SlideShare a Scribd company logo
CPO_0712_014.ps    20-03-2007     13:31  Pagina 14
  23 maart 2007                               STRATEGIE &ANALYSE                                            reageren? computable.lezers@bp.vnu.com          reageren? c   DE MARKT
  FRIESE MERENGEBIED
  WERKT AAN E-GEMEENTE
  ISZF en SIM hebben een contract gete-
  kend voor de ontwikkeling en implemen-
                         ‘Terug naar het vak’
                         Capgemini-directeur startte eigen adviesbureau
                                                                                                                         ICT
                                                                                                                         EPN en
                                                                                                                         ICT~Office
  tatie van een intergemeentelijk concept
  voor digitale dienstverlening. ISZF is het                                                                                                  het pleit v
                         René Seeder verruilde ruim
  ICT Samenwerkingsverband Zuidwest                                                                                                      leid.
                         een jaar geleden zijn positie
  Fryslân, opgericht door de gemeenten                                                                                                     Balk
  Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland,   als algemeen directeur
                                                                                                                         technolog
  Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel.   Capgemini Outsourcing
                                                                                                                         for
  SIM (Segment Interactieve Media) heeft    Benelux voor een eigen ad-


                                                                                                                         V
  na een aanbesteding de opdracht
  binnengehaald om een webportaal/front-
                         viesbureau. Sinds november
  office-oplossing voor deze gemeenten uit   2005 is hij een van de vijf
  het Friese merengebied te bouwen.       partners van Seeder De
                         Boer, een bureau met in-                                                                                    slechts twee
                                                                                                                         een geïntegr
                         middels reeds twaalf mede-                                                                                   systeem en
                         werkers.                                                                                            elektronisch
                                                                                                                         tiedossier


                         H
                            et logische moment om dit te                                                                               projecten di
                            doen, noemt Seeder het. Zowel                                                                              heeft ingezet
                            privé als zakelijk was de tijd                                                                              gering misk
                         rijp. “Mijn zonen die nog bij mij                                                                               voor de econ
                         thuis woonden, gingen uit huis. Ik                                                                               concurrentie
  GEO-AWARDS UITGEREIKT             werd vijftig jaar. Het is maar een                                                                               aldus het pl
  Tijdens de Geo-Innovatiedagen in       getal, maar het gaf mij het gevoel: als                                                                            van der Maa
  Rotterdam zijn de Geo Innovatie Awards    ik iets wil, moet ik het nu doen. Het                                                                             dat er weinig
  2007 uitgereikt. Winnaar in de categorie   bureau waarvoor ik al sinds 1986                                                                                gitale overh
  Economie werd het project GeoBoer. Doel    werkte, toen heette het nog Moret &                                                                              zou het voor
  daarvan is het opzetten van een nationa-   Limperg, was in de loop van de jaren
  le geoinformatie-infrastructuur in het lan-  veranderd van een maatschap in een
                                                                                                                         Co
  delijke gebied. ‘Brandweer 100 %       beursgenoteerde onderneming. Op
  Mobiel’, een informatievernieuwingspro-    enig moment is het omgedoopt tot
  ject van de brandweerkorpsen Haarlem,     Moret Ernst & Young. Eind jaren
  Velsen en Nijmegen, sleepte de prijs in de  negentig is de naam ‘Moret’ erafge-
  categorie Maatschappij in de wacht. In    gaan omdat er internationaal een
  de categorie Wetenschap viel het 3D      uniforme naam moest komen. In
  Topografie-project van de TU Delft in de
  prijzen.
                         2000 werd Ernst & Young
                         Consulting     verkocht    aan                                                                             ‘W
                         Capgemini. Van consultant was ik
                                               René Seeder, partner van organisatieadviesbureau Seeder De Boer: “In een bedrijfsstructuur moet je maandelijks verantwoording afleggen aan bazen,  De over
                         uiteindelijk bestuurder geworden. Ik
  ST.BERNARD ACTIEF               wilde terug naar mijn eigen vak, en    en veranderingen gaan heel traag.”
                                                                                                                         ner
                         meer zelf de koers uitzetten, zoals ik   Dan is het belangrijk hoe de eerste klus     countant. Aan dat soort tarieven         te zetten. Dat zijn we zelf.”
  IN AMSTERDAM                 dat gedaan had in de tijd dat we nog    verloopt. Dat ging goed. We hebben        komen wij niet.”                    Hij geniet van de schaal waarop
                                                                                                                         producen
  St. Bernard, een leverancier van beveili-   een maatschap waren. In een be-      de economie mee, maar ik heb het ge-                                ze opereren, maar er is wel de ambi-      niet overb
                         drijfsstructuur moet je maandelijks    voel dat we het in het andere geval ook      Vrijheid                     tie om te groeien. De organisatie


                                                                                                                         H
  gings- en hosted oplossingen voor het
  midden- en kleinbedrijf, heeft een kan-    verantwoording afleggen aan bazen.     wel zouden redden.”                Seeder voelt zich als een vis in het water    moet aan het eind van het jaar vier
  toor in Amsterdam geopend. Het bedrijf,    Veranderingen gaan heel traag.”        Seeder omschrijft zijn onderne-        in zijn nieuwe rol. “Het geeft een        partners en zes medewerkers tellen.
  dat actief is in Groot-Brittannië, Noord-     “Mijn collega Pieter de Boer, die   ming als een Hollands georiënteerd or-      enorme vrijheid. Je bent bijvoor-         Op termijn moet het een middel-
  Amerika en Australië, wil een positie op   ik al twintig jaar ken, bleek met de-   ganisatieadviesbureau. “We zitten         beeld vrijer in je tijd. Als ik om drie      groot bureau met veertig medewerkers      centieverkoo
  het Europese continent zien te verwerven.   zelfde plannen rond te lopen. Toch heb   vaak bij grote klanten. We kijken als       uur klaar ben bij een klant, ga ik naar      zijn, met een verdeling van één part-      omzetgroei
                                                  “
  Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is   ik de knoop niet direct doorgehakt.                                                      ner per zes medewerkers. Bang dat hij      Bovendien k
  bekend om de webfiltersoftware iPrism.    Nadat ik begin 2005 wegging bij                                                        in het vaarwater van zijn oude werk-      gelopen jaar
                         Capgemini heb ik eerst een pauze                                                        gever komt, is Seeder niet. “Ik heb net-    voegingen a
                                                                                 ”
                         van een half jaar ingelast. In die pe-      Oud-collega’s vinden het moedig om van een                          jes afgesproken dat ik bij een aantal      met Google
                         riode heb ik gepraat met relaties en        gespreid bedje in iets nieuws te stappen.                          oud-klanten tijdelijk niet kom. Het is     (Go! Search
                         oud-klanten. Die zagen het helemaal                                                      een relatiebeding, geen concurrentie-      werking me
                         zitten als ik voor mijzelf zou begin-        Voor mij was het een natuurlijke keuze                           beding. In de praktijk geeft dat geen      RIM (Go! M
                         nen. Ook headhunters vonden het                                                        problemen. Als ik twijfel, bel ik mijn
                         een slim idee. Ik dacht: ik ga er nog                                                     oud-collega’s. De verhoudingen zijn
                         één keer voor.”              architecten naar technologie en pro-       huis. In een grote organisatie zit je in     niet verstoord.” ■ [PETER STEEMAN, BEELD:
                                               cessen. Op dit moment begeleid ik bij-      dat opzicht meer ingesnoerd. Je hebt       SJAAK RAMAKERS]
                         Start                   voorbeeld een reorganisatie binnen de       ook de ruimte om richting te geven
                         Eind 2005 jaar startten ze, de eerste   ANWB. Je adviseert de hoofddirec-         aan het bedrijf. Knopen hak je door         SERIE: ZELFADVIES
  ABN AMRO VERGADERT              maanden gewoon vanuit huis.
                         Inmiddels zitten ze in een kantoor. Het
                                               tie. Waarom kloppen grote bedrijven
                                               bij ons aan? Ze zijn een beetje moe
                                                                        met de andere partners. Je stelt zelf de
                                                                        arbeidsvoorwaarden vast. Als we ie-
                                                                                                 Zelfstandigheid is een belangrijke ei-
                                                                                                 genschap voor een consultant. Maar
  MET HP-SOFTWARE                begin was spannend. Niet zozeer      van die grote internationale kracht-       mand aannemen en hem willen be-          wat gebeurt er als je de grenzen van de    se president
  ABN Amro heeft de HP Halo Collaboration    omdat de rol van ondernemer nieuw     patsers. Die hebben vaak een heel         dienen met een goede lease-auto,          vrijheid opzoekt en zelf een eigen prak-    kompanen
  Studio-software aangeschaft voor video-    is. “Bij een grote maatschap acteer je   methodische aanpak die ze bij iedere       hoef ik niet eerst de strijd aan te bin-      tijk opzet? Starters die weggingen bij     woord ‘inde
  vergaderen. De bank wil hiermee het hou-   ook als ondernemer, maar ik was      klant op dezelfde manier toepassen.        den met een hiërarchie om dat gere-        grote consultancybedrijven vertellen in    ken. Ook da
  den van internationale vergaderingen ver-   voor het eerst weer zelf als consultant  Ze hebben de drang om veel mensen         geld te krijgen. We zijn een kleine or-      deze serie over hun ervaringen als       gelopen m
  gemakkelijken. Ook wil het concern op de   actief in plaats van te acteren als ver-  weg te zetten. Ze zijn duur; reken op       ganisatie, twaalf man in totaal. Het        ondernemer. Deel 1: Seeder De Boer       nieuws en d
  reiskosten besparen.             antwoordelijk partner of bestuurder.    vijfduizend euro per dag voor een ac-       is niet moeilijk een eigen cultuur neer                              sector: con

  14                                             www.computable.nl/strategie

More Related Content

Recently uploaded

NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
BBPMedia1
 

Recently uploaded (8)

NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
 
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
 

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Terug Naar Het Vak

 • 1. CPO_0712_014.ps 20-03-2007 13:31 Pagina 14 23 maart 2007 STRATEGIE &ANALYSE reageren? computable.lezers@bp.vnu.com reageren? c DE MARKT FRIESE MERENGEBIED WERKT AAN E-GEMEENTE ISZF en SIM hebben een contract gete- kend voor de ontwikkeling en implemen- ‘Terug naar het vak’ Capgemini-directeur startte eigen adviesbureau ICT EPN en ICT~Office tatie van een intergemeentelijk concept voor digitale dienstverlening. ISZF is het het pleit v René Seeder verruilde ruim ICT Samenwerkingsverband Zuidwest leid. een jaar geleden zijn positie Fryslân, opgericht door de gemeenten Balk Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, als algemeen directeur technolog Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel. Capgemini Outsourcing for SIM (Segment Interactieve Media) heeft Benelux voor een eigen ad- V na een aanbesteding de opdracht binnengehaald om een webportaal/front- viesbureau. Sinds november office-oplossing voor deze gemeenten uit 2005 is hij een van de vijf het Friese merengebied te bouwen. partners van Seeder De Boer, een bureau met in- slechts twee een geïntegr middels reeds twaalf mede- systeem en werkers. elektronisch tiedossier H et logische moment om dit te projecten di doen, noemt Seeder het. Zowel heeft ingezet privé als zakelijk was de tijd gering misk rijp. “Mijn zonen die nog bij mij voor de econ thuis woonden, gingen uit huis. Ik concurrentie GEO-AWARDS UITGEREIKT werd vijftig jaar. Het is maar een aldus het pl Tijdens de Geo-Innovatiedagen in getal, maar het gaf mij het gevoel: als van der Maa Rotterdam zijn de Geo Innovatie Awards ik iets wil, moet ik het nu doen. Het dat er weinig 2007 uitgereikt. Winnaar in de categorie bureau waarvoor ik al sinds 1986 gitale overh Economie werd het project GeoBoer. Doel werkte, toen heette het nog Moret & zou het voor daarvan is het opzetten van een nationa- Limperg, was in de loop van de jaren le geoinformatie-infrastructuur in het lan- veranderd van een maatschap in een Co delijke gebied. ‘Brandweer 100 % beursgenoteerde onderneming. Op Mobiel’, een informatievernieuwingspro- enig moment is het omgedoopt tot ject van de brandweerkorpsen Haarlem, Moret Ernst & Young. Eind jaren Velsen en Nijmegen, sleepte de prijs in de negentig is de naam ‘Moret’ erafge- categorie Maatschappij in de wacht. In gaan omdat er internationaal een de categorie Wetenschap viel het 3D uniforme naam moest komen. In Topografie-project van de TU Delft in de prijzen. 2000 werd Ernst & Young Consulting verkocht aan ‘W Capgemini. Van consultant was ik René Seeder, partner van organisatieadviesbureau Seeder De Boer: “In een bedrijfsstructuur moet je maandelijks verantwoording afleggen aan bazen, De over uiteindelijk bestuurder geworden. Ik ST.BERNARD ACTIEF wilde terug naar mijn eigen vak, en en veranderingen gaan heel traag.” ner meer zelf de koers uitzetten, zoals ik Dan is het belangrijk hoe de eerste klus countant. Aan dat soort tarieven te zetten. Dat zijn we zelf.” IN AMSTERDAM dat gedaan had in de tijd dat we nog verloopt. Dat ging goed. We hebben komen wij niet.” Hij geniet van de schaal waarop producen St. Bernard, een leverancier van beveili- een maatschap waren. In een be- de economie mee, maar ik heb het ge- ze opereren, maar er is wel de ambi- niet overb drijfsstructuur moet je maandelijks voel dat we het in het andere geval ook Vrijheid tie om te groeien. De organisatie H gings- en hosted oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf, heeft een kan- verantwoording afleggen aan bazen. wel zouden redden.” Seeder voelt zich als een vis in het water moet aan het eind van het jaar vier toor in Amsterdam geopend. Het bedrijf, Veranderingen gaan heel traag.” Seeder omschrijft zijn onderne- in zijn nieuwe rol. “Het geeft een partners en zes medewerkers tellen. dat actief is in Groot-Brittannië, Noord- “Mijn collega Pieter de Boer, die ming als een Hollands georiënteerd or- enorme vrijheid. Je bent bijvoor- Op termijn moet het een middel- Amerika en Australië, wil een positie op ik al twintig jaar ken, bleek met de- ganisatieadviesbureau. “We zitten beeld vrijer in je tijd. Als ik om drie groot bureau met veertig medewerkers centieverkoo het Europese continent zien te verwerven. zelfde plannen rond te lopen. Toch heb vaak bij grote klanten. We kijken als uur klaar ben bij een klant, ga ik naar zijn, met een verdeling van één part- omzetgroei “ Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is ik de knoop niet direct doorgehakt. ner per zes medewerkers. Bang dat hij Bovendien k bekend om de webfiltersoftware iPrism. Nadat ik begin 2005 wegging bij in het vaarwater van zijn oude werk- gelopen jaar Capgemini heb ik eerst een pauze gever komt, is Seeder niet. “Ik heb net- voegingen a ” van een half jaar ingelast. In die pe- Oud-collega’s vinden het moedig om van een jes afgesproken dat ik bij een aantal met Google riode heb ik gepraat met relaties en gespreid bedje in iets nieuws te stappen. oud-klanten tijdelijk niet kom. Het is (Go! Search oud-klanten. Die zagen het helemaal een relatiebeding, geen concurrentie- werking me zitten als ik voor mijzelf zou begin- Voor mij was het een natuurlijke keuze beding. In de praktijk geeft dat geen RIM (Go! M nen. Ook headhunters vonden het problemen. Als ik twijfel, bel ik mijn een slim idee. Ik dacht: ik ga er nog oud-collega’s. De verhoudingen zijn één keer voor.” architecten naar technologie en pro- huis. In een grote organisatie zit je in niet verstoord.” ■ [PETER STEEMAN, BEELD: cessen. Op dit moment begeleid ik bij- dat opzicht meer ingesnoerd. Je hebt SJAAK RAMAKERS] Start voorbeeld een reorganisatie binnen de ook de ruimte om richting te geven Eind 2005 jaar startten ze, de eerste ANWB. Je adviseert de hoofddirec- aan het bedrijf. Knopen hak je door SERIE: ZELFADVIES ABN AMRO VERGADERT maanden gewoon vanuit huis. Inmiddels zitten ze in een kantoor. Het tie. Waarom kloppen grote bedrijven bij ons aan? Ze zijn een beetje moe met de andere partners. Je stelt zelf de arbeidsvoorwaarden vast. Als we ie- Zelfstandigheid is een belangrijke ei- genschap voor een consultant. Maar MET HP-SOFTWARE begin was spannend. Niet zozeer van die grote internationale kracht- mand aannemen en hem willen be- wat gebeurt er als je de grenzen van de se president ABN Amro heeft de HP Halo Collaboration omdat de rol van ondernemer nieuw patsers. Die hebben vaak een heel dienen met een goede lease-auto, vrijheid opzoekt en zelf een eigen prak- kompanen Studio-software aangeschaft voor video- is. “Bij een grote maatschap acteer je methodische aanpak die ze bij iedere hoef ik niet eerst de strijd aan te bin- tijk opzet? Starters die weggingen bij woord ‘inde vergaderen. De bank wil hiermee het hou- ook als ondernemer, maar ik was klant op dezelfde manier toepassen. den met een hiërarchie om dat gere- grote consultancybedrijven vertellen in ken. Ook da den van internationale vergaderingen ver- voor het eerst weer zelf als consultant Ze hebben de drang om veel mensen geld te krijgen. We zijn een kleine or- deze serie over hun ervaringen als gelopen m gemakkelijken. Ook wil het concern op de actief in plaats van te acteren als ver- weg te zetten. Ze zijn duur; reken op ganisatie, twaalf man in totaal. Het ondernemer. Deel 1: Seeder De Boer nieuws en d reiskosten besparen. antwoordelijk partner of bestuurder. vijfduizend euro per dag voor een ac- is niet moeilijk een eigen cultuur neer sector: con 14 www.computable.nl/strategie