SlideShare a Scribd company logo
National Statistical Office
       National Statistical Office
       National Statistical Office
สถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย
         โดย
     นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
     เลขาธิการสถิติแหงชาติ       12 พ.ย. 2551
                      1
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office     ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสคืออะไร

  • ธุรกรรม

  • วิธการทางอิเล็กทรอนิกส
    ี

           อินเทอรเน็ต

           อิเล็กทรอนิกสอื่น (โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร)

  • การสั่งซื้อ/ขายสินคา, ชําระเงินทางเครือขายอินเทอรเน็ต
    (บัตรเครดิต)


ที่มา : โครงการพัฒนากฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
                                             2
National Statistical Office
 National Statistical Office
 National Statistical Office     ธุรกรรม/พาณิชยอเล็กทรอนิกส
             ิ

- OECD (1997) =          ธุรกรรม+กิจกรรมเชิงพาณิชย+digital data

- ESCAP (1998) = วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส+ระหวางองคกร

                + ธุรกิจบรรลุเปาหมาย (e-Banking, e-Trading,

                  EDI, e-mail, teleconference)

- WTO (1998)          = ผลิต + กระจาย + ตลาด + ขาย + ขนสง

                  +บริการ + สื่ออิเล็กทรอนิกส


                                       3
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
     ตัวอยางความสําเร็จ
  กลยุทธธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
      (e-Transaction)
                   4
5
6
วิธการ
  ี
บริจาค
     7
8
9
10
11
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
               ความสําเร็จของไทย
                         13
14
15
17
18
21
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
    การทําธุรกิจดวยพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มีองคประกอบอะไรบาง
                 22
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
             3 องคประกอบที่สําคัญ
                         23
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
 ผูซื้อมีศักยภาพ ความพรอมแคไหน
 ที่จะซื้อสินคาออนไลน
 ใชคอมพิวเตอร?
 ใชอนเทอรเน็ต?
   ิ
 ใชโทรศัพทมือถือ?

                  24
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office     คนใช ICT แคไหน
       ผูใชอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ
         ป พ.ศ. 2547-2551 (ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป)
 หนวย : ลานคน

 40                                           โทรศัพทมือถือ
                                       31.86 (52.8%)

 30                             28.29 (47.3%)
                       24.74 (41.6%)
              21.68 (36.7%)                        คอมพิวเตอร
 20  16.54 (28.2%)                             16.99 (28.2%)
                       15.39 (25.9%)  16.04 (26.8%)
              14.45 (24.5%)                          อินเทอรเน็ต
   12.54 (21.4%)
                                       10.96 (18.2%)
                       8.47 (14.2%)  9.32 (15.5%)
 10             7.08 (12.0%)
    6.97 (11.9%) 0                                              ป พ.ศ.
       2547          2548    2549       2550      2551


ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)
                         ่
                                                  25
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
คนภาคไหนใชอินเทอรเน็ตมาก
   National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office               ผูใชอินเทอรเน็ต จําแนกตามภาค

              ภาคเหนือ
              17.84%                      ภาค
                                   ตะวันออกเฉียงเหนือ
                                      13.86%

                  กรุงเทพ
                  36.02%            ภาคกลาง
                                 17.97%

    ลูกคากลุมหลักในธุรกิจ
    พาณิชยอิเล็กทรอนิกส            ภาคใต
       อยูที่กรุงเทพ
                         15.42%ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)       26
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office  คนจังหวัดไหนมีโอกาสที่จะซื้อสินคาออนไลน

       จังหวัดทีมการใช ICT มากที่สุด 10 อันดับแรก
           ่ ี

   การใชคอมพิวเตอร          การใชอินเทอรเน็ต   การมีโทรศัพทมือถือ
  1. นนทบุรี          44.1  1. กรุงเทพฯ   36.0  1. นนทบุรี     79.9

  2. กรุงเทพฯ         43.8  2. นนทบุรี    34.1  2. กรุงเทพฯ    72.7

  3. สงขลา           36.4  3. ภูเก็ต    25.8  3. ภูเก็ต     72.6

  4. ปทุมธานี         35.9  4. เชียงใหม   24.9  4. สมุทรปราการ   71.5

  5. สมุทรปราการ        34.2  5. ปทุมธานี   24.1  5. ชลบุรี     69.7

  6. ภูเก็ต          34.1  6. สงขลา     23.7  6. ปทุมธานี    69.6

  7. เชียงใหม         33.8  7. สมุทรปราการ  22.7  7. นครปฐม     63.6

  8. พัทลุง          30.9  8. ลําปาง    22.0  8. ระยอง      58.9

  9. นาน           30.4  9. นาน     21.4  9. สมุทรสาคร    57.8

  10. ตรัง           29.9  10. อุตรดิตถ  19.5  10. สุราษฎรธานี  57.5

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)
                         ่                    27
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office      จังหวัดทีมการใช ICT นอยที่สุด 10 อันดับแรก
           ่ ี

   การใชคอมพิวเตอร          การใชอินเทอรเน็ต   การมีโทรศัพทมือถือ
  1. นราธิวาส         15.0  1. นครนายก    8.0  1. แมฮองสอน  17.5
  2. แมฮองสอน
                15.8  2. ปตตานี    8.8  2. นราธิวาส   34.3

  3. หนองคาย          16.6  3. นราธิวาส   9.2  3. ศรีสะเกษ   35.3

  4. ปตตานี          17.8  4. แมฮองสอน
                            9.5  4. ยะลา     37.1

  5. ตราด           20.0  5. ศรีสะเกษ   9.9  5. ปตตานี   37.6

  6. ศรีสะเกษ         20.6  6. หนองคาย    10.0  6. มุกดาหาร   37.9

  7. อํานาจเจริญ        21.2  7. ตราด     10.2  7. สุรินทร   38.7

  8. ยะลา           21.3  8. กาฬสินธุ   10.9  8. กาฬสินธุ  39.3

  9. นครนายก          21.4  9. อุบลราชธานี  11.3  9. ตาก     39.6

  10. สมุทรสาคร        21.5  10. ชัยภูมิ   12.0  10. ยโสธร    40.5

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)
                         ่                  28
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office  คนไทยคุนเคยกับการจอง/
                  ซื้อสินคาทางออนไลนหรือไม
   National Statistical Office       รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคา
      และบริการทางอินเทอรเน็ต (ประชากรที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)
  ไมเคยจอง/ไมซื้อ                    เคยจอง/ซื้อ
                                 (260,958 คน)
ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)
                         ่               29
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
ชาย หญิง ใครรุดหนากวากัน
   National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office
          รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคา
          และบริการทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามเพศ
                   หญิง     ชาย
ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)
                         ่              30
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office
                   คนวัยไหน มีความทันสมัยชอบซือ/
   National Statistical Office
                    จองสินคาออนไลนมากที่สุด
       รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคา
      และบริการทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามกลุมอายุ
 รอยละ
                          23.1
                             14.5     14.5
                      13.5         13.4

                   10.2


                                        5.7

                3.0
                                           1.5
           0.6
                                                  กลุมอายุ
         6-10 11-14 15-18 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59        60 ปขึ้นไป

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)
                         ่                          31
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
สินคาออนไลนที่ยอดนิยมมากทีสุด
                                 ่
    National Statistical Office
    National Statistical Office
    National Statistical Office


     รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคาและบริการ
     ทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามประเภทสินคาที่จองหรือซื้อ
ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)  32
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
 National Statistical Office
 National Statistical Office
        มุมมองของกลุมผูขายเปนอยางไร

                “สถานประกอบการ”

ธุรกิจไทยพรอมจะเติบโตขายของบนอินเทอรเน็ตมากนอยแคไหน
                          33
ขนาดสถานประกอบการ เปนอยางไร
   National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office
    รอยละสถานประกอบการ จําแนกตามคนทํางาน
                        16 – 25 คน
                  1 – 15 คน
                  96.6 %
                              16 – 25 คน   1.2 %

                              26 – 30 คน   0.3 %
                   820,137        31 – 50 คน   0.7 %
                    แหง
                              51 – 200 คน  0.9 %
                              มากกวา 200 คน 0.3 %
ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ)
                         ่
    สํานักงานสถิติแหงชาติ                           34
คอมพิวเตอรในสถานประกอบการ
   National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office
       การใชคอมพิวเตอรของสถานประกอบการ
            ป พ.ศ. 2547-2550
 รอยละ
                                       ป พ.ศ.
           2547      2548    2549       2550


ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ)
                         ่              35
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
อินเทอรเน็ตในสถานประกอบการ
   National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office
        การใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการ
             ป พ.ศ. 2547-2550
  รอยละ
                                       ป พ.ศ.
          2547       2548    2549       2550

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ)
                         ่              36
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
เว็บไซตในสถานประกอบการ
   National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office          การใชเว็บไซตของสถานประกอบการ
              ป พ.ศ. 2547-2550
 รอยละ
                                       ป พ.ศ.
          2547      2548     2549       2550

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ)
                         ่              37
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
สถานประกอบการประเภทใด
   National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office     รอยละสถานประกอบการ (ในเขตเทศบาล)
       จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  มีสถานประกอบการที่ทํา e-Commerce
  0.54% ของสถานประกอบการทั้งหมด
                            การผลิต     13.5 %
                                    (111,127)
                            การกอสราง  1.0 %
                                    (8,585)
          83.7 %
               820,137           การขนสง    1.6 %
          (686,059)  แหง           ทางบกฯ     (13,035)
        ธุรกิจทางการคา
         และบริการ               โรงพยาบาล   0.2 %
                                    (1,331)
ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ)
                         ่              38
    สํานักงานสถิติแหงชาติ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
               ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550
               ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551
                           39
National Statistical Office
   National Statistical Office
                  สวนใหญธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
                      ขายสินคาใหคนกลุมใด
   National Statistical Office                ประเภทผูประกอบการ
              ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
        ธุรกิจขายใหกับผูบริโภค
            (B2C)
                               ธุรกิจขายใหกับธุรกิจ
                                  (B2B)

                  72.5 %       27.2 %
                         ธุรกิจขายใหกับภาครัฐ (B2G)
                             0.3 %
ที่มา : สํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551
                                       40
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office


             ธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
    จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2550 และ 2551
ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551
                ิ                  41
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office      พฤติกรรมการสั่งซื้อสินคา/บริการเปนเชนใด
 รอยละ
                                           การสั่งซือ
                                                ้
                                           เฉลีย/เดือน
                                             ่
     ไมมี       1-5   6-10  11-50  51-100  101-500 มากกวา
    การสั่งซือ
         ้     ครั้ง  ครั้ง  ครั้ง  ครั้ง   ครั้ง 500 ครั้งขึน
                                         ้
                                     ไป
ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551
                ิ                            42
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office    แสดงมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป พ.ศ. 2549
    และ พ.ศ. 2550 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ
           ของประเทศไทย
ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550
                ิ                  43
    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551
                 ิ
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office
     มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย
                     มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

  ประเภทผูประกอบการ        มูลคาป 2549     มูลคาป 2550     สัดสวน
                  จํานวน         จํานวน
                        รอยละ          รอยละ
                  (ลานบาท)       (ลานบาท)

  รวม               305,159   100.0   427,460    100.0

   B2B               79,726    26.1   127,325    29.8 +3.7%

   B2C               47,501    15.6    63,425    14.8  -0.8%

   B2G  1/           177,932    58.3   236,710    55.4  -2.9%

  หมายเหตุ : 1/ รวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction จาก
  กรมบัญชีกลาง จํานวน 233,982 ลานบาท

ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550
                ิ                            44
    สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551
                 ิ
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
          จากขอมูลผูซื้อ ผูประกอบการ
            ไทยอยูอนดับไหน ?
                ั                          45
National Statistical Office
    National Statistical Office
    National Statistical Office
    e-Commerce Value : ไทยและเกาหลีใต
     ประเทศไทย      ประเทศเกาหลี
 ป
     (ลานบาท)       (ลานบาท)
                       16,000,000                            14,475,300
                                                12,545,750
                       14,000,000
2546     63,463       8,225,700                  10,992,800
                       12,000,000
                       10,000,000   8,225,700
2547     68,000       10,992,800                                         ประเทศไทย
                       8,000,000
                                                              ประเทศเกาหลี
2548    220,924       12,545,750
                       6,000,000

                       4,000,000
                                     68,000      220,924
2549    305,159       14,475,300  2,000,000 63,463                     305,159

                          -
2550    427,460       18,042,850         2546       2547       2548      2549
                                                                46
National Statistical Office
        National Statistical Office
        National Statistical Office                       e-Commerce : ไทยและเกาหลีใต
       จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต
                                                                                                       โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
  หนวย:ลานคน
                                 33.01      34.12     34.82
                                                                                                       ไทย : ADSL, Dial up , ISDN, Cable
   40.00
   35.00            29.22     31.58                                                                            Modem, Satellite,Mobile phone, LAN
   30.00     26.27                                                                                           (ADSL – ปจจุบันของไทยประมาณ 8
   25.00                                                        มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                            Gbps)
   20.00
   15.00                        9.91      11.41
                                                                                                       เกาหลีใต : xDSL , Cable Modem,
                      6.97                               16,000,000                              14,475,300
   10.00 4.80      6.00
                                             0.00                                  12,545,750
                                                                                                       Apartment complex Lan, Optical
                                                                                                       Cable ,Satellite,Mobile phone
    5.00                                                 14,000,000
    0.00                                                                  10,992,800
         2545    2546     2547      2548      2549      2550     ป
                                                       12,000,000
                                                                                                       (Optical Fiber ครอบคลุม 80 จังหวัดที่
                                                                                                       ความเร็ว 118 Gbps
                                                       10,000,000    8,225,700
                ประเทศไทย ประเทศเกาหลี                                                                     ประเทศไทย
                                                       8,000,000
                                                                                                ประเทศเกาหลี
                                                       6,000,000

                                                       4,000,000
              กฎหมายที่รองรับ                                        63,463      68,000
                                       โครงสรางพื้นฐานที่จาเปน
                                                 ํ
                                                                              220,924      305,159
                     2,000,000
ไทย                       -
-พ.ร.บ. ธุรกรรม 2544 และ ฉบับแกไข          2546 2547 2548 2549  ไทย
 (2551)
                         Trust & Confident in Korea National Archive, National Root CA,…
- พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 2550
- พ.ร.ฎ. และประกาศภายใตพ.ร.บ. ธุรกรรม                    เกาหลีใต
เกาหลีใต
                                       Certified e-Document Authority
- Basic Act on Electronic Commerce
                                       (CeDA), Electronic Commerce
- Consumer Protection Act
                                       Mediation Committee (ECMC)
- Information Communication network Act Solving Problems on e-Commerce
- Basic Act on Electronic Finance Trading                                 47                KIEC,KISA, KCA
National Statistical Office
    National Statistical Office
    National Statistical Office             ดัชนีชี้วัดประเทศไทยในเวทีโลก
         World         Networked     Digital             E
                                  e-Readiness          IT Industry
      Competitiveness       Readiness   Opportunity         Government
 ดัชนี/                               Ranking          Benchmarking
       Scoreboard         Rankings    Index           Readiness
 ประเทศ                                ป 2551            ป 2550
        ป 2550        ป 2550-2551  ป 2548-2549          ป 2551
                                  (70 ประเทศ)          (64 ประเทศ)
       (55 ประเทศ)       (127 ประเทศ)  (181 ประเทศ)         (192 ประเทศ)

 ไทย        33          40       82       47      64       41

มาเลเซีย      23          26       57       34      34       36

 เกาหลี       29           9       1       15       6       3

 ญี่ปุน      24          19       2       18      11       2

ไตหวัน       18          17       7       19      NA       6

อินเดีย       27          50      124       54      113       46

สิงคโปร       2           5       5       6       23       11


ที่มา : E-readiness ranking 2008,EIU                                  48
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
               e-Readiness
  อันดับ
        สิงคโปร        มาเลเซีย

          ไทย        เวียดนาม                      49
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office    มูลคาการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
                     2006         2007
   ลําดับที่      ประเทศ
                  มูลคา (ลานบาท)   มูลคา (ลานบาท)
    1     United States      65,557,729     81,750,412
    2     Germany        18,542,892     22,579,927
    3     Japan         13,759,101     17,166,046
    4     United Kingdom     10,883,038     13,415,517
    5     France         9,028,473     11,096,270
    6     Italy          6,638,226      8,101,435
    7     China          5,320,453      7,316,543
    8     Korea          4,708,319      6,132,878
    9     Canada         4,141,866      4,960,897
    10     Spain          3,464,975      4,230,468
                                     ขอมูลสํารวจ
    27     Malaysia         542,821       759,356 ของ สสช มูลคา
    30     Thailand         358,183       517,920 427,460 ลาน
                                       บาท
    52     Vietnam           7,903       12,421
  จาก 53 ประเทศ
                                        50
ที่มา : IDC December 2007
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office


    มูลคาการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
           ตอสัดสวน GDP
                  2006             2007
         ประเทศ              ประเทศ
                  (% GDP)            (% GDP)
   1. Singapore          21.5  1. Hong Kong     25.8
   2. Taiwan            21.2  2. Singapore     25.0
   3. Hong Kong          20.4  3. Taiwan       24.8
   4. Germany           18.7  4. Germany      22.2
   5. New Zealand         18.1  5. New Zealand    22.0
   6. Korea            15.6  6. Korea       19.3
   7. United States        14.6  7. United States   17.9
   8. United Kingdom        13.4  8. United Kingdom   16.0
   9. Switzerland         12.7  9. Switzerland    14.4
   10. Sweden           12.2  10. France      14.2
   19. Malaysia          10.2  14. Malaysia     13.5
   28. Thailand          5.1   26. Thailand     7.1
   51. Vietnam           0.4   51. Vietnam      0.5
 จาก 53 ประเทศ                              51
ที่มา : IDC December 2007
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
  จุดออนของธุรกิจไทยตอการพัฒนา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)
                   52
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
          คนที่ไมเคยซื้อสินคาออนไลน
               (97.6%)            เสียงสะทอนจากคนซื้อ                          53
National Statistical Office
    National Statistical Office
    National Statistical Office               เหตุผลที่ไมจองหรือซื้อสินคา
                และบริการทางอินเทอรเน็ต

                   อื่นๆ

 กลัวสินคาสูญหายระหวางสง

            ตองรอสินคา

     ราคาแพงกวาหนาราน
ความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว
       และบัตรเครดิต
   ขั้นตอนการสั่งซือยุงยาก
           ้

         กลัวถูกหลอกลวง

         ไมเห็นสินคาจริง

                    0  10    20      30     40  50
                                             รอยละ
ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน)       54
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
        เสียงสะทอนจากผูประกอบการ

    • ปญหาอุปสรรค
    • ความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ
                      55
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office


           จากผูประกอบการธุรกิจ e-commerce
    ปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce                  รอยละ
 • ความปลอดภัยของขอมูล/การปองกันไวรัส                          21.3
 • ไมมนใจในทิศทางการดําเนินธุรกิจe-Commerce
    ั่                                         20.7
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมทนสมัย ทําใหการใชงานบนเครือขาย
                   ั                          19.0
    อินเทอรเน็ตชา
 • ลูกคาใชขอมูลปลอมในการสั่งซื้อสินคา หรือจองแลวไมชําระเงิน             11.7
 • ระบบการชําระเงินผานอินเทอรเน็ต และผานธนาคารมีคาใชจายสูง             11.0
 • ขาดบุคลากรที่มีความรูดาน e-Commerce และทักษะการใช                  10.2
    ภาษาตางประเทศ
 • ลูกคาชําระเงินชา ไมครบ หรือไมชําระเลย                       8.6
 • ไมมีบริการหลังการขายลูกคาไมมั่นใจในการสั่งซื้อ                   7.5
 • การไมมหนารานทางกายภาพทําใหลูกคาไมมั่นใจ
      ี                                        6.9
 • ระยะเวลาในการจัดสงสินคา                               5.2
 • คาใชจายในการจัดสงสินคา                              5.0
   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ                                  56
ที่มา : สํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
   National Statistical Office
   National Statistical Office


           จากผูประกอบการธุรกิจ e-commerce

            เรื่องที่ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ        รอยละ
  • ตองการใหภาครัฐสงเสริมสนับสนุนการทําธุรกิจe-Commerce ดูแลให   30.1
   คําปรึกษา/จัดฝกอบรมความรูและทักษะในดานตาง ๆ แกผูประกอบการ
  • ประชาสัมพันธ e-Commerce                      21.4
  • จัดการดานการขนสงสินคา                      19.6
  • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย/ขยายพืนที่การ
                             ้       12.1
   ใหบริการ Hi-Speed Internet
  • ปรับลดภาษี ภาษีสูงเกินไป                      10.0
  • ดูแลเรื่องการรับรองความนาเชื่อถือ และคุมครองความปลอดภัยของ    9.7
   ขอมูลทังผูใหบริการและผูใชบริการ
        ้
  • ใหบริการเว็บไซตฟรี                        8.4
  • อื่น ๆ                               21.5
   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ


ที่มา : สํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551         57
    สํานักงานสถิติแหงชาติ
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
   หนวยงานภาครัฐไมไดละเลยปญหา
     ตระหนักถึงปญหาดังกลาว
  มีหลายหนวยงานที่ผลักดันนโยบายและ
   มาตรการสนับสนุนการทําธุรกรรมทาง
     อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง
                     58
National Statistical Office
National Statistical Office
National Statistical Office
 กระทรวง ICT เปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
                  ่
       ของประเทศไทย
มีการแตงตังคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
      ้
       คณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ                         59
Strategies
                   SMART
                   Thailand

 4 ใช ICT เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล     6 ใช ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  ในการบริหารและบริการของรัฐ          ในการแขงขันอยางยั่งยืน
                        (strategic sectors, SMEs)
                ICT Technology
                            Communication &
     Hardware          Hardware        Netwok

   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT 3      พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
                             ICT
                           5

       2 บริหารจัดการ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
    (Institutional arrangement, Rules and Regulation, Financing, …)

               1  พัฒนาคน
      (ICT Professionals and “Information-Literate” People)

                                        60
Framework - กรอบการปฏิบัติงาน
              คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (วาระที่ 2)


               วิสยทัศน: การสงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
                 ั
           เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมและผูประกอบการในประเทศ

นโยบาย & สงเสริม     กํากับดูแล        กฎหมาย        ความมั่นคง        มาตรฐาน         ผลกระทบตอสังคม
Direction         Competitiveness     Facilitation     Trust & Confidence    Standards        Impacts & Public
                                                  Strengtening &     Awareness
Policy & Action Plans   e-Payment Service    Subordinated Laws   Information Security   Value Added
for e-Transactions     Providers        under ETA       Policy & Standards
Reform / Strategy for                (4 Sections : Royal  (ISO 17799 & 27001)                Public Awareness
Solving Problems &     Certification      Decrees, Rules &                Standards &
Hot Issues         Authority        Regulations)     Access Control Policy   Interoperability    Computer Crime
(5 sectors & SMEs)     National Root CA
                          Online Disputes    Awareness &        (National        Fraud
Building Trust &      Other Service      Resolution      Incident Response     Interoperability
Confidence         Providers                                Policies and      IPR
              (Time Stamping &     IT Laws Development  Self-Regulation on    Framework, IT-
e-Tax Invoice       e-Notary Public     (Computer Crime,   Information Security of  related standards,   Filing complaint
e-Receipt                      Privacy Assessment  Critical Infrastructure  e.g. ebXML for A2A
Tax Practices/Incentives  Thailand PKI Forum    Guidelines,                   Integration, Business  Disputes Resolution
              PKI Interoperability   Spam Mail Law     Implementation of CC   e-Documents, and    on e-Commerce
Information        for transponder flow   E-Document Law)                 Digital Watermarking)
Resources Center &     of e-Certificate
Repository         based on PKI
              Self-regulation on
Capacity Building     DP


                           การประสานความรวมมือในประเทศ
                       คณะอนุกรรมการ, Thailand ICT Alliance และ อื่นๆ
                       การประสานความรวมมือกับตางประเทศ
           (United Nations, World Summit on Information Society, APEC, ASEAN, Asia PKI Forum,
                      Personal Data Commissioner, WIPO, ITU)
                            ทรัพยากรสนับสนุน
                     งบประมาณ โครงสรางองคกร และ ทีมงานสนับสนุน                              61
ตัวอยางโครงการจากหนวยงานอื่นๆ
    เพื่อชวยสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
         - โครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN)
         - โครงการ National Root CA
         - โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิด
          เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ พ.ร.ฎ. กําหนดหลักเกณฑและวิธการในการทํา
                                      ี
กระทรวง ICT    ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
         - โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ป พ.ศ. 2551-2553
         -โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของดานธุรกรรมทาง
          อิเล็กทรอนิกส /
         -โครงการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/แผน/มาตรการเพื่อสงเสริมและ
          พัฒนาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
         -โครงการเสริมสรางและพัฒนางานดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

         - โครงการ e-Commerce Implementation Guideline in TAFTA
กรมพัฒนาธุรกิจ  - การศึกษาสถานภาพและการพัฒนา e-Commerce ของประเทศนิวซีแลนด
  การคา
         - โครงการออกเครืองหมายรับรองความนาเชื่อถือ (Trust mark) โครงการ
                 ่
          พัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Commerce Online
  บริษัท    - การพัฒนาระบบ Track and Trace ใหกับบริษัท สนุกออนไลน จํากัด
ไปรษณียไทย    (อํานวยความสะดวกในการซือ/ขาย/ประมูลผานเว็บไซต)
                        ้
  จํากัด    - เว็บไซตเพื่อซื้อ/ขายสินคาไปรษณีย หรือ Post e-Mart
                                          62
ตัวอยางโครงการจากหนวยงานอื่นๆ
    เพื่อชวยสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
           - ตั้งคณะทํางานเพื่อทําการสงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทาง
 ธนาคารแหง      อิเล็กทรอนิกสที่จูงใจผูใชบริการระดับผูบริโภคและระดับผูประกอบการ
 ประเทศไทย     - การตั้งบริษัท National ITMX (Interbank Transaction Management
            and Exchange)
           - การเตรียมความพรอมตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ
            ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551
           มีนโยบายสําคัญเพื่อสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย เชน
 คณะกรรมการ     การเกษตร การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจการซอฟตแวร
สงเสริมการลงทุน   และ SMEs เปนตน รวมถึงการสรางความรูความเขาใจกับผูประกอบการผาน
   (BOI)      กระบวนการสัมมนา เชน การกระตุนเพิ่มขีดความสามารถของผุประกอบการ
           ไทย รวมถึงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน
                             

           - การศึกษาและวิเคราะหโครงสราง SMEs (อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
            อิเล็กทรอนิกส, อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และ
            อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังของไทย)
 สํานักงานสงเสริม  - การวิจัยภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว
วิสาหกิจขนาดกลาง   - การศึกษา FTA
  และขนาดยอม    - โครงการยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อรองรับผลกระทบจาก
            ความตกลงการคาเสรีตอ SMEs
           - โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเรื่องการเขาสูตลาดภายหลังการเปดเสรี
            ทางการคาสําหรับ SMEs (กรณีศึกษาตลาดออสเตรเลีย)
           - โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ
                                            63
National Statistical Office
 National Statistical Office
 National Statistical Office
       สํานักงานสถิติแหงชาติ
      กําลังดําเนินการจัดทําเว็บไซต
   เพื่อใหผูประกอบการเรียนรู และเขาใจ
   การทําธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

• Knowledge management ทางดาน e-Commerce
• e-Learning


                เปดตัวเว็บไซต
                ประมาณเม.ย. 52
                         64
65
เครือขายการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

 สมาคมผูประกอบการ                 สํานักงานสงเสริม    สมาคมอุตสาหกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย  สมาคมผูประกอบการ                เทคโนโลยีสารสนเทศ
              รานอินเทอรเน็ตไทย   วิสาหกิจขนาดกลาง
                            และขนาดยอม      แหงประเทศไทย
                                                     บริษัท กสท.
                                                    โทรคมนาคม จํากัด

                                      ศูนยเทคโนโลยี
  สมาคมธนาคารไทย       สํานักงานสงเสริม
                สํานักงานสงเสริม              อิเล็กทรอนิกส
                             กรมสงเสริม
               อุตสาหกรรมซอฟตแวร
               อุตสาหกรรมซอฟตแวร              และคอมพิวเตอร
                             อุตสาหกรรม
                   แหงชาติ
                   แหงชาติ                  แหงชาติ       สํานักงานคณะกรรมการ
                                                     พัฒนาเศรษฐกิจ
                                                     และสังคมแหงชาติ
  สมาคมผูดแลเว็บไทย
  สมาคมผูดู แลเว็บไทย
       ู                   กระทรวงเทคโนโลยี
               สมาคมผูใหบริการ   สารสนเทศและการ        ธนาคารแหง
               อินเทอรเน็ตไทย      สื่อสาร         ประเทศไทย
                                                     สมาคมความมันคง
                                                          ่
                                                     ปลอดภัยระบบ
  สมาคมโทรคมนาคม                                              สารสนเทศ
  แหงประเทศไทย                   บริษัท ไปรษณียไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ     กรมพัฒนาธุรกิจ          จํากัด     บริษัท ทีโอที จํากัด
                                        บริษัท ทีโอที จํากัด
                การคา                       (มหาชน)
                                          (มหาชน)
                   สมาคมอุตสาหกรรม
                               สมาคมสมาพันธเทคโนโลยี   สํานักงานสถิติแหงชาติ
      สมาคมอุตสาหกรรม                  สารสนเทศแหงประเทศไทย
                    ซอฟตแวรไทย
      คอมพิวเตอรไทย

                                                         66

More Related Content

Similar to Thailand E Commerce Info 2008

Thailand Commerce Statistic 2552
Thailand Commerce Statistic 2552Thailand Commerce Statistic 2552
Thailand Commerce Statistic 2552
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
Settapong_CyberSecurity
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
www.nbtc.go.th
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
Settapong Malisuwan
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
 
การใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคม
การใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคมการใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคม
การใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคม
IMC Institute
 
Thailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_thThailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_th
ETDAofficialRegist
 
Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
Settapong Malisuwan
 
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ การคาดการณ์ Data traffic
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์  การคาดการณ์ Data trafficพ.อ.ดร.เศรษฐพงค์  การคาดการณ์ Data traffic
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ การคาดการณ์ Data traffic
Settapong-Broadband
 
Thailand Internetuser2007
Thailand Internetuser2007Thailand Internetuser2007
Thailand Internetuser2007
Bell Ja
 
เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
ETDAofficialRegist
 
Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010
Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010
Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010ICT2020
 
30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ...
 30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ... 30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ...
30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ...
ETDAofficialRegist
 
20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3
20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V320100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3
20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3ICT2020
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
ETDAofficialRegist
 
Information professional and digital economy
Information professional and digital economyInformation professional and digital economy
Information professional and digital economy
Maykin Likitboonyalit
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
ETDAofficialRegist
 
Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018
ETDAofficialRegist
 
Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018
ETDAofficialRegist
 

Similar to Thailand E Commerce Info 2008 (20)

Thailand Commerce Statistic 2552
Thailand Commerce Statistic 2552Thailand Commerce Statistic 2552
Thailand Commerce Statistic 2552
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
 
How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2How do it and telecom change ... วตท v2
How do it and telecom change ... วตท v2
 
การใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคม
การใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคมการใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคม
การใช้เทคโนโลยี 3G กับงานด้านสังคม
 
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
 
Thailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_thThailand internet user_profile_2018_th
Thailand internet user_profile_2018_th
 
Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
Data strategy พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
 
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ การคาดการณ์ Data traffic
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์  การคาดการณ์ Data trafficพ.อ.ดร.เศรษฐพงค์  การคาดการณ์ Data traffic
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ การคาดการณ์ Data traffic
 
Thailand Internetuser2007
Thailand Internetuser2007Thailand Internetuser2007
Thailand Internetuser2007
 
เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
 
Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010
Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010
Draft1_ICT2020_for_PublicHearing_Aug2010
 
30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ...
 30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ... 30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ...
30.03.2020 เอกสารการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ...
 
20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3
20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V320100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3
20100701 I C T2020 Lifelong Presentation V3
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
 
Information professional and digital economy
Information professional and digital economyInformation professional and digital economy
Information professional and digital economy
 
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
Thailand Internet User Profile 2018 (Thai Version)
 
Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018
 
Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018Thailand Internet User Profile 2018
Thailand Internet User Profile 2018
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu

E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 

More from Pawoot (Pom) Pongvitayapanu (20)

E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016E-Commerce Bubble 2016
E-Commerce Bubble 2016
 
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue) Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
Thailand Investment Review Magazine of BOI (November issue)
 
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
แจกฟรี คู่มือภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพกร - Thailand e commerce tax...
 
Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015Thailand Social Commerce 2015
Thailand Social Commerce 2015
 
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay SolutionsPay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
Pay Social Overview (www.Pay.sn) by Pay Solutions
 
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...Thailand E-Commerce & Online, part 2  confessions of an e-commerce exec - pl...
Thailand E-Commerce & Online, part 2 confessions of an e-commerce exec - pl...
 
A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business A future glance at digital trends & technology for better life & business
A future glance at digital trends & technology for better life & business
 
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom PongvitayapanuContent Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
Content Marketing by Pawoot Pom Pongvitayapanu
 
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
Thailand Social Media Data from Thailand Zocial Awards 2015 by Pawoot
 
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
Thailand Internet Data by ETDA in Thailand Zocial Awards 2015
 
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
Thailand ecommerceframeworkgoal kpi-2015
 
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
[Slide] ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell and Battery by pa...
 
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
ประวัติของถ่ายไฟฉาย แบ็ตเตอรี่ (History of dry cell by pawoot)
 
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot Thailand Digital Marketing and Trend 2014� by Pawoot
Thailand Digital Marketing and Trend 2014 by Pawoot
 
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, incThailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
Thailand and Asia Social Media Data 2014 by Zocial, inc
 
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
The impact of Entrepreneurs at Scale Up Company in South East Asia, See how P...
 
Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55Thailand e-commerce report 55
Thailand e-commerce report 55
 
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.comMobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
Mobile Commerce in Thailand Campaign from TARAD.com
 
Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013Thailand Internet User Profile 2013
Thailand Internet User Profile 2013
 
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
Thailand-ict-market-2011-and-outlook-2012
 

Thailand E Commerce Info 2008

 • 1. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office สถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย โดย นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแหงชาติ 12 พ.ย. 2551 1
 • 2. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสคืออะไร • ธุรกรรม • วิธการทางอิเล็กทรอนิกส ี อินเทอรเน็ต อิเล็กทรอนิกสอื่น (โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร) • การสั่งซื้อ/ขายสินคา, ชําระเงินทางเครือขายอินเทอรเน็ต (บัตรเครดิต) ที่มา : โครงการพัฒนากฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2
 • 3. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ธุรกรรม/พาณิชยอเล็กทรอนิกส ิ - OECD (1997) = ธุรกรรม+กิจกรรมเชิงพาณิชย+digital data - ESCAP (1998) = วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส+ระหวางองคกร + ธุรกิจบรรลุเปาหมาย (e-Banking, e-Trading, EDI, e-mail, teleconference) - WTO (1998) = ผลิต + กระจาย + ตลาด + ขาย + ขนสง +บริการ + สื่ออิเล็กทรอนิกส 3
 • 4. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ตัวอยางความสําเร็จ กลยุทธธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Transaction) 4
 • 5. 5
 • 6. 6
 • 7. วิธการ ี บริจาค 7
 • 8. 8
 • 9. 9
 • 10. 10
 • 11. 11
 • 12.
 • 13. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ความสําเร็จของไทย 13
 • 14. 14
 • 15. 15
 • 16.
 • 17. 17
 • 18. 18
 • 19.
 • 20.
 • 21. 21
 • 22. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office การทําธุรกิจดวยพาณิชย อิเล็กทรอนิกส มีองคประกอบอะไรบาง 22
 • 23. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office 3 องคประกอบที่สําคัญ 23
 • 24. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ผูซื้อมีศักยภาพ ความพรอมแคไหน ที่จะซื้อสินคาออนไลน ใชคอมพิวเตอร? ใชอนเทอรเน็ต? ิ ใชโทรศัพทมือถือ? 24
 • 25. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office คนใช ICT แคไหน ผูใชอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ป พ.ศ. 2547-2551 (ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป) หนวย : ลานคน 40 โทรศัพทมือถือ 31.86 (52.8%) 30 28.29 (47.3%) 24.74 (41.6%) 21.68 (36.7%) คอมพิวเตอร 20 16.54 (28.2%) 16.99 (28.2%) 15.39 (25.9%) 16.04 (26.8%) 14.45 (24.5%) อินเทอรเน็ต 12.54 (21.4%) 10.96 (18.2%) 8.47 (14.2%) 9.32 (15.5%) 10 7.08 (12.0%) 6.97 (11.9%) 0 ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) ่ 25 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 26. คนภาคไหนใชอินเทอรเน็ตมาก National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ผูใชอินเทอรเน็ต จําแนกตามภาค ภาคเหนือ 17.84% ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 13.86% กรุงเทพ 36.02% ภาคกลาง 17.97% ลูกคากลุมหลักในธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ภาคใต อยูที่กรุงเทพ 15.42% ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) 26 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 27. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office คนจังหวัดไหนมีโอกาสที่จะซื้อสินคาออนไลน จังหวัดทีมการใช ICT มากที่สุด 10 อันดับแรก ่ ี การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การมีโทรศัพทมือถือ 1. นนทบุรี 44.1 1. กรุงเทพฯ 36.0 1. นนทบุรี 79.9 2. กรุงเทพฯ 43.8 2. นนทบุรี 34.1 2. กรุงเทพฯ 72.7 3. สงขลา 36.4 3. ภูเก็ต 25.8 3. ภูเก็ต 72.6 4. ปทุมธานี 35.9 4. เชียงใหม 24.9 4. สมุทรปราการ 71.5 5. สมุทรปราการ 34.2 5. ปทุมธานี 24.1 5. ชลบุรี 69.7 6. ภูเก็ต 34.1 6. สงขลา 23.7 6. ปทุมธานี 69.6 7. เชียงใหม 33.8 7. สมุทรปราการ 22.7 7. นครปฐม 63.6 8. พัทลุง 30.9 8. ลําปาง 22.0 8. ระยอง 58.9 9. นาน 30.4 9. นาน 21.4 9. สมุทรสาคร 57.8 10. ตรัง 29.9 10. อุตรดิตถ 19.5 10. สุราษฎรธานี 57.5 ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) ่ 27 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 28. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office จังหวัดทีมการใช ICT นอยที่สุด 10 อันดับแรก ่ ี การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การมีโทรศัพทมือถือ 1. นราธิวาส 15.0 1. นครนายก 8.0 1. แมฮองสอน 17.5 2. แมฮองสอน  15.8 2. ปตตานี 8.8 2. นราธิวาส 34.3 3. หนองคาย 16.6 3. นราธิวาส 9.2 3. ศรีสะเกษ 35.3 4. ปตตานี 17.8 4. แมฮองสอน  9.5 4. ยะลา 37.1 5. ตราด 20.0 5. ศรีสะเกษ 9.9 5. ปตตานี 37.6 6. ศรีสะเกษ 20.6 6. หนองคาย 10.0 6. มุกดาหาร 37.9 7. อํานาจเจริญ 21.2 7. ตราด 10.2 7. สุรินทร 38.7 8. ยะลา 21.3 8. กาฬสินธุ 10.9 8. กาฬสินธุ 39.3 9. นครนายก 21.4 9. อุบลราชธานี 11.3 9. ตาก 39.6 10. สมุทรสาคร 21.5 10. ชัยภูมิ 12.0 10. ยโสธร 40.5 ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) ่ 28 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 29. National Statistical Office National Statistical Office คนไทยคุนเคยกับการจอง/ ซื้อสินคาทางออนไลนหรือไม National Statistical Office รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคา และบริการทางอินเทอรเน็ต (ประชากรที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป) ไมเคยจอง/ไมซื้อ เคยจอง/ซื้อ (260,958 คน) ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) ่ 29 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 30. ชาย หญิง ใครรุดหนากวากัน National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคา และบริการทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามเพศ หญิง ชาย ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) ่ 30 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 31. National Statistical Office National Statistical Office คนวัยไหน มีความทันสมัยชอบซือ/ National Statistical Office จองสินคาออนไลนมากที่สุด รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคา และบริการทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามกลุมอายุ รอยละ 23.1 14.5 14.5 13.5 13.4 10.2 5.7 3.0 1.5 0.6 กลุมอายุ 6-10 11-14 15-18 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60 ปขึ้นไป ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) ่ 31 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 32. สินคาออนไลนที่ยอดนิยมมากทีสุด ่ National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office รอยละของประชากรที่เคยจองหรือซื้อสินคาและบริการ ทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามประเภทสินคาที่จองหรือซื้อ ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) 32 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 33. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office มุมมองของกลุมผูขายเปนอยางไร “สถานประกอบการ” ธุรกิจไทยพรอมจะเติบโตขายของบนอินเทอรเน็ตมากนอยแคไหน 33
 • 34. ขนาดสถานประกอบการ เปนอยางไร National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office รอยละสถานประกอบการ จําแนกตามคนทํางาน 16 – 25 คน 1 – 15 คน 96.6 % 16 – 25 คน 1.2 % 26 – 30 คน 0.3 % 820,137 31 – 50 คน 0.7 % แหง 51 – 200 คน 0.9 % มากกวา 200 คน 0.3 % ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ) ่ สํานักงานสถิติแหงชาติ 34
 • 35. คอมพิวเตอรในสถานประกอบการ National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office การใชคอมพิวเตอรของสถานประกอบการ ป พ.ศ. 2547-2550 รอยละ ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ) ่ 35 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 36. อินเทอรเน็ตในสถานประกอบการ National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office การใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการ ป พ.ศ. 2547-2550 รอยละ ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ) ่ 36 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 37. เว็บไซตในสถานประกอบการ National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office การใชเว็บไซตของสถานประกอบการ ป พ.ศ. 2547-2550 รอยละ ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ) ่ 37 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 38. สถานประกอบการประเภทใด National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office รอยละสถานประกอบการ (ในเขตเทศบาล) จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีสถานประกอบการที่ทํา e-Commerce 0.54% ของสถานประกอบการทั้งหมด การผลิต 13.5 % (111,127) การกอสราง 1.0 % (8,585) 83.7 % 820,137 การขนสง 1.6 % (686,059) แหง ทางบกฯ (13,035) ธุรกิจทางการคา และบริการ โรงพยาบาล 0.2 % (1,331) ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ) ่ 38 สํานักงานสถิติแหงชาติ (เฉพาะในเขตเทศบาล)
 • 39. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 39
 • 40. National Statistical Office National Statistical Office สวนใหญธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขายสินคาใหคนกลุมใด National Statistical Office ประเภทผูประกอบการ ดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจขายใหกับผูบริโภค (B2C) ธุรกิจขายใหกับธุรกิจ (B2B) 72.5 % 27.2 % ธุรกิจขายใหกับภาครัฐ (B2G) 0.3 % ที่มา : สํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 40 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 41. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2550 และ 2551 ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ิ 41 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 42. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office พฤติกรรมการสั่งซื้อสินคา/บริการเปนเชนใด รอยละ การสั่งซือ ้ เฉลีย/เดือน ่ ไมมี 1-5 6-10 11-50 51-100 101-500 มากกวา การสั่งซือ ้ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง 500 ครั้งขึน ้ ไป ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ิ 42 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 43. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office แสดงมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ ของประเทศไทย ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ิ 43 สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ิ
 • 44. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเภทผูประกอบการ มูลคาป 2549 มูลคาป 2550 สัดสวน จํานวน จํานวน รอยละ รอยละ (ลานบาท) (ลานบาท) รวม 305,159 100.0 427,460 100.0 B2B 79,726 26.1 127,325 29.8 +3.7% B2C 47,501 15.6 63,425 14.8 -0.8% B2G 1/ 177,932 58.3 236,710 55.4 -2.9% หมายเหตุ : 1/ รวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction จาก กรมบัญชีกลาง จํานวน 233,982 ลานบาท ที่มา : สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ิ 44 สํารวจสถานภาพการพาณิชยอเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 ิ
 • 45. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office จากขอมูลผูซื้อ ผูประกอบการ ไทยอยูอนดับไหน ? ั 45
 • 46. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office e-Commerce Value : ไทยและเกาหลีใต ประเทศไทย ประเทศเกาหลี ป (ลานบาท) (ลานบาท) 16,000,000 14,475,300 12,545,750 14,000,000 2546 63,463 8,225,700 10,992,800 12,000,000 10,000,000 8,225,700 2547 68,000 10,992,800 ประเทศไทย 8,000,000 ประเทศเกาหลี 2548 220,924 12,545,750 6,000,000 4,000,000 68,000 220,924 2549 305,159 14,475,300 2,000,000 63,463 305,159 - 2550 427,460 18,042,850 2546 2547 2548 2549 46
 • 47. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office e-Commerce : ไทยและเกาหลีใต จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ หนวย:ลานคน 33.01 34.12 34.82 ไทย : ADSL, Dial up , ISDN, Cable 40.00 35.00 29.22 31.58 Modem, Satellite,Mobile phone, LAN 30.00 26.27 (ADSL – ปจจุบันของไทยประมาณ 8 25.00 มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส Gbps) 20.00 15.00 9.91 11.41 เกาหลีใต : xDSL , Cable Modem, 6.97 16,000,000 14,475,300 10.00 4.80 6.00 0.00 12,545,750 Apartment complex Lan, Optical Cable ,Satellite,Mobile phone 5.00 14,000,000 0.00 10,992,800 2545 2546 2547 2548 2549 2550 ป 12,000,000 (Optical Fiber ครอบคลุม 80 จังหวัดที่ ความเร็ว 118 Gbps 10,000,000 8,225,700 ประเทศไทย ประเทศเกาหลี ประเทศไทย 8,000,000 ประเทศเกาหลี 6,000,000 4,000,000 กฎหมายที่รองรับ 63,463 68,000 โครงสรางพื้นฐานที่จาเปน ํ 220,924 305,159 2,000,000 ไทย - -พ.ร.บ. ธุรกรรม 2544 และ ฉบับแกไข 2546 2547 2548 2549 ไทย (2551) Trust & Confident in Korea National Archive, National Root CA,… - พ.ร.บ. คอมพิวเตอร 2550 - พ.ร.ฎ. และประกาศภายใตพ.ร.บ. ธุรกรรม เกาหลีใต เกาหลีใต Certified e-Document Authority - Basic Act on Electronic Commerce (CeDA), Electronic Commerce - Consumer Protection Act Mediation Committee (ECMC) - Information Communication network Act Solving Problems on e-Commerce - Basic Act on Electronic Finance Trading 47 KIEC,KISA, KCA
 • 48. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office ดัชนีชี้วัดประเทศไทยในเวทีโลก World Networked Digital E e-Readiness IT Industry Competitiveness Readiness Opportunity Government ดัชนี/ Ranking Benchmarking Scoreboard Rankings Index Readiness ประเทศ ป 2551 ป 2550 ป 2550 ป 2550-2551 ป 2548-2549 ป 2551 (70 ประเทศ) (64 ประเทศ) (55 ประเทศ) (127 ประเทศ) (181 ประเทศ) (192 ประเทศ) ไทย 33 40 82 47 64 41 มาเลเซีย 23 26 57 34 34 36 เกาหลี 29 9 1 15 6 3 ญี่ปุน 24 19 2 18 11 2 ไตหวัน 18 17 7 19 NA 6 อินเดีย 27 50 124 54 113 46 สิงคโปร 2 5 5 6 23 11 ที่มา : E-readiness ranking 2008,EIU 48
 • 49. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office e-Readiness อันดับ สิงคโปร มาเลเซีย ไทย เวียดนาม 49
 • 50. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office มูลคาการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2006 2007 ลําดับที่ ประเทศ มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท) 1 United States 65,557,729 81,750,412 2 Germany 18,542,892 22,579,927 3 Japan 13,759,101 17,166,046 4 United Kingdom 10,883,038 13,415,517 5 France 9,028,473 11,096,270 6 Italy 6,638,226 8,101,435 7 China 5,320,453 7,316,543 8 Korea 4,708,319 6,132,878 9 Canada 4,141,866 4,960,897 10 Spain 3,464,975 4,230,468 ขอมูลสํารวจ 27 Malaysia 542,821 759,356 ของ สสช มูลคา 30 Thailand 358,183 517,920 427,460 ลาน บาท 52 Vietnam 7,903 12,421 จาก 53 ประเทศ 50 ที่มา : IDC December 2007
 • 51. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office มูลคาการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตอสัดสวน GDP 2006 2007 ประเทศ ประเทศ (% GDP) (% GDP) 1. Singapore 21.5 1. Hong Kong 25.8 2. Taiwan 21.2 2. Singapore 25.0 3. Hong Kong 20.4 3. Taiwan 24.8 4. Germany 18.7 4. Germany 22.2 5. New Zealand 18.1 5. New Zealand 22.0 6. Korea 15.6 6. Korea 19.3 7. United States 14.6 7. United States 17.9 8. United Kingdom 13.4 8. United Kingdom 16.0 9. Switzerland 12.7 9. Switzerland 14.4 10. Sweden 12.2 10. France 14.2 19. Malaysia 10.2 14. Malaysia 13.5 28. Thailand 5.1 26. Thailand 7.1 51. Vietnam 0.4 51. Vietnam 0.5 จาก 53 ประเทศ 51 ที่มา : IDC December 2007
 • 52. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office จุดออนของธุรกิจไทยตอการพัฒนา ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 52
 • 53. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office คนที่ไมเคยซื้อสินคาออนไลน (97.6%) เสียงสะทอนจากคนซื้อ 53
 • 54. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office เหตุผลที่ไมจองหรือซื้อสินคา และบริการทางอินเทอรเน็ต อื่นๆ กลัวสินคาสูญหายระหวางสง ตองรอสินคา ราคาแพงกวาหนาราน ความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว และบัตรเครดิต ขั้นตอนการสั่งซือยุงยาก ้ กลัวถูกหลอกลวง ไมเห็นสินคาจริง 0 10 20 30 40 50 รอยละ ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 (ครัวเรือน) 54 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 55. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office เสียงสะทอนจากผูประกอบการ • ปญหาอุปสรรค • ความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ 55
 • 56. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office จากผูประกอบการธุรกิจ e-commerce ปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce รอยละ • ความปลอดภัยของขอมูล/การปองกันไวรัส 21.3 • ไมมนใจในทิศทางการดําเนินธุรกิจe-Commerce ั่ 20.7 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมทนสมัย ทําใหการใชงานบนเครือขาย ั 19.0 อินเทอรเน็ตชา • ลูกคาใชขอมูลปลอมในการสั่งซื้อสินคา หรือจองแลวไมชําระเงิน 11.7 • ระบบการชําระเงินผานอินเทอรเน็ต และผานธนาคารมีคาใชจายสูง 11.0 • ขาดบุคลากรที่มีความรูดาน e-Commerce และทักษะการใช 10.2 ภาษาตางประเทศ • ลูกคาชําระเงินชา ไมครบ หรือไมชําระเลย 8.6 • ไมมีบริการหลังการขายลูกคาไมมั่นใจในการสั่งซื้อ 7.5 • การไมมหนารานทางกายภาพทําใหลูกคาไมมั่นใจ ี 6.9 • ระยะเวลาในการจัดสงสินคา 5.2 • คาใชจายในการจัดสงสินคา 5.0 ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 56 ที่มา : สํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 57. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office จากผูประกอบการธุรกิจ e-commerce เรื่องที่ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ รอยละ • ตองการใหภาครัฐสงเสริมสนับสนุนการทําธุรกิจe-Commerce ดูแลให 30.1 คําปรึกษา/จัดฝกอบรมความรูและทักษะในดานตาง ๆ แกผูประกอบการ • ประชาสัมพันธ e-Commerce 21.4 • จัดการดานการขนสงสินคา 19.6 • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย/ขยายพืนที่การ ้ 12.1 ใหบริการ Hi-Speed Internet • ปรับลดภาษี ภาษีสูงเกินไป 10.0 • ดูแลเรื่องการรับรองความนาเชื่อถือ และคุมครองความปลอดภัยของ 9.7 ขอมูลทังผูใหบริการและผูใชบริการ ้ • ใหบริการเว็บไซตฟรี 8.4 • อื่น ๆ 21.5 ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ ที่มา : สํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2551 57 สํานักงานสถิติแหงชาติ
 • 58. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office หนวยงานภาครัฐไมไดละเลยปญหา ตระหนักถึงปญหาดังกลาว มีหลายหนวยงานที่ผลักดันนโยบายและ มาตรการสนับสนุนการทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง 58
 • 59. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office กระทรวง ICT เปนหนวยงานหลักในการจัดทํา แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ ของประเทศไทย มีการแตงตังคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ ้ คณะอนุกรรมการอีก 6 คณะ 59
 • 60. Strategies SMART Thailand 4 ใช ICT เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาล 6 ใช ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารและบริการของรัฐ ในการแขงขันอยางยั่งยืน (strategic sectors, SMEs) ICT Technology Communication & Hardware Hardware Netwok พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT 3 พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT 5 2 บริหารจัดการ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล (Institutional arrangement, Rules and Regulation, Financing, …) 1 พัฒนาคน (ICT Professionals and “Information-Literate” People) 60
 • 61. Framework - กรอบการปฏิบัติงาน คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (วาระที่ 2) วิสยทัศน: การสงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อ ั เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมและผูประกอบการในประเทศ นโยบาย & สงเสริม กํากับดูแล กฎหมาย ความมั่นคง มาตรฐาน ผลกระทบตอสังคม Direction Competitiveness Facilitation Trust & Confidence Standards Impacts & Public Strengtening & Awareness Policy & Action Plans e-Payment Service Subordinated Laws Information Security Value Added for e-Transactions Providers under ETA Policy & Standards Reform / Strategy for (4 Sections : Royal (ISO 17799 & 27001) Public Awareness Solving Problems & Certification Decrees, Rules & Standards & Hot Issues Authority Regulations) Access Control Policy Interoperability Computer Crime (5 sectors & SMEs) National Root CA Online Disputes Awareness & (National Fraud Building Trust & Other Service Resolution Incident Response Interoperability Confidence Providers Policies and IPR (Time Stamping & IT Laws Development Self-Regulation on Framework, IT- e-Tax Invoice e-Notary Public (Computer Crime, Information Security of related standards, Filing complaint e-Receipt Privacy Assessment Critical Infrastructure e.g. ebXML for A2A Tax Practices/Incentives Thailand PKI Forum Guidelines, Integration, Business Disputes Resolution PKI Interoperability Spam Mail Law Implementation of CC e-Documents, and on e-Commerce Information for transponder flow E-Document Law) Digital Watermarking) Resources Center & of e-Certificate Repository based on PKI Self-regulation on Capacity Building DP การประสานความรวมมือในประเทศ คณะอนุกรรมการ, Thailand ICT Alliance และ อื่นๆ การประสานความรวมมือกับตางประเทศ (United Nations, World Summit on Information Society, APEC, ASEAN, Asia PKI Forum, Personal Data Commissioner, WIPO, ITU) ทรัพยากรสนับสนุน งบประมาณ โครงสรางองคกร และ ทีมงานสนับสนุน 61
 • 62. ตัวอยางโครงการจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อชวยสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส - โครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) - โครงการ National Root CA - โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ พ.ร.ฎ. กําหนดหลักเกณฑและวิธการในการทํา ี กระทรวง ICT ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ - โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ป พ.ศ. 2551-2553 -โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของดานธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส / -โครงการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/แผน/มาตรการเพื่อสงเสริมและ พัฒนาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส -โครงการเสริมสรางและพัฒนางานดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส - โครงการ e-Commerce Implementation Guideline in TAFTA กรมพัฒนาธุรกิจ - การศึกษาสถานภาพและการพัฒนา e-Commerce ของประเทศนิวซีแลนด การคา - โครงการออกเครืองหมายรับรองความนาเชื่อถือ (Trust mark) โครงการ ่ พัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Commerce Online บริษัท - การพัฒนาระบบ Track and Trace ใหกับบริษัท สนุกออนไลน จํากัด ไปรษณียไทย (อํานวยความสะดวกในการซือ/ขาย/ประมูลผานเว็บไซต) ้ จํากัด - เว็บไซตเพื่อซื้อ/ขายสินคาไปรษณีย หรือ Post e-Mart 62
 • 63. ตัวอยางโครงการจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อชวยสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส - ตั้งคณะทํางานเพื่อทําการสงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทาง ธนาคารแหง อิเล็กทรอนิกสที่จูงใจผูใชบริการระดับผูบริโภคและระดับผูประกอบการ ประเทศไทย - การตั้งบริษัท National ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) - การเตรียมความพรอมตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 มีนโยบายสําคัญเพื่อสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย เชน คณะกรรมการ การเกษตร การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจการซอฟตแวร สงเสริมการลงทุน และ SMEs เปนตน รวมถึงการสรางความรูความเขาใจกับผูประกอบการผาน (BOI) กระบวนการสัมมนา เชน การกระตุนเพิ่มขีดความสามารถของผุประกอบการ ไทย รวมถึงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน  - การศึกษาและวิเคราะหโครงสราง SMEs (อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส, อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และ อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังของไทย) สํานักงานสงเสริม - การวิจัยภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลาง - การศึกษา FTA และขนาดยอม - โครงการยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อรองรับผลกระทบจาก ความตกลงการคาเสรีตอ SMEs - โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเรื่องการเขาสูตลาดภายหลังการเปดเสรี ทางการคาสําหรับ SMEs (กรณีศึกษาตลาดออสเตรเลีย) - โครงการศึกษาสถานการณภาวะการลงทุนของ SMEs ไทยในตางประเทศ 63
 • 64. National Statistical Office National Statistical Office National Statistical Office สํานักงานสถิติแหงชาติ กําลังดําเนินการจัดทําเว็บไซต เพื่อใหผูประกอบการเรียนรู และเขาใจ การทําธุรกิจดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส • Knowledge management ทางดาน e-Commerce • e-Learning เปดตัวเว็บไซต ประมาณเม.ย. 52 64
 • 65. 65
 • 66. เครือขายการดําเนินงานที่เกี่ยวของ สมาคมผูประกอบการ สํานักงานสงเสริม สมาคมอุตสาหกรรม พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย สมาคมผูประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รานอินเทอรเน็ตไทย วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม แหงประเทศไทย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด ศูนยเทคโนโลยี สมาคมธนาคารไทย สํานักงานสงเสริม สํานักงานสงเสริม อิเล็กทรอนิกส กรมสงเสริม อุตสาหกรรมซอฟตแวร อุตสาหกรรมซอฟตแวร และคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม แหงชาติ แหงชาติ แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ สมาคมผูดแลเว็บไทย สมาคมผูดู แลเว็บไทย ู กระทรวงเทคโนโลยี สมาคมผูใหบริการ สารสนเทศและการ ธนาคารแหง อินเทอรเน็ตไทย สื่อสาร ประเทศไทย สมาคมความมันคง ่ ปลอดภัยระบบ สมาคมโทรคมนาคม สารสนเทศ แหงประเทศไทย บริษัท ไปรษณียไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรมพัฒนาธุรกิจ จํากัด บริษัท ทีโอที จํากัด บริษัท ทีโอที จํากัด การคา (มหาชน) (มหาชน) สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมสมาพันธเทคโนโลยี สํานักงานสถิติแหงชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สารสนเทศแหงประเทศไทย ซอฟตแวรไทย คอมพิวเตอรไทย 66