SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
เซฟาเนีย
บทที่ 1
1 พระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์บุตรชายคูชี
ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์
ผู้เป็นบุตรชายฮิสคียาห์ในรัชสมัยของโยสิยาห์
บุตรชายของอาโมน กษัตริย์แห่งยูดาห์
2 เราจะทาลายล้างทุกสิ่งจากแผ่นดินให้หมดสิ้น
พระเจ้าตรัสดังนี้
3 เราจะผลาญทั้งมนุษย์และสัตว์เราจะผลาญนกในท้องฟ้ า
และปลาในทะเล และสิ่งสะดุดพร ้อมกับคนชั่วร ้าย
และเราจะตัดมนุษย์ออกจากแผ่นดิน" พระเจ้าตรัสดังนี้
4 เราจะเหยียดมือของเราออกเหนือยูดาห์
และต่อชาวเยรูซาเล็มทั้งสิ้น
และเราจะตัดพวกพระบาอัลที่เหลืออยู่ออกจากสถานที่นี้
และกาจัดชื่อของชาวเคมาริมกับปุโรหิตเสีย
5 และบรรดาผู้ที่นมัสการบริวารแห่งสวรรค์บนหลังคาบ้าน
และบรรดาผู้ที่นมัสการและสาบานต่อพระเจ้า
และสาบานต่อมัลชัม
6 และบรรดาผู้ที่หันกลับจากพระเจ้า และผู้ที่ไม่แสวงหาพระเจ้า
และไม่ทูลถามหาพระองค์
7 จงสงบอยู่ต่อพระพักตร ์พระเจ้า
เพราะว่าวันของพระเจ้ามาใกล้แล้ว
เพราะพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชาไว้แล้ว
พระองค์ทรงเสนอแขกของพระองค์
8 และต่อมาในวันถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์
เราจะลงโทษเจ้านาย และราชโอรสของกษัตริย์
และบรรดาผู้ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแปลกหน้า
9 ในวันเดียวกันนั้น
เราจะลงโทษบรรดาผู้ที่กระโดดข้ามธรณีประตู
ซึ่งบ้านนายของเขาเต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
ต่อมาในวันนั้นจะมีเสียงร ้องมาจากประตูปลา
และเสียงหอนตั้งแต่วินาทีที่สอง
และเสียงอึกทึกครึกโครมจากเนินเขา
11 ชาวเมืองมักเทชเอ๋ย จงคร่าครวญ
เพราะพ่อค้าทั้งหลายถูกโค่นลงแล้ว
บรรดาผู้ที่มีเงินก็ถูกตัดออกหมด
12 ต่อมาคราวนั้น ข้าพเจ้าจะจุดตะเกียงสารวจกรุงเยรูซาเล็ม
และลงโทษคนที่ตกบ่อของตน ผู้คิดในใจว่า
พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทาความดี
และพระองค์จะไม่ทรงกระทาชั่วด้วย
13 เพราะฉะนั้น สินค้าของเขาจะกลายเป็นของที่ยึดมาได้
และบ้านของเขาก็รกร ้าง เขาจะสร ้างบ้านด้วย
แต่จะไม่ได้อยู่อาศัย
และพวกเขาจะปลูกสวนองุ่นแต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้น
14 วันสาคัญของพระเจ้าใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาแล้ว
และเร่งอย่างมาก แม้เสียงแห่งวันของพระเจ้า
ผู้แกล้วกล้าจะร ้องอย่างขมขื่นที่นั่น
15 วันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ
วันแห่งความทุกข์ยากและความทุกข์ยาก
วันแห่งความรกร ้างและความรกร ้าง
วันแห่งความมืดและความหมองหม่น เป็นวันเมฆและความมืดทึบ
16
วันแห่งเสียงแตรและเสียงแตรดังก้องเมืองที่มีป้อมและหอคอยสูง
17 เราจะนาความทุกข์ยากมาสู่มนุษย์
โดยที่พวกเขาจะดาเนินเหมือนคนตาบอด
เพราะพวกเขาได้ทาบาปต่อพระเยโฮวาห์
และเลือดของเขาจะไหลออกมาเหมือนผงคลี
และเนื้อของเขาจะไหลเหมือนมูลสัตว์
18
ทั้งเงินและทองคาของเขาจะไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ในวันแห่
งพระพิโรธของพระเจ้า
แต่แผ่นดินทั้งหมดจะถูกไฟแห่งความริษยาของพระองค์เผาผลา
ญเสีย
เพราะพระองค์จะทรงกาจัดบรรดาผู้ที่อยู่ในแผ่นดินออกไปอย่าง
รวดเร็ว
บทที่ 2
1 จงรวบรวมตัวเข้าด้วยกัน ใช่แล้ว รวบรวมกัน โอ
ประชาชาติที่ไม่ต้องการ
2 ก่อนที่กฤษฎีกาจะเกิดขึ้น ก่อนที่วันจะผ่านไปอย่างแกลบ
ก่อนที่พระพิโรธอันรุนแรงของพระเจ้าจะมาเหนือท่าน
ก่อนที่วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะมาถึงท่าน
3 จงแสวงหาพระเจ้าเถิด บรรดาผู้ถ่อมใจในแผ่นดินโลก
ผู้ซึ่งได้พิพากษาลงโทษพระองค์แสวงหาความชอบธรรม
แสวงหาความสุภาพอ่อนโยน
บางทีเจ้าอาจถูกซ่อนไว้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
4 เพราะเมืองกาซาจะถูกทอดทิ้ง และเมืองอัชเคโลนจะรกร ้าง
พวกเขาจะขับไล่อัชโดดออกไปในเวลาเที่ยง
และเมืองเอโครนจะถูกทาลายลง
5 วิบัติแก่ชาวเมืองชายฝั่งทะเล ชนชาติชาวเคเรธี!
พระวจนะของพระเจ้ากล่าวโทษคุณ โอ คานาอัน
ดินแดนของชาวฟีลิสเตีย
เราจะทาลายเจ้าจนไม่มีคนอาศัยอยู่เลย
6 ชายฝั่งทะเลจะเป็นที่อยู่อาศัยและกระท่อมสาหรับคนเลี้ยงแกะ
และเป็นคอกสาหรับฝูงแกะ
7 และชายฝั่งจะเป็นสาหรับคนที่เหลืออยู่ของวงศ์วานยูดาห์
พวกเขาจะหากินที่นั่น
เขาจะนอนลงในบ้านของอัชเคโลนในตอนเย็น
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาจะเสด็จมาเยี่ยมพวกเขา
และทรงให้เชลยของพวกเขากลับไป
8 เราได้ยินคาเยาะเย้ยของโมอับ และการดูหมิ่นของคนอัมโมน
ซึ่งเขาทั้งหลายเยาะเย้ยประชากรของเรา
และขยายตนเองออกไปที่เขตแดนของเขา
9 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า เพราะเรามีชีวิตอยู่ฉันใด
โมอับจะเป็นเหมือนเมืองโสโดมแน่
และคนอัมโมนจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์
เป็นบ่อเกิดของตาแยและบ่อเกลือ และความรกร ้างอยู่เป็นนิตย์
ผู้คนจะปล้นพวกเขา
และคนที่เหลืออยู่ของเราจะยึดครองพวกเขา
10 เขาจะได้สิ่งนี้เพราะความเย่อหยิ่งของเขา
เพราะพวกเขาได้เยาะเย้ยและอวดตัวต่อประชาชนของพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา
11 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นที่ น่าสะพรึงกลัวแก่เขา
เพราะพระองค์จะทรงให้พระทั้งหลายของแผ่นดินโลกอดอยาก
และคนทั้งหลายจะนมัสการพระองค์ทุกๆ คนจากที่ของเขา
แม้แต่เกาะต่างๆ ของบรรดาประชาชาติ
12 ชาวเอธิโอเปียเอ๋ย เจ้าจะถูกสังหารด้วยดาบของเรา
13 และพระองค์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ไปทางเหนือ
และทาลายอัสซีเรีย และจะทาให้นีนะเวห์เป็นที่รกร ้าง
และแห้งแล้งเหมือนถิ่นทุรกันดาร
14 และฝูงแกะจะนอนอยู่ท่ามกลางเธอ
สัตว์ทั้งปวงแห่งประชาชาติ
ทั้งนกกาน้าและนกขมจะอาศัยอยู่ที่ทับหลังข้างบนนั้น
เสียงของพวกเขาจะร ้องเพลงที่หน้าต่าง
ความรกร ้างจะอยู่ที่ธรณีประตู เพราะเขาจะเปิดงานไม้สนซีดาร ์
15 นี่คือเมืองที่ร่าเริงซึ่งอาศัยอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง
และคิดในใจว่า ฉันเป็นอยู่ และไม่มีผู้ใดอยู่ข้างๆ ฉันเลย
เธอกลายเป็นที่รกร ้าง เป็นที่สาหรับสัตว์ร ้ายนอนลงได้อย่างไร!
ทุกคนที่ผ่านไปจะเยาะเย้ยและกระดิกมือ
บทที่ 3
1 วิบัติแก่เธอที่โสโครกและโสโครกแก่เมืองที่กดขี่!
2 เธอไม่เชื่อฟังเสียง เธอไม่ได้รับการแก้ไข
เธอไม่ได้วางใจในพระเจ้า เธอไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าของเธอ
3 เจ้านายของเธอที่อยู่ในเธอคือสิงโตคาราม
ผู้พิพากษาของเธอคือหมาป่ายามเย็น
พวกเขาไม่แทะกระดูกจนถึงรุ่งเช้า
4 ผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคนเบาและเป็นคนทรยศ
ปุโรหิตของเธอทาให้สถานบริสุทธิ์เป็นมลทิน
พวกเขาทาความโหดร ้ายต่อธรรมบัญญัติ
5 พระเยโฮวาห์ผู้เที่ยงธรรมทรงสถิตอยู่ในนั้น
พระองค์จะไม่ทรงกระทาความชั่วช้า ทุก ๆ
เช้าพระองค์จะทรงพิพากษาให้กระจ่าง พระองค์ไม่ทรงล้มเหลว
แต่คนอธรรมไม่รู ้จักความอับอาย
6 เราได้ขจัดบรรดาประชาชาติออกไป
หอคอยของพวกเขาก็รกร ้าง
เราทาให้ถนนของพวกเขารกร ้างจนไม่มีผู้ใดผ่านไปมา
เมืองต่างๆ ของเขาถูกทาลายจนไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่
7 ข้าพเจ้าว่า `แน่ทีเดียว ท่านจะเกรงกลัวข้าพเจ้า
ท่านจะรับคาสั่งสอน ดังนั้นที่อาศัยของพวกเขาจึงไม่ถูกตัดออก
ถึงแม้ว่าเราจะลงโทษพวกเขาแล้วก็ตาม
แต่พวกเขาก็ลุกขึ้นแต่เช้า
และกระทาความผิดทั้งหมดของพวกเขา
8 พระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั้น เจ้าจงคอยรอคอยเราอยู่
จนถึงวันที่เราลุกขึ้นไปหาเหยื่อ
เพราะว่าเราตั้งใจที่จะรวบรวมประชาชาติต่างๆ
เพื่อเราจะรวบรวมราชอาณาจักรต่างๆ
เพื่อเทความขุ่นเคืองของเราลงมาบนพวกเขา
คือความพิโรธอันแรงกล้าทั้งหมดของเรา :
เพราะแผ่นดินโลกทั้งหมดจะถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งความอิจฉ
าของเรา
9 เพราะเมื่อนั้นเราจะหันไปใช้ภาษาบริสุทธิ์แก่ประชาชน
เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ร ้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์
เพื่อจะปรนนิบัติพระองค์ด้วยความยินยอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั
น
10 จากอีกฟากหนึ่งของแม่น้าแห่งเอธิโอเปีย
ผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้า
คือบุตรสาวของผู้กระจัดกระจายของข้าพเจ้า
จะต้องนาเครื่องบูชาของเรามา
11
ในวันนั้นเจ้าจะไม่ละอายเพราะการกระทาทั้งสิ้นของเจ้าซึ่งเจ้าได้
ละเมิดต่อเรา
เพราะว่าเมื่อนั้นเราจะกาจัดบรรดาผู้ที่ชื่นชมยินดีในความเย่อห
ยิ่งของเจ้าออกไปเสียจากท่ามกลางเจ้า
และเจ้าจะไม่เย่อหยิ่งเพราะเรื่องของเราอีกต่อไป ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
12 เราจะทิ้งคนทุกข์ยากและยากจนไว้ท่ามกลางเจ้า
และพวกเขาจะวางใจในพระนามของพระเยโฮวาห์
13 คนอิสราเอลที่เหลืออยู่จะไม่กระทาความชั่วช้า หรือพูดมุสา
จะไม่พบลิ้นที่หลอกลวงในปากของพวกเขา
เพราะพวกเขาจะกินและนอนลง และไม่มีใครกระทาให้เขากลัว
14 ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร ้องเพลงเถิด อิสราเอลเอ๋ย
จงโห่ร ้องเถิด จงยินดีและชื่นชมยินดีอย่างสุดใจเถิด
ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย
15 พระเยโฮวาห์ทรงยกเลิกคาตัดสินของเจ้าแล้ว
พระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปแล้ว
กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า
เจ้าจะไม่เห็นความชั่วร ้ายอีกต่อไป
16 ในวันนั้นจะมีเสียงกล่าวแก่เยรูซาเล็มว่า "อย่ากลัวเลย
และแก่ศิโยนว่า อย่าให้มือของเจ้าหย่อนเลย"
17
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงฤทธานุภาพอยู่ท่ามกลางท่าน
พระองค์จะทรงช่วยให้รอด
พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะพระองค์ด้วยความยินดี
เขาจะพักอยู่ในความรักของเขา
เขาจะร ้องเพลงด้วยความยินดีเพราะคุณ
18
เราจะรวบรวมผู้ที่โศกเศร ้ามาเพื่อการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็น
พวกของเจ้า ผู้ซึ่งได้รับความอับอายในการประชุมนั้น
19 ดูเถิด ถึงเวลานั้นเราจะคืนทุกสิ่งที่ทาให้เจ้าทุกข์ใจ
และเราจะช่วยนางที่หยุดยั้งไว้
และรวบรวมนางที่ถูกขับไล่ออกไป
และเราจะให้พวกเขาได้รับเกียรติและชื่อเสียงในทุกดินแดนที่พว
กเขาต้องอับอาย
20 ถึงเวลานั้น เราจะนาเจ้ากลับมาอีก ในเวลาที่เรารวบรวมเจ้า
เพราะเราจะทาให้เจ้ามีชื่อเสียงและการสรรเสริญท่ามกลางคนทั้ง
ปวงในโลก เมื่อเราให้เจ้ากลับไปเป็นเชลยต่อหน้าต่อตาเจ้า
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUkrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTwi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxScottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
 
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tongan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tigrinya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tibetan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfThai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Thai - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTelugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Telugu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tatar - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tajik - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Recently uploaded

427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docxmaruay songtanin
 
535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...maruay songtanin
 
510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docxmaruay songtanin
 
532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....maruay songtanin
 
518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...
518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...
518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...maruay songtanin
 
524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....maruay songtanin
 
514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....maruay songtanin
 
530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....maruay songtanin
 
537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...maruay songtanin
 
440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docxmaruay songtanin
 
512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docxmaruay songtanin
 
497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docxmaruay songtanin
 
500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...maruay songtanin
 

Recently uploaded (13)

427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
427 คิชฌชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
535 สุธาโภชนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
 
510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
510 อโยฆรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
532 โสณนันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...
518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...
518 ปัณฑรกนาคราชชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุ...
 
524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
524 สังขปาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
514 ฉัททันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
530 สังกิจจชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
537 มหาสุตโสมชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
 
440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
440 กัณหชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
512 กุมภชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
497 มาตังคชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
500 สิรีมันตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
 

Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf

  • 1. เซฟาเนีย บทที่ 1 1 พระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์บุตรชายคูชี ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิสคียาห์ในรัชสมัยของโยสิยาห์ บุตรชายของอาโมน กษัตริย์แห่งยูดาห์ 2 เราจะทาลายล้างทุกสิ่งจากแผ่นดินให้หมดสิ้น พระเจ้าตรัสดังนี้ 3 เราจะผลาญทั้งมนุษย์และสัตว์เราจะผลาญนกในท้องฟ้ า และปลาในทะเล และสิ่งสะดุดพร ้อมกับคนชั่วร ้าย และเราจะตัดมนุษย์ออกจากแผ่นดิน" พระเจ้าตรัสดังนี้ 4 เราจะเหยียดมือของเราออกเหนือยูดาห์ และต่อชาวเยรูซาเล็มทั้งสิ้น และเราจะตัดพวกพระบาอัลที่เหลืออยู่ออกจากสถานที่นี้ และกาจัดชื่อของชาวเคมาริมกับปุโรหิตเสีย 5 และบรรดาผู้ที่นมัสการบริวารแห่งสวรรค์บนหลังคาบ้าน และบรรดาผู้ที่นมัสการและสาบานต่อพระเจ้า และสาบานต่อมัลชัม 6 และบรรดาผู้ที่หันกลับจากพระเจ้า และผู้ที่ไม่แสวงหาพระเจ้า และไม่ทูลถามหาพระองค์ 7 จงสงบอยู่ต่อพระพักตร ์พระเจ้า เพราะว่าวันของพระเจ้ามาใกล้แล้ว เพราะพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชาไว้แล้ว พระองค์ทรงเสนอแขกของพระองค์ 8 และต่อมาในวันถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เราจะลงโทษเจ้านาย และราชโอรสของกษัตริย์ และบรรดาผู้ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแปลกหน้า 9 ในวันเดียวกันนั้น เราจะลงโทษบรรดาผู้ที่กระโดดข้ามธรณีประตู ซึ่งบ้านนายของเขาเต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาในวันนั้นจะมีเสียงร ้องมาจากประตูปลา และเสียงหอนตั้งแต่วินาทีที่สอง และเสียงอึกทึกครึกโครมจากเนินเขา 11 ชาวเมืองมักเทชเอ๋ย จงคร่าครวญ เพราะพ่อค้าทั้งหลายถูกโค่นลงแล้ว บรรดาผู้ที่มีเงินก็ถูกตัดออกหมด 12 ต่อมาคราวนั้น ข้าพเจ้าจะจุดตะเกียงสารวจกรุงเยรูซาเล็ม และลงโทษคนที่ตกบ่อของตน ผู้คิดในใจว่า พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทาความดี และพระองค์จะไม่ทรงกระทาชั่วด้วย 13 เพราะฉะนั้น สินค้าของเขาจะกลายเป็นของที่ยึดมาได้ และบ้านของเขาก็รกร ้าง เขาจะสร ้างบ้านด้วย แต่จะไม่ได้อยู่อาศัย และพวกเขาจะปลูกสวนองุ่นแต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้น 14 วันสาคัญของพระเจ้าใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาแล้ว และเร่งอย่างมาก แม้เสียงแห่งวันของพระเจ้า ผู้แกล้วกล้าจะร ้องอย่างขมขื่นที่นั่น 15 วันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ วันแห่งความทุกข์ยากและความทุกข์ยาก วันแห่งความรกร ้างและความรกร ้าง วันแห่งความมืดและความหมองหม่น เป็นวันเมฆและความมืดทึบ 16 วันแห่งเสียงแตรและเสียงแตรดังก้องเมืองที่มีป้อมและหอคอยสูง 17 เราจะนาความทุกข์ยากมาสู่มนุษย์ โดยที่พวกเขาจะดาเนินเหมือนคนตาบอด เพราะพวกเขาได้ทาบาปต่อพระเยโฮวาห์ และเลือดของเขาจะไหลออกมาเหมือนผงคลี และเนื้อของเขาจะไหลเหมือนมูลสัตว์ 18 ทั้งเงินและทองคาของเขาจะไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ในวันแห่ งพระพิโรธของพระเจ้า แต่แผ่นดินทั้งหมดจะถูกไฟแห่งความริษยาของพระองค์เผาผลา ญเสีย เพราะพระองค์จะทรงกาจัดบรรดาผู้ที่อยู่ในแผ่นดินออกไปอย่าง รวดเร็ว บทที่ 2 1 จงรวบรวมตัวเข้าด้วยกัน ใช่แล้ว รวบรวมกัน โอ ประชาชาติที่ไม่ต้องการ 2 ก่อนที่กฤษฎีกาจะเกิดขึ้น ก่อนที่วันจะผ่านไปอย่างแกลบ ก่อนที่พระพิโรธอันรุนแรงของพระเจ้าจะมาเหนือท่าน ก่อนที่วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะมาถึงท่าน 3 จงแสวงหาพระเจ้าเถิด บรรดาผู้ถ่อมใจในแผ่นดินโลก ผู้ซึ่งได้พิพากษาลงโทษพระองค์แสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความสุภาพอ่อนโยน บางทีเจ้าอาจถูกซ่อนไว้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า 4 เพราะเมืองกาซาจะถูกทอดทิ้ง และเมืองอัชเคโลนจะรกร ้าง พวกเขาจะขับไล่อัชโดดออกไปในเวลาเที่ยง และเมืองเอโครนจะถูกทาลายลง 5 วิบัติแก่ชาวเมืองชายฝั่งทะเล ชนชาติชาวเคเรธี! พระวจนะของพระเจ้ากล่าวโทษคุณ โอ คานาอัน ดินแดนของชาวฟีลิสเตีย เราจะทาลายเจ้าจนไม่มีคนอาศัยอยู่เลย 6 ชายฝั่งทะเลจะเป็นที่อยู่อาศัยและกระท่อมสาหรับคนเลี้ยงแกะ และเป็นคอกสาหรับฝูงแกะ 7 และชายฝั่งจะเป็นสาหรับคนที่เหลืออยู่ของวงศ์วานยูดาห์ พวกเขาจะหากินที่นั่น เขาจะนอนลงในบ้านของอัชเคโลนในตอนเย็น เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาจะเสด็จมาเยี่ยมพวกเขา และทรงให้เชลยของพวกเขากลับไป 8 เราได้ยินคาเยาะเย้ยของโมอับ และการดูหมิ่นของคนอัมโมน ซึ่งเขาทั้งหลายเยาะเย้ยประชากรของเรา และขยายตนเองออกไปที่เขตแดนของเขา 9 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า เพราะเรามีชีวิตอยู่ฉันใด โมอับจะเป็นเหมือนเมืองโสโดมแน่ และคนอัมโมนจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์ เป็นบ่อเกิดของตาแยและบ่อเกลือ และความรกร ้างอยู่เป็นนิตย์
  • 2. ผู้คนจะปล้นพวกเขา และคนที่เหลืออยู่ของเราจะยึดครองพวกเขา 10 เขาจะได้สิ่งนี้เพราะความเย่อหยิ่งของเขา เพราะพวกเขาได้เยาะเย้ยและอวดตัวต่อประชาชนของพระเยโฮ วาห์จอมโยธา 11 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นที่ น่าสะพรึงกลัวแก่เขา เพราะพระองค์จะทรงให้พระทั้งหลายของแผ่นดินโลกอดอยาก และคนทั้งหลายจะนมัสการพระองค์ทุกๆ คนจากที่ของเขา แม้แต่เกาะต่างๆ ของบรรดาประชาชาติ 12 ชาวเอธิโอเปียเอ๋ย เจ้าจะถูกสังหารด้วยดาบของเรา 13 และพระองค์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ไปทางเหนือ และทาลายอัสซีเรีย และจะทาให้นีนะเวห์เป็นที่รกร ้าง และแห้งแล้งเหมือนถิ่นทุรกันดาร 14 และฝูงแกะจะนอนอยู่ท่ามกลางเธอ สัตว์ทั้งปวงแห่งประชาชาติ ทั้งนกกาน้าและนกขมจะอาศัยอยู่ที่ทับหลังข้างบนนั้น เสียงของพวกเขาจะร ้องเพลงที่หน้าต่าง ความรกร ้างจะอยู่ที่ธรณีประตู เพราะเขาจะเปิดงานไม้สนซีดาร ์ 15 นี่คือเมืองที่ร่าเริงซึ่งอาศัยอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง และคิดในใจว่า ฉันเป็นอยู่ และไม่มีผู้ใดอยู่ข้างๆ ฉันเลย เธอกลายเป็นที่รกร ้าง เป็นที่สาหรับสัตว์ร ้ายนอนลงได้อย่างไร! ทุกคนที่ผ่านไปจะเยาะเย้ยและกระดิกมือ บทที่ 3 1 วิบัติแก่เธอที่โสโครกและโสโครกแก่เมืองที่กดขี่! 2 เธอไม่เชื่อฟังเสียง เธอไม่ได้รับการแก้ไข เธอไม่ได้วางใจในพระเจ้า เธอไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าของเธอ 3 เจ้านายของเธอที่อยู่ในเธอคือสิงโตคาราม ผู้พิพากษาของเธอคือหมาป่ายามเย็น พวกเขาไม่แทะกระดูกจนถึงรุ่งเช้า 4 ผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคนเบาและเป็นคนทรยศ ปุโรหิตของเธอทาให้สถานบริสุทธิ์เป็นมลทิน พวกเขาทาความโหดร ้ายต่อธรรมบัญญัติ 5 พระเยโฮวาห์ผู้เที่ยงธรรมทรงสถิตอยู่ในนั้น พระองค์จะไม่ทรงกระทาความชั่วช้า ทุก ๆ เช้าพระองค์จะทรงพิพากษาให้กระจ่าง พระองค์ไม่ทรงล้มเหลว แต่คนอธรรมไม่รู ้จักความอับอาย 6 เราได้ขจัดบรรดาประชาชาติออกไป หอคอยของพวกเขาก็รกร ้าง เราทาให้ถนนของพวกเขารกร ้างจนไม่มีผู้ใดผ่านไปมา เมืองต่างๆ ของเขาถูกทาลายจนไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ 7 ข้าพเจ้าว่า `แน่ทีเดียว ท่านจะเกรงกลัวข้าพเจ้า ท่านจะรับคาสั่งสอน ดังนั้นที่อาศัยของพวกเขาจึงไม่ถูกตัดออก ถึงแม้ว่าเราจะลงโทษพวกเขาแล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็ลุกขึ้นแต่เช้า และกระทาความผิดทั้งหมดของพวกเขา 8 พระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั้น เจ้าจงคอยรอคอยเราอยู่ จนถึงวันที่เราลุกขึ้นไปหาเหยื่อ เพราะว่าเราตั้งใจที่จะรวบรวมประชาชาติต่างๆ เพื่อเราจะรวบรวมราชอาณาจักรต่างๆ เพื่อเทความขุ่นเคืองของเราลงมาบนพวกเขา คือความพิโรธอันแรงกล้าทั้งหมดของเรา : เพราะแผ่นดินโลกทั้งหมดจะถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งความอิจฉ าของเรา 9 เพราะเมื่อนั้นเราจะหันไปใช้ภาษาบริสุทธิ์แก่ประชาชน เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ร ้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ เพื่อจะปรนนิบัติพระองค์ด้วยความยินยอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น 10 จากอีกฟากหนึ่งของแม่น้าแห่งเอธิโอเปีย ผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้า คือบุตรสาวของผู้กระจัดกระจายของข้าพเจ้า จะต้องนาเครื่องบูชาของเรามา 11 ในวันนั้นเจ้าจะไม่ละอายเพราะการกระทาทั้งสิ้นของเจ้าซึ่งเจ้าได้ ละเมิดต่อเรา เพราะว่าเมื่อนั้นเราจะกาจัดบรรดาผู้ที่ชื่นชมยินดีในความเย่อห ยิ่งของเจ้าออกไปเสียจากท่ามกลางเจ้า และเจ้าจะไม่เย่อหยิ่งเพราะเรื่องของเราอีกต่อไป ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 12 เราจะทิ้งคนทุกข์ยากและยากจนไว้ท่ามกลางเจ้า และพวกเขาจะวางใจในพระนามของพระเยโฮวาห์ 13 คนอิสราเอลที่เหลืออยู่จะไม่กระทาความชั่วช้า หรือพูดมุสา จะไม่พบลิ้นที่หลอกลวงในปากของพวกเขา เพราะพวกเขาจะกินและนอนลง และไม่มีใครกระทาให้เขากลัว 14 ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร ้องเพลงเถิด อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร ้องเถิด จงยินดีและชื่นชมยินดีอย่างสุดใจเถิด ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย 15 พระเยโฮวาห์ทรงยกเลิกคาตัดสินของเจ้าแล้ว พระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปแล้ว กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เจ้าจะไม่เห็นความชั่วร ้ายอีกต่อไป 16 ในวันนั้นจะมีเสียงกล่าวแก่เยรูซาเล็มว่า "อย่ากลัวเลย และแก่ศิโยนว่า อย่าให้มือของเจ้าหย่อนเลย" 17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงฤทธานุภาพอยู่ท่ามกลางท่าน พระองค์จะทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะพระองค์ด้วยความยินดี เขาจะพักอยู่ในความรักของเขา เขาจะร ้องเพลงด้วยความยินดีเพราะคุณ 18 เราจะรวบรวมผู้ที่โศกเศร ้ามาเพื่อการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็น พวกของเจ้า ผู้ซึ่งได้รับความอับอายในการประชุมนั้น 19 ดูเถิด ถึงเวลานั้นเราจะคืนทุกสิ่งที่ทาให้เจ้าทุกข์ใจ และเราจะช่วยนางที่หยุดยั้งไว้ และรวบรวมนางที่ถูกขับไล่ออกไป และเราจะให้พวกเขาได้รับเกียรติและชื่อเสียงในทุกดินแดนที่พว กเขาต้องอับอาย 20 ถึงเวลานั้น เราจะนาเจ้ากลับมาอีก ในเวลาที่เรารวบรวมเจ้า เพราะเราจะทาให้เจ้ามีชื่อเสียงและการสรรเสริญท่ามกลางคนทั้ง ปวงในโลก เมื่อเราให้เจ้ากลับไปเป็นเชลยต่อหน้าต่อตาเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ