SlideShare a Scribd company logo
Tema 4
1.O ESTADO: O Estado é o conxunto das institucións creadas
  para regular a vida e mais a actividade das persoas que
  viven nun territorio delimitado e común, e que están
  gobernadas por unhas mesmas leis baixo un mesmo poder.
 O TERRITORIO
É o elemento físico do Estado sobre o que este exerce o seu
  poder. O territorio debe ser delimitado por unhas
  fronteiras, que o distinguen doutros estados.
 A POBOACIÓN
 As persoas que viven no territorio dun Estado est´ñan
  sometidas ao seu poder e as súas leis.É habitual que nun
  Estado convivan persoas de diferentes culturas e de diversas
  nacionalidades.
 O PODER
No exercicio de poder o Estado debe realizar diversas funcións:
 Establecer as leis que regulan as relacións sociais da
 poboación do Estado.
 Viaxar polo cumprimento das leis e administrarlle a xustiza á
 sociedade a través do poder xudicial.
 Manter a orde no interior no interior do seu territorio e
 responsabilizarse tamén da súa protección exterior.
 Desenvolver a política exterior.
 Recadar impostos.
 Dirixir a economía mediante leis que regulan a actividade
 empresarial e o mercado laboral.
 Administrar os servizos públicos e xestionar as infraestruturas e
 os equipamentos colectivos.
A administración é o conxunto de organismos necesarios para
  que o Estado exerza as súas funcións. As persoas que
  traballan para o Estado están integradas en corpos ou
  grupos dedicados a labores relacionados coa xustiza, a
  sanidade, o ensino, a seguridade, a economía, as obras
  públicas, etc.
 Os funcionarios de carreira son os que acceden ao seu posto
  de traballo por oposición.
 Unha parte moito máis reducida dos labores administrativos
  está desempeñada por persoas da confianza do Goberno
  que ocupa o poder nese momento.
 Ao longo da historia, os Estados exerceron o poder de moi
  diversas formas. A miúdo considerouse que o poder lle
  corresponde a unha soa persoa.
  Nos Estados democráticos actuais, a elección dos
  gobernantes realízana todos os cidadáns e cidadás que
  sexan maiores de idade xa que a soberanía reside
  unicamente no pobo.
EXERCICIO DO PODER DA CIDADANÍA
O referendo e as eleccións son os mecanismos a través dos
  cales os cidadáns e as cidadás,mediante o seu voto,
  participan no exercicio do poder.
No referendo consúltase unha cuestión concreta que os
  cidadáns aceptan, rexeitan ou votan en branco.
Nunhas eleccións os cidadáns maiores de idade elixen os seus
  representantes políticos.
 Un estado é democrático cando os cidadáns e cidadás
  participan nos labores de goberno.
A democracia é directa cando os cidadáns e cidadás toman
  decisións. A democracia adoita ser representativa.
As persoas elixidas forman o Parlamento, que elaboran e aproban
  as leis, e elixe ao Presidente do Goberno e os titulares doutras
  institucións.
AS ELECCIÓNS
Para que sexan democráticas deben cumprir catro requisitos:
 Deben ser libres
 Deben ser plurais
 Deben realizarse por sufraxio universal
 Deben ser periódicas
Nunha democracia existe liberdade de opinión e non hai
  acordo sobre como gobernar.
Os partidos políticos preséntanlles aos cidadáns os seus
  programas electorais, nos que recollen os obxectivos que se
  propoñen acadar se acceden ao poder.
Os cidadáns ,co seu voto,escollen unha das opcións políticas ou
  votan en branco. Segundo os resultados obtidos, a cada
  partido político corresponderalle un número determinado de
  deputados.
A DIVISIÓN DE PODERES
Nos réximes democráticos existe a división de poderes, para
  que ningunha institución acapare todo o poder:
 O parlamento elabora e vota as leis.
 O Goberno determina a política que debe seguir o Estado, e
  aplícaa.
 O poder xudicial aplica as leis.
Representan diversas modalidades.
MONARQUÍAS E REPÚBLICAS
Algúns Estados democráticos son monarquías parlamentarias. Nelas
  a máxima autoridade é a Raíña ou o Rei, pero a soberanía tena
  o pobo.
Outros países democráticos son repúblicas parlamentarias. Nelas as
  funcións de xefe do Estado desempéñaas o Presidente da
  República, que é elixido por toda a cidadanía.
ESTADOS LIBERAIS E ESTADOS SOCIAIS
Un Estado liberal procura non interferir na economía das empresas
  nin nas relacións sociais.
Un Estado social defende a necesidade de intervir nalgúns ámbitos
  económicos e sociais. A súa finalidade é conseguir a maior
  igualdade posible entre todos os cidadáns e cidadás.
Acadar a democracia foi unha tarefa longa e difícil, e supuxo
 numerosos conflitos políticos e sociais. Existen países onde o
 poder o exerceu ou o exerce unha soa persoa ou un grupo
 privilexiado, que decide segundo os seus intereses. Isto
 acontece:
 Na monarquía absoluta. Exemplos de monarquía absoluta:
 Arabia Saudita e Omán.
 Na ditadura. Exemplos de ditadura: América Latina e, na
 actualidade,sono en numerosos Estados de África e de Asia.
O seu crecente poder
                             militar ocasiona
                             inquietude e esixe a
É a gran potencia                     toma de acordos
militar que tende a
dirixir o espazo
político internacional
             Países de economías emerxentes
 O Estado cedeulles parte do seu poder a institucións
  supranacionais, para resolver problemas que superan o
  ámbito de acción estatal.
As rexións e mais as grandes cidades tratan de destacar a súa
  importancia económica, histórica e cultural, e reclaman
  administrar competencias a compartir parte do poder.
O ESTADO E A GLOBALIZACIÓN
Os factores do Estado tradicional foron:
 A globalización da economía
 A xeneralización das novas tecnoloxías da información
A globalización orixinou un sistema mundial do que forman
  parte os Estados.
A Unión Europea é a institución supranacional que asumiu unha
  parte maior de soberanía dos seus Estados membros.
 Enténdese por local ou rexional, aquel territorio que ten unha
  actividade económica ben desenvolta e unha
  personalidade cultural e social ben diferenciada.
TIPOS DE REXIÓNS
Algúns espazos rexionais son:
• Nacións sen Estado, como Quebéc
• Nacións consolidadas e diferenciadas
• Grandes áreas urbanas ou cidades globais
 SUBSIDIARIEDADE:é o principio polo cal as institucións máis
  próximas á cidadanía toman determinadas decisións
O PAPEL DO ESTADO NA ACTUALIDADE
 Os Estados son coordinadores das rexións e cidades que
  integran o seu territorio
 Os Estados garanten a creación e o mantemento das
  infraestruturas básicas.
 Os Estados coordinan a loita contra o terrorismo mundial.
Algúns dos obxectivos da ONU son:
 Manter a paz e seguridade nacinais
 Fomentar entre as nacións relacións de amizade
 Desenvolver e estimular o respecto aos dereitos humanos
ORGANIZACIÓNS DEPENDENTES DA ONU
Dúas das axencias máis destacadas son:
 UNICEF:creada para protexer a infancia e a xuventude
 UNESCO:cuxos fins son acadar a paz mais o benestar social a
  travás da cultura.
Son as entidades de carácter público con fins humanitarios e
  sociais que non dependen dos gobernos.
As ONG están integradas por sociedades, empresas, centros de
  investigación,etc.
A súa forza chegou a ser tan grande que non soamente actúan
  nos lugares onde hai problemas senón que tamén funcionan
  como grupos de presión sobre os gobernos e as empresas.
AS ONG COMO REDES INTERNACIONAIS
Moitas das ONG que existen actualmente convertéronse en
  poderosas organizacións especializadas:
 Algunhas dedícanse a promover accións humanitarias
 Outras promoven os dereitos humanos e denuncian os
  lugares onde non seon resetados.
 Tamén existen ONG cuxa finalidade é a protección da
  natureza e a denuncia da destrucción do medio rural.
Moitos Estados do mundo ven ás ONG un xeito de solucionar
  problemas de urxencia e necesidade.
A actuación das ONG vai máis alá e afrontan o
  desenvolvemento integral das persoas.
As ONG tamém serven para que os cidadáns e cidadás
  adquiran conciencia e responsabilidade respecto das
  causas que hai que defender e das que as autoridades
  públicas , nalgunhas ocasións, se desentenderon
A cultura é o conxunto de costumes, de coñecementos e de
  formas de vivir que un grupo de persoas sente como propio
  e ,ao mesmo tempo, diferente dos outros grupos.
Normalmente as mersoas da mesma cultura viven no mesmo
  territorio.
As diferenzas culturais non se deben ás características físicas
  das persoas senón á educación, ao modo de vivir e de
  pensar…Todas as culturas teñen dereito a desenvolvérense
  de forma libre e dignamente.
O pluralismo cultural defende a coexistencia de grupos
  humanos diversos e considera que o outro non ten por que
  ser visto coma un competidor, aínda que posúa unha
  cultura diferente á propia.
Na actualidade imponse de xeito progesivo por todo o planeta
  a chamada cultura de masas.
Unha das súas principais características é a xeneralización
  dunhas mesmas pautas de consumo.
Esta homoxenización contribúen tanto os medios de
  comunicación. As súas consecuencias son inmediatas en
  todo o planeta.
Este proceso de uniformar e estender a cultura do consumo, en
  ocasións orixina tensións e contradiccións fronte ás culturas
  locais ou tradicionais.

More Related Content

What's hot

Tema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedadesTema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedades
rubempaul
 
Tema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e HistoriaTema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e Historia
pablokatt
 
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02
pindusa
 
tema 3 de xeografia
tema 3 de xeografiatema 3 de xeografia
tema 3 de xeografia
mssl1998
 
Tema 4 sociais
Tema 4 sociaisTema 4 sociais
Tema 4 sociais
GabbyMG
 
Anxo trabajo tema 4
Anxo trabajo tema 4Anxo trabajo tema 4
Anxo trabajo tema 4
ANXOMOREIRAS
 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADESORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES
MariaNavarroJamardo
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
ahiacg
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
ahiacg
 
Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.
maikarequejoalvarez
 
Tema 10. Un mundo desigual
Tema 10. Un mundo desigualTema 10. Un mundo desigual
Tema 10. Un mundo desigual
maikarequejoalvarez
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4
camilamorison
 
Tema 6 Organización política e territorial de España
Tema 6 Organización política e territorial de EspañaTema 6 Organización política e territorial de España
Tema 6 Organización política e territorial de España
rubempaul
 
Tema 11 A organización política das sociedades
Tema 11 A organización política das sociedadesTema 11 A organización política das sociedades
Tema 11 A organización política das sociedades
Rosacidgalante
 

What's hot (18)

Tema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedadesTema 4 Organización política das sociedades
Tema 4 Organización política das sociedades
 
Tema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e HistoriaTema 4 Traballo Xeografía e Historia
Tema 4 Traballo Xeografía e Historia
 
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
tema 3 de xeografia
tema 3 de xeografiatema 3 de xeografia
tema 3 de xeografia
 
Tema 4 sociais
Tema 4 sociaisTema 4 sociais
Tema 4 sociais
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Anxo trabajo tema 4
Anxo trabajo tema 4Anxo trabajo tema 4
Anxo trabajo tema 4
 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADESORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES
 
Os Estados do mundo
Os Estados do mundoOs Estados do mundo
Os Estados do mundo
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.Tema 11. A organización política das sociedades.
Tema 11. A organización política das sociedades.
 
Tema 10. Un mundo desigual
Tema 10. Un mundo desigualTema 10. Un mundo desigual
Tema 10. Un mundo desigual
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4
 
Tema 6 Organización política e territorial de España
Tema 6 Organización política e territorial de EspañaTema 6 Organización política e territorial de España
Tema 6 Organización política e territorial de España
 
Tema 11 A organización política das sociedades
Tema 11 A organización política das sociedadesTema 11 A organización política das sociedades
Tema 11 A organización política das sociedades
 

Viewers also liked

Programa estimulacio auditiva
Programa estimulacio auditivaPrograma estimulacio auditiva
Programa estimulacio auditiva
andrea319
 
Rafael sampaio aba
Rafael sampaio  abaRafael sampaio  aba
Rafael sampaio aba
Unomarketing
 
Ingles
InglesIngles
Datas das Avaliações
Datas das Avaliações Datas das Avaliações
Datas das Avaliações
Dulce Ferreira
 
MARAVILLAS DE LA INGENIERIA
MARAVILLAS DE LA INGENIERIAMARAVILLAS DE LA INGENIERIA
MARAVILLAS DE LA INGENIERIA
zyanya5
 
Económico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in Portugal
Económico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in PortugalEconómico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in Portugal
Económico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in Portugal
Hugo Mendes Domingos
 
3 Wm
3 Wm3 Wm
La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19
La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19
La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19
LaChapelleStLuc
 
Aulas 11 a 13 - Matemática
Aulas 11 a 13 - MatemáticaAulas 11 a 13 - Matemática
Aulas 11 a 13 - Matemática
espacoaberto
 
Propuesta de mejora de formadores ocupacionales
Propuesta de mejora de formadores ocupacionalesPropuesta de mejora de formadores ocupacionales
Propuesta de mejora de formadores ocupacionales
Formación, Orientación e Innovación Educativa
 
AdquisicióN
AdquisicióNAdquisicióN
AdquisicióN
Luz Zas
 
Gyaista Sampurno
Gyaista SampurnoGyaista Sampurno
Gyaista Sampurno
bungkusphotozine
 
Nicolau Priante Filho - Coorimbatá
Nicolau Priante Filho - CoorimbatáNicolau Priante Filho - Coorimbatá
Nicolau Priante Filho - Coorimbatá
Unomarketing
 
Errenazimenduko pintura. Quattrocentoa ppt
Errenazimenduko pintura. Quattrocentoa pptErrenazimenduko pintura. Quattrocentoa ppt
Errenazimenduko pintura. Quattrocentoa ppt
asunasenjo
 
5ºtarea competencias informacionales
5ºtarea competencias informacionales5ºtarea competencias informacionales
5ºtarea competencias informacionales
sandrapodologuita
 
Tp 13 micaela rodriguez
Tp 13 micaela rodriguezTp 13 micaela rodriguez
Tp 13 micaela rodriguez
micaelarodriguez1141
 
Como aplicar los medios sociales para la restauración
Como aplicar los medios sociales para la restauraciónComo aplicar los medios sociales para la restauración
Como aplicar los medios sociales para la restauración
Jimmy Pons
 
Sabias
SabiasSabias
Sabias
rosayago
 
Os compoñentes do ordenador
Os compoñentes do ordenadorOs compoñentes do ordenador
Os compoñentes do ordenador
elsafch
 

Viewers also liked (20)

Programa estimulacio auditiva
Programa estimulacio auditivaPrograma estimulacio auditiva
Programa estimulacio auditiva
 
Rafael sampaio aba
Rafael sampaio  abaRafael sampaio  aba
Rafael sampaio aba
 
Ingles
InglesIngles
Ingles
 
Datas das Avaliações
Datas das Avaliações Datas das Avaliações
Datas das Avaliações
 
MARAVILLAS DE LA INGENIERIA
MARAVILLAS DE LA INGENIERIAMARAVILLAS DE LA INGENIERIA
MARAVILLAS DE LA INGENIERIA
 
Económico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in Portugal
Económico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in PortugalEconómico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in Portugal
Económico tv - 2010.09.18 - Price of Medicine in Portugal
 
3 Wm
3 Wm3 Wm
3 Wm
 
La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19
La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19
La Chapelle Saint-Luc - Bulletin municipal n°19
 
Aulas 11 a 13 - Matemática
Aulas 11 a 13 - MatemáticaAulas 11 a 13 - Matemática
Aulas 11 a 13 - Matemática
 
Propuesta de mejora de formadores ocupacionales
Propuesta de mejora de formadores ocupacionalesPropuesta de mejora de formadores ocupacionales
Propuesta de mejora de formadores ocupacionales
 
AdquisicióN
AdquisicióNAdquisicióN
AdquisicióN
 
Gyaista Sampurno
Gyaista SampurnoGyaista Sampurno
Gyaista Sampurno
 
Nicolau Priante Filho - Coorimbatá
Nicolau Priante Filho - CoorimbatáNicolau Priante Filho - Coorimbatá
Nicolau Priante Filho - Coorimbatá
 
Errenazimenduko pintura. Quattrocentoa ppt
Errenazimenduko pintura. Quattrocentoa pptErrenazimenduko pintura. Quattrocentoa ppt
Errenazimenduko pintura. Quattrocentoa ppt
 
5ºtarea competencias informacionales
5ºtarea competencias informacionales5ºtarea competencias informacionales
5ºtarea competencias informacionales
 
Tp 13 micaela rodriguez
Tp 13 micaela rodriguezTp 13 micaela rodriguez
Tp 13 micaela rodriguez
 
Como aplicar los medios sociales para la restauración
Como aplicar los medios sociales para la restauraciónComo aplicar los medios sociales para la restauración
Como aplicar los medios sociales para la restauración
 
Sabias
SabiasSabias
Sabias
 
Nadal a la seu
Nadal a la seu Nadal a la seu
Nadal a la seu
 
Os compoñentes do ordenador
Os compoñentes do ordenadorOs compoñentes do ordenador
Os compoñentes do ordenador
 

Similar to Tema 4

Sociales tema 4
Sociales tema 4Sociales tema 4
Sociales tema 4
pyston_69
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
ahiacg
 
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02
pindusa
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4
camilamorison
 
Organización política das sociedades
Organización política das sociedadesOrganización política das sociedades
Organización política das sociedades
lauracesures
 
Estado
EstadoEstado
Estado
aialo1
 
1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf
1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf
1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf
Vanessa Felípez
 

Similar to Tema 4 (15)

Sociales tema 4
Sociales tema 4Sociales tema 4
Sociales tema 4
 
Siciais
SiciaisSiciais
Siciais
 
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02
 
4º Tema Xeografía
4º Tema Xeografía4º Tema Xeografía
4º Tema Xeografía
 
Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4Traballo de xeografía 4
Traballo de xeografía 4
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Organización política das sociedades
Organización política das sociedadesOrganización política das sociedades
Organización política das sociedades
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
Tema 2. LeccióN 1
Tema 2. LeccióN 1Tema 2. LeccióN 1
Tema 2. LeccióN 1
 
Estado
EstadoEstado
Estado
 
Geografía
GeografíaGeografía
Geografía
 
1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf
1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf
1 TÁBOA RESUMO A ORGANIZACIÓN POLITICA DO MUNDO.pdf
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Sin título 2
Sin título 2Sin título 2
Sin título 2
 

More from lauramartinezrod

My fair lady
My fair ladyMy fair lady
My fair lady
lauramartinezrod
 
Traballo de música
Traballo de músicaTraballo de música
Traballo de música
lauramartinezrod
 

More from lauramartinezrod (20)

My fair lady
My fair ladyMy fair lady
My fair lady
 
Tema 11 sociais
Tema 11 sociaisTema 11 sociais
Tema 11 sociais
 
Tema 10
Tema 10Tema 10
Tema 10
 
Tema 9
Tema 9Tema 9
Tema 9
 
Tema 14
Tema 14Tema 14
Tema 14
 
Tema 12 (1)
Tema 12 (1)Tema 12 (1)
Tema 12 (1)
 
Tema 15
Tema 15Tema 15
Tema 15
 
Tema 9
Tema 9Tema 9
Tema 9
 
Proposta de examen
Proposta de examenProposta de examen
Proposta de examen
 
Tema 8 sociais
Tema 8 sociaisTema 8 sociais
Tema 8 sociais
 
Tema 7 sociais
Tema 7 sociaisTema 7 sociais
Tema 7 sociais
 
Tema 4 sociais
Tema 4 sociaisTema 4 sociais
Tema 4 sociais
 
Proposta de examen
Proposta de examenProposta de examen
Proposta de examen
 
Tema 6 sociais
Tema 6 sociaisTema 6 sociais
Tema 6 sociais
 
Traballo de música
Traballo de músicaTraballo de música
Traballo de música
 
Tema 5 sociais
Tema 5 sociaisTema 5 sociais
Tema 5 sociais
 
Tema 3 sociais
Tema 3 sociaisTema 3 sociais
Tema 3 sociais
 
Proposta de examen
Proposta de examenProposta de examen
Proposta de examen
 
Tema 2 sociais
Tema 2 sociaisTema 2 sociais
Tema 2 sociais
 
Proposta de exame
Proposta de exameProposta de exame
Proposta de exame
 

Tema 4

 • 2. 1.O ESTADO: O Estado é o conxunto das institucións creadas para regular a vida e mais a actividade das persoas que viven nun territorio delimitado e común, e que están gobernadas por unhas mesmas leis baixo un mesmo poder.  O TERRITORIO É o elemento físico do Estado sobre o que este exerce o seu poder. O territorio debe ser delimitado por unhas fronteiras, que o distinguen doutros estados.  A POBOACIÓN  As persoas que viven no territorio dun Estado est´ñan sometidas ao seu poder e as súas leis.É habitual que nun Estado convivan persoas de diferentes culturas e de diversas nacionalidades.
 • 3.  O PODER No exercicio de poder o Estado debe realizar diversas funcións:  Establecer as leis que regulan as relacións sociais da poboación do Estado.  Viaxar polo cumprimento das leis e administrarlle a xustiza á sociedade a través do poder xudicial.  Manter a orde no interior no interior do seu territorio e responsabilizarse tamén da súa protección exterior.  Desenvolver a política exterior.  Recadar impostos.  Dirixir a economía mediante leis que regulan a actividade empresarial e o mercado laboral.  Administrar os servizos públicos e xestionar as infraestruturas e os equipamentos colectivos.
 • 4. A administración é o conxunto de organismos necesarios para que o Estado exerza as súas funcións. As persoas que traballan para o Estado están integradas en corpos ou grupos dedicados a labores relacionados coa xustiza, a sanidade, o ensino, a seguridade, a economía, as obras públicas, etc.  Os funcionarios de carreira son os que acceden ao seu posto de traballo por oposición.  Unha parte moito máis reducida dos labores administrativos está desempeñada por persoas da confianza do Goberno que ocupa o poder nese momento.
 • 5.  Ao longo da historia, os Estados exerceron o poder de moi diversas formas. A miúdo considerouse que o poder lle corresponde a unha soa persoa. Nos Estados democráticos actuais, a elección dos gobernantes realízana todos os cidadáns e cidadás que sexan maiores de idade xa que a soberanía reside unicamente no pobo. EXERCICIO DO PODER DA CIDADANÍA O referendo e as eleccións son os mecanismos a través dos cales os cidadáns e as cidadás,mediante o seu voto, participan no exercicio do poder. No referendo consúltase unha cuestión concreta que os cidadáns aceptan, rexeitan ou votan en branco. Nunhas eleccións os cidadáns maiores de idade elixen os seus representantes políticos.
 • 6.  Un estado é democrático cando os cidadáns e cidadás participan nos labores de goberno. A democracia é directa cando os cidadáns e cidadás toman decisións. A democracia adoita ser representativa. As persoas elixidas forman o Parlamento, que elaboran e aproban as leis, e elixe ao Presidente do Goberno e os titulares doutras institucións. AS ELECCIÓNS Para que sexan democráticas deben cumprir catro requisitos:  Deben ser libres  Deben ser plurais  Deben realizarse por sufraxio universal  Deben ser periódicas
 • 7. Nunha democracia existe liberdade de opinión e non hai acordo sobre como gobernar. Os partidos políticos preséntanlles aos cidadáns os seus programas electorais, nos que recollen os obxectivos que se propoñen acadar se acceden ao poder. Os cidadáns ,co seu voto,escollen unha das opcións políticas ou votan en branco. Segundo os resultados obtidos, a cada partido político corresponderalle un número determinado de deputados. A DIVISIÓN DE PODERES Nos réximes democráticos existe a división de poderes, para que ningunha institución acapare todo o poder:  O parlamento elabora e vota as leis.  O Goberno determina a política que debe seguir o Estado, e aplícaa.  O poder xudicial aplica as leis.
 • 8. Representan diversas modalidades. MONARQUÍAS E REPÚBLICAS Algúns Estados democráticos son monarquías parlamentarias. Nelas a máxima autoridade é a Raíña ou o Rei, pero a soberanía tena o pobo. Outros países democráticos son repúblicas parlamentarias. Nelas as funcións de xefe do Estado desempéñaas o Presidente da República, que é elixido por toda a cidadanía. ESTADOS LIBERAIS E ESTADOS SOCIAIS Un Estado liberal procura non interferir na economía das empresas nin nas relacións sociais. Un Estado social defende a necesidade de intervir nalgúns ámbitos económicos e sociais. A súa finalidade é conseguir a maior igualdade posible entre todos os cidadáns e cidadás.
 • 9. Acadar a democracia foi unha tarefa longa e difícil, e supuxo numerosos conflitos políticos e sociais. Existen países onde o poder o exerceu ou o exerce unha soa persoa ou un grupo privilexiado, que decide segundo os seus intereses. Isto acontece:  Na monarquía absoluta. Exemplos de monarquía absoluta: Arabia Saudita e Omán.  Na ditadura. Exemplos de ditadura: América Latina e, na actualidade,sono en numerosos Estados de África e de Asia.
 • 10. O seu crecente poder militar ocasiona inquietude e esixe a É a gran potencia toma de acordos militar que tende a dirixir o espazo político internacional Países de economías emerxentes
 • 11.  O Estado cedeulles parte do seu poder a institucións supranacionais, para resolver problemas que superan o ámbito de acción estatal. As rexións e mais as grandes cidades tratan de destacar a súa importancia económica, histórica e cultural, e reclaman administrar competencias a compartir parte do poder. O ESTADO E A GLOBALIZACIÓN Os factores do Estado tradicional foron:  A globalización da economía  A xeneralización das novas tecnoloxías da información A globalización orixinou un sistema mundial do que forman parte os Estados. A Unión Europea é a institución supranacional que asumiu unha parte maior de soberanía dos seus Estados membros.
 • 12.  Enténdese por local ou rexional, aquel territorio que ten unha actividade económica ben desenvolta e unha personalidade cultural e social ben diferenciada. TIPOS DE REXIÓNS Algúns espazos rexionais son: • Nacións sen Estado, como Quebéc • Nacións consolidadas e diferenciadas • Grandes áreas urbanas ou cidades globais  SUBSIDIARIEDADE:é o principio polo cal as institucións máis próximas á cidadanía toman determinadas decisións O PAPEL DO ESTADO NA ACTUALIDADE  Os Estados son coordinadores das rexións e cidades que integran o seu territorio  Os Estados garanten a creación e o mantemento das infraestruturas básicas.  Os Estados coordinan a loita contra o terrorismo mundial.
 • 13. Algúns dos obxectivos da ONU son:  Manter a paz e seguridade nacinais  Fomentar entre as nacións relacións de amizade  Desenvolver e estimular o respecto aos dereitos humanos ORGANIZACIÓNS DEPENDENTES DA ONU Dúas das axencias máis destacadas son:  UNICEF:creada para protexer a infancia e a xuventude  UNESCO:cuxos fins son acadar a paz mais o benestar social a travás da cultura.
 • 14. Son as entidades de carácter público con fins humanitarios e sociais que non dependen dos gobernos. As ONG están integradas por sociedades, empresas, centros de investigación,etc. A súa forza chegou a ser tan grande que non soamente actúan nos lugares onde hai problemas senón que tamén funcionan como grupos de presión sobre os gobernos e as empresas. AS ONG COMO REDES INTERNACIONAIS Moitas das ONG que existen actualmente convertéronse en poderosas organizacións especializadas:  Algunhas dedícanse a promover accións humanitarias  Outras promoven os dereitos humanos e denuncian os lugares onde non seon resetados.  Tamén existen ONG cuxa finalidade é a protección da natureza e a denuncia da destrucción do medio rural.
 • 15. Moitos Estados do mundo ven ás ONG un xeito de solucionar problemas de urxencia e necesidade. A actuación das ONG vai máis alá e afrontan o desenvolvemento integral das persoas. As ONG tamém serven para que os cidadáns e cidadás adquiran conciencia e responsabilidade respecto das causas que hai que defender e das que as autoridades públicas , nalgunhas ocasións, se desentenderon
 • 16. A cultura é o conxunto de costumes, de coñecementos e de formas de vivir que un grupo de persoas sente como propio e ,ao mesmo tempo, diferente dos outros grupos. Normalmente as mersoas da mesma cultura viven no mesmo territorio. As diferenzas culturais non se deben ás características físicas das persoas senón á educación, ao modo de vivir e de pensar…Todas as culturas teñen dereito a desenvolvérense de forma libre e dignamente. O pluralismo cultural defende a coexistencia de grupos humanos diversos e considera que o outro non ten por que ser visto coma un competidor, aínda que posúa unha cultura diferente á propia.
 • 17. Na actualidade imponse de xeito progesivo por todo o planeta a chamada cultura de masas. Unha das súas principais características é a xeneralización dunhas mesmas pautas de consumo. Esta homoxenización contribúen tanto os medios de comunicación. As súas consecuencias son inmediatas en todo o planeta. Este proceso de uniformar e estender a cultura do consumo, en ocasións orixina tensións e contradiccións fronte ás culturas locais ou tradicionais.