SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Sefanya
FƏSİL 1
1 Yəhuda padşahı Amon oğlu Yoşiyanın dövründə
Xizqiyanın oğlu Amariyanın oğlu Gedalyanın oğlu,
Kuşi oğlu Sefanyaya Rəbbin sözü nazil oldu.
2 Mən yer üzündə olan hər şeyi tamamilə yox
edəcəyəm” Rəbb bəyan edir.
3 İnsanı və heyvanı məhv edəcəyəm; Göydəki
quşları, dənizdəki balıqları və pislərlə büdrəmələri
məhv edəcəyəm. Mən insanı ölkədən siləcəyəm”
Rəbb bəyan edir.
4 Mən də əlimi Yəhudanın və bütün Yerusəlim
sakinlərinin üzərinə uzadacağam. Bu yerdən Baalın
qalıqlarını və Kamarimlərin adını kahinlərlə birlikdə
yox edəcəyəm.
5 Evin zirvəsində səma ordusuna səcdə edənlər; Və
Rəbbə ibadət edənlər və and içənlər və Malçama and
içənlər;
6 Rəbbdən üz döndərənlər; Rəbbi axtarmayanlar,
Onu soruşmayanlar.
7 Xudavənd Rəbbin hüzurunda sakit ol, çünki
Rəbbin günü yaxınlaşır, çünki Rəbb qurban hazırladı,
Öz qonaqlarına əmr etdi.
8 Rəbbin qurban kəsildiyi gün başçıları, padşahın
övladlarını və yad paltar geyinmiş hər kəsi
cəzalandıracağam.
9 Elə həmin gün ağalarının evlərini zorakılıq və hiylə
ilə dolduranların hamısını cəzalandıracağam.
10 Rəbb bəyan edir ki, o gün belə olacaq ki, balıq
darvazasından fəryad, ikinci qapıdan fəryad və
təpələrdən böyük gurultu gələcək.
11 Ey Makteş sakinləri, fəryad edin, çünki bütün
tacir xalqı məhv edilib. Gümüş daşıyanların hamısı
kəsildi.
12 O vaxt belə olacaq ki, Mən Yerusəlimi şamlarla
axtaracağam, Ürəklərində “Rəbb yaxşılıq etməyəcək,
pislik etməyəcək” deyən adamları cəzalandıracağam.
13 Buna görə də onların malları qənimət, evləri
xaraba olacaq. üzüm bağları salacaqlar, amma
şərabını içməyəcəklər.
14 Rəbbin böyük günü yaxınlaşır, yaxındır və çox
tez gəlir, Rəbbin gününün səsi də çox tezdir. İgid
orada acı-acı fəryad edəcək.
15 O gün qəzəb günü, bəla və sıxıntı günü, xarabalıq
və viranəlik günü, qaranlıq və tutqunluq günü,
buludlu və qalın qaranlıq günüdür.
16 Hasarlanmış şəhərlərə və hündür qüllələrə qarşı
şeypur və həyəcan günü.
17 İnsanların başına bəla gətirəcəyəm ki, onlar korlar
kimi gəzsinlər, çünki Rəbbə qarşı günah işlətdilər.
Qanları torpaq kimi, əti peyin kimi töküləcək.
18 Rəbbin qəzəbləndiyi gün nə qızılları, nə də
gümüşləri onları xilas edə bilməyəcək. Amma bütün
ölkə onun qısqanclığının atəşi ilə yandırılacaq, çünki
o, ölkədə yaşayanların hamısını tez bir zamanda yox
edəcək.
FƏSİL 2
1 Bir yerə toplaşın, ey istənməyən millət, toplayın!
2 Fərman çıxmazdan əvvəl, gün çöp kimi keçməzdən
əvvəl, Rəbbin şiddətli qəzəbi üzərinizə gəlməzdən
əvvəl, Rəbbin qəzəb günü sizə gəlməzdən əvvəl.
3 Rəbbi axtarın, ey yer üzünün bütün həlimləri,
Onun hökmünü yerinə yetirənlər! salehlik axtarın,
həlimlik axtarın, ola bilsin ki, Rəbbin qəzəb günündə
gizlənəcəksiniz.
4 Qəzzə tərk ediləcək, Aşkelon viranə olacaq.
Günorta Aşdodu qovacaqlar, Eqron kökündən
kəsiləcək.
5 Vay halına dəniz sahilində yaşayanların,
Keretlilərin xalqı! Rəbbin sözü sizə qarşıdır; Ey
Kənan, Filiştlilərin ölkəsi, mən səni məhv edəcəyəm
ki, orada sakin olmayacaq.
6 Dənizin sahili çobanlar üçün məskənlər və bağlar,
sürülər üçün bağlar olacaq.
7 Sahil Yəhuda nəslinin qalıqları üçün olacaq.
Axşam Aşqelonun evlərində uzanacaqlar, çünki
onların Allahı Rəbb onlara baş çəkəcək, Əsirliklərini
döndərəcək.
8 Moavın təhqirini, Ammon övladlarının
məzəmmətlərini eşitdim. Onlar xalqımı məzəmmət
etdilər, sərhədlərinə qarşı ucaldılar.
9 Buna görə də varlığıma and olsun ki, İsrailin Allahı,
Ordular Rəbbi belə bəyan edir: “Şübhəsiz ki, Moav
Sodom kimi, Ammon övladları Homorra kimi
olacaq, gicitkən, duz çuxurları yetişdirilməsi və
əbədi viran qalacaq. xalq onları talan edəcək və
xalqımın qalıqları onlara sahib olacaq.
10 Bu, onların qüruruna görə olacaq, çünki Ordular
Rəbbinin xalqına qarşı rüsvay olub özlərini
ucaltdılar.
11 Rəbb onları dəhşətə gətirəcək, çünki O, yer
üzünün bütün allahlarını ac qoyacaq. Hər kəs öz
yerindən, hətta millətlərin bütün adalarında da Ona
səcdə edəcək.
12 Ey Efiopiyalılar, siz də qılıncımdan
öldürüləcəksiniz.
13 O, əlini şimala uzadıb Aşşuru məhv edəcək. və
Ninevanı viranə və səhra kimi qurudacaq.
14 Sürülər, millətlərin bütün heyvanları onun
ortasında uzanacaq. Qarabataq da, acı da onun üst
zirvələrində məskən salacaq. onların səsi
pəncərələrdə oxuyacaq; ərəfələrdə viranəlik olacaq,
çünki sidr işini açacaq.
15 Qəlbində “Mən varam, məndən başqa heç kim
yoxdur” deyən şadlıq dolu şəhərdir: O necə
viranəliyə, Heyvanların yatdığı yerə çevrilib! Onun
yanından keçən hər kəs fısıldayıb əlini yelləyəcək.
FƏSİL 3
1 Vay halına murdar və murdar, Zülm edən şəhərin
halına!
2 O, səsə qulaq asmadı; o, düzəliş almadı; o, Rəbbə
güvənmədi. o, öz Tanrısına yaxınlaşmadı.
3 Onun başçıları onun içindəki nərə çəkən şirlərdir,
onun hakimləri axşam canavarlarıdır; səhərə qədər
sümükləri gəmirməzlər.
4 Onun peyğəmbərləri yüngül və xəyanətkar
insanlardır, kahinləri məbədi murdarladılar, Qanunu
pozdular.
5 Ədalətli Rəbb onun ortasındadır, O, pislik etməz,
hər səhər öz hökmünü üzə çıxarar, heç nə etməz.
Zalım isə rüsvayçılıq bilmir.
6 Millətləri kəsdim, Qüllələri xaraba qaldı.
Küçələrini xaraba qoydum ki, yanından heç kim
keçməsin, Şəhərləri viran olub, İnsan qalmayıb,
sakin qalmayıb.
7 Mən dedim: “Məndən qorxacaqsan,
öyrədiləcəksən. Onları nə qədər cəzalandırsam da,
onların məskəni kəsilməməlidir.
8 Buna görə də ov üçün qalxacağım günə qədər Məni
gözləyin, Rəbb belə bəyan edir. : çünki bütün yer üzü
mənim qısqanclığımın atəşi ilə yandırılacaq.
9 Çünki o zaman xalqa pak bir dil verəcəyəm ki,
hamı Rəbbin adını çağırsın, Ona bir razılıqla xidmət
etsin.
10 Efiopiya çaylarının o tayından yalvaranlarım,
hətta dağılışdığımın qızı da mənim təqdimlərimi
gətirəcək.
11 O gün mənə qarşı etdiyin bütün işlərə görə
utanmayacaqsan, çünki o zaman sənin qüruruna
sevinənləri sənin içindən çıxaracağam və sən mənim
qüruruna görə bir daha təkəbbür göstərməyəcəksən.
müqəddəs dağ.
12 Sənin içində məzlum və kasıb bir xalq
buraxacağam və onlar Rəbbin adına güvənəcəklər.
13 İsrailin qalıqları pislik etməyəcək, yalan
danışmayacaq. Onların ağızlarında hiyləgər dil
tapılmayacaq, çünki onlar yemək yeyib yatacaqlar
və heç kim onları qorxutmayacaq.
14 Ey Sion qızı, tərənnüm et! qışqır, ey İsrail! Sevin
və bütün qəlbinizlə sevin, ey Yerusəlim qızı.
15 Rəbb sənin hökmlərini əlindən aldı, düşmənini
qovdu. İsrail padşahı Rəbb sənin içindədir, bir daha
pislik görməyəcəksən.
16 O gün Yerusəlimə deyiləcək: “Qorxma, Siona isə
“Əllərin süst olmasın”.
17 Aranızda olan Allahınız Rəbb qüdrətlidir. xilas
edəcək, sənin üçün sevinclə sevinəcək; sevgisində
dincələcək, mahnı oxuyaraq səninlə sevinəcək.
18 Mən təntənəli yığıncaq üçün kədərlənənləri,
səndən olanları, rüsvayçılıq onlara yük olanları
toplayacağam.
19 Budur, o zaman səni sıxanların hamısını aradan
qaldıracağam. Utandıqları hər ölkədə onlara həmd
və şöhrət qazandıracağam.
20 O vaxt, hətta səni topladığım vaxtda səni geri
qaytaracağam, çünki gözlərinin önündə əsirliyini
geri çevirəndə səni yer üzünün bütün xalqları
arasında ad və həmd edəcəyəm” Rəbb bəyan edir.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFrench - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFinnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFaroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ewe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ewe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfEwe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ewe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Estonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Estonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfEstonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Estonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfEsperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDanish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCzech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCroatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCorsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

The Book of Prophet Zephaniah - Azerbaijani.pdf

  • 1. Sefanya FƏSİL 1 1 Yəhuda padşahı Amon oğlu Yoşiyanın dövründə Xizqiyanın oğlu Amariyanın oğlu Gedalyanın oğlu, Kuşi oğlu Sefanyaya Rəbbin sözü nazil oldu. 2 Mən yer üzündə olan hər şeyi tamamilə yox edəcəyəm” Rəbb bəyan edir. 3 İnsanı və heyvanı məhv edəcəyəm; Göydəki quşları, dənizdəki balıqları və pislərlə büdrəmələri məhv edəcəyəm. Mən insanı ölkədən siləcəyəm” Rəbb bəyan edir. 4 Mən də əlimi Yəhudanın və bütün Yerusəlim sakinlərinin üzərinə uzadacağam. Bu yerdən Baalın qalıqlarını və Kamarimlərin adını kahinlərlə birlikdə yox edəcəyəm. 5 Evin zirvəsində səma ordusuna səcdə edənlər; Və Rəbbə ibadət edənlər və and içənlər və Malçama and içənlər; 6 Rəbbdən üz döndərənlər; Rəbbi axtarmayanlar, Onu soruşmayanlar. 7 Xudavənd Rəbbin hüzurunda sakit ol, çünki Rəbbin günü yaxınlaşır, çünki Rəbb qurban hazırladı, Öz qonaqlarına əmr etdi. 8 Rəbbin qurban kəsildiyi gün başçıları, padşahın övladlarını və yad paltar geyinmiş hər kəsi cəzalandıracağam. 9 Elə həmin gün ağalarının evlərini zorakılıq və hiylə ilə dolduranların hamısını cəzalandıracağam. 10 Rəbb bəyan edir ki, o gün belə olacaq ki, balıq darvazasından fəryad, ikinci qapıdan fəryad və təpələrdən böyük gurultu gələcək. 11 Ey Makteş sakinləri, fəryad edin, çünki bütün tacir xalqı məhv edilib. Gümüş daşıyanların hamısı kəsildi. 12 O vaxt belə olacaq ki, Mən Yerusəlimi şamlarla axtaracağam, Ürəklərində “Rəbb yaxşılıq etməyəcək, pislik etməyəcək” deyən adamları cəzalandıracağam. 13 Buna görə də onların malları qənimət, evləri xaraba olacaq. üzüm bağları salacaqlar, amma şərabını içməyəcəklər. 14 Rəbbin böyük günü yaxınlaşır, yaxındır və çox tez gəlir, Rəbbin gününün səsi də çox tezdir. İgid orada acı-acı fəryad edəcək. 15 O gün qəzəb günü, bəla və sıxıntı günü, xarabalıq və viranəlik günü, qaranlıq və tutqunluq günü, buludlu və qalın qaranlıq günüdür. 16 Hasarlanmış şəhərlərə və hündür qüllələrə qarşı şeypur və həyəcan günü. 17 İnsanların başına bəla gətirəcəyəm ki, onlar korlar kimi gəzsinlər, çünki Rəbbə qarşı günah işlətdilər. Qanları torpaq kimi, əti peyin kimi töküləcək. 18 Rəbbin qəzəbləndiyi gün nə qızılları, nə də gümüşləri onları xilas edə bilməyəcək. Amma bütün ölkə onun qısqanclığının atəşi ilə yandırılacaq, çünki o, ölkədə yaşayanların hamısını tez bir zamanda yox edəcək. FƏSİL 2 1 Bir yerə toplaşın, ey istənməyən millət, toplayın! 2 Fərman çıxmazdan əvvəl, gün çöp kimi keçməzdən əvvəl, Rəbbin şiddətli qəzəbi üzərinizə gəlməzdən əvvəl, Rəbbin qəzəb günü sizə gəlməzdən əvvəl. 3 Rəbbi axtarın, ey yer üzünün bütün həlimləri, Onun hökmünü yerinə yetirənlər! salehlik axtarın, həlimlik axtarın, ola bilsin ki, Rəbbin qəzəb günündə gizlənəcəksiniz. 4 Qəzzə tərk ediləcək, Aşkelon viranə olacaq. Günorta Aşdodu qovacaqlar, Eqron kökündən kəsiləcək. 5 Vay halına dəniz sahilində yaşayanların, Keretlilərin xalqı! Rəbbin sözü sizə qarşıdır; Ey Kənan, Filiştlilərin ölkəsi, mən səni məhv edəcəyəm ki, orada sakin olmayacaq. 6 Dənizin sahili çobanlar üçün məskənlər və bağlar, sürülər üçün bağlar olacaq. 7 Sahil Yəhuda nəslinin qalıqları üçün olacaq. Axşam Aşqelonun evlərində uzanacaqlar, çünki onların Allahı Rəbb onlara baş çəkəcək, Əsirliklərini döndərəcək. 8 Moavın təhqirini, Ammon övladlarının məzəmmətlərini eşitdim. Onlar xalqımı məzəmmət etdilər, sərhədlərinə qarşı ucaldılar. 9 Buna görə də varlığıma and olsun ki, İsrailin Allahı, Ordular Rəbbi belə bəyan edir: “Şübhəsiz ki, Moav Sodom kimi, Ammon övladları Homorra kimi olacaq, gicitkən, duz çuxurları yetişdirilməsi və əbədi viran qalacaq. xalq onları talan edəcək və xalqımın qalıqları onlara sahib olacaq. 10 Bu, onların qüruruna görə olacaq, çünki Ordular Rəbbinin xalqına qarşı rüsvay olub özlərini ucaltdılar. 11 Rəbb onları dəhşətə gətirəcək, çünki O, yer üzünün bütün allahlarını ac qoyacaq. Hər kəs öz yerindən, hətta millətlərin bütün adalarında da Ona səcdə edəcək. 12 Ey Efiopiyalılar, siz də qılıncımdan öldürüləcəksiniz. 13 O, əlini şimala uzadıb Aşşuru məhv edəcək. və Ninevanı viranə və səhra kimi qurudacaq. 14 Sürülər, millətlərin bütün heyvanları onun ortasında uzanacaq. Qarabataq da, acı da onun üst zirvələrində məskən salacaq. onların səsi pəncərələrdə oxuyacaq; ərəfələrdə viranəlik olacaq, çünki sidr işini açacaq.
  • 2. 15 Qəlbində “Mən varam, məndən başqa heç kim yoxdur” deyən şadlıq dolu şəhərdir: O necə viranəliyə, Heyvanların yatdığı yerə çevrilib! Onun yanından keçən hər kəs fısıldayıb əlini yelləyəcək. FƏSİL 3 1 Vay halına murdar və murdar, Zülm edən şəhərin halına! 2 O, səsə qulaq asmadı; o, düzəliş almadı; o, Rəbbə güvənmədi. o, öz Tanrısına yaxınlaşmadı. 3 Onun başçıları onun içindəki nərə çəkən şirlərdir, onun hakimləri axşam canavarlarıdır; səhərə qədər sümükləri gəmirməzlər. 4 Onun peyğəmbərləri yüngül və xəyanətkar insanlardır, kahinləri məbədi murdarladılar, Qanunu pozdular. 5 Ədalətli Rəbb onun ortasındadır, O, pislik etməz, hər səhər öz hökmünü üzə çıxarar, heç nə etməz. Zalım isə rüsvayçılıq bilmir. 6 Millətləri kəsdim, Qüllələri xaraba qaldı. Küçələrini xaraba qoydum ki, yanından heç kim keçməsin, Şəhərləri viran olub, İnsan qalmayıb, sakin qalmayıb. 7 Mən dedim: “Məndən qorxacaqsan, öyrədiləcəksən. Onları nə qədər cəzalandırsam da, onların məskəni kəsilməməlidir. 8 Buna görə də ov üçün qalxacağım günə qədər Məni gözləyin, Rəbb belə bəyan edir. : çünki bütün yer üzü mənim qısqanclığımın atəşi ilə yandırılacaq. 9 Çünki o zaman xalqa pak bir dil verəcəyəm ki, hamı Rəbbin adını çağırsın, Ona bir razılıqla xidmət etsin. 10 Efiopiya çaylarının o tayından yalvaranlarım, hətta dağılışdığımın qızı da mənim təqdimlərimi gətirəcək. 11 O gün mənə qarşı etdiyin bütün işlərə görə utanmayacaqsan, çünki o zaman sənin qüruruna sevinənləri sənin içindən çıxaracağam və sən mənim qüruruna görə bir daha təkəbbür göstərməyəcəksən. müqəddəs dağ. 12 Sənin içində məzlum və kasıb bir xalq buraxacağam və onlar Rəbbin adına güvənəcəklər. 13 İsrailin qalıqları pislik etməyəcək, yalan danışmayacaq. Onların ağızlarında hiyləgər dil tapılmayacaq, çünki onlar yemək yeyib yatacaqlar və heç kim onları qorxutmayacaq. 14 Ey Sion qızı, tərənnüm et! qışqır, ey İsrail! Sevin və bütün qəlbinizlə sevin, ey Yerusəlim qızı. 15 Rəbb sənin hökmlərini əlindən aldı, düşmənini qovdu. İsrail padşahı Rəbb sənin içindədir, bir daha pislik görməyəcəksən. 16 O gün Yerusəlimə deyiləcək: “Qorxma, Siona isə “Əllərin süst olmasın”. 17 Aranızda olan Allahınız Rəbb qüdrətlidir. xilas edəcək, sənin üçün sevinclə sevinəcək; sevgisində dincələcək, mahnı oxuyaraq səninlə sevinəcək. 18 Mən təntənəli yığıncaq üçün kədərlənənləri, səndən olanları, rüsvayçılıq onlara yük olanları toplayacağam. 19 Budur, o zaman səni sıxanların hamısını aradan qaldıracağam. Utandıqları hər ölkədə onlara həmd və şöhrət qazandıracağam. 20 O vaxt, hətta səni topladığım vaxtda səni geri qaytaracağam, çünki gözlərinin önündə əsirliyini geri çevirəndə səni yer üzünün bütün xalqları arasında ad və həmd edəcəyəm” Rəbb bəyan edir.