SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Sefanja
HOOFSTUK 1
1 Die woord van die HERE wat gekom het tot
Sefanja, die seun van Kusi, die seun van Gedalja, die
seun van Amarja, die seun van Hiskía, in die dae van
Josia, die seun van Amon, die koning van Juda.
2 Ek sal alles uit die land met die banvloek tref,
spreek die HERE.
3 Ek sal mens en dier verteer; Ek sal die voëls van
die hemel en die visse van die see en die
struikelblokke by die goddelose verteer; en Ek sal
die mens uit die land uitroei, spreek die HERE.
4 Ek sal ook my hand uitstrek teen Juda en teen al
die inwoners van Jerusalem; en Ek sal die oorblyfsel
van Baäl uit hierdie plek uitroei, en die naam van die
Kemarims saam met die priesters;
5 En die wat die leër van die hemel op die dakke
aanbid; en die wat aanbid en sweer by die HERE, en
wat sweer by Malkam;
6 En die wat van die HERE afgewyk het; en die wat
die HERE nie gesoek en na Hom nie geraadpleeg het
nie.
7 Swyg voor die aangesig van die Here HERE, want
die dag van die HERE is naby; want die HERE het
'n offer berei, Hy het sy gaste aangebied.
8 En op die dag van die offer van die HERE, sal Ek
besoeking doen oor die vorste en die koning se
kinders en almal wat met vreemde klere aangetrek is.
9 Op dieselfde dag sal Ek ook almal straf wat op die
drumpel spring, wat die huise van hulle here vul met
geweld en bedrog.
10 En in dié dag, spreek die HERE, sal daar 'n geluid
wees van 'n geskreeu van die Vispoort af en 'n gehuil
van die tweede af, en 'n groot geraas van die heuwels
af.
11 Huil, inwoners van Maktes, want al die
handelaars is uitgeroei; almal wat silwer dra, word
uitgeroei.
12 En in dié tyd sal Ek Jerusalem deursoek met kerse
en besoeking doen oor die manne wat stil is op hulle
afsaksel, wat in hulle hart sê: Die HERE sal geen
goed doen en geen kwaad doen nie.
13 Daarom sal hulle goed 'n buit word en hulle huise
'n wildernis; hulle sal ook huise bou, maar hulle nie
bewoon nie; en hulle sal wingerde plant, maar die
wyn daarvan nie drink nie.
14 Die groot dag van die HERE is naby, dit is naby
en hy is baie haastig, die stem van die dag van die
HERE: die held sal daar bitterlik roep.
15 Daardie dag is 'n dag van toorn, 'n dag van
benoudheid en benoudheid, 'n dag van verwoesting
en verwoesting, 'n dag van duisternis en somberheid,
'n dag van wolke en donkerheid,
16 'n Dag van basuin en alarm teen die omheinde
stede en teen die hoë torings.
17 En Ek sal benoudheid oor die mense bring, dat
hulle soos blindes sal wandel, omdat hulle teen die
HERE gesondig het; en hulle bloed sal uitgegiet
word soos stof en hulle vlees soos die mis.
18 Nie hulle silwer of hulle goud sal hulle kan red op
die dag van die toorn van die HERE nie; maar die
hele land sal deur die vuur van sy ywer verteer word;
HOOFSTUK 2
1 Kom bymekaar, ja, kom bymekaar, o onbegeerlike
nasie;
2 Voor die bevel baar, voordat die dag verbygaan
soos kaf, voordat die toorngloed van die HERE oor
jou kom, voordat die dag van die toorn van die
HERE oor jou kom.
3 Soek die HERE, alle sagmoediges van die aarde,
wat sy oordeel voltrek het; soek geregtigheid, soek
sagmoedigheid; miskien sal julle verborge wees op
die dag van die toorn van die HERE.
4 Want Gasa sal verlaat word en Askelon 'n
wildernis; hulle sal Asdod op die middag verdryf, en
Ekron sal ontwortel word.
5 Wee die inwoners van die seekus, die nasie van die
Kretiete! die woord van die HERE is teen jou;
Kanaän, die land van die Filistyne, Ek sal jou selfs
vernietig, sodat daar geen inwoner sal wees nie.
6 En die seekus sal wonings en kothuise wees vir
herders en krale vir kleinvee.
7 En die gebied sal wees vir die oorblyfsel van die
huis van Juda; hulle sal daarop wei; in die huise van
Askelon sal hulle in die aand slaap; want die HERE
hulle God sal hulle besoek en hulle gevangenskap
afwend.
8 Ek het die smaad van Moab gehoor en die
beledigings van die kinders van Ammon, waardeur
hulle my volk gesmaad en hulle groot gemaak het
teen hulle grondgebied.
9 Daarom, so waar as Ek leef, spreek die HERE van
die leërskare, die God van Israel, waarlik, Moab sal
wees soos Sodom en die kinders van Ammon soos
Gomorra, die voortplanting van brandnekels en
soutputte en 'n ewige verwoesting: die oorblyfsel van
my mense sal hulle plunder, en die oorblyfsel van my
volk sal hulle in besit neem.
10 Dit sal hulle vir hulle trots hê, omdat hulle
hulleself gesmaad en groot gemaak het teen die volk
van die HERE van die leërskare.
11 Die HERE sal vir hulle verskriklik wees, want Hy
laat al die gode van die aarde honger; en mense sal
Hom aanbid, elkeen van sy plek af, al die kuslande
van die nasies.
12 Ook, Kusiete, julle sal deur my swaard gedood
word.
13 En hy sal sy hand teen die noorde uitstrek en
Assirië vernietig; en sal Nineve 'n wildernis maak en
droog soos 'n woestyn.
14 En kleinvee sal binne-in haar gaan lê, al die diere
van die nasies; die aalskolvers sowel as die voëls sal
vernag in die boonste lateie daarvan; hulle stem sal
sing in die vensters; verwoesting sal wees op die
drumpels, want hy sal die sederwerk ontbloot.
15 Dit is die blye stad wat onverskillig gewoon het,
wat in haar hart gesê het: Ek is, en daar is niemand
buiten My nie; hoe het sy 'n woesteny geword, 'n
plek vir diere om in te lê! elkeen wat by haar
verbygaan, sal fluit en sy hand swaai.
HOOFSTUK 3
1 Wee haar wat vuil en besoedel is, die verdrukte
stad!
2 Sy het nie na die stem geluister nie; sy het nie
regstelling ontvang nie; sy het nie op die HERE
vertrou nie; sy het nie naby haar God gekom nie.
3 Haar vorste binne-in haar is brullende leeus; haar
regters is aandwolwe; hulle knaag nie die bene tot
die môre nie.
4 Haar profete is ligte en ontroue mense: haar
priesters het die heiligdom ontheilig, hulle het die
wet geweld aangedoen.
5 Die regverdige HERE is in die middel daarvan; hy
sal geen onreg doen nie; elke môre bring hy sy reg
aan die lig, hy faal nie; maar die onregverdige ken
geen skande nie.
6 Ek het die nasies uitgeroei; hulle torings is woes;
Ek het hulle strate woes gemaak, sodat niemand
verbygaan nie;
7 Ek het gesê: Waarlik, jy sal my vrees, jy sal tug
ontvang; sodat hulle woning nie uitgeroei word nie,
hoe Ek hulle ook al gestraf het; maar hulle het vroeg
opgestaan en al hulle handelinge verderf.
8 Daarom, wag op My, spreek die HERE, tot die dag
dat Ek opstaan vir die buit; want My voorneme is om
die nasies te versamel, dat Ek die koninkryke kan
versamel, om my grimmigheid oor hulle uit te stort,
ja, al my gloed. want die hele aarde sal verteer word
deur die vuur van my ywer.
9 Want dan sal Ek vir die volk 'n rein taal gee, sodat
hulle almal die Naam van die HERE kan aanroep om
Hom met een instemming te dien.
10 Van oorkant die riviere van Kus sal my bidders,
die dogter van my verstrooides, my offer bring.
11 In dié dag sal jy jou nie beskaamd staan vir al jou
handelinge waarmee jy teen My oortree het nie;
heilige berg.
12 En Ek sal in jou midde laat 'n ellendige en arm
volk, en hulle sal op die Naam van die HERE vertrou.
13 Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en
geen leuens spreek nie; en geen bedrieglike tong sal
in hulle mond gevind word nie, want hulle sal wei en
gaan lê, en niemand sal hulle verskrik nie.
14 Sing, o dogter van Sion! jubel, o Israel! wees bly
en juig met die hele hart, o dogter van Jerusalem!
15 Die HERE het jou oordele weggeneem, jou vyand
verdryf; die koning van Israel, die HERE, is in jou
midde; jy sal geen onheil meer sien nie.
16 In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Wees nie
bevrees nie, en aan Sion: Laat jou hande nie verslap
nie.
17 Die HERE jou God is in jou midde; hy sal red, hy
sal oor jou jubel met blydskap; hy sal rus in sy liefde,
hy sal juig oor jou met sang.
18 Ek sal die wat bedroef is oor die feestyd
bymekaarmaak, wat uit jou is, vir wie die smaad
daarvan 'n las was.
19 Kyk, in dié tyd sal Ek alles wat jou verdruk,
ongedaan maak; en Ek sal hulle lof en roem verkry
in elke land waar hulle beskaamd is.
20 In dié tyd sal Ek jou terugbring, in die tyd wat Ek
jou versamel; want Ek sal jou 'n naam en 'n lof maak
onder al die volke van die aarde as Ek jou
gevangenskap voor jou oë omkeer, spreek die HERE.

More Related Content

Similar to The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf

Die tabernakel deel 9 die dag van versoening
Die tabernakel deel 9 die dag van versoeningDie tabernakel deel 9 die dag van versoening
Die tabernakel deel 9 die dag van versoeningJossvanderLinde
 
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheid
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheidDie woord van god neem elke christen na volmaaktheid
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheidAGS Lofoord Upington
 
Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!Ernest Potgieter
 

Similar to The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf (18)

Die Onsinkbare Titanic Sink
Die Onsinkbare Titanic SinkDie Onsinkbare Titanic Sink
Die Onsinkbare Titanic Sink
 
Die Krag van Gebed
Die Krag van GebedDie Krag van Gebed
Die Krag van Gebed
 
Afrikaans - First Esdras.pdf
Afrikaans - First Esdras.pdfAfrikaans - First Esdras.pdf
Afrikaans - First Esdras.pdf
 
Afrikaans - The Apocrypha.pdf
Afrikaans - The Apocrypha.pdfAfrikaans - The Apocrypha.pdf
Afrikaans - The Apocrypha.pdf
 
Afrikaans - Poverty.pdf
Afrikaans - Poverty.pdfAfrikaans - Poverty.pdf
Afrikaans - Poverty.pdf
 
Werkswinkel01-Skyfies
Werkswinkel01-SkyfiesWerkswinkel01-Skyfies
Werkswinkel01-Skyfies
 
Afrikaans - Ecclesiasticus.pdf
Afrikaans - Ecclesiasticus.pdfAfrikaans - Ecclesiasticus.pdf
Afrikaans - Ecclesiasticus.pdf
 
Die tabernakel deel 9 die dag van versoening
Die tabernakel deel 9 die dag van versoeningDie tabernakel deel 9 die dag van versoening
Die tabernakel deel 9 die dag van versoening
 
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheid
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheidDie woord van god neem elke christen na volmaaktheid
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheid
 
Afrikaans - Tobit.pdf
Afrikaans - Tobit.pdfAfrikaans - Tobit.pdf
Afrikaans - Tobit.pdf
 
Afrikaans - Prayer of Azariah.pdf
Afrikaans - Prayer of Azariah.pdfAfrikaans - Prayer of Azariah.pdf
Afrikaans - Prayer of Azariah.pdf
 
Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!
 
Afrikaans - Testament of Benjamin.pdf
Afrikaans - Testament of Benjamin.pdfAfrikaans - Testament of Benjamin.pdf
Afrikaans - Testament of Benjamin.pdf
 
Afrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Afrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdfAfrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Afrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Afrikaans - Dangers of Wine.pdf
Afrikaans - Dangers of Wine.pdfAfrikaans - Dangers of Wine.pdf
Afrikaans - Dangers of Wine.pdf
 
Afrikaans - Testament of Naphtali.pdf
Afrikaans - Testament of Naphtali.pdfAfrikaans - Testament of Naphtali.pdf
Afrikaans - Testament of Naphtali.pdf
 
Afrikaans - Wisdom of Solomon.pdf
Afrikaans - Wisdom of Solomon.pdfAfrikaans - Wisdom of Solomon.pdf
Afrikaans - Wisdom of Solomon.pdf
 
Afrikaans - Jude.pdf
Afrikaans - Jude.pdfAfrikaans - Jude.pdf
Afrikaans - Jude.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHaitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGuarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Guarani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGreek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Greek - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
German - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
German - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGerman - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
German - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Georgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Georgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGeorgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Georgian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Galician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Galician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfGalician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Galician - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tsonga - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFrench - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFinnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFaroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

The Book of Prophet Zephaniah - Afrikaans.pdf

  • 1. Sefanja HOOFSTUK 1 1 Die woord van die HERE wat gekom het tot Sefanja, die seun van Kusi, die seun van Gedalja, die seun van Amarja, die seun van Hiskía, in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda. 2 Ek sal alles uit die land met die banvloek tref, spreek die HERE. 3 Ek sal mens en dier verteer; Ek sal die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke by die goddelose verteer; en Ek sal die mens uit die land uitroei, spreek die HERE. 4 Ek sal ook my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem; en Ek sal die oorblyfsel van Baäl uit hierdie plek uitroei, en die naam van die Kemarims saam met die priesters; 5 En die wat die leër van die hemel op die dakke aanbid; en die wat aanbid en sweer by die HERE, en wat sweer by Malkam; 6 En die wat van die HERE afgewyk het; en die wat die HERE nie gesoek en na Hom nie geraadpleeg het nie. 7 Swyg voor die aangesig van die Here HERE, want die dag van die HERE is naby; want die HERE het 'n offer berei, Hy het sy gaste aangebied. 8 En op die dag van die offer van die HERE, sal Ek besoeking doen oor die vorste en die koning se kinders en almal wat met vreemde klere aangetrek is. 9 Op dieselfde dag sal Ek ook almal straf wat op die drumpel spring, wat die huise van hulle here vul met geweld en bedrog. 10 En in dié dag, spreek die HERE, sal daar 'n geluid wees van 'n geskreeu van die Vispoort af en 'n gehuil van die tweede af, en 'n groot geraas van die heuwels af. 11 Huil, inwoners van Maktes, want al die handelaars is uitgeroei; almal wat silwer dra, word uitgeroei. 12 En in dié tyd sal Ek Jerusalem deursoek met kerse en besoeking doen oor die manne wat stil is op hulle afsaksel, wat in hulle hart sê: Die HERE sal geen goed doen en geen kwaad doen nie. 13 Daarom sal hulle goed 'n buit word en hulle huise 'n wildernis; hulle sal ook huise bou, maar hulle nie bewoon nie; en hulle sal wingerde plant, maar die wyn daarvan nie drink nie. 14 Die groot dag van die HERE is naby, dit is naby en hy is baie haastig, die stem van die dag van die HERE: die held sal daar bitterlik roep. 15 Daardie dag is 'n dag van toorn, 'n dag van benoudheid en benoudheid, 'n dag van verwoesting en verwoesting, 'n dag van duisternis en somberheid, 'n dag van wolke en donkerheid, 16 'n Dag van basuin en alarm teen die omheinde stede en teen die hoë torings. 17 En Ek sal benoudheid oor die mense bring, dat hulle soos blindes sal wandel, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal uitgegiet word soos stof en hulle vlees soos die mis. 18 Nie hulle silwer of hulle goud sal hulle kan red op die dag van die toorn van die HERE nie; maar die hele land sal deur die vuur van sy ywer verteer word; HOOFSTUK 2 1 Kom bymekaar, ja, kom bymekaar, o onbegeerlike nasie; 2 Voor die bevel baar, voordat die dag verbygaan soos kaf, voordat die toorngloed van die HERE oor jou kom, voordat die dag van die toorn van die HERE oor jou kom. 3 Soek die HERE, alle sagmoediges van die aarde, wat sy oordeel voltrek het; soek geregtigheid, soek sagmoedigheid; miskien sal julle verborge wees op die dag van die toorn van die HERE. 4 Want Gasa sal verlaat word en Askelon 'n wildernis; hulle sal Asdod op die middag verdryf, en Ekron sal ontwortel word. 5 Wee die inwoners van die seekus, die nasie van die Kretiete! die woord van die HERE is teen jou; Kanaän, die land van die Filistyne, Ek sal jou selfs vernietig, sodat daar geen inwoner sal wees nie. 6 En die seekus sal wonings en kothuise wees vir herders en krale vir kleinvee. 7 En die gebied sal wees vir die oorblyfsel van die huis van Juda; hulle sal daarop wei; in die huise van Askelon sal hulle in die aand slaap; want die HERE hulle God sal hulle besoek en hulle gevangenskap afwend. 8 Ek het die smaad van Moab gehoor en die beledigings van die kinders van Ammon, waardeur hulle my volk gesmaad en hulle groot gemaak het teen hulle grondgebied. 9 Daarom, so waar as Ek leef, spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel, waarlik, Moab sal wees soos Sodom en die kinders van Ammon soos Gomorra, die voortplanting van brandnekels en soutputte en 'n ewige verwoesting: die oorblyfsel van my mense sal hulle plunder, en die oorblyfsel van my volk sal hulle in besit neem. 10 Dit sal hulle vir hulle trots hê, omdat hulle hulleself gesmaad en groot gemaak het teen die volk van die HERE van die leërskare. 11 Die HERE sal vir hulle verskriklik wees, want Hy laat al die gode van die aarde honger; en mense sal
  • 2. Hom aanbid, elkeen van sy plek af, al die kuslande van die nasies. 12 Ook, Kusiete, julle sal deur my swaard gedood word. 13 En hy sal sy hand teen die noorde uitstrek en Assirië vernietig; en sal Nineve 'n wildernis maak en droog soos 'n woestyn. 14 En kleinvee sal binne-in haar gaan lê, al die diere van die nasies; die aalskolvers sowel as die voëls sal vernag in die boonste lateie daarvan; hulle stem sal sing in die vensters; verwoesting sal wees op die drumpels, want hy sal die sederwerk ontbloot. 15 Dit is die blye stad wat onverskillig gewoon het, wat in haar hart gesê het: Ek is, en daar is niemand buiten My nie; hoe het sy 'n woesteny geword, 'n plek vir diere om in te lê! elkeen wat by haar verbygaan, sal fluit en sy hand swaai. HOOFSTUK 3 1 Wee haar wat vuil en besoedel is, die verdrukte stad! 2 Sy het nie na die stem geluister nie; sy het nie regstelling ontvang nie; sy het nie op die HERE vertrou nie; sy het nie naby haar God gekom nie. 3 Haar vorste binne-in haar is brullende leeus; haar regters is aandwolwe; hulle knaag nie die bene tot die môre nie. 4 Haar profete is ligte en ontroue mense: haar priesters het die heiligdom ontheilig, hulle het die wet geweld aangedoen. 5 Die regverdige HERE is in die middel daarvan; hy sal geen onreg doen nie; elke môre bring hy sy reg aan die lig, hy faal nie; maar die onregverdige ken geen skande nie. 6 Ek het die nasies uitgeroei; hulle torings is woes; Ek het hulle strate woes gemaak, sodat niemand verbygaan nie; 7 Ek het gesê: Waarlik, jy sal my vrees, jy sal tug ontvang; sodat hulle woning nie uitgeroei word nie, hoe Ek hulle ook al gestraf het; maar hulle het vroeg opgestaan en al hulle handelinge verderf. 8 Daarom, wag op My, spreek die HERE, tot die dag dat Ek opstaan vir die buit; want My voorneme is om die nasies te versamel, dat Ek die koninkryke kan versamel, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, ja, al my gloed. want die hele aarde sal verteer word deur die vuur van my ywer. 9 Want dan sal Ek vir die volk 'n rein taal gee, sodat hulle almal die Naam van die HERE kan aanroep om Hom met een instemming te dien. 10 Van oorkant die riviere van Kus sal my bidders, die dogter van my verstrooides, my offer bring. 11 In dié dag sal jy jou nie beskaamd staan vir al jou handelinge waarmee jy teen My oortree het nie; heilige berg. 12 En Ek sal in jou midde laat 'n ellendige en arm volk, en hulle sal op die Naam van die HERE vertrou. 13 Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuens spreek nie; en geen bedrieglike tong sal in hulle mond gevind word nie, want hulle sal wei en gaan lê, en niemand sal hulle verskrik nie. 14 Sing, o dogter van Sion! jubel, o Israel! wees bly en juig met die hele hart, o dogter van Jerusalem! 15 Die HERE het jou oordele weggeneem, jou vyand verdryf; die koning van Israel, die HERE, is in jou midde; jy sal geen onheil meer sien nie. 16 In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Wees nie bevrees nie, en aan Sion: Laat jou hande nie verslap nie. 17 Die HERE jou God is in jou midde; hy sal red, hy sal oor jou jubel met blydskap; hy sal rus in sy liefde, hy sal juig oor jou met sang. 18 Ek sal die wat bedroef is oor die feestyd bymekaarmaak, wat uit jou is, vir wie die smaad daarvan 'n las was. 19 Kyk, in dié tyd sal Ek alles wat jou verdruk, ongedaan maak; en Ek sal hulle lof en roem verkry in elke land waar hulle beskaamd is. 20 In dié tyd sal Ek jou terugbring, in die tyd wat Ek jou versamel; want Ek sal jou 'n naam en 'n lof maak onder al die volke van die aarde as Ek jou gevangenskap voor jou oë omkeer, spreek die HERE.