SlideShare a Scribd company logo
Poluarea aerului
•   Aerul pe care il inspirăm este
  parte din atmosferă, amestecul de
  gaze ce acoperă globul
  pământesc. Acest amestec de
  gaze asigură viaţa pe Pământ şi
  ne protejează de razele
  dăunatoare ale Soarelui.
•   Atmosfera este formată din
  circa 10 gaze diferite, in mare
  parte azot (78%), şi oxigen
  (21%). Acel 1% rămas este
  format din argon, dioxid de
  carbon, heliu, şi neon. Toate
  acestea sunt gaze neutre, adică
  nu intră in reacţie cu alte
  substanţe. Mai exista urme de
  dioxid de sulf, amoniac, monoxid
  de carbon şi ozon (O3) precum şi
  gaze nocive, fum, sare, praf şi
  cenusă vulcanică.
•   Echilibrul natural al gazelor
  atmosferice care s-a menţinut
  timp de milioane de ani, este
  amenintat acum de activitatea
  omului. Aceste pericole ar fi
  efectul de sera, încălzirea globală,
  poluarea aerului, subţierea
  stratului de ozon si ploile acide.
•   Sursele naturale de poluare
  a aerului nu provoacă decât în
  mod excepţional poluări
  importante ale atmosferei.
  Cea mai comună dintre
  poluările naturale este
  poluarea cu pulberi provenite
  din erodarea straturilor
  superficiale ale solului,
  ridicate de vânt până la o
  anumită altitudine. Furtunile
  de praf pot constitui uneori
  factori de poluare care pot
  influenţa şi asupra sănătăţii
  populaţiei, în apropierea unor
  zone aride sau de deşert. În
  anumite condiţii
  meteorologice s-au semnalat
  transporturi masive de praf de
  sol până la distanţe
  apreciabile de locul de
  producere.
•   De asemenea, între sursele naturale de poluare putem menţiona erupţiile
  vulcanice, emanaţiile de gaze din sol, poluarea produsă de procese naturale de
  descompunere în sol a substanţelor organice, incendiile din păduri etc.
•   Sursele artificiale sunt mult mai importante, înmulţirea acestora constituind cauze
  pentru care protecţia aerului reprezintă o problemă vitală a lumii contemporane.
  Aceste surse sunt o urmare a activităţii omului, progresul societăţii, în primul rând
  procesul de industrializare şi urbanizare, având drept fenomen de însoţire poluarea
  mediului – implicit şi poluarea aerului.
•  Surse de poluare
•  Transportul
•  In lumea noastră modernă, autoturismele şi camioanele reprezintă o sursă majoră
  de poluare. Pe ţeava de eşapament se elimină un amestec de gaze, printre care şi
  unele foarte otrăvitoare, cum ar fi monoxidul de carbon, oxizii de azot şi
  hidrocarburile. In condiţii de lumină şi căldură solară, aceste gaze formează un smog
  fotochimic – cunoscut în special sub numele de “L.A. smog” deoarece apare foarte
  frecvent în acest oraş. Smogul reprezintă un amestec de fum şi ceaţă conţinând gaze
  toxice, inclusiv ozon. Ozonul este, după cum am văzut, extrem de folositor în
  stratosferă - pătura de ozon ce protejează Pământul de razele ultraviolete – dar
  foarte nociv când apare aproape de nivelul solului. Aceste gaze rezultă din procesele
  de ardere ale benzinei sau motorinei în motoarele maşinilor. Orice formă de transport
  motorizat produce probleme ecologice, dar autoturismele sunt, de departe, cele mai
  poluante. Utilizarea transportului public sau a mijloacelor nepoluante de deplasare –
  biciclete, mersul pe jos – poate reduce concentraţia de gaze toxice din atmosferă. De
  asemenea, încurajarea oamenilor de a locui cât mai aproape de locul de muncă ar fi o
  parte a soluţiei.
•  Producerea de electricitate
•   Termocentralele de cărbune sunt responsabile pentru o cantitate foarte mare de
  emisii de dioxid de sulf. Furnalele lor dispersează fumul pe o zonă foarte întinsă.
  Dioxidul de sulf din acest fum împreună cu oxizii de azot au o mare contribuţie la
  producerea ploii acide (Obs. denumirea de ploaie acidă provine de la combinaţia
  oxizilor mai sus amintiţi cu apa, combinaţie care generează acizi ce ajung pe sol sau
  în apă odată cu precipitaţiile); şi dacă fumul unei termocentrale din Marea Britanie
  poate cauza ploaia acidă în Norvegia, atunci putem vorbi de efectul regional al
  poluării aerului.
•   Toate formele de producere a electricităţii au un impact negativ asupra
  mediului. Cu toate acestea, sursele de energie neconvenţională, cum ar fi vântul sau
  valurile, sunt mult mai puţin poluante decât combustibilii fosili – petrol, cărbune,
  gaze. Fumul din termocentrale poate fi detoxificat folosindu-se unităţi de
  desulfurizare, care pot elimina SO2, dar care nu pot stopa, însă, emisia de CO2,
  principala cauză a efectului de seră.
• Industria
• Datorită declinului industriei grele,
  poluarea aerului datorată
  industriei a scăzut în ultimul timp.
  Dar aceasta nu înseamnă că ea a
  dispărut, fiind menţinută de
  procesele industriale de ardere a
  combustibililor fosili.
•  In 1984, în localitatea Bhopal din
  India, mai mult de 4000 persoane
  au murit şi alte aproape 200.000
  au avut de suferit în urma unei
  scurgeri de dioxină, survenită de
  la o fabrică agro-chimică. Acest
  incident demonstrează
  consecinţele dezastruoase ale
  poluării aerului, survenită chiar
  accidental. Controale periodice ale
  nivelului emisiilor şi stabilirea unor
  concentraţii maxime admisibile,
  foarte stricte, ale diferiţilor
  poluanţi din aer sunt căi care pot
  preveni incidenţa unor astfel de
  probleme.
• Principalii poluanţi ai aerului
• Monoxidul de carbon (CO)
• Circulaţia rutieră produce cel mai ridicat procent de CO eliberat în
  atmosferă (aproximativ 85%). Aceste emisii pot fi însă reduse prin
  ataşarea la maşini a unor convertori catalitici. Persoanele cardiace, copii
  mici şi bătrânii sunt cei mai expuşi la intoxicarea cu CO.
•  Ozonul (O3) este cel de-al doilea agent poluant al aerului. El este
  rezultatul unor reacţii chimice ce implică prezenţa oxizilor de azot şi a
  hidrocarburilor, sub incidenţa luminii solare, în condiţii constante.
  Concentraţii ridicate de ozon se găsesc în acest tip de smog fotochimic.
• Oxizii de azot ( NOx)
• Principalele surse de NOx sunt emisiile autovehiculelor şi
  termocentralelor. Oxizii de azot sunt: dioxidul de azot NO2 şi monoxidul
  de azot NO – ei contribuind la problemele cauzate de smogul fotochimic.
• Dioxidul de sulf ( SO2)
• Termocentralele de cărbune reprezintă principala sursă de SO2; este
  urmată de industrie şi de arderea în gospodării a cărbunelui – aceasta din
  urmă constituie cea mai importantă sursă de poluare în alte părţi ale
  lumii, în special în lumea a treia.
• Hidrocarburile
• Acestea apar în urma arderii incomplete a combustibililor fosili,
  întâlnindu-se sub formă gazoasă (metan) şi solidă (particule invizibile
  prezente în fum). Motoarele Diesel prost întreţinute evacuează gaze cu un
  conţinut ridicat de particule solide.
• Efectele poluării atmosferei       • Efecte asupra mediului
• Poluarea aerului poate afecta       • - acidificarea lacurilor şi a apelor
  mediul înconjurător în mod direct      curgătoare, datorată ploilor acide.
  şi indirect.              •  - dispariţia speciilor de plante şi
•  Concentraţii mari de SO2 şi NOx       animale din apele cu aciditate
  pot provoca daune arborilor şi       crescută.
  lichenilor, pot afecta sănătatea    •  - creşterea concentraţiei de
  populaţiei şi pot coroda structura     mercur în ape, implicit în
  materialelor, cum ar fi oţelul.       animalele ce populează aceste
  Efectele directe apar de obicei în     ape; efectul cel mai negativ al
  vecinătatea surselor de emisie.       acestui fapt este otrăvirea
•  SO2 şi NOx pot forma acidul         populaţiei cu mercur.
  sulfuric şi acidul azotic, substanţe  •  - acidificarea solului, fapt ce
  ce sunt purtate de vânt pe         produce creşterea concentraţiei
  distanţe lungi, revenind pe         de aluminiu şi a altor metale
  pământ sub formă de ploi sau        toxice, însoţită de dispariţia
  ninsori acide. In acest fel, solul şi    nutrienţilor – potasiu, calciu,
  apa devin acide la distanţe mari      magneziu.
  de sursa de emisie.           •  - scăderea producţiei agricole.
•  Aciditatea este un efect care      •  - îmbolnăvirea şi dispariţia
  depinde de cantitatea de poluanţi      pădurilor.
  eliberaţi şi de rezistenţa opusă de
  sol şi apă la acest fenomen.      •  afectarea apelor freatice.
• Efecte asupra sănătăţii
• - Monoxidul de carbon –
  moleculele de CO inhalate de
  către om, se ataşează moleculelor
  de hemoglobină din sânge, cele ce
  transportă oxigenul în corp. Acest
  fapt determină reducerea
  cantităţii de oxigen transportat
  de către sânge.
•  Concentraţiile crescute de CO
  încetinesc reflexele şi gândirea, în
  anumite cazuri provocând chiar
  moartea. Ozonul – în concentraţii
  mari, ozonul poate provoca
  serioase probleme pulmonare şi
  diminuarea eficacităţii sistemului
  imunitar. In concentraţii mici,
  ozonul irită căile respiratorii şi
  plămânii; în acest caz cei mai
  afectaţi sunt cei ce efectuează
  exerciţii fizice susţinute, în
  special alergătorii.
•  - Oxizii de azot – agravează
  bronşitele şi infecţiile pulmonare,
  provocând de asemenea probleme
  acute suferinzilor de astm.
•  - Dioxidul de sulf – provoacă
  constricţii ale bronhiilor.
  Astmaticii sunt cei mai predispuşi
  la afecţiuni cauzate de SO2.
• - Hidrocarburile – particulele solide emanate de motoare pătrund adânc
  în plămân, transportând substanţe chimice cu potenţial cancerigen ridicat.
• - Acidificarea puternică a apelor şi a solului, provoacă apariţia unor
  concentraţii mari de metale toxice, cum ar fi cadmiul, cuprul, aluminiul şi
  plumbul.
•  - Cadmiul – se acumulează în rinichi, provocând leziuni ale acestuia.
  Cadmiul este un element care se elimină foarte greu din corpul uman.
•  - Cuprul – în cantităţi mari, provenite din corodarea ţevilor de apă sub
  acţiunea acidităţii, provoacă diaree copiilor mici.
•  - Aluminiul – în cantităţi crescute, provoacă Boala Parkinson sau
  Alzheimer,conducând la senilitate prematură şi moarte. Bolnavilor de
  rinichi le provoacă boli de schelet şi creier.
•  - Plumbul – este eliberat de apa acidă şi de către emisiile provenite din
  arderea benzinei cu plumb. Atacă sistemul nervos, în special la copii.
•  - Mercurul – are efect direct asupra danturii şi a sistemului osos,
  înlocuind calciul din oase. Duce la fracturarea uşoară a oaselor precum şi
  la deformarea scheletului.
•  Soluţii pentru diminuarea poluarii
  aerului
•  Soluţia de evitare a formării ploilor
  acide este reducerea cantităţilor de
  SO2 şi NOX eliberate în atmosferă.
  Acest lucru poate fi realizat prin
  “curăţarea” emisiilor termocentralelor
  cu unităţi de desulfurizare sau prin
  utilizarea cărbunilor cu conţinut scăzut
  de sulf – există cărbuni cu conţinut de
  0,6% sulf.
•  Metodele de conservare a energiei –
  izolarea termică a locuinţelor şi
  utilizarea responsabilă a energiei –
  sunt căi de reducere a emisiilor de SO2
  eliberată în atmosferă. Acest lucru se
  explică prin următorul lanţ: prin
  arderea cărbunilor în termocentrale, se
  produce energie electrică ajunsă pe
  diferite căi la consumator. In funcţie
  de consumul de curent electric, se
  produce o cantitate mai mare sau mai
  mică de energie. Arderea cărbunilor
  produce însă şi emisii de SO2 în
  atmosferă, deci un consum mic de
  curent electric înseamnă o cantitate
  mică de energie produsă, care
  determină o cantitate mai redusă de
  cărbune ars, deci mai puţin SO2 în
  atmosferă.
•  Folosirea surselor alternative de
  energie – vânt, maree, valuri, soare –
  reduce, de asemenea, poluarea
  datorată SO2.

More Related Content

What's hot

Poluarea
PoluareaPoluarea
Poluarea
Rodica B
 
Poluarea apei
Poluarea apeiPoluarea apei
Poluarea apei
violetacorbu
 
Protectia Mediului Aerian (BOREA)
Protectia Mediului Aerian (BOREA)Protectia Mediului Aerian (BOREA)
Protectia Mediului Aerian (BOREA)
Cojocari Boris
 
Combustibili
CombustibiliCombustibili
Combustibili
Acer Alex
 
Poluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjuratorPoluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjurator
Alianta INFONET
 
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare PowerpointEfectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
Dombici Serban
 
Boli ale sistemlui circulator la om
Boli ale sistemlui circulator la omBoli ale sistemlui circulator la om
Boli ale sistemlui circulator la om
atiafodor
 
Protectia mediului material didactic
Protectia mediului material didacticProtectia mediului material didactic
Protectia mediului material didactic
Denis Lanciu
 
Factorii poluanti ai mediului
Factorii poluanti ai mediuluiFactorii poluanti ai mediului
Factorii poluanti ai mediului
Angela Busila
 
Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....
Negotei Elena
 
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropiceDumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
Dumitru Doinita
 
Respiratia la plante
Respiratia la planteRespiratia la plante
Respiratia la plante
Nicol Statescu
 
Mediul temperat oceanic 11 c
Mediul temperat oceanic 11 cMediul temperat oceanic 11 c
Mediul temperat oceanic 11 c
Prof de Geografie
 
tabel derivate si integrale
tabel derivate si integraletabel derivate si integrale
tabel derivate si integrale
ClimenteAlin
 
Fotosinteza
FotosintezaFotosinteza
Fotosinteza
Corina Chirila
 
Legaturi chimice
Legaturi chimiceLegaturi chimice
Legaturi chimice
elisanca
 
Studierea carbonului ppt
Studierea carbonului pptStudierea carbonului ppt
Studierea carbonului ppt
Ingulcik
 

What's hot (20)

Poluarea
PoluareaPoluarea
Poluarea
 
Poluarea apei
Poluarea apeiPoluarea apei
Poluarea apei
 
Protectia Mediului Aerian (BOREA)
Protectia Mediului Aerian (BOREA)Protectia Mediului Aerian (BOREA)
Protectia Mediului Aerian (BOREA)
 
Combustibili
CombustibiliCombustibili
Combustibili
 
Poluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjuratorPoluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjurator
 
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare PowerpointEfectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
 
Boli ale sistemlui circulator la om
Boli ale sistemlui circulator la omBoli ale sistemlui circulator la om
Boli ale sistemlui circulator la om
 
Protectia mediului material didactic
Protectia mediului material didacticProtectia mediului material didactic
Protectia mediului material didactic
 
Campul magnetic
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
 
Factorii poluanti ai mediului
Factorii poluanti ai mediuluiFactorii poluanti ai mediului
Factorii poluanti ai mediului
 
Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....
 
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropiceDumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
 
Alcoolul
AlcoolulAlcoolul
Alcoolul
 
Respiratia la plante
Respiratia la planteRespiratia la plante
Respiratia la plante
 
Omul si mediul
Omul si mediulOmul si mediul
Omul si mediul
 
Mediul temperat oceanic 11 c
Mediul temperat oceanic 11 cMediul temperat oceanic 11 c
Mediul temperat oceanic 11 c
 
tabel derivate si integrale
tabel derivate si integraletabel derivate si integrale
tabel derivate si integrale
 
Fotosinteza
FotosintezaFotosinteza
Fotosinteza
 
Legaturi chimice
Legaturi chimiceLegaturi chimice
Legaturi chimice
 
Studierea carbonului ppt
Studierea carbonului pptStudierea carbonului ppt
Studierea carbonului ppt
 

Similar to Teza. chimie poluarea aerului

Poluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnzn
Poluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnznPoluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnzn
Poluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnzn
BogdanBloiu
 
teza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdf
teza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdfteza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdf
teza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdf
CresaLuncaCetatuii
 
Efectul de seră4
Efectul de seră4Efectul de seră4
Efectul de seră4
adina01
 
poluarea_aerului..pptx
poluarea_aerului..pptxpoluarea_aerului..pptx
poluarea_aerului..pptx
Cristina Tudor
 
6_poluarea.pptx
6_poluarea.pptx6_poluarea.pptx
6_poluarea.pptx
CresaLuncaCetatuii
 
Poluarea Aerului
Poluarea AeruluiPoluarea Aerului
Poluarea Aerului
Angesha
 
Poluarea mediului
Poluarea mediuluiPoluarea mediului
Poluarea mediului
adrianagabriela1999
 
Poluarea mediului
Poluarea mediuluiPoluarea mediului
Poluarea mediului
Moraru Nicoleta
 
Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)
Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)
Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)
Cojocari Boris
 
Cauze ale degradarii mediului
Cauze ale degradarii mediuluiCauze ale degradarii mediului
Cauze ale degradarii mediului
VladDirius
 
Proiect tic a_2b_florea_dumitru
Proiect tic a_2b_florea_dumitruProiect tic a_2b_florea_dumitru
Proiect tic a_2b_florea_dumitru
Florea Gabriela
 
Poluarea 2
Poluarea 2Poluarea 2
Poluarea 2
scmargineni
 
Sănătatea mediului
Sănătatea mediuluiSănătatea mediului
Sănătatea mediului
stefanmoraru
 
Poluarea3
Poluarea3Poluarea3
Poluarea3
scmargineni
 
Incalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Incalzirea Globala Asupra Mediului AcvaticIncalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Incalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Horvath Beatrix
 
Hazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.ppt
Hazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.pptHazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.ppt
Hazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.ppt
ssuserd657b3
 
Omul si mediul 1
Omul si mediul 1Omul si mediul 1
Omul si mediul 1
Cornelia76
 

Similar to Teza. chimie poluarea aerului (20)

Poluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnzn
Poluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnznPoluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnzn
Poluarea_aerului.pptndnsnnbnzmsnsbxnsmmsnzn
 
teza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdf
teza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdfteza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdf
teza-chimie-poluareaaerului-130218042110-phpapp02.pdf
 
Munteanu
MunteanuMunteanu
Munteanu
 
Efectul de seră4
Efectul de seră4Efectul de seră4
Efectul de seră4
 
Efectul de seră4
Efectul de seră4Efectul de seră4
Efectul de seră4
 
poluarea_aerului..pptx
poluarea_aerului..pptxpoluarea_aerului..pptx
poluarea_aerului..pptx
 
6_poluarea.pptx
6_poluarea.pptx6_poluarea.pptx
6_poluarea.pptx
 
Poluarea Aerului
Poluarea AeruluiPoluarea Aerului
Poluarea Aerului
 
Poluarea mediului
Poluarea mediuluiPoluarea mediului
Poluarea mediului
 
Poluarea mediului
Poluarea mediuluiPoluarea mediului
Poluarea mediului
 
Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)
Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)
Degradarea mediului natural. Masuri de protectie (BOREA)
 
Ozonul
OzonulOzonul
Ozonul
 
Cauze ale degradarii mediului
Cauze ale degradarii mediuluiCauze ale degradarii mediului
Cauze ale degradarii mediului
 
Proiect tic a_2b_florea_dumitru
Proiect tic a_2b_florea_dumitruProiect tic a_2b_florea_dumitru
Proiect tic a_2b_florea_dumitru
 
Poluarea 2
Poluarea 2Poluarea 2
Poluarea 2
 
Sănătatea mediului
Sănătatea mediuluiSănătatea mediului
Sănătatea mediului
 
Poluarea3
Poluarea3Poluarea3
Poluarea3
 
Incalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Incalzirea Globala Asupra Mediului AcvaticIncalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Incalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
 
Hazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.ppt
Hazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.pptHazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.ppt
Hazarde antropogene palamariu-mocanu-pentiuc.ppt
 
Omul si mediul 1
Omul si mediul 1Omul si mediul 1
Omul si mediul 1
 

Teza. chimie poluarea aerului

 • 1. Poluarea aerului • Aerul pe care il inspirăm este parte din atmosferă, amestecul de gaze ce acoperă globul pământesc. Acest amestec de gaze asigură viaţa pe Pământ şi ne protejează de razele dăunatoare ale Soarelui. • Atmosfera este formată din circa 10 gaze diferite, in mare parte azot (78%), şi oxigen (21%). Acel 1% rămas este format din argon, dioxid de carbon, heliu, şi neon. Toate acestea sunt gaze neutre, adică nu intră in reacţie cu alte substanţe. Mai exista urme de dioxid de sulf, amoniac, monoxid de carbon şi ozon (O3) precum şi gaze nocive, fum, sare, praf şi cenusă vulcanică. • Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menţinut timp de milioane de ani, este amenintat acum de activitatea omului. Aceste pericole ar fi efectul de sera, încălzirea globală, poluarea aerului, subţierea stratului de ozon si ploile acide.
 • 2. Sursele naturale de poluare a aerului nu provoacă decât în mod excepţional poluări importante ale atmosferei. Cea mai comună dintre poluările naturale este poluarea cu pulberi provenite din erodarea straturilor superficiale ale solului, ridicate de vânt până la o anumită altitudine. Furtunile de praf pot constitui uneori factori de poluare care pot influenţa şi asupra sănătăţii populaţiei, în apropierea unor zone aride sau de deşert. În anumite condiţii meteorologice s-au semnalat transporturi masive de praf de sol până la distanţe apreciabile de locul de producere.
 • 3. De asemenea, între sursele naturale de poluare putem menţiona erupţiile vulcanice, emanaţiile de gaze din sol, poluarea produsă de procese naturale de descompunere în sol a substanţelor organice, incendiile din păduri etc. • Sursele artificiale sunt mult mai importante, înmulţirea acestora constituind cauze pentru care protecţia aerului reprezintă o problemă vitală a lumii contemporane. Aceste surse sunt o urmare a activităţii omului, progresul societăţii, în primul rând procesul de industrializare şi urbanizare, având drept fenomen de însoţire poluarea mediului – implicit şi poluarea aerului.
 • 4. Surse de poluare • Transportul • In lumea noastră modernă, autoturismele şi camioanele reprezintă o sursă majoră de poluare. Pe ţeava de eşapament se elimină un amestec de gaze, printre care şi unele foarte otrăvitoare, cum ar fi monoxidul de carbon, oxizii de azot şi hidrocarburile. In condiţii de lumină şi căldură solară, aceste gaze formează un smog fotochimic – cunoscut în special sub numele de “L.A. smog” deoarece apare foarte frecvent în acest oraş. Smogul reprezintă un amestec de fum şi ceaţă conţinând gaze toxice, inclusiv ozon. Ozonul este, după cum am văzut, extrem de folositor în stratosferă - pătura de ozon ce protejează Pământul de razele ultraviolete – dar foarte nociv când apare aproape de nivelul solului. Aceste gaze rezultă din procesele de ardere ale benzinei sau motorinei în motoarele maşinilor. Orice formă de transport motorizat produce probleme ecologice, dar autoturismele sunt, de departe, cele mai poluante. Utilizarea transportului public sau a mijloacelor nepoluante de deplasare – biciclete, mersul pe jos – poate reduce concentraţia de gaze toxice din atmosferă. De asemenea, încurajarea oamenilor de a locui cât mai aproape de locul de muncă ar fi o parte a soluţiei. • Producerea de electricitate • Termocentralele de cărbune sunt responsabile pentru o cantitate foarte mare de emisii de dioxid de sulf. Furnalele lor dispersează fumul pe o zonă foarte întinsă. Dioxidul de sulf din acest fum împreună cu oxizii de azot au o mare contribuţie la producerea ploii acide (Obs. denumirea de ploaie acidă provine de la combinaţia oxizilor mai sus amintiţi cu apa, combinaţie care generează acizi ce ajung pe sol sau în apă odată cu precipitaţiile); şi dacă fumul unei termocentrale din Marea Britanie poate cauza ploaia acidă în Norvegia, atunci putem vorbi de efectul regional al poluării aerului. • Toate formele de producere a electricităţii au un impact negativ asupra mediului. Cu toate acestea, sursele de energie neconvenţională, cum ar fi vântul sau valurile, sunt mult mai puţin poluante decât combustibilii fosili – petrol, cărbune, gaze. Fumul din termocentrale poate fi detoxificat folosindu-se unităţi de desulfurizare, care pot elimina SO2, dar care nu pot stopa, însă, emisia de CO2, principala cauză a efectului de seră.
 • 5. • Industria • Datorită declinului industriei grele, poluarea aerului datorată industriei a scăzut în ultimul timp. Dar aceasta nu înseamnă că ea a dispărut, fiind menţinută de procesele industriale de ardere a combustibililor fosili. • In 1984, în localitatea Bhopal din India, mai mult de 4000 persoane au murit şi alte aproape 200.000 au avut de suferit în urma unei scurgeri de dioxină, survenită de la o fabrică agro-chimică. Acest incident demonstrează consecinţele dezastruoase ale poluării aerului, survenită chiar accidental. Controale periodice ale nivelului emisiilor şi stabilirea unor concentraţii maxime admisibile, foarte stricte, ale diferiţilor poluanţi din aer sunt căi care pot preveni incidenţa unor astfel de probleme.
 • 6. • Principalii poluanţi ai aerului • Monoxidul de carbon (CO) • Circulaţia rutieră produce cel mai ridicat procent de CO eliberat în atmosferă (aproximativ 85%). Aceste emisii pot fi însă reduse prin ataşarea la maşini a unor convertori catalitici. Persoanele cardiace, copii mici şi bătrânii sunt cei mai expuşi la intoxicarea cu CO. • Ozonul (O3) este cel de-al doilea agent poluant al aerului. El este rezultatul unor reacţii chimice ce implică prezenţa oxizilor de azot şi a hidrocarburilor, sub incidenţa luminii solare, în condiţii constante. Concentraţii ridicate de ozon se găsesc în acest tip de smog fotochimic. • Oxizii de azot ( NOx) • Principalele surse de NOx sunt emisiile autovehiculelor şi termocentralelor. Oxizii de azot sunt: dioxidul de azot NO2 şi monoxidul de azot NO – ei contribuind la problemele cauzate de smogul fotochimic. • Dioxidul de sulf ( SO2) • Termocentralele de cărbune reprezintă principala sursă de SO2; este urmată de industrie şi de arderea în gospodării a cărbunelui – aceasta din urmă constituie cea mai importantă sursă de poluare în alte părţi ale lumii, în special în lumea a treia. • Hidrocarburile • Acestea apar în urma arderii incomplete a combustibililor fosili, întâlnindu-se sub formă gazoasă (metan) şi solidă (particule invizibile prezente în fum). Motoarele Diesel prost întreţinute evacuează gaze cu un conţinut ridicat de particule solide.
 • 7. • Efectele poluării atmosferei • Efecte asupra mediului • Poluarea aerului poate afecta • - acidificarea lacurilor şi a apelor mediul înconjurător în mod direct curgătoare, datorată ploilor acide. şi indirect. • - dispariţia speciilor de plante şi • Concentraţii mari de SO2 şi NOx animale din apele cu aciditate pot provoca daune arborilor şi crescută. lichenilor, pot afecta sănătatea • - creşterea concentraţiei de populaţiei şi pot coroda structura mercur în ape, implicit în materialelor, cum ar fi oţelul. animalele ce populează aceste Efectele directe apar de obicei în ape; efectul cel mai negativ al vecinătatea surselor de emisie. acestui fapt este otrăvirea • SO2 şi NOx pot forma acidul populaţiei cu mercur. sulfuric şi acidul azotic, substanţe • - acidificarea solului, fapt ce ce sunt purtate de vânt pe produce creşterea concentraţiei distanţe lungi, revenind pe de aluminiu şi a altor metale pământ sub formă de ploi sau toxice, însoţită de dispariţia ninsori acide. In acest fel, solul şi nutrienţilor – potasiu, calciu, apa devin acide la distanţe mari magneziu. de sursa de emisie. • - scăderea producţiei agricole. • Aciditatea este un efect care • - îmbolnăvirea şi dispariţia depinde de cantitatea de poluanţi pădurilor. eliberaţi şi de rezistenţa opusă de sol şi apă la acest fenomen. • afectarea apelor freatice.
 • 8. • Efecte asupra sănătăţii • - Monoxidul de carbon – moleculele de CO inhalate de către om, se ataşează moleculelor de hemoglobină din sânge, cele ce transportă oxigenul în corp. Acest fapt determină reducerea cantităţii de oxigen transportat de către sânge. • Concentraţiile crescute de CO încetinesc reflexele şi gândirea, în anumite cazuri provocând chiar moartea. Ozonul – în concentraţii mari, ozonul poate provoca serioase probleme pulmonare şi diminuarea eficacităţii sistemului imunitar. In concentraţii mici, ozonul irită căile respiratorii şi plămânii; în acest caz cei mai afectaţi sunt cei ce efectuează exerciţii fizice susţinute, în special alergătorii. • - Oxizii de azot – agravează bronşitele şi infecţiile pulmonare, provocând de asemenea probleme acute suferinzilor de astm. • - Dioxidul de sulf – provoacă constricţii ale bronhiilor. Astmaticii sunt cei mai predispuşi la afecţiuni cauzate de SO2.
 • 9. • - Hidrocarburile – particulele solide emanate de motoare pătrund adânc în plămân, transportând substanţe chimice cu potenţial cancerigen ridicat. • - Acidificarea puternică a apelor şi a solului, provoacă apariţia unor concentraţii mari de metale toxice, cum ar fi cadmiul, cuprul, aluminiul şi plumbul. • - Cadmiul – se acumulează în rinichi, provocând leziuni ale acestuia. Cadmiul este un element care se elimină foarte greu din corpul uman. • - Cuprul – în cantităţi mari, provenite din corodarea ţevilor de apă sub acţiunea acidităţii, provoacă diaree copiilor mici. • - Aluminiul – în cantităţi crescute, provoacă Boala Parkinson sau Alzheimer,conducând la senilitate prematură şi moarte. Bolnavilor de rinichi le provoacă boli de schelet şi creier. • - Plumbul – este eliberat de apa acidă şi de către emisiile provenite din arderea benzinei cu plumb. Atacă sistemul nervos, în special la copii. • - Mercurul – are efect direct asupra danturii şi a sistemului osos, înlocuind calciul din oase. Duce la fracturarea uşoară a oaselor precum şi la deformarea scheletului.
 • 10. Soluţii pentru diminuarea poluarii aerului • Soluţia de evitare a formării ploilor acide este reducerea cantităţilor de SO2 şi NOX eliberate în atmosferă. Acest lucru poate fi realizat prin “curăţarea” emisiilor termocentralelor cu unităţi de desulfurizare sau prin utilizarea cărbunilor cu conţinut scăzut de sulf – există cărbuni cu conţinut de 0,6% sulf. • Metodele de conservare a energiei – izolarea termică a locuinţelor şi utilizarea responsabilă a energiei – sunt căi de reducere a emisiilor de SO2 eliberată în atmosferă. Acest lucru se explică prin următorul lanţ: prin arderea cărbunilor în termocentrale, se produce energie electrică ajunsă pe diferite căi la consumator. In funcţie de consumul de curent electric, se produce o cantitate mai mare sau mai mică de energie. Arderea cărbunilor produce însă şi emisii de SO2 în atmosferă, deci un consum mic de curent electric înseamnă o cantitate mică de energie produsă, care determină o cantitate mai redusă de cărbune ars, deci mai puţin SO2 în atmosferă. • Folosirea surselor alternative de energie – vânt, maree, valuri, soare – reduce, de asemenea, poluarea datorată SO2.