𝑟𝐶 = 50 𝑚Ω Các phần tử thụ động có tham số thay đổi so với thiết kế
 • 16. 16 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số Kịch bản 1: Thay đổi tải (dòng tải) 0,2 ÷ 0,6 𝑠: tải tiêu thụ công suất với dòng tải 6 A 0,6 ÷ 0,95 𝑠: tải chuyển sang phát công suất (từ 0,67 s trở đi, dòng tải đạt 4 A) Dòng tải V. 1. Kịch bản mô phỏng
 • 17. 17 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số Kịch bản 2: Điện áp lưới có biến động 0 ÷ 0,6 𝑠: Biên độ điện áp lưới tăng 10% 0,6 ÷ 0,8 𝑠: Điện áp lưới có thành phần sóng hài bậc cao (bậc 3, bậc 5) có THD = 5,83% Điện áp lưới từ 0,7 ÷ 0,74 𝑠 V. 1. Kịch bản mô phỏng
 • 18. 18 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số • Ban đầu, chỉnh lưu diode • Từ 0,3 s trở đi, cho phép hệ thống đk chỉnh lưu tích cực làm việc V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
 • 19. 19 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số Sử dụng điện trở để hạn chế dòng nạp tụ DC V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
 • 20. 20 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số Độ quá điều chỉnh của điện áp DC: 40/400 = 10% Thời gian quá độ (tính từ khi bắt đầu chuyển sang CLTC): 0,2 s Độ đập mạch điện áp DC: 10/400 = 2,5% Khâu Notch Filter hoạt động tốt V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
 • 21. 21 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số Chỉnh lưu diode Dòng điện đi vào lưới ban đầu lớn do tụ cần nạp năng lượng V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
 • 22. 22 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số Khi chuyển sang chỉnh lưu tích cực, dòng điện đồng pha với điện áp lưới (tải tiêu thụ công suất) Dòng điện chuyển dần sang ngược pha với điện áp lưới (tải chuyển sang phát công suất) V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải
 • 23. 23 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục - Kịch bản thay đổi tải Độ đập mạch dòng điện tối đa: 2/15,55 = 12,9% THD = 6,24 %
 • 24. 24 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động • Ban đầu, chỉnh lưu diode • Từ 0,3 s trở đi, cho phép hệ thống đk chỉnh lưu tích cực làm việc
 • 25. 25 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động Điện áp lưới có biên độ thay đổi 10% hay có sóng hài bậc cao thì hình dạng điện áp DC không thay đổi so với khi lưới không có biến động
 • 26. 26 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động Dòng điện đồng pha với điện áp lưới (tải tiêu thụ công suất) và luôn có dạng hình sine với tần số cơ bản của điện áp lưới
 • 27. 27 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 2. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục – Kịch bản điện áp lưới có biến động Dòng điện đi vào lưới THD = 6,22 % Điện áp lưới THD = 5,83 %
 • 28. 28 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 3. Kết quả mô phỏng trên miền số - Kịch bản thay đổi tải
 • 29. 29 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 3. Kết quả mô phỏng trên miền số - Kịch bản thay đổi tải
 • 30. 30 V. Kết quả mô phỏng trên miền liên tục và miền số V. 3. Kết quả mô phỏng trên miền số - Kịch bản thay đổi tải THD = 6,23 % ⇒ Các kết quả cho thấy hầu như không có sự khác biệt khi sử dụng bộ điều khiển số
 • 31. 31 VI. Kết luận • Nắm được nguyên lý hoạt động của BBĐ chỉnh lưu tích cực 1 pha. • Biết thiết kế hệ thống điều khiển cho BBĐ này trên miền liên tục, từ đó rời rạc để thu được các bộ điều khiển số ⇒ Có khả năng triển khai được thực nghiệm. • Kịch bản mô phỏng khi điện áp lưới có tần số của sóng hài cơ bản thay đổi chưa được kiểm nghiệm ⇒ Cần nghiên cứu thêm về các bộ PLL 1 pha khác, các bộ PR được hiệu chỉnh, hoặc các cấu trúc điều khiển khác để đáp ứng được yêu cầu hòa lưới này.
 • 32. 32 Tài liệu tham khảo [1]. Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Đình Ngọc, Trần Trọng Minh, Nguyễn Quang Địch, "Bộ điều chỉnh kiểu cộng hưởng cho bộ biến đổi phía tải trong hệ điều áp tích cực". Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, quyển 21, số 1, 04/2018. [2]. Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, "Mô hình hóa và thiết kế điều khiển cho các bộ biến đổi Điện tử công suất", 7/25/2017. [3]. Vũ Hoàng Phương, Bài giảng Điều khiển điện tử công suất.