SlideShare a Scribd company logo
chart

                                  Цахим тестийн үнэлгээний анализ график

Сургууль:  Амгалан цогцолбор                                      Солонго
Анги:        8                                         Мэдээлэл зүй
бүлэг        а                                        Тооллын систем


Үнэлгээ харах хэсэг:
Хувилбар-1
Асуулт    Хариулт       Зөв хариулт нь     Анхаарах зүйл
      1 зө в        c            дахин бөглөх хэрэггүй
      2 зө в        a,e           дахин бөглөх хэрэггүй
      3 зө в        2-тийн тооллын систем  дахин бөглөх хэрэггүй
      4 зө в        b            дахин бөглөх хэрэггүй
      5 зө в        1c,2a,3b        дахин бөглөх хэрэггүй
Хувилбар-2
Асуулт    Хариулт       Зөв хариулт нь     Анхаарах зүйл
      1 зө в        a            дахин бөглөх хэрэггүй
      2 зө в        d            дахин бөглөх хэрэггүй
      3 зө в        a            дахин бөглөх хэрэггүй
      4 зө в        a            дахин бөглөх хэрэггүй
      5 зө в        c            дахин бөглөх хэрэггүй
      6 зө в        b            дахин бөглөх хэрэггүй
      7 зө в        1c 2a 3d 4b       дахин бөглөх хэрэггүй
      8 зө в        b            дахин бөглөх хэрэггүй
      9 зө в        input          дахин бөглөх хэрэггүй
     10 зөв         гаргадаг        дахин бөглөх хэрэггүй
Хувилбар-3
Асуулт    Хариулт       Зөв хариулт нь     Анхаарах зүйл
      1 зө в        a            дахин бөглөх хэрэггүй
      2 зө в        a,c           дахин бөглөх хэрэггүй
                                                    буцах
                                Page 1
chart
 3 зө в  d     дахин бөглөх хэрэггүй
                       буцах
 4 зө в  c     дахин бөглөх хэрэггүй
 5 зө в  a     дахин бөглөх хэрэггүй
 6 зө в  a     дахин бөглөх хэрэггүй
 7 зө в  1b 2c 3a  дахин бөглөх хэрэггүй
 8 зө в  c     дахин бөглөх хэрэггүй
 9 зө в  storage  дахин бөглөх хэрэггүй
10 зөв  оруулах  дахин бөглөх хэрэггүй
              Page 2
chart
Page 3
chart
Page 4
tsahim test nuur

                        Цахим тест
Сургууль:         Амгалан цогцолбор  Сурагчийн нэр:          Солонго
Анги:               8      Хичээлийн нэр:         Мэдээлэл зүй
бүлэг               а      Хичээлийн сэдэв:        Тооллын систем
Шалгалтын хувилбар сонгох:          Хувилбар-1                 Хувилбар-3
                                    Хувилбар-2


Бөглөж дуусаад Ctrl+S дараарай.
                            Page 5
tsahim test nuur
  Page 6
test

                    Хариултын хуудас

асуулт       1      2         3    4       5   6
                   2-тийн тооллын
хариулт c        a,e       систем    b    1c,2a,3b
Хувилбар-1
                                     Дүн харах
Асуулт1

3+15=

a. 12    c.18
b.27    d.45

Асуулт2
2-тын тооллын системийг сонго.
a.001   c.25       e.1000100
b.23   d.78
Асуулт3
Дараах цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич.
0ба 1-ээр илэрхийлэгдэх тооллын системийг.........................гэнэ.


Асуулт4
Үнэн худлыг сонго.
Тооллын систем нь програм хангамж юм.
a. үнэн
b.худал

Асуулт5
Дараах үгнүүдийг харгалзуул.

a mouse         1. гар
b monitor        2. хулгана

                                         Page 7
test
c. keyboard  3. дэлгэц
             Page 8
test3

               Хариултын хуудас

асуулт       1     2    3     4    5    6      7  8       9     10
хариулт  a      a,c    d    c     a    a    1b 2c 3a c    storage    оруулах
Хувилбар-3

Асуулт1                                                       Дүн харах
Excel програмаас гарахдаа
a. Alt+F4
b. File+close
c.чагт дарна.
Асуулт2
Нүдэнд засвар хийхдээ
a F2
b.Enter
c. томьёоны мөрөнд

Асуулт3
Гар товчлуур дээрх Delete товчлуур ямар үүрэгтэй вэ?
a. курсорын өмнөх үсгийг арилгах.
b. Курсорыг 1 хуудсаар доошлуулна.
c.Курсорыг 1 хуудсаар дээшлүүлнэ.
d. Курсорын арын үсгийг утгах.
Асуулт4
Системийн хэлийг хэрхэн тохируулах вэ?
a.Control Panel-->Data&time
b. Control Panel-->Display
c. Control Panel--> languges& regiotions
d.Control Panel--> Mouse
Асуулт5
Зөвийг сонго.
1. Хадгалсан файл нээх                        a. CTRL+O                 a. 1a,2b 3c
2. Файлын нэр өөрчилж хадгалах.                   b. Save as                b.1b 2c 3b
3. Сонгосон хэсгийг I болгоно.                    c. CTRL+I                 c.1b 2a 3b

                                   Page 9
test3
Асуулт-6
Харгалзуулсан хувилбараас зөвийг сонго.
a. Software           1 хулгана                          a.1d 2a 3c 4b
b. Monitor           2 програм хангамж хангамж                  b. 1 b 2 a 3 d 4c
c. CPU             3 төв процессор                       c. 1b 2c 3a 4d
d. Mouse            4 дэлгэц                          d. 1a 2b 3c 4d
Асуулт-7
Мэдээлэл гаргах төхөөрөмжийг харгалзуул.
1. принтер      a. fakc
2.дэлгэц       b. printer
3.факс        c. monitor

Асуулт-8
Зөв хөриултыг сонго.
Word-ийн ажлын талбар
a. presentation
b. Workbook
c. Document

Асуулт-9
Нөхөж бич.
Мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжүүдийг англиар ........................................гэж нэрлэнэ.
Асуулт-10
Нөхөж бич.
Input гэдэг нь мэдээллийг.................................т өх өөр өмж юм.
                                         Page 10
test2

       Хариултын хуудас

асуулт   1 2 3 4 5 6      7 8        9           10
хариулт  a d a a c b 1c 2a 3d 4b b input       гаргадаг
Хувилбар-2
                                                Дүн харах
Асуулт1
Компьютерийн техник хангамжийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
a. Hardware
b. Software
Software
Асуулт2
Компьютерийн мэдээлэл оруулах төхөөрөмжийг заа.
a.Keyboard, Monitor, Mouse
b.Printer, Scanner, Digital camer
c. Processor, Speaker, Microphone
d. Keyboard, Mouse, Scanner
Асуулт3
Гар товчлуур дээрх Home товчлуур ямар үүрэгтэй вэ?
a. курсорыг мөрийн эхэнд шилжүүлнэ.
b. Курсорыг 1 хуудсаар доошлуулна.
c.Курсорыг 1 хуудсаар дээшлүүлнэ.
d. Курсорыг мөрийн төгсгөлд шилжүүлнэ.
Асуулт4
Системийн огноог хэрхэн тохируулах вэ?
a.Control Panel-->Data&time
b. Control Panel-->Display
c. Control Panel--> Fonts
d.Control Panel--> Mouse
Асуулт5
Зөвийг сонго.
1. Шинэ хуудас нээх        a. CTRL+S                   a. 1a,2b 3c
2. Файл хадгална.         b. CTRL+N                   b.1b 2c 3b
3. Сонгосон хэсгийг В болгоно.   c. CTRL+B                   c.1b 2a 3b

                                Page 11
test2
Асуулт-6
Харгалзуулсан хувилбараас зөвийг сонго.
a. Hardware     1 оролт                   a.1d 2a 3b 4c
b. Input       2 техник хангамж              b. 1 b 2 a 3 d 4c
c. Output      3 гар                    c. 1b 2c 3a 4d
d. Keyboard     4 гаралт                  d. 1a 2b 3c 4d
Асуулт-7
Мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжийг харгалзуул.
1.RAM       a. read only memory
2.ROM       b. hard disk
3.CPU       c. random access memory
4HD        d. central Processing unit
Асуулт-8
Зөв хөриултыг сонго.
Үйлдлийн системийн үндсэн дэлгэц
a. Start menu
b. Desktop
c. Taskbar
d. Icons
Асуулт-9
Нөхөж бич.
Мэдээлэл оруулах төхөөрөмжүүдийг англиар ........................................гэж нэрлэнэ.
Асуулт-10
Нөхөж бич.
Output гэдэг нь мэдээллийг.................................т өх өөр өмж юм.
                                         Page 12
dun

                      Цахим тестийн үнэлгээ


            Амгалан                        Солонго
Сургууль:       цогцолбор      Сурагчийн нэр:
Анги:           8        Хичээлийн нэр:         Мэдээлэл зүй
бүлэг           а        Хичээлийн сэдэв:        Тооллын систем


Үнэлгээ харах хэсэг:

ХУВИЛБАР-1:                      ХУВИЛБАР-2:             ХУВИЛБАР-3:
асуулт   оноо   хариулт              асуулт    оноо   хариулт    асуулт    оноо
     1    1 зө в                     1    1 зө в           1    1
     2    1 зө в                     2    1 зө в           2    1
     3    1 зө в                     3    1 зө в           3    1
     4    1 зө в                     4    1 зө в           4    1
     5    1 зө в                     5    1 зө в           5    1
авах оноо          5                   6    1 зө в           6    1
авсан оноо         5                   7    1 зө в           7    1
зөв хариулт         5                   8    1 зө в           8    1
буруу хариулт        0                   9    1 зө в           9    1
хувь            100                  10    1 зө в           10    1
үсгэн үнэлгээ        a             авах оноо         10    авах оноо
                            авсан оноо        10     авсан оноо

           маш сайн байна баяр        зөв хариулт             зөв хариулт
              хүргэе                         10
                            буруу хариулт        0    буруу хариулт
                            хувь           100    хувь
                            үсгэн үнэлгээ        a    үсгэн үнэлгээ                                Page 13
dun

               маш сайн байна  маш сайн байна
Нийт үнэлгээг харах      баяр хүргэе   баяр хүргэе
           Page 14
dun
хариулт
зө в
зө в
зө в
зө в
зө в
зө в
зө в
зө в
зө в
зө в
   10
  10


   10
   0
  100
   a
     Page 15
dun

маш сайн байна
 баяр хүргэе
         Page 16

More Related Content

What's hot

судалгаа цэ
судалгаа цэ судалгаа цэ
судалгаа цэ TSeesuren55
 
Subd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim testSubd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim testSubd85
 
оюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тестоюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тест
oyunbileg08
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестdelgermoron
 
Tsahim test medeelel zvi
Tsahim test medeelel zviTsahim test medeelel zvi
Tsahim test medeelel zvidenkhee68
 
Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25
Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25
Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25
Munguuzb
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулахayur
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестnyamgerel_44
 
Songox test
Songox testSongox test
Songox testBaaska4
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулахerdene_beis
 

What's hot (12)

судалгаа цэ
судалгаа цэ судалгаа цэ
судалгаа цэ
 
Subd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim testSubd 85 tsahim test
Subd 85 tsahim test
 
оюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тестоюунбилэг цахим тест
оюунбилэг цахим тест
 
Tsahim test matematik
Tsahim test matematikTsahim test matematik
Tsahim test matematik
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
Tsahim test 11
Tsahim test 11Tsahim test 11
Tsahim test 11
 
Tsahim test medeelel zvi
Tsahim test medeelel zviTsahim test medeelel zvi
Tsahim test medeelel zvi
 
Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25
Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25
Tsahim test.7.olonlog.mungunchimeg.2012.05.25
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулах
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
Songox test
Songox testSongox test
Songox test
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулах
 

Viewers also liked

высказывания о математике
высказывания о математикевысказывания о математике
высказывания о математикеnatasha-23
 
Oogii and chimka
Oogii and chimkaOogii and chimka
Oogii and chimkaDash Oogii
 
гарчиггүй 1
гарчиггүй 1гарчиггүй 1
гарчиггүй 1Dash Oogii
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээлDash Oogii
 
Emzeg nen yaduu1
 Emzeg nen yaduu1 Emzeg nen yaduu1
Emzeg nen yaduu1Dash Oogii
 
праздник 2 апреля
праздник 2 апреляпраздник 2 апреля
праздник 2 апреляnatasha-23
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээлDash Oogii
 
ганс христиан андерсен
ганс христиан андерсенганс христиан андерсен
ганс христиан андерсенnatasha-23
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
хичээлийн хэрэглэгдэхүүнхичээлийн хэрэглэгдэхүүн
хичээлийн хэрэглэгдэхүүнDash Oogii
 
Guia de-estudio-2
Guia de-estudio-2Guia de-estudio-2
Guia de-estudio-2
59vallebenito
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварDash Oogii
 
Hereglegdehuun
HereglegdehuunHereglegdehuun
HereglegdehuunDash Oogii
 

Viewers also liked (17)

высказывания о математике
высказывания о математикевысказывания о математике
высказывания о математике
 
Oogii and chimka
Oogii and chimkaOogii and chimka
Oogii and chimka
 
Sodko
SodkoSodko
Sodko
 
Chimeg
ChimegChimeg
Chimeg
 
гарчиггүй 1
гарчиггүй 1гарчиггүй 1
гарчиггүй 1
 
Edmaa
EdmaaEdmaa
Edmaa
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
Heregleg
HereglegHeregleg
Heregleg
 
Emzeg nen yaduu1
 Emzeg nen yaduu1 Emzeg nen yaduu1
Emzeg nen yaduu1
 
праздник 2 апреля
праздник 2 апреляпраздник 2 апреля
праздник 2 апреля
 
цахим хичээл
цахим хичээлцахим хичээл
цахим хичээл
 
ганс христиан андерсен
ганс христиан андерсенганс христиан андерсен
ганс христиан андерсен
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
хичээлийн хэрэглэгдэхүүнхичээлийн хэрэглэгдэхүүн
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
 
Guia de-estudio-2
Guia de-estudio-2Guia de-estudio-2
Guia de-estudio-2
 
бт
бтбт
бт
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
Hereglegdehuun
HereglegdehuunHereglegdehuun
Hereglegdehuun
 

Similar to Test

2365
23652365
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест A177
 
Tsahim test matematik
Tsahim test matematikTsahim test matematik
Tsahim test matematikTstuya68
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестnyamgerel_44
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест monhooerdnee
 
тест
тесттест
тестShidten
 
цахим тестэ
цахим тестэцахим тестэ
цахим тестэDash Oogii
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест monhooerdnee
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест tsoogii25
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулахerdene_beis
 
Batsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim testBatsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim testgantuya35
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim testurnaa999
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулахBaaay
 

Similar to Test (20)

2365
23652365
2365
 
2365
23652365
2365
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
Tsahim test matematik
Tsahim test matematikTsahim test matematik
Tsahim test matematik
 
Tsahim test matematik
Tsahim test matematikTsahim test matematik
Tsahim test matematik
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
тест
тесттест
тест
 
цахим тестэ
цахим тестэцахим тестэ
цахим тестэ
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулах
 
Batsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim testBatsaihan tsahim test
Batsaihan tsahim test
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
 
Tsahim test s1
Tsahim test s1Tsahim test s1
Tsahim test s1
 
Tsahim test mendee
Tsahim test mendeeTsahim test mendee
Tsahim test mendee
 
тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулах
 

More from Dash Oogii

шалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэвшалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэвDash Oogii
 
сорилго монгол хэл
сорилго монгол хэлсорилго монгол хэл
сорилго монгол хэлDash Oogii
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тестDash Oogii
 
найзын тус
найзын туснайзын тус
найзын тусDash Oogii
 
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тестDash Oogii
 
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тестDash Oogii
 
төрийн их хар туг,цагаан сүлд
төрийн их хар туг,цагаан сүлдтөрийн их хар туг,цагаан сүлд
төрийн их хар туг,цагаан сүлдDash Oogii
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3Dash Oogii
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2Dash Oogii
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1Dash Oogii
 
Hereglegdehuun
HereglegdehuunHereglegdehuun
HereglegdehuunDash Oogii
 
Gurban ulsin geree
Gurban ulsin gereeGurban ulsin geree
Gurban ulsin gereeDash Oogii
 
Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12Dash Oogii
 
Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12Dash Oogii
 

More from Dash Oogii (20)

шалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэвшалгалтын сэдэв
шалгалтын сэдэв
 
сорилго монгол хэл
сорилго монгол хэлсорилго монгол хэл
сорилго монгол хэл
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
 
найзын тус
найзын туснайзын тус
найзын тус
 
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
 
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тесттàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
тàвдугаар бүлгийн íэгäсэí тест
 
төрийн их хар туг,цагаан сүлд
төрийн их хар туг,цагаан сүлдтөрийн их хар туг,цагаан сүлд
төрийн их хар туг,цагаан сүлд
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн3
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн2
 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн1
 
Ir bol
Ir bolIr bol
Ir bol
 
Ir bol
Ir bolIr bol
Ir bol
 
Zaya
ZayaZaya
Zaya
 
Test
TestTest
Test
 
Hereglegdehuun
HereglegdehuunHereglegdehuun
Hereglegdehuun
 
Hicheel
HicheelHicheel
Hicheel
 
Nom
NomNom
Nom
 
Gurban ulsin geree
Gurban ulsin gereeGurban ulsin geree
Gurban ulsin geree
 
Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12
 
Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12Hereglegdehuun zur12
Hereglegdehuun zur12
 

Test

 • 1. chart Цахим тестийн үнэлгээний анализ график Сургууль: Амгалан цогцолбор Солонго Анги: 8 Мэдээлэл зүй бүлэг а Тооллын систем Үнэлгээ харах хэсэг: Хувилбар-1 Асуулт Хариулт Зөв хариулт нь Анхаарах зүйл 1 зө в c дахин бөглөх хэрэггүй 2 зө в a,e дахин бөглөх хэрэггүй 3 зө в 2-тийн тооллын систем дахин бөглөх хэрэггүй 4 зө в b дахин бөглөх хэрэггүй 5 зө в 1c,2a,3b дахин бөглөх хэрэггүй Хувилбар-2 Асуулт Хариулт Зөв хариулт нь Анхаарах зүйл 1 зө в a дахин бөглөх хэрэггүй 2 зө в d дахин бөглөх хэрэггүй 3 зө в a дахин бөглөх хэрэггүй 4 зө в a дахин бөглөх хэрэггүй 5 зө в c дахин бөглөх хэрэггүй 6 зө в b дахин бөглөх хэрэггүй 7 зө в 1c 2a 3d 4b дахин бөглөх хэрэггүй 8 зө в b дахин бөглөх хэрэггүй 9 зө в input дахин бөглөх хэрэггүй 10 зөв гаргадаг дахин бөглөх хэрэггүй Хувилбар-3 Асуулт Хариулт Зөв хариулт нь Анхаарах зүйл 1 зө в a дахин бөглөх хэрэггүй 2 зө в a,c дахин бөглөх хэрэггүй буцах Page 1
 • 2. chart 3 зө в d дахин бөглөх хэрэггүй буцах 4 зө в c дахин бөглөх хэрэггүй 5 зө в a дахин бөглөх хэрэггүй 6 зө в a дахин бөглөх хэрэггүй 7 зө в 1b 2c 3a дахин бөглөх хэрэггүй 8 зө в c дахин бөглөх хэрэггүй 9 зө в storage дахин бөглөх хэрэггүй 10 зөв оруулах дахин бөглөх хэрэггүй Page 2
 • 5. tsahim test nuur Цахим тест Сургууль: Амгалан цогцолбор Сурагчийн нэр: Солонго Анги: 8 Хичээлийн нэр: Мэдээлэл зүй бүлэг а Хичээлийн сэдэв: Тооллын систем Шалгалтын хувилбар сонгох: Хувилбар-1 Хувилбар-3 Хувилбар-2 Бөглөж дуусаад Ctrl+S дараарай. Page 5
 • 7. test Хариултын хуудас асуулт 1 2 3 4 5 6 2-тийн тооллын хариулт c a,e систем b 1c,2a,3b Хувилбар-1 Дүн харах Асуулт1 3+15= a. 12 c.18 b.27 d.45 Асуулт2 2-тын тооллын системийг сонго. a.001 c.25 e.1000100 b.23 d.78 Асуулт3 Дараах цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич. 0ба 1-ээр илэрхийлэгдэх тооллын системийг.........................гэнэ. Асуулт4 Үнэн худлыг сонго. Тооллын систем нь програм хангамж юм. a. үнэн b.худал Асуулт5 Дараах үгнүүдийг харгалзуул. a mouse 1. гар b monitor 2. хулгана Page 7
 • 8. test c. keyboard 3. дэлгэц Page 8
 • 9. test3 Хариултын хуудас асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 хариулт a a,c d c a a 1b 2c 3a c storage оруулах Хувилбар-3 Асуулт1 Дүн харах Excel програмаас гарахдаа a. Alt+F4 b. File+close c.чагт дарна. Асуулт2 Нүдэнд засвар хийхдээ a F2 b.Enter c. томьёоны мөрөнд Асуулт3 Гар товчлуур дээрх Delete товчлуур ямар үүрэгтэй вэ? a. курсорын өмнөх үсгийг арилгах. b. Курсорыг 1 хуудсаар доошлуулна. c.Курсорыг 1 хуудсаар дээшлүүлнэ. d. Курсорын арын үсгийг утгах. Асуулт4 Системийн хэлийг хэрхэн тохируулах вэ? a.Control Panel-->Data&time b. Control Panel-->Display c. Control Panel--> languges& regiotions d.Control Panel--> Mouse Асуулт5 Зөвийг сонго. 1. Хадгалсан файл нээх a. CTRL+O a. 1a,2b 3c 2. Файлын нэр өөрчилж хадгалах. b. Save as b.1b 2c 3b 3. Сонгосон хэсгийг I болгоно. c. CTRL+I c.1b 2a 3b Page 9
 • 10. test3 Асуулт-6 Харгалзуулсан хувилбараас зөвийг сонго. a. Software 1 хулгана a.1d 2a 3c 4b b. Monitor 2 програм хангамж хангамж b. 1 b 2 a 3 d 4c c. CPU 3 төв процессор c. 1b 2c 3a 4d d. Mouse 4 дэлгэц d. 1a 2b 3c 4d Асуулт-7 Мэдээлэл гаргах төхөөрөмжийг харгалзуул. 1. принтер a. fakc 2.дэлгэц b. printer 3.факс c. monitor Асуулт-8 Зөв хөриултыг сонго. Word-ийн ажлын талбар a. presentation b. Workbook c. Document Асуулт-9 Нөхөж бич. Мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжүүдийг англиар ........................................гэж нэрлэнэ. Асуулт-10 Нөхөж бич. Input гэдэг нь мэдээллийг.................................т өх өөр өмж юм. Page 10
 • 11. test2 Хариултын хуудас асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 хариулт a d a a c b 1c 2a 3d 4b b input гаргадаг Хувилбар-2 Дүн харах Асуулт1 Компьютерийн техник хангамжийг юу гэж нэрлэдэг вэ? a. Hardware b. Software Software Асуулт2 Компьютерийн мэдээлэл оруулах төхөөрөмжийг заа. a.Keyboard, Monitor, Mouse b.Printer, Scanner, Digital camer c. Processor, Speaker, Microphone d. Keyboard, Mouse, Scanner Асуулт3 Гар товчлуур дээрх Home товчлуур ямар үүрэгтэй вэ? a. курсорыг мөрийн эхэнд шилжүүлнэ. b. Курсорыг 1 хуудсаар доошлуулна. c.Курсорыг 1 хуудсаар дээшлүүлнэ. d. Курсорыг мөрийн төгсгөлд шилжүүлнэ. Асуулт4 Системийн огноог хэрхэн тохируулах вэ? a.Control Panel-->Data&time b. Control Panel-->Display c. Control Panel--> Fonts d.Control Panel--> Mouse Асуулт5 Зөвийг сонго. 1. Шинэ хуудас нээх a. CTRL+S a. 1a,2b 3c 2. Файл хадгална. b. CTRL+N b.1b 2c 3b 3. Сонгосон хэсгийг В болгоно. c. CTRL+B c.1b 2a 3b Page 11
 • 12. test2 Асуулт-6 Харгалзуулсан хувилбараас зөвийг сонго. a. Hardware 1 оролт a.1d 2a 3b 4c b. Input 2 техник хангамж b. 1 b 2 a 3 d 4c c. Output 3 гар c. 1b 2c 3a 4d d. Keyboard 4 гаралт d. 1a 2b 3c 4d Асуулт-7 Мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжийг харгалзуул. 1.RAM a. read only memory 2.ROM b. hard disk 3.CPU c. random access memory 4HD d. central Processing unit Асуулт-8 Зөв хөриултыг сонго. Үйлдлийн системийн үндсэн дэлгэц a. Start menu b. Desktop c. Taskbar d. Icons Асуулт-9 Нөхөж бич. Мэдээлэл оруулах төхөөрөмжүүдийг англиар ........................................гэж нэрлэнэ. Асуулт-10 Нөхөж бич. Output гэдэг нь мэдээллийг.................................т өх өөр өмж юм. Page 12
 • 13. dun Цахим тестийн үнэлгээ Амгалан Солонго Сургууль: цогцолбор Сурагчийн нэр: Анги: 8 Хичээлийн нэр: Мэдээлэл зүй бүлэг а Хичээлийн сэдэв: Тооллын систем Үнэлгээ харах хэсэг: ХУВИЛБАР-1: ХУВИЛБАР-2: ХУВИЛБАР-3: асуулт оноо хариулт асуулт оноо хариулт асуулт оноо 1 1 зө в 1 1 зө в 1 1 2 1 зө в 2 1 зө в 2 1 3 1 зө в 3 1 зө в 3 1 4 1 зө в 4 1 зө в 4 1 5 1 зө в 5 1 зө в 5 1 авах оноо 5 6 1 зө в 6 1 авсан оноо 5 7 1 зө в 7 1 зөв хариулт 5 8 1 зө в 8 1 буруу хариулт 0 9 1 зө в 9 1 хувь 100 10 1 зө в 10 1 үсгэн үнэлгээ a авах оноо 10 авах оноо авсан оноо 10 авсан оноо маш сайн байна баяр зөв хариулт зөв хариулт хүргэе 10 буруу хариулт 0 буруу хариулт хувь 100 хувь үсгэн үнэлгээ a үсгэн үнэлгээ Page 13
 • 14. dun маш сайн байна маш сайн байна Нийт үнэлгээг харах баяр хүргэе баяр хүргэе Page 14
 • 15. dun хариулт зө в зө в зө в зө в зө в зө в зө в зө в зө в зө в 10 10 10 0 100 a Page 15
 • 16. dun маш сайн байна баяр хүргэе Page 16